Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 EKİM 1990 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/5 Çizgi film bölümü • Kiillür Servisi — Anadolu Guzel Sanatlar Yüksekakulu'nda çizgi film (animasyon) bölümü açıldı. Endüstri ve yaym grafiği, reklam grafiği, serbest grafik, illüstrasyon, bilgisayar destekli grafik gibi görsel iletişim konularında tasarımcı olarak çalışabilecek nitelikli eleman yetiştinneyi amaçlayan yüksekokulun çizgi film bölümünde, yazı tasanmı, grafik resim, sinema, reklam •grafiği, fotoğrafçılık, sanat tarihi gibi dersler okutuluyor. ^izgi filmci Erim Gözem, çizgi film bölümünün Kurulmasındaki amacın, "bu alanın ihtiyacı olan yetenekli elemanlan yetiştirip Batı standartlarında uygun düzeyde ürünler çıkarılmasını sağlamak" olduğunu söylüyor. Rtişdü'den çocuk masalları • LONDRA (Cumhuriyet) — "Şeytan Ayetleri" romamnın yazan Salman Rüşdü'nün, lran'ın ölen dini lideri Ayetullah Humeyni'nin, hakkındaki ölüm fermanı üzerine 18 aydır saklandığı gizli adreste çocuklar için yazdığı masal kitabı satışa sunuldu. "Hanın ve Deniz Masalları" adlı eseri, Rüşdü'nün duşünce ve ifade özgürlüğünü sürekli savunan "Granta" yayınevi yayımladı. Eserde, Harun adb küçük bir çocuğa babası Raşit Halife, Elifba adlı bir ülkede geçen öyküler anlatıyor. Muzip bir dille kaleme alınan gerçeküstü eserdeki hemen bütün adlar Arapça ya da Farsça. Rüşdü, ayrıldığı ilk eşinden olan 10 yaşındaki oğlu Zafer ile "başka türlü ilişki kuramayacağı için" bu kitabı yazdığını belirtiyor. Harold Pinter'ın ilk romanı • LONDRA (Cumhuriyet) — Oyun yazan Harold Pinter'ın 1950'lerde kaleme aldığı, ancak yayımlamadığı "Cüceler" (The Dwarfs) adlı roman "Faber and Faber" Yayınevi tarafından basıldı. tkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Londra'da farklı sosyal çevrelerden gelen dört gencin yasamlanndan kesitler veren romanı için Pinter, "Tiyatroya eğilmeden önce ilgilenmiştim" dedi. Gelecek ay 60 yaşına basacak olan Pinter, "Bunun müsvette halinde çekmecemde daha fazla kalmasına bu yaşımdan sonra gönlüm razı değil" dedi. Y A P I K R E D İ S E R G İ Yapı Kredi Sanat Galerileri 1 Ekim 1990Programı istanbul "Şehir. Doğa. İnsan'" Çağdaş Rus Ressamlan Karma Resim Sergisi 9 Ekım - 29 Ekim 1990 Yapı Kredı Kâzım Taşkent ve Beyoğlu Sanat Galerıleri İstiklâl Caddesı - Beyoğlu Özen Kalak Resim Sergisi 28EyW-24Ekım 1990 Yapı Kredı Mustafabey Sanat Galerisi Cumhuriyet Bulvarı No: 174 M jstafabey Bursa Güven Aktaş Fotoğra'f Sergisi 15Ekim-9Kasim 1990 Yapı Kredı Setbaşı Sanat Galerısi Ataturk Caddesı No: 25 Setbaşı Balıkesir Raşit Nur Resim Sergisi 2 Ekim-30 Ekim 1990 Yapı Kredı Balıkesir Sanat Galerisi Alı Hıkmet Paşa Meydanı No: 4 Diyarbakır Mehmet Ergin Resim Sergisi 10 Ekim - 7 KasırrH 990 Yapı Kredı Ofis Sanat Galerisi Ekinciler Caddesı İçkale İşhanı No: 13/A Ofis YAPI^CKREDi "hizmette sın/r yoktur" İBAKIŞ•• -nrlıL- L-filHir . n n ı O Siyaa ve edebi bağnazlığ^kabullenmeyen I O Her okuru dergiden biri sayan I ü Hoşgörülü • Q Dinamik I • Okuma iştahuu açan I Q Hırçm ve huysuz • ü Karanlıkta bile göre/t I I I I I I I I I I I ayhk kfiltür • sanat dergisi ekimsayısı attîlâ ilhan yönetiminde yeniden çıkıyor! EKİM' İN BAKIŞ- INDA BULUŞTUIAR : Rutkay Aziz. Alev Alatiı. Engln Afdıç. Sabahattin Kudret Aksal. Rliz Ali. Çetin AJtan. Hakan Altıner. Semlh Balcıoğlu. Oya Baydar. Piefre Broue. Tarık Suğra. Hatice Bilen. I Mefln Celâl. Aytekfn Hatfpoölu.Gallyef. Necla ipk. Attltû İlhan. Tarık Dursun K. Hasan Bûlent Kahra- man, Ahmet Kardam. Ûkü KaraosmonoQlu. Mû- cap Ofluofllu. Çetin Ozef. Hasan Pulur. Haltt Refifl. • Yüksel Sefek. Haluk Şahin. Erman Şeneı. Piraye I Şenget. önder Şenyaptlı. Cankut Şamlı. Aykut Tankut&r. Bülent Ukjöf. Şanor Yurdatapan. Yasemln Yazıcı. Hüseyln Yurttaş. Aydoğan Yavaşlı. Mesut Yılmaz. Nurettin Yılmaz. Esra Zeynep. Kitap'ın Oluşumu Sergisi, Türk ve Islam Eserleri Müzesi'nde açılıyor Bu kîtabın mesajı kendisi'Şehname"den bir tek minyatür görüntü örneği olarak seçildi. Tasanmı grafik sanatçısı Bülent Erkmen hazırladı. Metni Ferit Edgü yazdı. Edgü ve Erkmen, her zaman bir görüntü ve mesaj işlevi yüklenen kitabı bu kez kendinden başka bir mesajı olmayan bir nesne olarak düşlediler. devsi'nin "Şehname"sini görün- tü örneği olarak seçti. Tüm ki- tabı bir tek minyatür ortaya çı- kardı. Herhangi bir sanat yapı- tı, güncel ya da siyasal bir fotoğ- raf da minyaturün yerini tutabi- lirdi. Erkmen, "Metin için seçil- miş konu ile görüntü için seçil- miş resim hiçbir özel mesaj ta- ASLI KAYABAL "Kitap"ın oluşumu sergisi... Yazar Ferit Edgü ve grafik sa- natçısı Bülent Erkmen her za- man görüntü ve mesaj taşır bir işlev yüklenen kitabı bu kez ken- dinden başka bir mesajı olma- yan bir nesne olarak düşlediler. Bir kitabm oluşum sürecindeki şunıyor" diyor. Sergiye şekil ve- yazar-grafikçi ilişkisi tersine çev- ren temel anlayış ise Erkmen'e rildi. Kitabın oluşumu üzerine bilgi veren değil ama yaratım sü- recinde belli bir işlev yüklenen belgelerin sunulması amaçlandı. Ferit Edgü, Bülent Erkmen ve Mas Matbaaalık yöneticisi Lok- man Şahin'in çalışması ile şekil- lenen "Kitap'ın Oluşumu Sergisi" 1-30 ekim tarihleri ara- sında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (îbrahim Paşa Sara- yı) izlenebilecek. Grafik sanatçısı Bülent Erk- men, "Kitap bep bilgi ve mesaj taşıyan, basılmıs ve kaplanmış bir nesne olarak kuDanıiıyordu. Sayfalar ile ciltlerin alet edildi- ği bir araçtı. Biz kendisi 'iş' olan bir kitap düşündük" diyor. Her iki sanatçı da Iranlı Fir- göre Ferit Edgü'nün deyişiyle "Kitabın Arkeoloji"sini sergUe- mek ve sergilenenlerin doğrudan mesajlar vermesi yerine izleyici ile sergideki nesne arasında iliş- ki kurmak. "Kitap"ın oluşumu didaktik yönü olmayan bir sergi. Amaç okurla bakar arasında ilişki kur- mak. Kitaba yeniden, başka bir gözle bakmayı ve kavramayı sağlamak. B. Erkmen, izleyici- nin sergiyi hızla dolaşmamasını istiyor. Aceleci izleyiciler 20 ka- dar düzlem üzerinde yer alan bazı kağıt parçacıkları ile yeti- nebilir. Sergüenen nesnelerin önündeki siyah yuvarlaklar bir yandan sergiye "törensel" bir amaç katarken, bir yandan da izleyiciyi durmaya ve düşünme- ye çağırıyor. Ters yönde işleyen yazar/gra- fikçi ilişkisini B. Erkmen şöyle özetliyor: "ilk sayfadan en so- na dek siyah-beyaz bir maket yaptım. Once Latince esaslı, herhangi bir anlam ifade etme- yen bir 'kör yazı' ya da 'yazının resmi' karşüıyor sergi izleyicisi- ni. Yazının sayf adaki yeri, pun- to farklan gibi biçimsel özellik- leri tasariadım. Daha sonra Fe- rit Edgu'ye verdim çalışmayı. Edgü de o sayfada var olan söz- cüklerle özgün bir iç yapısı olan bir yazı yazdı ve her sayfayı uy- guladı." Kitabın oluşum sürecinde, ya- şayan ve belli bir işlev yüklenen öğeler var. Bütakım bozulmuş, tahrip olmuş, çizilmiş, sararmış öğeler... Erkmen, "Tüm bu öğe- ler, kitabın oluşum sürecinde ya- şıyor. Herhangi bir sayfanın dizgisinin fotokopisi, o işin matbaaya gitmesi sürecinde iş- lev taşıyor. Ama her şey bittiğin- de, her bir öğenin işlevi bir 'hiç' oluyor. Beili biçimsel Uişkilerle işlevleri yitip giden nesneler sergileniyor" diyor. "Yok"a kanşan öğelerin daha iyi duyumsanması ve kavranma- sı için çok aa sergileniyor. "Kilap'ın Oluşumu Sergisi" olmayan bir kitabın sergisi. fz- leyici için "yeni", kitabın kendi- nin nesne olduğu bir sergi. ŞEHN AME'DEN BİR MİNYATÜR — "Kitap" için Firdevsi'nin "Şehname"sinden tek bir minyatür görüntü örneği olarak seçildi. Ancak Bülent Erkmen'e göre, görüntü için seçilmiş resim hiçbir özel mesaj taşımıyor. istanbulDevlet Operası veCemalReşitReySalonu'ndamevsimaçılışı Orff ıın Carmina Burana'sı Aya Irinfde İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni mevsimi Aya İrini'de Carl Orffun "Carmina Burana" adlı sahne oratoryosuyla açıypr. Cemal Reşit Rey Konser Salonu ise açılışı İngiliz Opera Topluluğu'nun "Broadway'de Bir Gece" konseriyle yapıyor. Kiiltür Servisi — İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni se- zonu bu akşam Carl Orffun "Carmina Burana" adlı yapıtı- nın gala konseriyle açıyor. Bu akşam 20.30'da özel açılışı ya- pılacak olan "Carmina Bura- na", 3 ekim çarşamba günu de aynı yer ve aynı saatte sunula- cak. Suna Korat, Mesut tktu ve Cemaiettin Kunıgullü'nün solist olarak katılacaklan "Carmina Burana "da orkestrayı Selman Ada yönetecek. Koroyu Gökcen Koray hazırladı. İstanbul Büyükşehir Beledi- yesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu da yeni mevsime bu ak- şam saat 19.00'da Soprano Bar- bara Segal yonetiminde İngiliz Opera Topluluğu'nun 'Broad- way'de Bir Gece" adlı konseriy- le giriyor. Soprano Barbara Se- gal, Soprano Yvonne Barclay, Mezzosoprano Kathleen McKellar-Ferguson, Tenor Ric- hard Reaville, Bariton Chris- topher Blades ve Basbariton Graham Stone, piyanist Robin Humphreys eşliğinde "My Fa- ir Lady", "Kral ve Ben", "Cats", "Showboat", "South Pasific", "Porgy ve Bess", "West Side Story" gibi popü- ler Broadvvay müzikallerinden bir seçme sunacaklar. İngiliz Opera Topluluğu, ya- rın akşam 19.00'da da yine Ce- mal Reşit Rey Konser Salonu'n da değişık bir programla müzik- severlerin karşısına çıkacak. Topluluk, yarınki konserinde "Sevil Berberi", "La Travia- ta", "Don Giovanni", "Sam- son ve Dalila", "İnd Avcılan", "Hoffmann'ın Masalları" gibi tanınmış operaların yanı sıra "Sen Dul" ve "Tebessümler Diyan" gibi operetlerden seç- meler sunacak. Öte yandan İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bu haftaki programında Timur Selçuk'un "Bir Uzay Masalı" adlı pop- operası da yer alıyor. "Bir Uzay Masalı", 5 ekim cun.a günü sa- at 20.00'de Ataturk Kültür Mer- kezi Konser Salonu'nda sahne- lenecek. 6 ekim cumartesi günü saat 15.30'da E.Kalman'ın "Çardaş Fürstin" adlı opereti, sabah saat 1 i .OO'de de J.Breu- er'in "Yedisi Birden" adlı ço- cuk müzikali Konser Salonu'n da izlenebilecek. İstanbul Devlet Opera ve Ba- lesi'nde sezonun ilk yeni balesi olarak Sergey Prokofiev'in "Romeo ve Juliet"i sahnelene- cek. A. Rodriquez'in sahneye koyacağı balede orkestrayı El- şad Bagirov yönetecek. "Ro- meo ve Juliet'Mn aralık ayında sahneye gelmesi bekleniyor. Cemal Keşit Rey Konser Sa- lonu'nda ise 7 ekim pazar günü saat 16.00'da Cemal Reşit Rey Anma Konseri düzenlenecek. Piyanist Seher Tannyar ile pi- yanist Aydın Karhbel'in yanı sı- ra, N'uri lyicil (keman), Zeynur Erengönül (keman), Ani İnci (viyola) ve İhsan Kartal'dan (vi- yolonsel) oluşan Yaylıçalgılar Dörtlüsü'nün katılacağı konser- de Cemal Reşit Rey'in "Yaylı Çalgdar Dörtlüsü" (1935), "Pi- yano İçin Fantezi" (1948), "Pi- yano Sonaü" (1936) ve "İki Pi- yano İçin 12 Prelüd ve Füg"ü seslendirilecek. İ S T A N B U L ' D A H A F T A N I N S A N A T Ç I Z E L G E S I S E R G İ • "Türk Seramik Sanatın- da Aşamalar Surtci" adlı ser- gi Çanakkale Seramik Sanat Galerisı'nde bugün açılıyor. Sergi 27 kasım tarihine dek sürecek. • "Pentagnun AfişJeri" ser- gisi 2 ekim günü MSÜ Dol- mabahçe Sarayı Hareket Köfkü'nde açılıyor. Sergi 25 ekime dek gorülebilir. • Ferit Edgü ve Bülent Erkmen'in "Kilabın Oluşumu" adlı sergisi bugün Türk ve İslam Eserleri Miize- si tbrahim Paşa Sarayı 'nda açılıyor. Sergi ay sonuna dek gorülebilir. • Selçuk Demiret'ın sergisi 5-31 ekim tarihleri arasında Gateri Nev'de gorülebilir. • ibrahim Mısırlıoğlu'nun resim sergisi 2-31 ekim tarih- leri arasında Gorbon Sanat Galerisi'nde izlenebilir. • Mid Sanat Galerisi'ndeki karma resim sergisi 5 ekim - 2 kasım tarihleri arasında açık kalacak. • Alp Tamer Ulukılıç'ın re- sim sergisi 2-31 ekim günleri arasında Vakko Beyoğlu Sa- nat Galerisi'nde izlenebilir. • Ba Cindoruk'un takı ser- gisi bugün Ayşe Takı Galeri- si'nde açılıyor. Sergi 13 ekime dek izlenebilir. • Avis Allman'ın resim ve baskı sergisi bugün Opera Sanat Galerisi'nde açılıyor. Sergi 20 ekime dek surecek. • "Figurde Duyarlılık" atik sergi Teşvikiye Sanat Galeri- si'nde 5-31 ekim günleri açık kalacak. • "Venedik'le Yinni Yıllık Reslorasyon Çalışmalan 66-86" adlı sergi 3 ekim gu- nü istanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi'nde açılıyor. Sergi ay sonuna dek görülebilir. • Salti-Assemblage adlı ser- gi Ataturk Kultur Merkezi'n de 3-27 günleri arasında açık kalacak. • "Gravürlerde tslanbul" adlı sergi 5 ekim günü Ata- turk Kitaplığı'nda açılıyor. Sergi 7 kasıma dek surecek. • Ayfer Karamani Atölye- si Karma Seramik Sergisi Kadın Eserleri Kütüphanesı 'n de 9 ekime dek görülebilir. • Sevim Hanif ve 89-90 grubunun "Parçalı Bobça" sergisi 7 ekim günü Sadberk Hanım Müzesi'nde açılıyor. Sergi 16 ekime dek görü- lebilir. • Yapı Kredı Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde "Çağdaş Rus Ressamlan" adlı sergi 5 ekim gunu açılıyor. Sergi 29 ekime dek gorülebilir. • "Osmanlı - Hollanda İlis- kilerinin 400 Yılı" konuiu sergi Topkapı Sarayı Padısah Elbıseleri Seksiyonu'nda. 3 ekim günü açılıyor. • Aysun Timurcan'ın su- GÜNLÜK YAŞAMDAN — Işık Tüzüner'in 'Günlük Yaşamlardan Post Art" baş-, lıklı sergisi Urart Sanat Galerisi'nde sürüyor. ! luooya - pastel sergisi 2 ekım günu Fransız Kültür Merke- z/'nde açılıyor. Timurcan'ın sergisi 13 ekime dek surecek. • "Resimde Türkiye Karma Nostaljik Gorünumler Sergisi" Kadıköy Mühurdar Sanat Galerisi 'nde 2 ekim gü- nü açılıyor. Sergi ay sonuna dek devam edecek. • Turan Erol'un resim ser- gisi 5-26 ekim tarihleri ara- sında Garanti Sanat Galerisi'nde izlenibilir. • İzzet Keribar'ın "Fas tzlenimler" konuiu fotoğraf sergisi 6 ekim günü Refo Sa- nat Galerisi'nde açılıyor. Ser- gi 19 ekime dek görülebilir. • Haluk Tezonar'ın "Süreç" adh heykel sergisi Ataturk Kültür Merkezi 'nde 3-27 ekim günleri arasında iz- ', lenebilir. • "Doğu'nun Kapılan" adb ; mozaik sergisi 12 ekim gunü- ; ne dek istanbul Resim ve j Heykel Müzesi'nde görü- j lebilir. r • Cem Çalış'ın heykel | Agâh Arat, Melih Arat ve I Ertan Tınas'ın fotoğraf, i ! Şeyma Oktuğ'un resim ser-' ı gisi bugunden itibaren 17 eki- , (me dek Basm Müzesı 'nde • izlenebilir. Ayrıca 22 sanat- ' çıdan oluşan karma sergi de aynı tarihler içinde açık ' kalacak. • İstanbul Anadolu Güzel | Sanatlar Lisesi resim bö- lümü öğrencilerinin sergi- si Kadıkoy Kultur ve Sanat ı Merkezi'nde devarn ediyor. • Mimar Sinan Üniversite- si Güzel Sanatlar Fakültesi j Heykel Bölumu ofrerim üye- J leri ve öğrencilerinin karma j sergisi 15 ekime dek Cankur- j taran Kultur Alanı'nda göru- ! lebilecek. | • ismet Çavuşoğlu'nun i resim sergisi 3 ekime dek Ya- pı Kredi Beyoğlu Sanat Ga- j lerisi'nde görülebilir. • Tem Sanat Galerisi'nde açılan ve çok sayıda yerli ve ; yabancı sanatçının yapıtının . sunulduğu "Bizden ve Onlardan" sergısi 13 ekime dek gezilebilir. • Turk Beslckâr Porlreleri" resim sergisı 2 ekim tarihine dek Yapı Kredı Kâzım Taş- kent Sanat Galerisi'nde açık kalacak. M Ü Z İ K • Cemal Reşit Rey Konser Salonu açılışım bugun Bar- bara Segal ve İngiliz Ope- ra Topluluğu'nun saat 19.00'daki konseriyle yapa- cak. Konserde unlü müzikal- lerden parçalar seslendirilecek. Aynı toplu- luk yarın aynı saatte ünlü opera ve operetlerden seçme- ler sunacak. • Cemal Reşit Rey anma konseri pazar günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu 'nda yapılacak. Saat 16 OO'daki konserde piyanistler Seher Tannyar ve Aydın Karlıbel ile Yaylı Çalgılar Dörtlüsü çalacak. • İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası açılış konseri cu- ma gunü AKM'de saat 19.00'da yapılacak. Şef Alex- ander Schwinck yonetimin- de ve solist piyanist Boris Block'un eşliğinde çalacak orkestra, Cemal Reşit Rey, i Çaykovski ve Dvorak'ın ba- zı yapıtlarını seslendirecek. Konser, cumartesi günü saat 11.OO'de tekrarlanacak. T İ Y A T R O • İstanbul Devlet Tiyatro- su 2-7 ekim tarihleri arasın- da Taksim Sahnesı 'nde "Yangın Verinde Orkideler" Oda Tiyatrosu'nda "Sevgili So>tan", Yıldtz Sahnesi'nde ise "Ahmellerim" adlı oyun- ları sahneleyecek. • İstanbul Belediyesi Şe- hir Tiyatroları 2 ekim günü Kadıkoy Haldun Taner Sah- nesi'nde "Bir Yalan Çemberi" 4 ekim gunu Fatih Reşat Muri Güntekm Sahne- si'nde "Telefon Kimin İçin i Çalıyor" 6 ekim gunü, Üskü- l dar Musahipzade Celal Sah- nesi'nde "Bir Garip Oyun" adlı oyunlarla perdelerini ı açıyor. j • Bulunmaz Tiyatro hafta : boyunca her gün Anton Çe- j ho\'un "Bir Evlenme I Teklifi" Antugen Aral'ın "Kurbaalık Oyun"unu Nâ- zım Hıkmet Sahnesi'nde sunuyor. • Sarıyer Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Kolu Peter Ustinov'un "Ağacın Yansında" adlı oyununu bu- gunden itibaren sahnelemeye başhyor. • Tiyatro Altın Maske 7 ekim günü "Rüzgârgülü" adlı oyunu Kalamış Time Club'te sunacak. • Ankara Birtik Tiyatrosu, ! "Pir Sultan Abdal" adb oyu- nu hafta boyunca Beyoğlu j Karaca Tiyatro'da sah- ; neliyor. | O P E R A / B A L E • İstanbul Devlet Opera ve Balesi 3 ekim günu C. Orffun "Carmina Burana" adlı oratoryosunu saat 20.30'da Aya İrini'de 5 ekim | günü T. Selçuk'un "Bir Vny ' Masalı" adlı pop - operasını AKMKonser Salonu'nda, 6 ekim günu J. Breuer'in "Ye- j disi Birden" adb çocuk mü- j zikalini saat 11.OO'de ve E. , Kalman'ın "Çardaş Fürstin" adlı operetini ise saat 15.30'da AKM Konser Salo- nu 'nda seslendirecek. GÖSTERİ/SÖYLEŞİ • Ataturk Kitaplığı Toplan- tı Salonu'nda 2 ekim gunu saat 16.00'da düzenlenecek okuma gününe Orhan Pa- muk katıhyor. "Umanm Kafka Aranızda Degildir" konuiu günü Atilla Birkiye yönetecek. • Türkiye Tarihi Evleri Ko- ruma Derneği'nin aylık kon- feransları çerçevesınde 2 ekim günü Yıldız Kultur ve Sanat Merkezi Konferans Sa- lonu'nda saat 14.00'te Peri- han Balcı'nın "Kiiltür Programıom Açılışı ve Evterimiz" başbklı konuşma- sı izlenebilir. • Fransız Anadolu Araşıır- maları Enstitusu'nde Sahir j Talat Akev'in "Türkiye'de Fransız Hukuğunun Etkisi" konuiu konferans 3 ekim gu- nu saat 18.30'da izlenebilir. (Nuru Ziya Sok. 22 Beyoğlu) • Paris'teki İnsan Müzesi Asya Koleksiyonlan ve Üni- versite Konferanslanndan so- rumlu Tereza Battesti'nin "Paris İnsan Muzesine Genel Bakış" konuiu konferansı, 4 ekim günu saat 18.OO'de Fransız Kultur Merkezi 'nde izlenebilir. • Restorasyon ve Konser- vasyon Merkez Laboratuva- n Konferans Salonu'nda 4 ekim gunu Mim, Mario Pia- na saat 15.00'te "Mimari Varlıkların Restorasyon Yontemleri ve Teknikleri" Dr. Maurizia De Min ise sa- at 17.00'de "Venedikleki Geç Ortaçağ ve Bizans Kar>- lanndan Elde Edilen Bulun- lular. Casteflo S. Lorenzo Kilisesi Kazısı" konuiu kon- feranslar verecek. S İ N E M A • Kaybetmek Yok Arthur Miller'in senaryosundan Çek asıllı İngiliz yönetmen Karel Reisz'ın beyazperdeye uyar- ladığı film. gızemli bir kadın- la bir dedektif arasındaki ilişkileri konu alıyor. Filmde başlıca rolleri Nick Nolte ve Debra Winger paylaşıyor- lar. (Beyoğlu Dünya) • Cennet Sineması Sicil- ya'mn küçük bir kasabasın- da, kuçük bir sinemanın öykusü... Yönetmenliğini Gi- useppe Tomatore'nin yap- tığı film, 1990 En İyi Yabancı Film Oscar'ı, 1989 Cannes Film Festivali Jüri Özel ödü- lü ve 1989 Altın Küre ödül- lerini ajdı. (ŞIşll Nova - Baran, Kadıköy As, Beyoğ- lu Fitaş, Cep) • Güllerin Savaşı Evlilik olayını gülünç ve biraz da acıklı bir biçimde işleyen se- vimli bir film. VVarren Ad- ler'in romarundan sinemaya uyarlanan filmi Danny De- vtto yönetmiş (ŞişliSite, Kadıköy Süreyya. Beyoğlu Beyoğlu, Bakırköy Renk, Beşiktaş Mıstık, Çembertl- taş Şafak 2) • Gözde Osmanlı Devleti'- nin üç padişahını ve hareme düşmuş bir Fransız kızını ko- nu alan filmde basrolleri F. Murray Abraham, Maud Adams \e Amber O'Shea paylaşıyorlar. Yönetmen Jack Smight. (Beyoğlu Si- nepop, Çemberlitaş Şafak 2) • Daima Aşk, arkadaşhk, dostluk, fedakârlık kısacası sevgi üzerine bir film. Başlı- ca rollerde Holly Hunter ve Richard Dreytuss var. (Ka- dıköy Kadıköy, Beyoğlu Atlas) • Montreal'li İsa Geçen yıl En tyi Yabancı Film Oscar'ı adaylan arasına giren fıbnde, bir oyunda İsa rolünu üstle- nen ve bu sayede İsa hakkın- da birçok şeyin farkına varan bir adamın öyküsu işleniyor. (Cumadan itibaren Kadı- köy Moda, Çemberlitaş Şa- fak 3) • Gremlinler 2 ilk filmin çekirdek kadrosuyla oluştu- rulan filmin diğerinden tek farkı gremlinlerin yaramaz- lıklannı kuçuk bir kasabada degil bu kez New York'un ortasında kocaman bir is merkezinde gerçekleştirmele- ri. (Beyoğlu Emek, Kadı- köy Reks, Bakırköy Renk, cumaya dek Aksaray Kris- tal, Topkapı Sur) • Bana Göz Kulak Ol Ric- hard Pryor ile Gene Wil- der'ın basrolleri paylaştıkları çıfgın bir komedi... (Beyoğ- lu Fltaş, cumadan itibaren Topkapı Sur, Aksaray Kristal) Nobelli yazar White öldü • SİDNEY (AA) — 1973 Nobel edebiyat ödülü sahibi Avustralyalı yazar Patrick White (73), Sidney'deki evinde dün öldü. "Voss", "The Eye Of The Storm", "Tha Runfs Story", "The Tree Of Man" gibi romanlan ile tüm dünyada ün yapan White, uzun bir süredir hastaydı. İngiltere doğumlu olan White, genç yaşta Avustralya'ya göç ederek gemicilik işlerinde çalıştı. Cambridge Üniversitesi'nde İngilizce çalışmaları yapmak amacıyla daha sonra İngiltere'ye dönen VVhite, savaş yıllarında kraliyet hava kuvvetlerinde görev yaptı, savaş ertesinde de yeniden Avustralya'ya yerleşti. Sol görüşleri ile tanınan White, uzun yıllar Avustralya İşçi Partisi'ni destekledi. White, İşçi Partili Başbakan Bob - Hawke ile 1980'li yıllarda derin görüş aynlıkları içerisine girmesi sonucu komünistleri destekledi. Iki tabloya 141 milyon • ANKARA (AA) — Ünlü Türk ressamlarından Şeker Ahmet Paşa'nın iki tablosu dün yapılan müzayedede toplam 141 milyon liraya satıldı. Koleksiyon AŞ tarafından düzenlenen ve Hilton Oteli'nde yapılan müzayedede satışa sunulan iki natürmort tablodan ilki 55 milyon liradan satışa çıkarıldı ve 76 milyon liraya ismini açıklamayan bir kişi tarafından abndı. Bu kişi ısrarlara rağmen ismini açıklamazken, müzayedeye bir başka kişi adına katıldığım söyledi. 60 milyon lira ile satışa çıkarılan ikinci tablo telefonla müzayedeye katılan bir kişi tarafından 65 milyon liraya alındı. Ismi açıklanmayan kişinin Istanbul'dan telefon ettiği öğrenildi. Öte yandan ressam Şefik Bursah'ya ait bir yağlıboya tablo 3 milyon 700 bin liraya alıeı bulurken, son 6 Osmanlı padişahı dönemine ait 213 parça gümüş para 18 milyon liradan satışa sunuldu, ancak bu paralara alıcı çıkmadı. diyor • CHICAGO (AP) — Dünyaca ünlu Chicago Senfoni Orkestrası, yüzüncü mevsimini, şef Georg Solti'nin veda konserleriyle açtı. Bugüne kadar plaklarıyla 29 Grammy Ödülü kazanmış olan orkestra şefi Solti, önümüzdeki yıl, 22 yıldır yönettiği Chicago Senfoni Orkestrası'ndan ayrılacak. 77 yaşındaki "maestro"nun yerini Daniel Barenboim alacak. Solti'nin aynlması ile orkestranın yüzüncü yılının birleşmesi nedeniyle, mevsim boyunca Chicago Senfoni Orkestrası, tarihindeki ünlü konserleri tekrarlayacak. 'Antropolojik ırkçılık' • GAZİANTEP (AA) — Prof. Dr. Mustafa Erkal, GAP'ın sosyal ve kültürel boyutunun ihmal edildiğini öne sürdü. "GAP 2. Kültür ve Sanat Şöleni" programı çerçevesinde, Gaziantep'te, "Azgelişmişlik" konuiu bir konferans veren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Erkal, "Türkiye'nin azgelişmiş bölgelerinin, kalkınmış, sanayileşmiş bir ülkenin değil, kalkınma gayretleri içindeki bif ülkenin azgelişmiş bölgeleri" olduğunu söyledi. Türkiye'de kendini Türk olarak hisseden büyük çoğunluğa karşı "antropolojik bir ırkçılık yapıldığını" söyleyen Prof. Dr. Erkal, Türkiye'de sadece dini azınlıklar olduğunu, etnik azınlık yaratma çabalarının ise sonuçsuz kalacağını bildirdi. §•• ıır yarışması • Kültür Servisi — Kartal Halkevi, "Eylüllerde Yeşerecek Toprağım" adı altında bir şiir yanşması düzeniedi. Son katılma tarihi 15 ekim olarak belirlenen yanşmada ilk üç dereceye girenlerin ödülleri 30 ekim günü Kartal Halkevi'nde yapılacak bir törenle verilecek. Müştak Erenus, Melih Cevdet Anday ve Enver Ercan'ın seçici kurulu oluşturduğu yarışmaya katılmak isteyenler, Kartal Halkevi Yakaak Yolu Kartal Itfaiyesi Kat 2 Kartal adresine başvurabilirler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog