Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

16 EKİM 1990 HABERLER CUMHURÎYET/ll P A R T I L E B D E N fiHVTT IV 1 1 1 HEP İzmir il orgutü "Savaş olmasın-Zamlar geri alınsın" mitingi düzenliyor. HEP yoneticileri dün miting için valiliğe başvurdular. İl Başkanı Ahmet Açılmış ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle valiliğe gelen HEP yoneticileri Kutlu Aktaş'ın Ankara'da olması nedeniyle görüşemediler. Başvuru dilekçelerini Vali ' Yardımcısı Mazhar Müfit Gündüç'e veren HEP İl başkanı Ahmet Açılmış "3 kasımda düzenlemeyi planladığımız mitinge tüm demokratik kuruluşları davet edeceğiz. Aslında bizim davetirhizi beklemeden bu kuruluşlar mitingimizi desteklemelidirler. Umuyoruz ki ilgililer miting başvurumuzu kabul ederler ve gerekli izni verirler" dedi. Miting başvurusu incelenmek üzere Izmir Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. İzmir bağımsız milletvekili ^ Akın Gönen, "Çocuklarm sokaktan kurtanlması" için hazırladığı "çocuk istisman ve ihmalini önleme" yasa önerisini TBMM başkanhğına sundu. Gönen'in yasa önerisinde, çıraklann asgari ücretin yüzde 30'u yerine yüzde 50'sini almaları- ve 18 yaştndan küçük tanm işçikrinin sigortalı olmayacaklanna dair hükmün kaldırılması öngörülüyor. "îstismar" edilen çocuklarm da "muhtaç çocuk" kapsamma alınmasını hükme bağlayan öneride çocuklarm işe alınmadan önce sağlık kontrolünden geçirilmesi, sağlık belgesi olmadan ise başlatılmaması isteniyor. (ANKA) Ç U P ' H A T I r\\\f*Vnt* S HP tl Kadın Komisyonuû n r U C I 1 UUCK^C u y e l e r i > h a k s ı z g o z a J t ı n a alınmalarla Ugili olarak dün İstanbul VaJiliği'ne bir dilekçe sundular. Doç. Bahriye Uçok anısına geçen cuma günü düzenlenen "Hukuka ve Laikliğe Saygı Yürüyüşü"nden sonra Şişli Emniyet Amirliği ekiplerince bir sme gözaJtında tutulan SHP II Kadın Komisyonu'nun 17 üyesi ve 3 partili genç, konuyla ilgili olarak bir şikâyet diiekçesi sunmak üzere dün tstanbul Valiliği'ne geldiler. Parti meclisi üyeleri Perihan Ergun ve Ayse Temuçin, Av. Tülay Şengun ile SHP İl Başkanı Ercan Karakaş'ın eşi Çiler Karakaş'tan oluşan sözcü gnıp, vali muavini Necati Develioğlu tarafından kabul edildiler. Yarım saat kadar süren görüşme sonrasında vali muavini Develioğlu'nun şikâyetleriyle çok yakından ilgilendiğini belirten Perihan Ergun, "Sayın vali muavini işlemlerin bizzat kendileri tarafından yürütüleceğini, haksız yere gözaltına almaJann önüne geçilmesi ve bu gibi olayların yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdiler" dedi. D Y P n m 24-25 kasım tarihlerinde yap,ıacajc büyuk kongresi öncesi Genel Başkan Süleyman Demirel ile görüşmeye gelen yaklaşık 120 kişiden oluşan Aydm il heyeti, Aydın Menderes'i de ziyaret etti. Aydın Menderes, görüşmeye ilişkin olarak bilgi verirken "Bana siyasete dönmem konusunda bir çağrıları olmadı. Bu bir hemşehri ziyareti. Ben o konuya kapalıyım, tartışmaya bile açık değilim, ilk yapılacak genel seçime kadar siyasete dönmeme kararımı koruyorum, partilerin kongreleri bu kararımda etkili olmaz" dedi. (ANKA) Refah Partisi'nin yeni seçilen merkez karar ve yürütme kurulu gdrev dağılımı yaptı. Parti genel sekreterliğine Oğuzhan Asiltürk getirildi. Refah Partisi MKYK'nın iki gün süren toplantısı tamamlandı. Genel Başkan Necmettin Erbakan başkanlığında yapılan toplantıda görev dağılımı yapıldı. Buna göre partinin yeni başkanlık divanı şu isimlerden oluştu: "Oğuzhan Asiltürk (Genel Sekreter), Ahmet Tekdal (Teşkilat Başkanı), Şevket Kazan (Halkla tlişkiler Başkanı), Abdurrahim Bezci (Muhasip Üye). Toplantıda ayrıca "savunma sanayii", "fikri adamlarına tanıtma", "hukukçulara tanıtma", "basına tanıtma" ve "manevi kalkınma" projeleri ile ilgilenecek komisyonlar oluşturuldu. Köylü, işçi, memur, esnaf, emekli, dar gelirli, işsizlik ve pahahlık, gençlik-kadın meseleleri, insan hakları ve ekonomik düzen gibi sorunlar konusunda çözum yolları belirlemek üzere komisyonlar oluşturulması da kararlaştırıldı. rSrjf*î"İçİ HEP milletvekilleri, Doğu ve v ' l l V l İOİ Güneydoğu Anadolu bolgesinde oturanların 5 yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmalarım öngören bir yasa önerisi verdiler. TBMM başkanhğına sunulan yasa önerisinin gerekçesinde Doğu ve Güneydoğu'daki sermayenin bu bölgede kalmadığı, sürekli olarak Batı'ya gittiği belirtildi. Devletin Güneydoğu'dan göçü önlemesi için yatırım yapması ve burada oturmayı özendirmesi gerektiği kaydedilen gerekçede, "Bölgede oturan kişi ve kurumların bu bolgedeki kazanç ve iratlarının 5 yıl boyunca gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmalarının bölge sermayesini bölgede yatınm yapmaya yönelteceği görüşüne yer verildi. (Ankara ANKA) Görev dağılımı TAKSÎM SANAT EVİ Sovyetler Birliği'nin ünlü MÜZİK-DANS TOPLULUĞU HERAKŞAM 22.00-02.00 Rez.: 144 25 26-152 02 73 Sıraselviler Cad 69/1 TAKSÎM Parti içi çekişme, delegeseçimleriyle hız kazandı ANAP'ta'mııhafazakâr'atakMuhafazakârlar "türban" ile kongrede güç toplamaya çalışırken hükümette de etkili olmak için yoğun kulis yapıyorlar. H.Celal Güzel, muhafazakârları desteklerken Mesut Yılmaz direniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — ANAP'ta delege seçim- leri sürürken Mehmel Keçeciler ile Yusuf Özal'ın başım çektiği muhafazakâr eğilim, kongreden 'giiçlü' bir biçimde çıkabilmek için atağa geçti. Muhafazakâr- lar, 'türban serbestisi' içeren ka- rarnamenin yasalaşması yolun- da çaba göstererek delege düze- yinde guç kazanmaya çalışır- ken, bir yandan da hükümette etkin olabilmek için yoğun ku- lise girdiler. ANAP genel baş- kanlığına aday olduğunu açık- layan Mesut Yılmaz, delege se- çimlerinde umduğunu bu- lamadı. ANAP'ta parti içi çekişme, delege seçimleriyle birlikte hız kazandı. Parti içerisindeki eği- limler kendi aralarında delege seçimleri ve kongreleri izleme komiteleri oluşturdular. Muha- fazakârlar Devlet Bakanı Meh- met Keçeciler aracıhğıyla dele- ge seçimlerini i'akın takibe aldı- lar ve kongrede de 'anahtar' du- rumuna gelebilmek için bir dizi atak başlattılar. Muhafazakâr eğilimin bu ça- balan, türban serbestisi içeren kaıarname ve Ali Bozer'in Dı- şişleri Bakanlığı'ndan istifası ile kendisini gösterdi. Hükumetin 'rafa kaldırma' isteğine rağmen muhafazakârlar türban serbes- tisi içeren kanun hükmundeki karamamenin yasalaşması için TBMM'de büyük direniş gös- terdiler. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf Özal, Başbakan Akbulul'un talimatına rağmen TBMM genel kıiruluna girerek kararnameyi çıkarmaya çaba gösterdi, ancak başansız oldu. Ali Bozer'in Dışişleri Bakan- lığı'ndan istifası ile şündeme ge- len hükümet değişikliğinde de muhafazakâr eğilim yoğun ku- lis çabasına girdi. Mehmet Ke- çeciler, Hiisnü Dogan ve Yusuf Ozal'ın kendi aralarında yaptı- ğı görüşmeierde muhafazakâr- ların hükümette daha ağırhklı temsii edilmeleri sorunu günde- me geldi. Ekrem Pakdemirli'nin Mali- ye ve Gümrük Bakanlığı'ndan aynlmasından sonra güç kaybe- den muhafazakârlar, hükümet- te büyük çaplı bir değişiklik ya- pılması eerektifini savunuvor- lar. ANAP başkanlık divanın- da da geniş değişikliğe gidilme- sini isteyen muhafazakâr eğilim, parti içerisinde teşkilat başkan- İığını, hükümette de siyasi işler- den sorumlu başbakan yardım- cılığı ya da ekonominin koordi- nasyonu ile ilgili bir devlet ba- kanlığını elde tutmayı hedefli- yor. Konya'da sağlık taraması KONYA (Cumburiyet) — Konya Selçuk Üniversitesi'nce başlatılan sağlık tarama çalışmalan sürüyor. Her hafta bir köy veya kasabada tarama yapan altı gezici ekipte 45 doktor, hemşire, ebe ve sağlık memuru görev yapıyor. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Cin, Selçuk Üniversitesi ile Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı Konya Şubesi'nin işbirliğinde yürütülen çalışmaların aralıksız olarak devam ettirileceğini açıkladı. (Fbtoğraf: Sabit Horasan Ekran siyasîlere yîne kapandı Yozgat veNevşehir'in beldelerinde yapılacak seçimler nedeniyle yine "seçim yasağı dönemi" Bozer'in istifası ile gündeme gelen hükümet değişikliğinde, Devlet Bakanı Giineş Taner'in yerine Hiisnii Doğan'ın kaydı- nlması için yoğun kulis yürüten muhafazakârlar, Doğan'ın teş- kilat başkanı olmasını da dile getiriyorlar. Yılmazcıiar sıkıntıda Muhafazakârların atağa geç- mesi, ANAP genel başkan adayianndan Mesut Yılmaz'ı güç durumda bıraktı. Yılmaz'- ın bugune kadar yapılan delege seçimlerinde de "umduğunu bulamadığı" belirtildi. Özal'a telgraf çekmişti Oğretmen Yüksel açığa alındı tZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) — Uşak'ta bir köy iikoku- lu Öğretmeni Cumhurbaşkanı Özal'a telgraf çektiği için açığa alındı. Oğretmen Tuğrul Yüksel telgrafında "Atatürk ilkelerini çiğneyen bir partinin milletvekili adayı idiniz. 55 yaşından sonra Atatürkçu oldunuz. Bunun re- celesini gonderirseniz daha van- daşlar kazanacaksınız" dedi. Bu arada Özal'a "alışamadım" di- yerek mektup yazan Deniz Ast- subayı Hacı Bavram Yüksel'in askeri mahkemede yargılaması sürerken cumhuriyet savcüığ] ta- kipsizlik kararı verdi. Uşak muhabirimiz Taşkın özler'in haberine göre merkeze ANKARA (Cumburivel Bü- rosu) — Nevşehir, Ürgüp'un Aksalur ve Yozgat'ın Sarıkaya beldeierindeki belediye başanlığı ve il genel meclisi üyeliği seçim- leri öncesinde siyasilere ekranı- nı yeniden kapayacak olan TRT, I990'ın 6 ayını "seçim yasaklan" içinde geçirdi. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükumleri ve Seçmen Kutukleri Hakkındaki Yasa'nın 63 ve 64. maddeleri her türlü temel atma, açıhş törenlerini yasaklarken, TRT 2 eylülde yapılan Çolaklı'- daki seçimler öncesinde, Ata- türk Barajı'nın gövde inşaatırun bitim törenini naklen yayınladı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'- ın konuştuğu törende, TRT, Başbakan Yıldınm Akbulur ve bazı bakanları uzun uzun gö- runtüledi. 27 ağustosta seçime bir hafta kala töreni naklen ya- yınlayan TRT hakkında, DYP aynı gün YSK'ya başvurdu. DYP Genel Başkan yardımcısı Esat Kıratlıoğlu, yayın başladı- ğı sırada YSK Başkanhğı'na du- rumu bildirdiklerini, ancak "be- niiz yayınlanıp yayınlanmayaca- gı belli değil" yanıtım aldıkla- rını söyledi. DYP, yayının ertesi gunu Cumhuriyet Savcılığı'na TRT hakkında suç duyurusun- da bulundu. Cumhuriyet Savcı- lığı, naklen yayının kasetini is- tedikten sonra TRT Genel Mü- dürü Kerim Aydın Erdem'in de ifadesine başvurdu. Aradan ge- çen 1.5 aylık süreye karşın, Cumhuriyet Savcıhğı konuya ilişkin bir karara varamadı. DYP Genel Başkan Yardım- ası Kıratlıoğlu, TRT'nin anaya- sa ve yasayı hiçe saydığını kay- dederek "TRT'nin anayasası da yasası da Turgut Özal'dır" dedi. Öte yandan TRT perşembe günunden itibaren 18 kasıma değin sürecek yeni bir "propa- ganda yasagı" dönemine girdi. YSK'nın "yenileme" ve "ara seçimler" için öngorduğü 155 sayılı karar uyarınca TRT, 28 ekimde Yozgat'uı Sarıkaya bel- desindeki il genel meclisi ve Nevşehir Ürgüp'un Aksalur bel- desindeki belediye başkanlığı se- çimi için propaganda yasağı uy- gulamasını başlatacak. 4 kasım- da da Elazığ merkez Yurtbaşı beldesinde belediye başkanlığı seçimi yapılacak. 11 kasımdaki Çal'ın Baklar beldesindeki se- v'imler nedeniyle birbiri ardına "yasak" dönemine girecek TRT, 18 kasımda Hatay'ın Al- tınoz ilçesi Hacıpaşa beldesinde- ki seçimler sonunda "oormal" yayınına dönecek. Yasagın öyküsii TRT'nin "seçim yasagı anlayışı" doğrultusunda 1990 yılının 6 ayı "seçim dönemi ya- saklan", 2 ay 10 günü de "propaganda" yasaklan ile geç- ti. TRT, 30 Mart 1990'da baş- ladığı seçim dönemi yasakların- dan eğer yeni bir seçim olmaz- sa 18 kasımda kunulacak. 3 ha- ziranda ara seçimler, 22 tem- muzda Hasankeyf ve Güçlüko- nak ilçelerinde, 19ağustosta 13 yerleşim birimindeki seçimler, 2 eyluide Çolaklı beldesindeki se- çimler nedeniyle TRT art arda seçim yasaklannı yaşadı. Bu dö- nemde siyasi parti liderlerinin katılacağı "Hodri Meydan" programı tam 4 kez ertelendi. TJRT, eğer yeni bir karar ol- mazsa, bundan böyle seçim do- nemi içinde, siyasi parti temsil- cilerine değişik programlarda eşit olarak yer vermeyi amaçhyor. sel geçen cumartesi günü Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'a bir telgraf çekerek "Atatürk ilkele- rini çiğneyen bir partinin millet- vekili adayı idiniz. 55 yaşından sonra Atalürkçü oldunuz. Bu- nun recetesini gonderirseniz da- ha yandaşlar kazanacaksınız" dedi. Telgrafın polis tarafından incelenmesinden sonra öğret- men Milli Eğitim Müdürlüğü'n- ce dün açığa alındı. 7 yıllık ilkokul öğretmeni Tuğrul Yüksel Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "Telgrafım gerçekleri yansıtıyor. Batı ülke- lerinde kimseye garip gelmeyen ba davranışımı gayet doğal kar- şılamaiıdıriar" dedi. IZMIR'denHİKMET ÇETİNKAYA Özgün ve Gerçekçi Çözümler İZMİR — SHP iktidara yürü- meye hazırlanıyor. Genel Baş- kanı İnönü, bugünlerde "gölge kabine"ye girecekleri saptama- ya çalışıyor. SHP'nin gölge kabinesinde kimler yer alacak? Bir SHP yetkilisine dün şu soruyu yönelttik: — Sayın Deniz Baykal'a göl- ge kabinede görev verilecek mi? SHP'Iİ yönetici, "Ya kabul el- mezse?" deyip ekledi: — Deniz Bey, böyle bir öne- riyi sanınz geri çevirir... — Niye geri çevirsin ki... Ge- nel Başkan bir görev verecek. Deniz Bey de bu partinir+ eski genel sekreteri, Antalya millet- vekili... Yanıt vermek istemedi ikincı sorumuza. Biz de fazla üstele- medik. Evet, SHP iktidara nasıl yü- rüyecek? SHP İstanbul İl Başkanı Er- can Karakaş, "SHP'de Yenileş- menin Siyasal Programı" adı- nı taşıyan sosyal demokrat ye- nileşme hareketini kurultay ön- cesi açıklamıştı. Ne diyordu Karakaş? — Çözüm sosyal demokra- sidir... MYK, şjmdilerde ideoloji eğiti- mi yapacak "parti okulu" ve "15 günlük gazete" çalışması içinde. Bir de kurulması düşünülen Sosyaf demokrasi özgün ve gerçekçi çözümlerini Türkiye'nin sorunları çerçevesinde henüz gündeme getirmedi. Birinci koşul, örgütün üyeJe- "seçim merkezi' adiı birım he- re sahip çıkmasından geçiyor. men yaşama geçirilecek. Bu Bunun için de parti içinde yay- birim, örgütlere seçim kazan- gın bir siyaset, ideoloji eğitimi ma yöntemlerini, tekniklerini ve yayın çalışması öngörülüyor. her il ve ilçedeki seçim sorum- SALONDAKİ TADİLAT NEDENİYLE ™° e p o l t o j r n n SOMSOYUII |î PİR SUhTAN ABDABYoneten: ZEKİ COKER Muıflc KIZILIRMAK 16 Ekim Salı: 20.0017 Ekim Çarş. 18.30-21.00 BEYOĞLU KARACA TİYATROSU'NDA TCL: 143 68 83 Bıletler gışede satılmaktadır HALİL'DEN TÜKETİCİYE! Triko fiyatına TRİKO: 55.000.- . Holil MECİDİYEKÖY . Halil OSMANBEY . Halil PANGALTI. Halil ŞAİR NİGÂR/ OSMANBEY. Halil BEŞİKTAŞ . Halil TAKSİM . Halil BEYOĞLU. Halil GALATASARAY . Halil FINDKZADE . Halil GAZİOSMANPAŞA. Halil BAKIRKÖY lulanna aktaracak. Tüm bunlar, Avrupa tipi sos- yal demokrat partilerden esin- lenerek alınmış. Örneğin yine kurulma aşamasında olan "da- yanışma merkezi" de üyelerin çeşitli sorunlarının çözümlen- mesine yardımcı olacak. Anlattıklanmız yaşama ge- çerse SHP'de bir canlanma baş/ar mı? Bir başka deyişie emekçinin, memurun umudu olur mu? Elbet bir yenileşme süreci kitleleri harekete geçirir. En azından "parti okulu", SHP'de eksik olan ideolojiyi pekiştirir. Bu gelişmeler SHP'deki "Babadan kalma yöntemlere devam" diyen bir kesimi tedir- gin eder. Onlar, "solculuk" adı altında eskimiş, kalıplaşmış yöntemlerle eskiye dönük ça- lışmalarını içki masalarında sürdürörler ve bol bol tartışır- lar. Sosyal demokrasi özgün ve gerçekçi çözümlerini Türkiye 1 nin sorunları çerçevesinde he- nüz gündeme getirmedi. İç çe- kişme, kısırdöngüdeki hesap- laşma, siyasetin "yöntem" ve "biçem" tartışmalarını sınırın ötesine itti. SHP'ye güç ve iv- me sağlamadı. Bu bir eksiklik değil miydi? SHP bugüne dek gösterişe dayalı yöntemlerle mitingler ya- pıyordu. ANAP, Bayrampaşa seçimlerinde ibrahim Tatlıses'i, SHP de Ferdi Tayfur'u kullanı- yordu. Hele hele Fatma Girik'le dü- zenlediği mitingler pek ilgi gö- rüyordu... Uzun araç konvoylarıyla ateşli nutuklarta SHP'llerin dol- durduğu kahve toplantılarıyla nereye varılır? Onun için kurultay öncesi İs- tanbul il örgütünün hazırfadığı "SHP'de Yenileşmenin Siyasal Programı"na yeni yönetim sa- hip çıkıyor. Gelişen toplumlarda siyaset dili, gösteristen değil düşünce- den, tezlerden ve bunların do- ğal yollarta halka ulaştırılma- sından doğuyor. Sosyal demokrasinin temel ilkeleri, tanımı "emeğin kitle partisi"dir. Kurulu düzenin de- ğil, degişimin partisidir. Netleş- mesi ve ideolojik doğrultuda bunun kitlelere yansıması da sözlü değil yazılı kültürle ger- çekleşir. Şimdi bu doğrultuda umut verici adımlar atılıyor. Hızla de- ğişen dünyada sosyal demok- ratlara büyük görevler düşüyor. ANAP iktidarı, çağdışılıgı akıl almaz yöntemlerle savunurken idamları gündeme getiriyor. İs- tanbul soygun ve karanlık cina- yetlerin işlendiği 9 milyonluk bir kent. Önüne geçilmeyen te- röre karşı siyasal iktidar 10 yıl- lık dosyaları "Asarım sizi" de- yip raflardan çıkarmaya hazır- lanıyor. Türkiye böyle bir dönemden geçerken SHP yeni arayışların içine giriyor. Ana muhalefet partisi, bu arayış, çözüm öne- rileriyle laik hukuk devletinin savunuculuğunu da üstlenme- Küçük hesaplarla ve delege oyunlarıyla değil, Türkiye ile il- gilenmeli... İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ Meşrutiyet Caddesi No: 161 Tepebaşı-İstanbul İTALYANCA dil kursları 22 Ekim 1990 Pazartesi günü başlayacaktır. Kayıtlar: Saat 8.30 - 15.00 arası. Tatil günleri hariç. TÜRK KALP VAKFI İçki ve Sigaradan, düzensiz besknmeden kaçınınız... 175 12 44/45—146 58 66
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog