Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

BEN Bnka Kartı'nızı hemen yaru derhal. )*N aımda, yanı sızm deyimınızle "çoz açıp kapayıncaya dek" alırsınız Vshenen kullanırsıniz MMUKBANK Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23746 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL 1 Ekim 1990 Pazartesi ! Her şeyi unuttum' diyen Genel Başkan Erdal İnönü'den SHP'debirliğeeagrıtnönü'nün 504 oyla yeniden genel başkan seçilmesi ve 44 kişilik parti meclisine listesinden 40 kişinin girmesinde sonra SHP'de gözler yeni genel sekreter ve MYK'nın kimlerden oluşacağına çevrüdi. Genel sekreterlik için en güçlü adayın Hikmet Çetin olduğu kaydediliyor. PM çarşamba günü toplanarak genel sekreter, 6 genel sekreter yardımcısı ile 14 MYK üyesini seçecek. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, herkesle çalışmak istediğini belirterek "Partimizin dağınıkhğı bitecek, iktidara geleceğiz" dedi. Inönü dün düzenlediği basın toplantısında, hizipçiliğin ortadan kalktığını vurgulayarak "Parti meclisine önereceğim şey uygulama programıdır. Teorik programlar değil. Nasıl iktidara aday olabileceğiz? Nasıl aday olduğumuzu gösterebileceğiz. Bunu söyleyeceğiz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — SHP Genel Başkanhğı'na yeniden se- çilen Erdal İnönü, kendisini kimin desteklediğini, kimin desteklemediği- ni unuttuğunu ve herkesie çalışacağı- nı bildirdi. İnönü, "Maksadımız hasıl olmuş- tur. Bu seçimde benim >anımda yer alan da almayan da bundan sonra be- ni genel başkanlan olarak yanlarında göreceklerdir. Partimizin dağınıkhğı bitecek, iktidara gidecegiz" dedi. Her üyenin hukukunun korunacağını bil- diren Inönu, parti içindeki didişmele- ri ortadan kaldıracak yapısal değişik- likler ve nispi temsile yönelik tuzuk uygulamalannın yapılacağını soyledi. 1991 haziranmdaki olağan kurultayın normal tarihinde gerçekleştirileceğini ve sosyal demokratlann birleştirilme- si için çabalanna tum gucüyle devam edeceğini açıkladı. Bu arada kurultayın ardından olu- şacak yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve bu kurulun seçeceği genel sekreter için gözler çarşamba günu ya- pılacak parti meclisi toplantısına çev- rildi. SHP kulislerinde genel sekreter- liğe en yakın adayın Diyarbakır Mil- letvekili Hikmet Çetin olduğu öne sü- rülüyor. Erdal tnönii, dün sabaha karşı ye- niden genel başkanlığa seçildikten sonra kendisini destekleyen milletve- killeri eşliğinde kurultay salonuna gel- di. "Başbakan tnonü" tezahuratıyla, sevgi gösterileriyle karşılanan İnönü tesekkür konuşmasında, şunları söy- ledi: "Bu kurultayda bana verdiğiniz giiç ve SHP'ye verdiğiniz sorumlulukla, önümüzdeki bütün engelleri en kısa zamanda aşacağız. Parti içi demokra- sinin en yeni tezahiirünü mutlulukla yaşıyonız. Şimdi henuz parti meclisi sonuçları alınmadı. Kurultayın tam sonucunu görmedik. Ama şimdiye ka- dar vardıgımız nokta son günlerde go- rünen dağımklığın ortadan kalkması- dır. Bana giivenmiş olan bütün parti- lilerime en içten şukranlarımı, teşek- kürlerimi sunuypnım. Bana destek vermemiş olan partililerime de kurul- taya katılıp canlılık verdikleri için te- şekkiir ediyorum. Maksadımız hasıl olmuştur. Seçim sonuçlanmıstır. Bu seçimde benim yanımda yer alan da al- mayan da bundan sonra beni genel başkanlan olarak yanlannda görecek- lerdir. Partimizin dağınıkhğı bitecek, iktidara gideceğiz. Ve onümüzde kim- se duramayacak. Ve orada halkımıza söz verdiğimiz vaatleri gercekleşürece- giz" (Arkaa Sa. 15, Sü. 7'de) Baykal cephesi: Mticadeleye devam/ Deniz Baykal Sosyal demokratları birleştirme ve iktidara götürme çabalarında înönü'ye başarılar diliyorum. Fuat Atalay Bu kadarım beklemiyorduk. Son on gündür delegeler üzerinde büyük kuşatma ohışturuldu. Kavga, statükoyu koruma ile değişim arasındaydı.. Güler Tanyolaç Mitinglere çıksınlar da görelim. Bu aldıklan galibiyet hiçbir şey değil. Örgüt biziz, mühim olan örgüttür. Önder Kırlı Erdal Bey dilediği ölçüde bir parti meclisi elde etti diye her şey güllük gülistarilık olmaz. Tayfnr ÜB Kurultay bitmedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- ratlan birieştirine ve iktidara gö- rosu) — Kurultayda "bekleme- türme çabalarında Sayın tnö- dikleri ölçüde" yeoilgi alan De- nn'ye başarılar diliyorum" de- niz Baykal ve ar&daşları, "parti mekle yetindi. Baykal kanadın- içi mücadeleye devam" eğilimin- dan eski genel sekreter yardım- de olduklarıru biidirdiler. Genel cılanndan Önder Kıriı da "Şim- başkan seçilemeyen Deniz Bay- di Erdal Bey dilediği ölçüde bir kal, sonuçlan değerlendirmek- parti meclisi elde etti diye her şey ten kaçınırken, "Sosyal demok- (Arkaa Sa. 15, 5ü. l'de) tŞ BAŞI CÜNEYT ARCAYÜREK11. Sayfada Z O R U A Ş M A K HİKMET ÇETİNKAYA 11. Sayfada Z A M A N I N KİLÎTLENDİĞ1 A N CELAİ BASLAMSIÇ 11. Sayfada KURULTAYI DEĞERLENDtRDt — tnönü'nttn dün düzenlediği basın toplantısında yanında Ertugrul Günay ve Fikri Sağlar vardı. (Fotoğraf: Banş Bil) Parti meclisine kimkaç oyla girdi? Cevdet Selvi „ (511) Sejfi Oklay .(497) Hikmet Çetin (484) Yiğil Gulöksüz (483) Necdet Ugur (482) Ertujnıl Günay (480) Ahmet tsvan (476) ibrahim Tez (472) Abdulkadir Atcş (468) Erdal Kılkan (467) Bahrije Üçok „ (467) Mehmel Mogultay (464) Güneş Gürseler (463) Türkân Akyol (462) Hasan Zcngin (461) Fikret Ünln (456) Vedat Allnn (453) Ekrem Kangal (453) Alişan Canpolat (452) Mustafa Kul (452) Fikri SağUr (447) M. Tahir Köse (446) Önay Alpago (445) Ayla Akbal (445) Ömer Türfcçakal (443) Kamer Genç (440) Rıza YümK ; (439) NHgun Suer (437) Yuksel Çeogel (435) Sedat Erdogan (433) Fuat Erçetin (4$1) Periban Ergön (429) Birgea Keleş (Baykal lis.J ...(428) H. Vamık Tekin (428) Sulejman Çelebi (425) Jale Candan (423) Ayşe Timurçhı (422) Ali Uyar (420) Neccar Turkcan ....(417) Cumhur Keskia (BaykalIıs.)(4l5) Enis Tütüncii (Bavkal tö.;..(415) Yuksel Aybar (413) Üstun Küsefoglu (412) Atilla Sav (Baykal lis.) (409) PM'DE KÎM KİMDİR? 16. Sayfada Petrvlün rafıneri çıkışfiyatlan, ton başına 5-15 oranında arttı Benzîne yîne zaıııRafineri çıkış fiyatlarımn yükselmesine bağlı olarak benzin fiyatları yeniden düzenlendi. Petrol Ofisi, bugünden itibaren normal benzini İstanbul'da 2367 liradan, süperi ise 2648 liradan satacak. ANKARA (AA) — Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜP- RAŞ) petrol ürünleri rafıneri çı- kış fiyatlanna bugünden geçer- li olnıak üzere yüzde 5-15.4 ara- sında değişen oranlarda zam yaptı. Buna göre istanbul'da su- per benzinin satış fiyatı 2648, normal benzinin ise 2367 lira ol- du. AA muhabirinin edindiği bil- giye göre söz konusu artışlar or- talama tonda süper benzinde yüzde 15.4, normal benzinde y'üzde 14.6, motorin, gazyağı, likit petrol gazında (LPG) yüz- de 15, fuel oil ve kalorifer ya- kıtında ise yüzde 5 oranında ol- du.TÜPRAŞ Genel Müdürü Mehmet Savran, yeni ayarla- mayla ilgili olarak AA'ya yap- tığı açıklamada, uluslararası pi- yasalarda Körfez krizi öncesi 18 dolar olan ham petrol varil fi- yatlannın geçen sürede yüzde 122 oranında artarak 40 dolaıa yükseldiğini söyledi. (Arkası Sa. 6, Sü. 4'de) Eylülde enflasyon yüzde 6 arttı Mutfakta yüksek ateş Geçen ay, tstanbul'da yaşayan dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması ağustos ayına göre yüzde 6 oranında artarak 704 bin 602 liradan 746 bin 200 liraya çıktı. Bu yıhn ilk dokuz ayında mutfak harcamaları yüzde 57 artarken 12 aylık artış da yüzde 70 olarak gerçekleşti. t. Sayfada Irak lideri esnek Saddam, barış diyaloğu îstedi Irak Devlet Başkanı dün okunan mesajında, îransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'm barış girişimini desteklediğini söyledi. SSCB Dışişleri Bakanı Şevardnadze BM karar alırsa, Irak'a karşı bir askeri harekât için asker gönderebileceklerini açıkladı. Fransa Saddam'ın mesajına tepki göstererek Bağdat'la temasta olmadıklarını açıkladı. Dış Habcrler Senisi — Sov- yetler Birliğj Dışişleri Bakanı Edaard Şevardnadze, BM'nin karar alması halinde ülkesinin Irak'a karşı gırişilecek askeri bir harekât için asker gönderebile- ceğini söyledi. Irak Devlet Baş- kanı Ssddam Hiiseyin ise dün akşam televizyondan okunan mesajında Körfez krizi konu- sunda diyalog çagnsında bulun- du. Ancak Saddam, bu diyalo- ğun Ortadoğu'da tiim sonınla- nn bir paket halinde masaya ge- tirilmesi konusunda daha önce yapmış olduğu öneriye bağb ol- ması gerektiğini yineledi. Sad- dam Hüseyin, Fransa Cumhur- başkanı François Mitterrand'ın geçen hafta BM Genel Kunılu'nda açıkladığı banş gi- rişimini de olumlu karşıladjğını belirtti. Hazreti Muhammed'in doğum gününde irak televizyo- nunda hükümet sözcüsü tara- fından okunan mesajında Sad- dam, şöyle dedi: 'Eğer diyalog, tebdidin; banş politikası, aske- ri yıgınağın yerini alırsa nereden başlamamız gerektiğini tartış- (Arkası Sa. 6, Sü. 6'da) 'Türkiye, Saddam'ın devrilmesini istiyor' D Çin'den Irak'a kimyasal madde D SSCB-İsrail ilişki kuruyor D Rijkov: Ekonomik çöküş dramatik D Azerbaycan'da gergin seçim 3. Sayfada PKK'ya büyük operasyon İkiayrıçatışmada 10terörist öldürüldü, bir üsteğmen ile bir astsubayşehit oldu Özaiy BMÇocuk Zirvesi'nde konuştu: Fakirliğin nedenleri ortadan kaldınlmah Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı îkizkuyu köyünde devriye görevini sürdüren güvenlik güçlerinin dur uyarısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada sekiz terörist öldürüldü. Operasyonda jandarma uzman çavuş Muhammed Çetin yaralandı. Van'ın Cepkenli köyü yakınlarmdaki operasyonda ise iki terörist ölü olarak ele geçirilirken Üsteğmen Cemil Canan Çiçek ile Jandarma Astsubay Yahya Coşkuner yaşamıru yitirdi. GAZİANTEP/VAN/MAR- DİN (Cumhuriyet) — Güvenlik güçleriyle teröristler arasmda Van'ın Gürpınar ve Gazianter/ in İslahiye ilçesi yakınlarında çı- kan iki ayrı çatışmada 10 terö- rist ölü ele geçirildi, olaylarda bir üsteğmen ile bir astsubay şe- hit olurken bir er de yaralandı. Dün Mardin'in Derik ilçesine bağlı Ülker köyu Bağlıca mez- rasını basan PKK'h teröristlerin 4 köylüyü öldürdukleri bildiril- di. Siirt'in Hizan ilçesinde düzen- lenen törende konuşan Içişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, dışar- dan aldıkları yardımlarla son günlerde İstanbul'da terörü tır- mandırmaya çalışan teröristlerin sonunun hüsran olacağını söy- ledi. Olağanüstu Hal Bölge Va- lisi Hayri Kozakçıoğlu da terö- ristler için "hem 'kardeşiz' di- yoriar hem de çoluk-çocuk, yaşlı genç demeden öldürmeye kai- kıyorlar" dedi. Gaziantep Valisi Husnii Tuğ- lu'dan alınan bilgiye göre İsla- hiye ilçesine bağlı Sakçagözü ka- sabası îkizkuyu köyü yakınla- rında devriye görevini sürdüren güvenlik güçleri, önceki akşam saat 18.00 sıralarında bir grup teröristle karşılaştılar. Güvenlik güçlerinin "dur" uyarısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 8 PKK'h terörist ölü ele geçirildi. Vali Tuğlu, Jandar- ma Uzman Çavuş Muhammed Çetin'in de elinden yaralandığı- (Arkası Sa. 19, Sü. 8'de) AĞRt İRAN ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Yetmişi aş- kın dünya Iiderinin katıldığj Bir- leşmiş Milletler Dünya Çocuk Zirvesi'nde konuşan Cumhur- başkanı Turgnt Özal, çocuk hastalıklarının kökünün kazın- masının mümkün olduğunu, ancak bunun için siyasal irade ve etkili bir yöntem gerektiğini söyledi. Yetmiş dünya Iiderinin katıl- dığı BM Çocuk Zirvesi önceki akşam Genel Sekreter Perez de Cuellar'ın verdiği bir resepsi- yonla başladı. "Ekonomik bii- yümeden sağlanan kaynaklann çocuklann geleceğine yönlendi- rilmesi, fakirliğin nedenlerinin ortadan kaldırüması için adım- lar atılrnası" gibi sloganlarla başlayan Çocuk Zirvesi, BM bi- nasında bütün gün süren bir programla sürdü. Zirve, sabah çocuk korosu ve Cuellar'ın yap- tığı konuşma ile açıldı. Daha sonra sabahki çalışma bölü- münde "Çocuklann Yaşamınm (Arkası Sa. 6, Sü. S'de) Erdal İnönü... ANKARA — Erdal inönü'nün Deniz Bay- kaTa karşı açık üstünlüğüyle sonuçlanan ola- ğanüstü kurultay, SHP'de yeni bir sayfa aç- mıştır. Bu yeni dönemin SHP'ye ve sosyal de- mokrasiye ne getireceği, en başta Sayın İnö- nü olmak üzere yeni parti yönetimine bağhdır. Çünkü kurultay, aile içi sorunu Erdal İnö- nü'nün istediği biçimde çözerek yönetimde çift başlılığı sona erdirmiştir. Hem de öylesi- ne ki, 44 üyeden oluşan parti meclisine Bay- kal listesinden ancak 4 kışi girebilmiştir. Kurultay, lider olarak Erdal înönü'ye "mis- yonun daha bitmedi!" işaretini vermiştir. Nedir bu misyon? Bu sorunun karşılığı, kurultay konuşma- sında vardır. Söylediği, şu noktalarda topla- (ArkosıSa. 15, Sû. l'de) HASAN CEMAL • Akbulut'un KKTC gezisi Başbakan Akbulut'un Lefkoşa'da yapacağı temaslarda Rum kesimi ile A T ülkelenne uyan mesajları göndehlmesi bekleniyor. 3. Sayfada • Bu kitabın mesajı kendisi Kitabm Oluşumu Sergisi, Türk ve îslam Eserieri Muzesi'nde açılıyor. 5. Sayfada • Baroya savunma Adalet Bakanlığı ile tstanbul Barosu arasındakı davamn ilk duruşması bugün yapüıyor. 9. Sayfada m Polfy Peck didik didik Geçen hafta bir açıklama yapmayan ve borsada hisseleri işlem görmeyen Polly Peck hakkmdaki soruşturma surdüruluvor. Ekonomide • Metalde uyuşmazlık MESS'le 50 bin ışçı adına sürdurulen sozleşme gorüşmesi uyuşmazhkla sonuçlandı. Ekonomide • Bankalarda sermaye sorunu 62 bankayı kapsayan 'Türkiye'de Bankalar ve Bankacıhğın Sistemi 90' konulu araştırma bankaların sermaye yapılarınm guçsüzluğunü ortaya koyuyor. Ekonomide • Gözler kupada Spor kamuoyunun gözü Avrupa kupalarmdaki temsilcilerimizin 3 ekimdeki rovanş maçlanna çevnldi. Sporda Gerçekçi ve romantik I Öykü ve romanlarıyla adım \duyuran, Andersen Onur 'Armağanı sahibi Cahit Uçuk, şimdi çocuklar için yazıyor. Arka Sayfada • Akdeniz foku için son şans Saydarı 500-800 arasmda kaldığı belirtilen Akdeniz foku ilgt bekliyor. Arka Sayfada ÜMVERSİTELER AÇÜJYOR Ders başı bugün 18 üniversitede 1990-91 öğretim yılı bugün başhyor. Yaklaşık 900 bin öğrencinin öğrenim göreceği 29 üniversitede 33 bin öğretim elemanı görev yapacak. 6. Sayfada ÜNİVERSÎTE GENÇLİĞİ NE DÜŞÜNÜYOR? Cumhuriyet-Veri Araştırma'nın büyük geıtçlik anketi 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog