Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet Türk Bankaahk Sistemi'ne Pamukbank'ın yeni bir hizmetidir. PAMUKBANK iyi ba n kad ı r 66. Yıl; Sayı: 23508 Kurucusu: Yunus Nadi 700 TL.rn^ <*•/»/> 31 Ocak 1990 Çarşamba CNN'ninflaş haberi GorbiKP liderlîgini bırakıyorAmerikan CNN televizyonu dun gece verdiği flaş haberde Gorbaçov'un parti genel sekreterliğınden ayrılarak ulkeyi devlet başkanı olarak yonetmeye hazırlandığını öne surdu. Gorbaçov'un kararını önumüzdeki pazartesi ve salı gunleri yapılacak KP merkez toplantısında açıklayacağı belirtiliyor. ABD Gorbaçov'a ilişkin henuz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Bush yonetimi her fırsatta Gorbaçov'un ayakta kalması gerektiğini vurguluyor. Dolar dünya borsasında yukselmeye başladı. 14. Sayfada GORBAÇOVDAN 'ALMANYA' UYARIS114. Sayfada ÂNKARA 'HASSAS' Dış Türkler brîfîngi Ankara'da yapılan yuksek duzeyli toplantılarda 'Dış Turkler' konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Ozal, Koşk'te duzenlenen toplantıdan sonra MGK toplannsına katıldı. A N K A R \ (Cumhuriyet Burosu) — Batı Trakya'dakı Turk azınlığa yonelık saldırı- ların yarattıfı gergınlık, dış Turkler konu sunu Ankara'- da sıyası gunde mın ılk sırasına yerleştı rdı Azerbaycan, Batı Trakva ve Kıbrıs'takı ge- lışmeler dun başkentte Cum- h u r b a ş k a n ı Turgul Ozal'ın da katıldığı top- lantılarda ele alıntrken, gerek UMULCINE Türk-Yunan karşıhldı suçlaması Turkiye, Yunanistan'ı protesto etti, Yunanistan da sert bır açıklamayla Ankara'ya bır dizi suçlamada bulundu. 17. Sayfada Gumulcıne'- dekı gelışmelerı >akından ızle- >en Dışışlerı Ba- kanhğı ıse, dun Atına nezdınde daha sert bır gı- rışımde bulun- mak yenne, Vu- nan makamlan- nın gelışmeler karşısındakı tu- tumunun açık- lık kazanmasını bekiemevı yeğ- ledı Dış Turkler konusunun ele alındığı ılk top- lantı saat 11 00'de Çan- kaya Koşku'nde yapıldı Curn- Turk kamuoyuna, gerekse Yuna- hurbaşkanı Turgnt Ozal'a bır bn- rustan, SSCB ve dığer ulkelere ve- fıng mtelığı taşıvan toplantıda, rılen mesajlar, sıvası, dıplomatık ve askerı çevreleıde tartışma ko nusu oldu Avrıca bugun toplana cak Bakanlar Kurulu'nda avnı (Arkası Sa. 17, Su. l'de) konulardakı gelışmelerın de goru şüleceğı bıldırıldı JİVKOV CEZAEVİNDE SEMİH İDİZ'in haberi 3. Sayfada 'Kimin kanı AIDSW ANAP'ta 'karf tartışmasıB a k a n K ı v t : Kongreve şınnga edılen kan AIDS'Iı çıktı sozunu 1988 ıçın so>ledım Pehlrvanh: Doğru 1988 kongresınde taze kan arandı. Keçecıler'den aldığımız kan AIDS'li çıktı. Şımdı AIDS'Iı kanı bun>emızden attık. Zengin: Kurt'un bıze AIDS'Iı demeye hakkı yok. Adı adam. Boyle hukumete boyle Başbakan, boyle Bakan... Karakeeîll: Zengin, partı yonetıcılerıne, Başbakan'a sınkat edı>or Bu gıbı adamları partıden ıhraç etmezsek tepemıze çıkarlar. 10. Sayfada Türkiye raporunu hazırlayan IspanyolMatutes görüşlerini Cumhuriyet'e anlattı 'ATiçinvaktîııîz çok 9 Turkiye ile AT arasında büyük yapısal ve polfitik*'farklar var. Ekonomide AT politikaları uygulanırsa, Turkiye'nin buyumesi felce uğrar. Turkiye, Topluluktan hızlı büyüyor. Birkaç yıl geçsin, AT politikalarını uygulayacak duzeye gelsin. EhlİyetinİZİ klirtardim Turkiye'nin AT'ye "uyelik ehliyetine haiz" olduğu ilkesini kurtarıp rapora dahil edebilmek içın buvuk gayret gosterdim. Çeşitli ulkeler bu ilkeye olumlu tepki gosterdi. Raporun bu haliyle Konsey'den geçmesi için çalışacağım. NİLGÜN CERRAHOGLU VUTITES - "AT raporu olumlu BRUKSEL — Avrupa Parla mentosu Sıyası Komısyonu'nun yarın Bruksel'de başlayacak top- lantısının gundemınde, "Turkiye Raporu" da yer alıvor Komıs>o- nun behrleyeceğı göruş, Avrupa tutes'ın de katüacağı veparlamen Parlamentosu'nun Turkıye'ye ve- nı bakış açısının oluşmasında onem taşıvacak Toplantıva, ra porun hazırlanmasında onemlı katkısı olan AT Komısyonu'nun Akdenız ulkelerınden sorumlu uyesı Ispanyol komıser Abel Ma- tedere rapor konusunda ayrıntılı açıklamalar vapacağı kaydedıh- vor Bu toplantıdan sonra onu muzdekı pazartesi ve salı gunu >ı- ne Bruksel'de bır araya gelecek olan \vrupa Topluluğu Dışışlerı Bakanlar Konsejı de Turkı>e'vle ılgılı raporu goruşecek Lzun bır kovalamacadan son- ra Strasbourg'da Avrupa Parla- mentosu'ndakı ofısınde>akaladı- ğımız Ispanvol Abel Malutes ıle rapor uzerıne konuşuvoruz Ma- tutes a>nntılara gırmekten ve bağ- lavıu sozler sarf etmekten dıkkat- le kaçınıvor Raporu, Turkıve açı- sından "olumlu" bulduğunu tek- rarlıyor Barcelona'da "Espanol" adlı bır takımda bır zamanlar futbol oynavan ve Franco dönemınde Ibıza Adası'nın beledıye başkan- lığını >apmış olan 48 yaşındakı (Arkası Sa. 6, Su. 5'te) tbul'da I Mayıs'ı izinsiz kutkanak ısteyen gruplarapohs ateş açtı ÖzalsııçladupoUs vu Gazeteeilere toplu dayak 1 MAVIS'TA OLLM 1 Ma>ıs 1989'da Tarlabaşi'ndan Taksım'e doğru \urumek ısteyen gostericıler, polisle çatışmış, gostenler sırasında ışçi Mehmet Akıf Dalcı oldurulmuştu.Ola> sonrasında basın- da \er alan bazı folograflarda elinde tabanca>la gorulen Irafik polısi Mehmet Kâzım Çakmakçı'nın (okla işaretli) bu olume neden oldugu one sunılmuştu. IMayıshntrafikpolisi öldürüidü PolisÇakmakçı dün sabah Kasımpaşa'da vuruldu.Cinayeti Dev-Sol üstlendi İslanbul Haber Servısi — Istanbul'da I Mavıs 1989 tanhınde Şışhane'de vapılan gostenler sıra- sında olen ışçı Mehmel \kıf Dalcı'>a ateş ettıgı ıd- dıasıyla çeşıtlı gazetelerde fotoğrafı yayımlanan tra- fık polısi Mehmet Kâzım Çakmakçı (31), dun sa- bah Kasımpaşa'dakı evının yakınlarında kımlığı be- lırsız kışılerce tek kurşunla kafasından vurularak olduruldu Saldırıyı, "Devrimd Sol/Silalüı Devrinı- ci Birlikler" adlı yasadışı örgutun üstlendığı ve ola> yenne de bazı bıldırıler bıraktıkları belırtıldı Bıl dırıde, "M.Akıf Dalcı'nın katilinı >argıladık >e cezalandırdık" denıldı Çakmakçı'M oldurenlenn er geç >akalanacağını soyleyen Istanbul Emnıyet Muduru Hamdı Ardalı, "Oldurulen polısi hedef yapanlara da teessufleriraızi bildırinz" dedı Ola- vı araştıran gazetecılerle polıs memurları arasın- da zaman zaman tartışma oldu Bazı polıslerın ga- zelecılere, "Bu jcrde kalmaz. Olay, bazı lerın teşhır elmesınden oldu. Bu olavın suçlusu sizsinız" dıye bağırdıkları gozlendı 1 V)a>ıs !989'da Mehmet 4kif Dalcı'va ateş eden kışı ıddıasıyla gazetelerde elinde sılahı, resmı elbı- sesıyle fotoğrafı yayımlandıktan sonra Trafik Şu- be Mudurluğu'ne bağlı sıvıl ekıplerde gorevlendı- rılen 2 kız çocuğu babası M. Kâzım Çakmakçı'nın oldurulmesı edınılen bılgılere gore şoyle ğelıştı Çakmakçı, sabah saat 08.10 sıralannda Kasımpa şa Iplıkçı Kavşağı Lfakkopru Sokak Cebırgulu Apartmanı 20 numaralı daıresınden gorev yenne gıtmek uzere dışarı>a çıktı Evınden 20 metre ka- dar uzakla.an Mehmet Kâzım Çakmakçı, kımlığı belırsız kışı veya kışıler tarafmdan sılahlı saldırı- va uğradı Sılah sesını kımsemn du>maması nede- nıvle susturuı-u takıldığı sanılan 7 65 mnı çapın- dakı tabancadan çıktığı beiırlenen tek kurşun, Çak- (Arkası Sa. 9, Su. 5'te) 50 GOZ4LTI — Istanbul Valılıgı'ne dılekçe vermek isteven 300 kışnı polis guc kullanarak dagıttı. 50 kışı gozaliına alındı. (Fotograf: hrdogan Koseoglu) Valilik önütıde dilekçe kavgası Demokratık kıtle orgutlerıne yapılan baskıları protesto etmek amacıyla \alılığe dilekçe vermek ısteyen 300 kışıden 50'si gozaltına alındı 9. Sayfada ANAP'h Akkaş'm evinebomba BALIKESİR (Cumhurıyet) — <\NAP Balıkesır Mılletvekılı Ali Samı Akkaş'ın Bıgadıç'tekı evıne oncekı gece tahrıp gucu zayıf bomba atıldı Olavla ılgılı 4 kışı gozaltına alındı Valı Kemal Esen- soy, duzenledığı basın toplantısın- da, sanıklann bınnın evınde bır tabanca ıle bomba yapımında kul- lanılan malzeme ele geçırıldığmı belırterek, "Olavın siyasi yanını araştırıjoruz" dedı Evı saldırıya uğrayan mılletvekılı Akkaş da, (Arkası Sa. 17, Su. }'te> CUNEYT ARCAYUREK yazıyor IlkSeçime Inönü ile GitmekLANKARA — Inonu lıstem yok derken bugün saygıyla karşıladı- ğı kurultay ıradesının daha se- çıme gecılmeden hangı sonuca ulasacağını kuskusuz adı gıbı bılıyordu Irade ellı ya da ellı bes ıl baskanının tabıı Baykal ın elın- deydı Gunlerce once Baykal ekıbı hesabını yapmıstı Gecen kurul- tayda dort yuzun bıraz ustunde oya dayantyordu Bu kez, Bay- kal'ı destekleyecek oylar, altı yu- zun ustune çıkmıştı Nıtekım, so- nuç bu rakamı doğrular ıçerıktey- dı Ertuğrul Gunay'm secıme ge- cılmeden Inonu'nun yaptığı çıkı- şı değerlendıren sozlerı haklıydı Genel başkan lıstesı olmadıgını ılan ederken "zamanlama (Arkası Sa. 17, Su. 7'deJ SHP MYK'DA REVIZYON BEKLENTISI 10. Sayfada Ahmet Karlangaç'ın katiliaranıyor 9 yıllık işkence davası12 Eylul'den sonra gozaltına alınan Ahmet Karlangaç'ın işkence sonucu olduğu kanıtlandı. İşkenceyle adam oldurmek suçundan hukum giyen polısler mahkemede birbirlerini suçladılar. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararı bozdu. Sanık 3 polis yeniden yargıç karşısına çıktı. Duruşmada mudahil avukatlar soruşturmanın genişletilmesini ve sanıklann mahkûmiyetine karar verilmesini istediler. Sanık polislerin 'fotoğraflarımız çekilmesin' isteğini mahkeme kabul etmedi. Karlangaç'ın babası sanıklara 'işkenceciler' diyebağırdı. NİHAT HALICI'nın haberi 11. Sayfada Sözleşmelinin elindeki de gitti Hukumet kararnamesi ile sözleşmelinin sahip olduğu bazı guvenceler de elinden alındı. Kararname, keyfi sozleşmeli çalıştırmayı genişletme olanağı da tanıyor. tş-Sendıka Senisı — Ikı vuz bı nın uzerındekı sözleşmelinin ya- sal guvenceve kavuşma umudunu yok eden hukumet kararnamesi sözleşmelılerın daha once var olan bazı guvencelerını de ellermden ahvor Bır >andan da hukumet ve vonetımlere, tş^ıler \e memurlar alevhıne olarak vasal >ukumluluk olmaksızın keyfı sozleşmeh çah}- tırmayı genişletme olanağını tanı- vor Oncekı gun Resmı Gazete'de yavımianarak jururluğegıren, he- nuz ıçerığı çıkar taraflarınca ın celenemeyen venı 399 sa>ılı soz- leşmeli kararnamesıne ılk kıtlesel tepkı SSK ve ozel sandıklaı kap- samında olan sozleşmelılerden geldı Bu konumdakı sozleşmeh ler sınırlı da olsa daha once var olan kıdem tazmınatı, SSK'ya go- re emeklı olabılme ya da ozel san- dıklarının tanıdığı haklarının ne olacağı kaygısına kapıldılar Hu- kukçular ılk aşamada sozleşmeh lerın tum bu haklarını >ıtırecek- lerı goruşunde bırleştıler Karar- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) • Kosova'da olaylar suruyor Guıenlık guçlerı ıkı Arna\uiu daha oldurdu 3. Sayfada • Telepop TV2'de vayımlanan program altı parça ıle ekrana gelıyor 4. Sayfada • Yeşilyurt, betonu ıstemiyor Bakanlar Kurulu karanyla turızme açılan kampıng alanındakı otel ınşaatına tepkı 9. Sayfada • Tupgaz patlaması Beşıktaş'ta bır apartmanm gırışmde patlayan pıknık tupu, 17 kışının yaralanmasına yol açtı 9. Sayfada • Boşa akıtılan enerji Sukleer santral projelenne hız verılırken, doğal enerji kaynaklarına dayalı projeler rafta Ekonomide • Enflasyonda yeni hesap şubatta Ocak enflasyonu venı endekse gore açıklanacak, eskı endeks rakamı hesaplanacak, ancak yayımlanmayacak Ekonomide • Efes, yarı final kapısında Efes Püsen Israü'ın Hapoel takımı ıle oynuyor Spor'da • F.Bahçe'den tenzilat Beşıktaş'tan sonra San-Lacıvertlıler de bılet ftvatlarında vuzde 50 mdırım yaptı Spor'da • 1990, atların yılı Celeneksel Çın tak\ımme gore yeni vıl 27 ocak cumartesı unu başladı. Arka Sayjada I 'Bugun kapalıyız' hadm '2$' 1JS*f| xe l'plaklık Fotoğrafçıların şr '»»'rj vazgeçılmez konulanndan bırı Bu kez objektıfın arkasındakı ısım Robert Mapplethorpe Arka Sayfada spanya'da skandal Başbakan vardıımısının kardeşının \olsuzluklan, sosyalıst hukumett guç duruma soktu Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Gümülcine... Batı Trakya'dakı Musluman Turkazmlığı lıderierınden Dr Sadık Ahmet ve Ibrahım Şerıf'ın Yunan mahkemesınce tu- tuklanmalarından sonra baslayan olaylar Yunanistan da adı "Pan-Helenık ' olan soven duyguları kamçıladı Turklere baskı ve saldırılar suruyor Yunanıstan'dakı Turk azınlığı ıle Turkıye'de yaşayan Rum (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog