Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

16 EKÎM 1990 KENTYAŞAM CUMHURİYET/9 TELEFONLAR İSTANBUL'A TELEFERİK — Demokrasi Parkı'nda her şej düşunülmüş. Teleferik de bunlardan biri. Taksim Maçka arasında havadan geçiş için teleferik hattı kunılacak. (Fotoğraf: Cumhuriyet) Avrupa'dakilerine benzer büyük bir dinlenme ve eğlenme merkezi yapılıyor Dolmabahçevadîsîne demokrasiparkı Demokrasi Parkı 2 yılda tamamlanacak Protesı ITU tarafından yapılan ve 2 yıl ıçınde hızmete gırecek parkın attyapı çalışmalan 3 milyar TL'ye ıhaie edıldı BlR MEKTUP Zabıta önlem almalı • Sirked'de kaldınmları ışgal eden seyyar satıcılar rahat yurumemizi engelliyor. Özellıkle akşanı saatlerinde Cağaloğlu yonünden gelen yayalar caddede ytırumek zorunda kalıyor. Zabıtanın bu seyyar satıcılan buradan kaldıracak gucu yok mu? Yetkililerin bu konuda etkın tedbir almaları gerekiyor. SELIMGULER EYLERBEYFNDEN Kazılan caddeler asfaltlanmadı • Beylerbeyi'nde bir sure once doğalgaz çalışmalan nedenıyle kazılan caddeler asfaltlanmadı. Cadde uzenne bırakılan boruların da uzun suredır beklediğıni belirten yurttaşlar, caddenın en kısa zamanda eskı durumuna getirilmesıni istiyor. Uçaga Beşiktaş adı • İSTANBUL (AA) — Sovyetler Birhği'nden Greenair için satın alınan Tupolev-134 A tipi uçak dun Ataturk Havalimanı'na getınldi. Sovyet Havayolları Aeroflot ıle Net Holdıng, Şen Holding ve Kamera Reklam AŞ'nin ortaklığı ile bir sure önce kurulan Greenaır Havayollan'nın filosundaki uçak sayısı "Beşiktaş"*adı venlen uçakla 4'e yukseldi. Şen Holding Yonetim Kurulu Başkanı Ali Şen, Beşiktaş adlı uçağın filoya katılışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda duzenlenen törende Greenair Havayollan'nın halen Londra, Frankfurt, Dusseldorf ve Tel Avıv'e chaner seferlerı yaptığını belirterek "Galatasaray" adlı yeni bir uçak satın alacaklarınt söyledi. Şen, yakın gelecekte Tokyo, Moskova ve Amerıka'ya da seferler düzenlemeyi amaçladıklannı ifade ettı. Duzenlenen törene Beşiktaş Spor Kulubu Asbaşkanı Arif Ertunga, SHP Istanbul Milletvekili Mustafa Sangul, bazı işadamlan ve davetliler katıldılar. 3 taksi gaspı • tSTANBUL (AA) — tstanbul'da 3 taksı surucusu, bıçaklı kışiler tarafından soyuldu. Gaspçılar, 265 bin lura para ve bir otomobili afarak kaçtılar. Bıçaklı kişiler, Pendik'te 34 TBM 03 plakalı taksi surucusu Recep Uçkan'dan 115 bin lira, Tuzla'da da 41 T 3307 plakalı otomobil surucusu Mursel Coştur'dan 100 bin lira gasp ettiler. Sanıklar daha sonra yaya olarak kaçtılar. Jandarma bölgesınde meydana gelen bır başka gasp olayında ise 34 TFC 95 plakalı taksi surucusu Ercan Yay, bıçaklı bir kişi tarafından soyuldu. Sürucunun 50 bin lirasını ve otomobilıni alan gaspçı kaçmayı başardı. sigara az ölünf • İstaobul Haber Servisi — Isveç Sağlık Bakanı Ingela Thalen'in Turkiye'ye gelişi nedeniyle duzenlenen "Onkolojı, Ortopedik, Plastik Cerrahi ve Yanık Tedavisi Serapozyunıu" dun Bakırkoy Ruh ve Sinır Hastalıkları Hastanesi'nde başladı. Sempozyumun açılışında konuşan ls\eç Sağlık Bakanı Ingela Thalen ziyaretinin başlıca amacının Turkiye ile Isveç arasında sağlık alanında bır işbırliği başlatmak olduğunu belirterek lsveç"in sağlık politikası hakkında bılgi verdi. Thalen son yıllarda Isveç'te ölum nedenlerinin azaldığını söyleyerek, "Bunun nedeni de daha az sigara içilmesıdir. Ayrıca akıl hastalıklannda da onemli gelışmeler sağlanmıştır" dedi. Isveç firmalannın da katıldığı sempozyum bugun sona Criyor. Projeye göre park, doğal ve kamuya açık alanlar olmak üzere iki bölüme aynhyor. Parkın bu kesimine çeşitli spor tesisleri ile bunlara hizmet edecek mekânlar, çay ve kahve satış yerleri yapılacak. Eğlence amaçlı bölümde ise Maçka ve Taksim girişini birbirine bağlayan teleferik yer alacak. Taksim girişi altında düşünülen istasyonda 2 adet dörder kişilik vagon çalışacak. REMZİ GÖKDAĞ Istanbul'un şehir merkezınde- kı en genış yeşil alanlanndan bı- rı olan Dolmabahçe Vadisi, Av- nıpa'daki orneklerine benzeyen merkezi park olarak duzenleni- >or. 250 dönüm genişliğindeki Dolmabahçe Vadısi'nde yapıla- cak parkın altyapı uygulama projesi tamamlandı. Altyapı ça- lışmalan 3 mılyar liraya ıhale edilen parkın 2 yıl içinde ta- mamlanması beklenıyor. Parkın tumunun 65 milyona mal olaca- ğı bıldınldı. Yıllardır ihmal edilen ve be- ledıye yönetımlerınin duyarsız tutumları sonucu moloz ve top- rak yığınlarının dokulduğu bır alan haline gelen Dolmabahçe Vadisi, gunumuzde Istanbullu- ların içinden geçmeye korktuğu bır mezbelelik gorünumunde. Kuçukçiftlik Parkı, kapalı spor alanı ve bir otoparkın bulundu- ğu alan, kentin en önemli mer- kezlerinden biri. 26 Mart 1989'da işbaşına ge- len yenı belediye yönetimı ara- dan 1 yıl geçtikten sonra 1 Mart 1990 tarihinde yapılan bir pro- tokolle, parkın duzenleme pro- jesinı ITÜ Mimarlık Fakultesi'- ne verdi. 197 milyon lira bedel- le venlen proje çalışmalarına aralarında Prof Dr. Hande Su- her, Prof. Dr. Hande Çetiner, Prof. Dr. Ahmet Vıldızcı ve Doç. Dr. Mehmet Odakçı'nın da bulunduğu 12 profesör ve 20 yuksek mimar muhendıs katıldı. 125 gun sure verilen proje, vaziyet planı, peyzaj ve avan projesi, park donatı elemanları ile geçen ay tamamlandı. Istan- bul Buyukşehir Belediyesi Pro- jeler Daire Başkanlığı tarafın- dan ITU Mımarlık Fakultesi'ne hazırlattınlan projeye gore alt- yapı uygulama projesi tamam- İanan parka "Demokrasi Parkı" adı verildi. Proje çalışmalan baslamadan önce, 250 bin metrekarelik Dol- mabahçe Vadisi çevresindeki 1 kilometrelik alanda oturanlarla parkla ilgili olarak bir anket ya- pıldı. Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerınin parka yakın bölgele- rinde oturanların, görüşlerı de dikkate alınarak proje hazırlan- dı. Yapılan anket gözonune alın- dığında parkın. "dinlenme- bedensel ve duşunsel eğitim" iş- levlerinin ön plana çıkanlarak kulturel etkınliklerle butünleş- mesmin sağlandığı belirtiliyor. Projeye gore park doğal ve kamuya açık alanlar olmak uze- re iki bölume aynlıyor. Parkın özel girişinde minı futbol, bas- ketbol, voleybol sahalan, olim- pik, yuzme havuzu, tenis kortu, bowlıng, buzpateni gibi etkin- likler yapılabılecek. Kamuya açık spor alanlarında ise masa tenisı, duvar tenisi, paten alanı, koşu parkurlan, açık jimnastık alanlan ile basketbol, voleybol ve mini futbol alanlan ile bun- lara hizmet edecek mekânlar ve çay-kahve satış yerleri düzenle- necek. Eğlenme amaçlı donatılar içinde ise Maçka ve Taksim gi- rişini birbirine bağlayan bir te- lefenk yer alacak. Taksim giri- şi altında duşuriulen istasyonda, iki adet dörder kışılik vagonlar çalışacak. Ulaşım alanlan için- de iki adet yaya aksı bulunacak. Bu akslardan biri teleferik altın- dan geçırılip Taksim gırışı ıle Maçka girişini birbirine bağla- yacak. Kadırgalar Caddesi'ni bır kopruyle geçen bu akstan başka, diğer aks da Gaz Depo- su'ndan gelip, Kadırgalar Cad- desi'ni ustten geçip Maçka giri- şine bağlanacak Parkın girişin- de vadiyi aydıniatacak su-ışık oyunlan ıle çeşitli yaş gruplan- na hitap edecek çocuk alanlan bulunacak. tnonuStadı'nın ar- kasında kalem Gaz Deposu ser- gileme ve çay terası olarak plan- lanıyor. Dinlenme amaçlı, man- zara seyir noktaları, su mekan- ları, satranç ve kutuphanenin yanı sıra, sanatçılar çarşısı, sa- nat sergi alanlan, muzik dinle- me koşelen ve çıçek seralan yer alacak. Parkın girişlerinde top- lam 425 araç kapasiteli uç oto- park bulunacak. • Jaadama: 056 • ZaMa MMirtiğâ: 527 57 00 • Muarttklar HMüriâfi: 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSKİanza: 068 • SAĞUK: Huif Acil: 077 i 511 89 18 T*: 588 48 00 T«: 525 92 30 Tıp: 340 01 00 HaytoM*» » • m 345 46 80 Sljîl Ettafc 131 22 09 Tafcrtü hkyarta: 152 43 00 SSK Santya: 588 44 00 SSK OtoMTdau: 132 30 00 SSK GtatepK 358 67 60 • TBAftK: Tnflk $abc m.: 176 24 14 (tst), 356 04 85-86 (Kadıköy) U i r Tnflk: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehınçi) 314 36 (B Cekmece) • THT: İç tMtar 573 13 31, D* Battar 573 04 33, S M M : 574 73 00 Rtamsym: 573 35 25 • DDY: Sbtod irınıımı 527 00 50. H.Pafa B M * M : 338 30 50 • VAPUR: Safeir Hatton: 526 40 20, 144 42 33, DMb Y « H i (Acaatt): 145 53 66. 144 25 02. 149 18 96 DMb Otabfai: 543 05 25 • METEOMUUİ: (Hava tatımmı öğrenme) 573 89 80 • ELEKTRİK AMZA: 526 62 74, 150 83 50, Kattty: 348 71 40 • TBC: 069 • CA2MUZA: 585 19 90 - 91, 152 10 15, 339 46 48 • SU AMZA: 522 97 03. 147 51 10. Kad*6r 391 14 82. • İETT G H . tU.: 145 07 TO (17 haf) • FTT: 011 (Bılmmeyen numaralar ve nöbetçı eczane sorma) K 1 (arıza) •28 (danışma) 031 (şetnrlerarası), M 1 (sıra sorma), 032 (rmltenerarası) 0(2 (sıra sorma), 066 (masal anlatma) 072 (uyandırma), 019 (posta kodü danışma). Saratoga'nın komutanlan Bayar ve Sözen'i ziyaret etti Ziyarete SP tepkisiSP İl Başkanı Mustafa Birçek, ABD'lı askerlerin karaya çıkar çıkmaz taşkınlık yaptıklannı belirterek, Sirkeci Postanesi'nde memurlara hakaret ettiklerini one surdu. tstanbul Haber Servisi — 6. Filo Komutanı Koramiral John D.WUIiams, Istanbul Valisi Ca- hit Bayar ile Bu>ukşehır Beledi- ye Başkanı Nurettin Sozen'ı zi- yaret ettı. İstanbul'a önceki gun gelen Amerikan 6. Fılosu'na bağlı Sa- ratoga uçak gemısınde bulunan Koramiral Wılliams'ın yanı sı- ra yine 6. Filo'da görevli Ami- ral Gee, Saratoga'nın komuta- nı Albay Joe Mobley, Belknap Kruvazoru Komutanı Albay John Sigler de-zıyaretlerde ha- zır bulunduhar. Komutanlar, Nurettin Sözen'i ziyaretlen sıra- sında kentı çok beğendiklerinı iki aydır denızde bulunan gemı personelınin karaya çıkmak için Istanbul'u seçtıklerinı söyledi Bu arada Istanbul Buyukşe- hir Belediyesi Genel Sekreteri Alev Coşkun, "hindi" anlamı- na gelen "Turke>" adının, ABD'de yaşayan Turkler tara- fından. "ÎBrkije" olarak değış- tınlmesı konusunda kampanya başlatıldığını hatırlatarak Kora- miral Wılliams'dan bu konuda destek ıstedi. Willıams da ilk aşamada beş bin denizciye ko- nuyu ıleteceğini belirtti. Ote yandan Sosyalist Partı Is- tanbul İl Başkanı Muslafa Bir- çek yaptığı açıklamada, Sarato- ga uçak gemısinin askeri perso- nelinin, karaya çıkar çıkmaz "serserilik" yaptığını öne sur- du. ABD'lı askerlerın Sirkeci Postanesi'nde memurlara haka- ret ettiklerini iddıa eden Birçek, "Geçen yıl Antalya'da da buna benzer eykmler vapan ABD'li askerler bu cesareti ABD çıkar- lan ugruna Turkiye'yi savaşa suriıkleyenlerden alıyorlar" de- di. SHP Istanbul İl Sekreteri Behlttl Ablak da "gorevlilere hakaret etmek doğru değil. Bu- nu onajlaraak mumkun değil. Turki>e'>e gelen >abancılar kim olurlarsii olsunlar vasalar ve ge- nel ahlak kurallanna uv malıdır- lar" diye konuştu. Nurettın Sozen, ayrıca dun Sovyet parlamenterler heyetinı de kabul etti. Sözen, Varismın Alexandrovich başkanlığında bir grup Sovyet parlamenter ile yaptığı göruşmede "İstanbul Buyukşehir Belediyesi olarak iki dost ulke arasında işbirliğinı da- ha da geliştıreceğiz" dedı Sarıyer Kaynak suyu tehlikede ALAATTtN ÇtFTÇİ îstanbul'da barajlann su toplama havzalanndaki yapı- laşrna, fabrika artıklan, şehir şebeke suyunu kırletırken, şi- şelenerek satışa sunulan mem- ba suları da çopluk sularının sızıntısı ıle gecekondulann fos- septik çukurlarırun tehdidi al- tında. Bölgede bır yandan orman- lar kesilerek odun ihtiyacının karşılanmasında kullanılırken yeni yapı alanlan açılıyor. Sa- rıyer Belediyesi dışında hıçbır kurumun denetlemediği yore- de yapılaşma hızla suruyor. Yuzde 92'sinin imar planı ol- mayan 15 bin hektarlık bolge Buyukşehir Belediyesi'nin mulkiyetinde bulunuyor. Ko- runması ve kaçak yapılaşma- nın önlenmesi ise Sarıyer Belediyesi'ne aıt. Belediye Baş- kanı İhsan Yalçın. ellerindeki olanaklarla kaçak yapılaşma- nın önune geçemediklerini be- lirterek sorunun devletçe çözülebileceğini vurguluyor. Yıkımın kaçak yapılaşmada çozum olmadığını, her on yıl- da bir çıkarılan ımar afları yu- zunden yıkılanların ve yenılerinın hızla yapıldığını soyleyen Yalçın, TEK, İSKI ve PTT'ye kaçak yapılara hizmet götürulmemesi için yazılar ya- zıimış. Yalçın, "Bizim yaptıgı- mız bataklık kurutmak değil, birkaç sineği öldürmek" diyor. Bolgede kurulu Kocataş Memba Suları lşletmesi Mu- dur Yardımcısı Temel Fortum da gecekondulann su havzası- na yayılmaiarı halinde yeraltı sularının kirlenebıleceğı, so- nuçta yeraltı sularının da belli havzalardan suzulerek yeraltı suyu oluşturduğunu belirtıyor. Fortum, Îstanbul'da temız su kaynaklarının da giderek kir- lendığını kaydetti. KöNUK YAZAR ABD 6. Filosu'na bağlı Saratoga'nın komutanı John. D. \Villiams, Bü>ukşehir Belediye Başkanı Nurettin Sozen'le. (Fotoğraf: Cumhurivet) Temizlik ÇELtKGÜLERSOY Bu su yokluğunda edilecek en son laf, temizlik olmâlı herhal- de. Cehenneme atılan gevezenın "Burası çok sıcak" demesıne benzeyecek doğrusu, gunumuz Istanbulu'nda temizlik bahsını açmak. Fakat bu sutunda yazdıkla- nm, guncel sorunlar kadar, hat- ta daha çok geçmişle bağlantı- lar olduğuna göre, hiç değiîse dunku şehrimızdekı temizliği tatlı tatlı hatırlamamıza bır en- gel bulunmasa gerek. Önce yapılması gereken bir şey, eskı Istanbul halkının temiz- lik konusundaki dav ranışlarını, o zamanlardakı dunya olçeğı içindeki yerine oturtmaktır. İn- sanlığın geçmişinin geriye doğ- ru ne kadar gittığini tam bilemı- yoruz. Ama bu milyon yıl mı, birkaç yuz bin yıl mı, her ne ka- dar ise sure içinde bugunku ol- çulerle ancak "vahşet" diyebile- ceğimiz konularda yaşamış, ya- ni sırtında bir hayvanm postu, yafcn ayak, av peşınde koşup mağaralarda bannmış insan ti- pinin, suyla hıçbir ozel dostlu- ğunun bulunmadığını tahmın etmek zor değil. Uzun tarih için- de diyelim son bir on bin yılda, (o kadar yeni) nihayet, tanm >a- şamına geçmiş olan topluluklar- da da kendilerini yıkayacak sıs- tematık bir kurumlaşma, uzun süre gozukmuyor. Bunu da ne- reden mi çıkanyoruz? Arkeoloji bıliminın verılerınden ve eldekı kalıntılanndan. Yol, hatta cad- de, yapı, tapınak filan bulunu- yor da hamama benzer bir şey çıkmıyor. Geliyoruz, özel bir dö- nem olan Roma çağına. Italyan çizmesi içinde doğup, kısa bır surede Akdeniz çanağına yayı- lan, hatta Avrupa'yı kuzeyine kadar ele geçu"en bu savaşçı, gaddar ve zalim medeniyet (o kadar da çelişkili), insanlık ta- rihine bir kurum getiriyor: Çarşı hamamı! Elindeki buyıik gücu, insan paralamaktan öteye amaç- lar için de kullanan bu tuhaf toplum, insanlık tanhıne, iki guçlu kuruluş armağan edıyor: Hukuk sistemi ve de su sistemi. Hamam, bu su sisterriinin, en geniş kılıçh o adamlar, bu işi iyi becermışler. Bir ırmak kenarın- da yer almayan bu kente, dağ- lardan bayırlardan, hayran olu- nacak bir beceri ile su taşıyıp, havuzlar, sarruçlar ve hamamlar kurmuşlar. Bugunku Beyazıt Meydanı, bu sistemin odak nok- tası olmuş. Bizim "ecdadımız" Osmanh- lar kenti aldıklannda, epe>r ce yoksullaşmış da olsa, bu su me- deniyetinı hazır bulmuşlardır. Gerçi onlaı da daha once Bur- sa'>ı başkent edinmek gibi bir aşamadan geçmışlerdi ve o dıya- rın antık kaplıcalannı kullan- mak gibi bir şansa sahip olmak- tan geliyorlardı. Fakat onun bir musluksuz çeşme sistemıni geliş- tirdi. Bunu da çok iyı başardı. tnsanhk tarihine, sebil ve süslu çeşme gibi yepyeni eserleri ar- mağan etti. Garıp bir çelışki, kent temiz- liği ile kişi temizliği aynmında yaşandı. Bırıncisi" sahipsizdı. Göçebe köken, şehir yönetimı mekanızmasını kurmaya engel olmuştu. Fakat kışilenn vucut ve ust baş temizliği, havret edi- lecek bir duzeye çıkmış bulunu- yordu. Yollan toprak kalan, yanı yazın toza, kışın çamura batmış Musluman Osmanhlar, birer in- ci tanesi gıbı temiz kişilerdi. Su kullanımı sokakta değil, ev eşi- ğinde akla gelıyordu. Butun Modernizmin ben bir tek şeyini sevmiştim: Konutlann banyo konforu. Tam alışmışken bu beyaz eş>anın kavnağınm kuruması kadar talihsizlik oîur mu? son ucu. Dağlarda kaynağı bu- lup, onun bereketini kemerler ve kuleler aracıhğı ile taşı>"arak, sarruçlarda toplamaya ve ha- mamlarda kullanmaya dayanan bır sıstem, Roma damgaiıdır ve milyon yıllık geçmiş içinde, sa- dece 2 bin yıl gibi, çok "yeni" bir kokene dayanır. Elimızdeki bu Istanbul şehri demeyeyim de yerleşımi, bu Ro- ma çağına davanmak gibi bır şansa mı, ozelliğe mı, her ne ise ona sahıptir ve o yuzden, baş- tan berı, su ile her unlu şehirden daha fazla bir ulfeti olmuştur. Üstleri timsah derisuıe benzeyen pul pul zırhlarla kaplı, kafaları demir tolgalı, belleri dümduz ve öncesinde, at ustunde gıttiğımı- ze ve yere inince ancak çadıra girdiğimıze göre, Tanrı aşkına soylemeli ki çeşme, sebil ve ha- mam, bilinen ve yasamın ıçmde yer alan kurumlar olamazdı. Eş- yanın tabiatına aykın bir şey bu. Olsa olsa, bıllur bir derede gu- sul abdesti alınabilırdı. Istanbul'a yerleşen Osmanlı, burada hazır bulduğu, toplam sayısı fazla olmayan, ama turlen ">etmiş iki buçuk"u bulan mil- letle beraber, kâmıl bir su siste- mıni kullanmaya başladı. Bir şe- yı, pek sevmedi: Sarruçlar. Dur- gun suda abdest almak ve onun- la namaza durmak, "caiz" de- ğıldi. Onun yerine, akar su ve kaynaklar ve resım materyalı, bunu gösteriyor. Duruma en çok, gelen turist- ler şaşmaktaydı. Bu bır avuç ya- bancının, geldiklerı kendi şehir- leri de temizlikte, 19. yy'a kadar, oyle ahun şahım bir halde değil- di. Fakat bır şehir duzenleri ve disiplinlerı vardı. Kişıleri ise te- mizlığin "t"sine sahip bulunmu- yordu. En ustteki adamları olan kral hazretleri, su ile ancak par- maklarının ucunu kristal kâse- ye batırmak yolu ıle temas et- mekteydi. Çok unlu bir durum, Versailles ve Louvre sarayları- nın, banyo şoyle dursun, basit tuvaletlerinin bile olmayışıdır. Bu iş, çulâkılenn pencereden boşaltılması ıle çözümlenmek- teydi. XIV. Louis'nin "EUerinüzi yıkamak, saçma bir şey. Madem ki ayaklanmızı yıkamıyoruz!" sözu ise daha azbilinir. Bu ülke- lerden gelen turıstler, Istanbul halkının temızlığine ve çarşı ha- mamlarının gurül gürül su bol- luğuna şaşmayıp da ne yapsın- lar. Bunlardan bin, Guillaume Pastel, "Tıirkler ttnlıi sagtamlık- larını, butun vıicutlarını yıka- malanna borçlu olsalar gerek" dıye yazıyor! Biz eski Istanbul halkı, yani 1930'lu yıllarda doğmuş çocuk- lar, tarih içinde uzaklaşıp gitmiş olan böyle bır trenin son vago- nunun sahanlığının yolculan ol- muşuz demektir. Bizim gördü- ğümüz ve yaşadığımız, böyle bir çevreydi. Gerçi basit evlerde banyo yok- tu ve çarşı hamamına haftada bir gidilirdi. Ama kafadan asa- ğı bol su dökulebilen "gusulha- oe"ler, her evde vardı. Endüstrinin ve onun ürünü olan modernizmin, ben bir tek şeyını çok sevmıştim: Konutla- nn ve otellerin banyo konfonı. Buna şapka çıkanurdı. Ama tam alışmışken, bu harika beyaz eşyanın, kaynağının kuruması kadar talihsizlik olur mu! Benim kişisel sorunum değil. Ben şehir dışına kaçtım ve şim- dilik suyum var. Fakat çevremin, XVI. yuzyıl Parisi'nin insanla- nna dönmesi, dayanıiır gibi mi? Ustelik Fransız parfumleri de yok. "İşadamlarına Özel" DEDEMAN AÇIK BÜFE Pazartesi - Cuma 12.00-14.30 Öğle Yemeği Servis + KDV. 40.000.-TL HOTEL İSTANBUL DEDEMAN Otopark mevcırttur. OGRENCİLER-VELİLER % 98JCAZANMA ve . . .% 100 EGITIM GARANTILI GUZEL SANATLARA HAZIRLIK KURSLARIMIZA BEKLIYORUZ. 1990 Güzel Sanatlar Fakültelerinin bütün bölümlerindeki 1,'likler ve dereceleri biz aldık. Ayrıca Resım, Modelıstlik, Stılistlik, Vitray, Batik. SANATEVİ Tel: 368 00 88 CADDEBOSTAN E6İTIMK IDOİAUriZ ÖCRETMENLER SURUCU KURSU ŞİŞLİ'DE 132 13 18 • 132 13 19
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog