Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1 EKİM 1990 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 Bulgaristan'da petrol sıkıntısı • SOFYA (AA) — Bulgaristan'da gıda maddelerinden sonra petrol ürünleri de karneye bağlamyor. Sovyetler "tirliği'nden alınan petrolde .neydana gelen azalma ve Irak'tan alınan petrolün kesilmesi nedeniyle akaryakıt sıkıntısı çekilen Olkede 15 ekimden itibaren oto sahipleri ayda en çok 40 litre petrol üriinü . alabilecek. öçe yandan Komünist Parti'nin devamı oian iktidardaki Sosyalist Parti'de bulunan radikal reformcular, partiden kopmamayı, ancak parti içerisinde bir muhalefet grubu oluşturmayı kararlaştırdılar. Hrawi, Esad ile görüştti • BEYBUT (AA) — Lübnan Devlet Başkanı lilias Hrawi, önceki akşam beklenmedik bir şekilde Suriye'ye giderek, Devlet Başkanı Hafız Esad'ın General Michel Aoun'a karşı 'askeri harekât' konusunu görüştu. Lubnan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü AFP muhabirıne yaptığı açıklamada Hravvi-Esad görüşmesinde Lubnan'daki durum ve özellikle de isyancı General Aoun'a karşı askeri harekât konusunun gündeme getirildiğini belirtti. Pakistan'da seçimler • KARAÇt (AA) — Pakistan Genelkurmay Başkanı General Mirza Aslan Beg, 'Yurtdışında eğitilen teröristlerin 24 ekimdekj seçimleri baltalamaya çalıştıklannı' söyledi. Pakistan Haber Ajansı'nın bildirdiğıne göre Aslan Beg, hukümetin elinde yurtdışında eğitim gören teröristlerin Pakistan'a luzdıklannı gösteren kanıtlar bulunduğunu kaydetti. Genelkurmay Başkanı, teröristlere 'gerektigi gibi davranacaklarıru' ifade etti. Hırvatistan'da çaüşmalar • BELGRAD (AA) — Yugoslavya'nın Hırvatistan Cumhuriyeti'nde yasayan Sırplar ile polis arasında şiddetli çatışmalar meydana geliyor. Hırvatistan Içişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sırp azınlıklann yaşadığı iki kasabada meydana gelen olaylarda bir polis yaralanırken, 27 kişi de gözaltına alındı. Içişleri Bakanlığı açıklamasında, olayları yaratan Sırplann, 'silahlı bir ayaklanma başlatmak istedikleri' savunuldu. MacaristanYla yerel seçimler • BUDAPEŞTE (AA) — Macaristan'da dun yerel seçimler yapıldı. Yaklaşık 7 milyon 800 bin seçmen, 26 bin yerel temsilciyi seçmek için dttn sandık başına gitti. Eylül ortasında yapılan kamuoyu yoklamalarına göre iktidardaki koalisyonun en büyük ortağı Macaristan Demokratik Fbrum Partisi, belediye seçimlerinden önde çıkacak. Demokratik Fbrum'un yüzde 30 doiayında, Genç Demokratlar Federasyonu'nun yüzde 20 ve Hür Demokratlar tttifakı'nın da yüzde 16 oy alması bekleniyor. Seçimle, Macaristan'daki Sovyet tipi konsey sisteminin yerine yerel yönetimler gelecek. Bııtto yargı öntine cıktı • KARAÇt (AA) — Pakistan'da, Devlet Baskam Gulam tshak Han tarafından basbakanlık görevinden uzaklaştırılan Benazir Butto, görevini kötüye kullandığı yolundaki iddiaiarla ilgili olarak dün Karaçi Yüksek Mahkemesi'nde ilk kez yargıç önüne çıktı. ReuterAjansı'na göre Türkiye, Irak liderinin devrilmesini istiyor Ankara'nın korkusu,Saddamİngiliz haber ajansına göre, Ankara Saddam Hüseyin'in Kuveyt'ten çekilmeyi kabul edip, iktidarını korumasından çekiniyor. Türk yetkililer; bu takdirde Saddam'ın "kahraman" İcabul edileceğini düşünüyorlar. Bir hükümet yetkilisi, "Bu bizim için bir kâbus senaryosu. Saddam'ın ne yapacağı bilinmez. Amacına ulaşmak için başka bir ülkeyi istila edebileceğini ve kimyasal silah kullanabiJeceğini gösterdi" şeklinde konuştu. Dış Haberter Servisi — İngi- liz Reuter haber ajansı, Anka- ra'nın, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Körfez kri- zinden iktidanru koruyarak çık- masından çekindiğini ve Sad- dam'ın devrilmesini istediğini bildirdi. Reuter'in Ankara mu- habiri Owen Duvies tarafından kaleme alınan 29 eylül tarihli haber şöyle: "Türkiye, Irak li- deri Saddam Hüseyin'in, Ku- veyt'ten prestijini fazla yitirme- den çekilip, Araplar arasında bir kahraman olarak görülme- sinden korkuyor. Türk yetkili- lere göre, bölgede banş olabil- î-ıesi için, Saddam'ın devrilme- si gerekli. Türk yetkililer, Sad- dam Kuveyt'ten çekildigi tak- dirde Batıhların Irak liderinin iktidarda kalmasına izin vere- ceklerinden korkuyorlar. Bir hukumet yetkilisi şöyle dedi: 'Bn bizün için bir kâbus senaryo- dur.' Yetkililere göre, kriz bu şekilde sonuçlarursa, BM'nin yaptınm kararlanru desteklemis olan Müslüman, fakat laik Türkiye, Saddam Hüseyin'in in- tikamına açık olacak; Araplar- la şimdiye dek dikkatli biçimde geliştirilmiş ilişkiler bozula- caktır. Bir Türk yetkilisi şöyle diyor: 'Saddam'ın ne yapacafı bdli ol- maz, amacma ulaşmak için bas- ka bir iilke>i istila edebileceği- ni ve kimyasal silah kullanabi- lecegini gösterdi.' Ankara'daki diploraatlara göre, 'Saddam'ın kendinden çok ttstıin Batılı kuvvetler kar- şısında Kuveyt'i terk etmesi, ama Araplann gozünde yine de Batı'ya kafa tııtan bir kahra- man olarak kalması olasılıgı Türkiye'nin baa möttefîkleri U- rafından tarosılıyor.' Bir Batılı kaynak şöyle dedi: 'Eger Saddam. Kuveyt'ten çe- kilmek için Baülılaria aolastrsa, muhtemelen Araplar arasında- ki destefi artacaktır. Araplar, bir süre sonra onu, Batı'ya mey- dan okuyan bir kahraman ola- rak görebilirler.' Bir Batılı askeri atase de şöy- le konuştu: 'Saddam'ın Ku- veyt'i tamamen yagnndadıkbuı sonra, kendfligiııdeıı yiHhn»«fhı. den korknyornz. Bı takdirde, Araplara göre, bölgedeU ya- bancı biriiklerin de cekflmesi ge- rekir. İşte sonın da bu. Çok urushı guç, Irak'a diz çöktünne- ye çanşacak nudır? Böyte bir şe- ye kaikısırsa, bunan insan kay- bı ve siyasal açıdan fataras ne oiacaktır?' Bir Türk yetkili ise şöyle di- yor:'Eğer Saddam bu krizden iktidarını koruyarak kurtnlabi- Brse, diğer sorunlan bir yana m- rakın, sadece Türkiye'nin Irak'- la olan ticareti nasıl bir darbe yer? Düşanebiliyor musnnnz?' Körfez krizi patlamadan ön- ce Ankara hükıimeti, Irak'ın KUrt aynlıkçılara el altından destek vermesine öfkeleniyordu. The Independent on Sunday'egöreÇin, Bağdat'anükleersilah maddesisattı Irak'a kimyasal maddetngiliz gazetesine göre Çin, Irak'a nükleer silah ve füze yakıtı yapımında kullanılan "lityum hidrür" maddesi sattı. Iki ülke arasındaki anlaşma 10 gün önce tamamlandı. LONDRA (AA-AP) — tngiltere'de ya- yımlanan "The Independent on Sunda>" gazetesi Çin'in BM ambargosuna rağmen Irak'a nükleer silah, füze yakıtı ve sinir ga- zı yapımında kullanılabilen çok nadir bir kimyasal maddeden bo) miktarda sattığım bildirdi. Gazetenin dünkü sayısında yayımlanan haberde, Çin'in devlet kontrolündeki "Norinco" firmasının bir yan kuruluşu ile Irak arasında 7 ton "lityum hidrür" satışı- na ilişkin pazarlıgın 10 gün önce tamam- landığı belirtildi. Askeri kaynaklara dayanan gazete, sipa- rişin tutannın yaklasık l.S milyori dolar ol- duğunu ve sevkıyatın 20-30 gün sonra ya- pılmasının beklendiğini belirterek lityum hidrürün "Uaç malzemesi" adı allında Iran'a, oradan da Irak'a gönderilmesinin beklendiğini belirtti. Gazetenin göruştüğü uzmanlar, BM am- bargosunun "açıkça ihlali" olan bu satışın kaygı verici olduğunu, bu maddenin hidro- jen ve atom bombası yapunında kullaml- dığını belirttiler. Uzmanlar Irak'ın hidrojen bombası yapımını şu andaki bilgisiyle ger- çekleştirmesinin çok az bir ihtimal olduğu- nu, ancak S yıla kadar atom bombası imaJ edebileceğini, aynı zamanda balistik füze yakıtı olarak da felç edici gazların imalin- de kullanabileceğini kaydettiler. Lityum hidrürün sivil amaçlı kullanımı- nın çok sınırlı olduğunu ve çok az miktar- larda ilaç ve elektronik sanayiinde kullanıl- dığmı belirten gazete, bu işin Çin'in BM Gü- venlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden bi- ri olması nedeniyle diplomatik alanda bü- yük yankılar uyandırabileceğini bildirdi ve Norinco'nun muhtemel satışı konusunun Washington'da daha şimdiden kaygılara yol açtığını yazdı. Gazete, Pekin'dekı ABD Buyükelçisi'nin geçen hafta ABD'nin kaygılannı Çin hükü- metine bıldirmiş oiabileceğini ve Ingiltere Dışişlerı Bakanbğı'nın da konuyu yakından izleyeceğini bildirdi. SOVYETLER BİRLIĞÎ BU DA AYAKKABI KUYRUĞU — Sovyetler BirUfi'nde kuyruklann sonu gelmiyor. Tûketim mallan sıkıntısı arttıkca, kuyruklar da uzuyor. Moskovalılar, bir çift kışlık ayakkabıya kavuşmak için bile saatlerce beklemek zorunda. (Fotograf: Reuter) SSCB Başbakanı NikolayRijkov'dan karamsar açıklama: Ekonomik çöküş dramatik Başbakan Rijkov, ekonomi için "çanların çaldığını" söyleyerek "Acil önlem ahnmadığı takdirde Sovyetler Birliği'ni aç bir kış bekliyor" dedi. Rusya Cumhuriyeti'nde "500 Gün" plamnın uygulanmasma bugün başlanıyor. Dış Haberier Servisi — Sovyetler Birli- ği'nin en büyük cumhuriyeti Rusya Fede- rasyonu'nda iktisatçı Stanislav Şatalin'in 500 günde piyasa ekonomisine geçişi öngö- ren "500 gün" planının uygulanmasma bu- gün başlanırken Sovyetler Birliği Başbakanı Nikolay Rijkov, ülke ekonomisindeki çökü- şun dramatik boyutlara ulaştığım söyleye- rek acil önlemlar alınması çağnsmda bulun- du. Ekonomi için 'çanların çaldığını' söy- leyen Rijkov, önlem alınmaması durumun- da, ülkeyi *aç bir kışın bekledigi" uyarısın- da bulundu. Başbakan Nikolay Rijkov, önceki gün te- levizyondan yaptığı konuşmada, "Sovyet- ler Birhgi uzun zamandır böylesine kötii günler >aşamadı" dedi. Ürünlerin tarlalar- dan kaldırılmaması ve gıda maddelerinin ta- şınmasında meydana gelen aksamalar ne- deniyle büyük ölçude urün kaybı olduğu- nu soyleyen Rijkov, bunu buyük olçüde 'disiplinsizlige' bağladı. "Kimseyi korkut- mak istemiyorum ve buna hakkım da yok" diyen Rijkov, şöyle devam etti: "Ancak ya- salara. kararlara ve karamamelere uyulrau- yor. Üriinler zamanında yerlerine ulaştınl- mıyor. Bu gidişe 'dur' demezsek açlık teh- likrsiyle karşılaşacağız?" Sovyetler Birlıği'nin piyasa ekonomisine yavaş geçmesini savunduğu için Başkan Mi- hail S. Gorbaçov'la ters düşen ve muhale- fetin istifa baskılarıyla karşılaşan Başbakan Rijkov, Gorbaçov'un geçen hafta yayımla- dığı genelgenin, ekonomiye disiplin getiril- mesi için yararh olacağuıı savundu. Rijkov, cumhuriyetler arasındaki çatış- malaruı da ekonominin bozulmasına neden olduğunu savunarak cumhuriyetlerin mer- keze baş kaldırmalarımn durdurulması ge- rektiğini soyledi. '500 gün planı' Rusya'da Sovyetler BirJiği Parlamentosu Yüksek Sov>'et'te geçen hafta gönışülen ve Ulkede büyük tartışmalara neden olan '500 giin planı', Rusya Federasyonu'nda bugün uygu- lanmaya başlıyor. Ekonomist Stanislav Şa- talin tarafından hazırlanan ve 500 gün için- de piyasa ekonomisine geçilmesini öngören plan, Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet'indeki tartışmalarda 'ilkesel olarak' Rusya Parla- mentosu'nda büyük oy çoğunluğuyla kabul edilmişti. Başbakan, Türkiye-KKTCdayanışmasınıteyidiçin bugünLefkoşa'da Akbulut'un 'KKTC'ye destek' gezisi SEMİH İDİZ LEFKOŞA — Başbakan Yüdı- nm Akbulnt, zamanlaması açisın- dan "sembolik" yönu ağır basan bir ziyaret için Başbakan Derviş Erogla'nun resmi davetlisi olarak bugün KKTC'ye geüyor. "ÖgUi tüm iiçüncü taraflara" Türkiye- KKTC dayanışrnasını göstermeyi amaçlayan üç günlük ziyarette, ATye üyelik için basvuran Kıbrıs Rum Kesimi ile başvurunun işle- me sokulmasını onaylayan toplu- luğa "uyan nitelikli" bazı mesaj- ların da verileceği bildiriliyor. Rum basvurusunun topluluk konseyince AT Komisyonu'na ha- vale edilmesinin, "Kıbns sorunu- na ilişkin (emel kavramlan kökün- den sersUğını" büdıren yetkili cev- reler, "bu nedenle gerek Rum ke- simine gerekse Kıbns sorununa dışandan mudahale eden taraflara bazı sinyallerin gönderilmesinin kaçınılmaz oldngnnn" ifade edi- yorlar. Buna rağmen, Başbakan Akbu- lut'un ziyareti çerçevesinde verile- cek mesajların daha çok "uyan" nitelikli olacağı tahmin ediliyor. Dikkatleri üzerine çeken "Gıi- venlik Anlaşması", "gurnriık bir- liği" "pasaportlann kaldınlması" ve "Maraş'ın iskâna acıiması" gibi konularda somut kararların açık- lanması bekleniyor. Taraflar, buyük olasılıkla KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu- nun temmuz ayında Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan mutabakat metnini "teyit etmekle" yetinecekler. Yine de Türkiye ve KKTC, özellikle AT çerçevesindeki gelismelere göre ile- ride atabilecekleri adımlan böyle- ce hissettirmiş olacaklar. öte yandan Başbakan Akbu- lut'un ziyareti sırasında çıkacak olan somut kararların daha çok ikili ekonomik ilişkilerin ve işbir- liğinin geliştirilmesi ile ilgili olma- sı bekleniyor. Başbakan Akbulut'un ziyareti sırasında Maraş'ın iskâna açüması konusunda da "sürpriz gelişmeler" beklenmıyor. Ancak Başbakan Akbulut'un Maraş'ı da gezecek olması yine de dikkat çekiyor. Bu arada Başbakan Yıldınm Akbalut'un mide ve sindirim sistemindeki bir enfeksiyon ne- deniyle rahatsız olduğîı, dün sabah üç profesör doktor tara- fından konsültasyon yapıldığı bildirildi. Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan, Başbakan'ın tedavisinin sürdü- ğünü, yarın kendisine bir kon- sültasyon daha yapacaklannı bildirdi. Bu arada Istanbul ve Antalya programı iptal edilen Akbulut'un KKTC'ye yapacağı gezi ile ilgili şimdilik bir deği- şiklik olmadığı öğrenildi. 23 yıl sonra ŞSCB Israü 9 le iüşki kuruyor DısHaberkrServtt —Sov- yetler Birliği ile tsrail, yeniden diplomatik iüşki kurma kara- n aldılar. Sovyetler Birliği ve Güney Kore Dışişleri Bakan- ları da, iki ülke arasında dip- lomatik ilişki kurulması konu- sunda dün bir anlaşma imza- ladılar. Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Edtıard Şevardnadze ve Israil Dışişleri Bakanı Da- vid Levy, dün New York'ta ortak bir basın toplantısı dü- zenleyerek, diplomatik ilişki- lerin yeniden kurulması için anlaştıklannı a'çıkladılar. İki bakan, 1967 Ortadoğu Sava- şı'ndan bu yana kesik olan iliş- kilerin yeniden konsolosluk düzeyinde kurulacağını ve iki ülke dışişleri bakanlıklannın sürekli temas haiinde olacağı- m söylediler. Eduard Şevardnadze, dün ayrıca Güney Kore Dışişleri Bakanı Choi Ho-Joong ile de bir araya gelerek, iki ülke ara- sında diplomatik ilişki kurul- ması konusunda bir anlaşma imzaladı. Azerbaycan Seçünde hile iddiasıDış Haberier Servisi — Azerbaycan'da dün yapılan milletvekili seçimlerine katıum düşük bir düzeyde kalırken, muhalefet gruplan, seçime hile kanşünldığını iddia ettiler. Se- çim öncesinde gerginliğin had safhaya ulaştığı cumhuriyette, dünkü seçimler olaysız geçti. Azerbaycan Cumhuriyeti'- nde dün yapılan seçimlerde, 4 milyon seçmenden, yaklasık olarak 2.5 milyonu sandık ba- şma gitti. Azerbaycan Yüksek Sovyeti'nin 350 üyesıni belir- lemek üzere yapılan seçime ka- tılma orammn baskent Bakü'- de daha da düşük olduğu ve yüzde 40 dolayında gerçekleş- tiği bildiriliyor. Muhalefetteki Halk Cephesi kaynakları, seçimlere hile ka- nştınldığuıı öne sürdüler. Mu- halif kaynaklara göre, bazı se- çim bölgelerinde sandıklar bir yerden başka yerlere gezdiril- di ve o sırada sandıklara atı- lan oylann sayısı denetleneme- di. Suudi Arabistan Türkîye'ye bedava petrol' ANKARA (AA) — Suudi Arabistan hükümetinin, Tür- kiye'ye bir yıl süreyle bedava petrol vermeye hazırlandığı bildiriliyor. Televizyonda bu akşam ya- yınlanacak olan "32. Gün" programında, yapımcı Meh- met Ali Birand'ın Irak Dışiş- leri Bakanı Tana Yasin Rama- zan, Suudi Arabistan Dışişle- ri Bakanı Prens Faysal ve Ur- dnn Veliabt Prensi Hasan ile yaptığı görüşmeler ekrana ge- lecek. Birand'ın göruştüğü Suudi yetkililer, hukümetin Türki- ye'ye bir yıl boyunca bedava petrol vermek konusunda ka- rar aşamasına geldiğini söyle- diler. Programda, Riyad'ın, önü- müzdeki bir yıl süresince Turkiye'ye vereceği 1.5 milyar dolar değerindeki petrolü be- dava karşılamayı ilke olarak kabul ettiği ifade edildi. POIJTIKADA SORUNLAR ERGUNBALa Körfez Krizinin İki Yanı... Körfez krizinin birbiri ile iç içe geçmiş iki yanı var. Ortama göre kimi zaman bunlardan bin, kımi zaman ötekısi one çı- kıyor. Önce kriz, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana dün- yamızda ilk kez ortak güvenlık önlemlerınin ciddı ve evren- sel biçimde uygulanmasma yol açmıştır. Bu açıdan Birleş- miş Milletler örgütü en ciddi sınavından geçiyor. Güvenlik Konseyi'nin Irak'a karşı ambargo kararına Küba, Yemen ve Lıbya dışında hemen tüm ülkeler uyuyor. Ambargoyu gizlice delme girişimlerini bilemeyeceğimizden en azından görünüş- te uyuyorlar. Ya da uymak gerektığini söylüyorlar. Başka bir deyişle saldırganlığın karşılıksız bırakılmaması gerektiğı, bı- rakıldığı takdirde Kuveyt'in Irak tarafından ılhakının çok teh- lıkelı bir örnek oluşturabileceği konusunda dünya çapında bir konsensüs var. Ama Körfez krizi, temelde emperyalizmin "böl ve yönet" politikasının bir sonucu değıl mi? Araplan yapay devletlere Batılılar bolmedı mı? Kuveyt, Ingiltere tarafından Irak'ın faz- la güçlenmesını engellemek amacıyla kurulmuş yapay bir ül- ke değıl mı? Dogru. Ancak bu olgu Irak'ın Kuveyt'i işgalinı haklı gös- termez. Kuveyt, Kuveyt halkının ıradesı dışında zorla işgal edilmiştir Ülkede direnışın hâlâ sürmekte olduğunu ve Irak'ın yoğun baskı yöntemlerı uyguladığını, kaçan göçmenlerden öğreniyoruz. Kuveyt halkı Irak'la birleşmek ıstese, bunu çe- şitli fırsatlarla ifade etseydı, Saddam bu doğrultuda Kuveyt1 te bir halk oylaması yapılmasını onerse ıdi buna kımsenin itiraz etmeye hakkı olmazdı. Ya yonetımın çağdışı olması Ku- veyt'in 250 yıldır Sabah ailesinin egemeniiğinde bulunma- sı? Çağdışı yönetimlere karşı mücadele etmek, o ülkenin hal- kını ilgilendıren bir sorundur. Bu hakkı başka ülkelere tanı- dınız mı, ışın sonu gelmez. BM'nin 159 üyesinı, çağdaşlık ve çağdışılık kriterlerine göre sınıflarsanız, herhalde çağdışı grubunda bulunanların sayısı daha kabarık çıkar. Ancak Körfez krizinin bir yanı daha var. O açıdan bakıkJh ğında degişik bir tablo çıkıyor ortaya. Bu da hammadde fi- yatlarını ucuz tutmakta kararlı olan zengin kuzeyin hammad- de üreten güneye müdahalesidir. Güney, hammaddeye, ku- zey ıse para ve askeri güce sahıp. Ucuz hammadde tehlıke- ye girınce, kuzey parasını ve sılahını, fıyatları tekrar ucuzlat- mak için seferber edıyor. Bu seferberlıkte Sovyetler Birliğı- nın de moral ve siyasal desteğını sağlıyor Boylece Körfez krizi ile soğuk savaş sonrası dönemınm yaşamsal öneme sahip birözetliği ortaya çıkıyor. Dünyamızda artık Doğu-Batı çekiş- mesı yok. Sadece kuzey-güney sürtüşmesı var. Soğuk savaş dönemınde, hammadde kaynaklanna sahip fakır guney, zengin kuzeyle mücadelesınde, Doğu-Batı çe- kışmesınden yararlanırdı. Doğu, ona destek sağlardı. Günü- müzde ıse Kuzey, Doğu'yu da kendi safına almış olarak Gü- neyın karşısına dikılmiştir. Sovyetler Birlıği'nin de siyasal des- teğı ile zengin kuzey gemilerinı, uçaklarını, tanklarını, Kör- fez'e ya da güneye yığmıştır. Sanayileşmış ülkeler, saldırganlık ve ortak güvenlik konu- larında madem bu denli duyarlı idiler, Israil'in Lubnan'a ya da Irak'ın iran'a satdırısı karşısında neden sessiz kaldılar? Çünkü o zaman ucuz hammadde kaynakları tehlikede de- ğildi. Şoyle denebılir: Petrol fiyatlarının yükselmesi sadece sa- nayıleşmiş kuzeyı değil, Türkiye gibi petrol üretmeyen tüm Üçüncü Dünya ülkelerinı sarsar. Doğru. Ama petrol bir rastlantıdır. Kuzeyde bugün Körfez petrolü konusundaki dayanışma, yarın sözgelışı Zambıya'nın bakırı, Güney Afnka'nın elması ya da herhangı bir Latin Ame- rika ülkesının ürettiği hammadde konusunda ortaya çıkabi- lir. Kuzeyin refahmı sürdürebılmesı ıçın sadece ucuz petrole değıl, güneyin ürettiği daha bir dizi ucuz hammaddeye ge- reksinmesı vardır. Ve bu hammadde üreticıleri, artık, kuzeye karşı, mücadete ederken Doğu-Batı rekabetınden yararlana- mayacaklardır. Soğuk savaşın bıtımı ve sosyalist bloğun ıflası ile kuzeyle güney arasındaki dünya çapındakı sınıf kavgası tüm çıplak- lığı ile ortaya çıkmıştır. Kuzey, kendi ışçt sınıfına yaptığı gibi güneye tavız vermez, zenginlığı daha adıl biçimde paylaştır- maya yanaşmaz, tıcaret hadlennı sürekli kendi çıkarları doğ- rultusunda ayarlamaya devam ederse, tüm barış ve yumu- şama şarkılarına karşın, yeryüzü daha birçok kanlı çalkantı- ya sahne olabılir. Jolly Tour GIJIMAKES - FENERBAHÇE 3-4 EKİM ÖZEL UÇAKLA 700 MARK ÜCRETLERE Özel uçakla - gidiş-dönüş maç biletleri - Hava alanı transferleri - Havalimanı vergisi • JOLLY TOUH UON TURİZM VaR Konağı Cad. 33/1 Başaran Apt. Altı yol Onur Işhanı Kat 3 ttebty«Arr No 310 Kad*öy/İST TCL: 147 88 11/131 50 18-1S TEL: 338 87 78 • 2S88/140 80 03-Fax 338 3181-347 2815 İNGtLTERE'DE ÎNGİLİZCE • Genel ya da >O£UJI lngılızce kurslan. • Fır« CCTOfıcau ve Profıocncy suttv lcursian, • Cambndgt vt Oıford ttınnrsıtekn hazırlık kunlan, • YOooıalcr ıçın Szd lngüizce, • Ow-to-one knnlar, • Mnlekı egıtını, • Merirtı lnfıhzoe. • Çocuklar ya da aençlcre talil tmpUn, • Au-Pur'bk humeıkn. • logjltere'de konakiuna humctkrı, • Bu hıznıeılenıı en «z bin aoa ıçın • Rebbennız olalnlınz. • Buı bemaı arayıa . Gl Umm Okatan JUtmtot FEFA AS U u n ı n * Caâ. 142/3 TtpHdrf/tSTANBUL FAX: IM 37 1* TH: Ut 1* « - 13* 13 M INGİLTERE de İNGİLİZCE Î5 HAFTA £ 1760 13 hafta flyatına 15 hafta kurs 28 Ekim 1990-23 Şubat 1991 / Kaflada 30 ders+iki kişilik I odadayarımpansiyon VtonakJamafiyaladahildir. Son yerlor için kayıua aceie fldh! BARAT Vurtdrçı Utan OkuRon T*mslcllğl Ablde-I Hûrrlyot C. Vonca Ap. No. 2â2K:4 D.I2 Şfjfl / İST. Tel: 147 44 8 8 - 1 4 8 43 57 Fox & Telesekreter: 131 29 42
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog