Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

10 EKİM 1990 HABERLER CUMHURİYET/U 'Karar verirsem girerimP • tSTANBUL (AA) — Turk Kadınmı Guçlendinne ve Tanıtma Vakfı Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal KKTC'ye yaptığı ziyaretı tamamlayarak dun yurda döndu. Lefkoşa'dan ayrıimadan önce gazetecilerle bır sure sohbet eden Semra Özal eşinin de gelişmeleri gormek için KKTC'yi ziyaret etmek istediğini söyledi. "Zannedersem en kısa zamanda beraber geleceğiz" dedi. Semra özal politikaya girip girmeyeceği yolundaki bir soruyu ise "Butün Türk vatandaşları aynı hakka sahıp, benim de herkes kadar hakkım var. Karar verirsem girerim. Şu anda verilmiş bir kararını yok" dedi. Semra Özal Lefkoşa'da Barutcuzade Ahmet Vasıf Efendı Çocuk Yuvası ve Kız Yurdu'nu da ziyaret etti. Ayrıca kendisine Lefkoşa Belediye Başkanı tarafından "fahri hemşerilik unvanı" ve "altın anâhtar" "verildi. Behice Boran anılıyor • Haber Merkezi — TBKP'nın kurucusu, TÎP Genel Başkanı ve eskı milletvekıllennden Behice Boran ölumunun 3. yıldönumunde anıhyor. Zincirlikuyu'da saat 12.30'da mezarı başmda anılacak olan Behice Boran için akşam da bir anma toplantısı duzenlendi. TBKP tarafından duzenlenen "anma toplantısı" saat 21.00'de Dünya Sinaması'nda gerçekleştirilecek. Terörisder öğretmeni öldürdü • KARS (Cumhuriyet) — Kars'ın Selim ilçesine bağlı Yukan Damlapınar köyü dün akşam saat 19.00 sıralarında bir gnıp PKK mîlitanınca basıldı. Teröristler köy okulunu ateşe verdikten sonra köyde bulunan iki öğretmenden Ali Karaoğlan'ı öldurdüler. Diğer öğretmen Halil Şahin'i ise ağır yaralayarak köyden uzaklaştılar. Şahin kaldınldığı Kars Devlet Hastanesi'nden Erzurum Devlet Hastanesı'ne sevk edüdi. 5 milyonluk ceza • tstanbul Haber Servisi — lşadamı Asil Nadir ile eski Istanbul Emniyet Mudurü Fahri Görgulu'nun 2000'e Doğnı Dergisi aleyhine açtığı tazminat davalarının gönilmesine devam edildi. tstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki birinci davada dergınin 26,27,28 ve 29. sayılannda yer alan Adnan Akfırat imzalı "Nadirlerin içi dışı" başbklı yazıda Asil Nadir'e hakaret edildiği ileri sürulerek 500 milyonluk manevi tazminat isteniyordu. A>TII mahkemedeki diğer dava da derginin 29. sayısındaki "akılda kalanlar" köşesınde yayınlanan yazı nedeniyle açılmıştı. öte yandan Istanbul 2. Asliye Mahkemesi'nde eski Istanbul Emniyet Mudurü Fahri Görgulu'nun 2000'e Doğnı Dergisi aleyhine açtığı davaya bakıldı. Mahkeme heveti bu davada 100 milyon lira tazminat isteyen Fahri Görgülü'ye 5 milyon tazminat verilmesini kararlaştırdı. Deng dergisi toplatıldı • Haber Merkezi — Deng dergisi, 6. kez toplatıldı. Deng dergisınden yapılan açıklamada, geçen hafta çıkartılan 6. sayının da tstanbul 1 No'lu Devlet Guvenlik Mahkemesi kararıyla toplattırıldığı bildirildi. Açıklamaya göre 424 sayılı kararnamenin yururluğe girmesinden sonra yayımlanan öncekı 5 sayı da DGM kararıyla toplatılmıştı. Açıklamada, toplatma kararları eleştırilerek "Dergimizin üzerindeki bu haksız baskıları kınıyor, ilgili tum çevreleri duyarlılığa davet ediyoruz" denildi. Diyarbakır Cezaevi'ndeki 95 tutuklu ayrı yerlere gönderildi Sevke karşı açlık grevi400 tutuklu ve hükümlü olayı protesto amacıylâ açlık grevi başlattılar. Sevk sırasmda bazı tutuklu ve hükümlülerin yaralandığı bildirildi. Ceyhan özel tip cezaevindeki bazı tutuklular açlık grevine destek amacıyla eylem başlattılar. Haber Merkezi — Clyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki 95 tutuk- lunun sekiz ayn yerdeki cezaev- lerine sevk edîlmeleri üzerine ce- zaevindeki 400 tutuklu ve hü- k'üınlü açlık grevine başladı. Olayı protesto eden Ceyhan özel Tip Cezaevi'ndeki bazı tu- tuklu ve hükümlüler de açlık greviyle destek eylemine başla- dılar. Sekiz cezaevine gönderilen tutuklulann bazılannın sevk sı- rasmda yaralandıklan bildirildi. öte yandan Adalet Bakanı Ol- tan Sungurlu tek kişilik hücre uygulamasıyla ilgili olarak "Bi- zim insammızın tek kişilik taiic- rede mutlu olabilecegini sanmı- yorum" dedi. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'n- deki 86'sı sol ve 9'u adi tutuk- lunun, savcılığın talimatı gerek- çe gosterilerek "avukatlanyla göriışmelerine izin verilmeden" Amasya, Aydm, Bursa, Bartın, Malatya, Çanakkale, Ceyhan ve Nazüli cezaevlerine sevkedildiği büdirildi. İHD Diyarbakır Şube Başkanı Hatip Dkle dun yazılı bir açıklama yaparak cezaevin- de tutuklulann temsilcilerinden Remzi Ava, Nureain Yıkünm ve Ümit Pogan'ın da aralarında bulunduğu 86 sol siyasi tutuk- lunun neredeyse tamamının ko- ğuş temsilcisi ve önder kadrolar- dan oluştuğuna dikkat çekti. Cezaevlerine sevki "sıirgün" olarak değerlendiren Dicle, yet- kililerın "hazur ve giiveni sağ- lamak için sevk yapıyonız" bi- çimindeki açıklamalannın ger- çeği yansıtmadığını öne sürdu. IHD Başkanı Hatip Dicle sağladıklan bilgilere göre halen Diyarbakır E tipi Cezaevi'nde yatan yaklaşık 400 tutuklunun sevk işlemlerini protesto için dö- •uşümlü olarak 10'ar günlük aç- lık grevine başladıklanru bildir- di. Bu arada Ceyhan özel Tip Cezaevi'ndeki siyasi tutuklu ve hukttmlülerden 6'sı önceki gün başlattıklan açlık grevinı dün de sürdurdü. Protesto eylemine ye- ni katılımlar olacağı bildırilirken açlık grevınin "ölıim orucu" na dönüştürulebileceği vurgulandı. öte yandan Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurla, AN- KA'nın Eskişehır Ozel Tip Ce- zaevi'ndeki tek kişilik hücre uy- gulamasına ilişkin sorulanm ya- nıtladı. Bakan Sungurlu, tek ki- şilik hücre uygulaması konusun- da "yararlıdır ya da zararlıdır" diyemeyeceğını behrterek şunlan Söyledi: "Daha önce basından ve ka- muoyundan bize sürekli Türki- ye'deki cezaevlerinde sağlık ko- Değişen renkler, değişen düşman, Kararlılık Gosterisi-90 tatbikatında NATO icindeki guçlerin dayanışmasını sağlamak amacıyla çeşitli hava, deniz ve kara sa\aş taktikleri denendi. Tatbikatın Korfez krizıvle ilgili olup olma- dıgı, denenen taktiklerin Korfez'e olası bir saldın \onunde gelişip gelişmedigi so- rulannı >etkililer yanıtsız bıraktı. Gerçek mermilerin kullanıltnadıgı tatbikatta her şev gerçeğe yakın yapıldı. Yuzleri yeşile bo>anmış komando birlikleri, F-16 ve Fan- tom uçaklan desleğinde Saros Körfezi'ne çıkarma taktikleri denedi. Bu tatbika- tın diğer tatbikatlardan farklı bir yönii vardı Kararlılık Gosterisi-90 tatbikatında. O da, degişen renkler ve değişen düşmandı. Bu kez maviyi temsil eden NATO, kırmızm temsil eden de Varşova Paktı değildi. Yeni renkler, ideolojilerden arın- dırılmıştı. NATO yeşille, veni duşman da (!) kahverengi>le temsil edildi. 28 ejlul- de başlayan Kararlılık Gosterisi-90 Tatbikatı, değişenlerle birlikte olumlu puanlar aldı. Tatbikata, NATO Avrupa Mutteflk Kuvvetler Komutanı John Calvin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Fisunoğlu da katıldı. Giiney Avrupa Muttefik Kuvvetieri Komutanı Org Howe'nin yonettiği tatbikat 13 Ekim sona erecek. (Zafer Aknar) OGRENCI SAYISI Y1LDA ORTALAMA YUZDE 13.6 YUKSELIYOR Imaın hatip liselerînde artış UFUK TEKİN ADANA — Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesı'nce gerçekleştirilen bır doktora çalışmasmda, imam hatip okul- lan, öğrencileri ve öğretmenlerindekı sa- yısal artış ve ödeneklerın kalkınma plan- larında öngorulen hedeflerı katladığı saptandı. "Din eğitimini tıimu>le kişisel iradeye bırakan 1961 Anayasası'ndaki hukumden vazgeçilerek, okul program- larına zorunlu din derslerinin konması- nın laik bir eğitim sistemi yaratılabilmesi çabalanna engel oluşturduğu" vurgula- nan çahşmada, teknik ve mesleki okullann plan hedeflerinin hayli gerisinde kaldığına dikkat çekildi AU Eğitim Fakultesi araştırma gorev- lisi Hasan Huseyin Akso>'un "ortaög- retim duzeyindeki din eğitimi okulları \e diğer meslek liselerinin sayısal gelişimi" konulu çalışmasmda 1961 Anayasası'nm 24. maddesınde yer alan "Din ve ahlak eğitim ve oğretimi devletin gozetim ve denetimi altında yapılır. Din kulturu ve ahlak oğretimi ilk ve ortaogretim ku- rumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitimi ve oğretimi, ancak kişilerin ken- di isteğine, kuçuklerin de kanuni temsil- cisinin talebine bağlıdır" hukmunden vazgeçilerek, 1982 Anayasası'nda "geri adım atıldığı" savlandı. Aksoy'un çalış- masmda, "Din tekeline dayalı çok sayı- da ortaokul ve lise duzeyinde oğretim kurumu bulunması yanında diğer eğitim kurumlarının programlarına da zorun- lu din egitiminin konulması. laik eğitim sistemi yaratılabilmesi konusundaki ça- balara engel oluşturmaktadır" denildi. DIE, eğitim ıstetistiklerı, butçe kesın hesapları ve DPT verileri kaynak alına- rak yapılan çalışmada, araştırmanın baş- langıcı olan 1977-78 oğretim yılında ımam hatip liselerindeki toplam öğren- cı sayısının 26 bin 177 iken bunun yılda ortalama yüzde 13.6'lık artışlarla 10 yıl sonunda 89 bin 666'ya, 1977-78 oğretim yılında 3 bın 50 olan imam hatip lisele- rindeki kadrolu öğretmen sayısının da 10 yıl sonunda 11 bin 522'ye yukseldıği vur- gulanıyor. 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1973-74) imam hatip liselerin- deki oğrenci sayısının 11 bin olması he- deflenirken, Din Eğitimi Genel Müdür- luğu'ne aynlan kaynaklann artmasına bağlı olarak hedefin aşıldığı ve 23 bin 795 oğrencinın imam hatip liselerinde okuduğuna dikkat çekiliyor. Aynı hedef aşımı 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda da (1977-78 yılı) gerçekleşerek oğrenci sa- yısı 14 bin 500 olarak duşunulmuşken bu sayı 26 bin 169'a ulaşıyor. şullarının kötii olduğuna ilişkin şikâyetler geliyor, Avnıpa'daki cezaevlerinden ornekler verili- yordu. Biz de onlann arzulan- na uyarak duzenlemeiere gittik. Avrupa'da gordüğümuz cezaev- lerindeki odalardan daha geni- şini, daha lüksünü yaptık. Ben başlangıçta birim insanımız için tek kişilik oda uygulamasının uygun olmadığını, bizim insanı- mızın boyle yerlerde mutlu ola- bileceğini zannetmediğimi söy- ledim. İddiacı olmadığım için de ısrar etmedim. Şimdi bu odala- n yaygınlaştırmak, sürekli bir tatbikat haline getirmekten ya- na değiliz, bunu yapmayacağız." Perinçek: Hükümet barış ortanu istemiyor İstanbul Haber Servisi — Ka- patılan 2000'e Doğru dergisinin Genel Ya>ın Yönetmeni Doğu Perinçek, Diyarbakır E Tipi Ce- zaevi'ndeki nakiller konusunda dun bir basın sohbet toplantısı düzenledı. Sevk edilenlerin sadece altısı- run kesin hukum giymiş olduğu- nu, diğerlerinın yargılamalanrun surduğunu belırten Perinçek, "Buna rağmen yasal olmayan ve ozel timin katıldığı bir operas- yonla tutuklular dovulerek baş- ka cezaevlerine nakledilmişler- dir, eğer bu haksız ve yanlış uy- gulama duzeltilmezse protesto- lann artması kaçınılmazdır" dedi. Diyarbakır Cezaevi'nde tu- tukluların buyük mucadeieler Sonunda birçok ölü vererek di- ğer cezaevlerine oranla huzurlu bir ortam elde ettiklerini, görey- liler ve tutuklular arasında bir diyaloğun oluştunılduğunu be- lirten Perinçek, hukumetin ya- sal bir ortamı, yasal olmayan bir uygulamayla bozduğunu ve ce- zaevleri konusunda kamuoyu yaratmak için kendilerince bir propagandayı baslattığını söyle- di. Hıçbir gerekçe sunmaksıan sadece göruşleri nedeniyle sev- kıyat yapıldığını vurgulayan Pe- rinçek, kalanlann avukat ve ya- kınlanyla görüşturülmedikleri- ni belirtti. Yaklaşık 200 kadar tutuklu- nun uyarı niteliğinde açlık gre- vine başladığını, uygulama de- ğişmezse olüm orucuna yatacak- lanru ve destek olarak açlık grevlerinin yaygınlasacağını söy- leyen Perinçek, cezaevlerindeki tutuklulann yasal haklannı an- cak ölerek kazanabildiklerini belirterek "Hükümet cezaevle- rindeki banş ortamını istemi— yor" dedi. GÜCIÜ,YENİ VE PROFESYONELNCR, işletmenizin şimdiki bilgi işlem ihtiyaç- lanna olduğu kadar, gelecekteki bilgi işlem ihti- yaçlarına da mükemmel ve kalıcı çözümleri bugünden getiren "en güçlü", "en yeni", "en pro- fesyonel" PC'leri sunuyor: F. Almanya ve A.B.D.'de üretilen NCR PC'ler, Surface Alount Technology güvenilirli- ğine sahip. Dayanıklı ve son derece kaliteli. NCR PC'ler, "en güçlü". NCR PC'ler, geleceğin endüstri standartla- rında üretiliyor. Grafık uygulamalara sınırsız ola- naklar tanıyan Süper Video Grafık Arabirim'i, NCR PC'lerde hızh ve kaliteli ekran görüntüsü sağhyor. Geleceğin Kontrol Arabirim'i SCSI, bil- gisayann genişleme opsiyonlarını artırıyor; aynca, ana işlemcisi üzerindeki yükü hafifleterek hız ve yüksek performans sağhyor. Üstelik bütün bu üstünlükler birer opsiyon değil. Standart. NCR PC'ler "en yeni". Bunlar, NCR'ın yaygın servisi, deneyimli satış ve destek kadrosuyla bütünleştiğinde görülü- yor ki, NCR PC'ler yalnızca birer "ürün" değil. Geleceğe yönelik birer "çözüm". NCR PC'ler, "en profesyonel". Bugünden bir NCR PC alın. İşletmenizin ih- tiyaçlan değiştiğinde, PC'nizi değiştirmek zorun- da kalmayın. bir'Maestrd'dur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog