Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 1 EKİM 1990 BORSA NOTLARI ABDURRAHMAN YILDIRIM Büyüklerin borsa rekabeti Gelişen sermaye piyasa- sından pay alma yarışı- na giren büyük bankalar ara- sındaki rekabet gittikçe şid- detleniyor. Bu yıl en fazla iş- lem hacmini gerçekleştiren aracı ûye olma unvanını ele geçiren İş Bankası'nın 500'ü aşkın şubesiyte borsa işlemle- rini Anadolu'ya taşıması ve küçük yatırımcının hizmetine sunarak yarışta öne gecmesi- ne karşılık Yapı Kredi Banka- sı atağa geçti. Sermaye piya- sasında geçmiş iki yılın lider bankası olan Yapı Kredi, İş Bankası'nın yatırımcıya verdi- ği tüm hizmetler yanında 'saklama' gibi önemli bir gö- revi de ücretsiz olarak müşte- risine sunmayı içeren 'hizmet paketinl' geçen hafta uygula- maya koydu. Yapı Kredi Yatınm tarafın- dan 'borsa artı' adı attında başfatılan yeni hizmet paketi, şeffaf alım satımı, ücretsiz da- nışmanlık, ücretsiz saklama hizmetlerini içeriyor. İstanbul, Ankara, izmir ve Adana'daki Yapı Kredi Menkul Değerler Merkezleri'nde verilecek bu hizmetler yanında bankamn yurt düzeyine yayılı 580 şube- si aracılığıyla borsadan alım satım işlemleri de yaptırılabi- lecek. Yatırımcıların bulundu- ğu herhangi bir şehirde tele- fonla yaptırabılecekleri tüm borsa işlemleri için 'borsa artı' • Ücretsiz danışmanlık • Ücretsiz saklama: Müşteri isterse portföyündeki hisseler ücretsiz olarak saklamaya alı- nıyor. Saklama hizmetlerinin gerektirdiği kâr payı ödemele- rinin tahsil edilmesi. sermaye r hesabı açtırmaları yeterli ola- cak. Yapı Kredi'nin artı hiz- metleri şöyle: • Şeffaf alım-satım: İşlemler talimatın alınmasından ger- çekleşmesine ve dağıtımına kadar bilgisayarla yürütülü- yor. Müşteri verdiği emri nu- marası ile bilgisayar kayrtlann- dan izleyebiliyor. arttırımı sonucu hak edilen bedelli-bedelsiz hisse senetle- riyle ilgili işlemler de ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Melih Şen- soy, daha önce bellı bölümü- nü verdikleri bu hızmetlerı şimdi daha da geliştirdiklerini ve bir paket halinde yatırımcı- ya sunduklarını söyledi. Kü- çük yatırımcının konınmasının ancak şeffaf bir alım-satım sis- temiyle olacağını belirten Me- lih Şensoy şöyle dedi: "Kur- duğumuz sistem tamamen bilgisayara dayalı. Her müşte- ri saat sırasına göre bilgisaya- ra yerleşiyor, alınan hisselerin dağıtımı da yine bilgisayardaki geliş sırasına göre yapılıyor. Bu sistemde açık ve dürüst çahşılıyor, küçük büyük ayınmı yapılmıyor. Herkese eşit dav- ranılıyor. Açık ve şikâyet edi- lemeyecek bir sistem." İş Bankası'nın başlattığı, Yapı Kredi Bankası'nın katıl- dığı Anadolu'ya ve küçük ya- tırımcıya hizmet kervanına şimdi de Ziraat Bankası, Ak- bank ve Vakıflar Bankası'nın iştirak etmesı bekleniyor. Adı geçen bankalar bu konudaki hazırlıklarını sürdürürken bor- sada 5 büyükler arasında asıl büyük kapışma o zaman baş- layacak. Ama büyüklerin ka- pışmasından asıl yararlı çıkan dürüst hizmet bekleyen Ana- dolulu yatınmcılar ile küçük yatırımcıların olacağı bir ger- çek. 'Çukur 5 altın mı olacak?C< ahte Çukurova Elektrik se- t^netleri olayında yeni geliş- me. Eğer şirkete yeniden de- ğerteme olanağı tanınırsa his- selerin değeri çok yükselecek. Bu takdirde sahte senet soru- nunu çözmek için kurulan Tanzim Fbnu'nda toplanan 10 milyar lira pek işe yaramaya- cak. Çünkü senetlerin fiyatı çok yükseleceğinden sorunun çözümü çok daha uzun süre alacak ve kur farklan üzerin- de fona ödeme yapan aracı üyelere yük olmaya devam edecek. Geçen hafta sonu itibariyle piyasa değeri üzerinden 22 milyar lirayı bulan ve 100'lerce kişiyi ilgilendiren sahte senet olayında 4 milyar liralık bölüm çözümlenmiş bulunuyor. Bor- sa Takas Merkezi'nden son beş iş gününde geçen sahte senetlerin karşılığı takasa ve- ren aracı üyeden alınarak ödenmiş bulunuyor. Geriye kalan 18 milyar liralık bölüm için de Tanzim Fbnu'nda 10 milyar lira birikmiş durumda. Fon yöneticileri, fonun gelirini arttırmak amacıyla bu paray- la devamlı repo işlemi yapıyor- lar ve sorunu bir an önce çöz- mek istiyorlar. Bunun için de gerçek hisse senetlerini satın almak üzere girlşimlerde bu- lunmuşlar. Borsa fiyatı üzerin- den özel bir seansta toptan hisse alımı için özelleştirmeyi yürüten Kamu Ortaklığı İda- resi'ne (KOİ), elinde hisse bu- lunan İş Bankası'na ve Çuku- rova Elektrik şırketine başvur- muşlar, 10 milyar lira ile bor- sada alıma başlamarnak ve fi- yatları bir anda yükseltmemek için. Ama bu üç kuruluştan da şimdiye kadar ofumlu yanıt alamamışlar. Ne iştiraklerini şatmada çok hevesli görünen İş Bankası, ne de danışman şirketlere ve reklam harcama- larına milyarlar dökerek özel- leştirme yapan KOİ, satışa ya- naşmamış. Bu kuruluşlar Çu- kurova Elektrik hisselerini al- tın gibi ellerinden çıkarmak is- temiyorlarmış. Önlerine çıkan böyle bir fır- satı, üstelik "çukurzedelerin" magduriyetini önleme gibi ka- mu görevi fonksiyonunu bir kenara iterek, degerlendirme- ye yanaşmamalarının nedeni ne olsa dersiniz? KOİ'nin üst düzey yetkilisi bunu şöyle açıkladı: "Borsada kimin, han- gi hisse senedini atdığı belli ol- muyor. Sahteler kimin ellerin- de bilinmiyor. Dolayısıyla bi- zim satacağımız hisselerin de kimlere gideceği bilinmiyor. Yarın, öbür gün devlet hisse- ierini spekülatöriere sattılar di- ye bizden hesap sormaya kal- karlarsa ne olur diye düşünü- yoruz." İş Bankası yetkilisi ise Çu- kurova Elektrik gibi çok değer- li bir hisseyi satışa yanaşma- manın gayet normal oldugunu belirtirken, şirket yönetim ku- rulunda bir temsilci bulundur- duklarını, eğer hisseleri satar- larsa bu yönetim kurulu üye- sinden olacaklarını anlattı. Satışa yanaşmayan bu ku- ruluşların bir bildikleri mi var- dı acaba, ne dersiniz? Yoksa sokakta adı "Çukur" diye bi- linen Çukurova Elektrik hisse- lerinin zaman gelecek "altın" gibi değerleneceğinin "tiyosunu" mu almışlardı? Kepenk mi kapatalım? Bankalar ve aracı kurumlar borsa dışına "buyurdu- lar". Sokak borsasının gücü- nü azaltmak amacıyla IMKB tarafından açılmasına karar verilen borsa dışı işlemler pi- yasasına ilgi yoğun oldu. Sa- yıları 100'ü bulan aracı üyelerin yaklaşık üçte biri bor- sa dışında işlem yapmak için başvuruda bulundu. İMKB'nin Menkul Kıymet ve Para Piyasaları Müdürlü- ğü'ne son başvuru tarihi olan 26 Eylül çarşamba gününe kadar 30 aracı üye müracaat etti. Edinilen bilgiye göre Bor- sada iddialı üyelerden is Bankası, Yapı Kredi Banka- sı, Akbank ile aracı kuruluş- lardan Yatınm Rnansman ve Deha Menkul Degerler, lot altı satışlar için basvurularını yaptılar. Bazı aracı üyeler bil- gi vermediler. Borsa dışı piya- sada işlem yapmaya kamu bankaları isteksiz görünüyor. Borsanın iddialı üyelerinden Ziraat Bankası ile Vakıflar Bankası'nın bu nedenle baş- vuruda bulunmadıkları öğre- nildi. Borsa yönetimi lot artı satış- larla sokak borsasının gücü- nü kırmayı amaçlarken yatırımcıları korumak için de sıkı kurallargetirdi. Bu kural- lar bu işe hevesli aracıların "isteklerini" bir ölçüde kırmış görünüyor. Aracı üyeler bor- sa dışı satış uygulamasına iki konuda eleştiri yöneltiyorlar. Bunlardan bıri, anında takas, ikincisi günde 5 lotluk zorun- lu işlem. Üyeler anında taka- sın işlemleri azaltacağını belirtirken, "zorunlu işlem" için "Bizi zaranna alım satı- ma zorlarlarsa kuyumcular gibi düşünüp, kepenk ka- patma yoluna gideriz" yak- laşımındalar. PollyPeck didik didik ediliyor EDtP EMİL ÖYMEN LONDRA — Geçen hafta bir açıkla- ma yapmayan ve borsada hisseleri işlem görmeyen Polly Peck hakkındaki soruş- turmalar, Isviçre makamlarıyla işbirliği yapılarak ve geçmise dönülerek sürdürü- lüyor. Bu hafta içinde Polly Peck'in 6 üst düzey yöneticisinin daha Ingiliz Ağır Dolandırıcılık Bürosu tarafından sorgu- ya çekileceği, büyük bir olasılıkla da ya- nn şirket yönetim kurulunun bir açık- lama yapacağı tahmin ediliyor. tngiliz Independent on Sunday gaze- tesi, Ağır Dolandıncılık Bürosu'nun ls- viçre makamlanyla işbirliği yaparak Polly Peck hisselerinin gerçekte kime ait oldugunu araştıracağını yazdı. Gazete, "Büro, 9 ydlık bir sürede 20 değişik bor- sa simsan tarafından \Bpümış hisse alım- satımlannı lek tek inceleyecek. Bu, da- ha önce örneği görülmemiş capta bir araştırma" dedi. Independent on Sunday, aynca, Polly Peck'in büyük bir nakit sıkıntısı içine girdiğini, bu nedenle KKTC'deki şirket- lerinden para istediğini yazdı. Haberde, Asil Nadir'in akrabası tlker Nevzat'ın "Bizde ne kadar para oldugunu sordu- lar, hepsini yollamamızı istediler. Size ne kadar oldugunu söyleyemem ama mil- yonlarca sterlindi" şeklindeki sözleri âk- tarıldı. Aynı gazete, Asil Nadir'in Türkiye'de- ki basına, özel mali kaynaklarını kulla- narak yaptığı yatınmın da 100 milyon sterlini (500 milyar lira) aştığını, bu alan- da Türkiye"de piyasanın üçte birine sa- hip oldugunu, ancak kârının asgari dü- zeyde seyrettiğini, hatta zarar ettiğini öne sürdu. Sunday Times gazetesinin orta- ya attığı bir iddia> t a göre Asil Nadir, İs- viçre*de bir paravan şirket olduğu öne sü- rülen Riverbridge Investments adlı bir KİTAPLIĞINIZDAKİ MEVZUAT YÜRÜRLÜKTE Mİ? Yayımlanmızda; her seriye aft ana kanun ile ek ve ilgili Kanunlar, Kararnameler, Tüzûkler, Yönetmelikler, Uygulamayla ilgili: — Yüksek Mahkeme Kararlan, — Tebliğler, Tamimler, Genelgeler v.s. yeralmaktadır. Yürürlükteki mevzuatta değişiklik yapıldığı takdirde, de- ğişiklikler ve ilaveler metne işlenmekte, eski şekiller de aynca verilmektedir. Konulan dipnotlanyla ilgili mevzuat arasında irtibat kurul- makta, böylece konulann muntazam bir şekilde takibi müm- kün olmaktadır. Yayimlanmız hakkında geniş bilgi almak için Ifltfen şirketimize başvurunuz veya broşür isteyiniz. YAYIMLARIMIZ D VERGİ MEVZUATI G İŞ HUKUKU MEVZUATI D SENDİKALAR ve TOPLU SÖZLEŞME MEVZUATI D SOSYAL SİGORTA MEVZUATI D BAĞ-KUR MEVZUATI • TÜRK PARASI KANUNLARI Banka ve Sermaye Piyasası Mevzuatı) D TURK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA (KAMBİYO) MEVZUATI D TEŞVİK MEVZUATI D İTHALAT MEVZUATI D İHRACAT MEVZUATI D GÜMRÜK MEVZUATI D AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) MEVZUATI D TURİZM MEVZUATI D BELEDİYE MEVZUATI D İMAR MEVZUATI D DEVLET İHALE KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT D İMALAT SANAYİİ 35.fl MEVZUATI LEBİB YALKIN YA YIMLARI 'Yürürlükteki mevzuat' LEBİB YALKIN YAYIMLARI ve BASIM İŞLERİ A.Ş. Büyükdere Cad. Gültepe, Ecza Sok. (Eczacıbaşı fabrikası yan spkağı) No:6 Safter Han Kat: 1 80640 İstanbul Tel: 179 67 50 (8 Hat) Fax: 178 90 64 şirket aracılıgjyla, Polly Peck'in tümü- ne talip oldugunu açıklamadan birkaç gün önce birkaç milyon sterlinlik hisse aldı, daha sonra bu kararından vazgeç- tiğini açıklamadan birkaç gün önce, bu hisseleri elden çıkardı. Gazeteye göre ara- da geçen sürede bluşan fiyat farkı nede- niyle paravan şirket, 250 bin sterlin ka- dar kâr etti. Sunday Telegraph gazetesi ise Asil Na- dir'in önceki gün New York'ta, Özal'ın bulunduğu bir resepsiyona kaulmasını, "Mali ve si>asal destek aramak için ya- pılmış bir girişim" olarak nitelendirdi. Metal işkolunda uyuşmazlık lş-Sendika Servisi — Bağım- sız Otomobil-lş ve Çelik-İş Sen- dikaları ile Hak-lş'e bağlı Özdemir-îş Sendikası'nın Tür- kiye Metal Sanayicileri Sendika- sı (MESS) ile 50 bin işçi adına birlikte sürdürdükleri toplusöz- leşme görüşmeleri uyuşmazlık- la sonuçlandı. Tarafların 52 gündür sürdürdükleri toplusöz- leşme görüşmelerinde 20 mad- dede anlaşma sağladıklan, 73 maddedeki anlaşmazlığın gide- rilmemesi üzerine de geçen cu- ma günü "uyuşmazlık zapü" tuttukları bildirildi. Özdemir-İş Genel Başkanı Mehmet Aras, Otomobil-İş Ge- nel Başkanı Celal özdoğan ve Çelik-İş Genel Başkanı Metin Türker dün yaptıkları ortak açıklamada, "Sendikaiannuz insanca yaşama ve çalışma ko- şullannı talep etmekte ve topln iş sözleşmesi imzalamak iste- mektedir. Niyetimiz budur. MESS ise meçhulü oyoamak- tadır" denildi. Açıklamada üç sendikanın toplusözleşme taslağını birlikte hazırladıklan ve görüşmeleri birlikte sürdürdükleri belirtile- rek şu değerlendirme yapıldı: "Ortak teklifımiz cağdaş yak- laşımlan içermektedir. Son 10 • \ilda ortaya çıkan iicrel kayıp- lanmızı telafi edip cağdaş insan gibi yaşamanın eşiğine varmak- ür." MESS'in "geleneksel ve mu- hafazakâr yaklaşımda direndi- ği" ve toplusözleşme görüşme- lerinde teklif vermekten kaçın- dığı öne sürülen açıklamada şöyle denildi: "Ücrel kayıpları- mızı yok sayıp iistü kapalı ola- rak enflasjon artı refah payı teklifleri ileri sürülmüştür. MESS 52 giinlük muzakere sü- resi boyunca gösterdiği tutu- muyla çalışma banşına katkıda bulunmak i stemediğini açıkca ortava koymuştur." R E K L A M D Ü N Y A S I Fransa: Medya dışı reklamcılık JSasın ve televizyon dışındaki reklamcılık Fransa'da gittikçe büyük bir ağırlık kazanıyor. radyo istasyonu ve çoğu yerel ya da bölgesel 150 kadar günlük gazetenin toplam reklam gelirinde % 35'e varan düşüşler kaydediliyor. Fransız reklamcıhğı bu krize çözüm ararken 2 büyük silaha başvunı- yor: Fransızlann ulusal karakterlerinden biri olan 'kadın cinselliğinin' reklamlarda- ki kullanımına hız verilirken, RSCG da- hil en büyük 20 Fransız ajansı 'globalleşmenin' yollannı anyor. Ya ço- kuluslu medya-reklam devlerinin Paris şubesi olmaya ya da önce Ingiltere ve Almanya sonra da ABD'de küçük ya da orta çaplı ajanslar satın alarak kendi global ajanslarını kurmaya çalışıyorlar. Fransa'da özellikle Lyon'un güney bölgele- rinde afiş, reklam mec- rası olarak önemini ko- rurken "Communica- tion" dergisini son sa- yısında, en büyük 10 Fransız reklam veren ku- nıluşunun mecra dışı reklam yatınmlanna ge- çen yüa oranla °7o 70 da- ha fazla ağırlık verdikle- rini yazdı. Sponsoring ya da Fransız- ca deyişiyle mecennat, halkla ilişki- ler, promosyon, direct mailing gibi 'be- low the line' (çizginin, mecra çizgisinin altında kalan) reklamcılık faaliyetleri, 1990 yılının ilk altı ayı içinde tüm rek- lam yatırımlannın yuzde 37'sini oluştur- du. Fransa'da 7 TV kanalı, 10'u aşkın TAPSEG modası! Fransız iletişim dünyasında, gaze- telerin yazı işleri bölümü ya da rek- lam ajanslan kori- dorlarıyla şık lo- kantalarda bu ara- lar en sık kullanı- lan deyim TAP- SEG! Bu sözcük, Fransız işadamı Bernard Tapie (Adidas ve Marsil- ya futbol kulübü- nün patronu) ile ünlü reklamcı Jac- ques Seguela' nın soyadlarmın ilk üç harfînin bir araya gelme- siyle oluşuyor. Tapie, solcu bir işadamı. Sıfırdan dev bir imparatorluk kurmuş. Hilesiz kazanç sağ- lamış. Dürüst, aynca da yakışıklı. Yani medya- tik. En önemli özelliği batan şirketleri satın alıp rasyonel bir işletme.cilik anlayışıyla kâr eder ha- le getirmek. Bu 'solcu kapitalist' aynca Marsil- ya.bağımsız milletvekili ve ırkçı Le Pen'in en bu- yük rakibi Seguela'yı anlatmak gereksiz. iletişim ustası, düş tüccan. fşte bu iki nitelikler ve uzman- hklar bir araya gelince ortaya TAPSEGçıkıyor! Sigara reklamlarınm sonu ABD'de reklamlara yüda 700 njlyon dolar, Avrupa'da ise 1 milyar dolar harcayan sigorta şirketleri yakın bir ge- lecekte reklam yasakla- nyla karşılaşacaklar. The Economist'te ya- yımlanan bir yazıya göre şu anda araların- da Avustralya, Yeni Ze- landa, Kanada gibi ül- kelerin de bulunduğu 20 ülke, sigara reklam- lannı yasaklamış durumda. Fransa 1 da ise 1993 yılında bütün sigara reklam- larının yasaklanması kararlaştmldı. Televizyonda sigara reklamlarını 1971'de yasakla>-an ABD'de, Senatör Edward Kennedy'nin başını çektiği bir grup, yasağı genişletmek amacında. Av- rupa "İbpluluğu ise 1991 yılında televiz- Reklam dinle, bedava telefon et!.. Fransa'da, Paris'in banliyösü Yveslines'te PTT ile özel bir telefon- reklam ajansırun anlaşma- sı sayesinde yeni bir rek- lam mecrası doğdu. Tele- pub yani telefon-reklam. Yveslines, yüksek gelirli kesimin ikâmet ettiği bir bölge. Özel bir telefon nu- marası aracılığıyla santra- Ia ulaşıp Fransa içinde is- tediğiniz bir yere bedava telefon edebiliyorsunuz. Bir tek koşulla: 3 dakika konuşabilmek için her da- kika başında 120 saniye süren reklam kuşağını din- leyeceksiniz. Görüşmenin bedelini reklam veren öde- yecek, siz de reklam-spot- lanyla kesilen konuşmanı- zı sabırla tamamlamaya çalışacaksınız. Uygulama 1 Ocak91'de başlayacak. —Alo! —Şimdi reklamlar! yonlardaki sigara reklamlannı kaldır- mayı kararlaştırdı bile. En son olarak da Avrupa Tek Pazan'nda basın ve afişler- de de sigara reklamlanna kısıtlama ge- tirilmesi Brüksel'de kabul edildi. Bu ge- lişmelere en çok üzülenlerin başında si- gara tekelleriyle büyük reklam ajansla- rı geliyor. T E K N O L O J I V I T R I N I Şeffaf radyo Qualimax firmasının ürettiği T-500 FM/AM radyonun içindeki parçaları görebiliyorsunuz. Ay- nca, müziğin ritmine ve şiddetine göre yanıp sö- nen LED ışıkları var. Fiyatı 40 dolar. Görüntüde stabilizasyon Panasonic'in PV-40 VHS-C video kamera- sıyla yürürken, hatta arabayla giderken çekim yapabilirsiniz. Görüntüdeki dengesizlikler, bir elektrik gö- rüntü stalibili- zasyon devresi ile duzeltiliyor venetgörüntü sağlanıyor. Dünyanın en küçük faksı Japon fir- masının geliş- tirdiği MT-5 faks, yalnızca bir telefon ay- gıtı büyüklü- ğünde. 20X25X4 cm. boyutlarındaki bu dünyanın en küçük faksı, iki sistemli bir telefon (ses ve itki frekanslarında) iş- levine sahip. Faks birimi, elle ya da otomatik olarak kullanılabiliyor. Bir adaptör aracılığıyla bir telefon hattına bağlamak yeterli oluyor. MT-5 püle çalışıyor, dolayısıyla bir gemide ya da otomobil- de kullanılabiliyor. Maksimum 148X101 mm. bü- yüklıiğündeki kâğıda baskı yapılabiliyor. Fiyatı 11.500 Fransız Frangı. Su geçirmeyen çoraplar Marifetli sayısal resepsiyonist Telefon çahyor. Çok sı- kıcı bir karar almak zorun- dasınız: Birinci hatta ko- nuştuğunuz müşterinizi bir kenara bırakıp ikinci hat- ta çalan telefonu açacaksı- nız, ya da £ok önemli ola- bilecek bir telefona yanıt vermeyeceksiniz. Uniden firmasının geliştirdiği iki hath CRA 442S model te- lefonla iki telefona da ya- nıt verebilirsiniz. Bir düğ- meye basarak 16 saniye sü- reli daha önce kaydettiği- niz bir konuşmayla ikinci hattan arayanı yanıtlajjabi- lirsiniz. Karşıdaki kişi, ya telefon görüşmeniz bitin- ceye kadar sizi hatta bek- leyecek ya da bir not bıra- karak telefonu kapayabile- cektir. Telefonunuzu tama- men kapadığınız zaman ise bir başka mesaj, arayanla- ra ertesi gün bir daha de- nemelerini söylüyor. CRA 442S'nin telefonla konfe- rans ve hızlı arama gibi özellikleri de bulunuyor. Yoğun iş ortamında te- lefon zilinin sinirlerinizi harap etmesini önleyen bu aygıtın satış fiyatı 250 Amerikan Doları. Yağmur suları ayakkabının içine geç- tiği için ıslak çoraplarla dolaşmaktan daha rahatsız edici bir şey olamaz. Fran- sız Vieux Campeur firması, Gore-Tex ile takviye edilmiş çoraplarla bu soruna çö- züm getirdi. Gore-Tex 0,025 mm. kalın- lığında su geçirmeyen bir madde. 0,2 mıkrometreaen daha küçuk su damla- lannı geçirmiyor, ancak metrekarede 1,4 milyan bulan küçük delikleri derinin so- luk almasını sağlıyor. Bu maddenin ikinci özelliği ise rüzgân durdurarak ku- maşın içine girmesini engellemek. Bu çorapların fiyatı 475 Fransız Frangı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog