Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

10 EKİM 1990 CUMHURÎYET/7 rvsE EVSAJNLAR F Ü S _ U ! L Ö Z B İ L G E N G Ö R Ü Ş Şiir Gündelik hayatta şiiri ölmüş kişiler, şiiri kitap sayfalannda aramasınlar, bulamazlar. İYİ YETİŞMİŞ EMNİYETÇILER DAĞITILIMCA Teröristi yakalamak isteyen var mı? "BÎR terörist teröıü kendi- nc yaşam biçimi seçmiştir. Sağ y« da lslami haıcketçi teröris- tin amacı dini iktidara getir- mektir. Bu amaç onuo için kstsaldır. Bu amaca ulaşmak için kendisini çok iyi donat- nuştır. Bilgj ve beceri bakunu- dan, küitöriü, inançn ve kanr- h olması bakımından *e hatta ölnmü göze alacak kadar ka- rariara varabilmesi ayısımign, Aynı niteükler soicu oMugunu söyieyen bir terörist için de ge- çcriidir. Bonlan sorgıüsyacmk bir po- iis mudüıünün en aymıUn on- lar kadar inançlı, büincli ve yürekli olması gerekir. Aksi hahte teror ve terörisderie mü- cadele etmesi mumkun degil- dir. Üstün niteiiklere sahip çagdaş kafaİL, hukuk devleti- Bİ savunan ve demokrasinin bir yaşam biçimi oldngana, kııtsal bir de|er olduguaa ina- nan bir eleman yetişmesi 15 yıldan aşagı gerçekleşmez. Bu kadar üstün •Jteliklere sahip uznunlar ve mödttrler son 10 yıida ya küstürülmaş ya yıldı- ntanış ya da benim gibi kovul- muşlardır. Yani emniyet için- deki nesüleri tüketitaııiştir. Bu- gün polisi yönetenkrin ülkemi- zi tekrar saracagı anlaşüan te- rörii duduncaklanna inanmı- yorom. Çiiakii bu yöneticile- rin terörte igffi deneyim ve bU- gierinin taııı olduguna, bu yo- neticilerin yansu olduguna hunnuyonım. BulnDduklan mevkUere yan destekie getaişlerdir. AJın ter- lerfyle, bilgi ve beceriieriyle geirâedikJeri için kararlı ve bu yolda başanb oiamıyoıiar." Bu sözleri söyleyen dene- yimli bir emniyet müdürfl. 24 yıllık görevinin son 10 yılında mfldür olarak çalışan ve emni- yet teşkilatını çok iyi tanıyan bir görevli. Bir hafta önce "mesleginden ihraç edilmiş" durumda. Ihraç nedeni malum. De- mokrat ve cumhuriyetçi insan- lann banndınlmak istenmedi- ğj emniyet örgutünde istifaya zorlanmak için iki kez sürül- müş, mahkeme yoluyla hakla- nnı elde edince de mahkeme- ye yazdığı dilekcelerde yöneti- cilerini suçladığı ileri sürulerek görevine son verilmiş. Şimdi yeni bir hukuk savasının eşi- ginde. Emniyet Genel Miidürlüğü'nce görevine son verilen Giinay Us- lu, polis örgütünün cumhuriyet karşıtı insanlann eline geçtigini söylüyor. 1967 yılında Anlcara'da kut- saJ saydığı görevine başlayan Gönay Uslu, 1978 yılında Is- tanbul'da vekâleten Sıyasi Şu- be Müdürluğü yapmış ve o za- man emniyet teşkilatının sır- tındaJci "işkence" kambunınu temizlemek için işkence aletle- rini yakıp, halktan özür dilen- mesi gerektiğini savunarak dikkatleri çekmişti. 1980'leıden sonra Doğu hiz- metini Van ve Artvin'de yapan Günay Uslu daha sonra Bile- cik'e Emniyet Şube Müdürü olarak atandı. Polisteki tarikatçı kadrolaş- malar sırasında çağdaş ve de- mokrat bir insan olan Uslu göze battı ve istifaya zorlan- mak uzere hakkında sfirgün atamalar başladj. önce Mar- din'e tayin edildi. Diyarbakır Bölge Idare Mahkemesi'nde dava açtı, kazandı. Mardin'e tayini karan iptal edildi. Içiş- leri Bakanhğı bu karar aleyhi- ne Danıştay'a baş'vurdu, ancak başvurusu reddedildi. Bu da- va sonuçlanana kadar Mar- dın'de bir yıl görev yapan Us- lu, mahkeme karanyla tekrar Bilecik'e dönerek eski görevi- ne basladı. Bu kez Burdur'a ta- yin edildi. Antalya Bölge Ida- re Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde şu görüşle- re yer verdi: "Tayinim, hakkı ve hukuku yok saymaktv. Bu ciddiyetsiz- lik hukuk dazeninde olmaz. Bazı yoneticilerin özkmini çektigi, şeriat düzeninde var- dır. Onlar kendflerine kayıtsu ve koşolsuz kui anyoriar. Ben, onuriu ve çağdas bir deviet memurnyum. Yoneten; yetki- yi, kendi key^ine göre ya da bfiinıkçu, muskacı ve buyucıi tarikat ağalanndan gelen tav- aye mektuplan dogrultusunda kullanamaz. Çagdışı, paslan- mış kafalan eleştirmeye ve hâ- kimlere sikâyel etraeye devam edecegiz." Anûlya Bölge Idare Mahke- mesi'nin dava sonucunda, 3.5.1990 günü aldığı kararda, "Içişleri Bakanlıgı'nca yapılan atamanın, gecerii sebebe da- yanmadan, hukuka aykın ol- duğu anlmsılnustır" denildi. Ve Günay Uslu'nun Bilecik'teki eski görevine ikinci kez geri dönebileceğine karar verildi. Günay Uslu, Bilecik'teki ikinci görev döneminin başlan- gıcını söyle anlattı: 2MİLYARUKSP0RMERKEZI Dansöz Irmak, foto muhabirierinin ısrariaruıa (!) dayanamayıp yıkamrmış gibi yaparken... (Fotoğtaf: Mnharrem Aydın) Flaşlar altında açılış ŞABAN BALKAN adlı işadamı, uzun yıllar yurtdışında kaldıktan sonra dönduğu Istanbul'- da 2 milyar lira harcayarak 3 katü, 1500 met- rekarelik dev bir spor kompleksi yaptınnış. Ae- robik, jimnastik, bale, aleüi cimnattik, masaj, solaryum odaları, sauna, jakuzi, Türk hama- mırun yanı sıra çocuklann da jimnastik, resim ve lego oyuncaklarla oyalanacağı bu spor ve güzellik salonunun Idş sezonu geçen akşam bir kokteylle açıldı. Salonda uydu antenli dev TV ekranı, bar, spor malzemelerinin satıldığı ma- ğaza, ithal parfümeri-bijuterilerin yanı sıra ka- dm ve erkek kufaförleri de yer alıyor. Şarküte- ri ve Salat Bar'da ise etten peynire, içkiden ız- garalara kadar uzanan geniş bir ahşveriş ve gast- ronomi hizmeti sunuluyor. Spor salonunun açı- hs kokteylinde viskiden rakıya çeşit çeşit içki- ler su gibi içildi. Fatih Belediye Başkanı Dr. Ynsuf Gii- naydın, Fatih Kısaparmak, mankenler Meral Konrad, Pelin Karaali ve dansöz Irmak Kıraç açılışın 'gözde' konuklan arasındaydılar. Ko- nuklardan bazılan ıçkilerini yudumlayıp kane- pe atıştınrken kimileri de salondaki aletlerle jimnastik yaptdar. Gazeteciler ise salondan çok mankenlerle ilgüendiler. Foto muhabirleri flaş- lannın ilgilerini adı bir zamanlar Efe Özal ile a$k dedikodularına karışan Dansöz Irmak'a yönelttiler. Etrafını saran gazetecilerin 'ısrarianna' dayanamayan Irmak, önce aletli jimnastik yaptı, sonra yerde kısa bir şov, ar- dından ise 'Tfirk hamamına' girdi, Tabii arka- sından foto muhabirleri... Lüks hamam tasla- nna kendini atan dansöz Irmak, mini borno- zunu sırtına geçirdi ve elindeki tastan vücudu- na su dökmeye başlayıp yıkanır gibi yaptı. Böylece çok yönlü spor kompleksinin çok yönlü reklamı da yapılmış oldu. KAOERHR Karadeniz el ele 90 şöleni KARAOENİZ Dernek ve Va- kıflan Birlik (KADERBİR) toplantılanna katdan yönetici- ler tarafmdan üretilen deyiş ve sloganlar, Doç. Cengiz Enı- zun, Snha Ann ve l.Ruhi Gö- böt tarafmdan derlenmiş. Şöy- le: — Karadeniz hepimizin — Birlikten horon dogar — Bu bir horondur, horona gi- ren terler — Artık 12'den sonra da dü- şünmek zonında kaldık. — Karadenizli oiunur ama Ka- radenizsiz olunmaz — Karadenizlilık Çay'la da bulaşır — Sırtı lacivert hamsilere ne oldi — Oy Giresun kayıkları hep geiiyor zarardan — Karadenizli fmdık üretti, çay uretti, mısır uretti, bazıla- n Karadeniz için sadece fıkra üretti. — Kimileri "Fmdık kabuğu doldurulmaz" dedi, eloğlu Ka- radeniz'i çöple doldurdu — Yağmurlar yağıyor, seller akıyor, topraklar kayıyor, hü- kümetler camdan bakıyor "Bana bir oda ve telefon verdiler. Görev falan verilmi- yordn tabii. 1 ay kadar sonra Emniyet Genel Miidnriügü Yüksek Disiplin Kurulu'nca gönderilen yazıda, Antalya Bölge tdare Mahkemesi'ne verdigim dilekçe nedeniyle sa- vunmamı istediler. Ben de bii- tun düşiıncekrimi yazarak mudiırliige gonderdim." Savunmasında, Içişleri Ba- kanhğı ve ona bağh Emniyet Genel Müdürlüğü kurumlan- run anti-laik guçlerle doldurul- duğuna değinen Günay Uslu, sonışturmayı açanlann "suç- lu"yu yanlış yerde aradıklan- ru belirterek "Soçla, mafya ba- balan ile kucak kucağa yaşa- >-an polis şefleridir. Hayali ih- racatçUarla şirket knranlardır. Polisi, Türk halkının yüzde 94'unün gozünden diisurenler- dir. Suçlu, alın terioi, kıdemi, liyakatı bir kenara itip, larikat agalannın desteği ile makam ve mevki peşüde kosanlardır" dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Yuksek Disiplin Kurulu'na gönderdiği savunmasının ar- dından Günay Uslu'ya gelen ikı sayfalık uzun açıklamada, yöneticilerini, "hakka hukuka inanmayan, çagdışı ve paslan- mış kafau, anti-laik ve tarikat- çı" olmakla nitelendirdiği ge- rekçesiyle, 24 yühk meslegin- den ihraç edildiği bildirildi. Günay Uslu, ihraç edildiği- ne üzülmediğuii, ancak mesle- ğeyeni giren kuşaklann uya^ nlması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Artık polis örgütü içinde çagdışı gelismeler yaşanıyor. Büyuk kentleri bırakın, taşra- da durum daha kotu. Lokaller, yemekhaneler bölünüp mescit yapıhyor. Herkes namaz kılma yanşında. Namaz kılmayı bil- meyenler bile 'kılıvorum' nu- marasına yatıyor. Örgutu cum- huriyet karşıtı insaolar ele ge- çinniş durumda." ÖĞRENCİSİNDEN UÇOK'A Özgür düşünmeyi sen öğrettin MEHMET Göl, Adana'da din kültüru dersleri veren bir öğ- retmen. Bahriye Üçok'un öğ- rencisi. Hocasının ardından şöyle sesleniyor: Atatflrk Devrimlerinin Yû- maz Savaşçıa Değerli öğret- menim, BAHRÎYE ÜÇOK'a, Sana uzanan sadist-sapık el- leri kıracağımıza inan, rahat uyu. Çizdiğin yolda kararb adım- larla yuruyoruz. Bize Atatürkçu düşünceyi sen öğrettin. Laik düşünceyi, laik düşünmeyi sen öğrettin. Özgurluğü, özgür düşünmeyi sen öğrettin. ınsan olmanın gururunu, insanı sevmeyi sen öğrettin. Sana uzanan elleri nefretle lanetliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi korkutamaya- caklar, yıldjramayacaklar. Bu- güne dek nasıl seninie omuz omuza isek bundan sonra da çizdiğin aydınhk yolda anıla- nnla beraber olacağız. Rahat uyu aziz şehit > En buyuk öğretmen. ABDHEMBEOBGE ARIYOR VVanted VAKTCD DÜZCE'de yayımlanan hafta- hk siyasi haber gazetesi Düz- ce*de yer alan bir ilan, halkı- mızm Körfez'de çıkabilecek bir savaşa katılma konusundaki düşüncelerini ıronik biçimde vurguluyor. İlan şöyle: "VVANTED Amerika'nın ulusal çıkarian icin kendini feda edebilecek ni- telikte, Irak ile savaşmaya zor- lanabilecek askerieri olaa, nk- naz, bıjıkh, orta boyiu gönülla kişiler aranmaktadır. Müracaat: ABD'den George Bush." HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK fflZLI GAZETECİ NECDET ŞEN ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACl f ^ ' f «^ J GARFIELD jm DAVIS GARP&D m ( TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAN lOEkim DEV BİR OPERACIDOĞUYOR:VERDİ.. 1813'TB İU6UU, UULÜ ITALYAN tESTecıSI GUıSEPPE V£(U>I DOĞMUŞTU H/A6UEK 'L£ Bl/UlKT£, £fJ ÖNO£ 6ELEH OPBHA yAÜArtCfS AePflL4£lM ÇOK Er&L£M/Ş77. KlASlK "SEL CANTO" 7*ezmj4 yod^atAHAic v££Oı, ROMAUTIZMIU TEMSILCJSI OL- KAIZŞIN, GEtSÇEKÇtUĞlM OE MUJOE- "LA rSAv/ATM' OP&lASı SUNUhl EN 8E- /ÇA/EĞ/P/,e. KOMUUie/AJPtf, 8ÜYUY£, MiSTlK V£ MİTOLOrHC ÖĞELEZE PEK AZ f; DAHA ÇOK. * ? , ıgl 1NSAKCIL TEMALARA ClSlYOi. 7V" " , "A/AgUCCO", "EfiMAU/", "MACffEm", "£tGOİ.£T- ", "MAOCEU g/}LO","A(DA'ü T.C. GAZİANTEP 2. SULH CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETÎ ESAS NO: 1990/228 KARAR NO: 1990/1250 DAVACI: K.H. SANIK: Mehmet Murtaza özufacık, Hayri ve Sevim'den olma, 1961 D.'lu, Gaziantep merkez Kepenek mahallesi nüfusuna kayıtb, halen Gaziantep Oğretmenevleri mahallesi Kahramanlar Sokak, Tey- mur Apt., D.3'te oturur. SUÇ: Gıda maddelen tttzüğüne muhalefet SUÇTARİHİ: 28.1.988 KARAR TAR.: 10.7.990 Yukanda açık kimüği yaztlı'sanık hakkında mahkememize açuan Basın: kamu davasının yapılan ve bitinien açık yargüaması sonunda: Sanığın atıh suçunun subut bulunduğu ve mahkûmiyeti gerektiği anlaşıldığından TCK'nın 398, 647/4, TCK'nın 72, 402/1, 2, 647/6. maddelen uyannca 115.000 TL. agır para cezası, 3 ay cünne vasıta küdığı meslek ve sanat ve ticaretten tatil ve 7 gün işyerinin kapatıl- ması cezası, hükttm özetinin kapanlan iş yerinin bir yerine asılması- na, aynca hüküm özetinin suç tnahalli Gaziantep'te yayımlanan yerel bir gazete ile Ankara, tstanbul, Iznur'de yayımlanan ve tirajı 100.000'in Ozerinde bir veyaikı gazetede derhal ilan edılmesıne, mas- raflann bilahare hüküralüden aimmasma karar \erildi. 10.9.990. 35139 INGILTERE'de İNGİLİZCE Î$HAFTÂ £ 1760 n 13 haftaflyaüna15 hafta kurs 28 Ekim 1990-23 Şubat 1991 /HaftadaMders+ıkikJîiBk I odadayanm pansiyon VtonaMamafy^dahildir. Son ysriar için kayıtta aoeto sdin! BARAT Yurtdy Unn OkuBon Twmldlğl Ablde-I Hürrfyet C. Yonca Ap. No. 282 K: 4 D.12 Şiffl / İST. Tet: 147 44 88- 14843 57 Fox & Tölesekretef 131 29 42 BİLGİSAYARLI BASKI MAKİNESİ YÖNETİCİSİ ARANIYOR Müstaktl ve dınamık bir ortamda çalışabılecek, zekı ve becerikli bir erkek elemana parlak bir gelecek vaat edıyoruz. Klavye kullanmasını bılmek yeterlıdır Ingılızce bılmek tercıh sebebıdır. Müracaat: 584 01 41 ÖĞRENCİLER VELİLER % 98 KA^ANMA ve . . .% 100 EGITIM GARANTILI GUZEL SANATLARA MAZIRLIK KURSLARIMIZA BEKLIYORUZ. 1990 Güzel Sanatlar Fakültelerinin RÖNESANS bütün bölümlerindeki 1,'llkler CANATFVİ ve dereceleri biz aldık. JAnnıcvı Aynca Resım, Modelistlik, Stilistlik, Vitray, Batik. Tel: 368 00 88 CADDEBOSTAN DEKORATİF ÇELİK KAPI Koffiit ve ifyeıinrzde gûvMİİ bir I v y ı l)rtty«eınıı 141 • » HU.: 57120 M Turkly* ntn en gUMİ düflun taionlsn Düğün Salonlan *«elJ-Y M 16. kli 19.VJ0» /147 7H 40 Salaniaruuz kltaalı ve 400-lono kişiliktir. RESTAURANT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog