Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

10 EKÎM 1990 KENTOAŞAM CUMHURtYET/9 Taksim Meydanı bugunlerde şanüyeyi andın>or. Iş makinaları \e dozerler çalışmalannı aralıksız olarak surdürüyor. (Fotograf: Sual Kozlukiu) Istiklal Caddesi'ndeki düzenlemenin 29 ekime yetiştirilmesi bekleniyor Taksim şantiyeye döndüYaya yolu düzenlemesi başta Taksim alanı olmak üzere *stiklal Caddesi'ne açılan yan sokakları da etkiliyor. iaksim Meydanı'nın bir kısmının ulaşıma kapatılması bölgede trafiği aksatıyor. Yaya geçidinin yanı sıra tramvay hattı çalışmalan da hızla sürüyor. tstiklal Caddesi'ni eski görünümüne tekrar kazandırmayı amaçlayan proje Istanbul Büyükşehir Belediyesi'ne lOmilyarlirayamalolacak. REMZt GÖKDAĞ Istiklal Caddesı yaya yolu düzenlemesi projesine göre Taksim Meydanı'nın bir kısmının trafiğe kapatılması bölgede tra- fiği felce uğratırken, araçlar Taksim'ın arka sokaklarında sıkışıklıklara neden oluyor. Istanbul Buyukşehir Belediyesi kontrolünde yeniden duzenlenen Istik- lal Caddesi'nin, eski gorunumune tekrar kazandınlması amaayla yurütelen çalış- malar da butün hızıyla devam edıyor. Yapılarıyla ve zamanındaki etkınlik- leriyle Istanbul'un Batı'ya açılan en önemlı penceresi olan Lebon'u, Markız'ı, Tokathyan'ı ve Degustasyon'daki unutul- maz anıların kaynağı Pera, bugun de sı- nemalarıyla, Çiçek Pasajı ve gece kuluj> leri ve satış mağazalanyla, İstanbul'un en hareketli bolgelerinden biri olma özel- liğini koruyor. Son yıllarda hızlı kentleşme koşulla- nnda eski özelliklennden çok seyler kay- beden Beyoğlu, yoğun araç trafiği ile her geçen gun eski benliğıni kaybederek ls- tanbul'un en karmaşık trafik merkezle- rinden bırı haline geldı. Kentin yoğun yaya bölgelerinin yeni- den duzenlenmesi ile ılgüi çalışmalara başlayan Istanbul Büyükşehir Belediye- si, Tünel - Taksim guzergâhı boyunca uzanan tstiklal Caddesi'ni ve caddeye açılan yan sokakları duzenleme kapsa- mma aldı. Istanbul Buyukşehir Beledi- yesi Projeler Daıre Başkanlığı'nca Prof. Dr. Gundiu Ozdeş'e hazırlattınlan prg- je ile iç avlular ve pasajlar, tarıhi geçmi- şine, özgün mimari yapılarına ve kulla- nımlarına ters duşmeyecek biçimde du- zenlenerek yaya bölgesine kazandı- rılacak. tstiklal Caddesi'nin tumuyle yaya ge- çışine uygun olarak yeniden duzenlenme- sinden sonra eski gunleri arumsatan ve alışveriş yapahlara yardıma olmak ama- cıyla caddede bir tramvay çalışacak. Projenin ulaşıma ilişkin planına göre Taksim - Tünel arası tümu Ue araç trafi- ğine kapatılacak. Bolgenin tarihi ozellık- lerine ve ozgun vapısına uygun olarak kullanılacak tramvay da Taksim - Tunel arasında toplu taşımacılık hizmeü vere- cek. Bolgeye ozel araçlarıyla gelecek kı- şiler araçlannı Istiklal Caddesi yakının- daki otoparklara ve taksi duraklarına bı- rakacaklar. Ambulans, itfaiye ve guven- lik güçlerine ait araçlar caddeyi her an kullanabilecekler. Konsolosluk araçları ise kontrollu geçiş hakkma sahip olacak- lar. Caddede yer alan ışyerlerinın servis ıhtıyacı ile çop toplama ve temızlik gıbı belediye hizmetleri sabah erken ve gece geç saatlerde belirlenen zamanlar için- 4e karşılanacak. Projenin altyapıya ilişkin bölümünde ise telefoh, elektrik, su, doğalgaz, kana- lizasyon gibi tesıslerın on yıllık bir dö- nemde ihtiyaca cevap verebilecek şekil- de planlandı. Yaya bölgelen boyunca kaldınm cafe- leri, lokantalan, oturma köşeleri ve çi- çeklikler tasarlandı. Taksim Meydanı yö- nunde sembolik giriş kapısı, oturma ve aydınlatma elemanları, bayrak dırekle- ri, tanıtım panoları, saat kulesi, yönlen- dirme levhaları, duraklar ve vıtrinler caddenın yaya mobilyalanna uygun ola- rak duzenlenecek. Caddenın her iki yakasında yer alan tarihi ve yenı bınaların cephe etudleri ya- pılarak caddenın eski özgun karakteri- ne kavuşturulması amaçlanıyor. 197.5 milyon lira bedelle Prof. Dr. Gündüz Ozdeş'e hazırlatılan "Jstiklal Caddesi Yaya Bölgesi Düzenlemesi Pro- jesi"nin Istanbul Belediyesi'ne maliyeti yaklaşık 10 milyar lirayı bulacak. 29 Ekım'de açılması planlanan caddenin iş- lemlerdeki gecıkme nedenıyle açılışınm yaklaşık 1 hafta gecikebıleceğı belir- tiliyor. Galeri • Atölye PERA • 146 97 38 • 132 64 26 Artık . Şişli'de de Çizgî Dönem l FİGÜRDE DUYARLILIK 5-31 EKİM 1990 RESUL AYTEMÜR N E Ş E E R D O K E R 6 I N İ N A N KEMAL İSKENDER Ö Z E R K A B A Ş E R O l K I N A L I KASIM KOÇAK İ B R A H I M O R S DOĞANPAKSOY BURHAN UYGUR ABDİ İPEKÇİ C\D a-l M2*t TEŞ»İKİYE-İST*NBlL-TLItkE> (1) l « »7 »I III - 141 04 5» (!| • 147 74 7* FA\ |l| 146 »7 »I lanak9 MMTM1MİSJ " NİLAY MESTÇİ KERMEN Resim - Gravur Serglsl 10 Ekim -27 Eklm Nlıpeüye Cad. 44/2 Etiler 165 19 35 - 165 32 91 riOBİ sanat çalemi EREN EYÜBOĞLU BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU Resim Sergisi 4-19 Ekim Valikanagı Cad. Pauj SS Nit«ntt*ı 1*6 72 »1 AYŞEGÜL İZER Kolaj-Özgün Bash 25 Eylül-20 Ekim '90 SOYAK SANAT GALERISI BOyûkdere C»d Ha. M Mccidiyekdy 175 09 10-20 SADBERK HANIM MUZESI PıyasaCad 27 29Büyükdere Ist 14238 13-14-1420365 PARÇALI BOHÇA SERGİSt SEVIM HANİF VE 89-90 GRUBU 7 Ekım-16 Ekim Çacşambahanç herçfln 1000-1700 Düzenleyen SANAT ODASI TO8HIBA ELEKTROMAK AŞ.'nin KATKILARIYLA BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU Resim Sergisi 8 Ekim • 3 Kastm jfr ALMELEI^ Nispetiye Aytar Cad. Nil Apt. 24/6 LEVENT 169 80 14 LâlehanTfezkan ResimSergsi 8 UOOIBJOO • Yonça Modern Sanat Galerisi •• n>-*w Valikonağı Caddesi No 117<2 Nışantaşı Istanbul - :6Efaml«o '100 180C ,Paz2igurJe;dsnlf HabslofpBC«<l<teı36 Harfrolsanhi TH I32471' Resim Sergisi • G A R A N T I 5 \ N M G M E R I S I • atölye • 132 64 26 I I RAMKO 1 0 - 2 2 EKİM SANAT MERKEZİ Atıye Sok. Yuva Apt 8'2 Teşvıkıye 1 % 15 AEDPA ^ ^ T e k s t ı l b a n k Sanat Galerisi VURAL SÜBİLER Resim Sergisi 26 Eylul-15 Ekim HOarev Gcrede Cad 12S Te«viklye 136 12 79 TEM SANAT GALERİSİ -HZDSI VI MUUnM 5- ylrml yabancı 36 urMtçtdan Mfm« ort|inıl unatoal bfktm [GRAVUR ÜTOGRAFf-SERİGRAFt Her Bitirene MadaNvç Sertifıka SultanbeylVde eğitim kiralık binalarda yapılıyor Dükkân okııllar!.. FİGEN ATALAY MEHMET SARAÇ Sultanbeyli... istanbul'un hem çok uzak hem çok sorunlu bir ılçesı. Buradakı ılkokul öğrenci- lerı de butun yaşıtlan gibi okul- larına gırmeden once "Türkum, doğnıyum, çalışkanım" dıye başlayan "Andımız"ı soyluyor- lar, ama sonrası biraz değişiyor. Çunku bu ılçedeki ilkokul oğ- renalennın çoğunluğu, ant söy- ledikten sonra normal bir okul bınasına, oradan da sınıflara de- ğil, dükkânlara ginyorlar, pen- ceresız, perdesız, araç-gereçsız, renksiz""sınıf'lannda, ölgun bir ışığm altında çoğunluklan bir sı- raya dörder kişi oturarak ders dınliyorlar. Bu sınıflann öğret- menleri hep ayakta. Çunku ne oturacak sandalyelerı, ne defter - kıtaplannı koyacak kursulerı var. Sandalye ve kursülerin bu- lunduğu sınıflarda ise bunları koyacak yer yok. Sultanbeylı'nın sıraya sığamadıkları için ayakta yazı yazmak zorunda kalan oğ- rencileri, "burada oğretmenlik değü çobanlık >-apıyonız" dıyen oğretmenlen, kıralık dukkânlar- dan oluşan okullarda geçen her yılın ömurlennden 10 yılı gotur- düğünu soyleyen yöneticilerı, çocuklanmn öğrenira görduğu okullardaki koşulların iyileştir- mesine guçlerinin yetmedığinı anlatan velilerı, bu konuda dev- letın kendilerine "yardım eli" uzatmasını bekliyor. Geçen yıl da gittığımız Sul- tanbeyli'nın "dukkân okul"lan yine aynı. Tek değişiklık kendı- leri kiralık olanlar artık mulk sahibi gıbı davranarak yenı-ki- ralık dukkânlar tutabılıyorlar. Sultanbeylı'de 5 resmi ılkokul var. Bunlardan ikisi normal bi- nalarda eğitim ve öğretım veri- yor. Diğer üçu ise kiralık dük- kânlardan oluşuyor. Sultanbeyli, "demokrasüerde çare lükenmez" sözunün kanıtlandı- ğı bir yer. Nüfusun hızla artması ve buna bağlı olarak ftğrenci sa- yısındaki artış sonucu mevcut U- kokullar yetmeyince çare, kira- lık dükkânlardan oluşan okul- lara bağlı kiralık derslikler aç- makta bulunmuş. Örneğin kira- lık dükkânlardan oluşan Tefer- rüç tlkokulu'na bağlı 5 derslik bulunuyor. Elbette bunlar da kı- rabk. fstanbul Milli Eğitim Mu- durluğu'nden onay alınarak açı- lan bu derslikler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da onayı gelınce Tbrgut Reıs Ilkokulu'na dönuşe- cek. Bu beş dukkândan oluşan okulun kirası aylık 700 bın lira. Oteki kiralık okullar gibi bunun da kirası okul aile birliğinin ve- lilerden topladığı paralarla ode- niyor. Bu okulda, öğretmen kur- süsü, sandalyesi, öğretmenler odası, bir ilkokul sınıfında ol- ması gereken pek çok araç ge- reç gibi "luks"ler yok. 5 derslik içın 120 takım sıra istenmış, an- cak 50 takımı gelmiş. Öğrencı- ler genellıkle bir sırada dorder kişi oturuyorlar, kayıtlar devam ediyor. Öğrenci sayısı daha çok artarsa bir sırada beşer kişi otur- mak zorunda kalacaklar. Işte iki tuğlayı ust uste koyup, uzerını de bir kumaşta örterek "yarattıgı" sandalyede oturan bir öğretmenin ıstekleri: "Eh bfayuk isteğimiz, devlet bir sandalye, bir sıra için bizi va- tandaşla yuz yiıze bırakmasın. Bir sıra için marangoza, demir- ciye muhtaç olmayalım. Muh- taria, esnafla, okul aile birlikle- riyle uğraşmaktan bıktık. Ezili- >onız, mahkûm oluyoruz, og- retmenliğimizin kıymeti kalmı- yor." Ilkokullann yonetıcileri ve öğretmenlerıne göre, Sultanbey- li'de en az 15 ilkokul, 4 ortao- kul ve 2 lise yapılması gereklı. Çunku nufus hızla artıyor ve il- kokul çağındakı çocuklar da gi- cuklar, lahtada yazılanlan ışığın yetersizliğinden okuyamıyor" dıye yakınıyor. Bir diğerı "Ço- cuklara ne oğreteceğimizi bile- miyonız. Örneğin temizlik ko- nusunda ne desek çok saçma ge- livor. Çunku su >oL, tenefuste susuz tuvalete girivorlar. Biz te- mizligi nasıl anlatahm" diye ko- nuşuyor. Kırahk okullardan bi- rinin yöneticısi, binasıyla yeter- siz araç-gereciyle böyle bir eği- timle yüz yuze olmanın her yıl ömrunden 10 yılı göturduğunu sûylerken bir başka yonetıcı de bu tur okulların öğrenci uzerin- deki etkilerini şoyle anlattı: tlçede 5 resmi ilkokul var. Bunlardan 2'si ncfrmal binalarda eğitim ve öğretim veriyor. Diğer üçü ise kiralık dükkânlarda. Bir yönetici bu tür okulların öğrenciler üzerindeki etkilerini anlatırken "Okul binasma girildiğinde oranın okul olduğu anlaşıhr. Okul havası vardır. Oysa dükkânlarda ise okul havası yok. lnsanda bir okula girildiği duygusunu uyandırmıyor. Binasıyla yetersiz araç gereciyle böyle bir eğitimle yüz yüze olmanın ömürden 10 yıl götürdüğünü söyleyebilirim" diyor. derek çoğalıyor Ancak bunun yerine bol bol cami ve Kuran kursu açılıyor. Kuran kursuna 4.5 milyon lira bağışta bulunan bir velinm okul ıçın sandalye pa- rası vermedığınden söz ediliyor. Her gun saatlerce yol teperek, Gebze'den, Yalova'dan Kartal- dan gelen öğretmenler ısyan edi- yor. Kimısı, "Her sabah bir sa- at ayakta volculuk yapıyonım, sonra da akşama kadar sınıfta sandalye olmadıgı için ayakta ders anlatıyorum" dıyor. Kımı- sı, "Oğretmenlik değil çobanlık yapıyoruz, bu koşullarda eğitim olur mu? En arkada oturan ço- "Okul binasma gıriidiğinde, oranın okul oldugu anlaşılır. Okul havası vardır. Dükkânlar- da ise okul havası >ok. İnsanda bir okula girildiği duygusu uyandırmıyor." Butun bu sorunların fazla farkında olmadan koşup oyna- yan, arkadaşlarıyla kavga edip ağlayan bu okulların öğrencıle- rinden binnin şu sözu her şeyi daha ıyi anlatıyor gıbı: "Bir sırada beş kişi otunıyo- ruz. Yazı yazmamız gerekince iki kişi ayaga kalkıyor. Onlar ayakta, biz oturarak yazıyonız. Yoksa sığamıyonız." Aile cinayeti Hd saııığa idaııı cezası isteniyorİSTA.NBÜL (AA) — Çağla- Anne ve babasınuı "mahallede yan'da, evden kaçan kızlannı, çj- gezemez olduk, senın yaşın ufak, kan dedıkodular uzerıne oldur- dukleri iddiasıyia, anne ve baba- nın idam, kardeşın de muebbet hapıs istemıyle yargılanmasına başlandı. Istanbul 6. Ağır Mahkemesı'n- deki duruşmada, Kahraman Var- dım (26), ablası Nurten Yardım- ın, tsmet Durak adlı bir kışıyle kaçarak bırlikte yaşadığını, bu yuzden Tokat'takı evlerını satıp Çağlayan'a yerleştıklerini ve ab- lasını bulup, namuslarını temiz- lemek için planlar kurduklarını anlattı. az yatar çıkarsın, aslanlar gibi sa- na bakanz" şeklinde konuştukla- rıru ve aklını çeldiklerinı kayde- den Yıldırım, şunları anlattı: "Birgün *annem rahatsız' diye ablamı eve çağırdım. O kardeşim Nurgul'e sanlırken ben arkadan bıçakla>acaktım. O>le de oldu. Btçağı ciğerlerine sapladıın. O sı- rada bıcak geri teplı, ben de yara- landım. Daha sonra bahçeje çık- tım. O sırada ablam olmemiş ve kardeşim Nurgul'un anlattıgına gore, annem onu tulbentle bog- muş." MİLLİ PİYANGO ÇEKİLDİ 2 milyar lira 4'e bölündü 159519 nolu ehliyetimı kaybettim. Hükümsüzdur tSMET KURTULUŞ A N K A R A (AA) — Milli Pi- yango'nun 9 Ekim 1990 çekilişi dun yapıldı. lkramiye kazanan numaralar şöyle: 2 MİLYAR 532495 Samsun-Ankara-tstan- bul-Ankara 500 MİLYON 454478 Istanbul-lstanbul 100 MİLYON 057669 Muğla-İstanbul-Ankara- Balıkesir 324470 Ankara-Ankara 710910 Samsun-lstanbul-Izmır- İstanbul 54) MİLYON 057324 165946 521286 702264 967268 10 MİLYON 047384 103881 126884 142104 173580 207400 240914 315716 346282 376530 399995 449692 554682 574836 579715 609760 681248 744686 867461 912055 5 MİLYON 094971 158869 173543 215638 241204 294978 317766 325967 340068 361936 365186 372723 414367 429480 460871 499542 502032 516836 517756 520333 541849 549496 600617 600687 601252 602666 635311 693154 700677 746478 751741 766112 773177 780639 806416 820962 822136 865064 873919 894694 901656 906870 916182 933284 958865 965793 975136 979882 982827 997596 2 MİLYON 001250 006080 006543 010597 026253 026799 029992 034330 044626 047184 050000 050412 055348 061649 062090 076262 085183 101311 111708 128177 128865 144465 159351 161382 193979 202174 224594 226463 229484 234401 241763 244851 256274 268093 281991 313117 331672 331835 331923 333841 344490 358555 367760 374941 390206 426741 427795 429689 448901 464756 485164 489522 496027 499581 501906 515170 533837 534827 538783 545711 550386 552968 649979 656671 687744 696015 721863 723452 742618 753736 797676 805221 851574 897730 910158 912090 931873 965521 977819 983996 1 MİLYON 010298 011404 016234 016413 025822 027855 041379 044582 062597 064356 073667 078979 095370 095782 108701 109558 114735 121022 137163 145983 161604 181307 194678 115754 132053 139554 147128 161683 184961 194733 199871 203532 208394 218575 231166 233391 250662 254394 263242 266931 282236 283614 294237 296659 303659 308640 311245 311752 321146 322778 335885 338659 344393 346198 353459 353851 356720 356765 366542 366561 371775 375511 381489 383586 386678 387504 393092 393242 397476 401486 426865 431335 437236 447022 452979 455613 462103 464493 473075 477144 496299 497620 523301 526520 534835 534872 540542 543315 574902 666996 704423 726552 777588 807966 898121 914481 970065 996487 011941 016526 029771 049472 065608 086881 102239 110400 116312 132524 141494 157014 162875 186368 197302 206288 222882 237389 254536 268909 286439 302898 310075 315800 330257 340717 350573 353915 358969 367755 377196 383981 390470 393577 406530 434831 447419 457668 468141 481780 499517 529938 536645 543589 580157 686072 704705 736489 778407 837392 906799 930010 971914 997580 016234 022865 038669 049549 072269 091066 108002 110473 117050 136847 141917 161586 173626 187462 198849 207262 230485 245917 260647 281246 287735 303277 311220 318595 331403 34J491 351791 355052 359657 370819 379005 385365 390637 394740 417678 436241 448538 461447 472066 488901 511648 534045 538976 544474 547701 553922 561951 563261 574032 576291 585914 588909 597816 601852 610597 620419 631677 636140 649884 652229 655813 656494 667070 670162 684508 686125 690214 692119 711183 714827 725678 729409 742096 742635 745857 748531 752008 752194 759255 761780 768498 768900 778730 778884 803224 813958 817727 821760 828873 836332 857246 863905 872491 875861 890216 894113 903895 909970 920750 933020 946912 962297 972156 973663 981931 983099 554234 560281 570134 573207 582556 584467 593860 595264 603787 608390 623739 623792 636873 644940 654140 655793 659856 665067 673951 679169 686131 686650 703743 703823 721907 722093 736747 741656 744174 744277 748695 750875 752498 754626 762666 766196 768973 777848 783599 799412 815589 816484 824343 825704 850454 853094 864922 866160 878480 881462 899153 903856 913525 917264 936528 943801 964759 967118 975728 980208 984676 997565 500 BİN 03453 08940 09406 09670 11122 13106 13187 15182 15534 17473 17775 18112 19561 20950 23071 31330 31947 34138 35706 36358 39264 45260 46496 49765 52655 53447 54404 55524 56539 56735 58533 59792 60362 60945 63089 64014 64574 65870 68522 69557 71822 75466 76676 78494 81124 83751 83844 87143 95746 99908 200 BİN 0298 0558 1671 1702 2838 4473 6165 6258 6538 6553 7031 7076 7338 7369 8205 8420 8986 9779 9903 9976 80 BİN 119 121 219 412 433 654 901 943 40 BİN 09 50 54 64 69 82 AMORTİ 3 — 9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog