Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

10 EKİM 1990 CUMHURÎYET/17 ABD'li askerler Antalya'da Körfez krizi nedeniyie bölgede bulunan Amerikan askerterinin bir kısmı izinlerini An- taba'da geçiriyorlar. Çevreyi gezen ve alışveriş yapan asker- ler şimdi ülkelerinde olmak istediklerini belirttiler. ABD'li as- kerler Chris Michals (20) savaşın kötıi birşey olduğunu vur- gulayarak, "Şimdi ABD'de olmak isterdim. Savaş kötü bir şey ancak Saddam'ın durdurulması lazım. Savaş bitecek ve biz evimize döneceğiz" dedi. (Fotoğraf: AA) Kitap sıkıntısı sürüyor Haber Merkezi — Okullann açılmasının üzerinden üç hafta geçmesine karşm Güneydoğu ve Ege bölgesinde kitap sıkıntısı yaşanıyor. "Terör" ve "ögret- mensizlik" nedeniyle çok sayıda okulun kapalı olduğu Güneydo- ğu'ya birçok kitabın gönderil- mediği bildirildi. Sıkıntının bu yıl yeniden düzenlenen ilkokul 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler kita- bında yasandığını bildiren bayi- ler, ilkokul 3. sınıf Türkçe, or- taokul 3. sınıf vatandaşlık bilgi- si, ortaokul 1. ve 2. sınıf İngiliz- ce ve lise 3. sınıf sosyoloji ders kitaplan da bulunmuyor. Diyar- bakır Milli Eğitim Yaymevi yet- kilileri Elazığ Bölge Şefliği'nden bölgeye dağıtım yapıldığını be- lirterek sıkıntının iki haftaya ka- dar biteceğini söylediler. John Lennon 50 yaşında Yoko Ono'nun gözyaşlan DışHaberierServisi—Bundantam 10 yıl önce evinin önunde öldürülen Beatles topluluğunun kurucusu, muzisyen John Lennon'ın 50. yaş günü dün BirlesmışMü- letler'den, "Imagine" adlı parçasımn ya- yımlanmasıyla kutlandı. Dünya uzerinde tam 130 ulkede bir mil- yar kişinin izlediği 10 dakikalık müzik ya- yımnda onceBM Genel Sekreteri Perezde Cuellar'ın eşi Marcela de Cuellar kısa bir konuşma yaptı. Ardından John Lennon- ın karısı Yoko Ono konuştu. Yoko Ono1 nun, yayıtu izlerken 10 yıl önce yitirdiği büyük mutluluğa ağladığı gözlendi (sağda). Bu arada Lenon benzeri görünümüyle Sovyetler Birliği'nin John Lenon'ı olarak anılan şarkıcı LeonitJickhommav da (sol- da) dun Liverpool'da sanatçının yaşgunu kutlamalarınakatıldı. (Fotoğraf: Reuter) Ifade verecek Horzum bugün Mecliste ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Kamu bankalarını do- landırdığı gerekçesiyle halen tu- tuklu olan işadamı Kemal Hor- zum, bugün TBMM'deki araş- tırma komisyonunda ifade vere- cek. Kemal Horzum, tutuklu bulunduğu Çankırı Cezaevi'n- den bugun Ankara'ya getirile- rek, yargılandığı mahkemede duruşmaya çıkanlacak. Bu arada komisyonun bilgisi- ne başvurmak uzere Cumhur- başkanı Turgut Özai'dan rande- vu istemine henüz yarut verilme- diği belirtildi. Komisyondaki ge- nel eğilim, Kemal Horzum'dan önce Cumhurbaşkanı Özal ile görüşülmesi doğrultusundaydı. HABERLERİN DEVAMI Kıyak'a Özal vetosu (Baştarafi 1. Sayfada) diği arumsatılan gerekçede, öde- nek ve yolluklann hesaplanma- sında anayasanın 86. maddesin- de kabul edilen ölçütlerin, mil- letvekillerinin emekliliklerinde de esas alınmasının kamuoyun- da daha kolay kabul göreceği ifade edildi. Anayasanın 86. maddesinde milletvekili ödenek- lerinin aylık tutannın en yüksek devlet memurunun almakta ol- duğu miktarı, yolluklannın da ödenek tutannın yansmı aşama- yacağı hükme bağlanıyor. Milletvekillerinin aylık öde- neklerinin hesaplanmasında öl- çüt olarak alınan "en yiiksek devlet memuru" ifadesinden hangi kamu görevlisinin kaste- dildiğınin yasada açıklanmama- 1 nedeniyle, uygulamada tered- jütler doğacağı belirtilen gerek- çede şoyle denildi: "Bu nedenle, hizmet ve emek- lilik haklannın tespitinde anaya- sanın ilgili maddesinde belirtilen genel çizgi ve mahfuz bulunan ana duşünceje uygun bulunan ana düşunceye uygun bir diızen- lemenin yapüması, hizmette bu- lunurken anayasa tarafından be- lirlenen ve kabul edilen bir öl- çuniin emeklilikte de kabul edil- mesi, biitün düzenleme ve işlem- lerde kolaylık sağlayacak, ka- muoyunda daha kola> kabul gö- rebilecek ve miıteaddit defalar iade ve iptal kararlan ile mey- dana gelen boşluğu ölçülii bir şekilde doldurmayı mümkün kı- labilecek oluralu bir yaklaşım olarak görülmektedir." Cumhurbaşkanı Özal'ın veto gerekçesinde, yasanın karşı çıkı- lan diğer bölümleri şöyle sıra- landı: ."— Eraekli milletvekillerinin ayhklarının hesaplanmasında en yiiksek dereceli devlet memuru- nun sözleşme ucretinin esas alınması, böylece emekli aylıgı- nın tespitinde devlet memurla- nnın tabi olmadıgı farklı bir sis- tem getiriimesi, bu farklılığı bü- yük bir ayncalıga donüştürür. — Yasama organı iiveleriyle dışandan atanan bakanlann emeklilik statüleri yeniden dü- zenienirken 4500 ek gösterge uy- gulanması haksızlıklara yol açar. — Yasama organı eski iiyele- rine sağlanan sosyal haklar da- ha önce Anayasa Mahkemesi'n- ce iptal edildiğinden görevde bu- lunan milletvekilleri ile görevi sona erenler arasında paralellik kurmayı anayasanın yasakladı- ğı ve haklı nedene dayanmayan ayrıcalık durumu oluşturur." Cumhurbaşkanı Tiırgut Özal, veto gerekçesinde yasanın bazı maddeleri için de karşı öneriler- de bulundu. Cumhurbaşkanı Özal, gerek- çesinde yasama görevi sona eren ancak emeklilik hakkı kazan- manuş milletvekiilerine "yasa- ma müşavirliği" adı altında kad- ro verilmesinin bazı sıkıntılar doğurabileceğini belirterek, ya- sama görevi sona erdikten son- ra "serbest çalışanlann dışında kalanların" TBMM'de danış- man olarak görevlendirilmeleri- nin daha uygun olacağını bildir- di. Cumhurbaşkanı özal ayrıca yasada sözu edilen temsil tazmi- natının emekli ayüğı bağlanma- yanlara ödenmesini, yasama meclisi üyeliği sona erenler ile dışandan atanan bakanlann bu görevlerinin sona ermesinden itibaren, kamu ve ozel kesimde çalışmıyorlarsa bu tazminattan yararlanmalarını önerdi. Özal, veto gerekçesine, devlet memurlannın ölümü halinde iki aylık, memur emeklilerinin ölü- mü halinde ise bir aylık ölüm yardımı ödendiğine işaret ede- rek, memurların ölum yardımı- nın arttınlnıası ve milletvekille- ri ile aralanndaki farklılığın gi- derilmesi için ilgili yasalarda dü- zenlemeye gidilmesini önerisini ekledi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra idare mahke- mesince durdurulan "kıyak emeklilik" olarak bilinen ve es- ki milletvekillerinin de aldığı maaşlann 1 temmuzdan itibaren yeniden ödenmesine ilişkin hük- mün yargı kararlarına aykın ol- duğunu bildirdi. Cumhurbaşkam Türgut Özal ayrıca ek gösterge rakamlannın kademeli olarak 6 binden 10 bi- ne çıkarılmasını öngören geçici ikinci maddesini, yasanın yürür- lüğe girdiği tarihten önce yasa- ma görevi sona eren milletvekil- lerinin de temsil tazminatından yararlanmasını düzenleyen geçi- ci 3. maddesinin ve emeklilikte 25 hizmet yılının yeterli görüle- rek bir defaya mahsus olmak uzere yaş sınırı aranmamasına ilişkin geçici 4. maddenin de ye- niden gözden geçirilmesini iste- di. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Buyükelçi Kaya Toperi de dün yaptığı açıklamada, Cumhur- başkanı Özal'ın anayasanın 89. maddesi gereğince söz konusu yasayı tekrar görüşülmek uzere TBMM'ye "iade" ettiğini belir- terek "Kanun uzerinde yapılan incelemeler. anayasanın 86. maddesinde belirtilen genel 61- çunun dikkate alınması ve daha önceki iade ve iptal kararlannın gözönünde bulundurulması su- retiyle yapılmıştır"dedı.TBMM Başkanı Kaya Erdem'in, millet- vekillerinin özluk haklarına iliş- kin daha önce hazırlattığı taslak uzerinde çalışmaların sürÖürü- leceği öğrenildi. Bozer itirazı (Başlarafı 1. Sayfada) alacak" dediler. Dışişleri Baka- nı Bozer, dün gunün büyuk bö- lümünü makamında toplantı ya- parak geçirirken ANAP Meclis Grubu'na ABD'de >p apılan temas- lar hakkında Devlet Bakanı Gü- neş Taner'in bilgi vermesı üze- rine bazı milletvekilleri "Neden Bozer konuşmuyor?" diye itiraz etti. Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in, kamuoyundaki beklentilerin ter- sine Türkiye'ye dönüşünde isti- fa edip etmeyeceği konusunda net bir açıklama yapmaması, ya- kın çevresinde iki etkene bağla- nıyor. Ali Bozer'i "iyi tanıdığı" bilinen bir kişi, Cumhuriyet'e bu etkenleri şöyle anlattı: "— Ali Bey çok duyarlıdır. Kolay incinir. Ancak bu kez Özal-Bush gdriişmesine alınma- masından duvduğu rahatsızlığı giziedi. Bu olay ve bunun ben- zeri başka zorluklar sonucunda istifa etme kararı vermedi. Ön- ceki giınden beri net bir açıkla- ma yapmamasının ilk nedeni de budur. Basmın bazı haberierie kendisini istifaya zorladığının farkında. İstifa etmek istemiyor. ANAP içinden bazı siyasiler de istifa telkininde bulunuyorlar. Ama o durumu kendi başına de- ğerlendirmek, yakın arkadaşla- nna danısmak ve gerek bakan- lıkta, gerekse kamuoyunda na- sıl bir hava doğduğundan emin olduktan sonra karar vermek istiyor. — tkincisi, Ali Bey ABD te- maslan konusunda bilgi verme sorumluluğunu kendisinde du- yuyor. Cumhurbaşkanı'na bu konuda gerekli bilgi ve gorüşle- ri aktardıktan sonra kendisine gönişünü soracaktır. Cumhur- başkanı Özal'ın bu konudaki fıkrini bilmeden bir karar açık- lamak istemiyor." öte yandan Devlet Bakanı Güneş Taner, ANAP Meclis grubuna ABD'deki temaslann ekonomik bölümü konusunda bilgi verdikten sonra dışişleri ba- kanüğına atanma talebi olmadı- ğını belirterek "Dışişleri Baka- nı'ndan memnunuz" dedi. Grup toplantısında Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroglu- nun "Niye bu temaslaria ilgili dışişleri bakanı bilgi vermiyor da siz konuşuvorsunuz?" sorusuna Taner, "Ben Korfez olayının ekonomik yönü ile ilgili temas- lar hakkında bilgi veriyorum. Gerekirse Sayın Bozer'in kendisi de gruba bilgi verebilir" dedi. Taner, grup toplantısından sonra da gazetecilerin sonılan- nı yanıtladı. Bir soru üzerine, grupta Cumhurbaşkaru'nın tali- matıyla konuşmadığını belirten Taner, ekonomik konularda bil- gi verdiğini tekrarladı. "Dışişleri bakanı olmanız söz konusu mu" sorusuna Taner, sinirlenerek "Dışişleri ile benim ne ilgim var? Benim anladığım mesele paradır" karşılığuu verdi. Taner, şöyle konuştu: "Bir tane dışişleri bakanı var. Adam yerinde duruyor. Adamı istifaya zorluyorsunuz? İstifa havası da yok zaten. Ne yapmış- tır dışişleri bakanı? Yanlış bir politika mı uygulamıştır? Bu politika dışarıda eleştirilmiş mi- dir? Benim dışişleri bakanı ol- mak için ne arzum, ne talebim vardır. Dışişleri Bakam'ndan parti olarak da hükümet olarak da memnunuz." Bir başka gazetecinin "Peki Sayın Bozer durumundan mem- nun mu" sorusuna ise Taner kız- gın bir ifadeyle "Onu Ali Bey'e sorun, benim adım Güneş Taner" dedi. Taner, kendisinin grupta konuşmasının Bozer'e ikinci darbe olarak nitelendiril- mesini de yadırgadığını söyledi. Taner, Bozer'in ABD Başkanı Bush ile Özal'ın yaptığı görüş- meye katılmamasının da sadece "Türkiye'de eleştiri konusu yapılabileceğini" belirterek bu- nun normal bir prosedür oldu- ğunu savundu. ANAP Meclis Grubu'nun dünkü toplantısına Başbakan Yıldırım Akbulut, Istanbul'da bulunması nedeniyle katılmadı. Devlet Bakanı Guneş Taner, söz alarak bir süre önce ABD'de Körfez krizi konusunda yapılan temaslan anlattı. Bozer'in isti- fası ile boşalacak olan dışişleri bakanlığı için adı geçen Taner, IMF ve Dünya Bankası ile yap- tığı görüşmeler hakkında bilgi verirken Kuveyt'ten 150 milyon dolar yardım geldiğini, bir o ka- dar daha yardım geleceğini söy- ledi. Bunun üzerine milletvekil- lerinden, "Ne zaman gelecek? Nereden biliyorsun?" sesleri yükseldi. Taner de gorüşmeler sonucunda bu yardımın gelece- ğini bildiklerini belirtti. Taner, milletvekillerinin soru- lannı yarutlarken de bazı gaze- telerde kendisinin Özal'ın tali- matı üzerine ABD'ye gittiği yo- lundaki haberleri yalanlayarak "Benim IMF ve Dünya Bankası ile goriışmelerim vardı. Cum- burbaşkam'mn programı •ile çakıştı" dedi. ANAP'lıIar, Taner'i, Körfez krizi ve ekonomik durumla ilgili soru yağmuruna tuttular. Bur- dur Milletvekili Fethi Çelikbaş, Körfez krizinin Türkiye'ye ma- liyetini sordu. Taner de "Kesin olarak söyleyemem, ama 4-6 milyar dolar civannda" karşılı- ğını verdi. Taner, Korfez krizinin enflasyonu 8-10 puan etkileyece- ğini sözlerine ekledi. Taner, IMF ve Dünya Banka- sı ile ilgili görüşmelerin olumlu geçtiğini söylerken "ABD ile ser- best ticaret anlaşması konusun- da istediğimiz sonucu alırsak AT konusunda o kadar fazla asıl- mamıza gerek kalmayacak" dedi. Yozgat Milletvekili Seyit Ah- met Dalkıran, Taner'e, "1982'de Kafaoğlu, 'Altına uzanan ellen kırarız' deyip alıın fiyatlannın düşmesini saglamıştı. Ama siz, 'Enflasyonu duşureceğim' deyip düşiiremiyorsunuz" sorusunu yöneltti. Taner ise "Toptan eşya fiyatlan uzerinde etkimiz olu- yor, ama tüketicive >-ansırken et- kili olamıyonız" karşıhğını ver- di. Taner, kamu sektörünün enf- lasyona etkisinin yüzde 10 oldu- ğunu, özel sektörün bu etkisinin ise yüzde 3 olduğunu söyledi. Taner, enflasyon tahmini ile il- gili bir başka soruyu yanıtlarken de "Şu anda yüzde 48 civarın- da, ama özel sektör rakamları henüz gelmedi. Onlar gelince yüzde 44-45 civannda olacağını sanıyonım" dedi. Taner, akaryakıt fiyatlan ile ilgili eleştiriyi yanıtlarken de "Şimdi arttırmayıp gelecek aya bıraksaydık, enflasjon daha faz- la olacaktı" şeklinde konuştu. Hatay Milletvekili Mehmet Pürdeloglu'nun çiftçiye olan borçların ne zaman ödeneceği- ne ilişkin sorusu üzerine Taner, 125 milyar liranın hazır olduğu- nu ve birkaç ay içerisinde öde- neceğini bildirdi. Mesut Yılmaz'ın istifası son- rasında devraldığı dışişleri ba- kanlığı görevini 7.5 aydır sürdü- ren Ali Bozer'in istifa edeceği söylentileri, Cumhurbaşkanı Özal ile ABD Başkanı Bush ara- sında yapılan görüşmeye alın- maması üzerine ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Baker'ın katıldığı bu görüşmeye Bozer'- in girmemesini bizzat Cumhur- başkanı Özal'ın istediği yolun- daki haberler, bazı basın organ- ları ve siyasi çevrelerde "skandal" olarak nitelendirildi. Aynı çevreler, Bozer'in istifa et- mesi gerektiğini de gündeme ge- tirdiler. Özellikle Körfez krizinde Türkiye'nin oynadığı rol konu- sunda Cumhurbaşkanı Özai'dan farklı bazı göruşler taşıdığı bi- linen, ancak bunlan bugüne dek kapalı kapılar dışında ifade et- meyen Dışişleri Bakanı Bozer, önceki gün yurda dönüşünde is- tifasına Uişkin söylentileri yalan- lamadı. Bozer, gazetemize ver- diği demeçte, "Müsbet ya da menfi bir şey yok" derken yakın çevresine "İstifa etmeyi şu anda düşünmüyorum" diye konuştu. Onurlu yaşamı bizlere rehber olan Sıverek Endustri Meslek Lisesi eski öğretrneni örnek insan MUZAFFER KIRÇAY'ı Aramızdan aynlışının 2. yılında bitmeyen hasret ve sevgiyle anıyoruz. Bugun saaı: 12.3O*da yaşamının son gunünü video kasetten izledikten sonra kabrı başında anıyoruz. Annesi ve kardeşleri adına \1LMAZ KIRÇAY BOĞAZ'IN NERESİNDE BÖYLE BİR "HAYAT" VAR? BOĞAZİÇİ T A R A B Y A Tarabya yürüyiiş mesafesinde; Mecidiyeköy 10, Beşiklaş 15 dakikalık yolda. 1584 ağaçlı bir konı içinde büyükler ve kiiçiikler için ayn yüzme havuzları, iki tenis kortu, yürüyiiş ve koşu parkurlan, dinlenme köşeleri, çocuk bahçesi... Isı ve ses yalıtımı için: Çift dış duvar, pencerelerde çift cam, çatıda İzocatn, yüzer döşeme sistemi. Çöp öğiitme makinesi uydu anten... Güvenliği "tam" sağlanmış bir hayat: Bekçi kontrollü giriş kapısı, aşılması imkânsız birset biçiminde, evleri çevreleyen doğal sınırlar, göriintülü dış kapı kontrolü, daire kapısı emniyet sistemi, yangın ihbar sistemi... Boğaziçi-Tarabya projesinin 8.4.1988 tarihinde, 1988-1/40 cilt numarası ve 86/598 dosya numarasıyla İnşaat Ruhsatı; 15.7.1988 tarihinde de Temel Üstü Ruhsatı alınmıştır. Bir evin, hayatınıza getirebileceği güzellikleri görmek için Boğaziçi-Tarabya'ya gelin. Boğaziçi-Tarabya, Boğaz'ın en güzel noktasında. Evleri hem Tarabya KoyıTndan, hem Karadeniz yönünden seyrine doyulmaz iki ayn Boğaz manzarasına bakıyor. Boğaziçi-Tarabya'nın salonlan, odalan, mutfakları, banyolan geniş, aydınlık! Hayatınızı kolaylaştıracak imkânlarla donatılıyor. Yüzme havuzlan, tenis kortları, koşu parkurlan kapınızın önünde sizi bekliyor. Bu güzel hayat size havası tertemiz, şehir gürültüsünü duymayan, 1584 ağaçlı bir korunun dallan altında sunuluyor. Ve bu korunun doğal sınırlan; Boğaziçi-Tarabya'yı yeşil bir emniyet kemeri gibi koruyor. Boğaziçi-Tarabya'da hayat yakında başlıyor. Boğaz'da bir daha ele geçmeyecek bu fırsattan yararlanmak için gecikmeden Boğaziçi-Tarabya'ya gelin. nurol Tarabya Yokuşu, Semiha Şakir Vakfı Okulu Yanı Tarabya - İstanbul Tel: 162 17 65 -162 18 42 İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Nurol İnşaat, yurt içinde ve dışında buyuk barajlar. tuneller. sanayi sıtelerı. luks konul projelerı gerçekleştirmiş. 25 yıllık tecrubeye sahip bir kuruluştur. Bunyesınde 5.0001 aşkın ışçı. 400 muhendıs, mimar, teknık personel çalısmaktadır ve 100 milyar lıra değerinde makine parkına sahıptır. Savunma sanayiımızde de milyar dotarlık proıelerde Nurol'un ımzası vardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog