Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçeliler! Fenerbahçe'ye Gonül Uyesı olun! Fenerbahçe Gönul Üyesi Kartı'nız Pamukbank Şubelerı'nde. San Kanaryadan selam:lşlem tamam! BANK24 Cumhuriyet BEISI BANK24 Taraftara selam: İşlem tamam! PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23760 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL <KDV dah,o 15 Ekim 1990 Pazartesi palıalı îstanlnJTemel gıda maddelerindeki fiyat artışı ile Istanbul bir yılda 4. kez şampiyon En ucuz Adıyaman 73 ilde yapılan mutfak araştırmasında İstanbul bu yıl 4. kez Türkiye'nin enpahah ili oldu. İstanbul'u 105 bin 232 liralık haftalık gıda harcaması ile Zonguldak iz- liyor. En ucuz il ise 74 bin 48 lira ile Adıyaman. Üçayda °/o 10 zam Son 3 ayda gıdanın ortalama % 10 zam gördüğü belir- lendi. Gıda mallarına en yüksek zam % 30 ile Eskişe- hir'de gerçekleşti. lstanbul'da file % 16, Ankara'da % 23 zamlı doldu. En pahalı ekmek lstanbul'da. Ekonomi Servisi / Yurt Ha- berieri Servisi — tstanbul paha- lılığı kanıksadı. Türkiye'nin en pahalı ili olma unvanını son 1 yıldan bu yana kimseye kaptır- mayan lstanbul'da yaşayan 4 ki- şilik bir ailenin haftalık gıda harcaması 110 bin Iıraya dayan- dı. Bu Ui 105 bin 232 liralık har- camayla Zonguldak izlerken Türkiye'nin en ucuz ili 75 bin 48 lirayla Adıyaman oldu. Cumhuriyet muhabirleri, 1990 yılının üçüncü çeyreği için 73 ilde fiyat taraması yaparak Türkiye'nin mutfak haritasını çı- kanhlar. Beslenme uzmanı Prof. Ayşc Baysal'ın "orta diueyde, iki çocuklu, ağır işte calışmayan" bir aile için hazırladığı haftalık alışveriş filesine giren gıda mal- ları listesine göre tstanbul son 1 yüdır üst üste 4. kez Türkiye'nin en pahaJı ili oldu. Baskent An- karaise ll'incilikten 3'üncülüğe yükseldi. Üç ayda bir gıda mailarında yapılan belirleme, geçen üç ay içinde fiyatiarın yaklaşık yüzde 10 arttığını ortaya koydu. Gıda mailarında ortalama en yüksek zam yüzde 30 ile Eskişehir'de gerçekleşti. Bu zam Eskişehir'i son üç ayda 34 basamak atlata- rak 41'incilikten 7'nciliğe yük- I EN PAHALI seltti. Pahalıhkta birinci sırada bulunan lstanbul'da fıyatlar son üç ayda yüzde 16 arttı. Ankara'- da ise bir file yüzde 23 zamla doldu. Geçen üç ayhk sıralamada bir file en pahalı 94 bin 453 lircya doluyordu. Son yapılan belirle- melerde ise bu rakam 100 bin sı- nırını aşarak 110 bine dayandı. Geçen üç ay içinde pahalılık zir- vesinde çok büyük değişiklikle- rin yaşanmadığı, ancak önceki belirlemede 20. sırada yer alan Karaman'ın son belirlemede 8'üıciliğe yükseldiği dikkat çeki- yor. önceki sıralamanın 6'ncisı Çanakkale'nin 30'unculu|a, 8'incisi Artvin'in ise 40'ıncıhğa düştüğü gözlenirken bu belirle- mede de sanayi ve turizm kent- lerinin Türkiye'nin "en pahalı" illeri olma özelliğini koruduğu ortaya çıkıyor. Geçen üç ay içinde sebze- meyve dışında tüm malların fi- yatları yükseldi. Körfez kriziy- le başlayan zam furyasından tüm mallar nasibini alırken zam sıralamasında ilk sıraya oturan çay, fiyat açısından diğer gıda maddelerine büyuk oranda fark atu. 100 gramlık bir küçük Ri- ze Çayı'nın üç ay önceki belir- lemede Türkiye çapında ortala- ma 849 liradan satıldığı, an- cak bu üç ay içinde bir ayda yüz- de 53 artarak 1302 liraya fırla- dığı dikkat çekiyor. Zam sırala- masında çayı yüzde 36 ile yu- murta izledi. Yumurta fiyatlan- nın birçok ilde 300 liraya dayan- dığı gözleniyor. Geçen ay serbest bırakılan ekmek fiyatları da Türkiye çapında yüzde 14 arttı. Diğer gıda maddelerinde ise yüzde 1 ile 29 arasında bir fiyat artışı göze çarpıyor. Geçen üç ayhk belirme, aynca bir süredir et fiyatlannı yakaiayan beyaz- peynir fıyalannın etteki fiyat artışlan nedeniyle etin gerisinde kaldığını ortaya koydu. En pa- halı ekmeği ise Istanbullulann yediği belirlendi. lstanbul'da ek- meğin kilosu 1875 lira (320 gr ekmek 600 TL). Geçen üç ay içinde sebze ve meyve fiyatlannda ise ucuzlama oldu. Kriz nedeniyle Ortadoğu- ya ihraç edilemeyen ve iç paza- ra sunulan, bu nedenle de fiyat- lan düşen sebze-meyvede en bü- yük ucuzluk karpuzda. Üç ay içinde karpuz fiyatlan yüzde 35 düşerken bunu yüzde 21'lik dü- şüşle soğan, yüzde 151ik düşüşle patates izledL Prof. Ayşe Baysal'ın 4 kişilik ailenin alışverişi için hazırladı- ğı file şu mallardan oluşuyor: (Arkası Sa. 20, Sü. 3'de) HAYAT BUGÜN DAHA KDVLi Ekonomide Hükümette idam şaşkınlığıMecliste bekleyen idamların onaylanmasını hükümetin gündemine Cumhurbaşkanı Özal'ın soktuğu belirlendi. Özal'ın, Bakanlar Kurulu'na başkanlık ederken, "İdamların yerine getirilmemesi teröre prim veriyorsa o da dahil bütün tedbirleri düşünmeniz lazım" dediği öğrenildi. Hükümet bu konuda bir karar almamasına karşın Keçeciler'in, "Karar aldık" şeklinde açıklama yapması, bakanları şaşırttı. Adalet Bakanı Sungurlu, "Mehmet Keçeciler'e sorun, hükümet kararının nasıl alındığını açıklasın" dedi. FARUK BtLDİRİCt ANKARA — Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in açıklama- sının tersine, Bakanlar Kunılu1 nun TBMM'de bekleyen 287 idam cezasının bir bölümünün yerine getirilmesi konusunda karar almadığı belirlendi. Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın, hü- kümete, geçen hafta yapılan Bakanlar Kurulu'na başkanlık ederken "İdamların yerine ge- tirilmemesi teröre prim veriyor- sa, o da dahil bütün tedbirleri düşünmeniz lazım" dediği öğ- renildi. Ancak özal'ın sözleri hükümet karanna dönüşmeden Keçeciler'in açıklama yapması öbür kabine üyelerini de şaşırt- tı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Aipaslan Pehn'vanu da hükümet görüşünün kendisine iletilmediğini belirterek "Siym- si karar organı hangi kararta- nn infaz edileceği konusunda bir şabion vermek zonroda" di- ye konustu. Başbakan Yıldınm Akbulut, bekleyen idam dosya- ları konusundaki kararın TBMM'ye ait olduğunu belir- terek, "Tabii, suç işleyen de ce- zalandırılmahdır" şeklinde ko- nuştu. Cumhurbaşkanı özal'ın baş- kanlığında yapılan topiantıda, "teröriin tınnanmasını önleye- cek tedbirlerin alınması" tali- matını vermesi TBMM Adalet Komisyonu'nda bekleyen idam cezalannı yeniden gündeme ge- (Arkası Sa. 20, Sü. S'de) TEPKİLER istanbuPa huzur' plaııı4 ayrı bölgeye emniyet müdürü atanacak. Polis sayısı 14 binden 25 bine çıkartılıyor TURAN YILMAZ ANKARA — Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, terör olaylarının hızla tırmandığı Istan- bul'u huzura kavuşturmak için poliste, "yeni bir örgütlenme modeli"ne gidileceğini söyledi. Bili- can, çok yeni olan model üzerinde şimdilik faz- la bir açıklama yapmayacağını, ancak alınacak yıldınm önlemlerle lstanbul'da teröre "dur" de- nileceğini bildirdi. Terörle mücadele amacıyla Mehmet Ağar'ın Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesinin arkasın- dan, oncelikle 1980 öncesi terör olaylarını ve ör- gütleri çok iyi bilen istanbul'un terör uzmaıu eski polis şefleri geri donecek. Aynca yeni terör uz- manlarıyla takviye edilecek polis kadrosunun mevcudu, 14 binden 25 bine çıkarılacak. İstan- bul polisi için 50 yeni panzerin alınacağı ve 300 yeni aracın kısa sürede hizmete sokulacağı kay- dedildi. TELAVÎV Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alı- nan bilgiye göre yeni modelde İstanbul, Anado- lu ve Avrupa yakalan basta olmak üzere "4 asa- yiş bölgesf'ne aynlacak. Anadolu yakasında Ka- dıkoy, Avrupa yakasında Taksim merkez olacak. Her merkezde bir emniyet müdürü görev yapa- cak. Yetkililer, 4 bölgede görev yapacak emniyet mudürlerinin de ustünde "koordinatör" görevi yapacak bir emniyet müdürünun görevlendiril- mesinin düşünüldüğünü söylediler. Bu arada yılbaşından bu yana tırmanan terör olayları üzerine hükümet, 1 trilyon 825 milyar liralık Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin tü- münün kullanımını serbest bıraktı. Ortaya çıkan yeni gereksinimleri için de ek ödenek ayrılması konusunda yeşil ışık yaktı. Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, terörle mücadele için buyük paralar gerektiğini, hükü- metten bu konuda anlayış görduklerini bildirdi. (Arkası Sa. 21, Sü. 4'de, 'Devlet intikam peşinde olmaz' Demirel Bugünkü cinayetlerin cezası olarak dün işlenmiş cinayetlerin katillerini asmanın mantığı yoktur. Çetin Ben teröristleri yakalayamadım, ama elimdekileri cezalandınrım mantığı ile davranmak çağdışılıktır. Devlet, intikam mantığıyla olaylara yaklaşmaz. Erdost Modern devlet kan dökücü olamaz. İsrail BM'ye meydan okuyor İsrail Dışişleri Bakanı David Levy tarafın- dan yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi'- nin, 21 Filistinlinin öldürülmesiyle ilgili olarak bölgeye soruşturma heyeti gönderil- mesi yolunda aldığı kararın reddedildiği be- lirtildi. 3. Sayfada WASHINGTON İsrail ile ilişkide yeni bir dönem İsrail'in, Körfez krizi sırasında Filistin so- rununun alevlenmesine neden olarak ABD'- yi 'düş kırıklığına uğratması', iki ülke arasındaki ilişkilerin sarsılmasına yol açtı. UFUK GÜLDEMİR 18. Sayfada EYRUT General Aoun diplomatik sorun Fransa'nın siyasal sığınma hakkı tanıdığı General Aoun'a, Lübnan hükümeti ülkeyi terk etme izni vermiyor. Devlet Başkanı Eli- as Hrawi, Aoun'un mahkeme önüne çıkar- tılacağını söyledi. Aoun'un sığındığı Fransız elçilik binasına giden yollar Lübnan ve Su- riye birlikleri tarafmdan kesildi.18. Sayfada Avrasya Maratonu BİR KİLO ALTIN — 8. Avrasya Maratonu dün koşuldu ve 7 bine >akın atletizmsever As>a kıtasından Avrupa kıtasına geçip hem madalya hem sertifika kazandı. Maratonu birinci biti- ren Gazi Aşıkoğlu (sol üst köşede) 1 kilo altın kazandı. (Fotoğraf: Arif Kızılyalın) . U2U her adım altın oldu 8. Kıtalararası Avrasya Maratonu dün koşuldu. Ünlü yabancı atletlerin katılmadığı yarışta Güneş Sigorta kulübünden Gazi Aşıkoğlu 2.23.09'luk derecesiyle birinci oldu. Aşıkoğlu'naödül olarak 1 kilo altın ve 5 milyon liralık mevduat sertifikası verildi. Altunizade Köprüsü ayağında başlayıp Dolmabahçe Sarayı önünde sona eren maratonda ikinciliği Mehmet Bayram, üçüncülüğü de Aydın Çekeneldeetti. Maratona katılan Ahmet Altun ve Sefa Het yarışı yarıda bırakırlarken yaklaşık 40 milyon liralık ödülün sahibi olan Gazi Aşıkoğlu, "Kazandığım para ile evalacağım" dedi. Sporda ANKARA (Cumhurivel Bürosu) — Devlet Bakanı Mehmet Kececiler'in "İdamlar hükümette gorüsüldü TBMM- ye gidecek" şeklindeki açıkla- ması tüm yurtta büyük tepki gördü. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, "Bugünkü cinayetlerin cezası olarak dun işlenmiş cinayetlerin katilleri- ni asmanın mantığı yoktur" diyerek hükümetin büyük ve- bal altında olduğunu soyledi. SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin, hükümetin tavrının cid- diyetsizlik olduğunu belirterek "ben teröristleri yakalayama- dım, ama elimdekileri cezalandınrım" mantığıyla davranmanın "çağdışılık" ol- duğunu söyledi. İHD, SBP Gi- rişim, Yeşiller Partisi, TZD ve pek çok demokratik kitle or- gütü de Keçeciler'in açıklama- sını sert dille eleştirdiler. Insan Haklan Derneği Ge- nel Sekreteri Akın Birdal, ko- nuyla ilgili olarak yaşam hak- kının hangi koşullar altında olursa olsun devletin güvencesi altında bulunduğunu kaydetti. Birdal, "Cezaevlerindekilere rehin gözüyle bakıyorlar" de- di. Keçeciler'in açıklamasının "dehşet verici" olduğunu ifa- de eden Birdal, şunlan söyledi: "Bu anlayış, devletin yaşam hakkına ve insan haklanna ba- luşını ele vermiştir. Keçeciler'in insan haklanna bakışı, aynı zamanda devletin, 12 Eylül hu- kukunun rejiminin bir devamı olduğunu ortaya koymuştur. Terörii yanhş yerde anyorlar. Terör, devlet elivle yaşam hak- kını yok etmek isteyen düşüıı- cenin içindedir. Bu görüşün hükümetin değil, Keçeciler'in olmasını umuyoruz." İHD Ankara Şube Başkanı (Arkası Sa. 20, Sü. 3'de) 287 idam dosyası Meclis'te Meclis'te onay bekleyen idam mahkûmlarından 157'si sol görüşlü, 18'i sağ görüşlü, 198'i adli suçlu, 4 dosya da Mısır Büyükelçiliği'ni basan Filistinlilere ait. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — TBMM'de 287 kişiye ait idam dosyalan onay için bekliyor. Bu idam kararlarından, 157'si sol görüşlü, 18'i sağ görüşlü, 198'i adli suç hü- kümlülerine, 4'ünün de Mı- sır Büyükelçiliği'ni basan 4 Filistinliye ait olduğu bildi- rildi. Halen TBMM Adalet Ko- misyonu'nda bekleyen bu idam kararlanndan 36'sımn PKK davasından hüküm olanlara ait olduğu da belir- tüdi. Bunu sırasıyla, 20 kişi ile Dev-Yol, 12 kişi ile Dev-Sol, 9 kişiyle de TİKKO davasm- dan hüküm alanlar izliyor. 18 sağ görüşlü idam mahkû- mu için verilen idam karar- ları ise MHP ve ülkücü ku- ruluşlar davalannda yargüa- nanlar için verildi. Öte yandan, söz konusu idam kararlannın 'akıbeti'- belirlemek ve bundannı sonraki idam cezalaruun in- fazını 'otomatikleştirmek' amacıyla verilmiş iki ayrı (Arkası Sa. 20, Sü. S'de) Octavio Paz, Eleştiri, Demokrasi. JJemokrasi, birbirinden farklı fikirlerin serbestçe yarıştığı bir düzenin adıdır. Tabulan pek azdır bu rejimlerin. Yasala- rında düşünceyi cezalandıran hükümlere rastlanmaz. Düşünce suçu diye bir kavram çoktan tarihe karışmıştır. Farklılıktan korkulmaz demokrasilerde. Tersine, farklılığın içerdiği dinamızmin top- lumları ileriye götürdüğüne inanılır. Bu inanç aynı zamanda bir kurum olarak eleştirıye verilen önemi yansıtır. Bir yerde, eleştirel düşünce olmuştur uygarlığın tarih içindeki motoru. Ve tabiı, Batı'yı Batı yapan, onun Doğu üzerindeki üstunlüğünü kuran da e/eşf/re/düşünebilen kafadır, medrese kafası değil. Eleştirel düşüncenin Batı'daki tarihsel ge- lişimı ve eleştirıyle demokrasinin iç içeliği, (Arkası Sa. 21, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Kohl kazançlı F.AImanya'nın yeni eyaletlerinde yapılan seçimlerde Hıristiyan Demokratlar önde. 3. Sayfada • Butto'ya bir darbe daha Pencap Yüksek Mahkemesi Başbakan'm gorevden ahnmasını onayladı 3. Sayfada • Yürümeyen İlişki TV3 'te ekrana gelecek İngiliz yapımı filmde yasak bir ilişki konu ediliyor. Filmin süresi 90 dk. 4. Sayfada • 11 ceset 8 ay sonra çıkarıldı Yenıçeltek grizu faciasında 68 kişi yaşamını yıtirmişiı. Ocakla 48 ceset daha var. 11. Sayfada • Tekel'de usulsüzlük Kumbaracıbaşı, Tekel'in dışsatımı Tek-Al'a vermesının usutsuz olduğunu söyledi. 12. Sayfada • Ziraat odalarından eylem hazırlığı TZOB üst yonetimine eylem için baskı. 12. Sayfada • Hükümet işçiye sozünu tutmadı Eylıilün ıkınci yarıstnda yapüacak sosyal güvenlik yasalarıyla ilgili doruk gerçekleşmedı. Ekonomide • Yabancı acente beklemede Körfez krizi surerse turizmdekı kaybımız yüzde 30-40'lara çıkabilir Ekonomide • Galatasaray hafif kaldı Italyan ligi 10'uncusu Pısa'ya 2-0 yenildıler. Sporda • Kendini gölgeleyen yazar Eleştihleriyle tanman Memet Fuat, sonradan dergi ve yayınevı yönetıciliğıne ağırlık verdi. Memet Fuat'ın bir başka özelliği de voleybola olan tutkusu. Arka Sayfada Özal, Fahd'la görüştü CtDDE / ABU DABİ (AA) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, baa Ortadoğu ve Körfez ülkelerini kapsayan gezisinin ilk durağı Suudi Arabistan'daki te- maslanm tamamlayarak, Birle- şik Arap Emirlikleri'nin baş- kenti Abu Dabi'ye gitti. Abu Dabi'de basm mensuplanna bilgi veren Cumhurbaşkanı Özal, Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin petrol ihtiyacının karşılanması konusunda bazı kolaylıklar yapılmasının isten- diğini bildirdi. Suudi Arabistan'daki görüş- meler dün sabah Cumhurbaş- kanı Özai'm kaidığı El Hamra Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasında teknik düzeyde basla- dı. TSİ 11.00'de Veliaht Prens Abdullah Bin Abdülaziz, Cum- hurbaşkanı özal'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Özal ile Prens Abdülaziz arasındaki gö- rüşmede veliahtın danışmam ile Cumhurbaşkanhğı özel Kalem (Arkası Sa. 21, Sü. 4'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog