Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

1 EKİM 1990 KENTK4ŞAM Adalet Bakanlığı-IstanbulBarosu davası Baroya savunmaİstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonlarında bugün saat 10.00'da başlayacak luruşmada İstanbul Barosu'nu, aralarında fBB Başkanı Önder Sav'm da bulunduğu 200'e yakın avukatın savunması bekleniyor. Duruşmayı, Helsinki İzleme Komitesi, Uluslararası Avukatlar Birliği, Hollanda Barolar Birliği, Paris Barosu Yukarı Sein Bölgesi ve Genç Avukatlar Birliği temsilcilerinin de izleyeceği belirtildi. ESAT PALA Adalet Bakanlığı'nın girişimi sonucu istanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun görevden alınması istemiyle 2. Asliye Hu- kuk Mahkemesi'nde açılan da- vanın ilk duruşması bugün ya- pılıyor. Duruşmayı izleyecek yerÜ ve yabana hukukcu sayısı- nın fazla olacağı düşüncesiyle, oturumun 2. Ağır Ceza Mahke- mesi salonlarında yapılacağj be- lirtildi. İstanbul Barosu'nu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav'ın da aralarında bu- lunduğu iki yüze yakın avuka- tın savunması bekleniyor. İstan- bul Barosu Başkanı Turgut Ka- zan, "Bakanın bizi görevden ai- ma isteği, polilik bir isteklir. Bu dava politik bir davadır" dedi. 1986 yılında istanbul Barosu üyelerinden avukat Alp Selek- in eski bir mahkûmiyeti nede- niyle barodan ihraç edilmesi is- temiyle başlayan, Adalet Bakan- lığı ile baro arasındaki sözlü - yazılı tartışmalar zinciri şöyJe gelişmişti: İstanbul Cumhuriyet Savcılı- h, 28.7.1986 tarihli bir yazı ile istanbul Barosu'na başvurarak, 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komu- tanüğı 2 Nolu Askeri Mahkeme- si'nce yargılanarak TCK'nın 141. maddesini ihlal gerekçesiyle 8 yü ağır hapis cezasına mahkûm olan avukat AJp Selek hakkın- da Avukatlık Yasası'nın 74 ve 5/a maddelerine göre işlem ya- pılmasını istedi. Baro yonetim kurulunca yazılı ve sözlu ifade- si alınan AJp Selek'in ruhsatna- mesinin geri alınmasına gerek olmadığına 27.11.1986 günü ka- rar verüdi. Ancak Adalet Bakanlığı, idari yargı yerine, İstanbul Cumhuri- yet Savcılığı'na 7.4.1987 tarihin- de bir yazı göndererek, Istanbul Barosu'nun "ne şekilde karar vermesi gerektiği" konusunda uyarılmasını istedi. Baro, bakanük göruşüne uya- rak, 21.5.1987 günu aldığı karar- la ilk karannı kaldırdı ve avukat Alp Selek'in ruhsatnamesinin iptaü ile levhadan silinmesini onayladı. Daha sonra Alp Selek'in "hu- knka aykırı karann geri alm- ması" istemiyle yaptığı başvuru uzerine, İstanbul Barosu Yone- tim Kurulu ikinci değerlendir- mesinde, konuyu yeniden tartı- şarak ve 27.11.1986 tarihli ilk ka- rann korunmasını kararlaştırdı. Bu kez Adalet Bakanlığı, "mudahaJe"nin başka bir yolu- nu keşfederek, İstanbul Barosu- nun son karannı, "levhaya yeni- den kayıt ve kabule ilişkin bir karara dönustunıp onaylamadı- gını" bıldirdi. İstanbul Barosu da uzman hukukçulara hazırlat- tığı bir raporla şu göruşü savun- du: "Prof. Dr. Lûtfu Duran, Prof. Or. Ülkü Azrek'ın bilim- sel mülalaaUrı doğrultusunda, silme\e ilişkin kararımızıo ona- ya tabi olmadığı hususunun Cek- rarlanmasına, bu nedenle ba- kanlık yazısıyla Ugili herhangi bir işlem yapüamayacağının sap- tanmasma, 14.11.1989 günlü ka- ranmızın aynen korunmasına. bü karanmızm rapor ve ekleriy- le birlikte bakanlığa yollanma- sına ve barolara emir verileme- yeceği gerçeginin savcıüklara ha- tırlatılması yolundaki isteğimi- zin vurgulanmasına oybiriiği iie karar verildi." Son aşamada, Adalet Bakanı M. Oltan Sungurlu imzasıyla İs- tanbul Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'na gonderüen yazıda, "1136 sayılı kanunun 5/a ve 74. mad- delerinin amir hukümlerine ay- kırılık teşkil eden kararlannı ba- kanlığın uyansına rağmen dıi- zeltme yoluna gitınejen İstanbuJ Barosu Yönetim kurulu Başka- nı ve uyelerinin adlan tespit edi- lerek hakJannda görevlerine son verilmesi talebiyle 1136 sayüı kanunun 77. maddesi hiıkmü uyannca tstanbul Asliye Hukul' Mahkemesi'nde dava açılması" gerektiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılı- ğı, 13 Temmuz 1990 tarihli "Da- vaname" başlıklı dilekçesiyle, beklenen davayı açmıştı. tl baro başkanlarıyla çok sa- yıda avukatın yanı sıra 75 ülke- den 124 baronun bağlı olduğu 2.5 milyon uyeli Avukatlar Bir- liği, Helsinki İzleme Komitesi, Hollanda Barolar Birliği, Paris Barosu Yukan Sein Bolgesi ve Genç Avukatlar Birliği temsilci- lerinin izleyeceği duruşma önce- sı İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan şunları soyledi: "Bu dava politik bir davadır. Bakanın bizi gore^den almak is- lemesi, politik bir istektir. Ayn- ca bu dava yanlış mahkemede açılmıştır. Eğer baronun işle- minde bir yanlışlık olduğu ileri suruluyorsa dava >eri adliye mahkemeleri değil, idare mah- kemeleri olmalıydı." İSTANBUL ŞUBESİ 3. OLAĞAN GENEL KURULU IHD'de yönetim değişti İki listenin çekiştiği seçimde muhalif grubun listesi kazandı. Eski şube başkanı Sandalcı, sağlık nedeniyle adayhğını koymadı. İstanbul Haber Servisi — In- san Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nin dün yapılan 3. ola- ğan genel kurulu ile yönetımi değişti. Ortaköy Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula iki liste ka- tıldı. İHD İstanbul Şubesi eski Başkanı Emil Galip Sandalcı, sağlık nedeniyle adayhğını koy- mazken, yönetim kurulu için kendi hazırladığı listeyi sundu. IHD içinde muhalif grup olarak adlandınlan grup da kendi lis- tesini sundu. Konuşmalar nede- niyle geç saatlere kadar süren genel kurulda oylama sonucun- da muhalif grubun listesi kaza- narak yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Yeni başkanı, yöne- tim kurulu belirleyecek. 897 uyesi olan İHD tstanbul Şube- si'nin 3. olağan genel kurulun- da muhalefet adına konuşan Avoıkat Ercan Kanar, derneğin İstanbul Şubesi'nin bir yol ay- nmında bulunduğunu belirterek "Seçimi kaybeden taraf müca- deleyi bırakmayacaktır. Yine hep beraber insan haklan için çalışılacaktır" dedi. İHD İstanbul Şubesi eski yö- netim kurulu adına konuşan Murat Çelikkan da muhalif ko- nuşmacılar tarafından eski yö- netime yapılan eleştirileri yanıt- layarak "Yönetim kunıluna farklı çevreterden geldiğimiz için zaman zaman tartışmalar oldu. Aramızda ciddi bir goriiş ayrılığı var. Bence bir arada iş >apabilmek için bu göruş ayn- İıgının hatlannı çizmek lazım". dedi. Seçimler sonunda Leman Fır- tına, Ercan Kanar, Ayşenur Arslan, Eren Keskin, Ayşe Nur Zarakoğlu, Hüseyin Aygiil ve Yelda Ozcan (İlgu)'dan oluşan yönetim kurulu gorev başına geldi. Adnan Bostanaoğlu, Mu- rat Çelikkan, Niyazı Dalyancı, Bahar Öcal Diızgoren, Cengiz Güngor, Gonül Morgül ve Se- lahat SarptunaL'dan oluşan liste ise seçimleri kaybetti. Silahlı saldın sonucu şehit duşen Çetindere için tören dıizenlendi. (Fotograf: Uğur Günyüz) GEREKLÎ TELEFONLAR • Ptls htfat: 055 • Zafcrta M M M i i l : 527 57 00 • Mezariıklar MUtrlijA: 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSKİanza: 068 •a» A * 077 511 89 18 Tıt: 568 46 00 Ç^a f*: 525 92 30 H m a n 1m 340 01 00 HfİMpi» Hmmm: 345 46 80 &» Etfafc 131 22 09 r^da kky«*K 152 43 00 SSK SmMfK 588 44 00 SSK Hlni||iıw 132 30 00 SSK ttzttpt: 358 67 60 • TMffc Tnflk $*» HL: 176 24 14 (Ist). 356 04 85-86 (Kadıkûy) BMK Traflfc 377 22 07 (E-5J, 356 04 86 (Şehınçi). 314 36 (B.Çekmece) • nrr: tf Haüan 573 13 31. Dq tattar 573 04 33. S 574 73 00, 573 35 25 • DDT: SJrfctd tomm*: 527 00 50. N.P«f> Da«|M: 338 30 50 • VAPIM: Smt H*ttwı: 526 40 20, 144 42 33 DMİZ Yfttan (Actatt): 145 53 66. 144 25 02 149 18 96 OMİZ OtoMri: 543 05 25 • MrrEMOUUh (Hava tafırmnı ûğrenme) 573 89 80 EUKTMiAMZA: 526 62 74, Şehit polise tören tstanbul Haber Servisi — Mercan Vergı Dairesi'nden zUra- at Bankası'nın Eminönu Şube- si'ne para nakb" yapan polis otomobiline duzenlenen silahlı saldın sonucu şehit olan polis, frhami Çetindere için İstanbul Emniyet Müdürluğu önünde to- ren düzenlendi. Törene katılan İstanbul Vali- si Cahi( Bay»r, Emniyet Genel KlSA KISA Mudürvekili Hüseyin Çapkın, İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı, kucağında 1.5 yaşındaki oğlu Faıib ile gozyaş- lan döken Melike Çeündere'ye başsağlığı dilediler. Torenden sonra Ilhami Çetin- dere'nin cenazesi toprağa veril- mek uzere doğum yeri olan Er- zurum Horasan'a bağlı Bulgur- lu köyiine gonderildi. • İntihar girişimi Nişanhsıyla yaptığı bir tartışma sonucu bunaiıma giren, Fatih Koprüsu'nden atlayarak intihar etmek isteyen Erol Turk, olay yerine getirilen nişanlısının ve polislerin çabasıyla kurtanldı. • tki ceset bulundu Kasımpaşa Ziyaret Sokak 1 numaralı barakada kirhliği henuz behrlenemeyen ve iki gun önce olduğu bildirilen 65 yaşlannda birerkek cesedi bulundu. Sarıyer bahkçılar çarşısmda da bilinmeyen kişi veya kişilerce bıçaklanan Çetin AJadağ'm cesedi, kendine ait balıkçı barakasında bulundu. • 4. kattan atladı Kasımpaşa Bahriye Caddesi Tüık Ticaret Bankası uzerindeki 4. kattan belirlenemeyen bir nedenle atlayan Şiikrii Topgül (63), olay yerinde öldü. • Kendini astı Kadıköy Kozyatağı'ndaki Erenkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi goren Fatma Dektas (55), kendini hastanenin kadınlar servisi tuvaletine iple astı. • Deniz Harp Okulu'nda tören Deniz Harp Okulu I. sınıf öğrençileri, dun duzenlenen törenle ant içti, meç kuşandı. • tYÖD'un (oplantısı İstanbul Yüksekoğrenim Derneği'nce dun istanbul Tabip Odası'nda duzenlenen basın toplantısında "Öğrencilik birtakım sorunlar yüzunden dayanıiraaz hale gelmiştir" denildı. Velilerle oğrencılerin katıldığı toplantıd^okul yonetimleri ile polisin işbirliği içinde olduğu iddia edılecek universitelerde polis bulundurulmaması istendi. Artık, gökte aradığmızı yerde bulabilirsiniz^ İlk^YÜNSA HALI SHOW^ROOM M açıhyon Yarın, Etiler'de* Yünsa Halı Show-Room, Duvardan duvara halı konusunda yeni ufiıklar sunacak size... En şık halı renklerini orada bulacaksınız. Orada, büyük birçeşit zenginliği serilecek Önünüze: Yünsa/Ralli, Yünsa/Spor, Yünsa/Şampiyon serilerinin farklı özelliklerdekihalıları... Yünsa-Du Pont işbirliğinin eseri, uluslararası kalitedeki Ultra/Comfort ve Ultra/Venüs serileri... Orada, Yünsa'ya özgü desen olanaklarını tanıyacaksmız. Halı aksesuarlan ve diîerseniz, ithal ürünler * de göreceksiniz. Şimdi gönlünüzdeki duvardan duvara halıyı, aşağıdaki adreste arayın, bulacaksınız. "Yünsa Halı ShowRoom, Nispetiye Caddesi 28, Etiler." ÇAĞDAŞ YER... YÜIM S A HALI Ultra ve dığer Yünsa Halı çeşitlerini, bazı ithal halı örneklerini ve hah aksesuarlannı Nispetiye Caddesi 28, Etiler'deki Yünsa Halı Show-Room'da inceleyebilirsiniz. GENEL SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETLERİ KISIKLICAD NO 90 ALTUNİZAOE-İSTANBUI TEl 325 57 50 FAKS 325 57 55 H ° HOIDING A.?. N( >AĞll KUIULUŞLAUIK. * Yünsa Halı Show-Room'da, dünyaca ünlü •J.AMKBt, ««««« hahlarından örnekler görebilirsiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog