Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURİYET/14 TEPKJLER SÜRÜYOR Sargın: Protesto yeterli değil Yurt çapında faaliyet gösteren tüm kadın kuruluşları cinayeti protesto için Istanbul'da sessiz yürüyüş yapacak. HABERLERİN DEVAMI 10 EKİM 1990 Haber Merkezi — Doç. Dr. Bahriye Üçok'un bir suikast so- nucu öldürülmesine tepkiler sü- rüyor. Yurt çapında faaliyet gösteren tüm kadın kuruluşla- n, 13 ekim cumartesi günü Is- tanbul'da cinayeti protesto için sessiz yürüyüş yapma karan al- dı. Günden güne tırmanan ir- ticanın şiddete dönüşmesine tepki olarak düzenlenen "Dü- şünceye saygı, şiddete son" mi- tinginin Şişli Çağlayan Parkı- ndan saat 10.00'da başlayacağı bildirildi. Sendika ve meslek kuruluş- lan da siyasal partileri terör ko- nusunda "ortak harekef'e ça- ğırdı. Hak-iş Genel Başkanı Necati Çelik, tüm demokratik güçlerin teröre karşı ortak ha- reket etmelerini isteyerek "inançlar ve düşttnceleri ne olursa olsun insanın yaşamına kıymak, ancak gözü dönmiiş ve insanhktan nasibini almamış canavarlann işi olabilir" dedi. tstanbul'daki 6 universitenin öğretim üyeleri ile lzmir 9 Ey- lül Üniversitesi Atatürk Ilkele- ri ve Inkılap Tarihi Enstitüsü yaptıkları açıklamalarda cina- yeti sert bir dille kınadılar. TBKP Genel Başkanı Nihat Sargın, cinayet ve terör eylem- lerinin Türkiyetfe insan hakla- n ve demokrasiyi askıya alma- nın gerekçeleri olarak kullanıl- dıgını bildirdi. Sargın, "Seçkin insanlann öidüriilınesi karşısın- da cinayetleri protesto yeterli degildir. Tiirkiye'de düşünce ve inanç temelinde duşmanlıklan ve kamplaşmaları aşmak için karartı adımlann atılmasına ih- tiyaç vanür" dedi. Bursa'da ba- zıTcuruluşlar, sendikalar, parti ve oda temsilcileri Üçok'un öl- dürülmesini protesto amacıyla Atatürk anıtına siyah çelenk koydu. Uşak SHP örgütü, dün toprağa verilen Üçok'un anısı- na şehir içinde sessiz yürüyüş yaptı ve Atatürk anıtına siyah çelenk bıraktı. İstanbul'da tören Istanbul'daki 6 üniversiteden bazı öğretim üyeleri Üçok'un suikast sonucu öldürülmesini kınadı. Istanbul Teknik, Istanbul, Mimar Sinan, Yıldız, Marma- ra ve Boğaziçi üniversitelerine mensup öğretim üyeleri Üçok için dün t.Ü. Rektörlük Binası'nda bir tören düzenledi- ler. öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Eren Omay konuşmasında "Katiller şunu iyi bUmelidir ki Bahriye Üçok'un şahadeti Törkiye'deki aydınlık düşünce- nin gelişimini engelleyemeye- cek, daha da guçlendirecektir" dedi. Pröf. Aysel Ekşi de Isla- miyeti yücelten, laik düşünce- yi savunan Üçok'un din uğru- na gericilerin saldınsına uğra- dığını söyledi. Prof. Ekşi cu- martesi günü saat 10.00'da Şişli Hürriyet-i Ebediye'de "gericile- re mesajlannı ve birliktelikleri- ni göstermek amacıyla" topla- nacaklannı bildirdi. _ Öte yandan Küçükçekmece Belediyesi'nce Sefaköy'dekı Ka- vaklı Parkı'na "Doç. Dr. Bah- riye Üçok" adı verildi. Muhasebeci ve Mali Mttşavirlerden KAMUOYUNA DUYURU Laik, demokratik ve çağdaş yaşamın savunucusu, değerli bilim aydınlanmızdan Doç.Dr. BAHRİYE ÜÇOK'un demokrasi ve laiklik düşmanı karanlık odaklarca yaşamına son veriliş'ini şiddetle kınıyoruz. Aydınlık düşünceleri, demokrasinin inşası mücadelesinde ışık olacaktır. Tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağınr, halkımıza başsağhğı dileriz. DEMOKRATtK BİRLİK CRUBU ADINA M.NEÖP ÖZER, ADEM ARSLAN. UĞUR ÖZHABEŞ, ZİYA DİSANU, E.ZAFER AKGÜÇ, MUSTAFA KARSAVURAN, HASAN TAPON, A.SAİT BAŞARAN, HASAN GÎRGİN LAİK KAMUOYUNA Emperyalizmin savaş kışkırtıcılığı yaptıgı bir dönemde katleditişi tesadüf olmayan, laikligin ve demokrasinin yılmaz savunucusu BAHRİYE ÜÇOK'un katledilişiru lanetliyor ve tüm ilerici, anti- emperyalist ve antı- faşist kamuoyunu duyarlı olmaya çağınyoruz. MURAT USLU, ENGİN ŞEN, CEMAL ÇAVUŞOĞLU, ERTAN ÇEIİK. MUHSİN YENER, ERTAN ÜNVER, CEMAL ULUCAN. İSMAİL UYGUR, RUHİ GÜLERCAN, FEHMt ÇELİK, MUSA ŞALTAHAŞ, İSMAİL VLRAL, BEKİR ŞENOL, AÜ ÖZTEKİN, İSMAİL ÖZCAN (Torbah-İZMİR) Aynı okuldan yetişmekle övünç duyduğumuz aydın Türk kadını Doc. Dr. BAHRİYE ÜÇOK'u zamansız ve haksız kaybetmekle duyduğumuz an sonsuzdur. Sayın ailesine, tüm Uyelerimize ve ulusumuza başsağhğı dileriz. KANDtLLİ KIZ LİSESİTVDEN YETİŞENLER DERNEĞİ DUYURU Biz insaat mühendisleri, yıllardır demokrasi, özgürlük ve laiklik mücadelesinde halkımızın yanında yer alan Doç. BAHRİYE ÜÇOK'un nereden cesaret aldıklan çok iyi bilinen katilleri ve işbirlikçilerinin Türkiye halkının direnci karşısında yenilgiye uğrayacaklannın bilinmesini isteriz. tNŞAAT MÜHENDtSLERl ODASI YÖNETİM KURULU BAHRİYE UÇOK 1990 TÜRKİYESt'NDE Bilimsel doğrulan, aydınlık düşünceyi Demokrasiyi ve Laikliği savundu; ÖLDÜRÜLDÜ! TMMOB Mimarlar Odası, İnşaat Müh. Odası, Elektrik Müh. Odası, Makina Müh. Odası, Maden Müh. Odası, Jeoloji Müh. Odagı. SAMSUN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERt DERS VERİLİR tlkokul 4 ve 5. smrflara, Anadolu Llsesi ve kolejlere hazırkk dersleri. Deneyimli Fen Lisesi mezunu ve endüsri mühendisinden. Uygun saat ücreti. Hergün 18-20 arası, 179 55 35 NOTLAR TEK TİP PANKART — Üçok'un cenaze törenine 30 bine yakın vatandaş katıidı. Kortejdeki SHPIilerin, 'Laik, Demokrat, Çagdaş Türkiye' yazılı tek tip pankart taşıdıklan göriildii. (Fotograf: Rıza Ezer) Laıkük yüruyüşu(Baştara/ı 1. Sayfada) Merkezî önüne getirildi. Genel merkez binası önünde cenaze arabasının arkasında oluşturu- lan kortejin önünde Üçok'un kı- a, yakınları, SHP Genel Başka- m Erdal İnönü ve eşi Sevinç ınö- nii, Genel Sekreter Hikmet Çe- tin, Parti Meclisi üyeleri, millet- vekilleri, Türk-İş Genel Başka- nı Şevket Yılmaz, Türkiye Baro- lar Birliğı Başkanı Önder Sav, partili belediye ve il başkanları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odalan temsilcileri yer aldılar. Kortejin ortasmda yer alan öğrenci Dernekleri Platformu ile lstanbul ve Ankara Halkev- leri'nin bulunduğu bölümde yaklaşık 500 kişilik gnıbun slo- gan atmaları uzerine SHP Ge- nel Sekreter Yardımcısı Cevdet Selvi ve PM üyesi Ömer Çiftçi müdahale etmek istediler. Bu- nun uzerine öğrencilerle Selvi ve Çiftçi arasında tartışma çıktı. öğrenciler, "Siz nasıl solcusu- nuz? Biz buraya sizin izninizle gelmedik" diyerek Selvi ve Çift- çi'yi kortej dışına çıkardılar. Saat 09.15'de genel merkez önünden yürüyüşe geçen kortej, Necatibey caddesinden Atatürk Bulvan'na saparak Meclis bina- sına doğru ilerledi. Yürüyüş sı- rasında öğrenci dernekleri ve halkevlerinin bulunduğu bölüm- den "Katil iktidar", "Anarşi te- rör yok, faşist cinayet var", "Ak- soy, Dursun, Üçok'un katili fa- şizmdir", "Bilime uzanan faşist eller kırüacak", "Türkiye İran olmayacak", "Bağımsız Türki- ye", "Halkımız saflara, faşizme karşı birieşelim" sloganlan atıldı ve bu dövizleri taşıyan pankart- lar açıldı. Kortejdeki SHP ör- gütlerinin ve partililerin ise "La- ik, Demokratik Çağdaş Türki- ye" yazılı tek tip pankart taşıdık- lan görüldü. Cenaze arabası Meclis binası- na ulaştığında kortejin arka bö- lumunün yaklaşık 1.5 kilomet- re Necatibey caddesinden Ata- türk Bulvan'na henüz dönmekte olduğu görüldü. Meclis'teki tören Başbakansız Kortejin Meclis önündeki İnönü kavsağına yaklaştığı sıra- da emniyet görevlileri, SHP yö- neticileri ile görüşerek partinin iki otobüsunün kavşağa yanaş- masını sağladılar. Cenaze araba- sı, SHP Genel Başkanı İnönü, milletvekilleri, Parti Meclisi üye- leri ve Üçok'un yakınları ile bir- likte TBMM'ye girerken SHP'nin otobüsleri kavşağı ka • patarak kortejin geri kalan bö- lümünün İçişleri Bakanhğı iie TBMM şeref girişi arasında ka- lan bulvara alınmasını sağladı. Üçok'un bayrağa sarılı tabutu TBMM'ye girerken Meclis'in çevresinde birer metre arayla po- lisler güvenlik kordonu oluştur- dular. önce ellerinde cop bulu- nan polisler, emniyet amiılerinin uyansı uzerine coplannı belleri- ne takarak sakladılar. Kortej bulvara yerleşirken SHP'nin Güneş-1 otobüsunün üzerinden SHP Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Günay'ın "Kararlı bir sessizlik içinde olun. Hiçbir siogan, hiçbir pan- kart bizim sessizliğimizden da- ha anlamlı degildir" uyansmda bulundu. Bu uyarılara karşın kortejin öğrenci Dernekleri Platformu ile lstanbul ve Anka- ra Halkevleri'nin bulunduğu bö- lümunden sloganlar atılmaya devam etti. Üçok'un cenazesi tören kıta- sındaki askerler tarafından TBMM şeref kapısı önündeki katafalka konurken SHP Genel Başkanı Erdal İnönu, eşi Sevinç İnönü ve SHP'liler şeref kapı- sındaki merdivenlerde yerlerini aldılar. Törene ilk gelenler ara- sında ANAP Kayseri Milletve- kili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Recep Er- gnn'un bulurtması ve en ön sı- rada yer alması dikkati çekti. Törene, SHP'lilerin yanı sıra, YÖK Başkanı Prof. Itasan Doğ- ramacı, Türk-tş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, SHP'nin eski Genel Başkanı Aydın Güven Giirkan, lstanbul Anakent Be- lediye Başkanı Nurettin Sözen, Ankara Anakent Belediye Baş- kanı Murat Karayalçın, HEP Genel Başkanı Fehmi Işıklar, DMP Genel Başkan Yardımcısı Tınaz Titiz de katıldılar. TBMM Başkanı Kaya Erdem, törenin başlamasına kısa bir sü- re kala Başkanvekili Yılmaz Ho- caoğlu ile birlikte İnönü'nün ya- nında gelerek başsağhğı diledi. Erdem ve Hocaoğlu, İnönü'nün yanında yer alırken Devlet Ba- kanlan Mustafa Taşar ile Kemal Akkaya da gelerek inönü ile to- kalaştılar. içişleri Bakanı Ab- dülkadir Aksu, Sağlık Bakanı sadece alkışlarla tempo tuttular. Üçok'un cenazesi, saat 13.00 Meclis'teki törene katılanların sıralannda uzun bir araç korte- geçişinden sonra kortej Makepe ji eşligınde Karşıyaka Mezarlı- Camisi'ne doğru düzenli biçim- ğı'na getirilirken mezarhkta bu- de hareket etti. Cenaze namazı Kortejin Maltepe Camisi'ne ulaşmasından sonra SHP seçim otobüsü üzerinde bulunan PM üyesi Ertuğrul Günay, tempolu alkış ve sloganlara devam eden grubu, "Bu bir cenaze törenidir. Gercek bir aydın, bilim adamı ve Halil Şıvgın, Turizm Bakanı İl- mümin olan Üçok hocamız için han Aküziim de Inönü'ye baş- onun inançlanna uygun dini tö~ sağlığı dileyerek Meclis'teki tö- rene katıldılar. Devlet Bakanı Kâmran İnan ise TBMM'dekı tören sona erdiğinde gelebildi ve cenaze arabasının geçişinde say- gı duruşunda bulundu. Başba- kan Yıldınm Akbıüut, İSEDAK toplantısı için Istanbul'da bu- lunması nedeniyle Üçok'un ce- naze törenine katılmadı. Az sayıda ANAP milletveki- li, Grup Başkanvekili Yasin Boz- kurt ile birlikte törene katıbrken ANAP'ın türban savunucusu bakanları ile milletvekilleri, Üçok'un cenazesine gelmediler. Muhafazakâr eğilimdeki ANAP milletvekilleri, kuliste oturmayı yeğlediler. Şeref kapısı önünde üzerinde "Başbakan" yazılı ta- bela, foto muhabirlerinin gö- ren yapüacakur. Buna saygı gös- terelim. Bizim sessizligimiz en kararlı haykınştan daha anlam- hdır" diye uyardı. Günay'ın bu uyarılarına karşın aynı grubun siogan atmaya ve marş söyleme- ye devam ettiği gözlendi. Bu grup daha sonra yeniden "dev- rim andı" içti. Özal'a protesto DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel ve grup yönetici- leri, Maltepe Camisi önünde, Adalet Partisi eski Millenekil- lerinden Ali İhsan Ulubahşi'nin intihar eden oğlunun cenaze na- mazına gitmek üzere kortejden ayrıldılar. Cenaze namazı için kortej dışarıda bekletilirken Maltepe Camisi'ne SHP yöneti- cileri, Üçok'un ailesi ve proto- kole dahil diğer kişiler ahndılar. Cenaze namazı öncesi Cum- hurbaşkanı Turgut özal'ın kır- mızı karanfillerden oluşan ve üzerinde "Cumhurbaşkanı" ya- rüntülememesi için ANAP mil- letvekillerince kapatıldı, bir sü- re sonra da götürüldü. DSP Genel Bajkanı Bülent Ecevit, dün yaptığı yazıh açık- lamada, lzmir'de bulunması ne- deniyle Üçok'un cezane töreni- zan çelengj, protestolara yol aç- ne katılamadığını, ancak DSP tı. Görevliler tarafından cami kapısına getirilen çelengi gören l k yöneticilerinin ve çok sayıda partilinin törende yer aldığını bildirdi. Törende Bülent Ecevit- in gönderdiği çelenk de dikkati çekti. Bahriye Üçok'un yaşam öy- küsü okunduktan sonra, kızı Kumnı Üçok, SHP Ankara Mil- letvekili İbrahim Tez'in koluna girerek törene katüabildi. Bitkin olduğu gözlenen Kumru Üçok, Sevinç İnönü'nün hemen yanın- da «üçlükle yerini aldı. Cenaze katafalka konulduğu sırada İnönu kavşağı ile Genel- kurmay kavşağı arasında bekle- .tilen kortejin öğrencüerin bulun- duğu bölümü, Emniyet Genel Mudürlüğü'nün önünde toplan- dı. Burada siogan atmaya devam eden öğrenciler, Emniyet Genel Mudürlüğü'nde kendilerini izle- yen polisleri gostererek "İşte ka- tiller", "tşkencecUerden hesap sonıiacak", "KatiDer bulunsun, hesap sorulsun", "Aksu istifa" diye bağırdılar ve güvenlik güç- lerine "Yoh" çektiler. Daha son- ra marşlar okuyan ve "Devrim andı" içen öğrencilere polisler müdahale etmedi. Saygı duruşu için "ti" sesi ve- rildikten sonra bulvarda bekle- yenler, siogan atmayı ve alkışla- mayı bırakarak TBMM'dekilerle birlikte saygı duruşunda bulun- dular. Meclis'teki törene katılanlar Üçok'un cenazesi ile birlikte Dikmen kapısına doğru yürü- meye başladıklan sırada yeniden alkışlarla tempo tutuldu. Bir kişi "Üçoklar ölmez" diye bağırdı. Bu sırada DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ile milletve- halk topluluğu "Yuh" çekmeye ve "Özal istifa" diye bağırmaya başladılar. Bunun uzerine SHP Genel Sekreter Yardımcısı Gü- nay, "Yapmayın arkadaslar, her- kes çelenk gönderebilir" diye uyanda bulundu. Ancak "Yuh" sesleri ve protestolar kesilmedi. Ertuğrul Günay, bu kez "Cum- hurbaşkanı" çelengini taşıyanla- ra, "O çelengi gözümuze sokar- nuş gibi göturmeyin, ters çevirin de götüriin" dedi. Bunun uzeri- ne görevliler çelengi ters çevire- rek caminin diş duvanna koydu- lar. Çelenk ile Ugilenen kimse ol- madığı dikkat çekti. Çelenk da- ha sonra sessizce caminin içine ahnarak iç bahçenin parmaklık- larına dayandı. Cenazeye gönderilen TBKP çelengi ise önce Ankara Valisi Saffet Ankan Bedük'ün çelen- ginin yanına kondu. Çelenk, bir ara görevlilerce buradan kaldı- rıldı, daha sonra yeniden aynı yere konuldu. Camide yapılan törene Cum- hurbaşkanlığı adına Yaver Deniz Yarbay Necat Teknecî katıidı. Tekneci cami avlusunda bekle- yen SHP Genel Başkanı Inönü- nün elini sıkarak Cumhurbaşka- nı adına taziyetlerini bildirdi. Camideki törende HEP Genel Başkanı Fehmi Işıklar ve parti yöneticileri, DSP adına Genel Sekreter Selcuk Sönmez, DYP adına da Meclis Başkanvekili Vefa Tanır katıidı. Camide, hü- kümetten yalnızca Dışişleri Ba- kanı Ali Bozer'in bulunduğu gözlendi. Törene aynca Anaya- sa Mahkemesi Başkan Vekilisa aşka killerinin koşar adımlarla şeref Yekta Güngör Özden, eski Mil- girişi merdivenlerinden indikle u Bilik G b lri kigirişi merdivenlerinden indikle- ri görilldü. Demirel ve DYP mil- letvekilleri, erken başlamasın- dan dolayı törenin ancak sonu- na yetişebildüer. Ancak Demi- rel ve DYP'liler bir süre cenaze arabasının hemen arkasmdan yürüdükten sonra Deniz Kuv- vetleri Komutanlığı önündeki kavşakta Kaya Erdem ve Erdal İnönü'nün yanına geldiler. Er- dem, tnönü ve Demirel, Malte- pe Camisi'ne kadar ön safta yan yana yürüdüler. Meclis'ten çıkan kortejin De- niz Kuvvetleri Komutanlığı önünden geçişi sırasında beyaz Uniformalan içindeki iki manga askerin saygı duruşunda bulun- maları dikkati çekti. SHP'nin Güneş-1 otobüsunün üzerinde bulunan Ertuğrul Günay, mik- rofondan bulvarda bekleyenlere Meclis'ten çıkanlann geçmesine kadar hareket etmemeleri uya- rısında bulundu. Günay'ın sio- gan atılmaması uyarısı uzerine Erdem, tnönü ve Demirel geçer- ken yol kenarında bekleyenler Birlik Grubu üyeleri, eski par- lamenterler, Üçok'un öğrencile- ri, SHP'li belediye başkanlan, PM üyeleri ve milletvekilleri de katıldılar. Üçok'un cenaze namazı sa- fmda İnönü, Genel Sekreter Çe- tin, SODEP eski Genel Başka- nı Cezmi Kartay, DYP Grup Başkanvekili Tanır yer aldılar. Namaz sonrası tabutu sırtlayan- lar arasında Genel Başkan Er- dal İnönü'nün de bulunduğu gözlendi. Üçok'un cenazesi ca- miden çıkarüıp arabaya yerleş- tirilirken törene katılanlarca al- kışlarla uğurlandı. Cenaze arabasının Karşıyaka Mezarlığı'na hareket etmesiyle birlikte kortejdekilerden bir bö- lümü, Sıhhiye'de bekleyen 50 ci- varında belediye otobüsüne bi- nerek mezarkğa gittL Genel Baş- kan Erdal inönü de belediye otobüslerinden birine bindi. Tö- rene katılanlardan Karşıyaka Mezarhğı'na gitmeyenler ise ge- niş güvenlik önlemleri altında sessizce dağıldılar. lunan bir grup genç, "Özal istifa" sloganlan attı, alkışla te- mpo tuttu. Üçok'un cenazesi daha sonra eşi Prof. Dr. Coşkun Üçok'un yamna toprağa verildi. SHP lideri İnönü, yanında Ge- nel Sekreter Çetin, lstanbul Anakent Belediye Başkanı Nu- rettin Sözen ve Parti Meclisi üyesi Ertuğrul Günay olduğu halde töreni izledi ve Üçok'un mezanna toprak attı. Üçok'un mezarı başında bir grup genç tarafından "Kahrol- sun faşizm" sloganı atıldı, par- tililer de alkışla tempo tuttular. Zopguldak maden işçilerinin gönderdiği toprak da Üçok'un mezanna serpildi. Törene katı- lanlar, daha sonra Üçok'un me- zanna çiçek attılar. Karşıyaka Mezarhğı Başima- mı İsa Varlı ile Imam Mehmet Degercan, Üçok'un mezarının başında Kuran okudular. tnönü de okunan Kuran'ı dinledi ve ya- pılan duaya katıidı. Üçok'un mezan başında dini telkinde bu- lunan imam Değercan, "dİBİmi- zin aramızda ihtilaflara degii biriik, beraberiik ve dirliğe ve- sile olması" gerektiğini belirte- rek herkesin bu gerçeği görme- si dileğinde bulundu. İmam De- ğercan, "Toplnmumuzu aydın- iatan kandilleri bir bir kararta- rak taassubun karanltğında, ka- ranlık emellerini gerçekleştir- mek isteyenlere, milletinıizin bu- znrunu bozmak isteyenlere fır- sat verme >-arabbi" dedi. SHP lideri İnönü de Üçok- un mezarı başındaki konuşma- sına, "Değerli hocamız, Parti Meclisi ttyemiz Sayın Bahriye Üçok'u ebedi isürahatgahına bırakbk" diye başladı ve şöyle dedi: "Ruhu şadolsun, Allah rah- met eylesin, hepimizin başı sa- golsun. Onu son yolculugunda yalnu bırakmadmız. Onun fi- kirlerine, davalanna, laik, de- mokratik Türkiye Cumhuriyeti- ne sahip çıktımz. Hepinize te- şekkör ediyonım. Hepinize uznn, saghklı ömürier diliyo- nım." İnönü ve Çetin başta olma üzere törene katılanlar daha sonra Üçok'un kızı Kumru Üçok'a başsağhğı dileğinde bu- lunarak mezarlıktan aynldılar. Kumru Üçok da mezarlıktan ay- rılmadan önce annesinin çiçek- lerle donatılan mezarmı ziyaret ederek yanında yakınları oldu- ğu halde bir süre bekledi. Törene katılanlar, belediye otobüsleri ile Karşıyaka Mezar- lığı'ndan saat 13.30 sıralannda ayrıldılar. Bu sırada bazı küçük grupların siogan attıklan göz- lendi. Polisin, siogan atan gru- bu taşıyan bir otobüsü durdura- rak içinden bazı kişileri gözaltı- na aldığı öğrenildi. Cumhuriyet muhabirinin sorularım yanıtla- yan emniyet yetkihleri, törenin olaysız bir biçimde sonuçlandı- ğını âçıkladılar. Erdem, înönü'yü ziyaret etti TBMM Başkanı Kaya Erdem, törenden sonra Inönü'yu Mec- lis'teki odasında ziyaret ederek Üçok'un öldürulmesinden duy- duğu üzüntüyü dile getirdi ve başsağlığı diledi. Erdem, "Bu saldın demokratik ve laik cum- huriyete yapdmıstır" dedi. Erdem, saldırganlarm karşı- sında ne kadar guçlü olunursa, olaylann önune geçmenin o ka- dar kolaylaşacağtnı söyledi. İnö- nü de Erdem'in bu sözlerinin kendileri için çok değerli oldu- ğunu vurguladı. Olaylann önü- ne geçilmesinde, cinayetlerin fa- ülerinin bulunmasının en önem- li etken olacağını bildiren tnö- nü, "tktidar sahipleri, ellerinde güç ve olanak olanlar, cinayet- lerin faillerini bulmalıdıriar ki bu faaliyetleri görenlerin yaka- lanacağı ortaya konmalıdır ki Tiirkiye'de insanlann can göven- liği sağlanabilsin" dedi. Üçok'un cenaze törenine bü- yük bir kalabalığın katılmasın- dan duyduğu memnunluğu Er- dem'e anlatan İnönü, kalabalı- ğın büyük bir olgunluk göster- diğini söyledL Çîçekler korur onu (Baftarafi 1. Sayfada) atılan yüzlerce çiçek, on binler- ce insan sanki korumak isterce- sine sardı çevresini. Ankara'da- ki en büyük törenlerden biriydi, anlatılanlara göre... Kalabahk Necatibey'den kıv- nlarak Sıhhıye'den Kızılay'a yö- neldiğinde, çoğunluk sessiz. Za- man zaman alkışlar dalga dal- ga arka sıralara akıyor. Yakalar- da Üçok'un resimleri. Kadınla- nn çokluğu dikkati çekiyor. Al- kışlan başlatanlar da genellikle onlar. Ankara öğrenci Dernek- leri Platfonnu, Sosyalist Parti, Halkevleri, DEMKAD, TAYAD pankartlanmn arkalannda top- İananlar alkışlarla yetinmi- yorlar: — Katiller bulunsun, hesap sorulsun... — Anarşi terör yok, faşist ci- nayetler var... SHP Genel Sekreter Yardım- cısı Ertuğrul Günay, "Sessiziigi- miz en güçlii hgykınşunızdır. Hiçbir siogan bizim duygulan- mın ifade edemez" diye bagırı- yor otobüsün uzerindeki mikro- fondan. Orta sıralarda yer alan kadın- lar alkışhyorlar. Yol kenarında kendilerine biraz donukça ba- kanlara sesleniyorlar — Bakmayın bakmayın ayıp, gettn aramıza... Genelkurmay kavşağı dönü- lüyor. En önde yer alan kızı Kumnı Üçok ve diğer yakınlan Erdal-Sevinç İnönü, mületvekil- leri TBMM bahcesine giriyorlar. öğrenciler İçişleri Bakanhğı ve Emniyet Genel Mudürlüğü'nün önünde: — Katü iktidar, Aksu istifa, özal istifa, insanlık onuru iş- kenceyi yenecek... Ve sesleri bastıran alkışlar. Al- kışlar TBMM bahcesine kadar geliyor. Siogan sesleri de. Üçok için devlet töreni burada yapılı- yor. Cenazevi önüne alan kala- bahk Maltepe Camisi'ne döner- ken TBMM'deki törene katılan ANAP'hlar orada kalmayı yeğ- hyorlar. Erdal-Sevüıç İnönü, Silejr- man Demird, Kaya Erdem, Fel mi Işıklar, Gökhan EvüyaofİB, Hikmet Çeün en öndeler. ANAP'hlar yok. Günay otobü- sün üzerinden sesleniyor: — Atarürk'e ve laiktife ba|- lıiığımm sesazce haykıracagu. Aüaşlar başhyor. Elektriklen- mişçesine arka sıralara doğru, bir kez daha akıyor. Milli Savunma BakanhğTnın önünden geçilirken kadınlar de- mirlerle çevrili bu binaya dönü- yorlar. Yine alkışlar. Camlann birinden bir rütbeh beünyor. Al- kışlarla karşıhk veriyor, sonra kayboluyor. Gençler bağınyor: — İrtfca gücünti iktidardaa auyor. Hava Kuvvetleri'nin önünden geçerken bir manga asker ihti- ram duruşunda. Kalabalıktan bir siogan: — Türkiye İran ohnavaok— Gençlik Caddesi'ne çıkan kö- şede küçük parkta birikenler var. Biraz çekingen bir merakla izliyorlar. Çocuklar salıncaklar- da. Kimi kumlarla haşır neşir. Gençten bir anne yanındakine sesleniyor: — Kalabahk degJl mi? — Ama çok büyök kayıp._ Kadınlar bağınyor: — Saflara, «fiâf.. Saflara gehniyorlar ama al- kışlarla karşıhk veriyorlar. Gençler, daha eskilere takıhyor- lar, arka sıralarda: — Gnn dofdn nep uyandık. Yada; — Yaşasın Unidat Popular_ Maltepe Camisi beliriyor, lc falardaki anılarla birUkte. Gü nay uyanyor: — Burada hiçbir tezakörat yapümayacak. Bahriye öfret- men gercek bir inanandı. İnönü, Üçok'un cenaze namazında. (Fotograf: Rıza Ezer) 2 kargo görevlisi (Baftarafi 1. Sayfada) rildiklerini belirtü. Ardah ko- nuyla ilgili olarak şöyle dedi: "Kargo şirketinde kollleri autn bayante, şoförün ifaddcrini ild kez aldık. Bir defa da Anka- ra'da dmlenmek üzere Ankara^ ya yolladık. Çalışmalar tüm hı- zıyla devam ediyor, ancakJcesin bir ipucuna henüz rastiayama- dık. En başta böyle bir örgütün var olup ohnadığuu beUriemek gerekiyor. Bunon için çabşıyo- ruz." lstanbul'da başlayan İSE- DAK toplantısında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Ardah, ga- zetelerde çıkan haberlerin doğ- ruluk derecesine Uişkin bir spru- yu "Gazetelerde çıkan haberier onlann yonımlandır. Biz onla- n doğrulayıcı ya da yalanlayıcı olmayız. Sadece bu bilgileri araştırmalanmız sırasında degerlendhiriz" diye yanıtladı. Öte yandan Ankara büromu- zun haberine göre Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayet- lerini soruşturan Ankara DGVı Başsavcısı Nusret Demiral, "La- iklikten ve Atatürk ilkelerinden ödün vermeyen kişiliginden" ötürü, kendisinin de ölümle teh- dit edildiğini söyledi. Yurtiçin- den ve dışından çok sayıda ölüm tehdidi mektubu aldığını da be- lirten Demiral, iki klasör dolu- su bu tehdit mektuplannı gön- derenleri araştırdıkhınm söyle- di... Üçok cinayetine ilişkin soruş- turmalanmn kapsamh bir bi- çimde sürdüğünü de belirten Demiral, bu çerçevede öncelik- le eylemi üstlenen örgütle ilgili bilgi toplamava çahşbklannı bil- dirdi. Eylemi üstlenen, "İslami Harekef'in adının daha önce bi- linmediğini, bu örgüte Uişkin el- lerinde bilgi de bulunmadığını belirten Demiral, "Eylemi üstle- nen 'tslami Hareket'in, bir terör örgütünün ölüm kararlannı ya da eylemlerini yerine getiren vn- rucu bir gücii olduğunu sanıyo- ruz. Soruşlurmamız bu yönde derinlemesine sürüyor" dedi. SİMENA TURİZM PAMUKKALE 34O.OOO.-TL 26 EKİM - 30 EKİM TARİHLERİ ARASI **• Yılddı TURTEL OTEL DE Yanm panslyon KonakJama Lüks 303 Otobüslerte Ulasım. ÇQVT9 Gezllerl. Rehberllk Ve K.D.V Dahllcflr, I KAPADOKYA - KONYA 44O.OOO.-TL 26 EKİM - 30 EKİM TARİHLERİ ARASI **** Yıldelı Otellerde Yanm pansiyon Konaklama Lüks 303 j Otobûslerte Uloym. Çevre Gezllerl Ve K.D.V DohJdir. j HERHAFTASONU BOLU ABANT HER HAFTA KLBRIS UÇAK BİLET REZERVASYONLARl OTEL REZERVAgYONLARİ Adres: Abide-i Hürriyet Cd. İskete Sk. No: 3 5 Şişli Tel: 130 48 02- 130 48 03
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog