Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 GANDİ VE MANDELA - Afrika Ulusal Kongresi Başkan Yardımcısı Nelson Mandela temaslarda bulunmak için gittigi Hindistan'ın başkenti Yeni Deihi'de büyük bir toplantıya katıldı. Mandela izleykrikrin gösterdiği sıcak ilgiye, Hindistan'ın bağımsızlık simgesi Mahatma Gandi'nin dev portresi öniinde onlan aJkışlayarak karşılık verdi. (Fotograf: AP) Her gün 40 bin çocuk ölüyor WASHINGTON (AA) — Kötü beslenme ve enfeksiyon yüzünden her gün 5 yaşın altın- da 40 bin çocuğun öldüğü bil- dirildi. Açlığın ortadan kaldırılması için çalışan dünya için ekmek grubu tarafından yayımlanan raporda, bugün dünyada açhk çeken 500 milyon kişinin çoğu- nun çocuk olduğu ve bunların büyük bir kısmının Asya, Afri- ka ve Latin Amerika'daki geliş- mekte olan ülkelerde yaşadığı belirtildi. Üçüncü Dünya'da açhk çe- kenlerin sayısının büyüklüğüne rağmen, ABD'nin de bu sorun- la karşı karşıya olduğu belirti- len raporda, ABD'de 18 milyon kişinin açhk çektiği, bunlardan yaklaşık 8 milyonunun çocuk oiduğu kaydedildi. 16 EKİM 1990 'KurtUİUŞa k a d a r . . . ' - Pakistan'ın Ravalpindi kentin- de diin keşmirlilerce Birleşmiş Milletler Bıirosu öniinde dii- zenlenen gösteride Hindistan'ın tuttımu proteslo edildi. Gösteriye kaülan Keşmirli bir kız çocuğu da bir yandan ku- cagında kardeşini taşırken, diger yandan da Urduca "Kurtu- luşa kadar savaşı sürdürün" yazılı bir pankart taşıyarak bağımsızlık mücadelesine destek verdi. (Fotograf: Reuter) Devlet Tîyatroları'nda yeni oyunlar ANKARA (AA) — Devlet Tiyatrolan bugün 4 sahnede 4 oyunun prömiyerini yapacak. Ankara'da ilk kez bugün sah- nelenecek Vaclav Havel'den Sev- gi Sanh'nın TCrkçeye çevirdiği "Şeytan Çelmesi"ni Semih Ser- gen yönetiyor. İstanbul AKM Oda Tiyatrosu'nda prömiyer ya- pacak "Yüz Yiize"yi Aleksander Gelman'dan Belgi Paksoy Türk- çeye çevirdi. Çetin lpekkaya'nın yönettiği oyunun dekor ve kos- tümlerini Serpil Tezcan, ışık dü- zenlemesini ise Ayhan Güldağ- ları gerçekleştirdi. Bursa Devlet Tiyatrosu 1990-91 tiyatro mev- siminde yeni oyun "Kafkas Te- beşir Dairesi" ile perde açacak. SUPERMARKET MODAS1 - Insanlann birçoğu için gerçek işlerinin dışında bir anlam taşımayan sayısız şey modacılar için esin kaynağı olabiüyor. Britanya Moda Konseyi'nin 1991 ilkbahar/yaz defilesinde süpermarketin ana lema olarak kullanıldığı giysinin kumaş desenini değişik ambalajlardan yapılmjş bir kolaj oluştunıyor. (Fotograf: AP) HABERLERIN DEVAMI Nobel Banş Ödtilü Gorbfnîn D U N Y A N I N K A D E R İ N I E T K I L E Y E N A D A M (Baftarafı 1. Sayfada) kendi kişiliğinden çok perestroy- ka politikası ile olan bağına işa- ret eden Gorbaçov, "Perestroy- ka yolunda yüriimeye başladığı- mızda, bunun. tüm ülkeler için taşıdıgı önemin bilincindeydik" şeklinde konuştu. Nobel Banş Komitesi, Gorba- çov'un Sovyet toplumuna açık- lık getireceği, silahlanma yarışı- nın yavaşlamasını sağladığı ve Doğu Avrupa ülkelerinin özgür- leşmesinde rol oynadığı için ödüle layık görüldûğünü belirt- mişti. Norveç Parlamentosu ta- rafından atanan ve bağımsız ça- lışan dört kişiden oluşan Nobel Komitesi, son yıllarda bazı böl- gesel sorunların çözüldüğüne, banlannda çözüme yaklaşıidığı- na işaret ettikten sonra Doğu- Batı ilişkilerinin köklü bir bi- çimde değişmesinde ve çatışma- nın yerini diyaloğun almasında oynadığı rol yüzünden Gorba- çov'un ödüle layık görüldûğünü kaydetti. Bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne Gorbaçov'un yanı sı- ra aralarında Çekoslovakya Devlet Başkanı Havel'in, Güney Afrika siyahlannın önderi Nel- son Mandela'nın ve Çin'deki öğ- renci muhalefeti lideri Chian Ling'in de yer aldığı 100 kişi aday gösterilmişti. Gorbaçov, 1901 yılından bu yana verilrnekte olan ve dinamiti bulan Norveç'li bilim adamı No- bel'in adını taşıyan ödülü kaza- nan ikinci Sovyet yurttaşı. 1975 yılında Sovyet nükleer fizikçisi ve insan hakları savunucusu Aodrey Sakharov Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış, ancak o dönemde ulkesinde izlenen po- litika nedeniyle ödül törenlerine katılamamıştı. Haberin açıklanmasından sonra ABD Devlet Başkanı Ge- orge Bush. Gorbaçov'a bir kut- lama mesajı gönderdi. Başkan Bush, Beyaz Saray'dan yaptığı yazıh açıklamada, Gorbaçov'un "dünyada banş için cesaretli bir giiç" olduğunu belirtti. Fransa Devlet Başkanı Fran- çois Milterrand da Gorbaçov'a bir kutlama mesajı göndererek "Sizin faaliyetiniz dünyada, özellikle de .Doğu Avrupa'da gerginliğin azalmasında ve bir- çok iilkede demokrasiye doğnı başanyla yüriinmesinde belirle- yici olmuştur" dedi. Devlet başkanının Nobel Ba- rış Ödülü'nü kazandığı haberi, Sovyet parlamentosunda, baş- kan Anatoly Lukyanov tarafın- dan açıklandıktan sonra Sovyet parlamenterlerin alkışladıkları, ancak ayağa kalkmadıklan bil- dirildi. Gorbaçov'un dış politi- ka sözcülerinden Gennady Ge- rasimov, bir brifingde konuşur- ken "Ancak bunun Noel Ekono- mi Ödülü olmadığını unut- mamamız gerekir" dedi. Dışiş- leri Bakanı Eduard Şevardnad- ze ise Nobel Komitesi'nin kara- rını perestroyka politikasının bir zaferi olarak nitelendirirdi. S O N 2 0 Y I L D A N O B E L B A R I Ş O D U L U ' N U K A Z A N A N L A R OSLO (AA) — Nobel Barış Ödülü'nü kazanan İlk Doğu Bloku lideri Mihail Gorbaçov'a kadar son 20 yıldır Nobel Barış ödülü'nü kazananlar şunlar: 1990 - Doğu Avrupa'da özgürlük rüzgârlarının esmesine ön- cülük eden SSCB lideri Mihail Gorb?.çov. 1989 - Tibet'in sürgündeki dini ve syasi lideri Dalai Lama. 1988 - Birleşmiş Milletler Barış Gü'cü. 1987 - Orta Amerika Banş Planı'nın mimarı Kosta Rika- nın Devlet Başkanı Oscar Arias Sanchez. 1986 - Amerikah yazar, insan hakları savunucusu ve ABD Başkanlık Musevi Katliamı Komisyonu Başkanı Elie Wiesel. 1985 - Nükleer Savaşa Karşı Olan Uluslararası Fizikçiler adlı örgüt. Boston ve Massachusetts'te merkezi bulunan örgütte Sovyet ve Amerikah bilim adamları bulunuyor. 1984 - Güney Afrika'da ırkçılığa karşı mücadele eden Ang- likan Başpiskoposu Desmond Tutu. 1983 - Polonya'da Dayanışma Sendikası lideri Lech Wale- sa. 1982 - Silahsızlanma kampanyasına öncülük eden İsveçli dip- lomat Alva Myrdal ile Meksikalı diplomat Alfonso Garcia Robles. -JS :1981 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği. ;' "1980 - İnsan haklan savunucusu, mimar ve heykeltıraş Adol- fo Perez Esquivel. 1979 - Hindistan ve Kalküta'daki yardım cemiyetleri mis- yonerler lideri rahibe Teresa. 1978 - İsrail-Mısır banş planına ilişkin görüşmeleri yürü- ten Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Me- nahem Begin. 1977 - Merkezi Londra'dabulunan Uluslararası Aförgütü. 1976 - Adı daha sonra Banşı İsteyen Insanlar Topluluğu ola- rak değişen Kuzey İrlanda Banş Hareketi'run kurucularından Betty Williams ve Mairead Corrigan. 1975 - İnsan haklan barış savunucusu Sovyet nükleer fizik- çisi Andrei Sakharov. 1974 - BM'nin Namibya'daki temsiicisi İrlandah Sean MacB- ride ve nükleer silahlara karşı kampanya düzenleyen Japonya Başbakanı Eisaku Sato. 1973 - Vietnam ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmelere ka- tılan ABD Dışişleri Bakanı Henry A. Kissinger ve Kuzey Vi- etnam Dışişleri Bakanı Le Duc Tho. Tho barış ödülünü al- mayı reddetti. 1972 - Nobel Barış Ödülü hiç kimseye verilmedi. 1971 - Doğu - Batı arasındaki gergin havanın giderilmesin- de başarılı olan Federal Almanya Başbakanı Willy Brandt. 1970 - Dünyadaki açlığı azaltmada yardımcı olabilecek yük: sek verime sâhip tarım ürünlerini geliştiren Amerikah bilim adamı Norman Ernest Borlaug. MİHAİL GORBAÇOV MOSKOVA (AA) — 1990 Nobel Banş Ödülü'nü kazanan SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov, Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne seçildiği 1985 martından beri, hem ülkesinin hem de dünyanın kaderinde etkili oldu. • 2 Mart 1931'de Kafkasya'daki Stavropol kasabasının Patvolmote köyünde doğan Mihail Sergeyeviç Gorbaçov'un yaşamındaki önemli olaylar şunlar: • 1949 - Stavropol'da lise öğrenimini bitiren Gorbaçov "Emek Grubu Kızıl Bayrak" ödülünü aldı. • 1950 - Moskova'da Lomonosov Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. • Ekim 1952 - Komünist Parti'ye tam üye oldu ve partinin gençlik örgütu Komsomol'da çalışmaya başladı. • 1954 - Okul arkadaşı Raisa Maximovna Titorenko ile evlendi. • 1955 - Hukuk Fakültesi'nden yüksek bir dereceyle mezun olarak Stavropol'a döndü ve tüm gün Komsomol'da çalışmaya başladı. • 1960 - Stavropol bölgesi Komsomol Birinci Sekreterliği'ne atandı. • 1966 - Stavropol parti örgütü birinci sekreterliğine getirildi. 1967 - Stavropol Tarım Enstitüsü'nden "Bilimsel tarım ekonomisti" olarak mezun oldu. • 1969 - KP Merkez Komitesi'ne seçildi. • 1971 - Yüksek Sovyet'e milletvekili oldu. • Temmuz 1978 - Stavropol eski parti Başkanı ve Merkez Komite Tarım Sekreteri Fedor Davidoviç Kulakov'un cenaze töreninde ilk kez Kızıl Meydan'da konuştu. • 1978- Kulakov'un yerine Merkez Komite'nin tarımdan sorumlu sekreterliğine atandı ve Moskova'ya taşındı. • 1979 - Devlet Başkanı Leonid I. Brejnev'in başkanlığındaki Politbüro'ya aday 'oy bakkı olmayan' üye seçildi. • 1980 - Politbüro tam üyeliğine getirildi. •10 Mart 1985 - Konstantin U. Çernenko'nun ölümu üzerine aynı akşam toplanan merkez komite toplantısında Gorbaçov'un rakibi Grigori Romanov 70 yaşındaki Viktor Grişin'i, Andrei Gromiko da Gorbaçov'u genel sekreterliğe önerdi. • 11 Mart 1985 - Gorbaçov Merkez Komite'nin 300 üyesinden 200'ünün katıldığı toplantıda oy çokJuğu ile SBKP genel sekreterliğine seçildi. • Kasım 1985 - ABD Başkanı Ronald Reagan'la ilk kez Cenevre'de görüştü. Gorbaçov daha sonra Reagan'la 4 zirve görüşmesi yaptı. • 1986 - Glasnost ve Perestroyka adını verdiği reform programını başlattı. Gorki kentinde iç sürgünde olan, insan hakları savunucusu ve Sovyet atom bombasının babası Nobel Banş Ödülü sahibi Andrei D. Sakharov'u serbest bıraktı. • Şubat 1986 - SBKP 27. Kongresi yeni tüzük ve parti programını kabul etti. • 1987 - VVashington'da Reagan'la görüştü ve iki ülkenin elindeki orta menzilli nükleer füzelerin kaldırılması için bir anlaşma imzaladı. • 1988 - Stalin'den sonra ilk SBPK konferansını topladı. Arahkta, Yüksek Sovyet'in dağıtılması ve yerini Halk Temsilcileri Kongresi'nin almasına ve tüm yıl boyunca çahşacak yeni bir Yüksek Sovyet'in kurulmasına önderlik etti. . • 1989 - Sovyet birliklerini Afganistan'dan çekti. Halk Temsilcileri Kongresi Gorbaçov'u Devlet Başkanhğı'na seçti. • 1990 - Komünist Parti'nin iktidar tekelini kaldırdı ve daha güçlü birbaşkanlık sistemi kurdu. • Piyasa ekonomisine geçişle ilgili bir reform programı hazırladı. • İki Almanya'nın birleşmesini ve bu ülkenin NATO üyesi olmaya devam etmesini kabul etti. • Haziranda ve eytülde ABD Başkanı George Bush'la görüşen Gorbaçov, eylüldeki Helsinki doruğunda, kimyasal silahlann imha edilmesi ve konvansiyonel silahların indirilmesi konusunda ABD Başkanı'yla görüş birliğine vardı. L 002 257 B Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden Taksitle Kitap Kampanyası _j 007 « 6 ZAMAH: SMATI-'J L SCHflEI8eRfl450 • _ 011 tfti BAfiALAP 0 * ÇOCUK BMMILIR/KRNMD SCMÜK«X» ^ 011 068 «MiOER BtBHM ONSEL EĞ1TM ÖĞKHtfOHm «ENTLERnOOOO • : 041 101 COCUĞUML SUYÜTÜY0BUIM. PEPNMOrianO j wi m BILIM Feocmıcuı SAÛMTISOOO • 3 090066 COOK flUH SAÛLlf*» VİMKIGLIVISOOO- 3 097 035 FELSEFE SÖZLÜ6UOTHAN HANCEflllOfjlU^SOOO - . 097 046 MfTOtOll SÛ2LÛ&UA EflHAT/20000 - : 097 475 TUflK MUtTAİINOAN 7-31 Ekim Cumhuriyet Kitap Kulübü. okjrlardan gelen süreklı ıstek sonucu Taksitle Kitap Kampanyası'nı sürdürüyor. Bu amaçla kulüpte bulunan kitaplardan sizin için yeni bir seçim yaptık Belirlenen nitelikli kitaplan taksitle edinebilirsiniz. Oilediğiniz kıtaptan istediğmiz adette sipariş verebilırsinız En az 200000.— TL.'lık kitap işaretleyınız, Sıparıste üst sınır yoktur. Grup grup kitap alabtleceğiniz gıbı karma liste de yapabilirsînız. Işaretlediğınız kitap tutarmın %25'ini posta çekı hesabımıza yatırıp sipariş forrmınu Tüm Yurtiçi Üyelerine • 5 ay vadeli doldurunuz Sipanş satış sözleşmesı ve havaleniz elımize ulasınca kılaplarınız hemen postalanacaktır. Taksıt kampanyasınm kıtaplannı konulara gcre düzenleyip sunuyoruz. Kampanya sures'nce yayınevınde tukenen kitaplar ya da yeni basımlan farklı fiyattan ışlem goren kitaplar bulunabılir Bu nedenle her konunun alt bolümünde 'Vedek Lıste' yer almaktadır Yaytnevınöe tükenen kitapların yerine bu listeden Kitap göndenlecektir NOT: Kablma koşulları için Cumhurryot ekierıni bekleyiniz. : 097 493 ÇOCUK P9Ka0JS/H YAVUZER/16000 - 397 53- USTÜN B»SARWCAR BALT»S/1CWI0 • 152 196 SATRANC OâBENE J M K K OLGACtfSOO - •52 Î57 CSMSMICS T US»ÇE SOİLUIC'ITOOO - 306 006 5 7 B f »İLE <SV OINKMEyEIV'SOO - Yedek liste 029 061 SULMACA SOZLUfiWGUt. CMI.12500 - •60 024 EĞITIM UZcBmE.'V SUHUMUSKVJ000 097 S51 0KUL0A BASAH/ACAR BU.TA»9000 . 007 241 BİLİM TEKMK VE ICATLAR ANS.r26500 126 0 E COCUK BU UECHUUSUSM IS*ACS-'9O0O - ÇOCUK EDEBİYATI TÜRK EDEBİYATI ROMAN-ÖYKÜ . 001 065 BEIUN Ot SMttmBHm 0ZLÜf3S00 - = 002 153 «H 812 ES£ICLEB;*2LZ KESM7J00.- LJ 002 156 BM KOLTUK NASK DEVHLIIVAZIZ ŞİİR C 002.172 DELİLEB B0ŞAH0UA2I2 N£aN,'86O0 002 173 OAM0A DELI VAR'VC NESKO600 • • 002 192 ZÜ8ÜK/AZZ NESIti/13300 O 002.226 VA$Afl N£ YA5AS KE VASAMAZ>AZIZ HES«t'16t50 - U 002.404 IV&fllUtLH (IVOET ANOAV/9000 a 002.418 rASAMMC GU2EL ŞEY BE URKŞİM/NAZIM rincT«oo a 0O7.02B HER GE(X BOCdJUSEUM IL£M/16500- C 011.064 KIŞ HONOISMN EVlNDfKURSiT BA$*IV75<»< a 011.112 BİR ŞtHRE GİOEMEMEKrMAriO LEVV6500 - a l»1 049 CEVtET BEY VE OĞUUARMMMN PHMUKfSOOOO a 021.1(3 BIR OELİ HtJOfnmn KÜ<VI?OOO.- a 021.20i ium YAmvPNtfi njittoooo r 021 232 KMAYMtf ROL OZ7000 a 021 240 8UTUN KUSLAfif* UVKUSU/ZULFU ÜVMEU/IOOOO' a 02i .250 tum KALAN VIMJYÛŞAEHMET BB6U1/16000 CtB\S' SUCUMUZ İNSAN OLMAK/OKTAV AKBAU8000 a 021 270 GÛLÜNUK SOUUfiU AKSAM^ROAL ÛZ/16000 G 021.300 GUieETnİHAT BEHRAM?2000 D 021.305 AH BAim AH/NA2U ERAW100CO - 02! 332 EY SECE KAPM USTUME KAPAT/OKTAY AKBAL«0O0- .: 021 3 M UCURTUAYI VURHASMLAR,'FER(X CKEKOĞl.Uı'rOOO r 021.364 SEKCINCI GUNAtVTOMAIS UVAIV600C - ^ 02136» ESflARENGIZ BAV KARTAIOĞHVFATIH âZGÜVEN/12000- a 021.370 ARMKDAYn 0 GÛfVZEYYAI 002 008 8ENUEN SONRA yUTLULlK'CZKMR ASAf/13100- • 002.241 CA£OAŞ TURK SIRI ANTOLOjtSMEMET FUAT/2S5O).- 002 308 ESn USAN/ATAOL BEHRAM0&.U.74O0 : 002 310 BÜTÜM ŞÜRLER1/0RHA» VELI/18850 _ 002 352 YAIAH BURSA KALESINOE (3 hm »NA7JM Hnavcr/iOBOO - : 002.410 UZAKLAftLA OimBUf H IM&ARCA/17900 - : 002.421 H05CAMLMMZİZ K S I V 7 « n 004 143 VASSÛR rAfiHASAVDIMEVZAT CELIK.KO0 021 166 SEVDA SOZURVCEMAL SUREYAJISOOO - 022 057 BÛIUN ŞÜRLERire ALl'12000 •• : 026.036 SNIF DOSYASimiFAT 1GAZ/7500 - 102 099 BUGÛNÛN OİLİYLE MEVtAHA/A.KAD«VS5O0 : 104 097 HALK ŞVRNDE BAŞKA1.DIRVRIZA 2LYUT,'166OO - 134 029 KABAOfNL' HIRCIN KIZ'VAŞAR rtoaa . 124 037 ÇAGIMIZIN BİR MHRMMNIURMONTOV/4000 158 025 GUNEŞTE 00LGEN1N YOK OLUŞUB FBSCHMUTIV7000.- 161 029 G000TYU BBILERKEIVS BECKEn/C000. 163 005 YKJM SAHUMK/SUSMI HIU8500 • _ 248 006 BİR H f l S İ » ITlRAfLAB™ A1HW5000 281 008 ISVAIVTRAVCIt/KIOOO - 281 023 S£W HALK AOWA OLÜME UAHKÜM EDIYORUM/MİTKA GRBÇEVA/16000 3OBO51 flAKC.PAVESfJSOOO.- 308 059 MODEflATO CA.VTABU/M DURA&4500 n 057.034 ÜNLLIUHN İLK YAZlUftTOR SAAOET ALTAYriOOOO 079 016 P02ITIVCMI ELEŞTIRMEK^H1L« J 1 > FRAMUSO» 133.007 YAZIN VE YASAWTAHS1N YUCEL/7500 - 186 063 GLAŞHOST S0NFUSM0A • SANATfH AS«.YAaCV9600 DENEME-ANI Yedek liste a 021 371 KHI2 KENAİ9NOA PAZARTESI'NA21J EBAY/70Ç0. : 021.431 İSTANBUL UN GÛZLERİ MAHUUIVUELISA ueuvmuvKm n 021 393 BEREKFT. T0PRAKLAS UTERMOe/OfiHAN KEMAU210OO.. • 021 397 SAlfArtlUVIAZ GÜNEY^OOO - a 022 071 EVUL* SBKETVBBafl YIIOIZ.5000 G 022.229 VE ZALIM VE MANIIJŞ VE KERBaA/BEIOR vuızmnı.- U 022.394 DARBE/BEKIR YILOG/TOOO U 022 387 GÖKYÛZÜNE AKAN IRMAMjNE" VAfiCVKIOO G 022.488 BASHN/ŞAMM KOCAGfiZ'SOOC G 084.186 AY SÜVORKEN UYUYAUAtl/ltECATI CUMAU/7500 3 066 004 K1RALIK KOMKn'AKUP KAORI/9500 • 066.022 TLmjNAMArANLA(M)6U2 ATAV2O000 3 079.092 BUZDAK nLIÇLARAATlFE THK»*1O0O0 - j 07S 095 Afim Ruuuuurm MCMMOOO O 097.443 YILANLAnM ÖOtTAJOH BAYKURTH3000 - ? 097 491 K « 0OVMJIMTHAN MUNGAK/9U0 - U 117 117 Y0HBUN SAVASÇDKEMAl. TAHR/17000 D 117.225-228 KUTSAL BARIŞ 14 6HVHASAÜ B2ETTİH 0UIAUCV80000 • 118 008 BINBOCALAB EFSANESİ/YASAR KEUAU1200C- _ 118 018 TENEKE/YASAR KEMAU7000 - 118 021 VER DEUIR G0« BAKIR'YASAR KEUAU15000 - 118 028 DEMIPOLER CARSSI ONAYE1 TASAB KEUAb'18000 . 152 019 lUNELDEKl COCUKMAH(EMf KAPSISAIT FAttCSSOC. 152 040 BARIŞ AOU COCUK.SEVGI SOV&AL/7500 152 067 EG£ DEN DfVIZE BIRAKIMIS BİR CICEK/HAUKARNAS BALIKOS1/10000 152 542 ÛNCE CCCUKLAR OlDutnBIL TjSALPfBSOO Yedek liste 057 036 ÛONEŞ Y1YEN CMGENEAUKE' UZUNÎR.'SOOO • 127.064 ASKIN ROMAMSI.TUUY BtLOHER/7000 152 538 BİR NAMUŞSUZ ARAMIYOfVMUZAFFEfl ızeû«oo 152 127 OEMZIN CA6HSI/KEMM. BiLBASAfl.6000 001 035 YASAMIN LCUNA rOLCULUKTEZER ö muıçrtoaa. : 146.002 KAVGAMN rOREfilrKEMAL CZT1 ! 3000 j 152.027 TEMMUZ BlLDIRıSVHASAfc HÜSEYIN.'SOOO J 152.052 ELDE VAB HÜZUN/ATTİLA İIHAH'6500 • . 152.318 0OL <ARA BAKIR OUUB RAH«1 EYUeOfiLU/16000 - Yedek liste •79 005 JMUT SIUURMIrYAZİ AKINCIOfiLa'8000. J 034 140 BüTUN ŞIRLERUHÛSSEV HATEMVB4O0.- _; 03B 126 SU ÇÛRUOÛ/AHMET TEuraiOO - :j 146 006 GECfYî KARSI SÖYUNMIŞTİFVKBIIAL ÖZERJ3000 EOEBİYAT/ÇEVİRİ 2 004 133 VARIN BAŞKA BİR GÜNDUH'PUBEN GALLUCU6500- '_' 007 055 ILAHİ K0MELTY*mANTfJ1»500 • J 007 056 ILAHI KOMEOYA-ZIIAIITF^OOO - : 007 074 Dr jrVAGOB.PASTERHAK/22000 .- Z- 021 003 YAFHAK FBTMASUfi SMAflfiUEZVKBOO - J 021 074 GA2AP ÜZÜMIERW.STEINBEQW32000 J 021 157 MEYMANE/t ZOLA/30000 • J 021 224 ÖUIMSÛZ/V VASILKOS/20000 - Z. 021 272 OÖNÛŞÛMff KAFKA/800O- J 021 366 ŞAUVMtAN KUNUERA/H00O , 021 383 VICTORYA/KNUT HAMSUMlUOO - 3 021 384 YaKOVAHSlZ SMT/CARSON ME CULLERS/14000.' •3 021 401 <OLE«A GÜMiMNK ASKAMROUEZ/21000 - D 021 421 FtAUBtRT1 MPA&ANVJ BARNESJ140X.- •J 022 001 ANNA MREN1NA (3 cib/TOlSTOY/60000 - j 022.338 ARBAT ÇOCUKLAflVA RI6AK0V.-250000 - _] 022 333 BUOAlJM)OST0YEVŞKl«0O0-- •J 022379 0ON HKAY£L£*ŞaOHOV/15000.- - W0 162 IARAS BUUM/SOGOiyiOOOO - : 022 007 BÜTÛN OORTLÛICUIVO HAYYAM/100M _, 022 360 TÜM SONEURA*.SHM(ESPEAREJ 15000 - 022 401 BUTUN ŞHRLER/lORCA/30000, • 022 432 VADOEK1 ZAMAK/BALZAC713000 J 022 480 KUMAR8AZ/DOSTOYEVSXI/1OOO0.- • 022 489 BÛYÛK UMUTUR«.0ICI036«K)00 - .; 041 ooı SCYALI KUŞU njziNSKi/7n» - C 041 156 KC1L 0flttSTRAAÎ.(>EmAULTM20t» • • 072 046 JZQUR1.UK G » SÖZCUKLFJVL HUGWS/5500 a 079.039 S*)R DOKTASIMMn KAOIN/N.SA0OAVI/80O0 - -] 079 079 MADRIC CE SONBAHAR/J B£NET,7W» • Z 079.083 MULKSUZLER4) tE GUER«/1SOO0 - J 079 096 YÎŞlL SOailVM.OORASSOOO.- 3 086.003 OEUIR uKCE/J.LOMXW10000, H 0 K O T 1 BBİM ÛNMRStTEOiRM'M GORKI/7500 2 088 108 r^cUKLUGUMAI GORKU900C a 086 120 GERMİNAL/E ZOLAMOO0.- ü 066 124 EaLfJILEFVOOSTOYEVSKl'16000 - • 086 145 EYIEM AMMLARUJEAN lAFITTE/10000 U 086.158 DtRENME SAVASVN.D.THUAN/12O00 D 088 « 9 ALBAY1N AŞUm SMONOW70O0 - 096 059 SOZCUKURıJ PAUL SARTRC/7500 096 065 BASKAdHRVIIH KMU/SEAVOIR/8000 102 053 r'HK'K EKM€G>/S BSf > - * 3 0 0 İ M 094 SAAI 13TE SAYIS 6tMERAL«WA VASlLltVı71OO0 104 115ANA/MGORKI/175O0- tW 117KARAMA2C» H K SLE(MXST0YEVSKlîOO00 _ 304 00/ OZGUFB.OHfftFl AAHLİ3400 200 013 TASAN RUAKLAftK PAUST0VSKY;4000 J 183 036 SECME SIIRLERH V0N HOFUANSTALr5000 _ 072 053 DÛNÜS/M0NG0 BETVS5OC 077 041 K1RMI21 GÖLLER'SEAN 0CAS£Y/2O0O,- İNCELEME-ARAŞTIRMA _ 007 026 KOZMOS/ttftL SAGAJI/17500 j 007 420 İNSAN AKLMN SIKİRLARLl MH HJB8ARCH9960 • ^ 007 471 KUSATILMIŞ GEHCLIKJERDAL ATABCIU13000 - Z: 011 050 BÜTUN F1LMLERIYLE Y1LMA2 GUNEY ; EÖZ6ÜC8000' 'j 018 0OB STALIN/MURPHY/12500.- G 019.005 HLMUHAMUEO VE CHARL»UGN£.hPlfl£M,b-7000 • 021 422 S0ŞYALI2M VE SOSYAL MÛCADELaERIN GENEL TARMMAJC BEEROOOOO -3 m 408 TEK PARTİ VÛNETİMİNH KURULUSUMETE TUKCAY/30000 - a 041 147 «0ZMK BAĞLANTl'C SAGAN/8000 U 041 165 «ENT VE iNSA)l<YıJCEL SÛRSaJSOOO.- Lj 041 166 KALBIMİ VATAMMA GuMİMCEE BROVVH/16000.' Z 042 011 MIUTAN MATERYALI2M/G PLEKMN0V6000 - J 043 011 AKMNI2 VE AKDENİZ OÜNYASVF BRAUOEU33O0O.- 052 014 KT1SADI OOKTBNUfl TARH1* SELUt'HOOO - _ 052.015 9YASJ DÜSUNCE T A W M M M T SAfDCA/12500- •Z 0S2O2OSİMEMATAfl»*lt)ATÖZÛNyi1(X» * J 052 021 PARA VE PABA PantKASVŞ.AflCN/100X.- - 052 025 EK0NOMİ a K)TASI/SNXJX AREN/12000. • 052 030 MtTOLOGYA/B.M-CATİGİL/IKOO.- ~ 052 037 EVRIM KURAMI VE BAEMAZLIIVC YIUHRM900D- : 052,039 TUFKIYEUE ROMAN VE TOPLÜMSAİ OEfiİSME/FETHI NACV2SO00 = 057.023 KURTULUŞ SAVAŞINOA İŞBtRLİIKİLElVİLHAMİ SOVSAL / 7000 - _ 066 101 ftOOAL TOPUJMOAN 20 YÛZYILA/lfO HUBERMAH12000, . 087 089 FASİZM/GBOROEROtKOOO. : 096.010 SACUKJJ TOn.JM/E.FROMM/14000 - ~ 096 048 «SANIK taj/G TM0M5OH/7O00 ^ 096.066 BAŞI DERTTE İNSANU«IW REOV12000.. '_' 097 004 TARIH BOYUNCA İÜM VE DIN/A.AC»V»R/250pO - '_: 097 273 SANATIN uYKUSU'E.GOMBRKa'500DD - - 097.526 İNSAN OLUA^E G£ÇTW10500 - . 102 090 0ÜNYAYİ OEâSTIREN 0N SE iTAM«.l.i^500 - . J 125 091 SERMAYE E6EMENLIĞI VE KMOKRASİ.'G THENBOfW5000 - : 133.018 TAOOIIUK. ZEN VE BAH KÛLTÜRÜ;A.W.VyATTS.75O0 - _ 142.041 OİHLE KÜÇUK A0AMW RECH'5000 - '/ 152 547 S£S OUVAflMMKİ GfNERALLERA UNCULAIV12000 - : 152 545 BORSANN A8C SIA.Y1LOIB1M/1BOO0.- 142 045 MR ESlTll* MUCSZESUMC KE«.'16OOO - " 158.008 MEŞHUK UATEMA" « a ^ R ~ 9EKSON ŞTONAKER/4000 " 186 050 TURK SiKEVASINDA 10 KAON/A DZGOC/GOOO : 297.024 ABOULHAMID W U PHSl'O KOCAKj'6500 1 416 002 OSMANLIDA BAT1S« ÛC EVRESIH v VEU0E0C0&.LU1400 • : 435 001 SAHW CH.UAK YA 0A KJ^ FROMM/12600 - Yedek liste 00' 010 BİR ŞIISMtimjRGUT UYAR'5000 - 002 121 GtiNUSIRLIO'CEMAL SUREIA/1310C: 002 254 AH m (XXI*. AYDINUR.A21Z NEŞIH'13100 - J 007 439 MUÎ R E-K)LERJW ALLEW94S0.- _ 011 034 IMGİL1Z EDEBIY«TINA ORIVJ L BORGtSftOOC 2 011 07» BURGES VE 8 E 1 . L 8ORGES5OOO - 016 0B1 ZAMANI DL>RDURABILMEIC'HECIT ÜNAL/12OO0.. _ 016 085 KIRMIZI GUL VE KAŞ«ET,7.T ANADOU8500 J 016 044 ROMAN GISVS SERTEL/15000 J 016.097 HAPISTE OOfiANLAFVM ŞIMSEK/4000 - •Z 021 373 SEYIfl OEFTERmtDİM GÛRSEU9000 _ 021 381 ON ÜC GÜNÛN MtKTUPLARJ.CEMAL SÜREYA,7000 - 022 006 DE>!EVEI.ERAJONTAIGNE.l 150O0- _ 022 20b JTO>AT MORE/7000 - : 022 235 BURSA CEZAEVHDEN'VANU'LARA MEKTUPLAR/NÂ7JM HİKMETJtOOOO - 022 437 FOTOGRAFLARLA NA7JM HİKVET/75000 • ' 022 478 KALBN DMAMT KUYUSUfflEFIK DURBAS^OOO. J 023.069 EÛLÜN OTEfl ADIMNE SAULNBVSOOO _ 025.003 EVUİ.IK CKMAZVCEM GÛKCfjSOOO - : 027.019 TURKİYE'NİN KALBt ANK/UVVItliHMED KEMAL/30O). '.: 027.056 İÇt ŞEVOA OOLU YOLCUlUftCAHİT KÛLEBV30O9- ~ 027.063 YÜZ YÜZE/ATILL DOflSAY/4000.- C 027 078 YA$A«SN/VEOAT SÛNYOLJSOOO.- : 027.886 CPK KAPAL! 0OA/ASIM BE2BCV7000 - 3 041.169 S8NSU2A OCK GENÇ«OB DYLAMI6500 - O 055.022 ANUARHM S CAfiUYA«dU23000 3 055.046 SAIR COSTURMOKTSY AKBAÜ7500. D 064 398 SİNEMIU«ZIN UUUT YUARVATILLA oonsAYftıooo.- G 064 666 YAŞAMAK SCVMEK &RENMEKABUSCAGL1A/WK)O- - 064.955 SBB1R1M17J SEVEBİLUEIVL.BUSCAGI.IA,'65O0 - 066 11» TAUT PAŞA'NIN AMLARVA.KABACAU'12500.- G 066.128 GENaiK VE EDEBİYAT HATIRALARI/YAKLP KADFn/IIOOO L: 086 148 OÛKYAYI SARSAh 10 GUH'JOH» RHCV13OO0- •J 087 055 IDAM (2CESI ANILARI.'HAtlT ÇELENIV7500 - . 096.018 BİR GENC KIZ1N ANILAFI/S 0E BEAVOR/16000 • 096.054 KAOM.IGIMN HfKÂYEŞVŞ 0£ BEAVO1FV75OO • 3 117.253 KA2JM KARAKNR ANLATlYORAJgUR MUMCUJ9000.- O 142.046 OKU 0K1I BUDUR SONU,tHSAN ÜM.ÛEFV9CKI0 - a 152 455 KENAN EVREN'İN YA2ILMAMIS ANILAFireASKIN ORAN, 1300C 3 152.525 MUTLU Ot«A SM*TV«UIW7500.- ü 154 011 KH»LETVSALAH aRSEL-6000.- ~ 'M 014 OENEMELER KARŞ! ÜENEM6LER/HILUİ YAVUZ/45O0 - 3 177 001 JAGUAP SUUJŞÛfSALMM RÛŞIXI/70O0.' d 178 010 Y1MAZ GÛNEY/A » HUSEYNOVrtOOOO • 3 186.025 YA$AYAN BİR ŞHR/ATAOL BEMUMOGLW80DO.. "J 307 018 BtN-MAYAKOVS«lft»YAKOVSKİ/4200 - 3 308 011 TÛYSU2VW.ALL£H'70OO.- • 3 306 018 SÛNESLEyNERMİ UYGUR/12ŞO0.- 3 310 002 HRAfl R0>ORTAJLA«*,F.aRAVOa.Lraa).- " 432 001 ŞURGÜN GUNLERfYÛKSfL CAKMUR/7500 - Yedek liste . 057 007 YÖRE Y6Rf TURKİYE«AIL GURELMOO0 - . 061 056 TEKRAR CAL SAM/K ALLEKMOO _ 032 077 TORUNUMA MEiaüPLAR/J KUCZHSKYıHK» - Z 022 239 BİR DONEUN lAMKLK^M VANLV12O0O - r 007 «30 YÜREKTEN KOPUP GELEN StS'JOAJI BAEZ'22000 BAŞVURU KİTAPLARI 0O7 128 MEKTUP ARKAOASLARVGULTEN OAYIOĞLL;6OOO X 7 283 ALTIN OÛNYALJMVA.TURAlyiiOOO - . 0O7 423 DUNYA COCUKLARK OLSAyGÛLTEN OAY«Û.L«000 - _ 007 427 FADIŞ/GULTEN DAYICâ.LrtO00 007 503 ÜÇ KÛCÜK DEDEKTİF/A HTCHCOOTOIOO - . 011 079 GBMM MASALUIRI-1/GMIN KARDEŞL£R/1OBJ0 3 021 110 ODYSŞElAMOMEROSaoOO - _ 021 113 SULU60YA KUTÜLARmARCa AYME^OOO.- " 071 114 MUHUN GBItSVMARCEL AYME/6O00 • _ 021.128 UCAN smtlt UESTNER/6O0O - j 021124 KUÇÛK PrrKCK^EMPE^OSONNY/SOOO 022 113 uLUMSUZ KAVAK/BEKİR YIUK'5000 - Z 0!2 115 KUYRUKLU UAŞALLARyeUNGOR CHLUENftOOO _ 022.12» HOHOZLU AYNVO.CEYHUNASOOO.- : 022 414 OniANIN ÖCÛmASAN HÜSEY1N/5000 • „ 022 419 SOGÛTLER ŞES VERİNCEJM.BASARAH16OOO - Z 022 420 nRMEl Ç»Iİ KASEyA ÖZYALCINEW5000.- : 026 037 6KSÜZ CNCtVfllfAT IGAZM2O0 • J 044 104 ŞARKJLI OYUNLAIVF RAGP TUNCOV2500 • 3 044 112 AOLAR CfMBERVKERIU KORANy3O0O - ^ 097 279 YANCHM ALL'FAKİR 8AYKURTı5OO0 ~ 099 105 TEKİN NOKTIILAMA i$ARETLERINİ ÛSRETIYOR/Y.ORAL/75O0 - 3 099 106 F1Ü YUTTli BİR Y1LAN/F ERD06AN/4500 Z 152 456 YUMURTADAH ÇKAN 06flETMEWV IZGU/5000 • _ 152 466 ELIMIZDEK1 I$WAYŞE KMHCV5000 - 3 152.498 GÛLDÜREN UÇURTHIVM.İZGUSOOg - 3 158 021 OOSUUK >tİAYEL£RVMOIKA SPERIV4000 - 3 306 007 ORMAMM YAŞAUm EIRAMLV500C " 306.012 KUCÛk 0UVUK/CAN GU«NIL'10OC - 3 430 001 YEB »OJM OÖBT BUCAIUR DUR8AS7500 - - «30.016 CUMABTESİYE COK VAR I M I BA1EL«OO - 3 431 031 KUZUClTOMClJOAT GEZENCTOO Yedek liste - 021 127 ŞEYTANIN ALTWLARMMMM KAROEŞLEnSODO. ı: 021 321 PITIRCK FUTBOLCUS€UPE«OSCINNY/6OO0 - _ 158 020 KÜÇUK CAOVGOmED PREÜŞSLERAOOO - '3 430 023 6EL ZAUAN Û.T ZAMAN/T YÜKSEL/2000 • r 022 429 KOCA RLZAÂ: BEKTAS/5000 GÜNCEL KİTAPLAR 3 004 00B LAT» «MERIKA'IIN KEŞK OAMARLAHKOUAROO GA1.EANO/12000 DO4 060 ASK1N VE SAVAŞM GÛNOÛZ VE GECELaUEOUAROO GALEANO/8O0O.. _ 004 138 12 EYLÛLÛN CEZAEVLERİMAŞIM KUTLU/9000- ~ 007 459 DEV UYAMYORfMARTIN *ALKER/18500.- Z 011 105 ENFLASYONU ASMAK «3NA)ŞttAN ULASAY/11000- Z 027 015 BEN ATATÜRKÇU D€ÖLM'MÖIR NADI/5000 - = 027.037 AĞLAMAK GÛLMEUtLÜAN SELÇUK/5000 - : 027.060 SAVUNMA/A.BASTÜBK/5000 3 067 036 OMİNCU SESJNAİL SÛfCl 1/5000 3 072.013 PO.0NYA OLMBK rMHA/JANUSZ GLOWAOKV55O0- 3 090 066 ALEVlLlKjN BIRDOGAN/25000 • _ 125 112 OÖVLr'BEKİR COSKUN/tOOOO - ^ 126.060 GOZALTINDA KAYBÛLANUflK.lSTANBULLLMOOO.- : 152 240 SIL BASTKVS5O0 • J 152.350 TA.NK SES'YLE UYANMAK/HASAN CEMAU200OO 3 176.010 NECO NUN YERUOERtiME/5500 - : 2X003 KUBİLAY 0LAYI VE TARKAT KAMPURI;KİKMET CETtNKAYA/7000 - J 217 027 TjRKIYE'KIN İNSAN HAKLARI SOHUNU/BU-EIT IANÛR'20000 - _ 416 003 12 UAAT FASIZMM FELSEFESW V VEÜDEOE06LU.'1200C - I 439002 TÛHKIYE D€ 8ASIN SANSÛRÛ.'ALPAY KABACAL1.10OO0 Yedek liste 019 033 0ŞMANLI HUKUK0N0A ZULÛM KAVRAUVAHMET 3 002 206 SPOR SEYRCISİNIN EL KİTABI/PAUL MUUCUBJOO • WA0€J222O0 • J 500 012 CELAL BAYAR EFSASESI/MEHMED KEMAU5250. ^ 423 001 BASHDA TEKELLEŞMFJHIFZI TOPUZ VO/5250- 3 126 053 SA8RA VE ŞATİLU KATUAMLARUAMMTJN KAPIUOUK/4000 -; 117 182 KANAT OPERASYONtUUFUK SÛLOEMİFV6000 • J 027 075 CALISANLAJVN 5ORU VE S0RUNLARI,71MAZ Ş*AU2000. VIZYONGenç, çalışkan, pratik zekaya sahip, daktilo kullanabilen eleman aranıyor. İlgilenenlerin 550 48 80-89'dan Funda Belendir'i aramaları rica olunur. TEPKÎLER 'Ödül yerini bulmuştur' Cumhurbaşkanı Özal ile SHP lideri, Gorbaçov'u '• mesajla kutladı. DYP lideri ödülün Gorbaçov'a verilmesinin haklı olduğunuj belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bii-' rosu) — 1990 Nobel Barış Ödü- > lü'nedeğergörülen SSCB Devlet. Başkanı Mihail Gorbaçov, Türk - siyasi çevrelerince de kutlandı J Yurtdışında bulunan Cumhuı başkanı Turgut Özal, Gorba-'' çov'a gönderdiği mesajında^ "Sovyetler Biriiği halklarının li-' deri olarak başanlannız Türkiye' tarafından takdirle karşılanmış- tır"dedi. ; Cumhurbaşkanı Özal, Nobel Banş Ödülü'nü alması dolayısıy-. la gönderdiği mesajda, Gorba-. çov'un önderliğinde Sovyetler. Birliği'nin son 5 yıldır sadece ül-; ke içindedemokratik bir sistemin kurulmasını degil, aynı zamanda' dünya ekonomileri ilebütünleş-' me yolunda önemli adımlar attı- - ğını söyledi. Özal, "SSCB, aynı • zamanda doğu ile batı arasmda' karşılıklı anlayış ve işbirliği at- mosferininyaratılmasınavedün-' ya banş ve istikrannın konınma- ; sına katkılarıvla da temayiiz et-; miş bulunmaktadır" dedi. SHP Genel Başkanı Erdal Inö-' nii de barış ödülüne değer görü-' len Mihail Gorbaçov'a bir mesaj' göndererek kendismi kuttadr.' 1 Tnönü mesajında şöyle dedi: "Nobel Banş Ödülü'nü ka- zanmış olmanızdan dolayı sizi iç- tenlikle kutlar, dünya barışına, yaptıgınız katkıların devamını* dilersaygılarımı sunarım. DYP Genel Başkanı Süleyman : Demirel ise yaptığı yazılı açıkla- : mada ödülün Gorbaçov'a veril- ' mesinde haklılık olduğunu belir- ~] terek, "Ödüiyerinibulmuştur" ' dedi. ' Demirel'inaçıklaması şöyle: î "Gorbaçov 45 sene dünyayı ' korku içinde yaşatan birdurum- '* dan sonra kanlı bir savaşın tasf i-' yesine giden yoldaki engellerin' kaldırılmasında herkesi şaşırtaa ı bir cesaret göstermiştir." MARATONDA ÖNDE KOŞUYORUZ..T KAYITLAR DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog