Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 10 EKÎM 1990 DÖVİZ KURLARI 1SBdM19M Dövıan Cuia 1 ABODolan 1 B.Alman Manu 1 Avustrarya Oolan 1 Avusturya Şilmi 1 Mçfca Fran» 1 Fransızfono 1 Hdanda Rorirn 1 isvet Kronu 1 byıçre Frangı 100 italyan Lîret! 1 Japon Yenı 1 Norveç Kronu 1 Sterfn 1 SArabtstan Rryaü Döviz Alı; 2721.55 1784.38 2272.50 253.68 86.78 533.43 1584.33 484.05 2132.04 238.08 20.89 46132 5372.60 725.67 Oovız Satış 2727.00 1787.96 2277 05 25419 86.95 534.50 1587.50 485.02 2136.31 238.56 20.93 462.24 5383.37 727.12 Efektıf Alış 2718 83 1782 60 2233 87 253 43 85 30 532 90 1582.75 479.21 2129 91 234.03 20 68 456.71 5367 23 713 33 Gfektf Satış ÇAfBAZKUR 2735 18 1793 32 2283 88 254 95 87 21 53610 1592.26 486.48 2142 72 239 28 2100 463 63 5399.52 729 30 S 1 5252 Alman Marta i 5 1019 Fr Frangı t 1 7177 Hol Florinı i 1.2765 isv .Frangı $ 1143 10 ital. ür»ü $ 130.27 Japon Yenı $ 3.7504 S A n * RıyaJİ £ 1 9740 S ALT1N SÛMÛŞ Cumhunyet Ra$at 24ayvaluı 22»yarbie* MO ayar gûraû$ VaMbankAttını ZfeaatAfem M.Banlas 1 Ons S Alış 232 000 265 000 35 0O0 31*00 460 191 000 193 500 395 00 Saüş 236 OOC 275.00C 35 100 34.500 486 193 OOC 195 OOC 397.25 TL Ort Faızı (<*) 50 07 SERBEST PİYASADA DÖVİZ ABODolan 3at Alman Marto Svıcre Frangı Holanda Flomı Ingüız Sterlim Fransız Frangt lOOltalyanLıreti SAftyaü Dövız int (S) = Afcş 2745 1800 2145 1585 5400 535 237 720 2727 Satış 2750 1805 2150 1592 5450 540 240 725 ISEDAK'ta somut adım atıldı tslam ülkeleri arasında tercihli ticaret için anlaşma sağlandı Ekonomi Servisi — İSE- DAK'ın (İslam Konferansı Teş- kilatı Ekonomik ve Ticari Işbir- liği Daimi Komitesi) dün başla- yan altıncı dönem toplantısında, 1984 yıhndan bu yana gündem- de olduğu halde, hiçbir gelişme sağlanamayan bazı projelerde somut adım atıldı. Cumhurbaş- kaıu Turgut Özal'ın açılış konuş- masıyla başlayan ÎSEDAK top- lantısında îslam ülkeleri arasın- da tercihli ticaret sisteminin ku- rulmasıru öngören çerçeve anlaş- ması kabu! edildi. Yirmi altı İs- lam ülkesinden ekonomiden so- rumlu bakanlann katıldığı top- lantının sonuçları konusunda açıklama yapan Devlet Bakanı Işın Çelebi, Ortadoğu ve İslam ülkeleriyle olan ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini belirterek şöyle dedi: "Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki İslam iilkelerine bii- tünliik içinde bakmak zorunda. Körfez'deki son dunımdan son- ra Ortadoğu \e İslam ülkeleriy- le olan ilişkilerde yeni bir anla- yışa geçmek gereki>or. İSEDAK toplantısı bu açıdan olumlu bir başlangıç oldu." Çelebi, kabul edilen çerçeve anlaşmasına göre, tslam ülkeleri arasında bazı mal gruplarında özel gümrük tarifesinin-uygula- nacağını belirttı. Buna göre is- lam ülkeleri önümüzdeki gün- lerde ikili görüşmelerle taviz ve- rebilecekleri mal listelerini ha- zırlayacaklar. Daha sonra ise bütün bu listelerden özel güm- rük tarifesi olan tek bir ortak lis- te hazırlanacak. Çelebi'nin ver- diği bilgiye göre, İSEDAK top- lantısında alınan diğer kararlar da şöyle: — İslam Ülkeleri ticaret en- formasyon agının kurulmasma ilişkin çahşmalan Casablanca- da bulunan İslam Ticareti Ge- liştirme Merkezi'nin üstlenmesi- ne, İGEME'nin de bu konuda merkeze yardımda bulunmasını kararlaştırdılar. — İslam ülkeleri arasında standartlann harmonize edilme- si için yapılacak çalışmalann masrafım Türk SUndarllan Enstitüsü'nün üç ysl süreyle iist- lenmesine karar verildi. — Bölgesel ihracat kredi si- gortası sistemiyle Ugili İslam Kalkınma Bankası'nın hanrla- dığı taslak gorüşulerek taslağm gelecek İSEDAK toplantısında bazı yönleri revize edilerek uz- manlar toplantısına sunulması kabul edildi. Sürgundeki Kuveyt huküme- tinin temsilcisi ile Irak Planla- ma Bakanı, İSEDAK'ın 6. dö- nem toplantısında aynı masaya oturdular. Uganda temsilcisinin Körfez'deki krizin bir an önce Irak'ın Kuveyt'ten geri çekîlmesi yoluyla çözülmesi biçimindeki önerisi İSEDAK göndemine Körfez krizini de sokmuş oldu. Uzmanlar toplantısında, Irak dışmda bütün delegasyonlar ta- rafından onaylanarak karar metnine konulan bu temenni maddesinde Körfez'deki krizin barışçı yollardan ve uluslarara- sı uzlaşma yoluyla sağlanarak çözülmesi istendi. Ancak dün yapılan bakanlar toplantısında bu madde gündeme alınmadı. BORSADA İŞIEMLER AkalTstsa! UtmnK AksafBU) /Uarto Holang AndakıCm Ar«* Asatav Bagfes Brita Ç n t t U ı pnmtD ÇaftMM CfeMl C GbkMc OanMvık OnHCMi OtnHoMnç Ootuan Ookt* E.Başı Ymnm ^ . ^ JIIMJ |)aç EaeBna* EgaEmKatn Eot 6âon EmekSoona EıtaHoUtng ErapsBnc* EngiDÇ Rnmta* GanBsjBÛ) GoaJ-YMr Gortmlyl M)reF*> Hrta; M w r KIJUIIH inBm hgcan Kanonan Kn KaMak MoMya KapaEMkft KoçHotfng Koçr«nn Kordsa KonımaTar. K6yu? Kûtadyl Porjttoı IMnaTaUrı ttjnln ÇkıınıUj Mmt HmansM ( M -Man.SanM •M» Nattank NıtHoUng 0tan T«oM Otnuksa Olasan PEGProMo Pttkiıı PnarSûl hn«r Enfcgre Et PnarSn PnarUn PJmjs SaMı YtynoMt SanMHoMng SartHyan SHaş Sâtea (BÛ) Tun Snorta TDısbar* Takstts* TflİBtl$ Taaan T.GntfB. TlşBanMB) TljBar* (A) T Iş &ank (C) Taarak Kigft TSiamaB T.Ş*Cam TSn»K.B»k. TO Oeum T Tutarg TütünMr* VestS Yssaş YapıK a»». Yûnsa Ûrcetase- ars topsn. 57» 12250 5150 24000 33000 8300 23000 2950 52000 16750 16750 5700 7700 HjCAM raouuu 6900 6100 15000 8900 MOO 8900 10000 13750 36500 62000 37000 10000 1600 2550 4400 7800 12500 8600 7800 8800 6500 10500 1550 13000 7440 2150 45000 1500 11500 5300 13750 9900 17500 24000 19000 4450 10750 2650 20000 13250 47000 2950 2000 115» 700 2500 2200 3300 1450 3850 14750 6100 2550 5000 675 1550 6300 6100 " '5100 "• 6*0» 3000 53000 43500 12750 13000 4400 7100 5400 5300 7200 5000 42500 455000 13000 7600 23000 28500 4800 9300 3600 3700 3000 2200 7600 4700 Maa aflktan:. CJ3M93 Sugünfcü endüsûk 5600 12000 5000 24000 32500 7900 22000 2800 54000 17000 15750 5600 6600 6000 14250 9400 4200 8700 9750 13500 36500 60000 35000 10000 1550 4550 12250 7600 8800 6200 10000 1500 12250 7500 21M 42000 1450 11600 5200 13750 9400 17500 23000 18750 4400 10500 2600 19000 13750 3100 11250 700 2350 2200 3200 IX» 3800 14500 5900 2500 5000 675 1650 6360 600G •• 6700 2800 53000 42500 12500 12000 4300 6100 5200 6800 4(00 40500 12250 7500 22500 270O0 4550 9100 3400 3650 7600 2100 7400 4550 Bugünkû enyOksek 5700 12500 5200 24OO0 33500 8000 22500 3000 54000 17750 16500 5800 6900 6200 15000 8400 42O0 8900 10000 14000 380OC 63000 365O0 10250 1650 465C 12500 7700 9000 6500 10000 1650 12750 7800 2150 43500 1500 12000 5400 14000 9400 18000 24000 19500 4500 t0750 2600 20000 14000 3100 11500 725 2500 2300 3300 1500 3900 14750 6000 2550 5100 700 1650 6300 6100 «800 2800 53000 43500 13000 12000 4400 7000 5400 6800 5000 40500 12250 7600 23000 27000 4650 9500 3400 3700 8300 2150 7600 4700 Bugunkü kapanış 5700 12500 5000 24000 33000 7900 22500 3000 54000 17500 16600 5800 6700 6000 14500 8400 4200 8700 9750 13500 36500 63000 35000 10000 1550 4650 12250 7600 9000 6400 10000 1500 12250 7800 2150 42500 1450 11500 5300 13750 9400 17750 23500 19500 4450 10500 2600 19500 14000 3100 11250 700 2350 2250 3200 1500 3850 14500 5900 2550 5000 675 1650 6300 i 6t» 6700 2800 53000 43000 12750 12000 4400 7000 5400 6800 «900 40500 12250 7600 23000 27000 4550 9200 3400 3700 8200 2150 7500 4650 9 EKİM 1998 Işlem mıfctan 14400 120400 283800 2800 56800 181X 168730 17400 4300 334100 120280 42100 88560 24000 288280 11000 4600 586» 13400 22600 143325 91750 30350 33600 61580 35062 559140 6800 9400 33340 1800 82720 7050 171211 29000 14250 20300 6710 160500 16900 800 20700 23950 41700 40600 24800 109800 106100 112800 57780 20500 544500 27700 6400 39450 23650 25189 36250 20400 753350 7300 106900 17800 2200 5000 41048 6000 2792 37680 3450 200 12800 9100 1200 22842 400 95000 410 28480 7900 12300 8350 11100 33497 400 8200 108500 52500 289500 31600 Mmtacı En ço» s& yapılan fry 5700 12250 5100 24000 33000 7900 22500 2900 54000 17250 16500 5600 6700 6100 14750 8400 4200 8800 9750 14000 37000 62000 36000 10250 1550 ' 4650 12250 7700 9000 6300 10000 1500 12250 7800 2150 «2000 1450 11750 5300 14000 9400 17500 23500 19250 4450 10500 2600 ' 19000 14000 3100 11250 700 2500 2250 3200 1450 3850 14750 6000 2500 5000 675 1650 6300 6000 6700 2800 53000 43000 12750 12000 4300 6900 5200 6800 4900 40500 12250 7500 23000 27000 4550 9200 3400 3650 8100 2100 7500 4800 Agırlıklı ort fiy 5695 12183 5094 24000 33122 7914 22448 2913 54000 17343 16257 5646 6722 6101 14692 8400 4200 8835 9769 13862 37123 61424 35873 10233 1561 4644 12250 7677 8976 6294 10O0O 1531 12294 7789 2147 42261 1455 11653 5302 13875 9400 17658 23263 19161 4456 10506 2600 19270 13983 3100 11368 706 2424 2251 3223 1419 3846 14626 5981 2500 5005 675 1650 6300 6015 6719 2800 53000 42944 12803 12000 4313 6897 5240 6800 4889 40500 12250 7512 22867 27000 4560 9206 3400 3653 7927 2119 7505 4607 * . B.7«7.7Mv«t YAHRIM FONLARI 9 EKİM 1990 •Ş^p *• m i ^PBHI OTşvn BvBHI (T!| İş Tfttoinv-1 lşYâtmm-2 Iş Y&nTim-3 iş Yaönm-4 İş YaUnnv6 k*rt>n-1 İnteffcn-2 lnterion-3 inMon-4 Idjsat YSt-1 İtcösat Yat-2 lküsatYat-3 Iküsat Y a M Iktssat Afflım Fon Gararrt] Yatnm-1 Garantı Yatnm-2 Garamı Yatınm-3 Garantı Yabnm-4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 EsbankFon-3 YKBYat Fonu YKBSekttrRm YKBHisseFon YKB Kamu Fon YKB LıkjtFon YXBKarmaFon YKBOOvizFon YKBKaprtalF. YKB AKtif F. VSkrf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vaaf Fon-3 Vakjf Hısse \ökrf Dûnya Fon Vakıf Fon-6 ftşbank Mavi Fon Dtşbank B^az Dtsbank PBmfae Tûtûn Fon Mıtsuı Fon-1 Mitsuı Fon-2 Finans Fon-1 Finans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Eırtak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 Impec Hısse TobankFon Sûmer Fon Denız Fon Ege Fon Kalanma Fon-1 Oemır Fon lânş Fon Ortak Fon TûrttenkTon 110757 1O800 140*89 2(1000 09.1089 10000 170150 10.000 04.0630 1(1000 19.09.S7 10661 14.12B7 9360 27JJ2B9 9359 070*89 11.200 100087 9.764 100289 9506 08.0239 ' 9596 2842.89 9.890 11.1289 10.000 22.1087 9376 100389 9.731 12.0230 10437 3O0530 9336 161187 10319 31.1089 10000 11.0730 10000 02.11 B7 10477 070388 9.785 070388 9.713 070388 9.795 070388 9.693 071)388 9828 02.0139 9294 19.0630 10.000 19Ü630 9542 09D538 10000 24.04B9 - 4a279 iaiÜ89 10444 22.0330 9394 26.0330 9874 14X1630 1O000 28.0638 10057 1O04B9 20558 28.0630 1O011 M07B8 11JK1 15.0788 40000 201089 1O000 2O03S9 9346 20.0789 9356 181239 10428 2OO330 9358 09.1089 10100 140230 10.000 14.0230 10000 200630 10000 01.1139 11397 06.0130 10357 02.0130 10724 280630 10469 22.01.90 1O000 18.0730 10000 0202.90 10086 040530 9362 28.0330 10J0O0 12IKS0 10405 16.0490 10308 04.0530 1O0O0 060530 1O000 07.0530 10006 11.0630 10000 270830 10.000 03099C 10000 59360 39321 15316 13506 11542 45.416 39.108 20475 18716 37.415 30696 14553 14 710 12794 45541 22082 14.280 12.214 46.199 15.401 10369 43.258 33084 58841 33413 29.157 33558 15320 11153 8551 34.011 87692 16,010 11370 11359 11.469 30688 4(1623 11249 33.005 122.021 14339 20368 17.462 14596 11.726 18.095 13316 13540 11341 17301 13308 17367 12389 14458 11.150 13470 13470 12 289 13390 13954 11378 12.158 11597 11592 10447 10,433 59362 39392 15318 13517 11545 45.468 39.155 20499 18738 37452 30724 14568 14.730 12.798 45595 22.096 14 268 12 204 46372 15439 11.007 43.292 34.122 58717 33449 29.190 33577 15339 11.157 8576 34.049 87.788 16027 11.776 11365 11.433 30719 40668 11.261 33004 122.161 14339 20391 17.482 14.712 11705 17370 11295 13556 11360 17.281 13383 17358 12365 14.467 11161 13.485 13435 12333 13306 13567 11392 12167 11.709 11307 10487 10433 0.00 018 001 008 003 011 012 012 012 010 009 O10 014 O03 012 006 (003) (0.065 037 025 035 008 011 (021) 011 011 006 012 004 029 011 011 011 (088) 089 (031) O10 011 011 012 011 010 011 011 011 (0185 (069) (016) 012 016 012 (0.18) (0.05) 006 010 011 -164 011 012 009 012 007 0.10 0.13 a10 041 Ankara Belediyesi'ne yeni finansman kaynağı FRANKFURT (Cumhuriyet) — Ankara Büytik$ehir Belediye- si'ne 150 milyon marklık bir dış kaynak sağlayacak olan tahvil ihracı anlaşması dün Frank- furt'ta imzalandı. Almanya'nın önde gelen bankalarından DG Bank'ın önderliğinde diğer 3 Al- man bankasıyla 4 Japon banka- sının katıldığı anlaşmaya göre Frankfurt borsasında işlem gö- recek olan tahviller, 5 yıl vadeli ve yüzde 10.25 faizli olarak ih- raç ediliyor. DG Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezinde düzenlenen imza töreninde, banka yönetim kurulu üyesi Uwe F. Ftach, Kör- fez krizinin dünyadaki belirsiz- liği arttırdığı bir ortamda, bu anlaşmamn imzalanmış olması- nı "önemli bir adım" olarak ni- teledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın da konuşmasında, bu anlaşmamn Türk belediyeciliği açısından önemini vurgulayarak "Türk be- lediyecilik tarihinde yeni bir ki- lometre ta$ına gelmiş bulunuyo- ruz. Türk betediyecUiği kabuğu- nu kırarak dışa açılmakta, raali özerklik konusunda tabandan gelen isteklere cevap veren yeni bir adım atmaktadır" dedi. lmzalanarı anlaşmayla sağla- nan 150 milyon DM'nin (yakla- şık 270 milyar TL.) Ankara şe- hirlerarası otobüs tenninali pro- jesiyle, EHkmen vadisinde uygu- lanacak kentsel yenileşme pro- jesinde kullanılacağını anlatan Karayalçuı, tahvil borcunun bu projelerden sağlanacak gelirlerle ödeneceği ve belediye bütçesine jrük getirmeyeceğini anlattı. Ankara Büyülcşehir Belediye- si'nin, dünya piyasalarında be- lirsizliğin ve fon kıthğının arttı- ğı bir ortamda, Hazine garanti- si olmadan böyle bir tahvil ope- rasyonu gerçekleştirmiş olması, yeni bir örnek oluşturması açı- sından önem tasıyor. Bu örne- ğin başarıyla sonuçlandırılma- sında önemh' rol oynayan Hazi- ne Dış İlişkiler Dairesi'nden Murat Kudat ile uluslararası fi- nansman çevrelerinin yakından tanıdığı isimler olarak projenin gerçekleşmesine katkıda bulu- nan Yavıız Canevi ve Zekeriya Yıldınm da imza törerûne katıl- dı. Zeytin ve zeytinyağı üreticisi destek bekliyor Ekonemi Servisi — Türkiye^ de büyük bir potansiyele sahip olan zeytin ve zeytinyağı üreti- mine yeterli önemin verilmedi- ği, son yıllarda bu ürünlerin tü- ketiminin ve kaJitesinin düştüğü belirtildi. Istanbul Ticaret Oda- sı'nca dün düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Semineri'ne katılan konuşmacılar, zeytin ve zeytin- yağının "sorunlu", ancak "zonınlu" bir gıda maddesi ol- duğunda birleştiler. Seminerde konuşan Zeytinci- lik Araştırma Enstitüsü Müdü- rü M. Cemil Sanfakioğlu, sof- rahk zeytin sektorünun son yıl- larda gelişme gösterdiğini, an- cak bu gelişmenin yetersiz oldu- ğunu vurguladı. Türkiye*de 28 milyon hektarlık toplarn tanm alanımn yüzde 3'ünü zeytinlik- lerin oluşturduğunu ve 856 bin hektar alanda 85 milyon 585 bin zeytin ağacı bulunduğunu belir- ten Sanfakioğlu, bu zeytin ağaç- larımn yüzde 30'lara varan bö- lümünün yaşlı olmasından ya- kındı. Tariş Genel Müdüni Ahmet Çetinbudaklar ise yaptığı ko- nuşmada, zeytinyağı sektörünün en büyük rakibinin bitkisel ve katı yağlar olduğunu vurguladı. Bir kilo zeytinyağı fiyatıyla üç kilo bitkisel yağ ve margarin ahndığını belirten Çetinbudak- lar, son 10 yılda zeytinyağı tüke- timinin 100 bin tondan 50 bin tona düştüğünü söyledi. Çetin- budaklar aynca, zeytinde işleme süresinin uzun sürmesi nedeniy- le ürünün pazara geç sunulma- sının, üreticilerin kâr payının azalmasına ve üreticrye daha pa- halıya mal olmasına neden ol- duğunu belirtti. PTT memurları protestolannı PTT aracılığıyla Uettiler. (Fotograf: Deniz Topaloglu) Adalarda işçi kıyıım İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde çalışan 214'ü kadrolu, 216 işçinin 1 kasımdan itibaren işten çıkarılmasına ilişkin bildirim tepkiye yol açtı. İş-Sendika Servisi— İstan- bul'da Adalar Belediyesi'nde çalışan 214'ü kadrolu, 2'si ge- çici toplam 216 işçinin tümü- nün 1 kasımdan itibaren işten çıkarılmasına ilişkin bildirim tepkilere yol açtı. • Belediye-lş Sendikası Genel Sekreteri Metin Yazıa, dün dü- zenlediği basın toplantısında Adalar Belediye Başkanı Re- cep Koç'un, "Odeme giiçliigü" gerekçesiyle, işçüerin iş akitle- rini feshettiğini anımsattı. Ya- zıa şunları söyledi. "15 eyliil giinü başkan Koç, kendi maaşını aldı. 657 sayılı j-asaya bağlı olanlann nuuşla- nnı da ödedi. Diğer cari gider- leriyle ihaleler gereği olan te- diyelerini de yaptı. Ama işçi- lerin hak edilmiş ve net topla- mı yaklaşık 230 milyon lira olan ücretini halen odememiş- tir. Emegiyte geçinen bu insan- lar, acretlerini istedikleri için de topluca işten çıkanlıyorlar." Işçilerin, 15 ağustos-15 eylül tarihleri arasındaki 1 aylık ma- aş tutarı olan 230 milyon lira- yı alamamalarına rağmen, iş- ten çıkanldıklannda kıdem tazminatı toplamının 3 milyar 633 bin 740 lira olacağını be- lirten Yazacı, "Acaba belediye başkanı Koç, bu miktarda kı- dem tazminatını nasıl ödeye- cektir? Adaları mı satacak- tır?" şeklinde konuştu. Bahçelievler Telefon Mü- dürlüğü'nde görevli 3 memu- run eski Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Cemal Büyük- baş'la tartışmalarmın ardından görev yerlerinin değiştirilmesi, müdürlükte çalışan diğer me- murlann protestosuna yol aç- tı. Bine yakın memurun çahş- tığı işyerinde memurlar' olayı PTT Genel Müdürlüğü'ne telgraf çekerek kınadılar. Me- murlar geçen cuma günü tele- fon müdürluğüne gelen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanı Cemal Büyükbaş'm şebe- ke amiri Basri Mutlu'nun oda- sına girdikten sonra "Ne biçim otaruyorsun kalk ayağa" diye- rek bağırdığını, Basri Mutlu'- nun da buna tepki gösterdiği- ni soylediler. Bu olay nedeniyle pazartesi günü Basri Mntlu'yla birlikte Abone İşleri Amiri Emrullab Abay ve sekreter Sevda Göğetap'ın görev yerle- rinin değiştirildiğini belirtten memurlar "Olay sürgündür" dediler. Bahçelievler Telefon Müdürü Mehmet Fetvacı'da söz konusu üç memurun görev yerlerinin, 'Cemal Büyi'kbaş- ça hareketlerinin beğenilme- mesi üzerine PTT Genel Mü- dürlüğu'nce değiştirildiğini" söyledi. AA'nın haberine göre Trab- zon'da kurulu BOSAŞ (Bonı ve Profıl Sanayi A.Ş.) faifâka- sında 207 gündür devam eden grev, toplusözleşmenin imza- lanmasıyla sona erdi. Bağımsız Otomobil-lş Sen- dikası ile işveren arasında im- zalanan toplusözleşmeyle, 1 Ocak 1990 tarihinden geçerli olmak üzere işçi ücretlerine bi- rinci yıl yüzde 200, ikinci yıl için ise yüzde 60 oramnda zam yapıldı. 104 işçinin çalıştığı fabrika- da tam kapasiteyle üretime 15 ekim pazartesi günü başlana- bileceği bildirildi. Türk-İş sesini yükseltti ANRAKA (Cumhuriyet Bürosu) — Turk-tş Genel Başkanı Şevket Ydmaz, "Sa- yın Cumhurbaşkanrna sesie- niyorum; artık MESS Başka- nı değilsiniz" dedi. Yılmaz, Türk-Iş Eşgüdüm Komisyo- nu'nun 25 ekimde toplana- rak 1989'da uyguladığı başa- nlı politikarun benzerini sap- tayacağını açıkladı. Şevket Yılmaz, dün TEK- SlF Başkanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terörün toplum düzenine egemen ol- maya başladığını ifade ede- rek "Hükumctin en yetkiii- si, kanlı olaylar yaşanırken ve suçlular vakalanamazken 'Emniyet guçleri vazifeleri- nin başmdadır' diye derneç vermektedir. Vazife başında olmakla, kendisinden bekle- nen vazifeyi yapmak arasın- da büyük fark vardır" dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın üç gün ara ile iki kez sendikacıları "Fazla ücret isteraeyin" diye tehdit ettiğini anımsatarak "Bu tehdidi duyan sanayi odala- n ile TtSK (emsilcileri de dürtü ile ağızlannı açmışlar, sendikacılara adeta saldınya geçmişlerdir" diye konuştu. Yılmaz şunları söyledi: "Buradan Sayın Cumhur- başkanı'na seslenivorum; ar- tık MESS Başkanı değilsiniz. Kamu kesiminin patronu du- rumunda başbakan da degil- siniz. L'ç gıin ara ile iki defa sendikacılara akıl verecegini- ze, bir gün de kalkıp ijvereD- lere seslenseniz ve kârlanna kâr katmak için keyfi işçi çı- karmalanna son vennelerini isteseniz olmaz mı?" tşçiler olarak, Türkiye'yi savaşa sürükleyebilecek pa- zarlıklardan kesinlikle kaçı- nılmasını istediklerini kayde- den Yılmaz, bundan sonra Türk-İş'in izleyeceği progra- mı şöyle anlattı: "25 ve 26 ekim tarihlerin- de Türk-İş Kamu Kesimi Toplusbzleşmeleri Koordi- nasyon Komisyonu. ay so- nunda da olaganüstü Türk- İş Başkanlar Kurulu toplana- cakür. 25 ekimde, 1991 yılında yenilenecek kamu kesimi toplu iş sözleşmelerini koor- dine edecek komisyon topla- nacak ve 650 bin kamu işçisi için 1989'da uyguladığı başa- rılı politikanın benzerini te- spit edecektir. - JN 26 ekim tarihinde toplana- cak komisyon ise 131 bin ka- mu işçisini ilgilendiren ve 1990 yılının ikinci yarısında yenilenecek sözleşmelerle il- gili çalışma yapacaktır. 30. ekim tarihinde ise Türk-İş Başkanlar Kurulu genel bir değerlendirme için olağanüstü toplanacaktır. Bu tuplantıda işçi hareke- tinin içinde bulundugu çık- mazlar bir kez daha gözden geçirilecek ve gerekli karar- lar alınacaktır." Özbek: Tanmda destek kaldırılamazBÜLENT ECEVtT ANTALYA — Türkiye Ziraat Oda- lan Birliği Başkanı Osman Özbek, Türk tanm ve çiftçisinin durumunu de- ğerlendirdi, hükümetin tanm politika- sını eleştirdi. özbek, özellikle sübvan- siyon konusunda göriişlerini belirtirken "Korumacılık tanmdan kalkamaz. Ekonomik modeli otuıtmak isteyn ik- tidann felsefesi, tanma bu kadar mü- saade ediyor, faziasını vermiyor. Ve do- layısıyla tanm kan kaybediyor" diye konuştu. Osman özbek, tanm sektörü olarak yaptıklan itirazlann dikkate almmadı- ğını, Türk tanmımn yıldan yıla kötü- ye gittiğini vurguladı. özbek e yönelt- tiğimiz sorular ve yanıtları şöyle: — 1980'den sonra Türk çiftçisi ve dolayısıyla tarım kötüleşti, kazanç sü- rekii düştü. Ziraat Odalan Birligi ola- rak bu gidişin nasıl göriiyorsunuz, dü- zeltmek için uğraşlaruuz neler? ÖZBEK — Avrupa'da çiftçiyi de ta- nmı da Ortak Pazar Birliği koruyor, büyük sübvansiyon uyguluyor. Türki- ye'de gümrük tarifelerinde sıfırlamaya doğru gidiyoruz. Sözde Ortak Pazar'a kendimizi ahşünyoruz. Ama gerek Or- tak Pazar, gerek Üçüncü Dünya Ülke- leri, mallarının bedava gelmesini sağ- hyor. Ve biz bundan büyük sıkıntı çe- kiyoruz. Bakın şimdi, Avrupa'da ne ya- pılıyor? Ortak Pazar, bütçesinden yüzde 65 tanma sübvanse uyguluyor. —'• Türkiye'de sübvansiyon politika- Sı ne zaman değişmeye başladı? ÖZBEK — Türkiye'de 1980'den ev- vel aşağı yukan 30 ürünün devlet tara- fmdan garanti fiyat vermek suretiyle desteklendiğini biliyoruz. Bugün 8'e düştü. Bunlann tümünü hükümetimiz, yeni ekonomik model gereği kaldırmayı düşünüyor. Korumaahk tanmdan kal- dırilamaz. Geçen gün Sayın Devlet Ba- kanı Işın Çelebi, Tütünde devlet des- teğini terk edeceğiz' diyor. 'Kendi anla- yışı içinde alıp satsınlar, TMO vasıta- sıyla aldıgımız hububatı, bakliyatı terk edeceğiz' diyor. Türkiye'ye buğday girişi serbest. Ni- tekim, 430 liradan buğday getiriliyor. Ofis 500 liradan alım yapıyor. Değir- menciler bundan şikâyetçi. Ben hükü- mete konuyu açtım. Dedi ki Ugili ba- kan, 'Biz sanaciyimize ihracatta süb- vansiyon veririz, prim veririz, teş>ik ve- ririz. Bu pahalı aldıgı buğdayla yapı- lacak ihracatta teşvilde ihracatmı ger- çekieştirir.' Evet bir fikirdir bir yoldur. Ama şim- di, liberalizme giderken zengin kesim- ler bundan kazanır. Borçla çalışan, ucuz fıyatlı mevsimlik bir ürünün Türkiye'ye getirihnesiyle kendisinin malı satılamaz elinde kalır ve bir daha üretim yapamaz. Ekonomik modeli otuıtmak isteyen iktidann felsefesi tanma bu kadar yar- dım edebiliyor, faziasını veremiyor. Ve dolayısıyla tanm kan kaybediyor. Çiftçi ekmeyeceğim, ekemeyeceğim diyor. — Hükümet, tanm sektöıündeki nüfusu azaltmayı mı düşünüyor? ÖZBEK — Sanayileşmeye doğru gi- diyoruz, ticarcte atılıyoruz, turizme atı- lıyoruz, ama 25 milyon insanın dava- sını düşünmüyoruz. 25 milyon azalsın, kendi kendine vazgeçsin, tanmda artık nüfus azalması olsun isteniyor,Tamam, istediğin kadar bu alandaki nüfusu azaltayım de, ama aile için ne getirdin? Bir şey yok. Tarımdan göç var, kentler yasanmaz hale geldi, her taraf gecekon- du oldu. Tanmda destek olmayınca Türkiye'deki problemi çözemeyiz. Tür- kiye'yi sanayileştirmek suretiyle milli geliri arttırmaya çahşıyoruz. Ama mev- cudu ihmal ediyoruz. Tanmda 2 mil- yon liralık yaünmla bir kişi istihdam edüirken bu sanayide 60-80 milyon li- rayı buluyor. — Sizin, biriik olarak, hükümete baskınızda yetersizlik var gibi göriilü- yor. Başka şekiHerde hükümete baskı yapılırsa ki siz de çiftçiyi artık durdur- manın zor olabUecegini söylüyorsunuz, o zaman tanm politikası yeni baştan eie alınıp düzeltüemez mi? ÖZBEK — Çiftçi ekonomik olarak zor durumda. Bizi zayıflatarak kendi halimize bırakmak, Türkiye'de tanm alanında büyük çökmeleri meydana ge- tirecektir, sosyal patlamalan getirecek- tir. Işte doğu boşalmıştır. Göç mesele- si konuşuluyor. Bu devam ederse bü- yük olaylar olacak. Onun için hüküme- tin bir an evvel bunlan görüp tedbir al- ması gerekiyor. Bizim geçen yıldan ka- lan pirincimiz Türkiye'nin 1.5 yılhk ih- tiyaanı karşılar. Ama bakıyoruz, pirinç ithali serbest. Ve Amerikan pirinci bu- gün piyasanın yüzde 40*1111 ele geçirmiş durumda. Bizim üreticimiz neden des- teklenmiyor? Ne oluyor? Liberasyona gidiyoruz. Ama çiftçi üretemeyecek bu durumda. Hükümetin bunlan görme- si gerek. Başka bir şey diyemeyecegim. SEYHAN BELEDtrESI SANATÇlARANmPROJEYAHIŞMASIlLANI V-^W* T.C. AdanailSeyhan ilç«Bntodly««flncabaştaOrhan KEMAL. Yafar KEMAL. AbMln OINOv*YılmazGÛNEYokmkOzere OniO Adanalı sartatçılar ıçki bir anrt yaptınlacaMır.Yapılacak bu anrt için proji yanfmau açıknftır. Yan»mann tosulan fldk I.YanfmaJOrki. a. Danifman jOrf Oyetori: Sey«ıan Botediye&i 2.K0»0f $*nijl Tertip Komrlad Anrt Komisyonu ve YOrfflm» Kofrtsyonu Üyslarira t>f haklan yotaur. b. Asıl jüri Oyetori Ooç. Ramzi Savaç (Hoyksrıraş) H.Û. O^ralim Ûy«sı Yrd. Doç. O. Male Demirias (Heyte«raş)H.Û Öfrelım Ûyesi.Yrd. Ooç. O. Yutul GOrçınat (Mimar) Ç.Û OftraUm Ûyeta 2- Yanjmaya Kalıtma Euslan - a. Yari(ma4>rofs<)ronel ve amaior Um T.C. vatandaşı sanalçılarına açıMır. b. Sanalçılar en lizU Üç (3) Onerı ıle yarışmaya kalılabılrler. e Sanatçtlar 1/5 oranında uysulayacakları mak« ptojeter! ıle yanîmaya katılabüırler.Malıal yapımında malzeme teçimt seıb- ssl brakılmıjtr. d. Sanalçılann tonuya yaklaşımı yaplıjı çalışmalanyia yorumlalası.toııuyla Hışlııteri ve anıtın sanat apsımJan rtlaliKlenni be- lirrir.Bir 'AçıKlama Rapofu' sunacaklardır. e. Sanap esenn uyjulanmasım an geç 1 Ekim 1991 tarihıne kadar tamamlayacakıır. (. Sanatçılar k»ndı eserlerını hanjı marzeme ve tetoıik de uygulayacaklannı belirterek bu konuda t * maliyet raporu vereoek- lercfir. g. Anmn çeriji ve montajı sanatçı tarafından yaplacak veya yaptınlacaktır. 3- Praje Yanfmasının Sürosi ve Teslım Yaıı a.Yan}ma7Ocak1991 gûnûsaaı: 17 Offde sora erecektır. b. Eserter en geç yukarıda betmıen tar*ı ve saatte Seyhan Beiedıyesı KûflOr Şanlıgi YOrûtme Komıtesine teslım edılecektır. c. Sanaiçılar eserlermı ılşton hazirtayacaKıarı tûm belgelen üzermde ' Seyhan Belediye» Sanatçılar Anıtı Yanşması" yazılı beyaz bk zarta koyacaklardır. Zarl Ozerirde kesnlıkle kim soyad yada bunlan beürtir bir ışaret oknayacaktır. 4- Jûrî Toplantı Gûnü : a. Jûn degenendirme çatşmaian İÇKI 15 Ocak 1991 saat: 10.00 'da toplanacaklır b. Jûri tarafından 1 2 3.IQge seçden eserlerm açıklarması.iaplantı gOnOnü izleyen 1S gün ıçetsmde lanatplann adreslne yazıtma yoluyla rıabar verieoektır. 5- Odûller I.Odûl 5.000OOO-TL ve onurptaKaı 2. Ûdul 3.000 000 - TL ve onur plakaı 3. Ödül 2000 000.- T I ve onur BİLGİSAYARLANIN.İŞİNİZDE ELEMAN, EVİNİZDE AİLENİZDEN BİRİ OLSUN, ÇOCUĞUNUZUN EĞİTİMİNİ ÜSTLENSİN, SABIRLIDIR... 3 9 6 BİN PEŞİN 3 9 6 BİN X 6 ÖPEMEYLE KDV DAHİL TOPLAM 2.772.000.-TL - HEMEN TESLİM SCAH ÖZELLİKLERİNPCH BİRKAÇI • 12 MHZ HIZINDA V-20 MİKRO İŞLEMCİ' • 640KBHAFIZA • 360 KB DİSKET SÜRÜCÜ • 14" SİYAH BEYAZ ÇİFT FREKANS EKRAN • SAAT + SERİ+PARALEL+OYUN ÇIKIŞI AYRICA ORİJİNAL MS-DOS VE GVV-BASIC SİZE ARMAĞANJMIZDIR llSU YETKİLİ SATICILAB SOFT ÜMITED ştmtrn 1730625 ISTANBUL MİUS ÜHİTCO ŞİRKETİ 173 02 78 •IUŞİM TfCARCT 167 56 96 TOMUL ÜMlTtO 9HUUTİ 158 33 44 .BlUtlSAYAll 12 09 69 ESKİŞEHİR ARDA BİLOİSAYAR 175 13 15-16 Fax:175 13 2O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog