Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMÎ 16 EKİM 1990 DÖVİZ KURLARI 16EKİM1M0 Dövian Cirûi 1 ABDOotan 1 B.Alman Markı 1 Avustratya Dotan 1 Avusturya şMnî 1 Belçıka Frangı 1 Oanimatta Kronu 1 Rn Marttası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Ftorini 1 Isveç Kronu 1 İsviçre Frangı 100 İtalyan Lireti 1 Japon Yenı 1 Norvcç Kronu 1 Stertn 1 S.Aratetan Riyali OAviz Aiış 2735.52 1795.19 2156.96 255 25 87.23 470.95 760.08 536.22 1593.85 485.24 2127.98 239.75 21.38 463.45 5335.90 729.41 Döviz Satış 2741.00 1798.79 2161.28 255.76 87.40 471.89 761.60 537.29 1597.04 486.21 2132.24 240 23 21.43 464 38 5346 59 73087 Efektif Alış 2732.78 1793.39 2120.29 254.99 85.75 466.24 74716 535.68 1592.26 480.39 2125.85 235 67 21.17 458.82 5330 56 717 01 Efektif Saoş 2749.22 1804.19 2167.76 256.53 87.67 473.31 763 88 538.90 1601.83 487.67 2138 64 240 95 2149 465 77 5362.63 733.06 S 1.5238 Alrran Mafta $ 5.1015 Fr.Frangı $ 1 7163 Hol Horini $ 1 2855 tev Frangı $ 1140.98 ttal Lıretı $ 127 92 Japon Yenı t 3 7503 S Arab.Riyali £ 1.9505 S ALTIN 6ÛMÛŞ Cumhuriyet Reşat 24 ayar attm 22 ayar btleak 900 ayar gümûş Vakrttar* « W » ZVaatAltan M.Banlası 1 Ons S 225.000 265.000 33.800 30.500 440 191.000 189.500 379.50 Satış 230.000 275.000 33.900 33.500 468 193 000 191.000 384 70 TL intertnnta Ort. . Faızi (%l = 56 87 SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÖODolan Bah Alman Marfa isviçte Franjjı HoHanda Florını Ingife Sterfni Fransız Frangı 100 İtalyan Lirefi S A Rryalı Alış 2748 1807 2130 1595 5400 535 238 720 Satış 2755 1812 2140 1600 5450 540 241 730 Oö«z Int. (S) = 2751 BORSADA İŞLEMLER 1SBÜM 1SM MalTetota AMan* Akormnn Aks»(BU) Aurtortottng «mdotaCam Bıgfaj MuÇmenm C (Smsa C EkMrik D«KliCam OmHoMng Oogusan (BU) Dtet $ EBt» Vjtırm Ecaabap Ibc EgeHnatk Ega Endüstri EgeGuta E k S ErtaHoUing Efdyas S r w l * Fcn$ AJûıninyum FinanslanJç Û Gootf-Vev Gorbon İ5Jİ GObrt Fab Göncy enotk H 5 İMatF Kntaım kıtema bnrD.Ç. bocam Kamnsan K» KdttMkMoMyı KtpaEMdr* KoçHcttnç KOÇYjlınm Komsa KonıımTa/. «yıas Kitaftyı Potsden MakraTatam MaıdmÇimnıo M n t *rraraM Om Ifcfi Santral Meus N3S» Nettartk Net HoMng Obn TeUtt Olmıksa Otosan PEGPralito PnarSût Pımr Enngra Et PrarSu PııurÜn hrroş Pmylan M y Santnı HoKKng Sartarçsan Stf* Sttsa(BÛ) TamSigortı îdetaş Tesan TGanntB T1? a»*. (B) T.I»B«*.(A) 1 »«•*.« T U f r T.Stermns T.SışeCım T.Smai K te* TH. MHnn T. Taborg Titûnta* VesM Yasas Yap, K Banfc Yunsa Ûncetı se- anskapan »00 12500 4950 22SO0 32000 7900 23000 3400 62000 17500 16254 5600 7000 160000 6700 6000 15500 7600 4000 8700 9900 13500 40000 66000 37000 10000 1500 2550 4650 7400 12500 6600 68OC 9000 6200 9*00 1600 13000 7100 2150 43000 1450 11750 5600 13250 9900 19250 23000 19250 4400 10500 2450 22000 14250 125000 \3700 1800 11250 750 2500 2200 3050 1450 3650 14000 6000 2500 5000 650 1800 5900 GM0 5500 6600 3000 52000 43000 13500 12250 4200 7000 6400 5200 6000 4700 41000 1550O0 12500 7600 23500 27500 4550 9200 3000 3800 8000 2300 7400 4550 Bugünkü en düş* 5700 12000 5000 24000 32000 8000 23000 3300 66000 17000 16250 5500 6800 5900 15250 7700 4200 «X» 8500 13750 42000 67000 37000 10250 1500 4500 7400 12250 6600 7000 9400 6100 10200 1550 13500 7400 2200 43500 1450 12250 5400 13500 230» 19500 4400 10500 2500 220O0 1*000 135000 3900 1700 11250 750 2500 2100 3000 1400 3700 14750 5900 2500 49O0 650 1700 5700 6800 5500 6700 2850 520O0j «000 13500 4200 7000 5200 4700 42500 13000 7500 23000 29000 4600 9200 38O0 8000 2400 73O0 4550 Bugûnkû Bugünkü en yüfcsek tapanış 5900 12500 5200 24000 33000 B200 23500 3550 66000 17500 17000 5700 7000 6000 16000 7900 4200 9200 85O0 14250 42000 69000 37500 10500 1EO0 4650 7400 12500 6600 7300 9500 6200 102O0 1600 13750 7600 2250 44500 1500 12500 5800 14000 235O0 19750 4500 11250 2650 22OO0 14750 135000 3900 1700 11750 8CO 2600 2200 3100 1500 3750 15000 6100 2550 5100 675 1750 5700 72O0 5500 6900 3000 54000 44OO0 13750 4450 7000 5400 4950 42500 13000 76O0 24000 29000 4750 9400 3800 eıoc 2400 7500 4600 5800 12500 5050 24000 32500 8200 23500 3550 66000 17250 17000 5500 6000 15750 7800 4200 9200 asoo 14250 42O00 69000 37500 10250 1500 4500 7400 12500 6600 7200 »500 6100 13200 1600 13500 76O0 2250 43500 1450 12SO0 5800 13750 23500 19750 4400 11250 2650 22000 14250 135000 3900 17» 11750 750 2600 2100 3050 1500 3700 15000 6100 2550 5100 675 1700 57X 7100 5500 6700 3000 520O0 435O0 13500 4200 7000 4950 42500 13000 7600 23500 29000 4750 9300 3800 8100 2400 7400 4600 IşJem miktan 172» 129400 192998 1800 74740 10310 180670 6600 3900 109500 27230 27400 95292 34346 352536 15000 1400 67027 2400 66174 37550 G5410 29760 12200 77600 4000 1200 728490 28000 28900 3250 45» 6400 1B3600 28800 43400 23600 15150 105400 38900 155020 22700 144208 104680 37285 57600 220000 12400 70850 450 31050 10» 31600 522400 116613 3600 48850 15200 3900 107650 90700 755950 7400 65000 8200 1000 28300 400 24900 10400 5300 60350 3200 12800 2600 223200 17090 275200 5950 16600 3060» 442O0 54436 400 21200 50331 192150 47500 En çok sor 5700 12250 5150 24000 32500 8200 23000 3550 66000 17250 16500 5500 6000 15750 7800 4200 9200 8500 14000 42000 69000 37500 10250 1500 4500 7400 12250 6600 7200 9400 61» 10200 1550 13500 7600 2200 44000 1450 12500 5800 13750 230» 19750 45» 110» 25» 220» 14250 135000 39» 17» 11500 775 26» 21» 3050 1450 3750 150» 6100 2500 5100 675 1750 5700 6800 55» 67» 2950 53000 43500 135» 4250 7000 53» 49» 425» 130» 7500 23500 290» 4700 9300 3800 81» 24» 74» 4600 Ajırlıkjı ort.fiy. 5781 12234 5111 240» 32485 8176 23247 3506 660» 17205 16582 5513 6929 5956 15656 7802 42» 9187 85» 14111 420» 66861 37391 10327 1526 4515 7400 12280 66» 7182 9441 6114 10200 1554 13549 7561 2217 43861 1471 12496 5665 13808 23169 19677 4475 10923 2535 22000 14329 135000 39» 17» 11515 769 2593 2126 3047 1455 3737 14999 6074 25» 5048 674 1725 57O0 6923 55» 6767 2925 53040 43435 13578 4308 70» 4875 •42500' 13000 7524 2353B 290» 4718 9302 38» 8068 2400 7383 4580 • *Hvc 7JMJ4M ı ıııiıiıi. sta.m IDM* SI4I.MI YATIRIM FONLARI 15 EKİM 1990 lşYaCnm-1 iş Yatınm-2 ! ' t ö 3 M N 4e#er1 Dünkü Boıânkî 0*10* ! iş ifctınrrM İş Yatmm-6 interfon-1 jrrterfon-2 lrrtBnJbn-3 fnterfon-4 iktsat Yat-1 jktisat Yat-2 Iktisat Yat-3 ikteatYaM İkfcat Atnım Fon Garanti Yatınm-1 Ganrti Yatınm-2 Garan& föınrn-3 Garanti Yatınrn-4 EsbankFon-1 EsbankFon-2 EsbankFon-3 YKB Vat. Fonu YKBSektorFon YKBHİsseFbn YKB Kamu Fon YKBLİtot Fon YKBKarmaFon . YKBDOvizFon YKB Kapital F. YKB AktrfF Vataf Fon-1 \fekjf Fön-2 Vakıf Fon-3 \fekrf Hsse Vakrf Dûnya Fon Vakıf Fon-6 ChşbankMavi Fon DçbankBeyaz ftşbank flembe Tütûn Fon Mitsui Fon-1 Mitsui Fon-2 Rnans fon-1 Finans Fon-2 Fînans fon-3 Rnans Fon-4 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamukfon PamukHısse Errtek Fon-1 Emlak Fon-2 Impe* fon-1 Impet Hisse Tûbank Fon Sümef Fon Deniz Fon EgeFtr Kaltovra Fon-1 OernrFbn ^ r i ş f o ı Ort* Rn TürkbartFon 14C389 091089 17.0190 040690 1&0957 14.12,87 27Ü259 070859 16.09S7 10.0239 080259 28.0259 11.1239 22.1087 10.0189 12.0250 30.05.90 31.1089 11.07.90 02.1137 07.0088 070358 070358 070338 07.0338 02.0139 1906.90 190650 090558 240459 18.1039 22.0330 26.0190 14.06.90 28.0638 100439 28.0630 04.0738 15.0738 20.1089 2Û0339 20.0739 iai239 2003.90 09.1039 140290 14B2S0 20.0630 011139 08.0130 020190 28.0690 22.01.90 02.0230 04.0530 280390 1202.90 ia04.90 040530 08.05.90 07.0530 110690 270890 030930 10.800 20.000 10000 10000 10.000 10661 9.960 9.959 11.200 9.764 9306 9596 9390 1O000 9376 9.731 10437 9.936 10319 10.000 10.000 10.477 9785 9.713 9795 9.693 9328 9.294 10.000 9542 10.000 48.279 10444 9.994 9374 10.000 10057 20558 10.011 11.021 40000 10.000 .9346 9356 10.428 9358 10100 10.000 10.000 10.000 11397 10357 10.724 10469 1O0OO 10.000 10.086 9.962 10.000 10.405 10808 10000 10000 10.006 10000 10000 10000 59.926 39351 15.791 13552 11.642 45324 39295 2Û572 11805 37561 30324 14622 14.775 12551 45.758 22109 M.300 <2194 46539 15.496 11.041 43.470 34.232 58534 33559 29.289 33741 15.389 11.200 8.505 34.164 88.077 16.080 11.769 11319 11.418 30302 40790 11.294 33163 122565 14.984 20.461 17544 14.760 11.707 17.860 13326 13.608 12.018 17322 13.894 17.855 12338 14.498 11196 13.531 10.126 12382 13.952 14.014 12.033 12222 11745 11351 10526 10456 60120 40011 15349 13598 11.676 45780 39.435 20645 18872 37.690 30323 14.674 14337 12594 45321 22 231 14.349 12 255 46595 15518 11.052 43.639 34345 59.628 33.669 29388 33358 15.443 11.240 8522 34 280 88366 16.132 11.823 11.908 11.418 30916 40345 11334 31283 122370 15030 20531 17606 14309 11.737 17334 13382 13.658 12.076 17386 13354 17325 12.397 14.548 11240 13576 10.166 12424 14 000 14060 12.075 12.265 11.783 11.695 10560 10.489 032 0.40 037 034 0,29 034 036 035 036 034 0.32 0.36 0.42 034 0.36 055 034 050 012 0.14 0.10 039 033 1.70 033 034 035 035 036 0.20 0.34 033 032 046 -0.09 000 037 038 035 036 033 031 034 035 033 0.26 041 0.42 037 0.48 037 0.43 039 0.48 0.34 0.39 033 0.40 034 034 0.33 035 0.35 032 038 0.32 032 TTK ve MTA'daki 50 bin civarında maden işçisi uyuşmazlık aşamasında Zonguldak zor günler yaşıyorGenel Maden-İş Başkani Denizer: "150 yildir tiriyorlar. gerçeğini görerek başladıklannı, ülke ve taşkömürünün kahnni çeken Zonguldak halkl ZOr günler,. Amerika, Alman>«, İngiltere gibi ge- dünya gerçeklerine oturtarak tabanın * I T T ,° r, v j ı « „ lışmış ulkeler maden uretımını devlet yaşıyor. Havzamıza yatırım yapılmıyor. Babadan kalma ^ ^ i l e s ü r d ü r ü p d ö v i z kay,piarını yöntemlerle çahşıyoruz." İş-Sendika Servisi — Türkiye Taşkö- mür Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama (MTA)'da çalışan 50 bin civa- rındaki maden işçisinin toplusözleşme uyuşmazlığına ilişkin dün bir basın toplantısı düzenleyen Genel Maden-lş Sendikası Başkani Şemsi Denizer, tüm haksızlıklara karşı ko>"acaklarını söy- ledi. "Kimse TTK'yı gözden çıkarta- maz. Biz bütiin bu dönen dolapları bi- liyor, ama çalışıyoruz. Kimse bizim hakkımızı almamızı engelleyemez" dedi. 50 bin işçinin toplusözleşme görüş- melerinde son aşamaya gelinmesi üze- rine Zonguldak'ta Genel Maden-lş Merkezi'nde gelişmeler hakkında ay- rıntılı bilgi veren Denizer, sendikanın tüm yönetimini kapsayan genişletilmiş yöneticiler toplantısında vardıkları noktayı, beklenen gelişmeleri değerlen- direceklerini, bundan sonraki çalışma- lannın ayrıntılı bir takvimini yapacak- larmı bildirdi. Toplantı öncesi geniş ba- sın açıklamasında özetle şunları söyle- di: "Son zamanlarda Zonguldak yöre- mizde kara bulutlar dolaşıyor. Yüz el- li yıldır taşkömürünün kahrını çeken Zonguldak halkı zor günler yaşıyor. Havzamıza gereCen yatınm yapılmıyor. Babadan kalma yöntemlerle çalışıyo- söz ve karar sahibi olması ilkesine uy- duklarını söyledi. "Bugün vardığımız noktayı kimse küçümseyemez. Birliği- miz. gücümüz, kararlıiığımız karşımız- dakileri nasıl rahatsız ediyor? Ortalığı bulandırmak istiyorlar, ama başara- ruz. Llkeyi yonetenler yeraltındaki milli vergilerimizle ithalatçılara milyarlar ak- servetimizi değerlendirme yerine itha- taranlar bizleri aç bırakmayacak." latı kolaylaştırma peşindeler. Fonları Genel Maden-İş Başkani, toplusöz- düşürüp dışardan daha çok komur ge- leşme hazırlık çalışmalarma Zonguldak aza indiriyorlar. Türkiye'de ise döviz- ler hoyratça kullanılıyor. İşin tuhafı, bunlar ulusal çıkarlardan dem vunıp 'mılliyetçi' olduklarını da söylüyorlar. Dış borçlar surekli artarken falura- mazlar. Herkes kendine gelsin, Türki- $ı işçimize, çalışanlara ve tüm halkımı- ye işçi sınıfının yüreği Zonguldak'ta za kesiliyor. Birileri de bu arada vur- atıyor. 12 Eyiiil hep bize zarar verdi. gun vuruyor. İş bitiriyor, köşe dönüyor. Ülkemizi ucuz işçi cenneti vapmak is- Demek ki bunlar geleceğini Türkiyei te>*nler bıa genlettı. Artık kabugumu- ç j s j e v i n e > a ğ ( u z k e f de görmüyorlar. Yoksa bu kadar saç- z u kırmaya, karanlıgı yırtmaya uğra- h e s a b l n l ^ p ı v o r . fazla ma işler yapmazlar. Kimse bizi kandır- dığını sanmasın. Tüm Zonguldak bir- likte onları izliyoruz. İşçimizin ve Zon- guldak halkııun milli gelirden aldığı pa- yı hak ettiği seviyeye getirecegiz. Bizim ediyor' diyorlar. Bir yandan da gelecek yılın zarannı tahmin ediyorlar. Yani planlı, programlı olarak zarar ediyor- lar. Zarardan rahatsız olanlar önlem alırlar, hesabını sorarlar. Bit de kalkıp verilen işi yapan işçiye 'çalış ama hakkını isteme' diyorlar. Va- tan, millet dillerinden düşmüyor, ama dövizleri habire dışarı savuruyorlar. Çok şey istediğimizi söylemeye kim- senin hakkı yoktur. Buyük bir çoğun- luğu köyü ile iç içe yaşay-an maden iş- şıyoruz" dedi. Denizer, dev r amla özel sektörü gök- lere çıkarma, kamu kuruluşlarını göz- den düşürme çabalannın sürdüğünü, ahcı bulsalar tüm havzayı satacakları- nı beürtti. Yeni zenginler yaratmak, kö- mürii değersiz duruma düşürmenin is- tendiğini bildirerek konuşmasını şöyle özetledi: "Bir \andan 'TTK zarar yapıyor. Fazla ıstemıyoruz. Lüks peşinde değiliz. Kamu-Sen'ciler dışında herkes bizi haklı buluyor. Zon- guldak dışında olup da madencinin bu- günkü ücretini öğrenenler şaşırıp kalı- yorlar. Biz daha başından söyledik. Yüzdelerie işimiz yok. Uzun lafı sev- meyiz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Bize teklif ettikleri ücretlerie bir işçi ai- lesinin nasıl geçineceğini açıklasınlar.' r SSK'nın 5 yıllık hastalık planı SSK Sağlık Tesisleri Güçlendirme Vakfı, SSK ile protokol imzaladı. Protokole göre vakıf SSK hastanelerinde 5 yılda en az 60'ar bin CT, ultrasonografi ve radyoloji tetkikleri yapacak. 60 binin altına düşen tetkikler için SSK vakfa bedel ödeyecek. Çelik-tş, Otomobil-tş, Özdemir-İş sendikalarının birleşme toplantılan.coşkulu bir havada geçiyor. Genel grev Uyuşmazlığa formtil Birleşme çalışmalarını sürdüren Çelik-İş, Otomobil-Iş ve Özdemir-İş sendikalarının genel başkanlan, uyuşmazlıklann giderilmesi için genel grevin tek çözüm olduğunu savundular. AHMET KURT ~~ İZMtT — Bölgesel toplantı- larının ikincisini Izmit'te gerçek- leştiren Çelik-İş, Otomobil-İş ve Özdemir-İş sendikalarının genel başkanlan tüm işkollarındaki uyuşmazlıklann giderilebilmesi için "genel grev"in tek çözüm olduğunu söylediler. Çelik-İş Sendikası Genel Başkani Metin Türker, Otomobil-İş Sendikası Genel Başkani Celal Özdoğan ve Özdemir-İş Sendikası Genel Başkani Mehmet Aras, tek sen- Çelîkkordlda yetki bağımsız Çelik-Iş'in KOCAELİ (AA) — Metal iş- kolunda MESS grup toplu iş söz- leşmesi görüşmelerine katılan sendikalardan, bağımsız Çelik-İ j ile Türk-îş'e bağlı Türk Metal arasında, 3 işyerindeki yetki için açılan davalardan biri sonuçlan- dı ve Çelikkord işyerinde, ba- ğımsız Çelik-Iş Sendikası sözleş- meyetkisialdı. Kocaeli 2. İş Mahkemesi'nde temmuz ayında açılan davanın, dünkü duruşmasında, Çelikkord işyerinde çalışan 170 işçiden 169'unun Çelik-İş Sendikası'na üye olduğu belirtilerek sözleşme görüşmelerinde bu sendikanın yetkili olduğu karara bağlandı. Öte yandan İzmit'teki Man- nesmann Sümerbank Boru en- düstrisi işyerindeki 700 ve Derin- ce'deki Çelik Sanayii işyerindeki 398 işçiyi ilgilendiren toplusöz- leşme görüşmelerinde, Çelik-İş ile Türk Metal Sendikalan ara- sındaki yetki davalarına ise önü- müzdeki günlerde devam edi- lecek. dika altında birleşme çalışmala- nnın yarın aralarında yapacak- ları toplantıda sonuçlanacağını belirterek "Doğum müjdesini perşembe günü açıklayabiliriz" dediler. Izmit'te Çelik-İş, Otomobil-iş ve Özdemir-İş sendikalarına üye yaklaşık 5 bin dolayındaki işçi topluluğunun bulunduğu, SHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ömer Türkçakal, SHP, DSP ve RP'nin il yöneti- cileri, Selüloz-İş Sendikası Ge- nel Başkani Fikri Karakadılar ile diğer sendikalara ait şube başkanlarının da katıldığı top- lantıda konuşan işçi temsilcile- ri, üç sendikanın birleşme çalış- malarının sonuçlandınlmasını istediler. Kocaeli'de, işçilerin bir- leşmenin sonuçlanmasını iste- dikleri ve bu birleşmeyi onayla- dıklannı belirten calışma sonuç- larını kapsayan raporlar işçi temsilcileri tarafından genel baş- kaniara teslim edildi. İzmit fuar alanı içindeki Gold Star gazinosunu dolduran işçi- ler konuşmalar sırasında sık sık "Biıiik dostluk dayanısma", "tş- çiler el ele genel greve". "İşçi sendika omuz omuza", "İşçiier birleşin iktidara yerleşin". "Hü- kümet istifa" sloganları attılar. Artık kapaJı salonjarın dışına çıkma zamanının geîdiğini söy- leyen Çelik-İş Sendikası Genel Başkani Türker, MESS grup sözleşmesinde, kamu sektörün- de uyuşmazlıklar sonucunda grevlerin başlaması halinde tüm Türkiye'de genel greve gidilme- sinin gerektiğini söyledi. Genel Başkan Türker, "Tek çare genel grevdir. Başta Türk-Iş olmak üzere tüm sendikalara sesleniyo- nım. Gelin birlikte genel greve gidelim. Bir günlük genel grev dahi bu siyasi iktidarı ve işveren- leri dize getirir" diye konuştu. Otomobil-İş Sendikası Genel Başkani Celal Özdoğan, çalışan- lar olarak savaş istemediklerini, komşularımızla barış içinde dostluk istediklerini belirterek, "Körfez krizinin barışçı yollar- la çöziilmesi için aktif bir caba sarfedilmesini istiyoruz. Ama si- yasal iktidar petrole zam üstü- ne zam yaparak Körfez krizinin bütün yükünü biz emekçilerin sırtına yuklüyor. Bir taraftan cumhurbaşkanı yine kapalı ka- pılar ardında toplantılar yapı- yor. Yarın cepheye süreceği işçi- lerin, emekçilerin kanıyla pazar- lık yapıyor." Özdemir-İş Sendikası Genel Başkani Mehmet Aras da yap- tığı konuşmada geçen son 10 yıl- da fiyatların 150 kat, ücretlerin ise 40 kat arttığını belirterek "Türk toplumu olarak zor gün- ler yaşıyoruz. Başbakanların, muhalefet parti liderlerinin, konfederasyon başkanlarının, sendika genel başkanlarının, şu- be başkanlannın yuhalandığı hale neden geldik" .diyerek 3 sendikanın birleşmesinin şart ol- duğunu söyledi. ANKARA (Cumhuriyel Bü- rosu) — Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tm- ren Aykul'un yaptığı, SSK Sağ- lık Tesislerini Güçlendirme Vakfı, kurduğu görüntüleme merkezleri için SSK ile bir pro- tokol imzaladı. Protokole göre vakıf, SSK hastanelerinde 5 yıl- da en az 6O'ar bin CT, ultraso- nografi ve radyoloji tetkiki yapacak. 60 binin altına düşen tetkikler için SSK, vakfa bedel ödeyecek. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Sağlık-İş Başkani Mustafa Başoğlu, bu protoko- lün, SSK Vakfı'na haksız para aktarması anlamına geîdiğini ileri sürdü. SSK Güçlendirme Vakfı Ge- nei Sekreteri Mahir Çınsan ile SSK Genel Müdür Yardımcısı Erdal Üresin'in imzalannı taşı- yan protokol, SSK'nın, vakfın kurduğu görüntüleme merkezle- rinin bulunduğu illerde, işletme süresi içinde tomografi, ultraso- nografi, radyoloji tetkiklerinin tümünü merkezde yaptırmasını ve 5 yıllık süre içinde, üzerinde anlaşmaya varılan olayları mer- keze göndermesini içeriyor. Protokolün ilgili maddesi şöyle: "CT tetkikleri (S) yıllık top- lam en az 60 bin, ultrasonogra- fi tetkikleri (7) yıllık toplam 60 bin, radyoloji tetkikleri (5) yıl- lık toplam en az 60 bin, 5 yıllık devre için tekdlüf edilen sayının altına düşen vakalara ait bedel- ler kurum tarafından karşılana- caktır. Yukarıda belirtilen gnıplarda. SSK'ca karşılanacak bedellerin lespitinde her grubu oluşturan tetkik bedellerinin aritmelik ortalamaları esas alı- nacaktır." Belediye işçisi durulmuyor farklarını bir türlü alamayan İzmir Konak Belediyesi'nin 1480 iş- çisi çeşitli eylemlerle protestolannı sürdurüyor. İşçiier, çok sıkın- tılı günler yaşadıklannı belirterek "Hiç olmazsa ne zaman ödene- ceğini söylesinler, bir ödeme planı yapılsın. Biz de kendimizi ona göre hazırlayalım" derlerken Belediye-tş Sendikası yetkilileri Ko- nak Belediye Başkam'nın kendilerini muhatap kabul etmemesin- den yakınıyorlar. Belediye işçileri önceki gün de postane önünde kuyruğa girerek SHP Genel Merkezi'ne ve Konak Belediye Baş- kanı'na protesto telgrafı çektiler. Öte yandan Zonguldak Beledi- yesi'nde çalışan 1200 işçinin maaşlan üçüncü ayında da ödenme- di. Belediye Başkani Yüksel Aytaç, belediye işçilerinin toplusöz- leşme farklarının ve son üç aylık maaşlannın ödenmemesinin ne- deninin ekonomik sıkınlılar olduğunu kaydetti. (Fotoğraf: Ümit Otan) Protokole göre merkezlerd' yapılacak tetkik türlerine ilişkiı. bedeller, sözleşmenin imzalan- dığı tarihteki SSK sözleşme üc- retlerine ait tarifenin aynı tarihteki Merkez Bankası'nca saptanan "Avrupa Para Birimi" (ECU) değerine bölüne- rek bulunacak sabit ECU değe- ri olacak. Merkezlerde, her takvim ayı içinde yapılacak tet- kiklere ait bedeller aynı ayın so- nunda, vakıf tarafından düzenlenecek faturalara bağlı olarak fatura tarihindeki ECU karşılığı hesaplanarak Türk Li- rası olarak faturanm veriliş ta- rihinden itibaren 15 gün içinde ödenecek. Türk-İş Genel Eğitim Sekre- teri Mustafa Başoğlu, bu proto- kolle, SSK'nın, Aykut'un vakfına yılda 18 bin tetkik yap- ma garantisi verdiğini belirterek "Aslında o rakam bulunamasa bile SSK vakfa Avrupa Para Bi- rimi üzerinden .,: i^cıet ödeyecekn>" dedi. Bay^lu ^in- ları söyledi: "Bu protokolün izah edilir hiçbir tarafı yok. Çünkü ihtiyaç olan konularda tetkik yaptırdır. Bir ticaret garantisi verilmiş bu- rada. Yılda 18 bin tetkik için SSK, mutlaka vakfa tetkik ol- sun. olmasın para ödeyecektir. Bu, kurumun parasının kotüye kullanılmasıdır. Sayın Bakan bir yandan, 'Kurumun parası çarçur ediliyor, kurumu dışarı- daki birtakım adamlann elinden kurtarıp vakıf kuruyorum, ku- rumun parasını koruyacağım' derken bir yandan da başkani olduğu vakfa haksız para akta- rılmasına neden oluyor." Tasarrufu teşvikte ödeme binde 14 ANKARA (AA) — Çalışan- ların tasarrufa teşvik hesabında toplanan paralardan, hak sahip- lerine, Ziraat Bankası aracılığıy- la 66 milyar 160 milyon liralık anapara ve nema ödemesi yapıl- dı. AA muhabirinin edindiği bil- giye göre söz konusu ödemele- rin 15 milyar 838 milyon liralık bölümü 1 temmuz-30 eylül ara- sı dönemde çalışan ve emeklile- re yapılan nema ödemelerinden oluşuyor. Paranın geri kalan 50 milyar 322 milyon liralık bölü- mü ise emekli olanlar ile ölüm nedeniyle kanuni mirasçılara yapılan anapara geri ödemeleri- nin toplamından meydana geli- yor. Bu arada tasarruf teşvik he- saplarında biriken paraların ne- masının üçte birinin tasarruf sa- hiplerine ödenmesine çeşitli ku- rum ve kuruluşlarda devam edi- liyor. Türkiye'den Sovyetler'e dev teklifler YASEMtN ÇONGAR MOSKOVA — Türkiye, Sov- yetler Birliği ile ekonomik iliş- kilerini mevcut doğalgaz antlaş- ması sımrları dışına çıkararak geliştirmek için Moskova'ya kapsamlı bir öneri paketi sun- du. Bu paket çerçevesinde, ara- larında toplam 2 milyar dolar- lık İstanbul metrosu ve yeni Yu- murtahk Limanı'nın inşaatının da bulunduğu birçok müteah- hitlik projesinin Sovyetler tara- fından gerçekleştirilmesi istendi. Güneş Taner başkanlığında- ki 12 kişilik heyet, dün Sovyet Başbakan Birinci Yardımcısı Voronin ve Dış Ekonomik İliş- kiler Bakanı Katuşev ile görüş- tü. Bu görüşmelerde Türkiye ile Sovyetler Birliği'nin bu yıl 1.5 milyar dolar düzeyinde gerçek- leşmesi beklenen ticaret hacmi- rtin 1991'den itibaren önce 5, daha sonra 10 milyar dolara yükseltilmesi konusunda muta- bakat sağlandı. Türkiye'nin Moskova'ya sun- duğu geniş öneri paketinde baş- lıca şu unsurların yer aldığı öğ- renildi: 1- Gaz antlaşması: Türkiye'- nin Sovyetler'den ithal ettiği do- ğalgaz miktannı arttırmak ama- cıyla büyük kentlerin ısınması dışında sanayide de geniş biçim- de Sovyet doğalgazının kullanı- mına geçilecek. Türkiye ayrıca Sovyet doğalgazını enerji üreti- minde hammadde olarak kulla- nacak. Bu planı dile getiren Devlet Bakanı Taner, Sovyetler Birliği'ne Seydişehir Alümin- yum Tesisi'nin doğalgaza dayalı bir tesise dönüştürülmesini ve Doğu Anadolu'da ikinci bir do- ğalgaz boru hattı kurulmasını önerdi. 2- Müteahhitlik işleri: Türkı- ve, yaklaşık maliyeti birer mil- yar dolar olarak belirlenen İs- tanbul metrosu ve yeni Yumur- talık Limanı'mn inşaatının Sov- yetler tarafından gerçekleştiril- mesini istedi. Sovyetler Birliği'- nin olumlu karşıladığı bu öneri çerçevesinde her iki inşaatın be- deli de Türkiye tarafından mal ve hizmet bazında ödenecek. Aynı çerçevede Türkiye, Sov- yetler Birliği'nde Moskova Ha- vaalanf nın genişletilmesi iie bir dizi gıda işleme, hafif sanayi ve sosyokültürel tesisin kurulması- na talip oldu. 3- İhracat kredisi: Türkiye, Sovyetler Birliği'ne daha önce önerdiği ancak 1990 için kullan- dırılamayan 300 milyon dolar- hk ihracat kredisinin Eximbank aracıhğıyla bu yıl ve önümüzde- ki yıl için yeniden devreye so- kulmasını gündeme getirdi. 4- Telekomünikasyon: Güneş Taner, fınansmanı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafın- dan karşılanacak Sovyetler Bir- liği telekomünikasyon altyapı projesinin Türk firmalan tara- fından gerçekleştirilmesi ve bu alandaki Türk yatınmlarınm arttınlması önerisinde bulundu. 5- Petrol alımı: Türkiye, Sov- vetleı Birligi'nden 1990yılında alacağı 1 milyon tonluk hampet- rolü arttırmak istediğini bildir- di. Bu çerçevede Türkiye'nin yılda 3 milyon ton kadar Sov- yet petrolü alması ve yıllık 500 milyon ton motorin sevkıyatını arttırması gündeme geldi. 6- Karadeniz ekonomik böl- gesi: Türkiye'nin Sovyetler Bir- liği, Bulgaristan ve Romanya'- ya Önerdiği Karadeniz'de ortak bir ekonomik işbirliği bölgesi kurulması projesi yeniden gün- deme geldi. Bu alandaki ilk dörtlü siyasi görüşmenin 1991 ' ocak ayında yapılması kararlaş- tırıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog