Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 10 EKİM 1990 06.58 Açibş-Gün Başliyor Akış içerisinde Og.OO ve 09.00'da 5'er dakikalık iki haber bülteni yayımlanacak. 09.05 Susam Sokagı -7- 0930 Hanımlar tçin 10.00 Arkası Yann: Yaban Giilii Tomasa hafızasını kaybetmıştir. Rosa ile Ricardo'nun tartışmaian sürmektedir. Tomasa eve döner. Leonella düğuntin bir an önce gerçekleşmesini istemektedir. 10.40 Haberler-Kapanış 14.59 Açılış - Haberier 15.15 Ögleden Sonra 16.00 Çocuklar tçin ____ 17.20 Diri: Hayat Ağacı 18.00 Haberier 18.15 KÖyÜmÜzden Mektup Var Kırsal kesime yönelik yayın. 18.40 Akşama D o ğ n i KaltOr ve sanat haberleri yer alıyor. 19.25 Dizi: Sınıf 20.00 Haberier ve Hava Dunımu 20.40 S p o r Haftamn spor olaylan değerlendiriliyor. 21.00 MİİZİk K o n u k l a n Canan Kumbasar'ın sunduğu program. Avni Anıl'ın danışmanlığını yaptığı "Müzik Konuklan"nda bu kez Serap Mutlu Akbulut, Recep Birgıt, Dr tıfan Doğrusöz, Melahat Pars, Fethi Karamahmutoğlu ekrana geliyorlar. 22.00 Pizi: Yalnız Güvercin 23.15 Gün Biterken 2 3 3 0 Kamera ArkaSI (Aynntılı bUgı yandalti sütunlarda) 00.15 Kapanış 18.10 Açılış - Dizi: Yalan Rüzgân 19.05 Haberier 19.20 GÜndem (Bugan köşesinde) 20.00 Telepop (Aynntüı bilgi yandaki sütunlarda) 2030 Bir Zamanın Birincileri 21.05 BolŞOy BUZ Balesİ (Aynnlılı bilgi yandaki sütunlarda). 22.00 Haberier ve İngilizce Haberier 22.40 Dizi: Alf 23.05 Gece Konseri 23.55 Kapanış 19.59 Açılış-Müzik 20.10 DİZİ: Para Mücadele devam etmektedir. Hırslı bir adam olan ve borsa dünyasına büyük iddialarla gircn Saccard, Gunderman'ı ezebılmek için elinden gelcnı yapmaya devam eder. 21.05 Beigesel: DÜnya KÖyİİ Dominik Cumhuriyeti ele ahnıyor. Çeşitli nedenlerle sokağa dılşen çocuklann topluma kazandırılması için baslatılan proje çerçevesinde yapılan çalışmalar anlanlıyot. 21.25 U n u t u l m a y a n l a n S a l o m e (Bugtin köşesinde) 2 2 3 0 DİZİ: Tehlİkelİ A n Ü k a l a r Aşk Tanrıçası hala kayıptır. Yıllar önce bir intikam uğruna yaptırılan Aşk Tannçası heykeli, çirkin deükanhların gflzel kızlara yakınlaşmasmı sağlamakta ancak sonuçta cinayetlere sebep olmaktadır Mickie ile Ryan da beykelin peşine düşerler. 18.58 Açılış - Dizi: Aşk Kapıyı Çalınca Luis fthpe Angela'ya hesap sormak ıçin Rodrigo'yu görmeye kliniğe gider. Aralannda büyük bir kavga başlar ve dövüşürler. Maria Luisa da oradadır. Olanlan görünce çılgına döner ve polise gidip Yuis Felipe'yi şikâyet eder. Luis Felipe tutuklanır. lsabel, Alejandra'run bebeğini kaza esnasında kaybettiğinden şüphelenmektedir, onunla konuşmaya gider. 19.45 YabanCI Dİİ DerSİ Almanca ve Inglizce dersleri yer alıyor. 20.20 Bir SolİSt Yaşar Özel çeşitli parçalannı seslendiriyor. 2030 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ataıurk vc Sanat. 21.10 Komedi: Benim İki Babam Var 2135 TÜrizm EgltJmİ ön buro ve servis hizmetleri dersleri 22.10 Davranış Bilimlerine Giriş Tutumiar konusu 22.30 Beigesel: Cosmos 2330 Kapanış 19.02 Açıhş - Haberier 19.20 Mavi Balon 1930 Müzik Magazin 20.15 Haftanin Sohbetİ Konuk Süleyman Seba. 2035 Dizi: Zenginler de Aglar 21.15 Yerli Drama: Bizimkiler 22.00 Haberier 2230 Drama: Sevdİğİm Adam Münevver, uçak kazasmda kocasını kaybettikten sonra kızkardeşi Feride ile yalnız kalmıştır. Her sabab mezarlığa giderek çiçekler koyar, dua okur. Kendini tamamen bırakraıştır. Kocası için bir anıt mezar yaptırmak ister. Mehha ve Halit onu yalnız bırakmazlar. 23.20 Yerli Betgesel: Beş Şehir 23.50 Solistler Geçidi 00.15 Kapanış 1235 Açılış-Haberler ve Borsa Haberleri 13.05 Çizgi Film: Siiper Gezginler 1330 Pembe Dizi: Bütiin Çocuklanm 1430 Pembe Dizi: Komşular 1435 Haberier ve Borsa Haberleri 15.05 Pembe Dizi: Hastane Günlügü 15.55 Haberier 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 16.30 Video Klipler 17.40 Haberier ve Borsa Haberieri 17.50 Bilim Kurgu Dizi: Captain Power 18.20 DİZİ: Santa Barbara Eden, Gina'nın sarhoşken çektiği fotoğraflannı alraaya çalışır. 19.20 Komedi Dizi: Üçlü Curcuna 1930 Ana Haber Bülteni / Borsa Haberleri ve CNN Magazin 20.25 Dizi: Kartal Harekâtı 21.15 Haberier 21.20 Sinema: New York'ta Bir İngüiz 23.05 Haberier 23.10 Duran Duran Rio Konseri 00.05 Madison Sguare Garden'dan Boks 01.00 Kapanış TV3'te denemeyayını başlayan "Telegün" için aralıktan sonra özel alıcı gerekecek Evlere ekran rehber AYŞE SAY1N TV 3'te 18.00-19.30 arası deneme yayını yapılan "Telegün", aralık ayından başlayarak yalnızca teletekst sistemi olan TV alıcılarıyla izlenebilecek. "Telegün", TV programlarından uçak tarifelerine, İş ve İşçi Bulma Kurumu ilanlarından döviz kurlarına geniş bir rehber niteliğinde olacak. tıma yönelik yapılacak. Bu bilgiler ya- zılı olarak ekrana gelecek ve 30 sayfadan oluşacak. Sistem geliştikçe sayfa ve bil- gi alanlan genişletilecek. Günlük kısa haberlerin de yer alacağı "Telegün" için TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda bir haber ekibi oluştunıldu. 1979'da bulunan ve başta Ingiltere ol- mak üzere birçok ülkede uygulama ala- nı bulan teletekst sistemi, TV ekranının "boş satırlaruun degeriendirilmesi" esa- sına dayanıyor. Avrupa ülkelerinin tü- münde yaygın olarak kullamlan teletekst yayınlan içinde, kayıp eşyalardan, gün- lük gazete başlıkları, yemek tarifleri, borsa işlemleri, uçakları iniş-kalkış sa- atlerine kadar birçok bilgiyi bulabilmek mümkün oluyor. ANKARA — TRT'nin 10 ocaktan bu yana "kapah devre" sürdürdüğü teletekst yayınlan TV 3'ten deneme niteliğinde ya- yımlanmaya başlandı. Türkiye'de tele- tekst sistemine uygun ahcüann çok az ol- ması nedeniyle, TRT normal yayın da- ğıumı şeklinde TV 3'ten 18.00-19.30 sa- atleri arasında haftada S giin bu hizme- ti sunuyor. "Telegün" adıyla esas yayı- na ise 31 aralıkta geçileek ve bu yayın- lar ancak, teletekst sistemine uygun olan ahcılar tarafından izlenebilecek. GünlUk döviz kurları, haberier, hava dunımu, borsa işlemleri, TV program- larının yer alacağı teletekst yayınlan de- neme yayınlan süresince daha çok tanı- TRT Bilgi Işletn Dairesi Proje ve Prog- ram MüdUrü Ahmel Tarakçıoglu, siste- min kuruma herhangi bir mali yük ge- tirmediğini söyledi. TRT'nin sisteme ocak ayından bu yana hazır o'duğunu belirten Tarakçıoglu, şu anda sorunun, Türkçe harflere uygun, teletekstli TV üretiminin gerçekleştirilememiş olduğu- nu söyledi. Firmaların yavaş yavaş üre- tim için araştırmalara başladığını kayde- den Tarakçıoğlu, "Sanıyorum firmalar, deneme yayınlan süresince, Telegün'e olan talebi saptayacaklar, alıcı talebine göre üretime geçecekler. Ancak bu du- rumda da piyasayı yabancı taarf ve ka- raktere uygun TV alıcılannın kapması sorunu Ue karşüaşılacak. Çunkü ithal te- levizyonların birçoğunda bu sistem var" diye konuştu. Teletekst sisteminin anavataru Ingilte- re. Daha sonra. Avrupa'ya yayüan tele- tekst yayınlan günlük yaşamda birçok kolayuğı da beraberinde getiriyor. Teletekst hırsızlıkların önlenmesinde bile önemli rol oynayabiliyor. Çalınan te- lekartlar listeler halinde yayımlanıyor. Bu listeler anında, bankalara, bankalar da alışveriş merkezlerine bu numaralan vererek, calınan kart devre dışı bırakıla- biliyor. Yetkililer, teleteksin getireceği kolay- lıklardan bazılannı şöyle sıralıyorlar: İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun ilanla- nnın yayınlanması durumunda, Türki- ye'de açık iş alanlannı görme olanağı do- ğabilecek. Bankacılıkta kolaylık sağlayacak. Günlük döviz kurları verileceği için tüm banka şubeleri, Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamayı beklemeksizin ekran- dan öğrenebüecek. Günlük gazete baş- hklan verileceği için okuyucuya seçece- ği gazete konusunda rehberlik edebile- cek. Günlük haberier en son sekliyle veri- lebilecek. TV programlan aynntılı olarak ve de- ğişiklikleriyle yayımlanacak. Teletekst yayınlannın en çok izlenen bölümünü, TV programı rehberi oluşturuyor. TV 1 KAMERA ABKASI 23.30 Corci ve Akbaş ile söyleşi "Şeşka" filminin setinden görüntülerle başlayacak programda Aydemir Akbaş, Corci söyleşileriyle yer alaçaklar. Program "Set Ziyareti", "Sorun Söyleyelim", "Bunlan Biliyor muydunuz?" ve kısa sinema haberleri köşelerinden oluşuyor. Kiiltür Servisi — Haldun Dormen ve ekibinin hazırladığı "Kamera Arkası" programı ye- ni dönemin ikinci programıyla ekrana gelecek. Keraal Uzun ile programı yayına hazırlayan Dormen, "Kamera Arkasf'nın ilk bölümü "Set Ziyareti" köşe- sinde Kemal Alptekin ve Timur Tanver'in yönettikleri ve kuş besleyen küçük bir çocuğun öy- küsünü konu alan "Şeşka" adlı filmin setinden görüntüleri söy- leşilerle yansıtacak. Aydemir Akbaş'ın konuk ola- cağı "Sorun Söyleyelim" köşe- sinin ardından Corci'nin de ko- nuk olacağı "Bunlan Biliyor muydunuz?" bölümü yayımla- nacak. İlginç sinema bilgilerinin yer aldığı bölümde makyaj ko- nusu da ele alınarak Corci ile ya- pılan bir söyleşi yayımlanıyor. Michael Jackson'un "Thriller" fılminde Kurt Adam makyajını anlatacak olan Corci'nin söyle- şisinin ardından program kısa sinema haberleri ile sona erecek. TV2 BOLŞOY BUZ BALESİ 21.05 Korukent'te buz dansı Kiiltür Servisi — 18. Uluslararası İstanbul Fes- tivali kapsamında Korukent Recreation Merkezi'n- degösteriler sunan Bolşoy Buz Balesi buradaki çe- kimlerinden görüntülerle ekrana geliyor. Avrupa ve Dünya Buz Pateni Şampiyonu olduktan sonra profesyonelliğe geçerek Bolşoy Buz Balesi'yle ça- lışmaya başlayan Natalia Bestemianova (fotoğraO ve Andrei Bukın'in de yer aldığı topluluk bugun ya- yıml-^nacak ilk bölümde gösterilerinin sessiz film vebuz eğlenceleri bölümleriyle ekranda yer alacak. TV2 TELEPOP 20.00 Zîrvelerin CoIIîns'iBURAK ELDEM 'BUT SERİOUSLY' İLE — Yetmişlerin başında "progressive rock" türünün en etkili temsilcilerinden biri olarak dikkat çeken Genesis'te Ptail Collins uzun süre başı çekti. Sanatçı bu akşam 'But Seriously'den 5 parça seslendirccek. Sebla Özveren tarafından ha- zırlanan "Telepop" adlı prog- ram, bu akşamki bölümünü tü- müyle Pbil Collins'in 1989 ta- rihü solo albümü "But Serio- usly"ye ayırmış. Genesis toplu- luğunun davulcusu ve solisti Collins, yayımlandığı haftadan itibaren yaklaşık beş ay boyun- .ca îngiltere listelerinde bir nu- maradan inmeyen "But Serio- usly"deki beş parçasıyla ekrana gelecek. Bu yıl müzik endüstrisinin en büyük ödüllerinden kabul edi- len BPl'yı en iyi erkek şarkıcı dalında kazanan Collins, yakla- şık yirmi beş yıldır profesyonel müzik yaşamını sürdüren, rock dünyasının en usta isimlerinden biri. Daha okul yıllanndayken müzikle aktif olarak ilgilenme- ye başlayan ve değişik amatör topluluklarda yaptığı çalışmala- nn yanı sıra okul gösterileri için hazırlanan müzikallerde de rol alan Collins'in kariyerindeki tır- manış, hiç kuşkusuz Genesis topluluğu sayesinde gerçekleşti. Okul arkadaşlan ile birlikte 1966 yılında Genesis'i kuran Collins, toplulukta hem davul çahyor, hem de geri vokalleri yapıyordu. Yetmişlerin başında progressive rock türünün en et- kili temsilcilerinden biri olarak dikkatleri üzerine çeken Gene- sis'te, Collins kadar etkili bir di- ğer isim de solist Peter Gabriel'- di. "Reflection", "The Lamb Lies Down On Broadway" gibi bugün artık birer klasik kabul edilen albümlerle lngiltere'nin en sevilen topluluklarından bi- ri haline gelen Genesis, Gabri- el'in 1975 yılında sola çalışma- lar yapmak üzere ayrılmasıyla kısa süreli bir sarsıntı geçirdi. Phil Collins, bir davulcu ve bir solist olmanın ötesinde şar- kı yazma konusunda da toplu- luğun dinamolanndan biriydi. Yetmişlerin sonuna dek prodük- törlük de dahil olmak üzere Ge- nesis'in bütün yükünü sırtladı Collins. Aynı dönemde üzerin- de büyük etkiler yapan bir ola- yın psikolojik baskılarıyla da Teknik kadroda çalışan 16 personel, maaş kesintilerini istiyor TRT personeli, kuruma dava açtı Ankara Televizyon Mudürlüğü'nde altyazı operatörü, foto-fılm seslendirme ve film montaj bölümlerinde çalışan 16 TRT personeli, geçen haziran ayında maaşlarından "gerekçesiz kesinti yapıldığı" savıyla kurum aleyhine dava açtı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — TRT'nin teknik kadro- sunda çalışan 16 personel, geçen haziran ayında maaşlanna zam yerine "kesinti" yapan TRT yö- netimi hakkında Ankara Idare Mahkemesi'ne dava açtı. TRT yönetimi, Ankara Televizyon Mudürlüğü'nde altyazı operatö- rü, foto-film seslendirme, fılm montaj bölümlerinde çalışan personelin maaşlannda 100-200 bin lira arasında değişen kesinti yapmıştı. Maaşlannda kesinti yapılanlardan 16 kişi, yönetimin kendilerine hiçbir açıklama yap- madan kesinti yapması üzerine konuyu mahkemeye götürdüler. TRT, sözleşmeli personel sta- tüsünde çalışanlann maaş kesin- tisiyle ilgili olarak Bakanlar ku- rulu karannı gerekçe gösteriyor. TRT yönetimi, Bakanlar Kuru- lu'nun hangi kararı doğrultu- sunda maaşlarda kesinti yapıldı- ğı konusunda ise personelin tüm başvurulanna karşın bir açıkla- ma yapmıyor. Bakanlar Kurulu, kamu kurumlannda çalışan per- sonelin maaşlanna 1. yanyıl hiz- met zaramı için yüzde 20 artış öngörmüstü. TRT, kendi perso- nelinin durumunun daha iyileş- tirilmesi gerektiği düşüncesiyie bu oranın yüzde 50 ohnası yö- nünde istemde bulunmuştu. Ba- kanlar Kurulu'nda bu istek olumlu bulununca, üst duzey yöneticilerine yüzde 50, alt kad- rolardaki çalışanlara ise yüzde 20 oranında zam yapılmıştı. TRT personelinin avukatlığı- nı üstlenen Leyla Evcimen, ka- mu kurumlannda çalışan sözleş- meli personelin maaşlannda ke- sinti yapılması olayımn ilk kez görüldüğünü söyledi. Evcimen, bu statüde çalışan personelin ya işine son verilebileceğini ya da yanyıl zamlanndan yararlandı- nlacağmı kaydetti. TRT personelinin 1. yanyıl zammını ancak haziran ayında alabildiğini belirten Evcimen, personelin maaşında kesinti ya- pıldığı gibi kuruma borçlu çıka- rıldıklarını da belirtti. Teknik personelin haziran ayına kadar aldıkları maaşlardan doğan farklan TRT'nin ekim maaşın- dan kesme yoluna gideceğini be- lirterek mahkemeden yürütme- nin durdurulması isteminde bu- lunulduğunu söyledi. TRT yönetimi, teknik perso- nelin maaşlannda doğan bu "aksaklığı" ağustos ayında dü- zelteceğini bildirmişti. boğuşmak durumunda kaldı: Hayli yıpratıcı bir sürecin so- nıyıda eşi Andrea'dan aynlmış- Bu ayrılığın yarattığı ruh ha- liyle bir dizi şarkı yazau Collins, bunlan bir Genesis albümüade değerlendirmek istemedi, çünkü çok kişisel duygulan içeriyordu parçalar. Böylece 1980 yılında Collins'in ilk solo albümü "Fa- ce Value" çıktı ortaya. Albüm beklenenin çok üstünde bir tica- ri başarı da kazanınca Collins'- in solo çalışmalara yönelmesini hızlandırdı. tki yıl kadar sonra "Hello I Must Be Going" ya- yımlandı; albümün içerdiği te- malar, aşağı yukan ilkiyle ay- nıydı. 1984'te de "No Jacket Required" adlı üçüncü solo al- bümünü çıkardı Collins. Bir yıl kadar sonra Genesis'- in son albümü "Invisible Touch" yayımlandı ve haftalar- ca Ingiltere listelerinin zirvele- rinden inmedi. Bu arada albüm- de yer alan parçalardan "Land of Confusion"ın politikacılann kuklalan kuUamlarak hazırlan- mış klipi, yılın en iyi kliplerin- den biri olarak nitelendi. Col- lins, "Invisible Touch"ı izleyen günlerde turnelerden ve konser- lerden vakit buldukça yeni albü- münün hazırhklanyla uğraştı ve bu arada hem Miami Vice dizi- sinde küçük bir rol aldı, hem de Buster adlı müzikalde başrolü üstlendi. Bu akşam Telepop'ta seçme parçalarla izleyeceğimiz "But Seriously" albümü, oldukça uzun bir hazırlık devresinden sonra 1989 kasımında yayımlan- dı. Albümdeki parçalardan "Another Day In Paradise", haftalarca liste başından inmez- ken Collins de BPI ödülünü ka- zandı. Bu akşam "Another Day In Paradise" ile birlikte "I VVish It VVould Rain Down", "Do You Remember", "Something In the Way To Heaven" ve "That's Just the Way It Is" ek- rana gelecek. Genesis ve Collins hayranları kaçırmamah. RADYOLAK H A D Y 0 I (M.55 Açıüş, program. 05.00 Haberier. 05.05 Turküler geçidi. 0SJ0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın 07.00 Bugun (Kuşak 1). 09.40 Arkası yarm. ».00 Haberler. 10.05 Biz bir aileyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Rek- lamlar 12.00 Haberler. 12.05 Günu yaşarken. 12JSS Reklamlar ve radyo programlan 13.00 Ha- berler. 13.15 Halk çalgılarından ezgiler. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (2). 17.00 Haberler. 17.05 Nereye? Kime? Nasıl?. 17.20 Hafıf müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftamn çocuk şar- kısı. 18.00 Haberler. 18.05 Günden gune. 19.00Haberler. 19.30 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 TUrizm ülkesi Türkiye. 20.20 Turkçe soz- lu hafıf müzik. 20.40 Müzik ve sohbet. 21.00 Ha- berler. 21.02 Radyo tiyatrosu. 22.00 Turküler geçidi. 22.30 Solistler geçidi (TSM). 23.00 Ha- berler. 23.15 Gecenin içinden (3). 00.55 Günun haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapa- nış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. H A U Y Ö 2 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Soüstlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Turküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sa> falar. 09.15 Ço- cuk bahçesi. 09-30 Billy May ve Orkestrası çalı- yor. 10.00 Ekonomi dünyası. 10.15 Türkçe sözlü iıafif müzik. 10.40 tllerimiz ve Edebiyat. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 12.00 Solistler- den seçmeler (TSM). 12J0 Türkükr. 12.45 Se- zen Aksu söylüyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13-J0 Genç araştırmaolar. 13.45 Sa2İar- la Turk sanat müziğı. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Turküler ve oyun havala- n. 15J0 Arkası yann. 15.50 Şarküar. 16.05 Okul radyosu. 16.35 Turkûler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Turkçe sözlu hafıf müzik. 17.30 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 18.00 Şarkılar. 18.20 Gunün birindt 18J5 Turküler geçidi. 194» Ha- berier. 19.30 Hafif muzik. 20.00 Huzzam faslı. 20J0 Yabancı dil dersi. 21J0 Armoni. 22.00 So- listler geçidi (TSM). 22.30 Bir roman / Bir hi- kâye. 22.45 Halk calgılarından ezgiler. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafıf rnuzik. 2335 Çarşamba konseri. 0035 Gü- nun haberlerinden özetler. 0038 Program ve ka- panış. R A D Y O 3 07.00 Açıüş, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için muzık. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Müzıkli dakikalar. 11.00 Oğleye doğ- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafıf müzik. 12.30 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Çarşam- badan çarşambaya. 15.00 Konser saaıi. 16 J0 Caz duygusu. 17.00 Haberler. 17.15 Müzik yelpaze- si. 18.00 Stttdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Mü- zik dunyasından. 20.00 Muzik damlaları. 2030 Bir konser (İDSO). 22.00 Haberler. 22.15 Gece- nin getirdikleri. 23.00 Unutamadığımız eserler. 24.00 Çarşambadan persembeye. 00.55 Gunün haberlerinden özetler (Türkçe). 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 08J» Türkuler. 08.15 Şarküar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Turküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahm getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Şarkılar. 11J5 Beraber ve solo türkuler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dort bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14-50 Turküler. 14.45 Hafıf Türk müziği. 15.00 Sizın ıçin seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Turküler ve oyun havalart. 1630 Kimler geldi kimler geçti. 17.00 Haberler. 17.05 Turküler ve oyun havalan. 1730 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapa- nış. POLİS İSTANBUL Program. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Sabahın Konuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Ha- yatın içinden - Her Cuma Sızlerle (Cuma). 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 tşte Saz Işte Söz. Solist: Belkıs Akkale 1130 Bir Solist: Neil Diamond. 12J» lstekler. 13M Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Nükhet Duru. 13.15 Ögleden Sonra - Haf- tadan Haftaya (Cuma). 14.15 Bir Topluluk: Spandau Ballet. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber: Necdet Tokaüıoğlu. 15.10 KarayoUan Trafik Ka- nunu. 15.15 Zekai Tunca'dan Şarkılar. 1530 Ka- yıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlü Hafıf Muzik. 16.00 Frekans Programı. 17.00 Müzik Dağarcı- ğı. 1730 Gûn Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE 0638 AçıUşveProg ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08J» Sabahın Konuklan. 0830 Yol Dunımu. 0835 Işte Saz lşte Söz. Soüst: Belkıs Akkale. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yo l Dunı- mu. 0935 Behiye Aksoy'dan Şarkılar. 0935 Ka- rayollan Trafik Kanunu. 10.00 Hayatuı İçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber: Necdet Tokaüıoğlu. 11.25 Necla Akben'den Turküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Sectikleriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafif Muzık. Solist: Esmeray. 13.15 öğ- leden Sonra. 14.15 TürkUler Geçidi. 14.45 Yol Dunımu. 1450 Ahmet özhan'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dagarcıgı. 16.45 Süleyman Yüdız'dan Türkuler. IİJOS Türkçe Sözlü Hafıf Muzik. 17.25 Gün Biterken - Mısralarda Gezintiler (Perşem- be). 18.00 Program ve Kapanış. 'Haberierden Haberii misiniz?' • ANKARA (AA) — TRT Haber Dairesi'nce hazırlanan yeni dönem haber programlanndan "Haberlerden Haberli misiniz?" adlı yanşma programına 200 başvuru yapıldı. Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak ön eleme ile 4 asil 2 yedek üyenin belirleneceği öğrenildi. Yanşma programı TRT Haber Dairesi'nin tüm yapım elemanlanna program yapma olanağı tanıyan yeni düzenlemesi çerçevesinde, genç yapım elemanlanndan Nilgün Gürkan, Utku Birsen, Hakan Gülcü ve Çiğdem Arat tarafından hazırlandı. Yiınus Ejııre Oratoryosu • ANKARA (Mak Ajans) — Bundan bir yıl önce çekimlerine başlanan ve geçen aylarda tamamlanan "Yunus Emre Oratoryosu" gösterime hazır. TRT ve Macar Radyo Televizyon Kuruluşu ile ortaklaşa yapılan prodüksiyon 73 dakika. Yunus Emre'nin sözleri ve Adnan Saygun'un besteleriyle zenginleşen oratoryoyu Macar radyo ve televizyon orkestra ve korosu seslendirdi. Koroyu Hikmet Şimşek yönetti. TRT'den Sedat örsel ve Arsal Soley'in katkılarıyla gerçekleştirilen programda, Yunus Emre ve Adnan Saygun'un eserleri Almanca tanıtılıyor. Programm mono olarak kaydedüen ses kaydı, stereoya çevrildi. Programın compact disklerinden alanlar, eseri stereo olarak dinleyecekler. TRT'nin streo yayını olmadığı için ekrandan mono olarak alınabilecek. Anadolu Türk Beylikleri • ANKARA (Mak Ajans) — TRT Ankara Televizyonu Beigesel Programlar Müdürluğü bünyesinde, Türklerin Anadolu'ya Uk geliş tarihinden Osmanlı ımparatorluğu'nun kunıluşuna kadar geçen süre içinde Anadolu'da kurulan Türk beyliklerini konu alan bir beigesel hazırlanıyor. Malazgirt Savaşı başlangıç alınarak Selcuklu Sultanlığ^ dönemi ve bu dönem sonrası ile Osmanlı Beyliğinin Türk birligini oluşturmasına kadar geçen sürecin işleneceği belgeselde Anadolu'nun çeşitli merkezlerinde kurulan devletler, bu devletlerin nasıl dağıldığı ele alınacak. Beylikler sosyal ve külturel yönleriyle de yansıtılacak. \eni belgesel • ANKARA (Mak Ajans) — 2. Dünya Savaşı öncesinde, Hitler rejiminin baskısından kaçarak Türkiye'ye gelen birçok bilim adamı, düşünür, sanatçı ve göçmenin Türkiye ve Almanya'daki yasantüannı konu alan bir beigesel hazırlamyor. Prodüktörlüğü Sedat örsel'in üstleneceği belgeselin yönetmenliğini ise Arsal Soley yapacak. Söz konusu beigesel 3 bölüm olarak hazırlanacak. Bu nedenle yönetmen Arsal Soley 25 Ekim - 3 Kasım 1990 tarihleri arasında F. Almanya'ya gidecek. UGÜN • Gündem TV2 19.20 Geçen salı TVl'de yayımlanan ve Bülent . Ecevit, Derya Sazak ile Bülent Hiçyılmaz'm ekrana geldikleri program tekrarlamyor. Ertan Karasu'nun hazırladığı program, Milliyet gazetesi adına Saddam Hüseyin ile görüşen DSP Genel Başkanı, gazeteci-yazar Bülent Ecevit ile Milliyet gazetesinden Derya Sazak ile foto muhabiri Bülent Hiçyılmaz'ın Körfez krizi ve Irak'a ilişkin gözlemlerini konu alıyor. • Unutulmayanlar Salome TV3 21.25 Tiberuis Sezar'm yönetimindeki GaUlee eyaleti kraliçesi Herodius, Prenses Salome'yi Roma'ya gönderir. Ancak yeğeni Marcellus'un Salome'ye âşık ohnası Üzerine onu tekrar Galilee'ye çağınr. Galilee'de ise peygamber Yahya vaizler vermekte ve tsa'nın geleceğini haber etmektedir. Salome Yahya'ya yardımcı olur. Alman kökenli Amerikaü yönetmen VVilliam Dieterle'nin yönetmenliğini yaptığı filmde Rita Hayworth ile Stevart Granger başlıca rolleri paylaşıyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog