Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Trabzonsporlular! Trabzonspor'a Gönul Üyesi olun1 Trabzonspor Gonül Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubeleri'nde. Trabzon'dan selam: Işlem Tamam! (Q BANK2A Cumhuriyet BEN BANK24 Tarattara selam: işlem tamam' PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23758 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL ( KDV 13 Ekim 1990 Cumartesi Sürpriz atama Dışişleri Bakanı Alptemoçîn Yüksek Makine Mühendisi Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi, Özal'ın 'Dışişleri bürokrasisini terbiye girişimi' olarak nitelendirildi. İstifasını açıkladı Bozer Bush'u suçladı Bush-Özal görüşmesine alınmamasının kusurunun Bush'ta olduğunu belirten Bozer, 'Mutabakata göre 10 dakika başbaşa görüşeceklerdi. Ancak ABD tarafı görüşmeye Baker'ı almakla mutabakata uymadı' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Dışişleri Bakan- hğVndan istifa ettiğini dün resmen açıklayan Ali Bozer, hakkında spekülasyonlara sebebiyet verilmiş bir baka- nın bu görevi layıkıyla yü- rütebileceğine inanmadığını söyledi. Gazetelerdeki ya- yınlann gerçekle hiçbir ilgi- si olmadığını belirten Bozer, Cumhurbaşkanı Turgut (Arkası Sa. 16, Sü. 2'de) INÖNÜ: BOZER KURBAN 14. sayiada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — AJi Bozer'in istifasıyla boşalan Dışişleri Bakanlığı'na "sürpriz" şekilde ANAP hükü- metlerinin en uzun süreyle Ma- liye ve Gümrük BakanlığVnı ya- pan ANAP Bursa Milletvekili Ahmet Kurtcebe Alptemoçin atandı. Makine yüksek mühen- disi olan Alptemoçin'in Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi, Cum- hurbaşkanı Turgut özal'ın "Dı- şişleri bürokrasisini terbiye" gi- rişimi olarak nitelendirildi. Dı- şişleri Bakanlığı çevreleri de Alptemoçin'in "siyasi kariyeri bakımından Dışişleri'nin hep uzagında olduğu" değerlendir- mesini yaptılar. Alptemoçin ba- kanlığa atandıktan sonra evin- de gazetecüerin sorulannı yanıt- larken, Ali Bozer'den sonra Dı- şişleri Bakanlığı görevini yürüt- menin "zor ama onur verici" (Arkası Sa. 16, Sü. 3'de) BOZER: 8 SÜTUNA 7 MANŞET BAŞKENT'TEN AHMET TAM'ın yazısı 1g. Sayfada ALDIRMA GÖREVDE KAL! CÜNEYT ARCAYÜREK yazıyor 16. Sayfada ANAP ERKEN ŞEÇlME GİDECEK Ml? İZMIR'den HİKMET ÇETİNKAYA 16. Sayfada Tüketiciden zam öncesi hücum Piyasada KDV telaşı15 ekimden itibaren KDV oranlarının yükseltilmesi özellikle dayanıklı tüketim mallarına talebi arttırdı. Pazartesi gününden başlayarak otomobile 700 bin - 3 milyon, beyaz ve kahverengi eşyaya 60-100 bin lira zam gelecek. Ekonomi Servisi — Tüketici- nin KDV artışından kaçma te- laşı, dayanıklı tüketim malları piyasasına doping etkisi yaptı. 15 ekimde yürürlüğe girecek KDV artışından kaçınmak iste- yen tüketiciler alımlannı hızlan- dırdılar. Bakanlar Kurulu eylül ayın- da aldığı bir kararla temel gıda maddelerindeki KDV oramnı yüzde 3'ten yüzde 5'e, lüks mal- larda yüzde 15'ten 20'ye ve ge- nel KDV oramnı da yüzde 10'dan 1 l'e yükseltmişti. Kara- ra göre KDV oranlarındaki ar- tış 15 ekimde yürürlüğe girecek. KDV ile ilgili mevzuata göre lüks mallar arasında sayılan buzdolabı, televizyon, otomobil gibi dayanıklı tüketim malları 15 ekimde sadece vergi oranının değişmesi nedeniyle 60 bin lira- dan 3 milyon liraya kadar deği- şen bir yelpaze içinde zam gö- recek. Üretici firmalardan alı- nan bilgiye göre otomobile ge- lecek vergi zammı 700 bin lira ile 3 milyon lira arasında deği- şirken, buzdolabı, çamaşır ma- kinesi gibi beyaz, televizyon, müzik seti türünden kahveren- gi eşya da 60 bin lira ile 100 bin lira arasında zam gorecek. Tüketicilerin KDV zammın- dan kaçınmak için özellikle pa- halı mallara olan talebini arttır- dığmı vurgulayan dayanıklı tu- ketim malı üretici ve satıcıları, bu canhhğın, ilave talep doğma- sından çok yıl sonuna yayılma- sı gereken satın alma isteğinin erkene alınmasından kaynak- landığını savundular. Buna gö- re ekim ortasına kadar peraken- deciler düzeyinde yasanan can- lılık imalatçılara oldukça düşük (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) Mısıfda suikast OTOMOBİLt TARANDI — 64 yaşmdaki Mısır Meclis Başkanı, İslamcı ve liberal muhalefet liderleri tarafmdan parlamento (artışmaları sırasında demokratik olma>an \on!emleri kullan- makla suçlanıyordu. Motosiklelli suikastçılar Meclis Başkanı'nın arabasını taradıklan sonra olay yerinden kaçblar. Başkan Mahcup'la birlikte şoförii ve komması da öldü. (Fotoğraf: AFP) Meclis başkam öldürüldü Mısır Meclis Başkanı'na yapılan silahh şaldırıda koruması ve şoförii de öldü. Meclis Başkanı'nın otomobili 4 kişi tarafından tarandı. Dış Haberler Servisi — Mı- sır Meclis Başkam Rıfat El Mahcup (64) dun Kahıre'de uğradığı silahh şaldırıda öldü. Şaldırıda Mahcup'un şoforu ile muhafızı da yasamlannı yi- tirdiler. Görgu tanıklan, Mah- cup'un otomobilinin kimli£i belirlenemeyen motosikletli dört kişi tarafından Nil Nehri kıyısında bir caddede tarandı- ğını bildirdiler Reuter'e göre El Mahcup 1984'ten bu yana Meclis Baş- kanlığı yapıyordu. Mahcup hem İslamcı hem de liberal muhalefet liderleri tarafından, parlamento tartışmalarında demokratik olmayan yöntem- ler kullanmakla suçlanıyordu. El Mahcup, aynca Nasır döne- minden kalma aşırı planlı eko- nominin liberalleştirilmesine de karşı çıkıyordu. Öte yandan Mısır'da parla- mentonun feshedilmesiyle ilgi- li olarak önceki gün düzenle- nen halkoylamasında, Halk Meclisi'nin feshedilmesi yüzde 94'ten fazla oyla onaylandı. Mısır îçişleri Bakanı Gene- ral Abdülhalim Musa, dün yaptığı açıklamada seçmen lis- telerine kayıtlı 16 milyon kişi- den yüzde 58.56'sının referan- duma katıldığını bildirdi. Halk Meclisi'nin 1987'de oluşturulmasında temel alman seçim yasasının yüksek mah- keme tarafından anayasaya aykın bulunarak iptal edilmesi üzerine halkoylamasına gidil- mesine karar verilmişti. Îçişleri Bakanı Abdül Halim (Arkası Sa. 14, Sü. 8'de) ALMAN BAKANA SUİKAST 3. Sayfada Üçok'un öldürülmesi protesto edilecek Kadııüar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Hukukçu Kadınlar Birliği ve Kadın Sorunlarını Araştırma Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş, Çağlayan Parkı'nda bugün saat 10.00'da başlayacak. Çok sayıda dernek, sendika ve SHP tarafından desteklenen yürüyüş, 800 metre sonra Şişli'de son bulacak. LEYLA TAVŞANOĞLU Laiklik ilkesine sahip çıkmak ve SHP Parti Meclisi üyesi Doç. Bahriye Üçok'un bombalı bir suikastta öldurülmesini protes- to etmek amacıyla bugün tstan- bul'da bir yürüyüş düzenleniyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Hukukçu Kadınlar Birligi ve Kadın Sorunlan Araş- tırma ve Uygulama Merkezi'nin düzenlediği yürüyüşe çeşitli sen- dikalar, SHP ve çeşitli demok- ratik kuruluşlar destek veriyor. Çağlayan Parkı'nda sabah 10.00'da başlayacak yürüyuşte katıhmın yüksek olması bekle- niyor. Yürüyüş 800 metrelik bir yolda devam ederek Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde son bula- cak. Yürüyüşün gerçekleştirilmesi için tstanbul Valiliği'ne başvuru- yu çeşitli derneklerin temsilcile- rinden kurulan 7 kişilik bir he- yet yaptı. Yürüyuşte, "Demok- ratik ve laik bir Türkiye için el ele" ile "Hukuka saygıhyız, şid- dete karşıyız" yazılı pankartlar dışında hiçbir dernek ve kuru- SHP TERÖRÜ ARAŞTIRACAKİ1. luş adı yer almayacak. Yürüyüşe destek veren kuru- luşlar şunlar: Türk Hukukçu Kadınlar Der- neği, Türk Kadınlar Birliği, So- roptimist Kulüpleri Federasyo- nu, Türk Kadınlar Konseyi, Ata- türkçü Düşünce Derneği, Kadın POLLY PECK KRİZİ Hakiannı Koruma Derneği, Mor Çatı Vakfı, tstanbul Kız U- sesi Mezunlan ve Mensuplan Derneği, tstanbul Kadın Plat- formu, Kaktıis Dergisi, Üniver- site Ögretira Üyeleri Derneği, ts- tanbul Barosu, tstanbul Tabip Odası, tstanbul Eczacılar Oda- sı, tstanbul Veterinerier Odası, tstanbul Diş Hekimleri Odası, Yazarlar Sendikası. Türkiye Gazeteciler Sendika- sı, Belediye-ts, Petrol-ts, Tüm- Tis, Basisen, Hava-tş yürüyüşü destekleyen sendikalar. SHP II Başkam Ercan Kara- kaş, dün yaptığı yazılı açıklama- da bütün partileri yürüyüşe ka- tılmaya çağırarak şöyle dedi: "Bundan onceki menfur olay- larda olduğu gibi Bahriye (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) Asil Nadir'e bir ay süre EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Polly Peck'e kredi veren bankalar, Yönetim Kurulu Başkam Asil Nadir'in, şirketin acil nakit ihtiyacını kar- şılamak uzere bir haftadır yap- tığı girişimleri olumlu bularak kendisine 9 kasıma kadar yeni bir sure tanıdı. Şirketin borçla- nnın nasıl ödeneceğine bu tarih- ten sonra karar verilecek. Asil Nadir, geçen günlerde Türkiye 1 deki çeşitli bankalarla yaptığı anlaşmalarla acil ihtiyaç du- voılan 100 mil- yon sterlinin bir kısmını sağ- ladı. Kendisine tanınan yeni sürede de Polly Peck'in yıl so- nuna kadar ödemesi gere- ken 200 milyon sterlin için ge- rekli bağlantı- ları kurabilece- ği tahmin edili- yor. Polly Peck'e kredi veren 60 kadar banka ve mali kurul^ışun tem- silcisı, geçen hafta bir araya gelerek arala- rından 10 kişilik bir komisyon oluşturmuşlar ve Asil Nadir'e bir hafta süre tamyarak şirketin acil taze para ihtiyacını karşüa- masını istemişlerdü. Temsilcilerle Asil Nadir arasında dünkü gö- ruşme, geçen haftakinin aksine kısa sürdü. Sabah erken başla- yan toplantıdan oğle vakti ayrı- İSTANBUL " Krediler haftaya kesinlik kazanacak Ekonomi Servisi — Polly Peck Yönetim kurulu Baş- kam Asil Nadir'in, çarşam- ba ve perşembe günleri Is- tanbul'da kaynak sağlamak üzere ban bankalarla yaptı- ğı ön görüşmeler, önümüz- deki hafta sonuçlanarak ke- (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) lan bankacılar açıklamalannı yi- ne gece geç saatlere bıraktılar. Polly Peck merkezinden yapılan rtfsmi açıklamada "Polly Peck International'a kredi veren ban- kalar, borçlann ödenmesini, en uygun koşulların değerlendiril- mesj amacıyla gecici olarak dur- durmaya karar vermişlerdir. Londra'da 9 kasım tarihine ka- dar geçici bir ertelemeye, bazı bankacılann resmen onaylaması koşulu ile karar verildi. Bu ta- rihten sonra Polly Peck'te düz- gün bir yeni- den yapılan- maya gidilmesi amacıyla yeni bir süre tanına- cağı umulmak- tadır" dendi. On gün önce Polly Peck'in tum muhase- besini inceleye- rek bir rapor hazırlamakla görevlendirilen mali danış- manlık firması "Coopers and Lybrand Delo- itte"ın 9 kası- ma kadar ra- porunu hazır- layacağı, bun- dan sonra his- sedarlarla gayri resmi bir toplantının yapılabile- ceği ifade edildi. Polly Peck'te '•yeniden yapılanma" ile ne kas- tedildiği açık değil, ancak bu- nunla "Asil Nadir'in yönetim kurulu başkanlığından çekilmesi ve şirketin >önelicisi sıfatıyia sa- dece günlük yönetiminden so- (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) DoĞUKUDÜSKATLİAMI Şemiler'in Asil Nadir yorumu: Londra'ya fazla güvendi Polly Peck krizini değerlendiren Cumhurbaşkanı Özal'ın Bankacılık Danışmanı Bülent Şemiler, "Gördüğüm kadarıyla Asil Nadir gazeteler hariç Türkiye'deki yatırımlarını tasfiye etmek amacında" dedi. ANKARA (AA) — Bülent Şemiler, işadamı Asi Nadir'in ortağı ve yönetim kurulu başkam olduğu Polly Peck International'da (PPI) yasanan krizle ilgili olarak, "Asil Nadir tngilte- re'ye fazla güvendi" dedi. Emlak Bankası eski Ge- nel Müdürü Bülent Şemiler, AA muhabirinin PPI krizi- ne ilişkin sorularım cevap- landırdı. Şemiler, Asil Na- dir'in Türkiye'deki yatınm- larına ilişkin bir soru üzeri- ne, "Kendileri için konuşa- mam, ama benim gördü- ğüm kadanyla Asil Bey ga- zeteler haricinde Türkiye'- deki yaünmlannı tasfiye et- me karannda" şeklinde ko- nuştu. Şemiler, PPI krizin- de Türkiye'nin tutumuna ilişkin bir soru üzerine de "Dışişleri Bakanlığı men- supları haricinde ciddi ola- rak bu konuya eğilen yok" dedi. Bülent Şemiler'e AA mu- habirinin sorduğu soru ve cevaplan şöyle: — Polly Peck ve Asil Na- dir konnsundaki gelismeler (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) B U G U N Dâsler dünyasma tMiyunm! Bugün ve her cumartesi Curahuriyet'le Y A R I N Yann ve her pazar Cumhuriyet'le Suriye, IsraiTi kınadı — Hep bo>le uzun tatil duşlemiştim. Suriye Dışişleri Bakanı Faruk Şara, Doğu Kudüs olaylarını "vahşi kıyım" olarak niteledi. Tel Aviv ise İsraiPin kınanmasım isteyen AT'nin, Saddam Hüseyin'le aynı konuma düştüğünü öne sürdü. Dış Haberler Servisi — Doğu Kudüs'te gerginlik devam eder- ken, Suriye Dışişleri Bakanı Fa- ruk Şara, BM Güvenhk Konse- yi'nden, Doğu Kudüs katliamı ile ilgili olarak İsrail'in kesin bir dille kınanmasım istedi. Israil ise Avrupa Parlamentosu'nun ken- dilerine karşı aldığı kınama ka- ranna sert tepki gosterdi. Suriye Dışişleri Bakanı Şara, AFP'ye verdiği demeçte Doğu Kudüs'te meydana gelen olaylan "vahşi kıyım" olarak niteledi. AA'nın haberine göre Suriye Dışişleri Bakanı, tsrail'in boyun- duruğu altında yaşayan Arapla- ra yönelik şiddet eylemlerinin, Arap toplumunun hakiannı geri almak için sürdürdüğü mücade- lede daha kararlı olmasına yol açacağım söyledi. Ülkesinin, BM gözetiminde (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) Kadınlarımız, Laiklik ve Demokrasi... î^eriat duzeninde kadın, yarım insan sa- yılır; erkekten geri bir yaratık olarak değer- lendirilir. Böylesine çağdışı bir özlemin tutsağı olan- lar, ne yazık ki ülkemizde de hâlâ var. Kımi- leri bu kör ınançlarını şiddete de başvurarak savunma çabasındalar. Hevesleri, Türkiye'yi ortaçağın karanlıklarına çekebilmek... Kadını yarım insan sayanların en büyük hayali, laik ve özgür düşünceyi susturmak, etkisiz kılmaktır bu ülkede. Atatürk, cumhu- riyet devrimı ve çoğulcu demokrasi, onların gözünde en büyük düşmandır. Cumhuriye- tin temel ilkelerini, tabıı en başta laıklıği ve demokrasiyi adım adım geriletmek. kafası- nı ortaçağa çevirmış olanların başlıca ama- cıdır. Kendi insanlık haklarına sahip çıkmak du- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Beyrut'ta savaş bulutları Sunye, A oun 'un bplgesini kuşattı 3. Sayfada • İpekyolu'nda Türkçe belgesel 'Turkuaz' belgeseli Turkiye'den Çin'e uzanan tpek Yolu boyunca Türkçe konuşulan bölgeleri işliyor. 4. Sayfada • Düttürü Dünya TV1 'de Turk Sineması 'nda Zekı Ökten 'in fılminde Kemal Sunal'ı ızleyeceğiz. 4. Sayfada m Antalya'da bol ödül 'Kanlar Koğuşu' Antalya Şenlıği 'nde en iyi film seçıldı. Hülya Koçyiğit filmdeki roluyle 'En tyi Kadın Oyuncu' odülünu aldı. Hulya Koçyiğit, Kadır Inanır'la oynadı. 5. Sayfada m Hukuk devleti ilkesine aykırı Hukumete KHK çıkarma yetkisi veren yasanın iptal gerekçesı açıklandı. 11. Sayfada • Yılmaz: Erken seçim şart Türk-İş genel başkam teror olaylannın faillerinin bulunmasım istedi. 11- Sayfada • Sümerbank mağazalarım devrediyor Sumerbank 122 yeni bayilik verecek ve arosunu %30 arttıracak. Ekonomide • Metro, üreticiyi böldü Bir grup üretici Metro ile çalışmaktan memnun. Ekonomide • Piontek: Gerçekçi olalım Mitlı Futbol Takım Teknik Dırektoru S. Irlanda maçı oncesi temkınli konuştu. Sporda • Milyarder dul Carmen Yazar Moravia'nm mırası 36 yaşmdaki gıizel karısı Carmen Llera'ya kalıyor. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Başlıyor• •• Mısır Millet Meclisi Başkam Rıfat El Mahcup, dün Kahi- re'nin en işlek caddelerinden birinde düzenlenen bir sui- kast sonucu öldürüldü. Ajanslar, cinayetin Müsluman Kardeşler örgütü ya da Sad- dam yanlısı teröristlerce düzenlenebıleceğini ileri sürüyor- lar. Müsluman Kardeşler, 1928 yılında Mısır'ın Ismailiye ken- (Arkosı Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog