Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Beşiktaşlılar' Beşıktaş'a Gönul Üyesi olun! Beşiktaş Gonül Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelerfnde. Kara Kartal'dan selam: İşlem tamam! BANK24 Cumhuri67. Yıl; Sayı: 23755 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL 10 Ekim 1990 Çarşamba LaıMikyürııytişıı SHP Parti Meclisi üyesi Bahriye Üçok'un cenaze törenine onbinler katıldı ÜÇ AYRITÖREN Bahriye Üçok için Ankara Üniversitesi, SHP Genel Merkezi ve TBMM'de tören yapıldı. Meclis'teki törenden sonra Maltepe Camisi'ne kadar yürüyen kortejin önünde Meclis Başkanı Erdem, İnönü, Demirel, Işıklar da yer aldı. TBMM'deki törene hükümet kanadından da beş bakan katıldı. ANKARA (Cumburiyet Bü- rosu) — SHP Parti Meclisi üye- si, eski Senatör, Doç. Bahriye Üçok'un cenazesi, SHP Genel Merkezi ve TBMM'de duzenle- nen törenlerle toprağa verildi. Üçok'un cenaze törenine TBMM Başkanı, SHP yönetici- leri, il ve ilçe örgiitieri, DYP, HEP, CDGP genel başkanlan, milletvekilleri, sendika, demok- ratik kitle örgütleri ve meslek odaları temsilcileri ile 30 bin do- layında vatandaş katıldı. Cena- ze törenı dOlayısıyla başkentte yoğun güvenlik önlemleri alın- dı, çevre illerden getirilen çevik kuvvet ekipleri de başkentte gö- revlendirildi. Cumartesi günii uğradığı bombalı suikast sonucu yaşamı- nı yitiren Üçok için daha önce- den llahiyat Fakültesi'nde dü- zenleneceği açıklanan tören son anda karar değiştirilerek Anka- ra Üniversitesi Rektörluğu'ne alındı. Burada saat O8.3O'da çok kısa süren bir törenden sonra Üçok'un cenazesi SHP Genel (Arkası Sa. 14, Sü. 3'de) N 0 T L A R Çiçekler korur onu Cenazenin üstüne atılan yüzlerce çiçek, on binlerce insan sanki korumak istercesine sanldı çevresine; Ankara'daki en büyük törenlerden biriydi. ÜMİT ASLANBAY ANKARA — Aylar önceydi. Bahriye Hanım, bir geceyarısı otobüsten inmişti. Elinde çiçek- ler... Karadeniz'e yüksekten ba- kan beyaz evi, dağın yamacında yeşilliğe yaslanmış, tek ve yalnız onu bekliyordu. Ordu geçileli epey olmuştu. Çevre ıssız. Biri- si otobüsün içinden seslendi: — Bahriye Hamm'ın yanında birisi gitsân. Dagm başı... SHP Genel Başkanı Erdai İnönü ymnıt verdi bu sese: — Çiçekler O'nu korur... Dün de cenazesinin üstüne (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) BÜYÜK KATILJM Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni "protesto yürüyüşü"ne dönüştü. Katılanlar alkışla tempo tutarak yürürken bazı gruplarca da sloganlar atıldı. SHP otobüsünün üzerinden yürüyüş boyunca korteji düzenlemeye çalışan Ertuğrul Günay "Sessizliğimiz en büyük protestodur" dedi. ÇELENGİ PROTESTO Maltepe Camisi'nde kıhnan cenaze namazından önce Cumhurbaşkanı Özal'ın kırmızı karanfillerden oluşan ve üzerinde 'Cumhurbaşkanı' yazısı bulunan çelengi protestolara neden oldu. Bunun üzerine görevlıler çelengi ters çevirerek caminin dış duvanna koydular. SON GÖREV — TBMM'den Maltepe Camisi'oe kadar yapılan yıinıyüşle kortejin en önünde Başkanı Demirel, HEP Başkanı Işıklar Tar*. Hökâmet, TBMM'deki törende 5 bakanla temsfl TBMM Başkanı Kaya Erdem, SHP Genel Başkanı İnönü, Genei Sekreter Çetin, DYP Genel edilirken mubafazakâr eğilinüi bakan ve miBervekiBerinin kuüste oturmahuı dikkat çekti. (AA) Muhalefet: Hükümet istifa etsin SORUŞTURMA 2kargo görevlîsi Ankara'ya gotürüldu tstanbul Haber Servisi — SHP Parti Meclisi üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un öldürül- mesiyle ilgili başlaülan soruştur- ma çok yönlü olarak sürüyor. Suikastle ilgili çakşmalannı sürdüren tstanbul polisi, adı ge- çen Islami Hareket örgütünün var olup olmadığuıın araştınldı- ğını bildirdiler. lstanbul Emni- yet Müdürü Hamdi Ardalı da paketi Bahriye Üçok'un evine götüren "Ekspres Kargo' şirke- tinde çalışan iki kişinin sorgu- lanmak üzere Ankara'ya gönde- (Arkan Sa. 14, Sü. 7'de) KARGODA KOLİ DENETÎMt YOK 'PROVOKASYON tHTİMALİ FAZLA' 15. Sayfada • İ N 6 N Ö Laik düzeni yıktırmayız tnönü, "tstanbul'daki güvenlik güçlerini yönetenlerin etkinlik gösteremediği yaygm bir kanıdır" dedi. 16. Sayfada SHP'DE GENSORU HAZIRLIĞ116. Sayfada • D E M İ R E L Devlet aczi ispatlandı Demirel, "Hükümet, hükümet olmaya mecburdur. Hükümet ar ve haya sahibiyse 'Ben bu işi yapamıyorum' deyip çeker gider" diye konuştu. 16. Sayfada • A K S U Teröre ağır darbe indi tçişleri Bakanı Aksu, güvenlik kuvvetlerinin Guneydoğu'da ve İstanbul'da teröre ağır darbeler indirdiğini söyledi. 16. Sayfada IRTİCA ÖNERGESİ REDDEDİLDİ16. Sayfada SHP-DSP birleşmesi nasıl bozuldu?/DSP kuruculanndan eski MYK üyesi Haluk Özdalga, 1987 / ^ y yılında yasakları kaldıran referandumun hemen ertesi günü bazı ^ y V • Darti vöneticilerinin karıidı&ı tnnlantıda Rcevit'in DSP-SHP T bi DSP kuruculanndan eski MYK üyesi Haluk Özdalga, 1987 yılında yasakları kaldıran referandumun hemen ertesi günü bazı parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda Ecevit'in DSP-SHP birleşmesini önerdiğini belirterek "Ancak Rahşan Ecevit, birleşmeye 'Kıyameti koparırım, kıyameti koparınm' diye tavır alınca Bülent Ecevit önerisini geri almak zorunda kaldı" dedi. Ecevit'in birleşmeye karşı savunmalarının pek inandırıcılığı kalmadıgını vurgulayan Özdalga, "Eğer tutarlılıktan kastedilen, bir parti içinde hiçbir farkh düşüncenin çıkmaması ise bugün en tutarlı partilerden biri Saddam Hüseyin'in BAAS partisidir. Saddam bu tutarlılıgı eşini dostunu partinin en üst görevlerine getirerek, rakiplerini tasfiye ederek sağlamıştır" diye konuştu. tç Pohtika Servisi — DSP kuruculanndan Haluk Özdal- ga, 1987 yılında yasağı kalkük- tan hemen sonra Bülent Ece- vit'in, kendi başkanlığında SHP ile DSP'nin birleşmesini önerdiğini, eşi Rahşan Ecevit'- in de bu öneriye "Kıyameti kopanrun" diye karşı çıktığını söyledi. "Solda birleşme tartışması" na katüarak "Sosyal demokrat- lar niçin bölündü, nasıl birieşir" sorularını yanıtlayan Özdalga, "bugtine kadar pek bilimneyen" diye nitelediği ola- yı şöyle anlattı: "Bugün Sayın Bülent Ecevit, SHP ile birleşme önerilerine sert ve kaü bir şekilde tepki gösteriyor. Ama aynı öneriyi, SHP Ue DSP'nin birleşme one- risini, 1987 yılında anayasanın geçici 4. maddesindeki siyasi yasaklar kalkbkun sonra he- men ertesi günü bazı parti yö- neticilerinin katıldığı bir top- lantıda bizzat kendisi yapnuş- tı. Sayın Bülent Ecevit, o top- lantıda SHP-DSP birieşmesini önerirken bir de sart ileri sür- miiştü: Kendisi genel başkan olacaktı. Ancak eşi Sayın Rah- şan Ecevit, birieşme önerisine kesin bir şekilde karşı çıkıp 'Kı- yameti koparırım, kıyameti koparırım' diye tavır koyunca Sayın Bülent Ecevit, önerisini geri almak zorunda kalmıştı." DSP'nin oluşturulan ilk MKYK'sında da görev alan Öz- dalga, "Sosyal demokratlar ni- çin bölündü" sorusuna şu kar- şılığı verdi: "Sosyal demokrat kesünde bölünme, DSP'nin ikinci bir parti olarak kurulraası ile orta- ya çıkmıştır. Ancak başlangıç- ta DSP'nin savundugu ilkeler, yeni bir partinin variığını haklı kılacak nedenleri oluştunıyor- dn. DSP asağıdan yukan doğ- ru kunılacaktı ve taban, başka hiçbir partide gönılmedik ölçü- de yonetimde soz sahibi olacak- tı. Bu gttzel sözlere ben dahil pek çok kişi inannuştı. Ama za- manla göriildü ki yeni bir par- ti kunılmasında kişisel ihtiras- lar ve kişisel iktidar arayışlan o güzel ilkelerden daha önce ge- liyormuş. Sayın Bülent Ecevit- (Arkası Sa. 21, Sü. S'dt) SOLDA BİRLEŞME TARTIŞMAS110. Sayfada Milletvekili emekli maaşı 'Kıyak'a Özal vetosu Cumhurbaşkanı Turgut özal, veto gerekçesinde yolluk, ödenek ve emeklilik haklarını düzeıileyen yasanm getirdiği yeniliklerin sağladığı ilave hak, menfaat ve ayrıcalıklann "ölçu ve sının aşan" bazı yönlerinin bulunduğunu belirterek yasayı Meclis'e geri gönderdi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Kamuoyunda "kıyak emeklilik" olarak adlandırılan milletvekillerinin maaşlarını yükselten ve emeklilik hakları- nı yenıden duzenleyen yasa, Cumhurbaşkanı Turgut özal ta- rafından "ikinci kez" veto edi- lerek TBMM'ye geri gönderildi. Cumhurbaşkanı özal, veto gerekçesinde, milletvekillerinin yolluk, ödenek ve emeklilik hak- larını duzenleyen yasanm getir- diği yeniliklerin, sağladığı ilave hak, menfaat ve ayrıcalıkların anayasada belirlenen "ölçü ve sı- nın aşan" bazı yönlerinin bulun- duğunu kaydetti. Daha önce ay- nı içerikte çıkan yasalann Ana- yasa Mahkemesi'nce iptal edil- (Arkaa Sa. 17, Sü. l'd*) ANAP Bozer itirazı ANAP Meclis Grubu'na ABD'deki temaslar hakkında Devlet Bakanı Taner'in bilgi vermesi üzerine "Neden Bozer konuşmuyor" diye itiraz edildi. Taner, enflasyonla ilgili bir soruyu yanıtlarken "yülık enflasyonun yüzde 44-45 civannda olacağıru sanıyorum" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Dışişlen Bakanı Ali Bo- zer*in istifa edeceği söylentileri sürerken bakanın yakın çevresi kendisinin böyle bir karan ol- madığını, ancak basının ve ba- zı siyasi çevrelerin etkisiyle bu- na zorlandığını ifade ettiler. Bo- zer'e yakın kaynaklar, "Ali Bey, Cumhurbaşkanı ile göriişmeden karannı açıklamavBcak. tstifa- sı doğrullusunda yazılıp çizile- nin nasıl karşılandıgını Cum- hurbaşkanı'na sorup görüş (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) Saddam'ın 6 yeni füze' tehdidî Irak Devlet Başkanı, Israil polisinin Filistinlileri katletmesine sert tepki gösterirken, Bağdat'ın eb'nde yeni bir uzun menzilli füze olduğu uyansmda bulundu. ABD Başkanı Bush, Saddam'ın olayı Körfiez sorununa bağlama girişimini engelleyeceklerini açıkladı. Dış Haberier Servisi — Israil polisinin önceki gün Filistinhle- re saldırması sonucu 20"den faz- la Filistinlinin öldürülmesi ve 150'den fazlasının yaralanması olayına Irak yönetimi sert tepki gosterdi. Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyin, sözcüsü ara- cılığı ile dün İsraillilere ilettiği mesajında, İsraillilerin, Filistin topraklarından çekiknek zorun- (Arkast Sa. 21, Sü. l'de) DÜNYA KUDÜS'TEKİ KATLİAMIKINIYOR 3. Sayfada Özalve Taner'le görüşmekten vazgeçti Asîl Nadir Ankara'ya gelmîyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Bu hafta içinde Cum- hurbaşkanı Turgut Özal ve Dev- let Bakanı Güneş Taner ile ye- niden gorüşmelerde bulunması beklenen Türk asıllı Ingiliz işa- damı Asil Nadir, Ankara'ya gel- mekten vazgeçtiğini ilgili ma- kamlara bildirdi. Asil Nadir'in, Ankara'ya ziya- retini Devlet Bakanı Güneş Ta- ner'in önceki gün yaptığı "Polly Peck bir Ingiliz şirketidir. Bu şir- keti kurtarmamız yasal olarak mümkıin değil" biçimindeki açıklaması üzerine iptal ettiği yorumu getiriliyor. Bu arada Asil Nadir'e destek sağlanması konusunda Bülent Şemiler'in yanı sıra Cumhurbaş- kanı Turgut özal'a yakınlığı ile tanınan bir özel banka sahibinin de bazı kulis faaliyetlerinde bu- lunduğu öğrenildi. Bu bankacı- nın Asil Nadir'le aynı zamanda ticari ilişki içinde bulunduğu da beürtilerek bir süre once Nadir1 in şirketine Türkiye*den bir mik- tar dış kredi verdiği de öne sü- ruluyor. (Arkası Sa. 21, Sü. S'de) ASİL NADİR HİSSE ŞATIYOR EDİP EMİL ÖYMEM'in baberi Ekonomide • De Cuellar'dan çağn BM Genel Sekreteri, Denktaş'la Vasiliu'yu görtişmeleri başlatmaya davet etti. 3. Sayfada • Evlere ekran rehber TV3'te deneme yayım başlayan 'Telegün' için aralıktan sonra özel alıa gerekecek. 4. Sayfada • TRT personeli dava açtı Teknik kadroda çalışan 16 personel, kuruma dava açarak kesintilerıni istiyor. 4. Sayfada • Türban müziğe de yansıyor Onuruna özel bir konser düzenlenen besteci ve eğitmen Adnan Saxgun 'Sevgi belkı bir ütopya, ama huzuru ancak sevgi verir' dedi. 5. Sayfada • Sevke karşı açlık grevl Diyarbakır Cezaevi'ndeki 95 tutuklunun ayrı yerlere gönderilmesi üzerine 400 tutuklu ve hükûmlü dün açlık grevine başladılar. 11. Sayfada • Para reformu gerekli' Merkez Bankası Başkanı Saracoğlu: Bir paketin ufak parçası olarak paradan sıfır atılabilir. Ekonomide • Loto 10 milyar verecek Şans oyunları tarihinde rekor ikramiye dağıtılacak. Sporda • Teknik kadroya da ceza Fenerbahçe'de futbolculardan sonra teknik kadroya da 10'ar milyon lira ceza verildi. Sporda • Krizia şeffaflığı Milano 'da sergılenen 91 'in bahar-yaz koleksıyonlarında oldukça erotik kıyafetler dikkati çekti. özetlikle yaz kıyafetlerinde şeffaf giysiler çarpıcıydı. Arka Sayfada • Sevmeyi bilmiyoruz Sevilmekten hoşlanıyor, sevmeyi bilmiyoruz. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Baskı... Dün Bahriye Üçok'u onbinlerce yurttaşın katıldığı anlamlı bir törenle toprağa verdik; bugün de TBMM'de 'başörtû konusu' ile ilgili yasa görüşmelerini ızleyeceğız. Ne dıyeceksiniz? jiginç ve dramatık bir rastlantı! Başörtü konusu, ANAP ıçindeki bir grubun bir çeşıt ide- oloji bayrağı oldu. Bu grup ne yapıp yapıyor; başörtüyü ya- (Arkası Sa. 21, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog