Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/18 SPOR 16 EKÎM 1990 Maç öncesi Whelan ve Morris'in sakatlıkları sorun oldu Irlaııda zor dıırumdâAvrupa Futbol Şampiyonası i grup eleme maçmda yarın A milli takımımızla karşılaşacak olan İrlanda takımında Liverpoollü Whelan ile Glasgovv Celticsli Morris'in sakatlıkları Teknik Direktör Jackie Charlton'u zor durumda bıraktı. DUBLİN (Cumhuriyet) — Avrupa Şampiyonası 7. grubun- da çarşamba günü Dublin'de Türk milli fufbol takımıyla kar- şılaşacak İrlanda Cumhuriyeti milli takım aday kadrosunda maç öncesinde talihsizlikler ya- şanıyor. Jrlanda Cumhuriyeti teknik direktörü Jack Chalton, tasar- ladığı takımı kurmakta sakatlık- lar yüzünden zorluk çektiğini açıkladı. Son Dünya Kupası'ndaki İr- landa milli takımında oynayan Ronnie VVhelan ve Chris Mor- ris'in geçen hafta sakatlanarak Dublin'e gelemeyeceklerinin an- laşılmasından sonra dun de or- ta saha oyuncusu alan McLo- 51 bin kişilik stada46bin kişialınacak DUBLİN (Cumhuriyet) — İrlanda ile Türkiye'nin karşüaşacağı stat olan Land- sdowne Road Stadı 51 bin kişilik olmasına karşın otu- rulacak sadece 46 bin kişi- lik olduğu için stada sadece bu miktar alınacak. Aynca İrlanda Futbol Federasyonu Türkiye tnaçına seyirci çek- mek için İngiltere - Polonya - Türkiye kombine bileti çı- kardı. Tek bilet alan bu maç- ların hepsini seyredebilecek. Aynca İrlanda gazetelerinin hepsinde federasyon ilan ve- rerek maç günü yapılmama- sı gereken maddeleri sırala- dı. ughlin'in kasığından sakatlandı- ğı için milli takım kampına ka- tılamadığı açıklandı. Liverpoollü Whelan bir süre önce Derby County ile yapılan maçta kasığından sakatlanmış, yoğun tedaviden sonra geçen hafta yapılan testlerin olumsuz çıkması üzerine takımının me- najeri tarafından Dublin'e git- mesine izin verilmemişti. Celtic takımında oynayan Chris Morris ise alerji nedeni ile milli takım kampına katılama- dı. Celtic menajeri Billy McNe- il, "Bizde bir kural vardır. Bu- na göre bir oyuncumuz bizim hafta sonundaki maçımızda oy- nayamazsa, gelecek hafta için- de uluslararası göreve çıkamaz" dedi. trlanda futbol otoriteleri, VVhelan ve McLoughlin'in kay- bı üzerine Charlton'un orta sa- ha konusunda sorunlarla karşı karşıya olduğunu, Sheffield oyuncusu John Sheridan'ın mil- li takıma çağrılmasına karşın ayak bileğinden sakatlanması- nın Charlton'u orta saha konu- sunda kuşkuya düşürdüğünü söylediler. İrlanda teknik direktör yar- dımcısı Maurice Setters, takım- daki son sakatlıklar üzerine yaptığı açıkiamada, "Takımı- mız oldukça giiç kaybetti. 21 ki- şilik kadro 16'ya duştii ve hâlâ Kevin Sheedy ve John Sheri- dan'ın durumları da kuşkulu" Setters, 50 kez milli takım formasını giymeleri nedeniyle Dublin'de düzenlenen bir töre- ne gelen Kevin Moran ve Cbris Hughton'un milli takıma davet edilebileceklerini kaydetti. İKİ ÇALIŞMA YAPTILAR — Dublin'e önceki giin gelen A Milli Takım, dün üniversite sahasın- da iki antrenman yaparken Piontek futbolcularla teker teker konuştu. Teşkilat zor durumda Loto'da sahtekârhk fııryusı Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü, "sahtekârlık" yaptığı belirlenen 19 Toto bayisini kapattı. 9 bayi ise 3 hafta men cezası aldı. Bazı bayilerin, elde edilen hasılatı zamanında bankaya yatırmayıp özel işlerinde kullandıkları öğrenildi. TAYFUN GÖNÜLLÜ ANKARA — Spor Loto'nun rekor düzeyde ikramiyeler ver- mesi, bayilerin de daha fazla kâr elde etme isteği çeşitli ba- yi "yolsuzluklarma" yol açıyor. Bu yılın başından itibaren ya- pılan denetimler sonucu "sahtekârlık" yaptığı belirlenen 19 Spor Toto ve Loto bayisinin bayilik belgeleri ellerinden alın- dı. 9 bayi ise 3'er hafta men ce- zası gördü. Türkiye çapında 5 bin Spor Toto bayisine az sayı- daki kontrolör yetişemiyor. Hasılatın çok olduğu dönem- lerde bayilerin daha fazla işti- rakçinin kuponlarını kendisine yatırması için birtakım yasadı- şı yollara girdiği belirtildi. Bun- lardan birisinin iştirakçinin boş kuponu aldığı bayiye tekrar do- lu kuponu yatırabilmesi için kendi bayi kaşesini vurması ol- duğu söylendi. Bu tür uygula- malara men cezası veriliyor. Bir başka yöntem ise kabul ettiğı kuponlara bayinin pul ya- pıştırmaması. Oldukça yaygın bir şekilde yapılan bu uygula- maya ise geçici olarak bayilik- ten men etme cezası veriliyor. Spor Toto bayisinin iştirak- çilere ait kuponları en geç cu- martesi günü saat 10.00'a kadar Emlak Bankası'na yatırması gerekiyor. Bu saate kadar ku- ponları teslim etmeyen bayiler hakkında tutanak tutuluyor. Ödeme güçlüğu içinde olan baa bayilerin ise elindeki hası- latı bankaya teslim etmeyip bu parayı başka yerde kuüanması, kapatma nedenleri arasına gi- riyor. 3.1.1990 tarihinden itibaren bu tür uygulamalara giren 19 Spor Toto ve Loto bayisinin ba- yiliklerinin geri alındığı bildiril- di. Yine 9 bayiye de 3'er hafta men cezası verildiği kaydedıldi. Spor Toto yetkilileri iştirak- çinin kazandığı ikramiye hak- kının hiçbir zaman kaybolma- yacağına, bu paranın bayiye ödetildifci beürtildi. Kontrolör sayısı yetersiz Türkiye çapında 5 bin Spor- Toto ve Loto bayisinin bulun- duğu, bunlardan 305 tanesinin baş bayi olduğu kaydedildi. Spor-Toto Teşkilat Müdür- lüğü'nde bir başkontrolör. 2 de kontrolör görev yapmakta. Bayilerin çokluğu göz önüne alındığında birçok bölgeye ulaşmakta güçlük çekildiği or- taya çıkıyor. Her ne kadar 305 bayinin kendi eksperleri varsa bile bu eksperler herhangi bir sahtekârhk olayma mudahale edemeyip, bunu merkeze bildi- riyorlar. Ancak Spor Toto teş- kilatının kontrolör sayısını art- tıracağı belirtiliyor. Yağmur altında çalıştılar MillÜer hırs küpü Teknik direktör Piontek dünkü çalışmada futbolcuları sık sık ıslak zemine iyi basmaları ve kontrollü hareket etmeleri konusunda uyardı. DUBLİN (Cumhuriyet) — Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki ilk maçını, yann İrlanda Cumhuriyeti ile yapa- cak olan (A) Milli Futbol Takı- mı, maçın hazırlıklarını dun sa- bah başkent Dublin'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dublin'deki ilk çahşmasını, teknik direktör Sepp Piontek yönetiminde Landsdovvne Üni- versitesi sahasında yapan mil- liler, çalışmada oldukça hırslı ve istekli göründüler. Şiddetli yağış altında yakla- Umit milliler bugün oynuyor- DUBLİN (Cumhuriyet) — Avrupa Ümitler Şampiyonası elemelerinde Ümit Milli Futbol Takımı, grubundaki ilk maçını, bugün Başkent Dublin'de İrlan- da Cumhuriyeti ile yapacak. Karşılaşma, Dublin'in Daly- mount Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. şık I saat 45 dakika süren ant- renman, ısınma ve kültür-fizik hareketleriyle başladı. Topla ıslak çime ahşma ha- reketlerinden sonra antrenman, Sercan ve Metin'in kanatlardan yaptığı ortalara Rıza ve Tugay ile ortadan, Hami, Tanju, Oğuz ve Mehmet'in, Hayrettin'in ko- ruduğu ve Ercan, Kemal ile Gökhan'ın savunduğu kaleye yaptıkları vuruşlanyla sürdü. Kaygan bir zeminde yapılan antrenmanda, diğer kalede ise, Bütaıt, Kemal, Gökhan, Ercan, Soner ve Ülgen, Engin'in koru- duğu kaienin önunde savunma ve hücuma yönelik çalıştı. Millilerimizin antrenmanını, İrlandalı gazeteciler de izledi. Teknik direktör Piontek, fut- bolcuları sık sık ıslak zemine iyi basmaları ve kontrollü hareket etmeleri konusunda uyardı. Alman hoca, futbolculann basın mensupları tarafından ra- hatsız edildiğini öne sürerek, gazetecilerden başka otelde kal- maiarını istedi. Italyan Pisa'yı çalıştıran Lucescu, "Türklerin neyapacağı belli olmaz" diyor 'Atalanta favori değiPCUMHUR ÇANBAZOĞLU Seksenli yıllarda Dinamo Bükreş'i uluslararası sahalarda korkulan bir ekip haline getiren, Romen milli takımını Av- rupa şampiyonası finallerinde oynatan, bu sezon Dinamo'yu bırakıp İtalya'nın Pisa takımına giden Teknik Direktör Lu- cescu ile Fenerbahçe'nin Atalanta karşı- sındaki şansını, Türk ve Rumen futbo- lunun son durumunu konuştuk: — Romanva'daki son idari değişiklik- ler futbola ne şekilde yansıdı? — Şimdilik getirdiği tek yenilü fut- bolculann ve teknik direktörlerin rahat rahat ulke dışına gidebilmeleri. Rumen futbolunun son sekiz yılda yaptığı atak bu dünya kupasında da surdü. 9O'lı yıl- larda yerimiz daha ustlerde olacak. — Ça\uşesku döneminde Steaua ile Dinamo arasında anlaşmalı maçlar oy- nandığı söylendi. Bunlar doğru mu? — Kesinlikle böyle birşey yoktu. An- cak hakemlerin Steaua'yı kolladıkları oluyordu, çunkü Steaua "Aile'nin takı- mıydı. — Galatasaray ve dolayısıyla Türk futbolunda ne gibi degişiklikler sap- ladınız? — Daha Avrupai bir oyun oynama is- / Pisa takımının Rumen çalıştırıcısı Lucescu, ^ / "Fenerbahçe'nin işi zor. Caniggia ve Stromberg'in ilk ^ y maçta oynamayacak olması avantaj, ama Atalanta'nın T muhteşem seyircisi var. Takımlarını 12. adam gibi destekliyorlar" dedi. Rumen antrenör, Pisa macında denenen Rena için "Çok iyi bir oyuncu" dedi. teğindeler. Oyun organizasyonlarında büyuk gelişme olmuş. Ancak Türk fut- bolcusunun o geleneksel hırsını, teknik gucunü ve driplinglerdeki ustahğı yitir- meye başlamışlar. Bence oyun organizas- yonu en önemlisi. O oturduktan sonra diğerleri de gelir. — Galatasaray'ın transfer etmeyi dii- şündügü Pena'yı nasıl buldunuz? — Pena iyi bir futbolcu. Bunu Steau- Orhan bilmecesiSakat olmadığını belirten Trabzonspor'un genç futbolcusu, "Milli takımdan neden çıkarıldığımı bilmiyorum"dedi. TRABZON (AA) — Trab- zonsporlu Or- tıan, Milli Ta- kım kampın-: ian çıkarılmai nedenini bil-| mediğini söyle-1 di. Istanbul'dal Milli Takım Teknik Direktörü Sepp Piontek tarafından sakat olduğu ge- rekçesiyle kadrodan çıkanlan ve Trabzon'a yollanan Orhan, dün Trabzonspor'un PAF takımıyla yap- tığı çift kale idman maçında mü- kemmel bir futbol ortaya koydu. Konuyla ilgili sorulan yanıtlayan Orhan, Milli Takun'dan çıkarılma nedenini hâlâ bilmediğini belirterek, "tdmana başladığımız ilk giin, Pi- ontek vanıma gelerek hırslı olmadı- ğımı söyledi. Halbuki ben çok hırs- hydım. Ve bunu çalışmalanmda gösteriyordum. O andan itibaren bana değişik gözle bakılmaya baş- landı. Sonra da Trabzon'a dönebi- leceğim bildirildi" dedi. Ote yandan Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı İskender Önal, Orhan- ın Milli Takım kampından neden çı- karıldığını anlamadığını belirterek, • "Işin peşini bırakmayacağız. Orhan sakat olsa çift kale idman maçına çıkabilir mi? Bu işte bir bit yeniği var" dedi. Bardağı taşıran damla HALİT DERİNGÖR BugUnlerde arkadaşım Abdülkadir'in kafasını kur- calayan en önemli sorunlardan biri, Fenerbahçe ne- den oynamıyor veya oynatılmıyor? Hangi futbolcu ile diyalog yapsa, hangi eğitimci. veya antrenörle konuşsa, tek sorusu bu oluyor. Sanı- yorum tüm konuşmalardan veya tartışmalardan sonra bile arkadaşımın kafasındaki sorular bir türlü çözü- lemiyor. Aslında bunu çözmek gerçekten de çok zor. Bu tar- tışmalara neden olan futbolcular bile kendi durum- larını objektif olarak açıklayamıyorlar. Bana göre Fe- nerbahçe'nin bugünkü çöküntülü durumu somut bir nedene bağlanamaz. NedenJer vardır. Yönetim için- deki kavgalar, teknik direktör-menajer olumsuzluğu, takım kurmada yanlışlıklar, futbolcular arasında uyuşmazlık, parasal endişeler gibi unsurlar akla gel- mektedir. Bunlardan daha da önemlisi, futbolcula- nn, bu olumsuzlukları bütün açıklığı ile ortaya ko- yabilecek bir fikir özgürlüğüne de sahip olamamalan. İşte bu sorunlann birikmesı, bir bardağuı ağzına kadar suyla dohnasına ve de taşmak için bir damla beklemesine benzer. İşte artık bardak taşmıştır. Onemli olan, bu bardağı taşırmamaktı. Uzunca fut- bol yaşantımızda bazı yıllar böyle durumlar bizlerin de başımızdan geçmişti. Bu durumu ortadan kaldır- mak için antrenör veya menajerin işine son vermek, futbolcuya bağınp çağınp hakaret etmek, büyük para cezalan vermek gibi birtakım davranışlar içine gir- mek hiç bir sonuç vermez. Bunlar vermediği gibi iyi oynamalan için milyarlarca lira prim vermek de bir çözüm getiremez. Olay bireysel değildir. Futbolcular tümden, ruhsal bir çöküntü içindeler. Hatta yönetim- leri bile. Bunu kendileri de açıklıyor. O halde olay, psikiyatri ile ilgili. Öncelikle de böyle bir tedavi şek- line başvurulmalıdır. Ne var ki Fenerbahçe Kulübu- nde kurulan ve de aslında çok iyi fikir olan sağlık ku- rulu üyeleri içinde bir tek psikiyatris yoktur. Herhal- de öncelikle, kafanın içindekiler yerine, kafanın dı- şındaki yanklar ve çatlaklann onarılması düşunül- müştür. Bunun gereği gibi tartışılmasını bilim adam- lanna bırakıyorum. BASKETBOL a'da da kanıtladı. İyi savunma yapan Italyan takımları önünde futbolcu dene- me yanıltıcı olabilir. Bu nedenle Pena bi- ze karşı şanssız bir maç oynadı. — Ya Rotariu? — Galatasaray onu dünya kupasından önce bağlamakla büyük iş yaptı. İnanın Rotariu'yu Pisa'ya götürmek için büyük hazırlıklar yapmıştım. Bence Rotariu her teknik adamın gönlünde yatan süper bir organizatör oyuncu. — Fenerbahçe Italyan liginin giiçlii ta- kımlarından Atalanta karşıstnda sizce nasıl bir sonuç alır? — Fenerbahçe'nin işi zor. Turk takım- larının aynca ttalyanlara karşı şansı tut- muyor. Canniggia ve Strömberg'in ilk maçta oynamamaları avantaj, ama Ata- lanta zaten kendi evindeki oyunuyla ün- lü. Seyirci, takımını çok seviyor ve ade- ta 12. adam gibi maçlara ağırlığını ko- yuyor. Yoksa Bergamo gibi küçük bir şe- hir takımının uluslararası alanda ses ge- tirmesi olanaksız. Durum kâğıt üzerin- de böyle, ama Türk takımlarının ne ya- pacaklan belli olmaz. Ya süper oynar- lar ya da çok başarısız olurlar, ortası yok. Onun için favori Atalanta diyemi- yorum. Fenerbahçe Bordeaux'yu 3-2 yendiğinde Bordeaux Avrupa'nın en iyi takımlarından biriydi. SPOR-TOTO TAHMİNİ Zirvede takipSpor Servisi — Türkiye 1. Basketbol Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandığında Fe- nerbahçe liderliğini sürdürdü. Haftanın maçında iki ezeli rakip olan Fenerbahçe ile Ga- latasaray karşı karşıya geldiler. Hüsnü ve Ferhat'ın etkili oyu- nu ve 3'lükleri ile ezeli rakibi önünde farkı 20 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, önde ol- manın gerginliği ile paniğe ka- pılıp gereksiz yere oyunun tem- posunu yavaşlatınca Galatasa- ray rakibini Cem ve Ömer ile yakaladı ve maç uzadı. Uzatma bölümünde ise daha az hata ya- pan Fenerbahçe maçı kazandı ve 4. haftada yenümezliğini sürdürdü. Tofaş da Fenerbahçe gibi li- gin yenilmeyen 2. takımı. İkisi depiasmanda olmak üzere 4. galibiyetini Beslen'e karşı alan Bursa ekibi istikrarlı grafiğini sürdürüyor. Efes Pilsen de kötü basladı- ğı ligde oyuncuların beklenen form düzeyine yaklaşması ile giderek toparlandı. Haftanın basanldan: Takım: Fenerbahçe, Kolej Coach: Murat Didin (Kolej) Hakemler: Ömer Ozan - Ay- demir Ekti (F.Bahçe-G.Saray) nk beş: Hüsnü Çakırgil (Fe- nerbahçe), Serdar Apaydın (Kolej), Hanın Erdenay (Paşa- bahçe), Ömer Büyükaycan (Çukurova), Danny (Efes) Sayı krallığı: 1. Harun Erde- nay (Paşabahçe) 122 sayı (ort. 30.5), 2- Larry Richard (Fener- bahçe) 118 sayı (ort. 29.5), 3- Michael Kennedy (Çukurova) 105 sayı (ort. 26.2), 4- Hüsnü Çakırgil (Fenerbahçe) 101 sayı (ort. 25.2), 5- Serdar Apaydın (Ank. Kolej) 100 sayı (ort. 25.0). PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Fenerbahçe 2. Tofaş 3. Efes 4. Paşabahçe 5. Çukurova 6. Kolej 7. Beslen 8. Beşiktaş 9. Galatasaray 10. Nasaş 11. Karşıyaka 12. İTÜ O 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 G 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 M A 386 361 333 376 354 366 331 336 361 302 263 312 Y 306 296 314 332 318 336 368 356 357 350 340 408 SMA f f 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MAÇLAR Gaaantepspor (7) Karşıyaka (11) PUANCETVEÜ 7 7 Fenerbahçe (10) ' 7 Bursaspor (8) ] 7 Gaiatasaray (2)} 7 Bakırköyspor (14) Gençlerbirliği (4) —HİIPII ZeytFnftımu (12) Ankaragucü (15) Boluspor (13) Sanyer _ _ $ • _ Aydınspor J H f l l Beşiktaş (1)1 7 7 3 2 2 1 2 2 3 5 1 1 1 2 4 1 17) ly 1 1 2 4 3 3 1 4 2 3(3 2 4 3 3 3 | 6 9 i16 13 18 8 9 16 13 12 9 3 8 10 7[3 3JJJİ2 Adanaspor (9) 1 7 1 2 1 3 | 2 Y.Afyonspor (12) {8 t*O2 Kûtahyaspor (10) Denizlıspor (7) Gönenspor (15) İzrrBrspor (8) Attey ( î ) j Niğdespor (11) Adana D.Spor (4) fJevşehirspor (16) ErzurumspoT (14) 8 4 8 4 8 İ - 8 4 6 — 2 4 4 2 4 2 2 1 8 10 16 13 12 18 20 7 2 1 4 8 8 8 6 - 2 T 1 2 3 Burrianıyespor (11) 5 2 - S Efesspor ı16) Manlsaspor (t) Yeşjova (15) Bozüyükspor (6) Babaeskispor (7) 5 - 2 5J5 JLi 5 5 — 3 2 — 2 — 1 51 3 16 8 3 7 14 11 11 7 8 10 16 5 13 15İ1 5 Î 6 16 15 L"L 5 10 TT 22 5 6 "Î2 17 9 10 12 7 14 21 16 9 13 7 20 8 4 14 19 7 18 5 c 3 5 10 6 3 3 JLJ 2 2 4 13|2 8 2 7 7 7 8 9 7 TAHMİN 1 2 2 1-0 1 1-0 1 1 0 1 0-2 0 0 1 1 1 CSaray'dan TRTye dava • Spor Servisi — Galatasaray'dan TRT'ye 3.5 tnilyar liralık dava. San- Kırmızılı kulüp daha önce izin almmadığı gerekçesiyle yayımlanan futbol ve basket maçlan için 3.5 milyar liralık dava açacak. Başkan Alp Yalman, bugün Koceski için Londra'ya gidecek. Yalman, Loudra'da Leiga Varşova Başkanı ile görüşecek ve Koceski'nin perşembe günü Türkiye'ye gelmesini saglayacak. Bu arada Pena bir hafta daha İstanbul'da kalacak. Koceski'nin transferi için beklemeye başlayan yöneticiler, bu transfer gerçekleşmezse Pena ile sözleşme imzalayacaklar. Hollandalı Van der Gijp ve Sacha ise ulkelerine gönderilecek. EBahçe'de çift antrenman • Spor Servisi — Fenerbahçe, Karşıyaka maçının hazırlıklarını dün çift idman yaparak sürdürdü. Fenerbahçeli futbolcular sabah ve öğleden sonra yapılan 1.5'ar saatlik idmanda, fizik kondisyon çalıştılar, çift kale maç oynadılar. Bu arada, kaleci Schumacher, salonda çalıştı. Öte yandan, Fenerbahçe'nin öğleden sonraki idmanında, çift kale maçta kaleci Yaşar ile çarpışan Hayrettin sakatlandı. Hayrettin'in sol ayak bileğinde ezik olduğu ve bu futbolcunun hafta sonuna kadar antrenmanlara katılamayacağı bildirildi. Bu arada Fenerbahçe'nin cumartesi günü İzmir'de Karşıyaka ile oynayacağı maç saat 19.00'a alındı. Öte yandan yurtdışında bulunan Hiddink bugün İstanbul'a dönecek. Hiddink yurtdışında bulunduğu sırada temas kurduğu futbolcularla ilgili olarak yönetime bilgi verecek. Hiddink'in kiraya verilecek futbolcuları da bu hafta içinde belirlemesi bekleniyor. Atalanta maçı bilet fiyatları da 50-100 bin lira olarak açıklandı. Paris-Dakar'da iki Türk • Spor Servisi — Dünyanın en zorlu otomobil yanşı olarak kabul edilen Paris - Dakar Rallisi'ne bu yıl ilk kez bir Türk ekibi katılıyor. 1988 yılında yapılan Camel Trophy'yi kazanarak "Dünya Şampiyonu" unvanını kazanan Galip Gürel ile Ali Deveci, Camel'in kendileri için hazırlattığı T2 sınıfı bir Range Rover ile 13 bin km'lik bu zorlu yanşa katılacaklar. Camel adına yarışacak bu ekibin amacı ilk kez katılacakları yanşta iyi bir derece elde etmek olacak. Paris - Dakar'ın startı 28 aralıkta Paris'te verilecek, finiş ise 16 ocak 1991'de Senegal'in Dakar şehrinde olacak. Loto'da ilk gün 8 bilen yok • ANKARA (AA) — Spor Loto'da dün yapılan değerlendirmelerde 8 bilen çıkmadı. Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 624 milyon 232 bin 641 liranın dağıtılacağı 8. hafta sonunda, 8 bilen çıkmazken, 55 iştirakçi 7 beraberliği bildi. Teşkilat yetkilileri kesin değerlendirmenin bugün belli olacağını söylediler. Altılı Ganyan 3 milyon verdi • Spor Servisi — 14.10.1990 tarihli İstanbul At Yanşlan neticesinde, 6'h Ganyan: 6-6-7-7-7-3 kombinesini bilenler 2.756.290 TL. kazandılar. LOTO TAHMİNİ 3-9-19—24—26—31—34—35 2—6—« — II —13—19—27—31 6—8—13—16—18—21—33—35 2—7—11—12-29—32—35—36 5—8—10—17—20—22-27—32 8—10—14—15—17—20—2»—30.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog