Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/4 TELEVIZYON-RADYO 1 EKÎM 1990 06.58 Açılış - Gttn Başhyor 09.05 Susam Sokağı 0930 Hanımlar İçin: Ah Şu Komşulanmız 10.00 Arkası Yann: Yaban Giilii Ricardo, Leoneiia iie geçirdiği zamanın bosa gittiğini anlar. 10.40 Haberler 10.50 Kapanış 14.59 Açılış 15.00 Haberler 15.00 Ögleden Sonra 16.00 Çocuklar İçin Atlı Kannca Susam Sokağı -1- Renkli Bilyder 17.20 Dizi: Hayal Agacı 18.00 Haberier ~~ 18.15 Anadolu'dan Görünüm 18.40 Akşama Dognı 19.25 Dizi: Roseanne 20.00 Haberler ve Hava Durumn 20.40 Spor 21.00 Dizi: Yalnız Güvercin Haftada üç kez yayımlanacak olan altt boltimlük yeni mini dizi, Larry McMurtry'nin Pulilzer Odüllü aynı adlı kitabmdan uyarlandı, 22.05 Stüdyo A: 32 Gün (Aynmılı bilgi yandaki sütunlarda) 23.15 Gün Biterken 23.40 Anılarla Mözik 00.10 Kapanış 18.10 Açılış - Dizi: Yalan Rüzgân 19.05 Haberler 19.20 Giinlerle Gelen 20.00 DİZİ: İnsan Yaşlandlkça Jeanny'nin annesi üç yıl önce ölmüştür ve babası da o zamandan beri yalnız yaşamakladır. 20.25 Dizi: Müziğimiz ve Sobbetimiz 21.00 Belgesel: Sazının Ustalan (Bugun köşesinde) 21.30 Gençlik Korolan 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.35 Belgesel: Bir Zamanlar Bir Yerde (Bugun köşesinde) 23.05 Spor 01.05 Kapanış 19.58 Açılış - Belgesel: Body matters 20.30 Hollywood VlldlZİan (Bugün kOsesinde) 21.00 Komedilerden: Çılgın Dünya (Aynmılı bilgi Bugun köşesinde) 22.30 Bale (Tekrar) 24.00 Kapanış 18.58 Açılış - Dizi: Aşk Kapıyı Çalınca Beto, Montero'ya Don Isidroya saldıran kişinin Ranas olduğunu söyler. 19.45 Yabancı Dil Dersi 20.20 Dönence 20.50 Atalürk tlkeleri ve İnkılap Tarihi 21.10 Komedi: Sınıf Başkanı 21.35 Turizm Egitimi 22.10 Davramş Bilimlerine Giriş 22J0 Belgesel: Perspektif 23.00 Kapanış 19.02 Açılış - Haberier 19.20 Susam Sokağı 20.35 Dizi: Zenginler de Ağlar 21.25 Türk Sanat Müziği 22.30 Haberler 22.30 Drama: Cahide 23.25 Yerli Belgesel: Suyla Gelen Kiiltür 23.50 Müzik 00.25 Kapanış 12.55 Açılış Haberier ve Borsa Haberleri 13.05 Çizgi Film: Goldie Gold 13.30 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 14.30 Pembe Dizi: Komşular 14.55 Haberler ve Borsa Haberieri 15.05 Pembe Dizi: Hastane Günlügu 15.5! Haberler • 16.0( Çizgi Film: Taş Devri 16.M Video KUpler 17.4( Haberler ve Borsa Haberleri Gendik Dizisi: Captain Povver 18.2( DİZİ: Santa Barbani Kelly ve Nick tekrardan bırlıkıe yaşamya karar verirler. Bu arada Eden, hâlâ babasının hayalini görmetedir. 19.2( Komedi Dizi: Patron Kim 19.51 Ana Haber Bülteni / Borsa Haberleri ve MaglZİn Programi CNN'den dünyanm en Unlü moda merkeıerindeki olaylann görüntuleri. 20.2: Dizi: Buruk Yıllar 21.1: Haberier 21.21 Sinema: Zelly ve Ben 23.0: Haberler 23.11 Montreux Caz Festivali 89 00.0! C N N Magazin Dünyada hızla gelişen bilimsel ve teknolojik olayla inceleyerek bu alanda yapılan araştırmalann sonuçlandıgı zamajdünyanın geleceğini nasıl etkileyeceğini yorumlayan bir haber profm. 00J< CNN'den 21. Yüzyıla Bakış 01.0i Kapanış TV1 STUDYO A: 32. GUN 22.05 Thşa açılan pencere? 5 yaşındaYeni yaym dönemine bugünkü "Körfez Özel Programı" ile girecek olan "32. Gün" 6. yılına adım atıyor. Jenerikten içeriğe yeni bir "yüz" ile ekrana gelecek programın ekibi, yeni dönemde ayrıca "Tek Partiden Çok Partiye Geçiş" ve "Demokrat Parti Belgeseli" adh iki de belgesel hazırlayacak. —Zaman içinde "32. Gün" bir ekip AYŞE SAYIN ANKARA — 5 yıldan bu yana aralık- sız yayımlanan "32. Gün" 6. yıhna "Kör- fez Krizi Özel ProgramT'yla başlıyor. Bu dönem "32. Gün"de yüzde 90 oramnda özel çekim ve röportajların kullanılma- sı amaçlanıyor. Yayımlanmaya başlâdığı günden beri sürekli kendini yenileyen "32. Gün" ye- ni yayın döneminde yine jenerik ve stüd- yo düzeniyle izleyici karşısına çıkacak. Mehmet Ali Birand, yeni yayın dönemi hedeflerini ve çalışmalannı şöyle değer- lendirdi. —"32. Gün" yeni yayın dönemine ne tür yeniliklerle ve değisikliklerle girecek? BtRAND — "32. Gün" yayın döne- mine aslında yepyeni bir yaklaşımla gi- riyor. Bu yıl artık programın hemen he- men tamamı kendi görüntülerimiz ve söyleşilerimiz olacak ve mümkün oldu- ğu kadar dünyanın dört tarafına dağıl- ma yoluna gideceğiz. 5 yıldır kazanılan deneyimin bu 6. yılda artık net bir şe- kilde ortaya çıkması gözlenecek. Daha fazla olaylann perde arkasının anlatıl- masına ağırbk verilecek. —Tüm çekimleri, röportajları ekip olarak gercekleştireceğinizi söylediniz. Şu anda elemanlannızın sayısı buna ye- terli mi? BİRAND — Ulaşamadığımız yerler olursa, stok görüntüler kullanacağız, an- cak dosyalar tamamıyla bize ait olacak. örnegin bu dönemin ilk programı "Kör- fez Özel Programı." Bu programın çe- kimlerinin yüzde 9O'ı bize ait. 3 ülke do- laşıldı ve sadece Körfez'e ayrılan bir program. —Yeni yayın döneminde programda teknik değişiklikler olacak mi? Orneğin konu başlıkları. yeni bölümler açılması gibi. BtRAND — Haber programı, haber- le beslenir. Bir gazetede ben size baka- lım bu sene ne değişikler getiriyorsunuz dediğim zaman siz de "Haber ne getiri- yorsa o yeniliktir" diyeceksiniz. Şekli bir biriakım değişiklikler olacak. Stüdyo- muz ve jeneriğimiz değişecek. Tuttuğu- muz format içinde haberin sadece katı yönünü değil, haberin o insan tarafını da işlemek noktasına geleceğiz. oluşturdu, ayrı bir produksiyon merke- zi gibi çalışıyor. Bu ekibi nasıl oluştur- dunuz? BİRAıND — Ben tek basıma o prog- ramı götüremezdim. Oysa dünya çok bü- yük ve çok olay var. Eğer ekip olrnasay- dı o zaman tek dosya yapabilirdik. Oy- sa bizim amaamız, mümkün olduğu ka- dar çok dosya olması. Onun için de ekip yerleşti ki bu ekip sadece "32. Gün" için Eğer büyük bir aksakhk olmazsa 1991'in ilk yansında yayımlanır. —Bir de "Kore Belgeseli" hazuianma- sı gündemde... BİRAND — "Kore Belgese'i" yöne- tim kurulundan çıkmadı, ama yakında çıkacak, onu da 1991'in ikinci yansına yetiştireceğiz. Kore savaşlarının yıldönü- münde yayımlanacak. Kore*de insanlar öldü, yıllarca çarpışıldı, bugün iki Kore birleşme yolunda. Programda "Niçin öl- düler, niçin oraya gittik, bugün ne oluyor" sorularına yanıt arayacağız. —Siz "32. Gün" dısında ekibinizle birlikte, degişik programlar üretmeye başladınız. TRT'nin bu çalışmanızdaki tutumu nedir? ıçın anıdik •KIBR1S BELGESELİ'NDE BİRAND — "32. Gün" ile TV'ye program yapma- ya başlayan Mehmet Ali Birand, kurduğu ekiple belgeseller ve lek bölümlük ha- ber programlara da girdi. Bu belgesellerin ilki, gerek basın, gerek dönemi yaşa- mış insanların yayınları ve röportajlanndan oluşan "tanıklıklarla", "Kıbns Belgeseli" olmuştu. değil, beraberinde belgesel çalışmaları- na da başladı. Daha önce "Kıbrıs Bel- geselPni yapmıştık, şimdi "Tek Partiden Çok Partiye Geçiş" belgeselini yapaca- ğız. —î'Demokrat Parti Belgeseli" nasıl ha- zırlanıyor? BİRAND — Can Dündar ve Bülent Çaplı söyleşileri yürütüyorlar. TRT Yö- netim Kurulu, yeşil ışığını geçen hafta- larda yaktı. Arşiv görüntuleri tararuyor. BİRAND — Kurduğumuz bu ekipten yararlanıp yararlanmamaya TRT karar verecek. Yararlanmak istedikleri takdir- de —çünkü her biri benim ölçümde çok iyi elemanlar— nitelikli programlar ya- yımlanır. Dolayısıyla TRT "Sen progrv mını yap, başka bir şey istemiyorum" di- yebilir ya da "Biz seninle çok daha yo- ğun bir işbirliği yapacağız" diyebilir. Bu- na da TRT, önümüzdeki ocaİc ayına ka- dar karar vermek zorunda, çünkü bizim yıllık sözleşmemiz ocak ayında dolacak. —"32. Gün"ün çok fazla harcama yapüğı ve hakkında soruşlurma açılacagı şeklinde bir söylenti var... BtRAND — "32. Gün"ün saptanmış bir bütçesi yok. Program 5 yıldır sürekli kendi içinde değiştiğinden dolayı bütçe- si de büyüyor. Eskiden arşiv kullanıyor- duk, şimdi kendimiz çekim yapıyoruz. Daha önce TRT kamera verirdi, şimdi dı- şarıdan kiralıyoruz, çünkü TRT'nin ka- merası yetişmiyor. Eskiden sadece tek söyleşi olurdu, şimdi 2-3 dosya oluyor, ekipler çok çeşitli yerleri dolasıyor. Es- kiden dolar 500 liraydı, şimdi 2 bin 700 lira. Tüm bunlan ait alta koyduğunuz- da elbette bütçe kab'anyor. Diğer başa- nh programlara baktığımızda, Barış Manço'nun haftada bir yaptığı program 85 milyona çıkıyor, Uğur Bey'in (Dün- dar) son derece başanlı programı sanı- yorum 45-50 milyona çıkıyor. Yani iyi program bu kadar harcamayla yapıhr. Eğer TRT "Biz bunu karşılayamıyoruz" derse biz de başka yolları aranz. Soruş- turma diye bir şey söz konusu defcil. —Bu söylentilerin çıkmasının nedeni nedir? BİRAND — TRT'nin bürokrasisi bi- zim statümüzü kabul edemiyor. 5 yıl sonra da hâlâ kabul edemiyor. Dışarıya atmaya çalışıyor. Buna karşın direnen genel müdür ve yönetim kuruludur. —Eğer TRT biitçeyi onaylamazsa ya da "artık istemiyorum" derse Magic Box'a progkam hazırlayacak mısınız? BtRAND — TRT 32. Gün ekibiyle ca- lışmak istemiyorum dediği anda Magic Box da dahil olmak üzere bu ekibi ve 32. Gün'ü kabul edecek her antene giderim. —Magic Box'tan size teklif geldi mi? —BtRAND — Magic Box'ın hâlâ ge- çerli olan bir teklifi var. Şu anda TRTnin tavnnı bekliyorum. TRT bu eki- bi isteyecek rai, kabul edecek mi, bu iş- birliğini yürütebilecek miyiz? Bu sonuç- ları bekliyorum, ama benim 'TRT'den' ayrılıp başka bir yere gideyim' çabam yok. —Türkiye'deki özel TV girişimlerim" nasıl değerlendiriyorsunuz? Özel TV ha- bercilik açısından Türkiye'ye ne getirir? BtRAND — TRT'ye çekidüzen veri- lirse çok şey getirir, ama TRT'ye çekidü- zen verilmezse, yani TRT, yasalarda de- ğişiklik yaparak özerk hale getirilmezse ve hükümetlerin baskıları sürdükçe TRTde hiçbir yere gidilmez. O zaman da özel TV öylesine bir alıp götürür ki as- lanın payını kendisi alır ve TRT'ye ya- nk olur. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçidi. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Bugün (Kuşak 1). 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Biz bir aileyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Rek- lamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Günü yaşarken. 1İ55 Rekİamlar ve radyo programlan. 13.00 Ha- berler. 13.1S Halk çalgılarından ezgiter. 13J0 Bölgesel yayın ve reklaralar (2). 17JK) Haberler. 17.05 !ş ve işçi dunyası. 17J5 Türkçe sözlü ha- fif müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Günden gü- ne. 19.00 Haberler. 19J0 Yurttan sesler. 20.00 Geçen hafta. 20.45 Türküler. 21.00 Haberler. 21.05 Türk sanat müziği dinleyici istekleri. 21J0 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 22.00 Türk yo- nımcuları. 22J0 Solistler geçidi (TSM). 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (4). O0J5 Gü- nün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve ka- panış. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfaUr. 09.15 Ço- cuk bahçesi. 09.30 Barbra Streisand söylüyor. 10.00 Halk müziği pınanmız. 10.20 Ya istiklal ya ölüm. 10.40 Türkçe sözlü hafif müzik. 11.00 Haberler. J1.05 Okul rad>usu. 12JK) Amaıör top- luluklar. 12J0 Güldeste. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13J0 Solistlerden birer şarkı. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Bu cop- rağın sesi. 15J0 Arkası yann. 15^0 Şarkılar. 16.05 Okul radyosu. 17.00 Haberler. 17.05 So- listlerden seçmeler. 17.30 Yurttan sesler kadın- lar topluluğu. 18.00 Türkçe sözlü hafif müzik. 18.30 Hikâyecilerimiz ve hikâyeleri. WM Ha- berler. 19.30 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 Oda müziği. 20.30 Yabancı dil dersi. 21J0 Hafif mü- zik. 22.00 Solistler geçidi. 22-30 Bir roman / bir hikâye. 22.45 Türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Be- raber ve solo şarkılar. 23.40 Hafif müzik. 23.55 Pazartesi konseri. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 .Açılış, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Ögleye doğ- ru. 12^0 Haberler. 12.15 Mikrofondan size. 13.00 Günun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Dünyanm dört bucağmdan. 15.00 Kuzey ülkelerinden mü- zik. 15.45 Konser saati. 16-30 Caz ustalan. 17.00 Haberler. 17.15 Sizter için. 18.00 Tempo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdas Türk sanal müziği. 20.00 Pop stüdyosu. 21.00 Müziğe övgü. 22.00 Haber- ler. 22.15 Gökkuşajı. 23.00 Opera saati. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün haberlerinden özet- ler (Türkçe). 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 07J0 So- listler geçidi (TSM). 08.00 Türkaler. 08.15 Şar- kılar. 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09.30 Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. HJOO Haberler. 11.05TOrküler. 11.20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14.30 Türküler. 14.45 THM Gençlik Ko- rosu, TSM Gençlik Korosu. 15.00 Sizin için seç- tiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havaları. 16.30 Dünden bugûne Türk sa- nat müziği bestecileri. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler geçidi. 17.30 Fasıl. 18.00 Türk halk mü- ziğı dinleyici istekleri. 18.30 Solistler geçidi. 18^8 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL »7^. v,, Program. 08.00 GUne Başlarken. 08.45 Sabahın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Ha- >-atın tçinden - Her Cuma Sizlerle (Cuma). 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işte Saz İşte Söz. Solist: Hasan Özel. 11J0 Bir Solist: Leif Garrett. 12.00 İstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. So- list: Grup Yeni Türku. 13.15 Öğleden Sonra - Haftadan Haftaya (Cuma). 14.15 Bir Topluluk: Bruce Hornsby & The Range. 14.45 Bir Sanat- çıyla Berabtr: Idal Eroğlu. 15.10 Karayollan Tra- fık Kanunu. 15.15 Ayşe Özel'den Şarkılar. 15J0 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sözlü Hafif Mü- zik. 16.00 Hafif Batı Müziği Dinleyici İstekleri Programı. 17.00 Muzik Dagarcığı. 17J0 Gün Bi- terken. 18.15 Müzik Denince- 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE0658Açlşvç ş g ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Durumu. 08-35 Işte Saz tşte Söz. Solist: Hasan özel. 09.00 Solistler Geçidi. 09.30 Yol Durumu. 09.35 Metin Milli'den Şarkılar. 0955 Karayol- lan Trafîk Kanunu. 10.00 Hayaan İçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber: tclal Eroğlu. 11.25 Arif Meşhur'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1150 Sizin Seçtikleriniz. 1255 Türkçe Sözlü Ha- fif Müzik. Solist: Can Tufan. 13.15 Öğleden Son- ra. 14.15 Türkü Türkü Türkiyem (Pazanesi). 14.45 Yol Durumu. 1450 Güler Göksel'den Şar- kılar. 15.10 Müzik Dunyası. 16.10 Kayıp Haber- leri. 16.15 Müzik Dagarcığı. 16.45 Bülent Ars- lan'dan Türküler. 17*5 Türkçe Sözlü Hafif Mü- zik. 17.25 Gün Biterken - Mısralarda Gezintiler (Perşembe). 18.00 Program ve Kapanış. BÜÎÜN ÖĞRETMENLER Ingiliz, Profesyonel ve Deneyimli Kursların başlama tarihleri: Gündüz:i Ekim Akşam: 1 Ekim Hafta Sonu. 6 Ekim irtanbJ: Rıvnel Cod 93/4, Otmanbey 147 09 83 152 82 71 AnkaraSekJrtkCcıd. 8KaT. 5.Kınlay 135 30 94 1352397 T.C. KEŞAN SULH CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETt tLANI Esas No: 1989/50 Karar No: 1989/267 Sanık Mustafaoğlu 1927 d.lu Hayri Dalkıran hakkında mah- kememize açılan gıda maddeleri tüzüğüne aykırıhk suçundan mahkememizce verilen 16.8.1989 günlü karan gereğince; Sanığın TCK. 398. maddesi, 402, 647 SK'un 4. Mad.leri ge- reğince 470.000 TL. ağır para ce- zası ile 3 ay meslek ve sanatın ve ticaretin tatiline, işyerinin 7 gün kapatılmasına karar verilmiş olup ilan ve tebliğ olunur. Basm: 34318 Türkiye'nın en güzel düğün salonları j NİŞANTAŞI IRESTAURANT Düğun Salonları 16.500n ReZ:14762 39/147 7440 Salonlarnuz klimalı ve «0O-10n0 kişiliktir. :ısA\>•; üğrenmek 'isterseniz... PK.45. Beyoğlu SEKRETER Bir avukat bürosuna lise mezunu bayan sekreter aranıyor 149 30 11 Telegün yayında • ANKARA (Mak Ajans) — Teleteks dekoderi bulunmayan normal televizyon alıalarından da "Telegün" yayınlarının kısmen izlenebilmesi ve izleyicilere tanıtılabilmesi için bugünden başlayarak Telegün sayfalarırun bir kısmı (25-30 sayfa) normal TV yayını gibi deneme mahiyetinde, TV3 yayın şebekesinden 18.00-19.30 arasıhda müzik eşliğinde yayımlanacak. Telegün şimdilik tarutım, haberler, döviz, borsa, altın rıyatlan, hava durumu, spor, TV'de bugün, radyoda bugün, karayollan sayfalarından oluşuyor. Rekİamlar zamlandı • ANKARA (Mak Ajans) — Yeni yayın dönemi (güz dönemi) başlarken çeşitli program aralannda yayımlanacak reklamlara da zam geldi. Yaz döneminde ekrandan uzak kalan 32. Gün, Hodri Meydan, 7'den 77'ye ile yeni yayımlanmaya başlanacak işte hayatımız gibi beğeni ile izlenen programlar arasına alınacak reklamlara çok özel birtarife uygulanacak. TV-l'de yayımlanan bu programların aralarına alınacak 30 saniyelik. reklam 45 milyon, 60 saniyelik reklam da 75 milyon lira fiyat konuldu. TViçin4 program • ANKARA (Mak Ajans) — Diyanet tşleri Başkanlığı tarafından, TRT'de yayımlanmak üzere bir çizgi film, bir dramatik belgesel ve iki dizi filmden oluşan 4 program hazırlandı. 8 bölümlük 'Emre" adlı çizgi filmin halen 7 bölümü tam, amlanmış bulunuyor. 'Emre'nin 8 bölümünde çekimlerinin bitmesi ile 160 dakikalık bir çizgi film ortaya çıkacak ve ülkemizde bugüne kadar hazırlanan en uzun metrajlı çizgi film özelliğine kavusacak. TV4 hâlâ HierV • Kültür Servisi — TV4 ileri saat uygulamasının sona erdiğini unuttu. Dün biten ileri saat uygulaması nedeniyle saatlerin bir saat geri alınması gerekiyordu. Diğer kanalların saatlerinin ayarlanmış olduğu, ancak TV4'ün gün boyunca eski saate göre yayın akışına devam ettiği gözlendi. lfeni 6 belgeseP • ANKARA (Mak Ajans) — Dünyanm çeşitli ülkelerinde ilginç ya da ender rastlanan olaylan 12 bölümlük yeni bir dış kaynaklı belgesel ekrana taşıyacak. Sungun Babacan tarafından seslendirilen Sinan Güntunca tarafından dilimize çevrilen belgeselin ilk üç bölümünde, Meksika folk müziğinin korunması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalar, Dominik Cumhuriyeti'nde sokağa düşen çocuklan kurtarma çalışmalan ve Bolivya'da dağlık bölgelerdeki su sorununun çözülmesi gibi konular işlenecek. UGUN • Belgesel: Sazının Ustalan TV 2 21.00 Erkan Uysal'ın hazırlayıp Cemile Kutgün ile özer Altın'ın sunuculuğunu üstlendikleri 13 bölümlük belgesel dizinin ilk bölümünde Kanunî Cüneyd Kosal, yaşamöyküsü ve muzik çalışmalarıyla tanıtılıyor. • Belgesel: Bir Zamanlar Bir Yerde TV 2 22.35 İzmir Televizyonu'ndan Nilgün Maktav'ın hazırladığı programda, Kayaköy, Zeyrek, Soğukçeşme Sokağı, Ayasofya pansiyonlan, İstanbul El Sanatlan Çarşısı ve Izmir'in tarihi yerleri tanıtılıyor. Röportajların da yer alacağı programda Cengiz Bektaş, Prof. Dr. Doğan Kuban, Oktay Ekinci ve Çelik Gülersoy konuk olacaklar. • Hollyvvood Yıldızlan TV 3 20.30 "Dizi ve film kanalı" TV 3'ün yeni dizilerinden belgesel nitelikli "Hollywood Yıldızlan", 18 bölüm olarak ekrana gelecek. • Komedilerden: Çılgın Dünya TV3 21.00 Stanley Kramer'in dev boyutlarda bir güldürü denemesi. 1963 ABD yapımı Tılmde, mesleğinden bıkmış, bezgin bir polis ile toplumun değişik katmanlarından bir grup insanınbir araya gelerek gizli bir hazinenin peşine düşmesi anlatılıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog