Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/16 HABERLER 1 EKİM 1990 44 üyeli PM'ye Inönü'nün listesinden 40 üye seçildi Parti Meclisi'nde Inönti ağırlığıErdal înönü, SHP Genel Başkanlığı'na 504 oyla Parti Meclisi yeniden seçilirken Deniz Baykal 405 oy alabildi. Parti Meclisi'ne Baykal'ın listesinden sadece Cumhur Keskin, Eniş Tütüncü, Atila Sav ve Birgen Keleş girebildi. Merkez Disiplin Kurulu'nun 9 üyeliğinin tümünü İnönü'nün gösterdiği adaylar kazandı. ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) — SHP'nin zaman zaman gerilimli geçen 6. Olağanustü Kurultayı'nda, Erdal İnönii ye- niden genel başkanhğa seçilirken, Parti Meclisi 4 eksikle yine tnönü'nün listesinden oluştu. 9 üyeli Merkez Disiplin Kurulu'nu tnönü'nün listesi kazandı. SHP'nin olağanustü kurultayı Atatürk Spor Salonu'nda onceki gün saat 11.00'de gecikmeli başladı. Kurultay konuşmalannın saat 19.00'da tamamlanmasına karşın, lis- te bakımının ve sandık düzeninin gecikme- si nedeniyle oy verme ışlemleri 01.00'de an- cak başlayabüdi. Sabaha karşı »aat O3.3O'da tamarrîlanan oy verrne işleminin ardından, oy sayımına geçildi. Ilk sonuç genel başkan- lık seçiminde alındı. Divan Başkanlığt'nca saat 04.00'te yapılan açıklamada, Erdal Inö- nü'nun 965 kurultay delegesinden 504'ünun oyunu alarak yeniden genel başkanhğa se- çildiği belirtildi. Deniz Baykal'ın ise 405 oy aldığı kaydedildi. Seçimde 19 delegenın oy- lannın geçersiz sayıldığı, 37 delegenin de oy kullanmadığı saptandı. Parti Meclisi (PM) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelikleri seçim sonuçlan ise daha geç saatlerde alındı. Saat 09.00'a ka- dar süren sayım sonrasında açıklanan so- nuca göre 44 uyeli PM'yi, 4 eksikle İnönu- nun listesi aldı. Cevdet Selvi'nin 511 oy ile ilk sırada seçildiği PM'ye ikinci sırada 497 by ile Seyfi Oktay. 484 oyla Hikmet Çetin de üçuncü sırada girdi.Inönu'nun listesin- den Bitlis İI Başkanı Kenan Coşar, Hatay Milletvekili Mehmet Dönen, Adana Seyhan llçe Başkanı Mehmet Salıcı ile ekonomist Nesteren Barlas'ın seçilemedikleri PM'ye Baykal'ın listesinden, Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin, İzmir Milletvekili Birgen Keleş, MYK üyesi AtUa Sav ile Tekirdağ Milletvekili Enis Tutuncü seçıldiler. PM'ye Keleş 428 oyla 33. sırada, Keskin 415 oy ile 40. sırada, Tütüncü 415 oy ile 41. sırada, Sav da 409 oy ile 44. sırada seçıldiler. Seçimler sonucunda Baykal ile son anda ittifak yapan İstanbul Milletvekili İsmail Cera 407 oy alarak 47., Ali Dinçer 400 oy ile 50., MYK üyesi Nail Giirman 361 oy ile 83., Denizli Milletvekili Adnan Keskin 395 oy ile 52., istanbul Milletvekili Mustafa Ti- misi 361 oy ile 82., İçel Milletvekili tstemi- han Talay 392 oy ile 57., emekli Amiral Tan- ju Erdem 394 oy ile 55., ekonomist Tuncay Artun da 350 oy ile 86. sırada kaldılar. Bu arada İstemihan Talay, seçim sonucuna iti- raz etti. Tala>, 3 nolu sandıkta kendisine 4 oy çıktığını, ancak bu sandık içinde yer al- dığı listeye çıkan blok oy miktarının 27 ci- varında olduğunu belirterek, bir bilgisayar hatasının olabileceğini öne sürdü. Merkez Disiplin Kurulu 9 uyeli Merkez Disiplin Kurulu da İno- nü'nün listesindeki adaylardan oluştu. Mer- kez Disiplin Kurulu'na seçilenler ile aldık- ları oylar şöyle: Metin Somuncu (441), Cengizhan Yorul- maz (437), Feyza Pamuk (434), Altan Tu- na (428), Hasan Doğan (426), Atilla Kaçer (422), Metin Şekerciof lu (416), Hiırrem Er- sen (397) ve Selçuk Gedikli (384). Baykal'ın listesindeki adaylar ile aldıkları oylar ise şöyle: Tevfik Fikret Övet (379), Gülfidan Işık (372), Hasip Kaplan (366), A. Hikmet Yurt- sever (345), Muzaffer Demir (341), Ekrem Bulgun (340), Hasan Aydın(339), Mehmet Mirza Doğan (333), Beytıan Akgün (331). PM yedek uyeleri ise şöyle sıralanıyor: 45. Ali Haydar Erdoğan (408), 46. Özer Gürbüz (408), 47. İsmail Cera (407), 48. Nesteren Barias (407), 49. Kenan Coşar (405), 50. Mehmet Dönen (402), 51. Ali Din- çer (400), 52. Adnan Keskin (395), 53. Or- han Veli Yıldırım (394), 54. Mehmet Salıcı (394), 55. Eşref Erdem (394), 56. Önder Kır- lı (393), 57. tstemihan Talay (392), 58. Et- hem Cankurtaran (391), 59. Ayhan Arifa- ğaoğlu (389), 60. Fuat Atalay (386), 61. İs- mail Özay (385), 62. Celalettin Dursun (383), 63. Erdogan Yetenç (381), 64. Niza- mettin Çoban (381), 65. Tayfur Ün (380), 66. Erol Güngör (380), 67. Pakize Öner (378), 68. Mustafa Sangül (378), 69. Ali Şa- hin (376), 70. Güler Tanyolaç (375), 71. Suat Binici (374), 72. Tanju Eıtlem (373), 73. Be- rat Sancar (372), 74. Tiirkan Miçogullan (372), 75. Günseli Özkaya (371), 76. Zeki Üna! (371), 77. Veli San (366), 78. Rıdvan Budak (365), 79. Filiz Saraç (365), 80. Ca- vit Savcı (364), 81. tlhan Özdil (363), 82. Mustafa Timisi (361), 83. Nail Gürman (361), 84. Tufan Doğu (360), 85. Gül Kök- sal (357), 86. Tuncay Artun (350), 87. Ada- let Çebi (345), 88. Gülfidan Işık (336). S H P R M E C L I S I U Y E L E R İ HİKMET ÇETİN 1937 Diyarbakır Lice doğumlu. Ilçede ortaokul ve lise bulunmadığı için ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakultesi'ne girdi, iktisat ve maliye bölumunden 1960 yıbnda mezun oldu. Ardından Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak görev aldı. Politikaya 1957-60 yıllan arasında CHP Gençlik Kollan'nda genel sekreterlikle baslayan Çetin, 1971'de DPT Iktisadi Planlama Daire Başkanı oldu. 1973'ten sonra CHP'nin araştırma ekibi olan 'Göreme Sokak' kadrosuyla birlikte Ecevit'e danışmanlık yaptı. Çetin, 1977 yılında Ecevit'in önerisiyle ıstanbul'dan kontenjan adayı gosterilerek TBMM'ye girdi. 1970-79 yıÛarında Ecevit CEVDET SELVİ 1943 Eskişehir doğumlu. Tekniker okulu makine bölumü mezunu. Petrol-lş Sendıkası Genel Başkanlığı yaptı. SODEP kurucusu oldu. Son genel seçimlerde Eskişehir'den parlamentoya girdi. Parti meclisi üyesiydi. Evli 3 çocuklu. SEYFİ OKTAY 1943 Hekimhan doğumlu. Hukukçu. 1983 seçimlerinde HP'den Ankara Milletvekili seçildi. SHP'de grup başkanvekilliği yaptı. "Genel Af' yasası önerisini hazırladı. SHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne açtığı birçok davanın hazırlayıcılarından. SHP hukuk bürosu yöneticisi. YİĞİT GÜLÖKSÜZ 1936 Ankara Ayaş doğumlu. İTÜ Mimarhk Bölumü mezunu. lmar İskân Bakanlığı ve DPTde çahştı. 1978-80 Ecevit hükumeti döneminde Köyişleri Bakanlığı Müsteşarhgı yaptı. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümu öğretim üyesi oldu. Politik yaşamı SODEP'in parti programı üzerindeki çalışmasıyla başladı. NECDET UĞUR 1923 Çorum doğumlu. Ankara SBF mezunu. Içişleri Bakanhğı'nda göreve başladı. İzmir ve İstanbul emniyet müdürlüklerinde bulundu. 1963'te İstanbul Belediye Başkanlığı'na atandı. 1968'de CHP İstanbul îl Başkanı oldu. Ecevit hükümetlerinde tçişleri (1977) ve Milli Eğitim bakanlıklannda (1978-79) bulundu. SODEP'in kuruluş çahşmalarına katıldı. ERTUĞRUL GÜNAY 1947 Ordu doğumlu. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. 1974-77 yılları arasında CHP Ordu İl Başkanlığı yaptı. 1977'de CHP'den Ordu Milletvekili seçildi. 1986-87 kurultayından bu yana SHP Parti Meclisi üyeliğinde bulunuyor. Geçen dönemde parti içi muhalefette "yenilikçi sosyal demokratlar kanadında" yer aldı. AHMET İSVAN 1923 İstanbul doğumlu. Robert Kolej mezunu. ABD'de master yaptı. 1973-77 döneminde İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı. 1980'den sonra Barış Davası'ndan cezaevinde yattı. SHP'nin İstanbul il örgütünde görev yaptı. Son iki dönemdir PM üyesi seçildi. İBRAHİM TEZ 1950 Çamlıhemşin doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla llişkiler Yüksek Okulu'nu bitirdi. Çankaya Belediyesi'nde şube müdürlüğünde bulundu. ABDÜLKADİR ,ATEŞ 1944 Gaziantep doğumlu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. ABD'de master ve doktora yaptı. Kalkınma planlaması ve yönetiminde uzman. ABD Pitsburg Universitesi'nde Ekonomik Kalkınma Planlaması profesörlüğünde bulundu. 1987'de Gaziantep Milletvekili seçildi. ERDAL KALKAN |946'da Edirne încede'de doğdu. tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Edirne'de avukathk yaptı. 1979'da Edirne'de CHP'den milletvekili adayı oldu, ancak kazanamadı. 1987'de parlamentoya girdi. BAHRİYE ÜÇOK Trabzon doğumlu. Ankara DTCF mezunu. Opera eğitimi gördu. 1971'de senato üyesi oldu. 1977'de CHP'ye girdi. 1983'te Halkçı Parti kuruculan arasında yer aldı. Aynı yıl Ordu Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parti Meclisi üyeliğine seçildi. MEHMET MOĞOLTAY 1945 Tunceli doğumlu. Hukuk Fakültesfni bitirdi. 1977-79 yılları arasında CHP İstanbul il yönetim kurulunda göre\' aldı. 1984 yerel seçimlerinde SODEP Kanal Belediye Başkan adayı oldu. 1987'de SHP İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. hükümetinde önce Devlet Bakanlığı, daha sonra Fanık Sükan'ın istifasıyla ekonomik işlerden sorumlu Başbakan- Yardımcılığı görevlerini yurüttu. 12 Eylül'den sonra Kuzey Yemen'de Kalkınma Planları üzerinde çahştı. HP-SODEP birleşmesinden sonra bir süre SHP İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulundu. 1986 ara seçimlerinde Istanbul'dan parlamentoya giremedi. 1987 genel seçimlerinde Diyarbakır Milletvekili seçildi. 1990 Ocak ayındaki 5. olağanustü kurultayında en yüksek oyu alarak PM'ye seçildi ve Genel Sekreter Yardımcıüğı görevini üstlendi. Genel Sekreter Yardımcılığı görevi sırasında Inönu ve MYK içinde destek olan tek üyeydi. GUNEŞ GüRSELER 1952'de Istanbul'da doğdu. tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Tekirdağ'da avukathk yaptığı dönemde CHP'nin Gençlik Kollan ve İl Başkanhğı'nda bulundu. SODEP'in kurucularından ve il başkanı. 1987'de milletvekili oldu. TÜRKÂN AKYOL 1928 istanbul doğumlu. Dahiliye ve göğus hastalıkları uzmanı. 12 Mart döneminde 1. Erim hükümetinde Sağlık Bakanlığı yaptı. AÜ Rektörlük görevinde bulundu. SODEP'in kuruluşunda bulundu. 1987'de İzmir Milletvekili olarak parlamentoya girdi. HASAN ZENGİN 1933 Alaşehir doğumlu. İTÜ Inşaat Fakültesi'ni bitirdi. 4 ve 5. dönem Manisa Milletvekili olarak görev yaptı. Parti meclisi üyeliğine yeni seçiliyor. Manisa Milletvekili olan Zengin, halen bekâr. FİKRET ÜNLÜ 1943 Konya Ermenek doğumlu. Gazi Eğitim Enstitüsu mezunu. 1976-77 yıllannda Konya TÖB-DER başkanlığı yaptı. SODEP kurulduktan sonra Konya'dan partiye girdi. MKYK uyeliği yaptı. Birleşmeden sonra SHP'de genel saymanhk görevinde bulundu. VEDAT ALTUN 1949 Digor doğumlu. istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest avukathk yaptı. 1987 seçimlerinde Kars Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parti meclisi üyesi. tki çocuklu olan Altun, Fransızca biliyor. EKREM KANGAL Kangal 1931 doğumlu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu. 3 ve 4. dönem Sıvas Milletvekili. TMO ve Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Parti meclisi üyeliğine yeni seçildi. ALİŞAN CANPOLAT 193O'da Nazimiye'de doğdu. 1952-55 yıllarında CHP Erzurum î! Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1977 yılında Mezarhklar Müdürü iken Ankara'dan milletvekili seçildi. Halen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanhğı üyeliği görevini yürutüyor. MUSTAFA KUL 1957 Erzincan doğumlu. Marmara Üniversitesj Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi mezunu. Erzincan Milletvekili. Parti meclisi üyeliğine yeni seçildi. Kul evli ve iki çocuk sahibi. FİKRİ SAĞLAR 1953 Mersin doğumlu. Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Özel sektorde yöneticilik yaptı. 1983 seçimlerinde HP'den parlamentoya girdi. Içel Milletvekili. SODEP-HP birleşmesinden sonra Baykal'a kadar genel sekreterlik yaptı. TBMM eski başkanlık divanı üyesi. TAHİR KÖSE 1952 Çumra doğumlu. ODTÜ Makine Fakültesi mezunu. 1987 seçimlerinde parlamentoya girdi. Parti meclisi üyeliğine yeni seçiliyor. Evli olan Köse'nin cocuğu bulunmuyor. ÖNAYALPAGO 1947 Karadeniz Ereğlisi doğumlu. Hukuk Fakültesi mezunu. SHP Karadeniz Ereğlisi ilçe başkanlığında bulundu. Geçen dönem Baykal'ın listesinden parti meclisi üyeliği yaptı. Evli olan Alpago, iki çocuk annesi. AYLA AKBAL Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda eğitim uzmanı olarak çahştı. ANAP'lı Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler'le görüş ayrıhğından dolayı istifa etti. SHP'nin kurulmasından sonra çeşitli komisyonlarda ve kurullarda görev aldı. Baykal'ın PM'deki hâkimiyetine kadar parti meclisinde görev yaptı. ÖMER TÜRKÇAKAL 1943 lzmit doğumlu. istanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukathk yaptı. 1986'da SHP'den parlamentoya girdi. İlk kez PM üyeliğine seçiliyor. Evli, iki çocuklu. NİLGÜN SÜER 1950 Alaşehir doğumlu. Anadolu Üniversitesi Eczacıhk Fakültesi mezunu. CHP Eskişehir kadın kollan başkanlığı yaptı. SODEP kuruluşuna katıldı. SHP Eskişehir Kadın Komisyonu Başkanı olan Süer, daha önce de PM üyesiydi. YÜKSEL ÇENGEL 1938 istanbul doğumlu. istanbul İTIA mezunu. 1960 ihtılalinden sonra öğrenci derneklerinde başkanlık yaptı. 1980 öncesinde Avcılar Belediye Başkanhğı'nda bulundu. 1987'de İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girdi. YÜKSEL AYBAR 1962 Balıkesir doğumlu. Kız meslek lisesi mezunu. 25 yıldır aktif politika içinde. 1968'den itibaren aralıklarla CHP, SODEP ve SHP'de Ankara il yönetim kurulu üyeliği, 2 dönem SHP kadın kolları başkanlığı yaptı. Evli, bir çocuk annesi. KAMER GENÇ 1940 Nazimiye doğumlu. Ankara İTIA mezunu. Maliye ve Idare Hukuku okudu. Eski Danıştay Tatkik Hâkimi ve Savcısı iken, Tunceli'den Danışma Meclisi üyesi seçildi. I986'da Tunceli'den parlamentoya girdi. CUMHUR KESKİN 1948 Hakkâri doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hakkâri'de CHP İl Başkanlığı ve belediye başkanlığı yaptı. 1985'te SODEP Hakkâri İl Başkanı oldu. Geçen dönemde de parti meclisi üyeliği yaptı. FUAT ERÇETİN 1945 Keşan doğumlu. Istanbul Universitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukathk yapıyor. SHP Edirne tl Başkanhğı'nda bulundu. 1987 seçimlerinde parlamentoya girdi. PERİHAN ERGUN Eğitimci. CHP'den bu yana, aktif politikanın içinde. Çeşitli kadın komisyonlarında görev yapıyor. SODEP-HP'nin birleşmesinden sonra sürekli tnönü'nün yanında yer aldı. İstanbul İl Kadın Komisyonu Başkanı. BİRGEN KELEŞ 1939 Vezirkopru doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. DPT'de tktisadi Planlama Dairesi'nde çahştı. Kaliforniya Üniversitesi'nde master yaptı. SODEP kuruculan arasında yer aldı. 1987'de Izmir Milletvekili olarak seçildi. VAMDC TEKİN ~ 1938 Giresun Şebınkarahisar doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Uzun yıllar CHP içinde aktif politika yapan ve 1977'de Giresun Milletvekili olarak TBMM'ye giren Tekin, avukat, evli, 2 çocuk babası. SÜLEYMAN ÇELEBİ 1953 Ordu doğumlu. DISK Yürütme Kurulu üyesi. Tekstil Sendikası Genel Başkanlığı yaptı. 12 Eylül sonrasında tutuklandı ve idamı istenen 52 DİSK sanığı arasında yer aldı. JALE CANDAN ABD'de gazetecilik eğitimi yaptı. Doğu Avrupa ülkelerinde kadm sorunlanyla ilgili çahşmalan bulunuyor. 12 Eylül'den önce CHP Kadınlar Kolu Genel Başkanlığı yaptı Ankara İl Kadın Komisyonu başkanıyken PM'ye girdi. Evli, iki çocuklu. AYŞE TİMUÇİN 1950 doğumlu. Mühendis-mimar. İstanbul Küçükçekmece SHP ilçe örgütünde aktif politikaya yapıyor. CHP'den bu yana örgütun çeşitli kademelerinde görev yaptı. ALİ LYAR 1942 Iskenderun doğumlu. istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji doçenti. İstanbul Tıp Fakultesi'nde oğretim üyeliği yaparken 1986 seçimlerinde SHP'den parlamentoya jirdi. NECCAR TÜRKCAN 1943'te Odemiş'te doğdu. Lise mezunu. Ödemiş'te esnafhk yaparken CHP kadrolannda çahştı. 1973 v« 1977'de CHP • v milletvekili oldu. SODEP'in kuruluşunda yer aldı. 1987'de yeniden TBMM üyesi seçildi. Parti meclisi üyesiydi. SEDAT DOĞAN 1950 Doğanşehir doğumlu. Adana Mühendislik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Serbest inşaat mühendisliği yaptı. 1987'de parlamentoya girdi. ENİS TÜTÜNCÜ 1943'te Malkara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çahştı. Ekonomi danışmanlığı ve yöneticilik yaptı. SODEP'in kurucusu. 1987'de Tekirdağ milletvekili seçildi. RIZA YILMAZ 1947 Ankara doğumlu. Ilköğretmen okulunu bitirdi. Öğretmenlik yaptı, serbest ticaretle uğraştı. 1986'da TBMM üyesi seçildi. Evli ve iki çocuklu. ÜSTÜN KÜSEFOĞLU 1939 Daday doğumlu. A.U. DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı 1959 mezunu. ABD'de sosyal hizmetler öğrenimi gördü. Samsun ve Tarsus kolejlerinde öğretmenlik ve bir dış ticaret şirketinde yöneticilik yaptı. 1979'da CHP'den Samsun senatörü oldu. 1983'te SODEP kurucusu oldu, ancak veto edildi. ATİLLA SAV 1931 Ankara doğumlu. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. Ankara Barosu yönetim kurullarında görev yaptı. 197O'te baro başkanlığına seçildi. Erim hükümetinde Çalışma Bakanlığı yaptı. SODEP kuruluşunda yer aldı. Partinin genel sekreterliğine seçildi. DYP LİDERİ PARTtStNlN ANKARA İL KONGRESENDE KONÜŞTU: Demirel: Ülkemde de sabah olacak DYP lideri Demirel, hükümete Körfez krizi nedeniyle verilen yetkiyi eleştirerek, "Bu yetkiyi Akbulut mu kullanacak? Hayır, Çankaya kullanacak, Türk Kadınım Güçlendirme Vakfı'yla kullanacak" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, yapılacak ilk seçimde sandığı ANAP'ın başına gecireceklerini belirterek "Her zoriuğu kolaylık takip eder, ülkemde de sabah olacak- tır. Yeter ki siz sabaha inanın" dedi. Körfez krizi nedeniyle dunyanın bir savaşın eşiğine ge- tirildiğini de belirten Demirel, iktidann "bunalım ekonomisi" uygulamayarak faturayı halka yüklediğini de kaydederek "Bir tas su içebilen insana, bir afe- rin uğruna 40 tas su içiriyorsunuz" diye konuştu. DYP Genel Başkanı demirel, partisinin Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda dün yapılan Ankara İl Kongresi'ne katıldı. Yanm saati aşkın bir süre ku- rultay konusmalarını dinleven Demirel, il başkan adayları Mustafa Dursun Yangın ile Bi- lal Güngör yanhlarının birbir- leri aleyhine yoğun tezahurat- ları karşısında konuşmasının önemli bir bölümünü parti içi demokrasi ve dayanışma konu- suna ayırdı. Kendi içinde birbı- rine söz hakkı tantmayan bir partinin, kimsenin söz hakkını savunamayacağını belirten De- mirel, "birbirinizi dinleyin, bi- raz size sabır öneriyorum" de- di. Yalan dolan Tflrkiyesi Körfez krizi nedeniyle 90'ların Türkiyesi'nin "yalan dolan Türkiyesi" haline getiril- diğini, geçen 10 senenin kaybe- dildiğini de savunan Demirel, "ellerine ne geçiyorsa, sokuyor- lar Körfez krizinin altına. Ol- maz böyle şey" dedi. İktidara "hiç başka ulkelerle yarışmayın gelin önce evin önüne süpürelim" çağrısmda buluna- rak ardından "bunu DYP yapa- cak, supürürken onları da bir- likte süpürelim" diyen Demirel, ANAP'ı "meyvesiz kavak ağacma" benzetti. Körfez krizi nedeniyle dün- yanın bir anda savaşın eşiğine getirildiğini de belirten Demi- rel, "ABD'ye, SSCB'ye, Fransa^ ya, Suudi Arabistan'a soruyo- rum, Saddam Kuveyt'i işgal edene kadar neredeydiniz. Sad- dam'a silah satan, silah alan bu ülkelere sesleniyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Özal'ın ABD ziyaretini anımsatarak, bugün Türkiye'nin dış politika- sını hukümetin değil "Çanka- ya"nın yönettiğini de kaydeden Demirel, kriz nedeniyle hüku- mete tanınan yetkiyi de eleşti- rerek şunlan söyledi: "Bunu kim kullanacak? Akbulut mu? (Partililerin hayır sözleri üzeri- ne) Kimse inannuyor. Ben de inanmıyorum göriıyor musu- nuz Türkiye'nin içine düştügiı durumu? Bu yetkiyi Çankaya kullanacak. Çankaya'da tek ba- şına değil, Türk Kadınını Güç- lendirme Vakfı ile birlikte kul- lanacak." Yangın yeniden başkan Daha sonra yapılan seçimle DYP Ankara İl Başkanhğı'na Mustafa Dursun Yangın yeni- den getirildi. Kongrede yapılan oylama sonucu Mustafa Dursun Yangın 319, diğer aday Bilal Güngör ise 277 oy aldı. Anka- ra İl Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Abanoz Köse, Atilla Vural, Cengiz Ünal, Erdal Davutoğlu, Ertuğrul Pazarbaşı, Ferhan Ol- cay, Feridun Kara, Hasan Da- nışger, trfan Bahar, Ismet Al- tınok, Kasım Bostan, Kemal Karaoğlu, Nazmi Baran, Oktay Eren, Sabri Işık, Tahir Tereya- oğlu, Turan Gözübüyük, Yalçm Atalay, Yunus Ertekin, Zühtü Erdoğan."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog