Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 16 EKİM 1990 Solda Bunalım ve Sosyal-Demokrasi Sosyal-demokrasinın yonunu ve eğilımıni, yoksullaşma eğrısıne çekilen, ulusal zengınleşmeye karşın ekonomık bakımdan yoksullaştığı kadar siyasal bakımdan da baskı altında olan emekçi halkın konumu belırler; ya da belırledığı zaman sosval-demokrasının yığınsallaşma ve iktidar olma olanağı vardır. MUZAFFER İLHAN ERDOST Sosyal-demokrasının solu kıtlesel partısınden yoksun olduğu ya da yoksun bırakıldığı ıçın he- men her yerel ve genel seçımde sosvalıst ve ko munıstler, hangı partı>e ov vereceklerını ya da o> verıp \ermeyeceklerını tartışırlar Bu, bızı, a>nı zamanda, sosval demokrası ıle daha yakından ılgılendırmeve voneltıyor Sosyal-demokrası dendığınde, tek bır sosyal- demoicrası olduğu duşuncesınden hareket edıl- dığını sanıyorum Sınıfsal kokenı aynı olmakla bırlıkte, yonu ve >onelışı bırbırıne karşıt ıkı ay- rı sosyal-demokrasıden soz edılebıleceğı gıbı bu ıkı uç arasında nuans farklanvla bırbırlerınden ayrılan sos>al-demokrat anlavışlardan soz etmek de olanakh Sosval-demokrası, sınıfsal kokenı açısından, ıdeolojısını kuçuk burjuvazıden alır Avrupa sosyal-demokratlarının ulu^lararası bırlığını oluşturan "Sosyalıst Enternas>onal"ın "sosya- lızm"ınden de anlaşılacağı gıbı, sosyal demokrasmın bır başka adı, kuçuk-burjuva sos- yalızmıdır Proleter sos>alızmınden farkh olarak, kuçuk- burjuva sosyalızmı, serma>e ıle emek arasında uzlaşmavı esas alır Bır esnafı, zanaatçıvı ku çuk koyluyu ornek aldığımız zaman, kuçuk burjuvanın, emeğı veserma>evı avnı kışıde (ço- ğu kez aılede) bırleştırdığını de goruruz Serma yesının (>a da uretım araçlarının) sahıbı olarak bır >anıvla "burjuva", emeğıyle ureten >a da ge- çımını emeğıyle sağlavan olarak bır vanıvla da "emekçı"dır Bunun ıçındır kı ku<,uk burjuva emeğı serma>esıne ağır bastığı olçude emekten ve emekçıden yana, sermayesı emeğıne ağır bas- tığı olçude sermaveden ve burjuvazıden vana tu- tum takınır Burada, emeğın sermaveye ağır bas- ması sozu>le, emeğının ucretı olarak gelırının sermayesının kârı olarak kazancından îazla ol- ması ya da tersı anlatılmak ıstenmektedır Emek ve sermaye dengesı sureklı değıştığı, >a nı kımı zaman zengınleştığı ve kımı zaman yok sullaştığı ıçın polıtık tutumu da o olçude değı- şır kımılerı zengınleştığı ve kımılerı >oksullaş tığı ıçın kendı ıçınde bırbırıne karşıt eğılımler ve goruşler oluşur Ekonomık konumu değışken ol- duğu surece, o da av nı olçude goruş değıştırme olasılığıvla çevrılıdır Doğal kı meta ekonomı- sının tam egemenlığı altına gırmemış Anadolu' nun kımı vorelerınde, polıtık tutumlarını, baba dan oğula gelenekselleştırerek bır ınanç bıçımın de surdurenler burada, zaman zaman ıstısna oluşturabılırler Goruşlere varlık-yokluk etkisi Genel olarak toplumsal duzeyın duşuk oldu- ğu bır toplumda, kovlusu, zanaatçısı, esnafı ve kuçuk memuruyla, rum kuçuk-burjuvazı, gore- lı olarak voksuldur Sınıflaşma hareketının hız landığı donemler, kımı kuçuk-burjuvalann zen- gınleşerek burjuvalaşmaya, çoğunun da yoksul- laşarak proleterleşmeye başladığı donemlerdır Zengınleşen kuçuk burjuvalar, polıtık bakım- dan, burjuvazının goruşlerıne yonelır Bu, sosyal demokra;>ının belırlı bır kesımının sağa kaymasında da kendını açığa vurur Ya da sağ sosyal-demokrat eğılım, kuçuk-burjuva oğelerı nın onemlı bır kesımının hatırı sayılır olçude zen- gınleşmesıyle guçlenır Y aşam koşulları gıderek kotuleşen, sermaye- sını oluşturan toprağı, tohumu ya da tezgâhı, alıp sattığı metaı her gun bıraz daha azalan, ya- nı yoksullaşma eğrısı ıçınde bulunan kuçuk- burjuvalar ıse sol sosyal-demokrat polıtıkanın sınıfsal temelını oluştururlar Bu kesım, demok ratıkleşme açısından, emekten ve emekçıden ya- na tutum takınır, sosyalızme ve sosyalıst'ere açık olmavı doğası gereğı veğler koylu, zanaatçı, esnaf ıle a\nı geçım koşul- larını paylaşan ucretlı ya da maaşlı emekçıler- den oluşan sosyal demokrasmın sınıfsal kıtlesı, Turkıye'de, son on yılda buyuk bır hızla yok- sullaşmıştır Bu kesımın, ulusal gelırden aldığı pay (oran olarak da) buyuk olçude azalmıştır Koyluluk ıçınde topraksız aıleler ıle az topraklı aılelerın sayısı ve oranı artmıştır Sanayı kent- lermde faal nufusun uçte bırı ışsızdır Bır yan- dan kendı ıdeolojık orgutunden yoksun bulun- duğu ıçın ve ote yandan (onemlı olçude) kendı- nı oznel olarak kuçuk-burjuva ozlemlerden arın- dırmamış olan ve bu nedenle de sosyal-demokra- sının onemlı ov potansıyelını oluşturan kent ve kır ışçılerının gelırlerı, artan toplumsal gonence oranla azalmaktadır Kendısının bır ışyerı, tarlası va da uretım aracı olan emekçılerın gelırlerındekı duşuşun ekono mık ve sıvasal nedenı ıle ışçılerın ucretlerındekı duşuşun nedenı aynıdır Bunun gıbı gerek eko- nomık ezılmışhkten gerek siyasal ve kulturel bas- kıdan kurtulmaları da o olçude bırbırıne bağlı ve ıç ıçedır Emekçılerın siyasal ve ekonomık orgutlenme ozgurluğu, modem toplumlarda, demokratıkleş- menın belırlevıcı ölçutudur Lluslararası para kuruluşları kadar ıç sermaye çevrelerı de emek- çıler siyasal ve ekonomık orgutlenme ozgurlu- ğune kavuştuğu zaman, emeğın ulusal gelırden aldığı payın vukseleceğını, buna karşılık ıçerde sermaye bınkımının vavaşlayacağını, dış borç fa- ızlerının odemesının aksavacağını bılırler Turkıye gıbı uretkenlık duzevı duşuk olan ve yuksek dış borç faızı odeven bır ulkede, emek çılerın gelınndekı artış, ıçerde sermayenın kârı nı azaltacağı ve dış sermayenın faızlerının öden- mesını guçleştıreceğı ıçın ıç ve dış sermaye cev- relennın, emekçılerın ekonomık sorunlannı sıs- tem ıçınde çözmenın onkoşulu olan demokratık ozgurluklere kavuşmasına karşı olmaları, doğası gereğıdır Bu nedenle de sosyal demokratlarla "uzlaşma"larının maddı koşullannın bulunma- dığı soylenebılır Sosyal-demokrasının sermaye ıle bu açıdan uzlaşması ıse ancak emekçıler ıçın gereklı olan demokratık ozgurluklerden odun vermesıne bağlıdır Sonuç Avrupa'da, sos>al-demokrası, kuşku >ok kı emekçılerın maddı ve manevı koşullannın ıyıleş- tırılmesınde, demokrasmın gelışmesınde önem lı bır rol oynadı Ne var kı bu ulkelerde emek uretkenlığı yuksektır Emtıa ve sermaye dışsatı mından (ıhracından) sağlanan kâr ve faız, bu ul kelerın ulusal gelırlennı daha buyuk ölçeklerde arttırmaktadır Dolayısıyla, sermayenın gehnnm mıktar olarak artmasının maddı koşullan bulun- duğu gıbı emekçılerın ulusal gelırden aldıkları payın da demokratık yöntemler ıçınde arttınl- masının maddı koşulları vardır Avrupa sosyal-demokrasısı ıle Turkıye'dekı sosyal-demokrası arasında kuşkusuz temel or- tak noktalar vardır Her ıkısı de siyasal goruş- lerını sınıf olarak kuçuk-burjuvazıden alır Kuçuk-burjuvazının, bırınde (Avrupa ulkelerın- de) daha kararlı (ıstıkrarlı) ve kazancının yuk sek olması ıle otekınde (Turkıye'de) guçsuz, yok- sullaşma surecınde ve kararsız (ıstıkrarsız) ko- numda olması, bu ıkı sosyal-demokrası arasın- dakı farklılıkların altlığını oluşturur Turkıye'- de sosyal-demokrası, Avrupa sosyal-demok- rasısıne ozendığı ve oykunduğu zaman, kendı- sını ulke gerçeklerınden sovutlamış olur Sosyal-demokrasının vonunu ve eğilımıni, yoksullaşma eğrısıne çekilen, ulusal zengınleş- meye karşın ekonomık bakımdan yoksullaştığı kadar sıvasal bakımdan da baskı altında olan emekçi halkın konumu belırler, ya da belırledı- ğı zaman sosyal-demokrasının yığınlaşma ve ık- tıdar olma olanağı vardır HESAPLASMA BURHAN ARPAD Emekli Emekçiye OlümL Emeklı emekçılerın sorunları sık sık tartışılır Emekli aylığı kuyruğunda duşup olen emekçılerın fotoğrafları yayımlanır Kımı kısa tartışmalar konusu olur Durum surup gıder Işçı sendıkaları ılerı gelenlen oralı olmaz ılgılıler ılgılenmez Sen- dıka ağalarının ışçı sorunlarıyla gostermelık tutumlarından ötesı laftır Bu konuda çok ılgınç bır durum geçen hafta kımı basında şoylesıne yer aldı O kadarla da kaldı 1 Oysa mut- hış bır olaydı Turk ışçısının, emekli ya da emeksız, ne denlı kımsesız olduğunu kanıtlayan bır olay Çalışma Bakanı Ay- kut, şöyle demıştı "Emekli ölmeyınce sosyal guvenlık ıflas edıyor Batı ulke- lerınde emeklılerın dokuz yıldan fazla yaşaması sosyal gu- venlık kurumlarının ıflasına neden oluyor Bızım çökuşumuz de genç emeklılerden oturu'" Sosyal Guvenlık Bakanımız boyle duşunebılıyor 1 Acı ve uzu- cu 1 Bu kez Krıstal-lş Sendıkası Genel Başkanı'nın sert çıkışı yıne de umut verıcı Şoyle dıyor 'Utanç verıcı Aykut emeklılere daha 1yı yaşam koşulları sağlamak yerıne acaba onları oldurmeyı mı planiıyof Bu olay, Turkıye'de kırk yıldır uygulanan uyutma ve saptır- ma oyunundan bır santım bile vazgeçılmedığının çırkın bır örneğıdır Ikıncı Dunya Savaşı sonunda da butun dunyada buyuk ser- mayeyı urkutmeden yenı bır sosyal guvenlık uygulaması ara- nırken Turkıye de buna katıldı Bır Çalışma Bakanlığı kurul- du Kuruldu ama ılk bakan olarak görevlendırılen kışı CHP'nın sağ kanadı "Anadolucular"dan bır poıtıkacıydı Bununla da yetınılmedı Arjantın dıktatoru Peron'un ışçı sorunlannı uyut- mak ıçın seçtığı yozlaştırma orgutu ornek alındı Bu benzer- lığı ve ışbırlığını ortbas etmek ıçın Arjantın'ın Istanbul'da bır ışçı ataşesının çalışmasına, o ataşenın bızlere sık sık akıl ver- mesıne goz yumuldu Bu arada az tanınmış Turk ışçı gırışımcılerı arasından seç- tıklerı kımselere Turkıye Işçı Partısı kurduruldu Fakat bu uy- gulama açık verınce değışık ayak oyunlarıyla battaladılar Da- ha öncelerı Turkıye Koyiu ve Emekçi Partısı ne yaptıkları gı- bı. Peron'un ölumü uzerıne Istanbul'da mevlıt okutulmaktan bıle kaçınılmadı Arjantın'de uzun sure yaşamıs olan bır Turk ışadamı, (tutun eksperı ve tuccar Kadrı Bey) mevlıdı okuttu Hırıstıyan Peron ıçın Musluman mevlıdı kımı çevrelerde çok ılgınç karşılandı "Amele Teâvun (yardım) Sandığı' adıyla kurulmuş olan ılk örgut ancak uzun surede ışçı adını kullanmayı goze almıştır Almıştır amma, çalısmalar ve tutumlar Amele Teâvun Sandığı" anlayışında kalmıştır Işçı yasalannı hazırlayanla- rın emekçi anlayışı santım değışmemıştı Uygulamaların kı- mı ayrıntıları bunu açıkça gösterır Emeklıler konusunda kı- mı örnekler verelım Memur emekli aylıkları uç aydan uç aya ve peşın ödenır Adı bıle "uç aytıklar"dır Yurttaş bu konudan soz açtığında emekli aylığı sozunu değıl, 'uç aylığımı aldım' der Der ama, son yapılan uygulamayla ıscı emeklısı aydan aya her ayın on besınde para alabılır Iscıye hâlâ Amele Teâvun Sandığı' go- zuyle bakıldığını gostermez mı7 Hem ıkı ay sonra alacaksın hem her ayın on besınde odeme yapan bankasının kapısın- da sabahın erken saatlerınde kuyruğa gıreceksın1 Kışın aya- zında ve yazlan cehennem sıcağında sıra gelmesını bekle- yeceksın Yaşlı ve hastalıklı kışı olarak buna dayanamayıp da kaldınma uzanıverırsen ustune bır gazete orterler, bır sure bekletırler sonunda savcı yardımcısı ve polıs gelır Zabrt tu- tarlar Bundan ötesı hıç kımsen yoksa, beledıye arabasıyla bır çop yığınıymıs gıbı taşınır ve bır çukura atılırsın Bayan bakan tasalanmasın? Sosyal Sıgortalar Genel Mü- durluğu ışçı emeklılenne yenı ödeme uygular, dolayısıyla sık değışen banka adreslerıne koşuşmaktan yakında solukları kesılecektır Yakından bılıyorum Oceme yapılacak bankalar rastgele seçılır? Bayan bakan emekli emekçılerın bır an once olmesını bek- leyeceğıne para babalarımızın emekçıden kesılen, fakat sı- gortaya bır türlu ödemedığı batak paraları toplasa yerınde bır davranış olur Bılmem bızım para babaları buna yanaşırlar mı' Sayın Bayan Bakan, şu anda ışverenlerın kasasında ya- tan batak paraları bılmem acıklayabılırler mı 9 Emekçıden kesılen, fakat bunca gırışıme karşın yıne de SSK'ya verılmeyen mılyarların durumunu açıklamak Sayın Bayan Bakan'a duşer' Düııya Günü... Gunumuzde gelişen modern teknolojilere karşın ozellikle gelişmekte olan ulkelerde yetersız beslenme sorunları yanı sıra besin guvenhğınin sağlanması yaygın bir halk sağlığı sorunu olarak gundemde bulunmaktadır. Doç.Dr/BÜLENT MUTLUER/1C/ Veteriner Fakültesi Bugun buvuk bır çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 500 mılyon kışının açlık ve ye- tersız beslenme sorunu ıle karşı karşıva bu lunduğu dunyamızda yenı bır Dunya Besın (Gıda) Gunu kutlanırken besınlerle ılgılı dunva gundemınde bulunan ve ulkemız açı- sından onemlı sonuçlar çıkarılabılecek so- runların bır kez daha hatırlanılmasında ya- rar bulunmaktadır ^ncakneyazık kıbuso- runlar kutlama gunlerındekı soy le\ ler ve sı- nırlısavıdakıyavınlarlaonlenememekte, bu konuda yonetıcıler başta olmak uzere tum toplumbıreylerıne onemlı gorev ler duşmek tedır Gunumuzde gelişen modern teknolo jılere karşın ozellikle gehşmekte olan ulkeler- de) etersız beslenme sorunları yanı sıra besın guvenhğınin sağlanması yaygın bır halk sağ lrğı sotunu olarak gundemde bulunmakta- dır Besın guvenlığı açısından en onemlı ko- nu, besın kaynaklı enfeksıyon ve zehırlenrrre- lerdır 2 Dunya Savaşı'ndan bu yana tum dunyada besın kaynaklı enfeksıvon vezehır- lenmeler onemlı bır artış gostermıştır Dun- ya Sağlık Orgutu (WHO) Avrupa Burosu I984yılınaaıtyıllıkraporunda 1986-1991 yıl- ları arasında besın kavnaklı hastalıkların, so- lunum yolu enfeksıyonlarından sonra ıkın- cı derecede sıkhkla rastlanılan hastalıklar olacağını bıldırmıştır Oncelıkle ıshalle sey- reden besın kaynaklı enfeksıyonlargelışmek- te olan ulkelerde olağanustu onem taşımak- tadır Sadece 1980 yılında gehşmekte olan ul kelerde (Çın harıç) 5 yaşın altındakı çocuk- larda 1 mılvardan fazla ıshai olavı meydana gelmış ve bunlardan 5 mılvonu olmuştur Bu, her gun dakıkada 10 çocuğun ıshal nedenı ıle olmesı demektır Bugun bılımsel olarak ıshal olavlarının başlıca nedenının hastalık etken- len ıle bulaşmış ıçme suları ve besınler oldu- gu kabul edılmektedır Bangladeş'te besın ka>naklı ıshaller nedenı ıle her kışı vılda or- talama 4 5 ışgunu valışamamaktadır Besın >oızunden ıshaller Fılıpınler'de 6 sırada, Ma- lezya'da 10 sırada yer alan ölum nedenlenn- dendır Konu, gunumuzde sadece gehşmekte olan ulkeler ıpn değıl aynı zamanda gehşmış ulkeler ıçın de buyuk onem taşımaktadır Or- neğınABD'de yılda 24-81 mılyon besın kay- naklı ıshal meydana geldığı ve bunların teda- vı gıderlerı ve uretım ka> ıpları nedenı ıle yılda 5 17 mılyar dolar ekonomık kay ba neden ol- duğu bıldırılmektedır Turizmi etkiler Besın kaynaklı enfeksıyonlar sadece tedavı gıderlerı ve ışgucu kavıpları nedenı ıle değıl aynı zamanda ulke turızm gelırlennın azal- ması yonunden de ekonomık kayıplara ne- den olmaktadır Turızm son 30 vıl ıçersınde dunya tıcaretınde en hızlı gelişen sektörler- den bırısı olmuştur 2OOO'lı yıllarda dunyanın en buyuk tek endustnsı olacağı sanılmakta- dır Uluslararası tunstler yılda 100 mıly ar do- lar harcamakta ve bunun sadece "o 20'sınden gehşmekte olan ulkeler pay alabılmektedır Dünya Bankası ve Pan Amerıkan Sağlık Ör gutu tarafından duzenlenen uluslararası kon- terans, dunya tunst dolarlarının buyuk pa- yının gehşmekte olan ulkeler tarafından alı- namamasındakı en buyuk engelın hastalık korkusu olduğu sonucunu ortaya koymuş- tur Uluslararası tunstler tarafından sıkhk- la ıshal vakası gorulen bolge ve şehırler ıçın uvarı olması bakımından "Las Turıstas, Hong Hong Dog, Mantezuma's Revenge, Tok>o Trots, Delhı Bellv" gıbı bazı unlu te- rımler gelıştırılmıştır Gunumuzde hayvanlardan ınsanlara hay- 'vansal kaynaklı besınlerlegeçebılen ve zoo- noz adı verılen 200 kadar hastalığın varlığı bı- lınmektedır Hayvansal besın maddelennın denetımı yolu ıle besın kaynaklı enfeksıyon- ların onlenmesı ve halk sağlığının korunması bakımından tum dunyada veteriner hekım- lere onemlı gorev ler duşmektedır Konunun ulusal halk sağlığı polıtıkaları kapsamında genış boyutlarda ele alınması gerekmektedır Dunya Sağlık Orgutu tum dunyada gıda kaynaklı enfeksıyon ve zehırlenmelerın çok az bır bolumunun resmı olarak rapor edıldı ğını, gehşmekte olan ulkelerde resmı olarak bıldırılen olguların gerçeklenn r o l'ını, gehş- mış ulkelerde ıse r o 10'unu yansıttığını tah- mın etmektedır Bu orgut tarafından 1980 yı- lından bu yana Av rupa'da besın enfeksıyon ve zehırlenme olayları ıçın bır denetım sıste- mı uygulanmaya başlatılmıştır Bu progra- mın amacı, Avrupa'da besın enfeksıyon ve zehırlenmelerı ıle ılgılı epıdemıyolojık verı- lenn toplanması ve analızı ıle bu vakalann denetım altına alınarak onlenmesıdır 1992 yılına kadar ortak bır pazarı gerçekleştırmeye çahşan Avrupa Topluluğu, toplulu/c ıçerısın- de serbest bır besın tıcaretı bakımından ge- reklı şu uç onemlı koşulu yerıne getırmeyı amaçlamaktadır 1 Besın kanunlarını önem- lı olçude uyumluhalegetırmek 2 Besın ka- nununun butun uye ulkelerde aynı şekılde uygulanmasını sağlamak 3 Bukanunun ge- reklı şekılde uygulanışını ortak bır temel ıl- keye gore denetlemek Avrupa'da 1980 ve 1988 yıllarında yaşanan hormon ve 1985-1986 yıllarındavaşananşarapskanda lı boyle bır uygulamanın gereklılığını ortaya koymuştur Sonuç Ülkemız açısından yetersız beslenme ve be sın enfeksıyon sorunlarının var olmadığını ılerı surmek yazık kı mumkun değıldır Bu konuda resmı raporlar ve yetkılılerce yapıl- mış açıklamalar bulunmamakla bırlıkte, za- man zaman basında çıkan haberlerden ço- cuklarda yaz ıshallerı vb besın enfeksıyon lannın gıderek arttığı görulmektedır Toplum sağlığını doğrudan ılgılendıren besın guven- hğınin sağlanması konusunda çeşıtlı meslek ve kamu kuruluşları arasında yetkı kargaşası yıllardır surup gıtmektedır Besın denetım hızmetlerı 1942 yılında çıkarılan ve halen yu- rurlukte olan Gıda Tuzugu'ne gore yapıl- makta olup gunün koşullanna ya da gırme yı hedefledığımız AT olçutlerıne uygun bır besın yasası hâlâ çıkarılamamıştır Gunun koşullanna uygun besın uretım ve altyapı tesıslerının kurulması, çevre kırlıhğı- nın onlenmesı, gereklı yasal duzenlemeler, eğıtım ve denetım hızmetlerının gerçekleştı rılmesı ıle hem halk sağlığının korunması hem de besın dışsatım olanaklanmn ve tu- rızm gelırlerının artması, tedav ı gıderlerının azalması yonunden onemlı ekonomık ka zançlar sağlanmış olacaktır Tersı durumda gelecek Dunya Besın Gunlen'nde daha olumlu şeyler mumkun değıldır TASINDIK VIZYONMEDYA PLAZA Sabah Tesisleri,Güneşli-Bakırköy 34540 İSTANBUL Tel: 550 48 80-89 Fax: 502 84 20 Turkıyc'nın en gUtcl dujun saionUn Duğun Salonları Heteli-Ycaekli \9.VXM RUU762 39/147 7440 Salorüaruuz kl ı«al ı ve M0-10no ki^iliktir. PENCERE TEMSİLİVE KAniJMCI DEMOKRASİNİN KÖKENİ Doç. Dr. Sami Selçuk 5000 hra (KDV ıçınde) Çağdaf Yayınlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaioğlu-tstanbul Odemelı gönderilmez. Laıklik ve Demokrasi dısı. karanlık çnir.le.rc.e. haince katledüen BAHRİYE ÜÇOKun öldıirülmesini kıruyor, tum aydın kamu oyuna baş sağlığı dılıyoruz. TURHAL KULTUR VE DAYANIŞMA DERNEĞ1 YÖ^fETlM KURULU Adana, Başkan Huseyın GÖNULTAŞ Emekli askerı kımlığımı kaybettım Hukumsuzdur MUW\ kORAL Emekli askerı kımlığımı kavbettım Hukumsuzdur TAŞK4Dl\ KORAL MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI'NDAN İŞYERİ KAPATMA DUYURUSU "Aşağıda adı ve soyadı belırtılen mukellefin ış>en, belge düzenı ne uyulmaması nedenıyle, Vergı Usul Kanunu'nun mukerrer 354 maddesı uyannca 1990 yılı ıçınde bınncı defa 3 gun, ıkıncı defa 5 gün sure ıle kapatılmıştır Işyerı kipatılan mukellefin Adı, Mjyadı veya unvanı Ökkeş Bıldırır Işyeıının adı veya unvanı Bıldırır Trıko Adre«ı Hacı Velı Camı Cad No 36/B 35/A Ganantep Kapatma nedenı Belge düzenıne uyulmaması Duyurunun kanunı dayanağı Bu duyuru 213 sayılı Vergı Usul Ka runu nun 5 maddeM hukmu ıle.aynı kanunun 182 sıra numaralı ge- nel teblığı uyannca yapılmıştır TEŞEKKÜR H Ekım gunu Istanbul'da vapılan ve 15 bının ustunde Istanbullunun katıldığı DEMOKRATIK VE LAIK BIR TURKİYE 1ÇİN EL ELE vuruyuşune katılan ve yurüyuşun sessız bır saygı ıle tepkı gosterısı olmasını sağlayan HUKUKA SAYGILI VE ŞIDDETE KARŞI olan tum vatandaşlara ve emnıyet gorevlılerıne candan teşekkur edenz DÜZENLEME KURULU Leniıfi Koruma... Kızıl Meydan'ı ılk kez çeyrek yuzyıl önce bır gece vaktı gör- muştum Gorkı Caddesı'nde yurüyorduk, Mayakovskı Meydanı'nda geçtık, Çaykovskı Konservatuvan'nı gerıde bıraktık, Stanıs- lavskı Tıyatrosu'nu solladık, Puşkın Meydanı arkada kaldı, Ostrovskı Muzesı, Ermolova Tıyatrosu derken daha once fo- toğraflanndan tanıdığım Kızıl Meydan bır renklı kartpostal gıbı ortaya çıktı Kremlın'ın ızduşumu lapa lapa yağan kara karışıyor, Mos- kova Kalesı'nın duvarlarıyla Sen Bazıl'ın kubbelerı geceye çı- zılıyor, Kremlın'ın pencerelerı ışıl ışıl yanıyor, kulelerın tepe- sınde yıldızlar parlıyordu Kraşnaya Ploset ın bır koşesınde carlık donemınde suçluların ıdam edıldığı yüksekce bır yer vardı 17'ncı yuzyılda Volgâ kıyılarındakı yoksul koylülerı ko- lelık düzenıne karşı ayaklandıran Stepan Razın, bu meydanda oldurulmuştü, once bacaklan kesılmıstı Razın'ın, sonra kol- ları sonra kafası Lenın ın mozolesı tam karşıda esmer duvarların ağırbaşlı boyutlanna oturmuştu Kar durmadan yağıyordu 1917 devrımı, Moskova'nın her koşesıne ad olmuştu Gun- duz vaktı, ıster kış olsun, ıster yaz Kızıl Meydan'da ınsan kuy- ruğu uzardı, ulkenın dort bır yanından gelenler Lenın'e say- gılannı sunmak ıcın sıra beklerlerdı Kızıl Meydan'ın bır ya- nında Stepan Razın'ın ıdam edıldığı yukseltı, ote yanında 1917 devrımının mımarı Lenın'ın ta kendısı • Sovyetler'e gıdenler bılırler ulkenın her yanında Lenın'ın heykellerı vardır Ben, Sovyetler'ı gezerken Lenın heykellerını her kentın meydanında gorunce yadırgamadım Bızde de Ataturk'un heykellerı yok muydu'7 Gerçı Gazı'nın çoğu heykelı guzel de- ğıldı coğu at ustunde ya da unıformalıydı, sanat değerını bır yana bırakın, çoğunda yetersız kışılerın elınden çıktığını vur- gulayan acemılık gostergelerı goze carpıyordu Yıne de bu heykeller, ulkeyı önce ışgalcı duşmanların elınden kurtaran, sonra devrımle cumhurıyet devletını kuran 'aydınlanmacı' on- derın anısına dıkılmışlerdı Çok partılı rejımden sonra karşıdevrımcıler Ataturk'un hey- kellerıne saldırmaya baslayınca çok uzulduk Bu ulkede de- mokrasmın vazgeçılmez temellerını Kemalıst devrım atma- mış mıydı? Bır toplumda laıklik' temellerı kurulmadan, oz- gurlukler rejımı nasıl yukselecektı? Ataturk'un yapmak ıste- dığını kavrayamayan kışı, demokrasıyı nasıl algılayacaklı? GE zı'nın heykelıne saldırı ıkılı anlam taşıyordu, çunku, resım ve heykelı yasaklayan duşuncenın de hortlamasıydı Oyle bır toplumduk kı cumhurıyet devrımınden once ulke- nın bır tek caddesınde ya da meydanında bır heykele rastla- mak olanaksızdı Yalnız bu gercek bıle Kemalıst devrımın de- ğerını vurgulamaya yeterlıdır Gazı'nın heykellerıne yapılan saldırılar tepkılennı yaratmak- ta gecıkmedı, bu kez de zamanın ıktıdarı 'Ataturk'u Koruma Yasası' çıkardı Huzun huzne cağrı cıkarıyordu Yasayla mı korunacaktı Ataturk? • Gazetelerın yazdığına gore Sovyetler de de Lenın'ı koru- ma yasası çıkarılacakmış Rusya'da da bızde vaktıyle yaşandığı gıbı olmLŞ, demok- rasıye açılış surecınde gerılımlı bır donem gecıren Sovyet- ler'de, Lenın'ın heykellerıne saldırılar başlamış Haberı okuyunca duşuncelere daldım, Kızıl Meydan'da Le- nın e saygılarını sunmak ıcın gelenlerın oluşturduğu uzun kuy- rukları dusundum, kendılığındenmış gıbı gorunen bu sevgı ve saygı uçup gıtmış mıydı'? Yoksa halkın coğunluğu dışın- da duzenlenen saldırılar mı soz konusuydu 9 * Demek kı her devrımın lıderı devrımın gerektırdığı tek par- tılı duzen aşılınca, saldırıya açık bır hedefe donuşuyor, ama tepkJİerını ılkel saldırılara donuşturenlere hıç kımse yakınlık duyamaz Demokrasılerde uygar tartışma alanında fıkır soy- lemek başka, elde balta ya da kazma heykel kırmaya calış- mak başka Değıl mı? Um HULHM OPUM «f UM.H MMUI MLf|M ^ TEORISOSYALIST PARTI YAYIN ORGANl FKIM 1990 SAYISI CIKTI Nuruosmanıye Cad No 19/3 34410 Cagaloğlu Istanbul Tol 513 83 52 53 Turan Dursun'un Elİne Ge^en Son Mektuplar ve Verdİği Yanıtiar '1 Sosyalıst Partı Işçı Sendıka Burosu Raporu Y«ri Mr \& M - fMi GaHyer ~ Ender Helvacıoglu Kerfn KrU »• tmH- RtvtayMfet Cruptor (Yenı Demokrası Ozgurluk Dunyası, Emeğın Bayrağı, Komun. Mucadete, Demokr?!, PKK) _ Lu do Martens MO vc kral NM> Ssvo» bflyofÜar? Cemşıd Bender *n«dolu KMtMfiM* KMTI hkri C Do eu Peunçek Myorbokır 06HtMA S O V M M "BkMiii Şorh OiMvKk vt Korrf^lliı" Z Falk Bulut SHP İSft Roponı: Blr Ypmlsuiaımı Yoniış hdMşvml Z El Me celle Dergısı Û% Dcv Arasında Ikonoilk Savaş Kore Emek Partısı'nın 45 Kuruluş Yıldonumunu Kutluyoruz Eskişehir ölum hucrelerini kabul etmeyeceğiz. B4RTEN CEZAEVI SİYASI TUTUKLUL4RI ADEV4 HASA.N ŞENSOY KAMUOYUNA Iktıdann cezaevlerıne yonelık gundeme getırdığı surgun, ıdam ve tek kışılık hucre polıtıkalarını protesto ıçın 2 gunluk açlık grevıne gıdıyor, kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz Bursa Ozel Tip Cezae\i*ndeki Tum devrimci tutuklu ve hukumluler adına CIHAN 4KBAŞ-ISMAIL Ç4KMAK T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU ' Kentsel Arsa Uretım Projesı' kapsamında ımar planı ve uygulama calışmaları tamamlanan Istanbul ılı, Sılıvn ılçe- sı, Alıbey Mahallesı. Haraçcı ve Sığıryolu mevkıınde top- lam yuzölcumu 63646 m 2 olan 3 adet ımar parsellı 475 adet (F) tıpı "Arsa Edınme Sertıfıkası" karsı'ığı ola- rak satışa sunulmustur Satıs ıslemlen Genel mudurluğumuz Tanyelı Caddesı Polısevı karşısı Dıkmen/ANKARA ve Istanbul bolge Mudurluğumuz Yıldız Posta Cad Tımlo Işhanı Kat 7 Gayrettepe/ISTANBUL ka- nalı ıle yapılacaktır (F) tıpı sertıfıka almak ısteyen konut kooperatıflerı üye sa- yıları kadar sertıfıka alabıleceklerdır Bu nedenle 1990 yılı noter tasdıklı uye lıstelerı ıle basvurulması gerekmektedır Daha fazla bılgı almak ısteyenlerın 16101990 tanhınden ıtıbaren Genel Mudurluğumuz ıle Istanbul Bolge Mudurlu- ğumuze başvurmaları gerekmektedır llanen duyurulur Basın 36349
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog