Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 HABERLER 16 EKİM 1990 Çinli gazeteci GAP'ta • GAZİANTEP (AA) — Çin'de yayımlanan "Halkın Günlüğü" gazetesinin yazı işleri müdürü Çang Schifang, GAP'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk durağı olan Gaziantep'e geldi. Bir tstanbul gazetesinin konuğu olarak Türkiye'ye gelen Schifang, Gaziantep'te yerel gazeteleri ziyaret ederek bilgi aldı. Daha sonra kentin- tarıhi ve turistik yerlerini gezen Schifang, Gaziantep'in zengin mutfak çeşitlerine sahip olduğunu öğrenince, "Çin mutfağını bütün dünya tanır, Avrupa ve Amerika'da bile mutfaklarımız var. Ama sizin yemekleriniz ve baklavanız bir harika. Bizim mutfakta böyle bir tatlının olmayışı büyük eksiklik" dedi. Matbaalardaki 50-60 yıllık baskı makineleri karşısında şaşırdığını da söyleyen Schifang, Çin'de yayımlanan gazetelerin geçen yıl tipo sistemden ofset sisteme kavuştuğunu kaydetti. Schifang, "Ama bizim baskı makınelerimiz böyle değildı. Bunlar gerçekten çok eski" dedi. \feni bir gazete çıkıyor • ANKARA (ANKA) — "Yeni Ülke" adıyla yeni bir haftalık gazete yayın hayatına hazırlanıyor. Gazetenin yazar kadrosunda Dr. îsmail Beşikçi, Mahmut Alınak, Ozan Ahmed Arif ve Musa Anter de bulunuyor. Çıkış amacı "Boyun eğen, kişiliksiz bir halk, 'amaç* doğrultusunda hizaya getirilmiş bir basın dünyası isteniyor. Ülke, bu işteğe de bir tepki olarak çıkıyor" yorumuyla ifade edilen gazetenin imtiyaz sahipliğini avukat Serhat Bucak yapacak. İlk sayısı 20 ekimde çıkacak olan Yeni Ülke'nin yazar çizer ve çalışan kadrosunda şu adlar da yer alıyor: Dr. tsmail Beşikçi, Mahmut Alınak, Ahmed Arif, Musa Anter, Evin Aydar, Mehdi Zana, Mehmet Can Yüce, Deniz Türkali, Şerafettin Elçi, Uğur Cankoçak, tsmail Safter, Murat Munzur, Ekrem Aşık, Osman Gökdemir, Yavuz Alogan, Ahmet Zeki Okçuoğlu, Metin Sever. Ogrenciye otopsi yapılmadı • EDİRNE (Cumhuriyet) — Geçen cumartesi günü fenalaşarak kaldırıldığı Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ölen üniversite öğrencisi Erkan Ektiren'in ailesi otopsi yapılmasını istemedi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kemal Kutlu, otopsi yapılmadığı için T.Ü. Eğitim Yüksek Okulu öğrencisi Erkan Ektiren'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılamadığını belirterek "Ailesi nza göstermeyince, otopsi yapılmadı" dedi. Sözen ders verdi • İSTANBUL (ANKA) — İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Zabıta Mtîdürlüğü'nün ikişer aylık dört devre halinde sürecek "meslek içi eğitim dizisi"nde ilk dersi verdi. Sözen, meslek içi eğitim kursunda verdigi ilk derste, zabıtahın görevlerini anlatarak "Zabıta belediye ile vatandaş arasında çift yönlü iletişimi sağlayan çok önemli bir unsurdur" dedi. Istanbul'un turist bakımından çok yoğun bir kent olduğunu ifade eden Sözen, "Turistlerin daha rahat hareket edebilmeleri ve kentimizden olumlu izlenimlerle aynlmalarını sağlamakta zabıtaya büyük göfevler düşmektedir" şeklinde konuştu. Meslek içi eğitim kurslarında, 300 zabıta personelinin eğitimden geçirileceği bildirildi. DÜZELTME • Dün "Ankara Havası" köşesinde yer alan "8 milyar 8 bilenlerin" yazısı teknik bir hata sonucu girmiştir. Bilindiği gibi Spor Loto'da 8'i bir kişi bilmişti. Düzeltiriz. SHPMYK, dünkü toplantısında 'gölge kabine'yi tartıştı İnönü 'gölge kabinede tek adaıııİnnnii nmimiii^sM ıtnnUr^a l/,ır,,UooU <„»!„„ Bitiis. A&n. Kars. Erzurum ille- —29 ekim tarihinde sendika- verilmesi "eölee kabine"de "penis katılı-İnönü Önümüzdeki günlerde kurulacak 'gölge h i ' i h h l hi k h h l i W £ k Önümüzdeki günlerde kurulacak gölge ^ g , , riin ka vi hashalfan <nhi r^k haçınn helirWpr£k r i n i k a P s a v ı l n "Iktidara cılarla genel başkanın bir ye- — Cezaevleri, insan haklan yi DaşDaKanglDl teK DaŞina DelineyeCeK. Yiirüvüs" eezisinin eenel bas- mekte bir aravs »tlmtsi. MYK üyeleri 'gölge kabine'degörevalmayacak. 'İktidara Yürüyüş Programı' 27 ekimdeki Kocaeli mitingi ile başlatılacak. ÜMİT ASLANBAY ALİ DOĞAN ANKARA — SHP'nin önü- müzdeki günlerde kuracağı "gölge kabineyi" Genel Başkan Erdal İnönü, "Başbakan gibi tek başına belirleyecek." Gölge kabinede MYK üyeleri görev al- mayacaklar, kabineye milletve- killeri, parti meclisi üyeleri ve şerekirse dışandan üye alınacak. İnönü, ay sonunda Doğu bolge- sine 9 ili kapsayan 5 günlük bir gezide "ıktidara yürüyüş programını" anlatacak. İnönü, bu programı geniş katılım bek- lenen 27 ekim cumartesi günkü Kocaeli mitingi ile başlatacak. SHP MYK dün Inönu baş- kanlığında yaklaşık 5 saat süre ile toplandı. Alınan bilgilere gö- re toplantıda şu noktalar üzerin- de duruldu: "Çalışma programı taslagının somutlaştınlarak, gerekli aynn- tüaria birlikte 2 gün içinde ta- mamlanması. Yeniden olağa- nüstii toplanacak MYK'da gö- rüşüldükten sonra, 22 ekim pa- zartesi günkü parti meclisinin onayına sunulması. — 27 ekim cumartesi günü vapılacak Kocaeli'ndeki "Banş ve tnsanca Yaşam Mitingi"ne en geniş katıhmın sağlanması, bu- rada genel başkamn yeni yöne- timin çalışma programını anlat- ması. — 30 ekim salı günüoden iti- baren Malatya'dan başlayarak, Elanğ, Tunceli, Bingöl, Muş, Yüriiyiiş" gezisinin genel baş- kan tarafından gerçekleştirüme- si. — Kurultay öncesi inönü hakkında "saygısızca demeç verdiği" gerekçesiyle il disiplin kurulunca soruşturnıa açılması istenen Adana tl Başkanı Fevzi Ciritçi ile ilgili dosyamn İnönü- nün istemi üzerine geri gönde- rilmesi. mekte bir araya gelmesi. — Kasım ayı içinde il ve ilçe- lerdeki komisyon başkanlarının Ankara'da bir araya getirilerek parti içi eğitimin başlatılması. 1lerde il başkanlanmn da buna katıiması. Seminere katılanlara "sertifika" verilmesi. — tl örgütlerinde yemekierin düzenlenmesL Burada, eski par- ti üyelerine "kıdem sertifikası" ve işkence konularında bir ko- rnisyonun oluşturulması. Ko- misyonda milletvekih" ve PM üyelerinin yer alması. Yine ben- zer bir komisyonun odalar ve sendikalar için oluşturulması. Gölge kabine Öte yandan alınan bilgilere göre, MYK üyeleri dünkü top- lantıda, tnönü'ye, oluşturulacak Seyhan'a yeni yüz projesi.î£s32£: si, Türkiye'nin en büyük yeşil alan düzenlemesi olan "fuar, eğ- lence, dinlenne ve kültür vadisi" projesi için Adana Su ve Kana- lizasyon Idaresi (ASKİ) aracılıgıyla calışmalara başladı. Beledi- ye, kentten geçen Seyhan Nebri'nin beton kuşak altına alınarak temizlenmesi ve iki yakasında "Türkiye'nin en büyük yeşil ala- nı"nı olnşturması amacıyla harekete geçtl. Projeye göre Seyban Barajı'ndan regulatör köprüye kadar nehrin iki yakasında 18 ay- da tamamlanmak üzere 8700 metre uzunluğunda istinat duvarı ve set vapılacak. Ankara Gençlik Parkı'nın 7, İzmir'de fuar ala- nının 3 katı büyüklükte olacak 2100 dönümlük alanda çeşitli te- sisler vapılacak. 250 milyar liraya mal olacak yatınmlar için Sa- bancı Holding ile Çukurova A.Ş.'den parasal destek saglanacak. CUHEYT ARCAYUREK yamor Saplantı ANKARA— Terörle savaşım yeni bir aşamaya giriyor. Öyle ki yetkililer de bir çıkmazın içine düşüidüğünü kabul edi- yorlar. Daha şimdıden terörün halkla birlikte yok edileceğinden, yeni araç ve gereç- lere gereksinildiğinden, özellikle Istan- bul'da polis sayısının azlığından söz eden demeçler izleniyor. Terörün halkla birlikte nasıl yok edi- leceği sorusu kafalara takılıyor. Polisin beceremediğini bireyler nastl olacak da başaracaklar? Terörle savaşımda polis sayısı az ise bugüne kadar ne dıye bek- lenildi? Eski Emniyet Müdürü Ardalı : nın dediği gibi istanbul'da yeni karakol- lar açılması zorunlu ise güçlü iktidarı- mız bugünlere dek gereğini niçin yeri- ne getirmedi? Aslında terörle baş edebilmek ANAP iktidan, hele TÖ için çocuk oyuncağı. Nedir TÖ'nün ana savı? Yaptığı "mu- azzam işleri" muhalefet düşlerde bile görmekten acizmiş, sürekli böyle söylüyor. Şimdi düşlerde görülmesi bile ola- naksız bir uygulamaya girişebilir. Ardalı fazla karakol mu istiyor; TÖ, her sokak başına bir karakol açar. Bir yandan da "umut adam" İstan- bul'da. Başkentte göreviiyken halkla bütünleşerek Niyazi Adıgüzel, Muam- mer Aksoy ve Bahriye Üçok gibi önemli cinayetleri çözemeyen yeni müdür Mehmet Ağar, hatalarını İstanbul'da "telafi ederek" başta Çetin Emeç ol- mak üzere belli başlı önemli olayları çö- züme kavuşturabilir. Kuşkusuz yeni olayları bir iki günde failleriyle birlikte aydınlığa çıkarabilir. Karakol ve polis sayısı artınca, hele emniyet bir de halkla bütünleşirse ar- tık yeni cinayetler, soygunlar, saldınlar, bombalar dönemi geride kalacak de- mektir. Bu müthiş yeni önlemlere büyük destek TÖ'den geliyor. "Teröre karşı, bekleyen idamları infaz etme" formü- lü ışleme konulunca yeni olaylara öyle bir "ibret-i müessire d\r ki sormayın. Hükümet olmadan hükümet dışında hükümet etmenin belirgin yeni örnegi TÖ'nün yeni formülüyle ortaya çıktı. Son Bakanlar Kurulu'na girerken TÖ, terör konusunda hükümete "bazı tavsiyelerde" bulunacağını söylemişti. içeride kısa süreli görüşmede terör- de tırmanmaya işaret etmiş, "idamla- rın yerine getirilmesi tedbir olabilir mi bir düşünün" deyivermiş. Arkasındaki tek destek Keçeciler. Ne var ki Keçeci- ler, TÖ'nün tek cümlesi nasılsa hükü- mette karara dönüşür diyerek Bakan- lar Kurulu'nda bekleyen idamlann hız- landırılması kararı alındığını söyle- yiverdi. TÖ ile Keçeciler'in daha önce -hem de Başbakana haber vermeden- Mec- lis'teki 287 idamı hemen uygulamaya almayı görüşüp karar verdikleri böyle- ce ortaya çıktı. Üstüne üstlük, iki gün geçtikten sonra partısindeki yargı "çev- reye hava basmak" için o demeci ver- diğini söylüyordu. Öte yandan "bekleyen idamları infaz etme' nasıl hızlandırılacaktı? 287 ida- mı kapsayan 193 dosyaya Adalet Ko- misyonu daha elini sürmemişti. 1984 1 ten beri dosyalar bir yana atılmıştı. TÖ, o sıralar insancıllığa fazla soyunan bir politika izlediğınden, Batı'ya şirin gö- rünme gerektiğinden ıdam sözcüğünü uzun süre ağzına almamıştı. Fakat TÖ'de bir saplantının varlığı "bekleyen idamları derhal uygulama- ya alma"yı önermesiyle ortaya çıkıyor. 2 Nisan 1990'da TÖ, muhalefet lider- lerini Çankaya'da topladı. Gündemde Güneydoğu olaylarıyla terör konuları vardı. Tam yedi ay önce o toplantıda TÖ, liderlere, "bekleyen idamlann infazını" önerdi. Erdal İnönü idam cezasına karşı ol- duklannı söyleyerek öneriyi reddetti. Demirel de uygulamanın artık çok geç kaldığını scyleyerek İnönü'ye katıldı. TÖ, o sırada idamları geçiremedi, ama lîderlerin Çankaya'ya çıkışını kullanarak ünlü SS kararnamelerini yayımladı. 2 Nisan 1990'daki TÖ, Ekim 1990'da kafasına taktığı eskimiş idam formülu- nü gündeme getiriyor. İnönü'nün dün söylediği doğru: "Olayların faillerini bulun diyoruz, yıl- larca önce işlenmiş terör suçlarının fa- ilerini idam edeceğiz diyorlar." Siyasal ve teknik açıdan idamlann iş- leme girmesi öyle kolay görünmüyor. "gölge kabine"de "geniş katılı- mın sağlanması ve gereksiz tar- tışmalara yol açılmaması için" görev almak istemediklerini söy- ledikleri öğrenildi. İnönü'nün de bunu olumlu bulduğu bildirildi. İnönü, MYK'ya, PM'ye ve TBMM grubuna da bilgi vere- rek, gölge kabineyi MYK üyele- rinin de isteği üzerine tek başı- na belirleyecek. Kendilerine ye- ni yönetim tarafından görev ve- rilmemiş, İnönü'nün kurultay- daki listesinde yer almayan mil- letvekillerine de gölge kabinede yer verileceği öğrenildi. Aynca Milli Eğitim, Dış ve Içişleri ba- kanlıklan başta olmak üzere ba- zı bakanlıklara birden fazla "atama yapılacak". Çalışma raporunda ayn bir bölüm halinde yer alan gölge kabine için şu unsurlar üzerin- de duruldu: "— Gölge kabine, iküdara ha- zııiıgın bir parçasıdır. Hükümeti deştirirken, SHP'nin de çözüm- lerini ber gölge bakan ko>acak- tır. —Parti içi işbölümüne yöne- liktir. Böylelikle görev almayan kadrolar da görevlendirilmiş olacaktır. Görev tanımı yapılıp, sorumluluklar belirlenince ve- rimlilik yüksek olmaktadır. — Gölge kabine karauovu için de olumlu bir cabadır. Par- tinin iktidara hanr olduğu ka- muoyuna da gösteriJecektir. An- cak bu gölge kabine SHP'nin olası iktidar örnegi degildir. SHP'nin' gerçek kabinesi secim sonrası ortaya çıkacaktır. — Gölge kabine parti için ay- nı zamanda bir siyasi atıhm ola- caktır:' SHP Usıılsüz üye formu tartışması ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Eski SHP Genel Sek- reteri Deniz Baykal'ın odasında usulsü2 üyelik formları bulun- duğu biçiminde basında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yapan Genel Sekreter Hikmet Çetin, "Söz konusu belgeierin kurultay sonucunda Baykal ta- rafında bir tutanakia parti Ge- nel Müdürü Zeki Erkan'a teslim edildigini" bildirdi. Deniz Baykal ekibinden eski MYK üyeleri Nail Gürman, Ad- nan Keskin ve Güler Tanyolaç dün genel merkeze geldiler. Ge- nel Sekreter Hikmet Çetin'in MYK toplantısında olması ne- . deniyle kendisiyle görüşemeyen eski MYK üyeleri Çetin'e bir mektup bıraktılar. Yurtdışındaki Tütkler Haftanm Türkiye'sini CumhuriyetHafta'da okuyorlar. Cumhuriyet Hafta yurtdfşında yaşayan Türkler için hazırlandı. Okurlar Cumhuriyet Hafta'da bir hafta boyunca Cumhuriyet'te yeralan haberlerden derlemeleri okuyacaklar. Aynca yurtdışında, özellikle Almanya'da çabşıp yaşayanlan ilgilendiren önemli olaylar da Cumhuriyet Hafta'nın gündeminde yeralacak. Okurlar, Cumhuriyet Hafta'da Cumhuriyet'in köşe yazarlannı, siyaseti, yazı dizilerini, kültür ve sanat hayatuıı, Türk spor dünyasnıa ilişkin haber ve yorumlan da izleyecekler. Cumhuriyet Hafta her Cuma Almanya'da bayilerde. Almanya'da veyurtthftndayaşayan dostlannızı CumhuriyetHafta'ya kolayca abone yapabilirsiniz. Cumhuriyet Hafta abonelerine her hafta Curnhuriyet Kitap eki ücretsız olarak gönderılecek. İlk altı ayda abone olanlar ise Cumhuriyet Kitap Kulubu'ne ücretsiz olarak üye olabilecekler. Aynca Cumhuriyet Hafta aboneleri Bizim AJmanca dergısini yıllık 48 DM yerine 24 DM'a alabılecekler. Abon«Qcr«tTaMmu Aşağıdakı kuponu 3 ^ , ^ 36DM doMurarak, dekontunuzla •** zısrr1 2 a y | l k 144 DMfiimanyaBölümü, Turkocağı Cad 39-41, Cağaloğlu İstanbul adresıne göndenn. Tel: 90-1-512 05 05 Fax- 90-1-526 60 72 Abonenın adı: Soyadı: Adresı: Abone suresi: Seçtığım abone süresi karşıhğı olan DMtutarını, Türkıye Iş Bankası Kaıser Str. 3 6000/Frankfurt/M Hesap no: 21C»5002, BLZ: 50230600 hesabınıza yatırdım. İmza CumhuriyetsIM * ı e w <v' >»" o/m Almanya'da Islam «s-'srsr.»'- HEP MİLETVEKİLLERİ CEZAEVİNE ALEVMADI 6 Doğu'da hukuk, yargı yok 9 Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde 250 tutuklu ve hükümlünün başlattığı açlık grevi, 9. gününe girdi. HEP milletvekillerinin cezaevine girmek istemesine izin çıkmadı. DtYARBAKIR (Cumhuriyet) — Diyarbakır 1 Nolu E Tipi Ce- zaevi'nde 250 tutuklu ve hü- kümlünün başlattığı açlık grevi 9. gününe girerken HEP Genel Sekreteri İbrahim Aksoy ve Mardin Milletvekili Adnan Ek- men'in cezaevine girmelerine izin verilmedi. Aksoy ve Ekmen, "Dogu'da hukuk, yargı yok. In- fazlan da onbaşılar yapıyor" dediler. Malatya E Tipi Cezaevi'nde- ki 10 tutuklu ve hükümlü dün eylemlerine son verdiler. Ceza- evlerindeki yakınlannı destekle- mek için açlık grevine başlayan tutuklu ve hükümlü aileleri ey- lemlerini Diyarbakır Sosyalist Parti ve Gaziantep Halkın RCfilfiR'DAN EPSONLQ-IOIO BILGIYAZAR 24 iğneli 180 kar / sn itmetipitıaktör ünitesi 8 Kb bellek KAMFV\NYAYA KATILAN YETKIÜ SATICILARIMIZ ADAPAZARI BILTEK LTD ŞT1136 57 ANKARA 8ERISAŞ 13617 19 BILOOS LTD ŞTI 168 46 44 BILFOPAŞ 136 65 10 DEMO LTD ŞT1127 69 80 SERTOĞLU LTD ŞTI 125 02 85 GAZİANTEP DILMES432 52 İSTANBUL ALTINOK A Ş 145 67 40 GELIŞIMLTDŞTi 152 03 55 MİKROİŞLEM BILGİSAYAR 132 70 68 MUAMMER BIŞKINLER 144 81 82 TRANSTELLTDŞTI17413 96 İZMİR EGE TEKNİK LTD ŞTI 41 00 25 SIYAD LTD ŞTI 63 02 73 YERBIMAŞ 63 14 17 KONYA KETAŞ AŞ 12 14 94 PAZARLAMA SANAYI ve T1CARET A Ş EPSON Ûcünlefr Türkrye Tek Genel Dıstnbûtörû •CRKEZ. FdHTIM CAO TAHtR HAN NO201 KAMKÛV 80030 İSTANBUL TELO} 152 08 09 fS Hal) FAKS 152 08 04 TELEKS 25404 IBCC TH • 24073 MKUK TR İÇ AKADOLU » O i a t HÛOURLUÖU ATATURK SULVAm NO 233110 KAVAKUDeDE 08880 ANKARA TELW 127 01 97 • 126 25 28 FAKS {« 126 78 12 EOE BOCOE MUOURI.UâU CUMHURITT SUlVAFb NO 14011 DAIfiE 2 IŞK APT ALSANCAK 35210 I2M1R TEL 1511 63 39 74 FAKS »3 38 75 Emek Partisi binalarında sürdü- rüyorlar. 95 tutuklu ve hükümlünün başka merkezlerdeki cezaevleri- ne sevk edilmesi ile Eskişehir- deki tek tip hücre uygulamasını protesto için açhk grevine baş- layan Diyarbakır E Tipi Cezae- vi'ndeki 250 kişinin eylemi seki- zinci gününu tamamladı. Güneydoğu'da insan haklan ihlallerini araştıran HEP Genel Sekreteri İbrahim Aksoy ile Mardin Milletvekili Adnan Ek- men'in de dün 1 Nolu E Tipi Ce- zaevi'ne girmelerine izin veril- medi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Turhan Korkutan'ın Adalet Bakanlığı'nın izni ol- maksızın hiçbir milletvekilinin cezaevine girmesine izin verile- meyeceğini bildirmesi üzerine Aksoy ve Ekmen sevk sırasmda tutuklu ve hükümlülere dayak atıldığı, eşyalarına da el konul- duğu yolundaki iddiaJann araş- tınlmasını istediler. Korkutan da konuyla ilgileneceğini söyledi. Aksoy ve Ekmen daha sonra Sosyalist Parti il binasında beş gündür açlık grevi yapan tutuk- lu ve hükümlü yakınlannı ziya- ret ettiler. Burada bir basın top- lantısı düzenleyen Aksoy ve Ek- men, hükümetin 9 Ağustos 1990'da Avrupa İnsan Haklan. Komisyonu'na bir mektup yaza- rak "Savas hali koşullan vardır. Dogu'da insan haklannı askıya aldık" dediğini söylediler. Bu arada Diyarbakır Merkez Cezaevi'ndeki adli tutuklu ve hükümlülerin son olayları pro- testo amacıyla 20*şerli gruplar halinde başlattıkları dönüşüm- lü açlık grevi de sürüyor. Malatya Malatya E Tipi Cezaevi'nde- ki tutuklu ve hükümlülerin 10 ekimde başlattığı açlık grevi dün sabah sona erdirildi. Bursa Bursa Özel Tip Cezaevi'nde kalan tum sol görüşlü tutuklu ve hükümlüler, "Siyasi iktidann siirgün, idam ve tek kişilik hüc- re politikalannı protesto etmek" amacıyla 2 günlük açlık grevine başladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog