Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

1 EKİM1990 HABERLERİN DEVAMI CUMHURÎYET/15 Erdal İnönü... (Baştarafı l.Sayfada) nabılır Sayın fnonu'nün (1) Partı tçı demokrasıyı oncelıkle gerçekteştırmek Yanı seçımle gelen seçımfe gıder ılkesını partıde yaşama geçırebılmek Bu amaçla partı ıçı muhalefetın de tum yönetım kade- melennde yer almasını sağlayabıl- mek ıçın "nıspı temsıl sıstemı"nı be- nımsemek (2) Sıyasal mucadeleyı partı ıçtn- den partı dışına çevırırken, yapıcı, somut ve etkılı bır muhalefet anlayı- şını geçerlı kılmak (3) Sosyal demokratlan tek bır çatı altında toplayarak SHP'ye ıktıdar yo- lunu açmak SHP lıden olağanöstü kuruttaydan buntar ıçın yetkı ıstedı ve aldı Kurultay gorevını sağduyuyla yap- mış bulunuyor Şımdı, tarıhsel sayılabılecek bır gorevle karşı karşıya olanlar, Sayın Inönü'yle yakın çalışma arkadaş- larıdır • SHP'nın bugun partı ıçı demokra- sı ıle partı tçı barışa her zamankın- den daha çok gereksınımı vardır Ku- rultay sırasında gozlemledığımız par- tı ıçı kamplaşma, yer yer urkütücu boyutlardaydı Baykala otenlar ve olmayanlar ay- rımının, bır sosyal demokrat partıye yakışmayacak kadar belırgınleştığı dıkkatımızı çektı Bır partı ıçınde fark- lı duşunenlerın böylesıne cepheleş- melen son derece olumsuz bır du- rumdur Bunun ne partıye ne de de- mokrasıye yararı olur Partı ıçınde hoşgöru tohumları at- maksızın, ülke ıçınde demokrası çı- çeğı açmaz SHP'dekı bu havayı dağıtmak ve partının bıra/te olduğu fıkrını yerleş- tırmek, en başta lıderın gorevıdır Ku- rultayda "Ben herkesın genel başka- nı o/acağım"d\yen Sayın Inönu'nOn, bu sozunun gereğını yapacağına kuşkumuz yok Ancak partı ıçı barış ve bırlık ha- vasının yenıden oluşturulmasında Sayın Baykal'a da görev düştüğüne ınanıyoruz Bunun gıbı sade partılının de bu konuda oynayabıleceğı yapıcı roller vardır Her kurultay bellı bır gerılımı tarafiara yaşatır Ama daha sonra, çı- kan karara saygıyla bırlıkte, ortak davranış bıçımlerıne yonelmek ve el- bırlığıyle çalışmak gerekır Bu çerçe- vede kamplaşmalara, düşmanlıkla- ra yer olmamalıdır Sade partılı bu- nun sağlanmasında olumlu yakla- şımlar sergıleyebılır Etkılı, yapıcı ve somut muhalefet anlayışını geçerlı kılabılmek, SHP'nın gündemındekı bır başka ya- şamsal konudur Turkıye'nın her alanda bınkmış dev sorunlanna alternatıf çözumler uretmek bunun ıçın gereklı örgutlen- meyı yapmak ve enerjilerı seferber etmek, SHP'nın başlıca sorunudur Eğer Sayın Inönu bu açıdan çark- ları döndürmeyı başarabılırse, buyuk btr adım atmış olacaktır "Vızyonu ot- mayan parti krtielere guven veremez" dıyenlenn beklentısı budur Partının örgutlenme modelı, ıdeo- lojık kımlığı uzerınoe çalışmalar, bır başka onemlı gorevm altını çızıyor Bu bakımdan partı ıçı eğıtımın ve çağdaş sosyal demokrat "ıcteoto//'- 'nın taşıdığı önem gözardı edılme- melıdır Tüm bu ışlerın yapılabılmesınde, SHP'nın şanssız olduğu söylene- mez Bu ışJenn ustesınden gelebıle- cek çağdaş kafalı ınsanlar bu ulke- de ve yurtdışında vardır Bu ınsan- larımızın enerjısını seferber edebıle- cek yonetım becerısını gosterebıl- mektır onemlı olan Partı ıçınde bıriık ve banş havası kurulup etkılı ve yapıcı bır muhale- fet rayına gınldığı oranda, SHP'nın kamuoyundakı havası ve puanı der- ha< olumlu yortde değışmeye başla- yacaktır Bundan kımsemn kuşkusu ofmasın Ama ıktıdara gelmek ıçın bu da yetmeyebılır SHP ıçınde bırlığın ku- rulmasından ayrı olarak, SHP dışın- dakı sosyal demokratlarla da aynı çatı altında bırleşmek, ıktıdar yürü- yuşü açısından ağırlıklı blr konudur Kurultayda dıkkat ettık, Sayın Inö- nu'nun en çok alkışlanan açıklama- larının başında bırieşme konusu ge- lıyordu SHP lıderının bu "mısyonu"y\a ıl- gılı olarak, Sayın Ecevıt'le DSP'yı he- def alabılecek adımları keşke olum- lu sonuçlanabılse • SHP'nın olağanüstu kurultay kür- susu, ıkı sıyaset adamı, İnönü ıle Baykal arasındakı üslup farkının ça- rpıcı bıçımde sergılenmesıne de ve- sıle oldu Sayın Inönu'nun serınkanlı, güter- yuzlü ve espnlı havası Buna karşılık, Sayın Baykal'm son derece hırçın, öfkelı ve polemıksel uslubu Sayın Inönû'nün sukûnet ıçınde kararlılığını dıle getırebılmesı Buna karşılık, Sayın Baykal'ın kendıne olağanüstu dönuklüğu, su- rekJı "ben, ben, ben"öıyerek kendını gereğınden çok fazla "forse" etmesı . Buna benzer noktalann, kuru\tay delegesını Baykal'ın değıl, Inonu'- nun lehıne etkıledığı soylenebılır Denız Bayka), Türk sıyasal yaşa- mının yetıştırdığı en önde gelen ısım- lerden bırıdır kuşkusuz Ulkemızde sosyal demokrasının ve demokrası- nın gelışımıne katkıları yadsınamaz Uzun yılfardır hazırlandığı lıderlık mucadelesınde yarışı Inonu'ye kar- şı yrtırmış olması, bu katkılarının sur- mesını herhalde engellemeyecektır Zıra bır maratondur polıtıka Sayın Baykal'ın bu yenılgının ne- denlerı uzerınde serınkanlı ve nes- nel değertendırmeler yapabılecek sı- yasal bırıkım ve deneyıme sahıp ol- duğu kanısındayız Polıtıkada duygu- sallığa yer yoktur Sayın Erdal Inönu, kuruftayda al- dığı sonuçla ılk kez gerçek anlamda lıderlık koltuğuna -bıleğının hakkıyla- oturmaktadır Ama o koltuğu doldurabılecek mı? Şımdı herkes bu sorunun karşılı- ğını bekleyecektır sızden, Sayın Inönu Başanlar dılenz SHP'de birlige çağrı (Boftarafı 1. Soyfoda) Inönu dün öğle saatlennde genel merlcez bınasında yenı PM üyelenyle bırhkte bır basın top- Iantısı duzenledı ve SHP'nın bundan sonrakı "uygulamaya yonelik projelerini" anlattı Çar- şamba gunu toplanacak PM'de bu projelenn ele alınacağını bıl- dıren İnönü "bunun zamanlı ve iş bolumune dayalı olacagını" söyledj "PM'nin Uk toplanüsı, aülım- lann devam etügini ve daha bu- yuk hızla gırnğını gosterecek bir toplanü olacak. Kaybedecek za- man kalmadı" dıven fnönu, özetle şöyle devam ettr "Partı mecüsınde onereceğım şey, uyguiama programıdır. Ge- reklı olan da budur. Teorik programlar değıl. Nasıl uygula- yacagız, nasıl iktidara ada> ola- bilecegiz? Nasıl ada\ oldugu- muzu gostereceğız? Bunu soyle- yecegiz- Zaman «ım»n bize 'Sız ıktıdan ıstıyor musunuz' diye soroluyor. Boyle bir sonı sorul- mamalı. Elbet ısüyonız. Ama bu sorunun sorulmasındakı ne- denlen ortadan kaldırmak isti- yoruz." İnönü, olağanüstu kurulta yın, SHP'nın demokrasıye nasıl Baykal cephesi: Parti içi mücadeleye devam (Baştarafi 1 Sayfada) gulluk gulıstanlık ohnaz" değer- lendırmesını yaptı Guler Tanyo- laç da sonuçları demokrasının bır kaybı olarak görduğunu be- lırterek "Devletle mucadele ettik" dedı SHP'nın altıncı olağanüstu kurultayında genel başkan seçı- mıne üışkın sonuçların dun sa- bah erken saatlerde belırgınleş- -neye başlaması ve saat 04 OO'te Jıvan BaskanlığYnca açıklan- tnası sonrasında Oenız Baykal'ı destekleyen üyelere bır sessızlık çöktu "Baykalcı" dıye bıluıen gruptan pek çok kısı, gazetecı- lerın sorulanru yanıtlamayı ıste- meyerek kendı aralannda sohbet ettjler Baykal'ın lıstesınden PM'ye aday olan ve bu lısteyı destekleyen SHP'lılerın ılkanlar dakı göruşlen "parti içı muca- deleyı surdureceklen, bu kadar açık farklı bır yenılgı bekleme- dıkleri ve sonuçla basınm etkılı olduğu" doğrultusundaydı SHP eskı Genel Saymanı ve Baykal'ın en güçlu partı meclısı adaylanndan Dıyarbakır Mıllet- vekıü Fuat Atalay, Cumhurıyet- ın sorularını yanıtlarken "Bizi bu haJe basın getırdi" dıye ko- nuştu Genel başkanük seçıraın- de Inönü'nün 99 oyluk bır fark atmasını "Bu kadarını bekJemiyorduk" dıye yorumla- yan Atalav, şöyle dedı "Son on gundur delegeler uzennde buyuk bır kusatma oluştunıldu. Kavga, sUtukoyu korumak ıle degışım arasınday- dı ve statuko kazandı. Kaybet- memızde, son on gunun ve ba- sının etkısi buyuktur. Ancak bundan sonra parti içinde mu- cadeleye devam edecegiz. Alınan bu sonuçlarla yeni parti medisı de zorianmadan, rahat bir çalış- ma yurutebüecektir." Istanbul Mılletvekılı ve SHP eskı MYK uyesı Mustafa Tımi- sı ıse Erdal Inönû'nün yenıden genel başkanhğa seçılraestnı "saygnla karşılanması gereken demokratık bır sonuç" olarak nıteiedı. Sonuçlann öğrenılmesınden sonra açıklama yapmayı redde- den ve çok uzgun olduğu gözle- nen Şışlı Beledıye Başkanı Fat- ma Giıik'le uzunca bır süre soh- bet eden SHP eskı Genel Sekre- ter Yardımcısı Guler Tanyolaç' ın kurultaya ılışkın ük değerlen- dırmesı ıse şöyleydı "Biz gene de tarihi görevimi- zi yapmakla mutluyuz. Onlar kazandılar, ama yuz metrelık yanşa eüı metre onden baslamış- lardı. Bakalım şimdi ne olacak? Tabii, bu sonncJardan sonra or- negin Adnan Keskin'in kesin ih- racı beklenebilir. Herhalde so- nuçlara ÖzaJ da çok sevinmistir. ABD'den bile 'Inönu kazansm' diye mesaj gondenyordu." Tanyolaç'ın da aralannda bu- lunduğu grubun kendı ıçlennde- kı sofabette ıse "Miünglere çık- sınlar da göreUm". "Bn aMıklan galıbıyet hıçbir şey değll, orgut bızzz, mukim olan orgıittur", "Sahte davetiyekr bastınp adam getirdiler, salondaki havayı de- gistirerek delegeye baskı yapür- ddar", "Bu otekiler gibi şama- tacı degıhz, yarındaa itibaren genel baskanın yamndaytz" söz- lerı ışıtılıyordu Kurultay sonrası değer- lendirmeler Genel baskanlık yanşını kay- beden Denız Baykal, kurultay sonrasında Cumhunyet muha- bınnın, "Değerlendinne yapa- cak mısmız?" sorusuna, "Hayir, bu aşamada bir degerlendirme yapmayacaiım. Sosyal demok- rathui birkştirme ve iktidara gö- turme çabalannda Sayın Ino- nu'ye başanlar düıyonım" kar- şıhğını verdı Baykal, kurultaya ılışkın öbür sorulan yanıtsız bıraktı Baykal'ın dun yapacağı basın toplantısından vazgeçtığı beür- tıidı. ANKA'nın habenne göre Baykal, yakın çevresıne "Onemli bir görev yaptığımıza ınanıyo- mm. Bundan sonra çauşmaian- mıza bir nefer gibı devam edecegiz" dedı BaykaJ'ın lıstesınde yer aJan- lardan eskı Genel Sekreter Yar- dımcısı ve Balıkesır Mılletvekılı önder Kıriı, "Bu seçilen arka- daşlann soyledıklen olçude, ki- şiseJ niteliklenni ortaya koyarak ELEMAN MEDIA DIUCT01 For our ne«lv estıbhshed Medıa Buvıng Compıny Erceüent commumcanons skılls combıned wıth proven managenal qua!ıiıes are mandatoty Establıshcd contacts »ıth nanonai and ınıernatıonal medıı ıs ın ad\jnuge Ercellent command of Englısh plus German or Frtnch ıs a tnust If vou re readv for the drı>er s scat then send us m a cover lerter and ıncludc vour resume and salary hıstory Rcplv to T u n c e r G u r s d Deputy Presıdent at the address belo* All replıes »ıll be answered and kcpt strıctlv confıdentıal No phone ralls plcasc Cenaıans) Grc\ Osmanlı Sokak 19 80090 Taksım Istanbul CENAJANS GREY P R O G R A M M E R / A N A L Y S T We are a diversıfied Turkısh Shıppıng Com- pany, tradıng our bulk and oıl carryıng vessels worldwıde VGfe need a programmer / analyst to joın our newly formed Data Pro- cessıng staff to assist us ın ımplementıng the strategıc goals we have set for our systems The work wdl bc vaned and challengıng Qualifications: - Unıversıty degree tn Computer Scıence or Related Dıscıplıne - Fluent ın Englısh - Knowledge of RPG (System 36 / 38 or AS / 400 envıronment) or COBOL or C (PC envıronment). - Addmonal knovvledge of AS / 400 and / or PC Networks would be heipful Salary: Commensurate wıth experıence Reply in confideoce to: P.K. 946 Karakoy / İstanbul l KORUAAAKorumo Temizlik Maddelerı San. ve Tıc. Ltd. Şti. Şirketimizin geli^en organizasyonu içinde görevlendirilmek üzere, yüksek standarttaki beklentilerimizi karşılayacak: • Temizlik maddelerı pıyasasında deneyımli, • Tercıhan İs İdaresı veya Pazarlama dalında yuksek lısanslı, • İngılızce lısanma tam vakıf, • Yurt çapındakı satış teskılatını yonetecek Satış Müdürü arıyoruz. Muracaatlarda gızlılık ve cevaplama esastır. llgılenenlerın Istanbul Tophane 80030 Denızcıler Sok. No 13 Endustrı İlıskılerı Mudurluğu'ne şahsen ya da resımli ozgeçmışlerını ıceren mektupla muracaatlannı rıca ederız. SANTRAL HOIDİNG NELA.Ş. ELEMANLAR ARIYOR * Laboratuvar cıhazlannın tanıtımı ve satışında çahşacak, * Teknık lıteratur takıp edecek kadar İngılızce bılen, çalışmayj ve kazanmayı seven dınamık bay veya bayan BtYOLOG VEYA BİYOKİMYA TEKNİSYENt KİMYA MUHENDİSt VEYA KİMYAGER * Adaylann fotoğraflı ozgeçmışlennı ekleyerek talep ettıklen ucretı belırten kendı el yazılan ıle yaalmış bır başvuruyu ırtıbat adres ve telefonlan ıle bırhkte aşağıdakı adrese posta ıle gondermelen nca olunur * Tum erkek adaylann askerlıkle ılışkısı olmaması gereklıdır NEL NUKLEER ELEKTRONİK A İnönü Cad. Teknik Han No: 12J2 Taksim/lstanbul TURSEM'İN R£HB£RU5INDE L0NDRA,aXIWI>, CAMBMD6E BOURKEM0UTH,BWQHT0N, HASnNûSEX£TEKCHEST BİLİŞİM ELEMANLARI ARANMAKTADIR Uretım ve tıcarı alanlarda /aahvet gosteren Holdıng ımı zın Bılgı Işlem Mudurluğu Istanbul Merkez kadrosunda gorevlendırıimek uzere asagıda nıtelıklerı belırtılen ele- manlar alınacaktır • SISM ANALIST Çeşıtlı u\>gulama sıstemlerının analız ve tasanmında en az 4 vıl tecrubeh ıletışım konularında deneyımli IBM S/38 \e AS400 sıstemlerınde çalışmış ingılızce bılen • SKTCM ANALIST PROGRAMCI IBM S/38 \e/veva AS400 sıstemiennde en az 2 vıl de nevmlı • PROGRAMO IBM S/38 ve AS400 sıstemlerınde en az 1 vıl denevımlı ada\ lannl74 0?61 68nolu telefonlara başvurmalan nca olunur \ot Ba^vurular kesınlıkle gızlı tutulacaktır DE SEÇMN DlLOKUUARiNOAYAZ Wi YADA BUTUM YILIN6IUZCE 0ĞR.EN1M 12TAKSİTTE ODEME KOIAYUGI DEVIAM EDİYOR/ •6ENELVEH12UWDIRİMI^ KUÖLAR • TICARI (NÛILIza • TURIZM IN6ILIZCES1 •BANKACIL1KIN6IL1ZCESİ •5INAV KURSLARi Cambrıdge •Rrst Certrfıcatt, Prvfıcıency, •TOEFL,AREU>(Soz\u) tursem İNGİLİZÜSANOKULLARI OANIŞMAMERKEZİ Cumhurıyet Caa 173/4 S Elmadag 80230 Istanbul Hılton Otelı Karşısı Tel 1483977 1487943 1482849 Fax 132 9729 Tlx 27498 tusıtıtr Kozyataöı nda ılkoKul 4 sınıf öğrenasıne 08x -12x saatten araanda bakabıtecek bayan eteman Tel 131 33 96 fjelengul Erdem bir arkada$ gnıbu gibı degıi, ba- şanya ulaşmalannı isüyonu" dedı Kıriı, Cumhunyet muha- bınne, "Olumlu bulduklan ber- şeyi destekle>ecekJennı" belırte- rek bır kopmarun söz konusu olamayacağını ıfade ettı "De- mokratik bir >anş yapıldı" dıyen Kırh, "Mucadele bitcr mi? Ben 20 yıldır mucadele ediyorum, gene ederim. İstenz kı partiyi ik- tidar >-apsınlar, o hedefe goturu- vorlarsa zateo destekçisi olunız. Iktıdara goturmuyorlarsa parti yonetimindekı hatalar daha da artarak gidiyorsa o zaman elbet- te kurultay d koyar" dıye konuş- tu PM'ye seçılemeyen Kırh, de- ğerlendırmesını şöyle sürdürdü "Şundi Erdal Be> dıledıgı ol- çude bir PM elde ettı dıye her- şey gulluk gulistanlık olmaz. Partiyi iktidara taşıyorlarsa za- teo sorun olmaz. Genel Başka- nımız 'Iktıdara yürumenın önundekı engeller kalktı' diyor- sa, o elbette dogrudur. Ben bu- nu gazete sayfalannda tartış- mam. Ben Ertugrul Gunay de- ğilim. Zaman içerisinde gorece- gız." Baykal lıstesınden PM'ye se- çılemeyen Bılecık Mılletvekılı Tayfur Un, kurultay ıle ılgılı bır degerlendirme yapmaktan kaçı narak "Kurultay lar bıtmedi" de mekle yetındı Istanbul Mılletvekılı Mustafa Sangul, kurultavı "partı içi ya- nşın demokratık sonuçlan" bı- çımınde yorumladı PM'ye seçı- lemeyen Sarıgıii, Cumhunyet muhabırme, "Partımızın ikbda- ra taşınması için elbırligiyle calışacağız" değerlendırmesınde bulundu Sangül, "Çahşmalan- mız, parü ıçı sayfayı kurultay Ue bıriikte noktaiayıp bugunden itı- baren mucadelemız genel mer- keze yardımeı olmak ve partiyi iktidara tasunak ıçin olacakür" dedı Partı ıçı mücadelenın gelecek kurultayda devam etmesımn ye- nı partı yönetımuıın ızleyeceğı polıtıkalara bağlı olduğunu vur- gulayan Sarıgül, "Baykal için genel baskanlık yanşı kapandı mı?" sorusunu, "Sıyasette hıç kjmse ıçın yanş kapanmaz" bı- çımınde yanıtladı Sangul, par- tı yönetımıne, "dışa donuk bır çalışma programı bazırlayarak bunu kısa zamanda hayata geçırmelen" önensınde bulun- du Içel Mılletvekılı Ethem Can- kurtaran da "Parti çalışmalan- na devam edecek, herkes de ona yardımeı olacak. Benım ıçın de- gişen bır şey yok" dedı PM'ye seçılemeyen Cankurtaran, sonu- cu önceden tahmın ettığını kay- dederek "Denız Bey'ın adaylığı- nı da, istifayı da doğru bulmamıştım" dedı Cankurta- ran, Inönü'nun kurultayda "sos- yal demokrat ailenin butunleşmesi" mesajını vurgula- dığını anımsatarak DSP ıle bır- leşmenın ıktıdar alternatıfl ha- lıne gelmenın ılk adımı olacağı- nı savundu Cankurtaran, yenı partı yönetunıne başan dıleğın- de bulundu. Salon hâkimiyetını kurama- dıklarını belırten AtOla Sav, "Ankara il örgutunun salon du- zenlemesi yapmasının aleyhımi- ze olacagı belliydı" dedı Baykal'ın lıstesınue yer alan- lardan Istanbul Mılletvekılı Ali Haydar Erdogan, Cumhunyet muhabırme kurultay sonucunu değerlendınrken, "Çok dogal bir sonuç. Artık izleyip, gorecefiz" dedı Erdoğan, sos- yal demokrat partüerde partı ıçı mucadelelenn bıtmeyeceğını sa- vunarak, "Bu Deniz Bey'e de bağlı bir olay değil. Denız Bey olmasa da parti ıçı mucadele de- vam eder. Vani 'Bır hızıptir, bitmiştir' gorusu yanlıştır" dıye konustu PM seçımlennde 392 oyla 57 sırada yer alan Içel Mılletvekılı Istemihan Talay da Cumhun- yet'e yaptığı değerlendırmede, delegelerın "tnonu'nun misyo- nunun devam ettiğine" karar verdıklennı beluterek, "Ama bu kararı verırken de dikkatli bır oranı gundeme getırmişlerdir. Bu da onumuzdekı donem açı- sından onemlı bır unsur olmak- Udır" dedı sahıp çıktığının ve delegelenn partıde demokrasıye nasıl sahıp çıktığının bır göstergesı olduğu- na ışaret ederek, "Yanı kurulta- yın sonucu Turkiye'de demokra- sınin zafen olmuştur" dedı De- legelerın hıçbir baskı altında kalmadan, serbest ıradelenyle karar verdıklennı ve bunun Turk kamuoyunun bekledığı ka- rar olduğunu belırten İnönü, şöyle devam ettı "SHP aıle ıçindeki sonınlan- nı kuroJtaya goturerek çozmesi- ni bilen bır partıdır. Bu kurul- taya gıderken meseleyi açıkça aniatmıştım. Genel başkania uyumlu bir PM seçılmelı kı ge- reksız teklemeler, gereksız tarüs- malar, gereksız engellemeler ol- masın. Partının bır an evvel ik- tidara gelmesını ısteyen delege- lenmızın benı seçmelen bana en buyuk onunı verdı. Bundan ha- yatımın en buyuk mutluluğunu duyuyomm. Delegelenn bana guvetıı, benım gorevımın bıtme- dıgını bu şekılde ortaya koymuş olmalan bana en buyuk gucu, atılımı getmnıştır. Delegeterimiz genel başkania uyumlu çalışan bir PM'yi seçtıler Benım genel başkanlığımı ısteyen lıste buyuk olçude seçıldL Obur lısteden de 4 arkadaş seçıldı. Bunu da bu- yuk mutlutukla karşılıyonım. Çunku benım anlayışımda hiç kımseyı dışlamak yoktur." Turkiye'de hıç görulmemış bır baskanlık yanşı yaşandığını ve partıde ıkı baslılığın gıdenlme- sı ıçın bunun gereklı olduğunu anlatan SHP Genel Başkanı İnönü, herkesın "benim adayun şu, ya da bu" dedığını, ama "bundan partıye zanır gelmeye- cegini" söyledı Inönu, yanşm noktalandığını, partıde ıkı baş- lılığın kalmadığını, kımseye fe- na bır nıyet beslemedığını, her- kesın genel başkanı olduğunu vurgulayarak "Bugunden itiba- ren kımse alınmasın, ama kım benı destekledı, desteklemedı. Onu unuiuyorum. Benı destek- leyenlere sonsuz mınnettanm, ama bunu unutuyonım" dıye konuştu. İnönü, genel başkan kaldığı surece partıde hıçbır uyenm haksızlığa uğramayacağını, par- tıde sosyal demokrat görüşlu herkese yer olduğunu, "hizipçı- ligin ortadan kalktığım" söyle- dı Inönu, "Boyle bir parti Turkiye'de olacaktır. tçinde hi- zıp olmayan, uvelennı baksızlı- ga uğratmayan, aynı zamanda da buyuk bır partı olan Bugun ana muhalefet vann iktidar par- tısı, ama ıçınde hızıpler gelışme- yecek, her uvenın hukuku koru- nacak. Bunu goslerecek olan da SHP'dır. Partı ıçı çalışmalan gecmişte gordugumuz dıdışme bavasından kurlaracak vapısal" degişikligi saglamlaştıracagım" dedı İnönü, bu" soru uzerıne DSP ıle bırleşme konusunda da şun- ları söyledı "Sosyal demokratlann birleş- tırılmesı ozlemlerı ınsanı çok duyarlı tarafuıdan yakalayan oz- lemlenJır. Bu ozleme nasıl kavu- şacagım dıye bır şey so\leyince ona o yoldan kavuşamama en- dişesı de derhal yerleşiyor. Aleyhte oluyor. Bunun buyuk bir ozlem olduğunu soylemek, ama yontemı uzennde konuş- mamak en saglıklı yol." PM çarşambaya Yenı partı meclısı ılk toplan- tısını çarşamba gunu yapacak İlk toplantıda MYK uyelerı be- lırlenecek Genel sekreterlığe en yakın ısım olarak Hıkmet Çe- tin'uı adı geçıyor PM'ye 484 oy- la üçuncu sıradan gıren Çetın- uı kurultay öncesuıdekı lıste ha- arhklannda, Inönü'yu destekle- yen ıl başkanlannca da "uygun ad olarak" uzennde durulduğu alınan bılgıler arasında Çetın- ın dışında Ahmet İsvan, Ertug- nıl Gunay ve Fıkn Sağlar'ın ad- ları da kulıslerde dolaşırken, bu adlara karşın Çetın'ın en ağırlık- lı aday olduğu ılerı surulûyor. Genel başkan dışında 6'sı ge- nel sekreter yardımcıları olmak uzere 14 MYK uyesı seçecek olan partı meclısı uyelennm bu üyelıkler ıçın de bazı adlar uze- nnde yoğuiılaştıklan bıldınlıyor MYK uyelıklerı konusunda da SHP kulıslerınde başlıca şu ad- lar uzerınde duruluyor Cevdet Selvi, Sey H Oktay, Yigit Gulök- suz, Ertugrul Gunay, Ahmet İs- van, Abdulkadır Ateş, Guneş Gurseler, Fikret Unln, Fikri Saglar, Onay Alpago, Tahır Kö- se, Turkan Akyol, Suleyman Çelebi, Menmet Mogultay Partı meclısıne 5 sıradan gı- ren, güçlu ısımlerden eskı mıllı eğıtım bakanlarından Necdet Uğur'un, bu aşamada MYK'da görev almak ıstemedığı kulısler- de söylenırken, Suleyman Çele- bi'nın de Ankara dışında otur- masına dıkkat çekılıyor Sendı- kaa kökenlı Selvı'nın varbğına da ışaret edılerek, "kuçuk bir olasılıkla da olsa bu iki sendi- kacının bıriikte gorev alabüece- ğı" ıddıa edıhyor SHP kunıltayına ANAP'tan ılgınç bır değerlendırme gel- dı AA'nın habenne gore ANAP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gurdere, Inönu'nun yenıden ge- nel başkan olarak seçılmesını Türkıye ve demokrası açısından ıyı olduğunu beluterek, "Ancak ANAP'ın ışını zorlaştıracaktır" dedı TBMM Başkanı ve Cum- hurbaşkanı Vekılı Kaya Erdem ıle Başbakan Yıldınm Akbulut, Inönü'yu bırer mesajla kutladı- lar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog