Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Beşıktaşlılar! Beşıktaş'a Gonül Uyesı olun' Beşıktaş Gönul Üyesi Kartı'nız Pamukbank Şubelerı'nde. Kara Kartal'dan selam: Işlem tamanV BANK24 Cumhuriyet BEISI BAIMK24 Taraftara selam Işlem tamam! PAMUKBANK m67. Yıl; Sayı: 23759 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL 14 Ekim 1990 Pazar MÎTMüsteşarıKoman, îslami terör örgütlerinin çevre ülkelerden destek gördüğünü söyledi 'İslami terör tehlikesFİslami terör örgütlerinin para sıkıntısır olmadığını belirten MİT Müsteşarı ^Koman, "İslami Hareket Örgütü yoktur, adı kullanılmaktadır. Kim var arkasında, ona giremem. Politikaya, dış politikaya girer" dedi. 'Devletin üst düzey yöneticilerine yönelik 'bombalı paket girişimlerinin ortaya 'çıkarıldığını belirten Korgeneral Koman, 'Bunların kim olduğunu söyleyemem, bombalı koli olayı birden fazla" diye konuştu. #Koman, Bahriye Üçok'u ölümünden önce /uyardıklarını, özellikle bombalı paketler ^ y konusunda bilgi verdiklerini söyledi. • Koman, "Sol örgütler maddi sıkıntı içinde, soygunları bunun için yapıyorlar" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Milli Istihbarat Teşki- latı (MİT) Müsteşan Korgeneral Teoman Koman, "Türkiye'de İs- lami terör yoktur diyemeyiz. Tersine, üstelik, çevre ulkelerden destek sağlanmaktadır" dedi. İs- lami örgütlerin para sıkıntısı ol- madığını söyleyen Koman, "ts- lami Hareket Örgutü yoktur, adı kullanılmaktadır. Kim var arka- sında? Ona giremem, politika- ya, dış politikaya girer" diye ko- nuştu. Koman, sol örgutlerin "parasız" kaldıgı içın soygunlara giriştiğını öne surdü. Son terör olaylannı değerlen- dirirken "istihbarat" konusunun önemine değinen Koman, "Bu işlerin iyi isdhbaratla çözülme- si lazım. Biz MÎT olarak küçük başarüar peşinde koşmayız. Teş- kflat olarak önemli bir özelliği- miz var. Terör olaylartyla ilgili ipucu var dersera, nedir diyecek- siniz. Ybk dersem işiniz ne diye- ceksiniz. Teşkilatımızın görevi cinayet tahkikatı degil" diye konuştu. Güvenlik ve Yargı Muhabirle- ri Derneği Başkanı Ünal Inanç- ın organize ettiği yemekte gaze- te yöneticileri ve yazarlannın so- rulannı yanıtlayan Koman, "İs- lami terör" konusuna "ciddi bir tehlike" olarak değindi ve şun- ları söyledi: "Şimdi İslami terör yoktur di- yemeyiz. Üstelik, önemli ölçüde çevre ülkelerden destek saglan- maktadır. Nereden olacagım da çok iyi biliyorsunuz. Bu son olaylarda İslami Hareket diye bir şe> çıkıyor. Basında da gö- riiyoruz. Hareket adına bildiri- ler yayunlandığı halde emniye- tin veya MİT'in bu orgut hak- kında hiçbir bilgisi yoktur. Biz de diyoruz ki benüz böyle bir ör- gut yoktur. Böyle bir örgıit adı kullanılmaktadır. Kim vardır ar- kaanda, işte orada politikaya gi- rerim. Dış politikaya girerim. Onu da söytemeveyim. Ben, hu- kiimet sözcüsü degilim." Koman, "İslami örgütler, sol örgutlerden daha mı tehlikeli?" sorusuna ıse "Sol örgutlerin du- nımu 1980 oncesine gore tartı- şılır. Sol örgutlerin kadrolan o kadar geniş degil. Önemli olçu- de maddi sıkıntı içindeler. Hat- ta bugun savundukian fikirlerin geçerliliği tartışılır. Bu olaylara kanşanlara bakınız, vaktiyie ya- kalanmış, betli bir sure hapsedil- miş kişiler. İdeoloji orgutu de- ğil, terör, cinayet orgutu. Sade- ce geçim sekli, meslek olarak siirdurmektedirler" karşılığını verdi. Koman, Irak'ın terör örgutle- rıyle olan "İyi" ılişkilerine dık- kat çekerek, PKK ile bu ulkenin "yakın ilişkilerini" vurguladı. Sol örgutlerin "parasız" ol- dukları için soygunlara giriştik- lerini de belirten Koman, "Her geçen gun daba fazla profesyo- nel olmaktadırlar. Kendilerini yenilemektedirier. Ancak çok taraftar topladıklan söylene- mez"dedi. Koman, İslami örgutlerin ya- pısına ilişkin bir soruya da şu karşılığı verdi: "Biliyorsunuz memleketimi- zin yiızde 99'u müslumandır. Bunu istismar eden çoreler de çıkabilir. Onlann samimi hisle- rine hitap ederek çok para top- layabilirler. Yavaş yavaş organi- ze olabilirler. İslami teror örgiıt- lerinin, en azından para sıkıntı- sı yok. Gene o orgtttleri, teröriı, devlet potitikaa olarak kullanan birçok ülke vardır. Bnnlann des- tegine mazbar bepsi. Hakikaten, politik tehlike goslermektedirier. Bunu kabul etmemiz lazım." Koman, "İslami terör" ile il- gili devletin yeterlı bilgiye sahip olup olmadığı sorusuna ise "Her şeyi biliyoruz demek çok yanlış olur. Ama zaman geçtik- (Arkası Sa. 18, Sü. 2'de) BÖYLE BAŞA, BÖYLE TIRAŞ CÜNEYT ARCAYÜREK yazıyor 11. Sayfada BAŞKENT'TEN Yaşasın Değişim AHMETTAN ANKARA — Gazeteciliğin baştan çıkancı keyfi insana top- lumsal siyasal dönuşumlerin or- tasında yaşama olanağı vermekte. Elbette dünyanın ve Türkiye 1 nin değiştiğini görmenin keyfi- ni sürmek için illa gazeteci ol- mak gerekmiyor. Ama gazeteci olunca, keyfini çıkarmak hem kolaylaşıyor hem de keyif kat- merlenıyor. Sovyet Sefiri'nin sofrasından (Arkası Sa. 18 Sü. Vde) İstanbuPda binlerce kişi demokrasi ve laik Türkiye için yürüdü Dtişünceye saygı,şiddete sonKadın kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşe, milletyekilleri, sanatçılar, yazarlar, öğretim üyeleri, sendiİcacılar, oda temsilcileri ve binlerce yurttaş katıldı. İstanbul Haber Servisi — La- iklik ilkesine sahıp çıkmak ve Doç. Dr. Bahriye Üçok'un öldü- rülmesini protesto etmek ama- cıyla dün binlerce kişi İstanbul 1 da yürudü. Çeşitli kadın kunı- Iuşlanmn düzenlediği ve sanat- çı, milletvekili, yazar, öğre*tim üyesi, sendikacı, çeşitli odaların temsilcileri, ev kadınları ve çe- şitli meslek gruplanndan çok sa- yıda kadın ve erkeğin katıldığı yurüyüş, sakin geçti ve olaysız sona erdi. Yurüyüş, dün saat 10.30'da Çağlayan Parkı'nda başladı. Yalmzca "hukuka saygüıyız, şid- dete karşıyız*' ve "Demokrasi ve laik bir Türkiye için el ek" ya- zılı iki pankartın açıldığı yürü- B U G U N Cumhuriyet Zamana ayak uyduran saray saatleri Erdal Yazıcı / Berlin duvarı jüzyılın heykeliydi Ömer Uluç Haftanın Konuğu / Planlama'dan kimler geldi geçti!.. Müşerref Hekimoğlu / Kilimler Anadolu'nun kimliği Selçuk Erez / Sezon kasetlerinde ağır toplar Burak Eldem Bugün ve ber pazar Cunthurlyet'le yüş sırasında, slogan atılmadı. Organizasyon Komitesi, yurü- yüş başlamadan önce yürüyüşe katılanlan, "Bu sessiz bir yürii- yüştur, bir banş yuruyuşudür. Hiçbir slogan atılmayacak, hiç- bir marş söylenmeyecek. Belir- lenen pankartlar dışında pan- kart açümayacak. Biz sessizligi- mizk protesto yapmış olacağız" diyerek uyardı. lffar kişilik sıralar halinde el ele ve kol kola çevik kuvvetin oluşturduğu kordon arasında yürumeye başlayan kortej, sakin bir biçünde sürdürdüğü yürüyü- şü, Çağlayan Parkı'ndan 800 metre sonra Şişli Abide-i Hürri- yet Caddesi'nde sona erdirdL (Arkası Sa. 18, Sü. 4'dt) İZLENİMLER Sessiz protesto LEYLA TAVŞANOĞLU~ Demokrasi ve laikliği destek- leme ve güç vermenin en anlamlı biçimi yol boyunca hiç durma- yan alkışlar, aikışlar... Sabah 09'da kalabalık, Çağ- layan Parkı'nda toplanmaya başhyor. Çağdaş Yaşamı Destek- leme Derneği'nin bütün uyeleri orada. Derneğin Ankara Başka- nı Demet Işık bir akşam önce zorlukla bir otobüs bileti bula- rak Istanbul'a geliyor. O da ora- (Arkası Sa. 18, Sü. 2'de) ÖZAL'IN CANI SIKILACAK İSTANBULuan HİKMET ÇETİNKAYA'nın yazısı 10. Sayfada HUKUKÇULAR, ESKÎ EMNİYET MÜDÜRLERİ TERÖRÜ DEGERLENDIRDI 11. Sayfada TERÖRÜ PROTESTO YÜRÜY ÜŞÜ — Çağlayan Parkı'nda başlayan yuruyu^, 45 dakika son- m e tre ötedeki Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde sona erdi. Kadınların buyük çoğunluk- il k d ( F f V d t Y )n Şş y la yer aldığı yüriıyüşte, teror sessiz protesto ile kınandı. (Fotoğraf: Vedat Yenerer) KEÇECİLER AÇIKLADf îdamlan onay kararıKONYA (AA) — Devlet Ba- kanı Mehmet Keçeciler, "Terö- ristlerin sahip olduklan çetele- re ait idam cezalannın Meclis- te tasdiki meselesi hukümeti- mizce kararlaştınlnuştır" dedi. Keçeciler, Konya'da yaptığı açıklamada, ulkenin huzunınu bozmak isteyenlerin başına dev- letin gücünun er veya geç balyoz gibı ineceğini belirterek ulkemiz- de insanlanmızın bir arada hu- zur içinde yaşamasını istemeyen, sinsi emel besleyen, insanları kalleşçe bombalı paketlerle öl- düren düşman çevrelerin bulun- duğunu kaydetti. Devlet Baka- nı, "Bu mihraklar, anarşi ve te- rörle hiçbir yere varamayacak- lardır" diye konuştu. Terör ve anarşi konusunda (Arkası Sa. 21, Sü. S'de) İstanbuPdan Ardalı gitti, Ağar geldi Emniyette operasyon 18 ilin emniyet müdürü değişti, 5 il emniyet müdürü merkeze alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı, îçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atanırken Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar İstanbul, Malatya Emniyet Müdürü Özdemir, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Terör Hareket Dairesi Başkanı Mete Altan ise Adana Emniyet Müdürü oldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Hükümet, hız- •a tırmanan te- rör olaylarına yönelik ilk "makyajı"nı emniyet örgü- tunün vitrinin- de yaptı. Mehmet Ag«r Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, hükümet ve mu- halefetin "boy bedefi" haline gelen Hamdi Ardalı'mn yerine istanbul Emniyet Mudünı oldu. Ardalı, Îçişleri Bakanlığı'nda boş bulunan iki müsteşar yar- dımalığmdan birine atanırken Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Malatya Emniyet Müdürü Ha- san Ozdemir getirildi. Emniyet Genel Müdürluğu Terör ve Ha- rekât Daire Başkanı Mete Altan da Adana Emniyet Müdürü ol- du. Hazırlıklan uzun bir süreden bu yana süren Emniyet Mudür- leri Kararnamesi, Körfez ziya- reti öncesi Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal tarafından imzalandı. Kararname Îçişleri Bakanlığı bunyesindeki hazırlık çauşmala- n tamamlandıktan sonra Cum- hurbaşkam ve Başbakan'ın im- zalannı bekliyordu. Bir süre Başbakanlık'ta bekledikten son- ra bu hafta sonu Köşk'e çıkan üçlü kararname, Cumhurbaşka- nı Özal tarafından İstanbul'a hareketinden once imzalandı. (Arkası Sa. 18, Sü. 7'de) Güvenlik Konseyi oybirliği ile kınadı Israil BMlde yalnız BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i ABD'nin de katıbmıyla oybirliği ile kınaması, diplomatik çevrelerde Araplar için bir başarı olarak değerlendirildi. İsrail, kararı protesto etti. ŞEBNEMATtYAS «ne» ve yaralanm-^n. yol açan şiddet olaylannın kaygı verici NEW YORK — BM Güven- bulunduğu, İsrail güvenlik güç- lik Konseyi, pazartesi gıinü Do- ğu Kudüs'te 21 Filistinlinin öl- dürüldüğü, 150"den fazla kişinin de yaralandığı olaylar nedeni ile îsrail'i kınayan bir karan oybir- liği ile kabul etti. Kararda, "Sivillerin ve ibadete geleo masum kisilerin öldiırul- lerinin ölıim ve yaraianmalara yol açan tutumlannın kınandı- ğı, Israil'in, uluslararası hukuk- tan doğan gorev ve sorumluhık- lannı işgal altındaki topraklar- da yerine getirmesi gerektiği" belirtildi. (Arkası Sa. 21, Sü. Vde) ÖZAL, KÖRFEZ'E GİTTİ 21. Sayfada Berlin'den Öteki Alman YONCA ÖZKAYA Almanya'da kim, nasü, ne uğruna birleşti? Altı Demokratik Alman, Doğu Berlin'de açtıklan kabareli lokantalan Kartoon'da 'Birleşik Almanya'ya D.Almanlarm gözlüğü ile bakıyorlar. Roma'dan Italyan kompleksi NİLGÜN CERRAHOĞLU ttalya, Dunya Kupası ve AT dönem başkanlığı ile tam bir "imaj tırmanması" yaşarken, Berlin duvannın açılması ile birlikte kendini birden Akdeniz'in diğer ucundaki İspanya gibi biraz dışarıda buldu. New YDrk'tan Hızlı şahlar ŞEBNEM ATİYAS New York'ta merkezi meydanların aynlmaz bir parçası hızlı sokak satrancıdır. Bilbaodan Aşınan sevgili MİNE G.SAULNIER Bir kenti terk etmek, aşınan bir sevgiyi, çok giyilmiş bir gömleği terk etmeye'benzer. Marsilya'dan Genç anılar RAGIP DURAN Fransa'nın güneyindeki bu kentte, Aix En Provence'de 17 yıl sonra yeniden gezinmek ilginç bir duygu. Londra'dan Diana duruldu EDİPEMİLÖYMEN Prens Charles ve Diana'run uyuşması mucizeydi. CharJes, yaşamın anlamı üzerine kafa yoran, çirkin kent estetiğine savaş açan bir düşünürdü, Diana ise disko ve eğlence meraklısı genç bir kadın. Zürihten Körfez'den gelenler DOĞAN ABALIOĞLU Körfez krizi İsviçre'ye yüzde 6.4'lük enflasyon ve borsada yüzde 30'luk bir değer kaybı olarak yansıdı. Bu olumsuz gelişmelerin içinde en şanslı kesim ise otelciler. Budapeşte'den Marjinal müşteriler MEHMET MESTÇİ Ne olursa olsun Markus Lokantası özellikle akşamları olabildiğince neşeli, heyecanlı ve gürültülü bir yer. 12. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK Kişilik ve tstifa!..Sayın Ali Bozer'in Dışişleri Bakanlığı 'ndan istifası çok ya- rarlı olmuştur. "tstifa" diye bir kavramın ammsanması bakımından ya- rarlı olmuştur ve devlet, demok- rasi, siyasal ahlak, kişilik kav- ramlarmm bu olay nedeniyle gundeme girmesi bakımından vararlı olmuştur. Gerçi Sayın Alı Bozer, gazetecilerle yaptığı ko- nuşmalarda "basındaki spekü- lasyonlar" nedeniyle çekıldiğıni soylüyor; ama o ne söylerse sby- lesin, ortada "spekülasyon" degil herkesin bildıği çarpıcı bir gerçek vardır. Cumhurbaşkanı özal} Başbakan'ı, Bakanlar Ku- rulu'nu, Dışişleri Bakam'm bir yana ıterek, dışlayarak, hıçe sa- yarak ve sık sık "istiskal" ede- rek ulkeyiyonetmekte, anayasa- nın kendısıne vermediğiyetkıleri kullanmaktadır. Bu durumda yalnız Sayın Ali Bozer'in çekıl- mesi deyetmez, Başbakan'ın is- tıfası zorunludur. Sayın Akbu- lut'un neden bu işi yapmadığı hüzun verici bir soru işaretinin çengeli gibı Başbakan'ın kişili- ğıne takılmıştır. Olayın ıkı yonu ve yanı bu- lunmaktadır. Başbakan ve hükümet üyele- ri, anayasa dışına taşan ve gayri- meşru olduğu söz goturmez bir • * • (Arkası Sa. 21, Sü. Vde) • İç savaş melodramı TV 3'te ekrana gelecek 'Esır' adlı film, Amerikan iç savaşında bir askeri konu alıyor. 4. Sayfada • Zamansızlar Genç yonetmen kuşağından Ömer Uğur'un filminde Berhan Şimşek ile Nilgün Akçaoğlu'nu birlikte ızleyeceğiz- Akçaoğlu, filmde bir tıyatro oyuncusunu canlandınyor. 4. Sayfada • Demirel, Özal'ı e\eşlirdi Hükümetin gö'revını Çankaya yapıyor. 13. Sayfada • Asi general pes etti Lubnan Devlet Başkanı 'nı tanımayarak başkaldıran Aoun, Fransız Buyukelçıliğı'ne sığındı. 17. Sayfada • Piontek'le başanrız' Millı takım futbolculan teknik dırektöre guvenıyor. Sporda • Beşiktaş moral düzeltti Sabrı Dino 'nun anısına duzenlenen ozel maçta Beşiktaş Galatasaray'ı 3-1 yendi. Sporda • 64 karede düello Kasparov ve Karpov dunya satranç şampiyonluğu için yarın uçuncu maçı yapıyorlar. Arka Sayfada • Buğday tarlalarına çöp kondu Osmangazi Betediyesi, Bursa Büyukşehır Beledıyesi'nden aldığı onayla tarlaları kamulaştırarak çop boşaltacak. Arka Sayfada • Caretta sevenler' destek bekliyor. Denizkaplumbağalanm Sevenler ve Koruma Derneği'nin kurucusu tbrahim Gungör, gonulluler dışında turıstlerden yardım gorduklerini söyledi. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Kaleıtı Sahibi... Geçenlerde gazetecıler, hep birlikte Ankara Emniyet Mü- dürlüğü'ne giderek atış poligonunda sılah atışları yaptılar. Kimi hedefı vurdu, kımi vuramadı. Bazı gazeteciler değ- me nişancılara parmak ısırtacak derecede ısabetli atışlar yaptılar. Gazeteciler, çeşitli marka silahlarla atış yaparlarken iki bakan da gelmez mı? Onlar da gazetecıler ile birlikte atış (Arkası Sa. 21, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog