Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

16 EKİM 1990 CUMHURİYET/17 HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÜN p Genel Mûdürlüğü n- den alman bilgıye göre yurtta ya- ğış beklenmıyor Bûtûn bölgelen- mlz az bulutlu ve açık geçeceK HAVA SICAKLIĞI: Artacak. RÛZ- GÂR: Kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette ese- cek. Oenizlerimizde: Akdenizde, yıklız ve poyrazdan 3-5,yer yer 6 kuvvetinde saatte 10-21, yer yer 21 deniz milı htzla esecek. Dalga Rüzgâr kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuv- yûks^diği 0.5-1 m., Batı Karade- vette esecek. Göl küçûk dalgalı olacak. Görûş uzaklığı 10 niz ve Ege açıklannda 1.5-2 m. km. civannda bulunacak dolayında olacak. Van Gölû'nde hava: Az bulutlu ve açık gececek Anüra AnOkya AnBlya ATvm Aydın tattesr Bfeok Bingöl Brtfc Bo«j Bursa Çanakkale Conjm Oenıztı A 30° 14° Dıyartator A 19°12°Ed.me A 29°14°Errncan A 20° e°EreuTjm A 16° 2°Eskısetıır A 21° 4°ta;anep A 30° 17° aresun A 29°15°GumûştoneA 27° 14° Manısa 23° 12° K Maraş 16" 1° Mersn 14° -2° Mu0a 21° 4 Muş 28° 13 Nıjde 18°12°0rdu A 16° 4°Hakkârı A 30° 16° Isoarta A 24° W Istanhıt A 23° 6 ° l z ™ A 21° 6° Kars A 21° 4°Kasömonu A A 19° 3°Kaysen A 24° 11° KjıHareli A 23°11 <J Konya A 16° -1° Kûtahya A 26° 10° Maıatya 2T" 11° Samsım 25° 7°Swt 22°15°&no<> 28°W°Sıws 12° -4° TetordaO 16° 0°lhateon 16° 1°Tuncelı 20° 10° Uşak 19° 3°Van 20° 8°Ytagat 21° y i U A 29° 16° A 26° 13° A 28° 18° A 30° 11° *2O° 3° A 18° 0° A 18° 12° A 19° 11° A 19° 12° A 28° 15° A 19° 12° A 14° 0° A 21-12° A 18° 12° A 21° 4° A 21° 8° A 16° 6° A 17° 2° A 18°10° aç* bukıttu yajmurlu g f s s t A-açık B-bıAıtiu G-9û»5i K-Oriı S-se* V^ajmortu DÜNYADA BUGÜN Oslo Pans Prag Rıyad Roma Solya Sam TelAm lunus Va^ova Venedık Vıyana Karııre» Vfeshıngton Y 24° Zürih A 20° BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Osmanlı devletin- fûe, savaştaki askeri <iephe gerisinde oyun havaları eşliğinde raksederek eğlendi- ren kişi. 2/ Kürkü değerli bir yaban ke- disi... Kale duvarı. 3/ Püskürtü... Gazel ve kasidenin son beyti. 4/ ABD'de bir eyalet. 5/ Bir nota... Mert, kalender ve babacan kimse... Satrançta bir taş. 6/ Bir iskambil kâğıdı üzerine hileci tarafından yapılan işa- ret. 7/ Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme... Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş. 8/ Notada durak işareti... Zonguldak'ın bir il- çesi. 9/ Dünyamızın uydusu... Yur- dumuzda kumlmuş yirmi bir köy enstitüsünden biri. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ Bir elektrik üretecinin kutuplan- nj birbirinden ayırt etmeyi sağlayan nitelik. 2/ özsu... Yürürken dayanmak için kullarulan kalın sopa. 3/ Aşk... Finlandiya'nın plaka işareti. 4/ Bir renk... Afrika'da *Mr ülke. 5/ Bir organ ya da organizma kesitinin röntgerüe fil- ini çekme yöntemi. 6/ "Heykel, abide" anlamında kuJlanılan yerel bir sözcük... Levazırn sözcüğünün kısa yazıhşı. 7/ lsabet ettiremenıe... Kiraya verilerek gelir getiren mülk.8/ Bir çalgı... Ses yitimi. 9/ Çok dayanıklı bir ambalaj kâğıdı... Ince ve kes- kin ses... 60 YIL ONCE CumhuriY et Müessif hadise 16 EKİM 1930 Bugün şehrimizde müessif bazı h?diseler olmuştur. Halktan bazıları dükkânlarını kapıyarak belediye önünde toplanmışlar ve gürültülü nümayişler yapmışlardır. Bu sırada bazı miişevviklerin tahrikâtile zabıta kuvvetlerine tecavüze kalkışanlar olmuş, hükûmet tarafından yapılan nasihat ve tavsiyeler de dinlenmemiştir. Toplanan cemmi gafır belediye dairesine hücuma teşebbüs ettiklerinden süngü takmış askerin cebrî men ve müdahalesi üzerine güç halle dağıtılmıştır. Bu sırada halktan 17 kişinin yaralandığı söylenilmektedir. Halkın bu şiddetli hareketinde S.F. heyetinin fazla gayretkeşliği ve teheyyücünün de dahli bulunduğu anlaşıldığından fırka ocak reisi Dr. Bürhanettin Beyle azaiar tevkif edilmiştir. Hâdisenin vukuunda vali ile askerî kumandan hegojen yetişerek tahrikâtı sözle durdurmağa çalışmışlarsa da muvaffak olamamışlar ve bilmecburiye kuvvei cebriye istimal etmişlerdir. Tahkikaka başlanmıştır. Gazeteciler îzmir Ağırceza mahkemesine tevdi edilen gazetelerin muhakemesi bugün yapıldı. Son Posta mes'ul müdürü Selim Ragıp Beyle vekili İrfan Emin B. bir gün evvel buraya gelmişlerdi. Muhakemenin rüyetine Ağırcezada başlanmış. Son Posta vekili İrfan Emin B. Son Posta davasının İstanbul'da görülmesi lüzumunu müdafaa etmiştir. Mahkeme heyeti uzun bir müzakereden sonra bu talebi haklı bularak evrakın İstanbul'a iadesine karar vermiştir. Hizmet sahibi Zeynel Besim B. hasta olduğuna ve muhakemeye gelmiyeceğine J air bir raporla istida jndermişti. İzmir gazetelerinin muhakemeleri talik edilmiştir. 30 YIL ONCE Cumhuriyet EgesePin beyanatı 16 EKİM 1960 Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı Altay Ömer Egesel, dün "Cumhuriyet"e verdiği demeçte, "Duruşmalan 1.5 veya en geç iki ay içinde bitireceğiz" demiştir. Bilindiği gibi Yüksek Adalet Divanı mensuplarının hariçle A.Omer Egesel temasları tamamen önlenmiş bulunmaktadır. Heybeliada'da sıkı muhafaza altına alınmış bir otelde ikâmet etmekte olan Yargıç ve Savcılar, Yassıada'da da yine silahlı kuvvetler tarafından çevrili ve girilmesi yasak bir bölümde çalışmaktadırlar. Buna rağmen halk oyunda duruşmalarla ilgili olarak uyanmış olan ve cevaplan henüz açıklanmamış bulunan bazı istifhamları gidermek maksadiyle, dünkü oturumdan sonra Yassıada'da görüşmeğe muvaffak olduğumuz Egesel, sorduğumuz sualleri şöyle cevaplandırmıştır: — Önümüzdeki çarşamba gününe kadar duruşmalara ara verilmesinin sebebi nedir? — Bilindiği gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, kararnamelerin duruşmanın başlamasından en az 5 gün önce sanıklara tebliğ edilmiş bulunması ' gerekmektedir. 6/7 Eylül olaylarına ait kararnameler ise sanıklara ancak dün dağıtılabilmiştir. Bu yüzden duruşmalara ara vermek zarureti hasıl olmuştur. — Duruşmalann süratle cereyanını sağlamak için özel bir usul kanunu çıkanlmıştır. Dünkü ve bugünkü oturumların temposu sizce sür'atli sayılmalı mıdır? — İlk günün temposu biraz yavaş olmuştur. Fakat gördünüz ki bugün durum değişmiştir. Bundan böyle duruşmalann daha da sür'atli seyredeceği muhakkaktıt. GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet '|Carar vermedim' 16 Ekira 1989 Başbakan Turgut Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerine beş gün kala düzenlediği basın toplantısında hükümet icraatlannı anlattı ve "Cumhurbaşkanı adayhğı konusunda henüz karar vermediğini" söyledi. Özal, muhalefet partisi liderlerinin eleştirilerinin kendisini etkilemeyeceğini belirterek "Cumhurbaşkanının karşısına çıkanlar, kendilerini milletin karşısında bulurlar" dedi. "Sayın Demirel'e acıyorum" diyen Özal, "Sayın Inönü'yü de demokrat zannederdim. Ama eline kâğıt veriyorlar, konuşuyor" suçlamasını yçneltti. 1ARTTSMA Sayın Av ııi Akyol'a Açık Mektup Bazı dostlann önerdikleri marşta yapılacak ufak tefek prozodi düzeltmeleri vb. işlemler tamamlanırsa, marşımızı değiştirmek için ortaya atılan fikirler kendiliğinden ortadan kalkar. Sayın Bakanım, epey zamandır Kiiltiir Bakaoı Sayın Namık Kemal Zeybek'in or- taya attıkları Istiklal Marşınuz'ın öğrenil- mesindeki güçlükler ve diğer sakıncalan yü- zünden, bestesinin değiştirilmesi hususun- daki görüşleri ve araştırmaları tartışıhyor. Bu konuda birçok yazılar yayımlandı. İstiklaJ Marşımız bir kültur mirası oldu- ğuna göre restore edilip, korunması işini yapması gereken Kültür Bakanlığı, aksine onu değiştirip ortadan kaldırabilmek için gerekenleri, hele bugünkü binlerce olayın arasında ele alışı ile şahsen beni çok tedfr- gin etmekte. 16 ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesin- deki yazımda endişelerimi açıklamıştım. Aklın yolu bir olduğuna inanmış çok kıy- metli sanatçı dostlanmın da aynı görüşte ol- duklarını bildiren yazılan inancımı ve az- mimi arttırdı hep... Ben okuyucularıma, marşımızı öğretebil- me yöntemlerini açıklayacağımı vaat etmiş- tim, ancak daha evvel ivedilikle yazrnam gereken daha önemli bir noktaya dokuna- cağun izninizle. Ben ve dostlanm, haien tüm müzik öğ- retmenlerimizi bir araya toplayarak prog- ramlı olarak İstiklal Marşımızı insanlarunı- za ögretme yöntemlerimizi saptama yolla- nnı aramaktayız. Sayın Bakan, bizim göz önünde bulun- durduğumuz İstiklal Marşımızın notası, rahmetli keman hocam violonist Tatair Se- venay ile yine rahmetli dostum, marşın bes- tecisi merhum Zeki Bey'in oğlu Ekrem Zeki Ün'ün, 1974'te Remzi Kitabevi tarafından basılmış "Orta Okullarda Müzik" kitap- Ianndan aynen aktarılmıştır. Bu kıymetli kitabın Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Ter- biye Kurulu kararıyla ortaokulların I, II, III. smıflarında ders kitabı olarak okutul- ması kabul edilmişti. Ne yazık ki artık kul- lanılmıyor. Dikkat edilirse nota orijinal "sol minör" tonundan iki ses aşağısındaki "mi minör" tonuna aktanlmıştır. Yakın dostum, espri olsun diye babasının en büyük gunahının böyle güç bir marşı bestelemiş olduğunu söylerdi. "Ama coşku dolu, görkemli ve di- namizm yüklü" derdi. Bu iki ton aşağıdan başlayış, marşın ne bestesine ne de armo- nisine bir değişikiik getirmediğinden aynen kabul edilmelidir kanımca. En mühim mesele, doğru sesten başlaya- bilmektir. Bu iş kanımca, nasıl her beden eğitimi öğretmeninin boynunda asüı bir dü- düğü varsa, her müzik öğretmeninin de bir "la" sesi çıkartan düdüğü veya bir diyapa- zonu olmasıdır. Bu ses bulundu mu üstün- deki başlangıç "si" sesi kolayca duyulur. Bazı dostlann önerdikleri marşta yapı- lacak ufak tefek prozodi düzeltmeleri vb. işlemler tamamlanırsa, marşımızı değiştir- mek için ortaya atılan fikirler, kendiliğin- den ortadan kalkar. İşte Sayın Bakanım, inanıyorum ki bu iş, sizin gerçekçi eğilimlerinizle ele almanız ge- reken bir eğitim problemini çözmenize bağlı bir olaydır. Bu iş Kültür Bakanlığımızın de- ğil, sizin konunuzdur. Bunu düzeltebilecek sayısız yollar var. Yeter ki ilgileniniz. Yar- dım ediniz. Yaak olur arabesk veya ne idi- ğü belirsiz yeni bir İstiklal Marşı çıkarsa, ne hissi, ne coşkusu, ne de şahsiyeti olma- yan bir bilgisayardan. FETHİ KOPUZ Violonist/Emeidi Prof. ^Rahatça Yer Bulunan' Konserler Gazetenizin "Tartışııııı" sürunlannda çı- kan ve "Yalmz betti bir denıegin üyesi ola- bilene açık olan tstanbul Dcvlet Senfoni Orkestrası "Abonmanlan" halka da açı- lamaz mı? Oysa Devlet Orkestnüan devle- Ün özveriyle ve ayncalıksız tüm kalka sun- dugu pahalı bir egitim hizmeti" konulan- na değinen yazımı, tstanbul Devlet Orkest- rası Mfidörii olan ve aynı zamanda Filar- moni Dernegi'nin "7 Yönetim Kurulu Üyesi "nden biri olan Prof. özer Sezgin 1265/833 sayı 27.9.1990 tarihli yazı ile ce- vapladı. Bu vesileyle Filarmoni Denıeği'nin 2'nci başkanı da olduğunu öğrendiğün Devlet Orkestrası sayın müdürü yazasmda: "...Abonnuuı karüniB keodisinin başın- da buınaduğn Filarmoni Derae^i'ain tale- bi üzerine orkestra tarafındaa aygnn görü- liip bu derneğe verildiği, dernegin dağıtun- laruu yönetim kurulu kararlan doinüta- sunda titiz çah^nasyta yapö^ı ve bunun or- kestra madiurİD|ünce de göztendi&i" belir- tilmektedir. Müdür aynca bana "Areıı et- tiğiniz takdirde konserierimizi izlemeniz için müdüriügümüzce yardıma olana- bilecektir" demektedir. Ben bu yanyı - orkestra müdürünün Fi- larmoni Derneği'yle ilişkisini bilmediğim bir yana - orkestra müdüriyetine yazma- mıştım! Aynca, yazundan kendi postumu kurtar- mak için bir sonuç beklemiyordum. Çoluk- çocuk, sıcakta-soğukta, yakından-uzaktan gelip, bekleyip, kapıdan dönenlerin bir söz- cüsü olarak ilgililere duyurmak istemiştim. Nitekim bu hafta, 6 ekim konserine bi- let bulabilmek için haftarun başından gi- denler gişeden eli boş döndü. Devlet Opera-Balesi Müdürü Mesut tk- tu, "...Daha genfs IdtleJere ulaşmak için yıl söresiBce crw 0lere tnrnekr, tstanbul Üni- versitesi sahneleri, Kadıköy Zeynep Kâmil Konser Salonu'nn knlianmak tstiyonız" di- yor. Bir opera için deplasman büyük külfet- tir. Oysa, dekor kostüm gerektirmeyen sen- foni orkestralan sazlanru kutulanna koyar, ayıu programı sayısı gittikçe artei, salona sığmayıp büetsiz kalan dinleyici kitlesine, kentin değişik yörelerinde sunar. Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın yıllık programından bu orkestramızın 1-15 aralıkta lspanya-Portekiz turnesine gidece- ğini öğreniyonız. Atatürk Kültür Merked'nde yer bulama- yanlar, derneğe üye olamayanlar hiç üzül- mesin, orkestramızın "rahatça yer bulunan" yurtdışı turneleriyle avunacak, övüneceklerdir. H.ESAT ZER Emekli öSretnen/lstanbal Galeri . Atelye PERA • 146 97 38 • 132 64 26 AEDPA ^•»Tekslilbank Sanal Galerisi ZEYNEP SARIOĞLU Suluboya Resim Sergisi 17 Ekim - 5 Kasım HOara* G«redc Cad. 126 TefirfMye 136 12 79 CULDEN ATAMER Baskı Resim Sergisi 15 Ekim • 3 Kasım mT A l ! C A L E B I S I OrtakBy Vapuı bkcloi Sok. No:5 TH: 159 19 11 SEHER SICORTH IŞIL ÖZIŞIK Resim Sergisi 15 Ekim -2 Kasım'M Mecll» Mebusın Cad. Mo: 87 FINDIKLI-İSTANBUL Lâlehan Tfezkan Resim Seıgisi 8-29Ekİml990.1ljX-lSÛ0 \bnca ModemSanat ı, Galerisi -I?»^ASI V'alikonağı Caddesi No. X17!2 N i ş a n t a ş ı - İ s t a n b u l 5-2bQoml9W.il 00-18.00 1324717 Resim Sergisi C 3 G A R A N T İ S A N A T G A L E R İ S İ AYŞEGÜL ÎZER Kolaj-özgün Baskı 25 Eylül-20 Ekim "90 SOYAK SANAT GALERİSİ BQyOkd*re C»d No: 38 MecMiyakSy 17S 09 10-40 ORUÇ ORUÇÇAKMAKLI 0) RESİM SERGİSİ 1 (0 O ) 18 EKİM/10 KASIM "90 'OPERA, S A N A T G A l E S I S I AVİSALLMAN Resim ve Baskı Sergisi 1-20 Ekim'90 Saflık Sok. Opcca Han 43/16 (The Marmara Otelr Yanı) Taktlm 14S 92 02 BİR KİTAP'IN OLUŞUMU BAGDAT CAOOESI NO 102 FENERYOLUISTANBUL TEL 338 48 52 . NİSBET1YE CADOESI NO 2 ETİLER-ISTANBUL TEL 163 86 11 HI-FI & CD-CDV DENON BoatonAcoustıcs WH.\RFKDALE ^ Acousnc RESERARCH hamun kanton PAZAR DAHİL HERGÜN la 00-23.00 M u a H ' m Nacı C o d M e l e k Hon 4 1 / 1 0 O ı ' a k o y - l i f a n D u ' 'eı-Foı (1) '58 2203 PRO. CLASSICAL & JAZZ COLLECTION FAVTASY PABLO PA.BLO UVE CONCORD SONNY SIDE KJNGDOM DMP OKIGINAJ. MASTER REC ULTRA DISC ECM TELARC DENON HARMONU MOND1 SHI FHELD LAB KTC Vakko Sanat Galerileri Sunar: Vakko'Beyoğlu ALPTAMERULUKILIÇ Resim Sergisi 2ERîm-31 Ekim1990 İRFAN KORKMAZLAR Heykel Sergisi 12 Ekim -31 Ekim 1990 Vakko/İzmir MUSTAFA ALT1NTAŞ Resim Sergisi 2 Ekim-31 Ekim1990 Vakko/Ankara MEHMET GÜLER Resim Sergisi 2 Ekim-31 Ekım1990 galeri • atölye M6 97 3« • 132 64 26 Î5İS|Iui sç N az S oc ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Danalar Girmiş Bostana...Bugün "Dünya Besin Günü"; herkes açlıktan, açlığı yen- mekten söz edecek de Türkiye'de "domuz eti"nden söz et- meyecek, es gececek onu. Şeriatın yılgısından dolayı söz edemeyecek bilim adamları. Istanbul'dan yazan okurumuz A.Aşıçı, mektubunun girişinde şöyle diyor: "Sayın Ekmekçi, Ortadoğu, Batı'ya karşın Batılılaşmak, yani uygarlaşmak zorundadır. Bilindiği gibi 5500 yıl önce Harranlı Tbranilerin etkisiyle Samiler toprak işlemeyi ve hayvancılığı zamanla bt- rakıp ticarete ve kent kökenli soyut kültüre yöneldiler. Top- rak, ihmal edilince çölleşti; hayvan, ihmal edilince yok oldu. Örneğin toprağın en büyük dostu, en çok ve en yararlı et ve- ren hayvanı domuz, İbranilerce yasaklandı. Ve babası tara- fından peygamberliğe hazırlanan küçük ismail'i kurtarma motifi altında gökten "koç" indirildi. Ancak domuzun yerini koyun değil, beklenmedik biçımde "keçi" aldı. Çünkü keçi, koyuna göre daha doğurgandı, dayanıklıydı, çevikti. Koiay do- yuyordu, verimliydi; ancak kemirgen olduğundan bitkl örtü- sünü yok ediyor, doğayı çölleştiriyordu. Nitekim tüm Yahudi, sonradan İslam ülkeleri bu yüzden çölleşti..." "Dünya Besin Günü" ya, taşlama ustası Hasan Çelebi, şu dizeleri düştü: "Cücenin devliğine kimse inanmıyordu. Cüce de sırf "Ben adam yemişem" demek için / Uyduruk nedenlerle çiğ çiğ adam yiyordu." • • • Geçen çarşamba, Behice Boran'ın ölümünün üçüncü yı- lıydı; Behice Hanım için istanbul'da gömütü başında, daha sonra "Dünya" Sineması'nda toplantılar yapıldı. Müşfik Erer^ in öncülüğünde Behice Hanım'a "anıt gömüt" girişimi iler- lemişti. Zincirlikuyu'da, Boran'ın gömütü başındaki toplantı çok kalabafık değildi. Toplantı iyi duyurulamamış mıydı? Bu- rada Nihat Sargın bir konuşma yaptı. Nihat Sargın'ın eşi Yıl- dız Sargın, Nabi Yağcı, eşi Ayşe Çiçek Yağcı, savunman Necla Fertan, Prof. Sadun Aren oradaydılar. Nihat Şargın1 dan sonra Mehmet Bozışık çok kısa konuştu. Eski TİP'liler de oradaydılar. Akşamki anma toplantısında Nabi Yağcı (Hay- dar Kutlu), Necla Fertan, Prof. Sadun Aren konuştular. Sa- dun Aren, "Behice Hanım'a saygı göstermenin en iyi yolu, onun yürüdüğü yolda yürümektir; yapmak istediklerini sür- dü'mektir..." diyerek "Sosyalistlerin Birliği Partisi" üzerinde durdu. Dünya Sineması'ndaki toplantı kalabalıktı. Sıdıka Su, Al- manya'da olduğu için toplantıiara katılamamıştı. Savunman Necla Fertan, konuşmasında özetle şunları söyledi: "Behice Boran sosyologdu. Universitede öğretim üyesiy- di. Barışseverler Derneği kurucusu, işçi Partisi Genel Baş- kanıydı. Milletvekilliği yaptı. Avrupa Konseyi'nde Türk Parlamentosu'nu temsil etti." Behice Boran, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin kuru- cularındandı. O, yaşamı boyunca inandığı dünya görüşün- den, ilkelerinden, düşüncelerınden, kabul ettiği ahlaki degerlerden, hangi şart altında olursa olsun hiç, ama hiç ödün vermeden yaşamış ve savaşım vermiş bir kimsedir. Hiç- bir zaman kolayı seçmemiştir. Üniversitedeki görevine son verildiği zaman Amerika'nın birçok üniversitesi ona kürsüle- rini açtı ve davet mektupları gönderdi. Bu tekliflerden birini kabul etseydi çok sevdiği ve çok bağlı olduğu öğretim göre- vine devam edecekti. Hayatı maddi refah içinde gececekti. Hiçbirini kabul etmedi. Ülkesinde kalıp inançları uğrunda mü- cadeleyi yeğledi. Seçtiği yolda kelepçeler, hücreler, cezaev- leri, hastalıklar ve en kötüsü haksızlıklar vardı. Uzun süre kelepçeler taşıdı. Cezaevlerini yakından tanıdı. Son tutuklu- iuğunda kalp krizini cezaevi ranzası üzerinde geçirmeye ça- hştı. — Bütün bunlar benim direncimi arttırıyor, mücadelemi ^üçlendiriyor ve hızlandırıyor... diyordu. Her yerde öğretiyordu. topalı salon toplantılarında anlatı- yor, sanık olarak yargılanırken kendisini yargılayan yargıçla-1 ra ders veriyor, dersini dinletiyor ve hatta onlara "Sizi' yargılamak şerefi de bedbahtlığı da bize düştü" dedirtiyor- du.Behice Boran,Secla Fertan'a yazdığı bir başka mektupta da "Siz dışardaki bensiniz" diyordu. Sıdıka Su'ya, Necla Fer- tan'a öylesine yakındı. Behice Boran hapse girdiğinde eşi Nevzat Hatko saynydı, oğlu Dursun küçüktü. Behice Hanım, içerideyken evi Necla Fertan çekip çevirdi. Savunmanı oldu- ğunca dostuydu. Behice Boran, eylemci olduğu gibi yıllar önceden gelen bir şiir ve yazın tutkunu da... 1940'larda yayımlanan "Tercüme" dergisinde şiir çevirileri çıkar. O yıllar Melih Cev- det, Orhan Veli, Oktay Rifat, Muzaffer Şerif, Pertev Naili Bo- ratav, Abidin Dino, Behice Boran yakın arkadaştırlar. Melih Cevdet Anday, Boran'ın şiir çevirilerini anımsamıyor da Ste- inbeck'in "Bitmeyen Kavga"sını çevirdiğini iyi anımsıyor. Be- hice Boranlar, üniversiteden uzaklaştırıldıklarında, Melih Cevdet onlara iyice yakındır. Melih Cevdet, "Eylem adamlığı en çok Behice Boran'da vardı" diyor, Muzaffer Şerif'te de yok- tu; Pertev Naili'de de. Eylem, bir de inanmışlık. Bize de söy- lerdi, "Ben inanıyorum" diye." Melih Cevdet Anday, "Dursun Bebek" şiirini 1950'lerde ha- pisteki Behice Boran için yazdı. Dursun şimdi kırkına yak- laştı. Ruhi Su "Dursun Bebek" şiirini seslendirdi. Daha da ölümsüzleştirdi. Şiir şöyle: "Merhaba Dursun Bebek, merhaba / işte su / İşte tşık / İşte hava / İşte Dursun Bebek bizim dünya ' Dandini dandini dastana / Dursun bebek uyusun / Uyu- sun da aman çabuk büyüsün / Danalar girmiş bostana. Daha neler var neler var daha / İşte kundak / işte hapis • / İşte kavga / İşte Dursun Bebek bizim dünya Dandini dandini dastana / Bostana girmiş danalar / Böyle tosunlar doğursun yarına ninni / Bizim aslan gibi analar." ÇALIŞANLAR1N SORÜLARI/SORUNLARI Y1LMAZ ŞİPAL 1991 Göstergeleri 11 Nisan 1990 günlû Resmi Gazete'de yayımlanan 418 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ile Personel Yasaiarı'na göre ay- lık alanlara uygulanacak ek göstergeler, 1991-1995 yıllan için yeniden belirlenmiştir. Son beş yılın primini tavan ücretten ödeyen SSK sigortalıla- rı da 1991 yılında emekli oldukJannda, 5.100 göstergeden ay- lık almaya hak kazanacaktır. Yine son beş yılın primini tavandan öde>ip 1990'da emekli olanlar 4.050, 1989"da emekli olanlar 3.100 ve 1988'de emekli olanlar ise 2.050 göstergeden aylık almaktadır. Çalışma yaşamı boyunca primleri sürekli ta- van ücretten ödeyip 1988 yıhndan önce emekli olduklan için göstergeleri 1.40Ö'ün ötesine geçemeyenlere hiçbir düzenleme getirilmemiştir. Bu yazımızla, 1991 emekli ayhkları arasında bir karşılaştır- ma yapalım istedik. Sayıların, gerçekleri daha çarpıcı vereceği inancı ile bu yolu seçtik. (1991 yılında uygulanacak göstergeler ile, günümüz katsayı- ları - sosyal yardım zammına göre 35 yıl fiili çalışma karşılığı (12.600 gün) emekli ayhkları). H1ZHET AYL1K.EK.KID TABAÜ TOPLAB EKEKL1 EHEKLI ATL1C! ATLIGI toktor •*n« I Hudur •uyukvlcl <GIH) »rof••or toccnt tefcta "« S«ve >*v t •" P 1 an 1 • F k k M h«n£ Uzaan Tab t p 1 rufsttls •a Uf a* UiBin! [1 Eanlyet Huduru E. cl -H«ist«sa < la ı ı t f 3|r»taon K ukat Eanlyat Hudu Y*k*«k T »knl tCIH 1 u 1 isi (•r ttmmur - V. o(t«nl>l 1 ı Koals*r T.o* Htıur 'Lla*' SSK Ea*>k 1 1 • 1 SSK Ea*kı:•! SSK Ea*k<lsi SSK EMk 1 l»t SSK E a « k ! [ s l SSk E u k l 1*1 •nlıl1 Llsa^ 1991 19SÛ 1986 1987 <. 1 ' 11 1962 v ı ı lndan O M 3 5 3 5 3 S 3 5 3S 3 5 1 35 nl 35 3 5 3 S 3 5 3 S 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 S 3 5 3 5 3 5 3 5 3 S 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3& 3 5 c «a* ' 1500*3300*200 1 1500.3300*200 1 1500*2900*200 1 1500*2000*200 1 1500*2700*200 1 1500*2300*200 1 1500*2300*200 • 1500.2100*200 1 1500*2100-200 1 1500*2100*200 1 lSO0*21OO*2O0 1 1500*2100*200 1 1500*2100*200 1 1500*2100*200 1 1500.1750*200 1 1500*1750*200 1 1500*1750*200 15O0.1750*200 1 1500.1750*200 1500.1750.200 1500*1300*200 1500*1300*200 1500-1300*200 1500.1150*200 1500*1150*200 S100*0*0 *050*0.0 3L00.O.O 2050*0*0 1*00*0*0 1*00-0*0 kll olanlar 8 5 BS 8 5 6 5 BS 6 5 es8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 • 65 t 65 8 5 8 5 l 85 l 85 > 85 l 65 » BS . 85 1 85 t 85 1 85 1 81 l 81 1 81 I 81 l 85 K ~TQ .360.OOO .3S0.OOO ,251.200 .251.200 .106.800 .089.000 . 066.OOO .033.600 k. 033.600 .033.60© .033.600 ,033.600 1,O33.SOO .033.600 938.4OO 938.400 938.4O0 938.4OO 936.4O0 »36.400 816.000 6:6.000 816.OOO 775.2O0 775 200 1.321.920 i . 0*9.760 803.520 53 L.360 38O.8O0 313.600 323. OOO t 323.000 1 323-OOO 1 323. OOO 323.OOO 323.OOO 1 323.OOO 323-000 323.OOO 323.000 323.OOO 323.000 323.OOO 323-000 323. OOO 323.OOO 323.OOO 323.OOO 323.OOO 323.OOO 323-OOO 323.OOO 323.OOO 323.OOO 323-OOO 225.OOO 22S.OOO 225-OOO 225. OOO 225.OOO 225. OOO .883.OOO .663.SOO .574.OOO .S74.000 .S1S.90C .411.OOO .4*1.OOO .356.800 .356.000 .356.000 .356.OOO .356.OOO .356.OOO .356.000 .261.40O .261.400 .261.400 .261.400 .261.400 .261.400 .139.OOO .130.000 .139.000 .006.200 -O96.2O0 .5*6.920 .27*.76O .028.520 7S6. 36O 6OS.8OO S38.6OC
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog