Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 16 EKİM 1990 06.58 AçillŞ-GÜn Başliyor Akış içerısinde 08.00 ve 09.00'da 5'er dakikalık ıki haber bultem yayımlanacak. 09.05 Susam Sokağı -11- 09.30 Hanımlar Sizin İçin 10.20 Arkası Yann: Yaban Giilü Rosa Rogeiio'yu arar. 11.00 Haberier 11.05 Oklll Televizyonu Akış içerisinde 13.05 ve 15.0O"te 5'er dakikalık iki haber bulteni yayımlanacak. 15.15 Öğleden Sonra 16.00 Çocuklar İçin Atlı Kannca S u s a m S o k a ğ l -12- PTOgramın bu bölümünde doğal çevre, işbırliği, spor, ilışkı terimleri, yuksek ve alçak kavramlan, benzerlıkler, l'den 12'ye kadar sayma, 2 sayısı, insan yapısı, çevre, mutluluk, çevreyı koruraa, başarılı okuma malzemelerini ve hazırlayanlan tanıma, sıfır kavramı, problem çözme konuları ele almıyor. Haydİ-3 Kadıkoy 30 Agustos ve Kadıköy Faik Reşit Unat ilkokulu öğrencilen yarışıyorlar. 17.20 DİZİ: H a y a t AğaCI Jason bütun parasını geri ister. 18.00 Haberier 18.15 Her Çocuk Bİr Can Lohusalık dOnemi konu ediliyor. 18.40 Akşama Doğru Kültur ve sanat olayları konu ediliyor. 19.25 DİZİ: Gençler Dizinin "Dişı" adlı bölümu ekrana geliyor. 20.00 Haberier ve Hava Durumu 20.40 Spor lç ve dış spor olayları konu ediliyor. 21.00 TV'de Sinema: Rambo 2 (Ayrmtıiı biigı yandaki sutunlarda) 23.00 Giin Biterken 23.55 Ekonomi Dosyası (Bugun kosesinde) 00.05 Kapanış 07.59 Açılış-Okul Televizyonu 10.40 Kapanış 18.10 Açılış - Dizi: Yalan Rüzgân 19.05 Haberier 19.20 Haftamn Sohbetİ Bu haftamn konuğu Orhan Pamuk. 19.40 Solistler Geçidi 20.05 Mozaİk (Ayrıntılı bilgı yandaki suıunlarda) 20.35 CNN Dünya Raporu (Orijinal sesi Radyo 4'te) 21.00 DİZİ: Büyük Tuzak Nazı taraftarlan silahlanmaktadırlar. 22.00 Haberier ve İngilizce Haberier 2235 Beraber ve Solo Şarkılar lzmır TV yapımı ekranda. 23.05 DİZİ: Sermaye MerkeZİ Dizinin 5. bölumü yayımlanıyor. 23.55 Kapanış II 19.59 Açılış-Dizi: Kentucky Günleri TVI dizisi tekrariamyor. 21.00 Opera: HirsiZ Saksağan Neda Erol'un hazırlayıp sunduğu programda Rossini'nin "Hırsız Saksağan", "La Gazza Ladra" adlı operası yayımlanıyor. 24.00 Kapanış I 13.58 Açılış-Okul Televizyonu 18.20 YabanCI Dil DerSİ Inglizce dersi yer alıyor. 19.00 DİZİ: Aşk Kapiyi ÇallllCa Aieksandra zor durumdadır. 19.45 YabanCI DİI DerSİ Almanca ve İngilizce dersleri verüiyor. 20.20 Esİntİ Onceki gün yayımlanan programın tekran. 20.50 Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiFranstz thtiiaii ve Atatürk Devrimine etkileri konusunu Prof.Dr Ismet Giritli işliyor. 21.10 Komedi: Farklı Dünyalar okuida finaiier basiamışur. 2135 Turizm Eğİtİmİ Buro ve mutfak dersleri konuları. 22.10 Temel Hukük Askerı yargı ve adlî yargı. 22.30 Belgesel: Yannın Dünyası Dort konu işieniyor. 23.00 Kapanış 19.02 Açılış-Haberler 19.20 Haydİ TVl'dekı program lekrarlanıyor. 19.50 Gençlerden Gençliğe Mozan'm "Kuçuk Bir Gece Muziği" adlı eseri seslendınliyor. 20.05 Dizi: Kuruntu Ailesi 2035 Dizi: Zenginler de Ağlar 21.15 Bir Solist 2135 Şiir Dünyası 22.00 Haberier 22.30 Stüdyo A: Dünyaya Bakış rvi'de yayımlanan boiam. 2330 Müziğimiz ve Sohbetimiz 00.05 Kapanış 12.55 Açılış - Haberler ve Borsa Haberleri 13.05 ÇİZgİ Film: Çalçene Çalçene robot adamın peşine duşer. 1330 Pembe Dizi: Biitün Ç o c u k l a n m jenny, Greg'i Amanda'dan kıskanmaktadır. Bu arada Ellen bebek beklemektedir. 14.30 Moda Magazin 14.55 Haberler ve Borsa Haberleri 15.05 Pembe Dizi: Hastane Gtinlügti 15.55 Haberler 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 1630 Video Klipler 17.40 Haberler ve Borsa Haberleri 17.50 Eşek Şakasi Gizli kamera şakalan ekrana geliyor. 18.20 Dizi: Santa Barbara 19.20 Komedi: Jefferson Ailesi 19.50 Ana Haber Bülteni-Borsa Haberleri ve CNN Haber Magazin 20.25 Dizi: Savaş ve Cazibe Dizinin uçuncu boiumu. 21.15 Haberler 21.20 Dizi: Yargıç ve Cellat 22.15 Rüstem Batum Shovr 23.05 Haberler 23.10 Dizi: Dava 00.05 Dizi: Gerilim Koltugu 00.40 Müzik 01.00 Kapanış TVİ SİNEMA: RAMBO 2 21.00 TRT'MN ICHVDEN STALLONE VÎETNAM D\ — Vietnam savaşından yıllar sonra bu ülkede hâlâ kayıp görünen Amerikan askerlerinin akıbetini oğrenmeje giden Rambo'nun öykiisünii konu alan filmin, ABD- nin Ortadoğu'daki roliinun \e girişimlerinin tartışıldığı bo>lesine sıcak bir ortamda gozde kanalın gözde saatinde ekrana gelirilmesi TRT açısından hiç de olumlu puan toplamayacak. ABD Ortadoğırda, Rambo ekrandaR a m b o 2 / t l k K a n 2 (Rambo 2 / First Blood 2) / Yönetmen: George Pan Cosmatos / Görüntü yönetmeni: Jack Cardiff / Senaryo: Sylvester Stallone, James Cameron / Oyuncular: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Martin Kove, Charles Napier, Julia Nickson / 1985 ABD yapımı / 94 dakika. KiU«r Servisi — 1947 do- ğumlu Alman-Kızılderili kırma- sı Johnıry Rambo, bir önceki fıl- mi "tlk Kan"daki serüvenden dolayı 5 yıl hapse mahkûm ol- muştur. Cezasını taş ocaklann- da kazma sallayarak çekerken Vietnam'daki eski komutanırun önerisiyle serbest bırakıhr ve Vi- etnam Savaşı'nın bitiminden yıl- lar sonra hâlâ kayıp gözüken 25 bin Amerikan askerinin akibe- tini öğrenmek için bu ülkeye yol- lanır. "Ük Kan" fîlminde canlandır- dığı Rambo tipi beklenmedik bir popülerlik kazanınca Sylves- ter Stallone bu filmin devamı olan "tlk Kan-2"yi çekmiş, an- cak Tdm bu kez "Rambo-2" adıyla gösterime çıkmıştı. Viet- nam cehenneminde, savaştan yıllarca sonra da olsa yanında- ki "fıstık gibi" bir Vietnamlı kız ile birlikte yine "cebennemi" bir serüvene dalan "bstfln adam" Johnny Rambo bu fîlmde de ne- fes kesici deneyimler yaşamak- ta, fare, sülük gibi sevimli hay- vanlardan yüzlerce askere, gide- rek bir helikopter ve uçak ordu- suna karşı giriştiği bütün sava- şımları kazanmaktadır. Film, Rambo imajını perdede görülmemiş bir abartmayla yer- leştirirken fonda Amerika'nın "dünya jandarmalan" görevi ve bu görevin getirdiği kaçınılmaz aşamalar da ustalıkla sergilen- mektedir. Derinliksiz serüven filmlerinin becerekli yönetmeni George Pan Cozmatos çok ge- niş bir bütçe ve çok kötü bir kurguyla gerçekleştirdiği bu filmde korku sinemasından, klasik savaş Fılmlerinden ve üs- tün adam mitosundan aldığı çe- şitli öğeleri gösterişli bir bikşim- de bir araya getirerek seyirciyi şaşırtan, adeıa tokat gibi çarpan ve insanı tepkisiz bırakan bir film ortaya koymaktadır. ABD'nin politik ve askeri ik- tidar mekanizmasında yuvalan- mış olan kimi gerici ve eli kanlı mekanizmalan da göstererek ABD'ye ciddi bir eleştiri getiri- yor gibi gözükse de film son tah- İilde koyu bir Amerikan propa- gandasından başka bir şey değil- dir. ABD'nin Ortadoğu'daki ro- lünün ve girişimlerinin sıcak bir savaşın eşiğinde böylesine tartı- şıldığı bir ortamda bu fümi hem de birinci programın en gözde bir saatinde ekrana getirmek ise TRT açısından hiç de olumlu puan toplamayacak, bugünkü iktidann politikasına yakın ka- sıtlı, hesapb bir davranış gibi gözüküyor. MAHMUT T. ONGOREN Özel Girişimler Özel TV girişimleri, bu girişimlerin sahiplerini hoşnut ede- cek biçimde gelişmiyor. Beklenen izleyici sayısı ve uydudan gelen TV sinyalini alan özel anten satışr çok yavaş arttyor. Bu da özel TV reklam gelirini sınırlıyor. Durum şimdilik iyi değil... Durum şimdilik iyi değil, ama sonunda özel TV Türkiye'ye gelmeyecek anlamını çıkarmamak gerekir bundan. Eğer uydu yayını ya da abone bulma yoluyla özel televizyonun kurul- ması ekonomik bakımdan olumlu sunuçlar vermezse, TFTT'nin özelleştirilmesiyle özel TV girişimcilerine büyük yar- dımlar sağlanabilir her zaman. TFTT nasıl özelleştirilir? TRT'nin özelleştirilme çabaları önce reklamlara ayrılan sü- relerin bir devlet televizyonuna yakışmayacak biçimde uza- tılmasıyla ve sonra da haber bülteni ile "hava durumu"nun arasına ve daha sonra da filmlerin ve izlencelerin içine rek- lam sokulmasıyla başladı. Arkasından TRT, Türkiye içinde ve kendi dışında yer alan yerli yapım şirketlerinin kurulmasına yol açtı. Çoğunlukla ken- di bünyesinden ayrılan ve TRT dışındaki sermaye sahiple- riyle işbirliği yapan elemanları sayesinde... Gerçi dünyanın hiçbir TV kurumu salt kendi stüdyoların- da ve kendi olanaklarıyla gerçekleştirilen yapımlarla yayın- larını sürdüremez. Tüm TV kurumlan çeşitli filmleri ve izlenceleri elde etmek için dışanya açılmak zorundadır. Ama TRT giderek yabancı kaynaklı yapımlara yayınlarında daha fazla yer vermiş, yerli şirketlere her geçen yıl daha fazla sa- ytda yapım ısmarlamış ve sonunda da kendi olanaklarıyla film ve izlence üretmeyi savsaklamıştır. Bu nedenle de şimdi TRT tümden dışa bağımlı bir duruma gelmekten kendini kurta- ramadı. Atılan bu gibi adımlar her geçen gün TRT'yi özelleştirme- ye yavaş yavaşyaklaştırıyor. Aynı yolda TRT daha başka adım- lar da atacak. Orneğin filmciliğın dışında çeşitli tecimsel işler yapan büyük şirketlerin salt adlannın tanıtıldığı "sponsor program" denilen yayınlar da geliştiriliyor. Ama herhalde bu yoldaki en büyük adım TV 3'ün Murdoch'a satışıdır. TRT yö- neticileri ıstedikleri değın işin içinde bir "satışın" bulunma- dığını ileri sürseler de... 12 Mart döneminden başlayarak her yıl daha fazla sayıda yabancı dizi yayımlayan TRT'nin gızli "satışı" gerçekleştırilmişti. Şimdi bir de TRT Televizyonu yayınlarına BBC ve CNN adlı yabancı TV kurumlarının haberleri, filmleri ve izlenceleri dahil edilecek... En sonunda da neredeyse, TRT'nin tüm yayınla- rı -haberler de- TRT dışındaki şirketler ve kuruluşlarca ha- zırlanacak gibi görünüyor. Bu işin sonu nereye varır? Acaba sonunda TRT'nin günümüzdeki teknik olanaklarla kurulmuş ve tüm Türkiye'nin yüzeyıne yayılmış TV kanalla- rından bıri, hatta ikisi özel televizyonculara ayrılabılır mi? Neden olmasın? Özel TV girişimcilerini son günlerde bir düşüncedir aldı. İzleyici sayısı çok yavaş artıyor, özel antenler yavaş satılıyor, izleyicileri TRT Televizyonu'nun yayınlan daha çok oyahyor, tüm ayaktopu kulüpleriyle anlaşmalar yapılamadı ve anlaş- ma yapılan kimi kulüpler daha sonra TRT'ye döndüler, açı- lan davalarda mahkemeler TRT lehıne kararlar verıyorlar... Bunların hepsi zararı yükseltiyor. Özel TV girişimcileri yayına başladıktan sonra uzun birsüre zararı göze almak zorundalar. Bu nedenle de özel televiz- yonları ancak çok büyük sermaye sahibi tekeller kurarlar. Ama eğer "zarar dönemi"nin tahminlerden daha uzun sü- receği ortaya çıkarsa ne olur? Ne olacak, işte TRT hazır! Tüm Türkiye'ye TV yayınlarını eriştirme olanakları hazır bekliyor. TRT'nin bu olanakları sayesinde ülkenin her yanına yayım- lanabilen reklamların ücretleri öe yuksek olur ve özel tele- vizyonlar da hemen kâra geçerler. Şimdi gündemde bu konu var. Bugün TRTyi beğenme- sek bile, onu bu tür özelleştirmeye karşı korumak zorunda- yız. Ama nasıl? Yayuı hizmetîne kurumiçi personel ANKARA (Mak Ajans) — TRT kurum dışı eleman ahm- larına son verdi. Bundan böy- le kurum bir muddet kendi bünyesinde çalışanlardan kad- ro karşıhğı sınavla eleman ala- cak. 3 Eylul 1990 tarihinde ya- yımlanan Başbakanhk genel- gesi uyarınca kamu, kurum ve kuruluşlarının dışandan sınav- la personel alma işlemini dur- durması, Türkiye Radyo-Tele- vizyon Kurumu'nda öncelikle yayın kadrolarına yeni eleman alma çalışmalanna olumsuz etki yaptı. Ancak gecici de ol- sa, kurum yonetimi, artan ya- yın hizmetlerini karşılamakta- ki zorluğu kurum içi sınavlarla giderecek. Bu çerçevede ku- rum içi sınavla idari, teknik ve program kadrolarına sınavla eleman alma çalışmaları hız kazandı. Öncelikle Haber Dairesi Başkanlığı, Dış Yayınlar Dai- resi Başkanlığı, Televizyon Dairesi Başkanlığı'na stajyer muhabir, kamera asistanı, ya- yın şefi, resim seçici, stajyer montajcı gibi elemanlar istih- dam edilecek. TV2 MOZAİK 20.05 Kaleydoskop'ayeni kimlik ANNIE LENNOX — 25 yıl önce ölen Cole Porter'ın bestelerini "AIDS Giinü" için seslendirecek. Debbie Narr> ve Sinead O'Con- nor'a Annie Lennox da katıhyor. ANKARA (Mak Ajans) — 'Kaleydoskop' adıyla TVl'de yayımlanan sanat programı, isim ve kanal değiştirdi. Prog- ram, anı TV2'de 'Mozaik' adıy- la yayına girecek. Basından gelen eleştiriler ve TRT Genel Müdürlüğü'nün ar- zusuyla, 'Mozaik' olarak adı değiştirildiği söylenen program, Kaleydoskop'un bir devamı. Ancak yeni yayın döneminde daha canlı, daha ağıruklı bir alt- yanlı olarak ekrana geliyor. Bu ay 'Mozaik', Amerikan ve Ja- pon mılyoner işadamlarına sa- tışa çıkarılan Berlin Duvan'nı ziyaret ediyor. Polonya'nın en ünlü kabare- si Piwnica Pod Baranamı'yı oyunlanndan örneklerle tanıtan 'Mozaik', Polonya'daki siyasi değişimin sanata etkilerine de- ğiniyor. Aynca bu ünlü kabare- nin şarkılarından bir bölüm su- nuluyor. 'Mozaik'i hazırlayıp sunan Banu Avar, 1 arakk uluslararası 'AIDS Giinü' için haarlanan büyük bir kampanyanın ön ha- zırlıklannı da görüntülüyor. 25 yıl önce ölen ünlü sanatçı Cole Porter'in şarkılannı yeniden yo- rumlayan Annie Lennos, Deb- bie Harry, Sinead O'Connor gi- bi ünlü pop sanatçılannın kam- panya için yaptıklan provadan görüntüler gelecek ekrana. Banu Avar, son günlerde Amerikan ve lngiliz gençlerini Neyzen Kutsi Erguner saran ünlü çizgi roman ve film kahramanları Mutant, Minja Turtks'dan bir bölüm getirecek ve bu kaplumbağa karakterlerin yaratıcılarıyla söyleşecek. 'Teenage Ninja Turtles' fümi Amerika'da ilk haftasında 75 milyar lira hasılat yaparak gtşe rekorları kırdı. Programın bu ayki son konu- ğu son yülarda Avrupa'da da ün yapan Neyzen Kutsi Ergüner. Ergüner ile Paris'te söyleşen Avar, sanatçının Peter Gabriel ve Peter Brook gibi sanatcılar- la çalışmalanna değinip yurtdı- şında büyük ilgi toplayan Mev- levi müziği çalışmalarından da örnekler veriyor. Programda aynca Ergüner, Türk müziğine ait görüşlerini özetliyor. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Turkuler geçidi. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler \e de- niz hava raporu. 06.15 Gûnaydın. 07.00 Bugun (Kuşak 1). 09.40 Arkası yarın. 10.00 Haberler 10.05 Biz bir aıleyız. 11.00 Haberler. 11.05 Rek- lamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Gunu yaşarken. 12^5 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Ha- berler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Bolgesel yayın ve reklamlar (2). 17M Haberler 17.05 Meddah diliyle halk âşıklanmız. 17.25 Turkçe sözlu ha- fıf müzik. 17.40 Çocuk bahçesı. 17.55 Haftamn çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Gunden gu- ne 19.00 Hab«rler. 19.30 Beraber \e solo şarkı- lar. 20.00 Dünya donuyor. 20J0 Turkçe sözlu ha- fif muzik. 20.45 Turkuler. 21.00 Haberler. 21.05 Saz eserleri. 21.15 Türk ve Islam dunyabindan. 21.3OTürk halk muziği dınleyıci ısteklerı. 22.00 Küçuk konser. 22J0 SolisJler geçidi (TSM). 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içınden (3). 00.55 Gu- nun haberlerinden özetler. 01.00 Program ve ka- panış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Acılış, program ve haber- ler. 07.05 SoIisJlerden seçmekr (TSM). 07-50 Ha- Berler. 07.40 Turkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Ço- cuk bahçesi 09J0 Bread Topluluğu. 10.00 Turk- uierle Turkıyem 10J0 Çağnşım. 11.00 Haber- ler. 11.05 Okul radyosu. 1U5 Hafif muak. 12.00 Devlet korolan konserlerinden. 13.00 Haberler. 13.15 Halk çalgılarından ezgiler. 1330 Folklor penceresi. 13.50 Hafif muzik. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Anadolu'da Turk bevlıklerı. 15.20 Hafif muzik 15.30 Arkası ya- nn. 15.50 Şarkılar. 16.05 Okul radyosu. 16.35 Turkuler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler geçidi. 17.35 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 18JJ0 Orkestra ustaları. 18J0 Din ve ahlak. 19.00 Haberler. 1930 Yurttan sesler kadınlar toplulu- ğu. 20.00 Acemkurdi faslı. 20J0 Yabancı dil der- si. 21JO HaHf müzik. 22.00 Klasik koro (TSM). 2230 Bir roman ' bir hıkâye. 22.45 Turkuler. 23.00 Haberler. 23.15 Solistlerden birer şarkı. 23.40 Hafıf muzik. 23.55 Salı konseri. 00^5 Gu- nun haberlerinden ozetler. 0038 Program ve ka- panış. K A U T U 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Turkçe). 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Muzikh dakıkalar. 11.00 Öğleye doğ- ru. 12.00 Haberier. 12.15 Hahî muzik. 1230 Gu- • nun konseri 14.00 Haberler. 14.15Muzık tune- lı. 15.00 Perde açılıyor. 15 J0 Konser saati. 1630 Caz sanatı. 17.00 Haberler 17.15 Okyanus. 18.00 Mercek. 19.00 Haberler. 19.15 Muzik ve yorum- cular. 20.00 Armoni. 2030 Bir konser (İDSO) 22.00 Haberler. 22.15 Gecenin getırdikleri. 23.00 Doğumunun 150. yılında Çaykovski. 24.00 Ge- ce ve muzik. 00.55 Güniin haberlerinden ozet- ler (Turkçe). 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açüış, program ve haber- ler 07.05 Turkuler ve oyun havaları. 0730 So- listler geçidi. 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkılar. 0830 Turkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. 0930 Turkuler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Turkuler. 11.20 Şar- kılar. 1135 Beraber ve solo turkuler. 12.00 Ha- berler. 12.05 Muzik bahcesi. 13.00 Solistler ge- çidi (TSM). 13.30 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Solistler geçidi 1430 Turkuler ve oyun havalan. 15.00 Sizın için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler 16.05 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 1630 Çeşitli Türk muziği 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 17.30 Fasıl 18.0e Yurttan sesler. 1830 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL 07M v,., Program. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Saba- hın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayatın lçinden - Her Cuma Sizlerle. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işte Saz Işte Soz. So- lıst: Seyit Al. 1130 Bir Solist: Alice. 12.00 Is- tekler. 13.00 Turkçe Sözlü Hafıf Muzik. So- list: Fusun Önal. 13.15 Öğleden Sonra - Haf- tadan Haftaya. 14.15 Bir Topluluk: C C Catch. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber: Suat Sa- yın. 15.10 Karayollan Trafik Kanunu. 15.15 Bilge Pakahnlar'dan Şarkılar. 1530 Kayıp Ha- berleri. 15.35 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 Meridven Prograrru. 17.00 Müzik Da- ğarcığı. 17.30 Gun Biterken. 18.15 Müzik De- nince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE oas» AÇ,»Ş ve Program. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Ens- tnlrnantal Muzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 08.35 İşte Saz Işte Soz. Solist: Seyit Al. 09.00 Solistler Geçidi. 09.30 Yol Durumu. 09.35 Ayşe Tunah'dan Şarkılar. 09.55 Karayolları Trafik Kanunu. 10.00 Ha- yatın lçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber: Suat Sayın. 11.25 Sumer Ezgü'den Türkuler. 11.45 Kayıp Haberleri. 11.50 Sizin Seçtıkle- rinız. 12.55 Turkçe Sozlu Hafif Müzik. So- list: Hümeyra. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Turkuler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Nilgün Balkanh'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Mu- zik Dağarcığı. 16.45 Veysiye Şirin'den Turk- uler. 17.05 Turkçe Sözlu Hafif Muzik. 17.25 Gun Biterken - Mısralarda Gezıntiler. 18.00 Program ve Kapanış. TRT-RAI ortak yapımı • ANKARA (Mak Ajans) — TRT ile Italyan TV kuruluşu RAI'nin ortak yapımı 'Güzel Türkiye'nin çekimleri sürüyor. TRTden Tülin Eraslan'ın yapımcıhğını üstlendiği 18 bölümJük dizinin yönetmeni RAI'den Isabella Giovanessi. Program danışmanlıgını fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın yaptığı dizinin görüntü yönetmeni ise Italyan. Bugüne kadar Van, Ağn, Erzurum, Artvin, Rize, Trabzon, Bandırma, Çanakkale, Foça, Izmir, Efes, Uşak, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu'da çekim yapıldı. TV5 Münih kablo hattında • MÜNtH (AA) — Avrupa'da Turklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde uydu aracılığıyla izlenmeye başlayan TRT'nin TV5 (TV INT) yayınlannın, kablo aracılığıyla da izlenmesinde bir adım daha atıldı. Almanya'da daha önce Berlin kentınde kablo ile izlenmeye başlayan TV5 yayınları, bundan boyle Münih'te de aynı yolla izlenebilecek. Yurtdışına yönelik TV5 yayınlannın Münih'te kablo yayınına girmesi dolayısıyla düzenlenen törene, TRT Genel Müdüru Kerim Aydın Erdem de katüdı. Törende konuşan Münih Belediye Başkanı Christian Ude, TRT'ye bu hizmetinden dolayı teşekkür etti ve kentte yaşayan Turklerin kültur yaşamlarını olumlu etkileyecek TRT Turkçe yayınlannın Münih kablo sistemine girmesini kutladı. EBU dramaları • ANKARA (Mak Ajans) — Avrupa Yayın Birliği 'EBU' üyesi ülkeler arasında, program değişim çerçevesinde, her cuma çocuklar için kuşağında bir ülkenin draması yayına giriyor. Bir olayı görüntüyle anlatmayı amaçlayan ve süresi 25 dakika olan bu dramalarda çok az diyalog bulunuyor. İlk kez ekrana gelen bu dramalajEjv^ TRT'nin hazırladığı EliPin - Düşü ile başladı. Trenler belgeseli • ANKARA (Mak Ajans) — Ankara TV'si belgesel programlan müdurlüğü tarafından 5 bölümlük bir belgesel program hazırlanacak. Her bölürrçö 30 dakika olacak belgeselin adı 'Bir Tren Penceresindefr Bu Diyar', yapım, yönetim Zehra Tülin Sertöz'e ait. Halen işlemekte olan trenlerde çekilecek belgeselde, Türkiye'ye bir trenden bakıkcak. Ana tren hattında yolculuk yapılacak. Tükiye"de yapılan tren yolculukları ele ahnacak. Yöredeki trenlerde yolculuk yapan insanlann hayat hikâyeleri sunulurken röportajlar yapılacak. Personel semineri • ANKARA (Mak Ajans) — TRT, merkez ve taşra teşkilatında personelden sorumlu yöneticilere seminer düzenleyecek. Müdür, müdür yarduncısı ve şef gibi yöneticilere yönelik seminerde personel ve harcırah konulanyla, personel ve sözleşmeli personel yönetmeliklerine ilişkin bilgiler verilecek. Seminer, TRT Eğitim Dairesi'nde ekim günlerinde yapılacak. BüGÜN ~ • Ekonomi Dünyası TV1 22.55 Ankara Televizyonu'ndan Nazmi Kal'm yapımcıbğını ve sunuculuğunu, Samim Senyüz'ün de yönetmenliğini üstlendiği program 'Tüketici Köşesi' ile başliyor. Son yıllarda yaygınlaşan ve içerisinde sinemadan kreşe çeşitli üniteleri toplayan büyük ahşveriş merkezleriyle kendi ürettiklerüıi kendileri satan üreticilerin kurdukları ahşveriş merkezlerî 'Magazin Köşesi'nin konularını oluşturuyor. Macar Ticaret Ataşesi ile bir röportajın yer aldığı 'Ayın Portresi' bölümünü, TMO satış mağazalan zincirinin tanıtıldığı 'Tele Alışveriş Köşesi' izliyor. Program Birleşik Almanya'nın doğuracağı ekonomik sorunların konu edildiği 'Ayın Konusu' bölümüyle sona eriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog