Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

İOEKÎM 1990**** PORNOYA ÖZENDİRMEYt PROTESTO — Playboy dergisi yöneticilerinin Boston'da bazı iiniversite öğrencilerine, dergide yayımlanmak izere müstehcen poz verme önerileri kent sakinlerini ayağa kaldırdı. Birçok kadın örgütii, Playboy dergisi yöneticilerinİD, üniversile öğrencilerine "iş teklifinde" bulunduğu VVestin Oteli öniinde protesto göslerileri düzenlediler. (Fotoğraf: AP) J4MAT 4 öğretmen lise öğrencisnıi dövdü NEVŞEHİR (Cumhuriyet) — Anadohı Türizm Lisesi öğrencisi Taner tlleez, müdür vekili ve üç öğretmen tarafından dövüldü. tlleez'in vücudunda kınklar tes- pit edilirken adli tabip "10 gün- de iyileşir" raporu verdi. Önceki gün Nevşehir Lisesi önünde okulda öğrenim gören teyzesinin oğlunu beklemek için lise önüne giden llleez, okul mü- dür vekili tarafından uzaklaştı- nlmak istendi. Ancak lUeez'in "okul öDÖnden başka nerede bekJeyebilecegi" sorusu üzerine sinirlenen müdür vekili Ahmet Rıfat Varol, öğrenciyi okulun içine alarak diğer öğretmenler, 23ya Yağan, Kânra Gök ve okul müdür muavini Mehmel Yıl- maz'la dövdüler. Dayaktan son- ra adlil tabipliğe sevk edilen Ta- ner llleez, "10 gün vatakta iyileşir" raporu aldı. CUMHURİYET/21 Çıplaklık. kürk giymekten yeğdir Dünya- da, Kiirkleri için ha\vanların öldüriilmesini protesto eylem- leri gittikçe ya>gınlaşi)or. ABD'nin Los Angeles kentinde de "Hajvanlara Ahlaklı Davranılmasını İsteyen İnsanlar" ör- gütii, butuniıyle kızlardan oluşan rock grubu "Go-Go">u kürk giyilmesini protesto kampanyalarında fotomodel ola- rak kullanıyor. Butunüyle çıplak izlenimi uyandıran Go-Go grubu üyelerinin gövdelerini kapatan mor afişin üzerinde "Çıplaklık, kürk giymekten yeğdir" cümlesi yer alıyor. (AP) Avrupa büyük ikramiyesi ANKARA (AA) — Avrupa Devlet Piyangolar Birliği'nin 3. Avrupa Özel Çekilişi biletleri dün satışa sunuldu. Mili Piyango. îdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Avrupa özel çekilişi için çe- kilişe katılan diğer ülkelerle uyumlu olarak 5 rakamlı 100 bi- ner adetlik 12 seri bilet basıldı. Avrupa özel çekilişinin tam bi- leti 25 bin, yarım bileti 12 bin 500, çeyrek bileti de 5 bin lira- dan satılıyor. 20 ekimde Brüksel ve Anka- ra'da yapılacak Avrupa özel çe- kilişinin en büyük ikramiyesi 4 milyar lira olarak belirlendi. Toplam 17 milyar lira ikramiye dağıtılacak çekilişte ayrıca bir kişiye 500 milyon, 15 kişiye 100'er milyon ikramiye isabet edecek. f e l a k e t l Güneydoğu Asya artık yağışlı mevsime gir- di. Gün geçmiyor ki bölgedeki ülkelerden birinden sel fela- keti haberleri çıkmasın. Son olarak Bangladeş'teki şiddetli yağışlann yol açtığı sellerde 170 kişinin kaybolduğu saptan- dı. Hasar ise henüz tespit edilemedi. Özellikle başkent Dak- ka'da sular altında kalan caddelerde ulaşım hemen hemen olanaksız hale geldi. (Fotoğraf: Reuter) HABERLERIN DEVAMI Saddaırfın'yeni faze? tehdidi SHP-DSP birleşmesi nasıl (Baftarafı 1. Sayfada) da olduğunu, aynca lrak'ın elın- de yüzlerce kilometre ötedeki hedefleri vurabilecek yeni bir uzun menzilli füze bulunduğu- nu söyledi. ABD Başkanı Geor- ge Bush, Saddam'ın Doğu Ku- düs'teki olayları Körfez sorunu- na bağlama girişimlerine engel olacaklarını söyledi .ve "Sabn- nuz taşıyor" dedi. Bağdat'ta, İs- rail katliamı üzerine üç günlük yas ilan edilirken BM Güvenlik Konseyi'nin derhal harekete geç- mesi istendi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, dün 15 dakika süreyle sözcüsu aracılığıyla seslendiği tsraillilere, "Arap toprakların- n geri çekilmekten başka şansları olmadığım" söyledi. Saddam Hüseyin, ellerinde yüz- lerce kilometre ötedeki hedefleri vurabilecek yeni bir uzun men- zilli füze bulunduğunu da kay- detti. Füze hakkında ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamasında Saddam, füzeyi, "Iraklılann Al- lah'ın yardınu ile" gelıştirdikle- rini beUrtti. Reuter ajansına göre yeni füzenin "hesaplaşma günü geldiginde" fırlatılacağını da bil- diren Irak Devlet Başkanı, füze- nin Filistinlilerin taşlan gibi kul- lanılacağını, ancak bu silahın "Irak'ın herhangi bir bölgesin- den şeytanın bulunduğu hedef- lere erişebileceğini" söyledi. Saddam Hüseyin, nasıl Isra- illıler. Filistin topraklarından çıkmak zorundaysa, Amerikalı- larla müttefiklerinin de aynı şe- ARADABIR (Baştarafı 2. Sayfada) MIT, Sorbonne, Roma, Milano, Viyana saymakla bitmez. Is- tanbul Üniversrtesi, MimarSinan Universitesi, Marmara Üni- versitesi, Yıldız Universitesi de kent içindedir. İTÜ, kent içine sığmayıp Ayazağa kampusuna sıçradığı za- man onlarca yıl, milyarlarca para harcayıp öğretim için dü- zenlediği büyük tarihi kışlaların konferans salonlarını, labo- ratuvarlarını, dersliklerini, kitaplıklarını terk etmeyi hiçbir za- man düşünmemiştir. Bu akıl almaz olayları yasa, tahsis, borsanın önemi, üni- versitenin yer sorunu gibi tartışmaiarla bulandırmak yersiz- dir. İTÜ'den mezun olanlann, bütün iyi niyetli aydınların bu tür tecavüzlerden üniversiteyi kurtarmak için çalışmaları ge- rekir. Türkiye'de yeterli bir sağduyu potansiyelinin varlığına inanarak yaşamak zorundayız. Gerisi ortaçağ. Borsa ile bazı köşeler dönülebilir, ama kolu bacağı kınl- mış üniversitelerle ancak köle olunur. 1773 Üçüncü Mustafa, 1889 İkinci Abdülhamit. Askeri mü- hendishaneden bu yana 200 yıl, stvil mühendishaneden son- ra 100 yıldan fazla. Bu tarihleri elinin tersi ile silmek isteyen 2 ytllık bir borsa. Kentleşemeyen köyiü, tarih ve kültürü bo- zuk para gibi harcayabilir. kilde Araplann ve Müslümanla- nn kutsal topraklarından çekil- mek zorunda kalacaldarını açık- ladı. Saddam, "Siyonistler silah- landıkça, kendilerini beğenmiş- likleri arttıkça, daha çok günah işlediklerini. günahları artan bir kişinin ise cehenneme daha çok yakınlaştığını unutmayın" dedi. İktidardaki BAAS Partisi'nin resmi yayın organı El Tavra'da dün yayımlanan bir haberde Is- rail katliamının karşüıksız bıra- kılmayacağı belirtilerek "Bu in- sanlık dışı suç cezasız kalmaya- caktır. Arap ulusu bu saldınya karşılık verecek güçtedir, vere- cektir de" ifadesine yer verildi. Kudüs ile Müslümanlara ait di- ğer kutsal bölgelerin hainlerin işgalinden kurtanlacağı bildiril- di. El Tavra gazetesinde, Suudi Arabistan Kralı Fahd ile Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Müba- rek, Körfez bölgesine yabancı askeri birliklerin yığılmasını desteklemekle suçlandı. Katlia- mın Araplann mücadelesine hız kazandıracağı da ileri sürüldü. Irak Başkanhk Sarayı'ndan yapılan açıklamada krizin ilk haftalannda Saddam Hüseyin tarafından Ortadoğu'daki tüm işgallere son verilmesi şartı ile Kuveyt'ten çekilecekleri şeklin- de getirilen teklifin haklı oldu- ğunun da ortaya çıktığı görüşü dile getirildi. yebileceğine dikkat çekti ve "Ancak, Saddam'ın bu yönde gi- rimlerine engel olacagız" dedi. NVashington'un, Irak askerle- rinin Kuveyt'teki acımasızlıkla- rından gittikçe daha derin kay- gılar duyduğunu belirten Bush, "Kuveyt'in sistemli bir şekilde ortadan kaldınlmasına yönelik Irak girişimieri, bizi kaygılandı- rıyor, bu ise yeni bir denklem yaratıyor" dedi. Bush, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Sabrımız taşıyor, an- cak şimdi size, muttefik kuvvet- lere tavsiye edebUecegim şeyi söyleyemem" diye konuştu. Bush, Saddam Hüseyin'in, ls- rail ve Amerikan kuvvetlerini vurabilecek yeni bir füzeye sahip olduklan yolundaki açıklaması- nı da anımsattı ve "Irak Devlet Başkanı, daha savaşkan bir üs- lup kullanmaya başladı, artık biz de çıkarlarımızı koruvabiliriz" dedi. Bush, Saddam'ın, baştan be- ri Kuveyt'in işgaliyle Filistin so- runu arasında bağlantı kurmak istediğine dikkat çekti ve "Sad- dam, Kuveyt'i istilasını haklı göstermek için Doğu Kudüs'te- ki olaylan kullanmak isteyebilir. ancak bunda başarılı ohunayacaktır" ifadesini kullan- dı. ABD Başkanı, Filistin soru- nunun da BM kararlarıyla çö- zümleneceğine inandığını belirt- ti. Bush: Sabnmız taşıyor tsrail'den tepki (Baştarafı 1. Sayfada) in bugünkü kaü tavn, o zaman- ki tutumuna uyraamaktadır. Eğer hiç olmayacak ve o kadar sert bir şekilde karşı çıkılması gereken bir şeyse, kendisi 1987 yıhnda neden SHP-DSP birleş- mesini önermiştir? Herhalde Sa- yın Ecevit'in böyle bir öneride bulunmasının en önemli nedeni, kendisinin genel başkan olma arzusu değildi. Öyleyse acaba niçin böyle bir öneri yapmıştır? Kamuoyunun, özellikle sosyal demokratlann, herhalde bu so- runun yanıtını ögrenme hakla- n vardır." Özdalga, "SHP ve DSP nasıl birieşebilir" sorusuna yanıt ve- rirken de "Her şeyden önce bir noktaya işaret etmek isterim. 'Birleşmemiz mümkün değil, çünkü bizim partimiz çok tutar- lı, öteki parti ise çok tutarsız' şeklindeki savunmaların artık pek bir inandıncdığı kalmamış- tır. Çünkü eğer tutarldıktan kas- tedilen, bir parti içinde hiçbir farklı duşüncenin oimaması, hiçbir farklı sesin çıkmaması ve başlıca yönetim kuralının koşul- suz itaat olması ise komünist partilerin uğradığı son degişme- ierden sonra günümüzde en tutarlı' partilerden biri Saddam Hüseyin'in BAAS Partisi'dir. Saddam Hüseyin, bu 'tutarlılığı' eşini-dostunu parti yönetiminin en üst görevlerine getirerek ve hoşuna gitmeyen her insanı si- yasi olarak ortadan kaldırarak sağlamışür. Bazı kişiler Saddam Hüseyin'in çizgisini anlayışia karşılamakta tamamen serbest- tir" dedi. Özdalga sözlerini şöyle sür- dürdü: "Kısa bir ziyaret için bulun- dugum Isveç'ten bakınca ve bu- radaki sosyal demokratlann parti içi demokrasiyi nasıl işlet- tiklerini bir kez daha izleyince, kendilerine tskandinav sosyal demokrasisini örnek aldıklannı söyleyenlerin şimdi içinde bu- lunduğu dummun ne kadar gü- lünç olduğu daha da açık bir şe- kilde ortaya çıkıyor. Gözleyebil- diğim kadanyla DSP tabanında birieşme yöDünde kuvvetli istek- ler var. Son SHP kurultayından sonra bu eğilimler daha da art- ü. En doğrusu, SHP ve DSP ör- gütlerinin demokratik bir tartış- ma ortamı içinde bu önemli ko- nuyu enine boyuna tartışarak birieşme veya birleşmeme kara- rına varmasıdır. SHP'nin >-apı- sı ve işleyişinin böyle bjr konu- yu demokratik bir şekilde tartı- şıp karara baglamay? uygun ol- duğu görülmektedir. SHP ör- gütlerinin sahip olduğu bu ol- gunluğa ve yetkinliğe, DSP ör- gütleri de saniptir. Ama ne ya- zık ki DSP örgütlerinin böyle şeyleri serbest bir şekilde tartı- şıp karara bağlamasına, parti üst yönetimi izin vermez. Çün- kü onlar için örgüt ve örgütün ne istediği hiç önemli değildir." ABD Başkanı George Bush, dün akşam Beyaz Saray'da dü- zenledigi basın toplantısında, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Doğu Kudns'te önce- ki gün meydana gelen olayları Körfez sorununa bağlamak iste- VELİEFENDİ fnPODROMlPNDAN FtKRETDACuoCnj Birinci ayak sürprize müsait KEMAI AKYER 1. AYAK: Formsuz ve sorun- lu atların kayıtlı bulunduğu, sürprize müsait görünen zor bir yarış. Biz, son idman ve form durumlannı göz önüne alarak, hafif kilolu Running River'a yanşm kum pistte olması nede- niyle ilk şansı tanıyoruz. Haf- t içi yapmış olduğu galobun- da iyi görünen Parisienne ve Challenger 1, rakipleridir. Ya- nşın sürpriz ismi Korhanbey 1 dir. 2. AYAK: Geçen yarışına iş- siz giren Piyango, rakiplerinden üstün bir yapıya sahip. Bu ya- rışı için iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Netice alacaktu". Piyan- go'ya sert rakip olarak Kaynar- han'ı görüyoruz. Hazırlık ola- rak yeterli görünen Cini ve Ar- zu 4'ü sürprizde öneririm. 3. AYAK: Son idman ve form durumlan çok iyi olan Mermi ve Ramiz ekürisi yanşın en şanslı atlandır. iyi bir hazır- lık dönemi geçiren Tolgaer ile yeni sahiplerinde form tutan Arım Balım sert rakipleridir. 4. AYAK: Gerek yarış hazır- hğı gerekse yarış sprintinde çok iyi görünen Tâyga müsait kilo- su ile ilk şansa sahiptir. Kaza- nacağını sanıyoruz. Ağır kilo- suna rağmen Aktolgalı uzun mesafeden etkilenmezse netice alacaktır. Yurdabak ve Sakallı- yı sürprizde öneririm. 5. AYAK: Kayıtlı bulunan ra- kiplerinden kalite ve klas ola- rak üstün olan Kavçinbey'i baş- ta tutuyoruz. Yanş sprintinde iyi görünen Arat ve düzelen Di- dar, sert rakipleridir. Aslanım ve Ömerağa sürpriz yapabilir. 6. AYAK: Bulduğu formunu muhafaza eden Gold Son, ilk şansa sahiptir. Hazırlığmı be- ğendiğimiz Dalida ve Hello Baby daha sonra düşünülebilir. Burlington'u sürprizde öneri- rim. TAH3VÜNLER 1. KOŞU: F: Biliyormusun- kim (1), Peffect Har (4), S: Kings Junior (6). 2. KOŞU: F: Running River (8), P: Parisienne (4), P: Chal- lenger (5), S: Korhanbey (2). 3. KOŞU: P: Piyango (10), P: Kaynarhan (7), P: Cini (4), S: Arzu 4 (1). 4. KOŞU: F: Ramiz (9), P: Tolgaer (3), P: Mermi (8), S: Anm Balım (6). 5. KOŞU: F: Tayga (5), P: Aktolgalı (2), P: Yurdabak (7), S: Sakalh (9). 6. KOŞU: F: Kavçinbey (4), P: Arat (5), P: Didar (13), P: Aslanım (6), S: Ömerağa (1). 7. KOŞU; F: Goldson (5), P: Dalida (9), P: Hello Baby (6), Sr Burlington (3). OTORİTELERİN GÖRÜŞLERİ F. Dağhoğlu Kemal Akyer Nalp Yılmaz Orhan Özsu 5-2-1-8 8-4-5-2 1-2-8 8-9-2-1 10-1 10 10-7-4 10-7 9-7-1 9 8 9-3 9-5-4 5-2-7 5 54-2-7 13-6 4-5 13-4-5 4 5-6-2 5-9 9-5-1-2 2-5-1-7 1M E m H S îsrail Başbakanı İzak Şamir, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in ellerinde Israil'i vu- rabilecek uzun menzilli yeni bir füze bulunduğu yolundaki açık- lamasına tepkide bulundu ve Saddam'ı, "Israil'i Körfez buna- lımının girdabına çekraek iste- mekle" suçladı. İsra.il Radyosu'nun haberine göre, Şamir, "Saddam Hüseyin, kendisiyle dün>-a arasındaki ca- tışmayı, Irak - İsrail çatışması- na donüşturmek istiyor, ancak bu konuda ona vardımcı olma- yu" dedi. Şamir ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin işgal topraklarına heyet göndermesine karşı oldu- ğunu bildirdi. Başbakan, "Isra- U, BM'nin heyet göndermesini kabul etmeyecektir" dedi ve "Sanıyorum, BM Güvenlik Konseyi de bu yolda bir karar almayacaktır" dedi. Asil Nadir Ankara'ya (Baştarafi 1. Sayfada) Nadir'in Polly Peck için Turkiye'den istediği 100 milyon sterlinin de önemli bir kredi ol- duğu belirtilerek, Hazine'nin bu kredinin verilmesi için bankala- ra baskı yapması, hatta telkin- de bulunmasının bile söz konu- su olamayacağı kaydedildi. Bu konunun ancak Asil Nadir'in bankalarla anlaşması ve banka- Iann da böyle bir operasyona girmeyi kârlı görmeleri halinde çözümlenebileceği belirtildi. Hazine'nin ise sadece koordina- tör rolüyle bankalar konsorsivu- mu oluşturuhnasında vardımcı olmak için devreye girebileceği, bunun dışında herhangi bir kat- kının söz konusu olamayacağı Nadir'e bildirildi. Bazı bankalann yetkilileri de Poliy Peck için Türkiye'de sağ- lam teminatlar almadan kredi vermelerinin mümkün olmadı- ğım beUrttiler. Bu bankacılann verdifi bilgiye göre, Asil Nadir- in Antalya Sheraton Oteli'nde- ki hissesinin piyasa değeri yak- laşık 70-80 milyon doları bulu- yor. Aynca Vestel tesislerınin de piyasa değeri oldukça yüksek. Bu varlıklar karşılığında Türk bankalannın kredi vermesi mümkün olabilecek. Bu durum- da bile istenen krediyi birkaç bankanın kaldırması mümkün gözükmüyor. Bu yönde bir an- laşma olursa da geniş bir ban- kalar konsorsiyumu oluşturul- ması gerekecek. Verilecek kredi- nin de piyasadaki cari faiz ve di- ğer teminat koşullan çerçevesin- de olması gerektiği ifade edili- yor. ABANTBVLACE Emekliler, Yeni Evliler ve Sizler! Yeni sezon başlamadan Ekim ayını gönlünüzce degerlendirin. Yemyeşil çara serinJigtnin AEANT GÖLÜ'niin duru maviliği ile bırieşügj noktada TAKSİM TOUR güvencesi ile sizleri ajhrlayalım. ABANT PAIACE'I GEÜN,GÖRÜN... ABANTI BİZİMLE YAŞAYIN... GOZL™ UGURMUMCU (Baştarafi 1. Sayfada) sa maddeleri arasına sokuveriyor. 1988 yılında böyle yaptı; şimdi de böyle yapıyor. ANAP'taki başörtücü grup, Yüksek Öğretim Yasası'nda- ki lisans öğrenimleri ile ilgili maddeler görüşülürken getir- dikleri bir ek madde ile başörtü yasağını kaldırmış; Anaya- sa Mahkemesi de eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in baş- vurusu üzerine bu yasa maddesini iptal etmişti. Getirilen ek madde şöyleydi: —Yükseköğretim kurumlannda, dershane, laboratuvar, kli- nik, poliklinik ve koridorlarda çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçla- rın örtü ve türbanla kapatılması serbesttir. Bu madde Anayasa Mahkemesi'nce 1989 yılının 7 mart günü iptal edildi. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yar- gı organlan ile idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlamaz mı? Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi, ANAP grubunu bağ- lamıyor!.. Bağlamadığı için ANAP, iptal edilen bir yasa maddesini bir başka yasaya sokarak yeniden getiriyor. Bu kez madde şöyle: —Genel ahlak, adap ve yürürlükteki kanunlara aykırı ot- mamak kaydı ile yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıya- fet serbesttir... "Tesettür"; İslamcı akımların, İslamcı rejimlerin ve tarikat- ların birersimgesi, birer bayrağı gibi kullanılıyor. Tesettüre karşı çıkanlar da ölüm listelerine alınıyor. Prof. Akşoy, üniversrtedeki başörtü takılmasına karşı baş- layan tepkilerin sözcüsü olmuş; bu uygulamalann durdu- rulması için Danıştay'a açılan dava dilekçesini hazırlamış; Doç. Bahriye Üçok da yazı ve konuşmaları ile yüksekokul- lardaki başörtü scrununun dinsel değil, siyasal nedenlere dayandığını kanıtlamıştı. Islami Hareket adlı bir terör örgütü de üniversite ve yük- jSekokullarda başörtü takılmasına karşı çıkan ve bu uğurda savaş veren, yazılar yazan, uğraşan, çaJışan, didinen, kon- feranslarda ve açık oturumlarda konuşan Prof. Muammer Aksoy ile Doç. Bahriye Üçok'u bu nedenle öldürüyor. Bu ortam ister istemez, hem yükseköğretim kurumlarm-i da, hem TBMM üzerinde bir baskı yaratıyor Amaç da bu... Oün, alçakça cinayete kurban giden Bahriye Üçok'u on- binlerce kişi ile birlikle toprağa verdik; törene TBMM Baş- kanı Kaya Erdem, SHP Genel Başkanı inönü, DYP Genel Başkanı Demirel, HEP Genel Başkanı Fehmi Işıklar, SHP, DYP ve HEP milletvekilleri katıldılar. Gözlerimiz TBMM'den Maltepe Camisi'ne kadar yan ya- na yürüyen liderlerin arasında DSP Genel Başkanı Ecevit'i aradı. Ecevit törende ve yüröyüşte yoktu. Herhalde çok önemli ve ivedi bir örgütsel işlevi çıkmıştı, bu yüzden canını laiklik uğruna veren Üçok'un cenazesine gelememışti. Prof. Aksoy'un cenaze törenine İnönü bir parti toplantısı nedeniyle katılamamıştı; Üçok'un cenazesine de herhalde aynı özür gerekçeleri ile Ecevit katılmamıştı! Dün cenazedeydik; bugün Meclis'teyiz... Bugün TBMM'de dramatik bir oylama yapılacak; ANAP'ın liberali, Hareketçisi ve Selametçisi, Yüksek öğretim Yasa- sı'na ek madde getiren tasarıya olumlu oy verip bugünlük başörtüyü, türbanı ve yarın için de çarşafı yasal güvence- ye bağlayacak. Islamcılar, ANAP'taki liberallerin de unutulmaz destek ve oylarıyla bir adım daha atacaklar... Ve sosyal demokrat sol, İslamcı örgütlerin bombalarıyla paramparça olan laik ve ilerici aydınların tabutlannın ba- şında bile bir araya gelemeyecek! qûHCtı Tam imziph. 75. OOO Tl 'M rt/bctte* Merkeı: Istıkiai Cod Mısır ADt No 311 K D 5 8OO5O Beyoğiu Istanbul Tel 15183 71 72 152O4O8O9 Fax 151 94 93 Ankara: Tunalı Hılmı Caddes. Bestekâr Sok No 65/9 Kavakhdere Ankara Tel <5 C4) 167 55 05 06 NECDET ADALI (8 Ekim 1980) Idam edilişinin 10. yıhnda saygıyla anıyoruz. tŞÇİ DÜNYASI GAZETESİ ANKARA TEMSİLCÎSt DURSUN ALt SÜTLÜ INGILIZCE KENTTE ÖĞRENİLİR • Audio Visual Yöntem • Sıcak, Uygar Bir Ortam Baharıye Cad Reks Sıneması Karştsj Kadıkoy-IST Tel: 347 27 91-92 KENT ENGLISH Gerçekten öğrenmek istiyorsanız... DİLFENE gelmelisiniz! îngilizce ve Bilgisayar kursları * Almanca kurslan * Cambridge sistemi ile yaîayarak IngiHzc© * Labofatuvor ve vtdeo çalışmalan A BJtgJsayarda Bosic ve Poscol diHeri * BHgieayar ba?ında sürekli uygukjmo * Pro)e/Staj okaoaklan * Nltelildi ve deneyimli ögretim kadrosu A îngilizce ve btlgisayara birükte katılanlara indMm * MIIH Egitlm'den onayV serttfika DİLFEnOrtabahçe Cd. No. 11 Beşiktas Tel: 160 77 46- 159 75 29 OSS ve OYS ADAYLARI ÜNİ VERSİTELERİ N YABANCI DILLER BÖLÜMÜNE HAZIRLAYICI GRAMER ve CEVİRİ AGIRUKLI İNGİLİZCE SINIFLARI Halıtaga Cad. No: 13Kat: 3-4 ALTIYOL KflDIKOY 349 48 42-43 GELİN FARKI FARKEDİN KADIKÖY 349 18 24- 349 18 25 ERENKÛY {KANTARCt 359 30 68- 363 77 86 Devreler. HaftaŞonu:13Ekim Hafta içi: 15 Ekim LISKUR SURUCU KURSU EVET ISİBEM BİLGİSAYAR KURSU • BASC *COB0L • PASCAL * DBASE IIIPLUS • LOTUS 123 A PAKET PROGRAM KULLANMI 3494842-3494843 HALffAĞA CAD. NO: 13 KADKÛV DJIedlğlnlz ortamda Güvenillr yöntemle Kısa sûrede, En uygun ödeme koşullanyta YABANCI DİL ÖGRENMEK İSTİYORSANIZ Lütfen btzl arayın. 1407387-1460165 FARKINI YARATAN AYRINTILARIDIR SURUCU KURSU 3494842-3494843 HAJJTAÛA CAO. NO: 13 KADKÖV GEÜN FARKI FARKEDİN way to leam English Başlangıç düzeyi. Orta düzey. İleri düzey. Proficiency. Toefl. Kurumlara özel dersler. BESTsize inailizceyi sevdirir, en iyiööretir. ILM'de INGILIZCE CAMBRİDGE Ontversitesl Şınavlan PET-CFE - GENEL İNGİLİZCE Yüksek Standart Ekonomik Fiyat Alı Samı Yen Sok No.2 Kat 3-4 Gayrettı Buyuk Surmelı Olelı karşısı INGILTERE'DE INGILIZCE ILM'nin ÜCRETSIZ yurtdışı hizmetleri AU-PAIRIİk (Ing. aile yanında anne yardımcılığı) KAMPLARDA öğrencüere çalışarak para kazanma ve Îngilizce geliştirme imkanı İSTANBULIİSAN MERKEZİ GençtûrkCdNo.50LALELİ Tei: 52081 99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog