Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Avrupara (ECU) Mevduat Hesabı! Cu m hur iye! Türk Bankacılık Sistemi'ne Pamukbank'ın ARMAĞANIDIR.. (30* PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 66. Yıl; Sayı: 23488 Kurucusu: Yunus Nadi 600 TL. <KDVdMi)\\ Ocak 1990 Perşembe ANAFta Karaduman yalııız kaldı Karaduman'ın Özal'a yönelik eleştirisine bazı ANAP'lılar sert tepki gösterirken, Hasan Celal Güzel ve arkadaşları Karaduman'ı yalnız bırakmayı yeğlediler. CANAN GEDİK11. Sayfada CUNEYT ARCAYUREK yazıyor Hiçe Saymak Daha bir ay öncesine kadar halkın kendilerine yetki verdiğini, dilediklori gibi cumhurbaşkanı seçebıleceklerini, hükümet kuracaklannı söyloyenler, şimdi ortak arayış ıçine düştüler. Vten/ bir anayasaya gereksıniyorlar. Altı yıkjır kaçacak delik arayanlar, bugün hukuk ve gelenekiere dayalı bir anayasanm erdeminden söz ediyor. 10. Sayfada İZMİR'den HİKMET ÇCTİNKAYA Oluşum... Muhalefetin tanımadığı bir Çankaya var gundemde. ANAP tepeleri ve Başbakan Çankaya'dan yönetiliyor. Partı içinde bir grup da bu yüzden rahatsız. Çünkü halk desteğinde olmayan bir siyasal iktidar Çankaya'ya bağlı olarak daha ne kadar yaşayacak? Karaduman ve arkadaşları bu gerçeği gördûklerinden sık sık tepkı alıyorlar gruptan. 10. Sayfada — Hanım lamam artık, şu telefonu başucumdan kaldırıver. Sofya ile ısmma Yılmaz-Dimitrov görüşmesinin ortak bildirisi yayımlandı Türk ve Bulgar dışişleri bakanları arasında dün Kuveyt'te tamamlanan zirvenin ortak bildirisinde Dışişleri Bakanı Yılmaz, "görüş benzerlikleri, görüş ayrıbklarından daha fazla", derken Bulgar meslektaşı "görüşmelere devam etme" konusunda "güven arttıncı önlemler paketi" mutabakata varıldığı açıklandı. hazırlanmasını istedi. Bulgar Dışişleri Bakanı Dimitrov, "Türk azınkğı, ön koşul olmaksızın evlerine geri dönmekte, mal ve mülklerine sahip çıkmakta özgürdürler" dedi. 14 Sayfada BAŞKENT'ten Sofya'nm tozu dumanı AHMET TAN ANKARA — Turk-Bulgar ortak bildirisi genel anlatımlar içeriyor. Ama yine de iki dışiş- lerı bakanı arasındaki görüşme- lerde bir kılıtlenme soz konusu değil. Kuveyt'te yayımlanan bıldin- de uç nokta dikkat çekiyor: 1- Ankara ve Sofya, görüşme- leri sürdürmekte kararhdır. (Bu- nu NATO ve Varşova ülkesi ola- rak önümüzdeki ay ortasında Kanada'da toplanacak bir kon- feranstaki ikıli görüşme istekle- ri ile kanıtlıyorlar.) 2- "Safclam ve karşıhkh yarar" sağlayacak bir zemin uzerinde goruşmekte ısrarlıdırlar. 3- Daha aynntıh bir değerlen- dirme yapmak için "göriişmeJere devam ihtiyacı" vardır. Bildirideki uçuncu nokta, en önemlısi. Çıınkü Bulgaristan'da neyin ne olduğu ve ne olacağı, (Arkası Sa. 14. Sü. 6'da) IR 3USU .AISVE! "GORBİ GO HOME!" — SSCB'nin Baltık cumhuriyeüerinden Litvany»'da gerilim donıga ulaşırken, Devlet Başkanı Gorbaçov, dün yapacağı geziyi bugune ertdedi. Dttnkii gösteriler sırasında "Gorbaçov ve Kızılordu evine dön" şeklinde pankartlar taşındı. Sovyetler kaynıyorLitvanya cumhuriyetinde ayrılıkçı SAJUDIS hareketi, Gorbaçov'u büyük protesto gösterileriyle karşılamaya hazırlaıuyor. Ermeniler genel greve gitti. Litvanya'nın başkenti Vilnius'da dün düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir mitingde Moskova'daki yönetim ve Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov aleyhinde sloganlar atıldı. Dağlık Karabağ özerk bölgesinde Ermeniler genel grev ilan ederken, başkent Stepanakert'te yapılan büyük mitingde Azerbaycan'la mücadeleye devam kararı alındı. 14 Sayfada Danıştay'a hükümet gölgesi Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar Genel Kurul'da ıncelenemeyecekANKARA (Cumhurivet Bürosu) — TBMM Adalet Komisyonu'nda Danış- tay Yasası'run bazı maddelerirun değiş- tirilmesine ilişkin yasa tasansı benim- sendi. Buna göre, Bakanlar Kurulu ka- rarları Daruştay Genel Kurulu'nda in- celenemeyecek. Danıştay'ın kararlan için temyiz yoluna gıdilebilecek. Göruş- meler sırasında Danıştay Genel Sekre- teri'nin sözleri tartışmalara yol açtı. Danıştay Genel Sekreteri Güven Din- çer, tasarıyı, ABD Kongresi'ndeki Er- meni karar tasarısına benzetince ANAP'h uyeler ile Adalet Bakanı Ol- tan Sungurln'nun sert tepkisini aldı. Komisyonda kabul edilen tasanyla Da- nıştay'ın bazı yetkileri sınırlandınldı. Tasarıya göre idare mahkemeleri ve vergi mahkernelerince verilen nihai ka- rarlar ile ilk derece rnahkernesi olarak Danıştay'da görülen davalarla ilgili ni- hai kararlar için Danıştay'a temyiz yolu açılması öngöruldü. Komisyonda kabul edilen tasanyla, tuzilk taslakları, önce 1. Daire'de, ar- dından Idari tşler Kurulu'nda iki kez inceleyen Damştay'ın bu yetkisi sınır- landınldı. Tüzük taslaklan 1. Daire'- de yalnızca bir kez incelenecek. Tasa- nrun, Danıştay'ın tüzük tasanlarını ye- niden yazarak değiştirme yetkisıni kal- dıran hükmu de benimsendi. Danıştay, tasarıya göre tuzük tasarısı hakkında yalnızca göruşunu belirtebilecek. Tasa- rının dün komisyonda görüşülmesi sı- rasında konuşan Danıştay Genel Sek- reteri Guven Dinçer, bu sınırlama ile burokrasinin, Danıştay'ın katkılann- dan mahrum edildiğini belirterek, "Bu konuda 150 yülık bir uygulama ve ar- kamızda dev gibi bir arşiv var. Danış- tay'ın katkısı olmadan çıkan metinler yann, hurda ve güvenilmez duruma ge- lecek. Yann mahkemede karşınıza çı- kacak, ne dedigini anJamayacaksınız" dedi. Dinçer, ABD Kongresi'nde Ermeni tasansuun sık sık gündeme getirilerek Türkiye'den ödünler istenmesi gibi, Danıştay Yasası'nın da gündeme geti- rilerek kurumun bir nevi baskı altında tutulmaya çalışıldığını iddıa etti. Dinçer'in bu sözleri Adalet Bakanı Oltan Sungurlu ile Komisyon Başkanı (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) KAMUDA SENDtKALAŞMAYA DESTEK. Ekonomide Güneydoğu'da bir köy daha göçe hazırlaruyor \asaklı yaşam y girmek, köyden çıkmak, tarlaya gitmek, hayvan otlatmak, hava karardıktan sonra evden dışarı çıkmak, geceleri tuvalete gitmek, kayıtsız erzak getirmek. Getirilen erzağın üzerine damga vurdurmak, isim yazdırmak, yenisini almak için, daha önce damgalanan boş ambalajı göstermek, her ay karakola üç katır odun getirmek. CELAL BAŞLANGIÇ'ınhaberi 10. Sayfada TAŞDELEN KÖYLÜLERİ — SHP milletvekilleri Cumhur Keskin ve Fuat Atalay, köylülerin sorunlannı dinledüer. (Fotoğraf: Celal Başlangıç) Gübreye yüzde 2O60 zaııı ANKARA (AA) — Kuraklık- tan sonra çiftçi bir darbe daha ye- di. Türkiye Zirai Donatım Kuru- mu (TZDK) Genel Müdürlüğü, kimyevi gübre satış fîyatını yeni- den belirledi. 8 Ocak 1990 tarihinden geçerli olmak uzere TZDK'nın satışını yaptığı dokuz ayn cins kimyevi gübre satış fıyatlarma yüzde 20 ile yuzde 60 arasında değişen oran- larda zam yapıldı. Yeni düzenle- meden sonra yaklaşık 5 günden (Arkası Sa. 14, Sü. Tde) Halde aracı tekeli kırdıyor Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Kayalar, üreticilerin ürünlerini doğrudan pazara getirmelerini içeren bir 'pazar-hal' sistemi düşündüklerini açıkladı. FARUK BİLDİRİCt ANKARA — Devlet Bakanı Günes Taner'in hazırladığı ve yaş meyve sebze ithalatını kolaylaştı- ran kararname taslağından sonra Tarım Orman ve Köyişleri Baka- nı Liıtfullah Kayalar da haller ile ilgili mevzuatta değişiklik çalışma- ları başlattı. Kayalar, üreticilerin ürünlerini doğrudan pazara getir- (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) TÜRBAIV AnkiiraVla yasak, Erzunım'da serbest Haber Merkezi — ODTÜ, Ka- radeniz Teknik ve Mimar Sinan üniversitelerinden sonra Ankara Üniversitesi de turbaru yasaklar- ken, Erzurum Ataturk Üniveni- tesi, türbanı serbest bıraktı. Ege, Selçuk, 19 Mayıs, Gaziantep, Er- ciyes, Uludağ, Yıldız, Marmara, Boğazıçı, Istanbul ve Çukurova Üniversitesi rektörleri ise sınav dö- nemi ya da yarıyıl tatili gerekçe- siyle konunun henüz yönetim ku- rullarında görüşülmediğini bildir- (Arkası Sa. 14, Sü. ite) TBKP Ortayaçıkan gözaltına alınıyor Zonguldak'ta 30 gözaltı, tzmir'de 5 tutuklama Haber Merkezi — Yasal olarak çalışmak için ortaya çıkan Tür- kiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) yönetici ve üyelerinin gözaltına alınmaları sürüyor. Üç gün önce tzmir'de düzenledikleri basın toplantısından sonra gözal- tına alınan 29 kişiden 5'i DGM'de tutuklandı. 24 kişi tutuksuz yar- gılanmak uzere serbest bıraküdı. Zonguldak'ta da geçen cumarte- si gunü yasal parti olarak çalışma- ya başladıklarını açıklayan 30 (Arkası Sa. 14, Su. 4te) DEMİRAL'A DIŞÎŞLERİ TEPKİSİ 17. Sayfada Özal'ın ABD geziprograım belli oldıı NEW YORK (Cumhuriyet) — Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın ABD zjyaret programımn anahtan beürlendi. Özal'ın ABD gezisi programımn bir bölümunü Türk Büyukelçiliği'nin bügisi dışında lo- bicilik kuruluşu "Hill and Knowlton" ılebirliktekısabirsü- (Arkası Sa. 14, Su. Sie) i Devlete Demokrasiyi Götürebilmek... 1 ürkiye 1949'dan beri Avrupa Konseyi'- nin üyesidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleş- mesi'nin altında Türkiye Cumhuriyeti'nin im- zası vardır. Sözleşmenin bir maddesi uya- rınca, Avrupa insan Hakları Komisyonu'nun çalışmalanna her türlü yardım ve kolaylığın gösterilmesi gerekir. Bunun yerine getirilme- si yasal bir yükümlülüktür. Çünkü paıiamen- tonun onayından geçmiş olan bu sözleşme, anayasaya göre bağlayıcı bir iç hukuk kura- lı niteliğindedir. Eğer ülkemizde hukuk devleti ilkesi geçer- liyse, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası bir sözleşmenin bu hükmüne uymaktan başka çare yoktur. Ama ne yazık ki bu hüküm Türkiye'de bu hafta çığnendi; hem de bir hukuk adamı ta- rafından. (Arkası Sa. 17, Sü. 1 de) HASAN CEMAL • G.Kurmay AKKUM'dan umutlu Konvansiyonel silahlarda indirim bölgede detantı gerçekleştirecek. 3. Sayfada • BM tanıdı Birleşmiş Milletler, yeni kumlan Partama yönetimini tanıdı. 3. Sayfada • BM'de Kıbns Cumhurbaşkanı Turgut Özal'tn Nev/ York gezisinin, Kıbrıs konusunda Ukanık kanalları açması bekleniyor. 3. Sayfada • Nosferatu TV3'te ekrana gelecek fılm, korku filmlerinin öncülerinden. 4. Sayfada • Muppet Shovv Sevimli kuklalar dizisini 100 ülkede 235 miiyon kişi izliyor. 4. Sayfada • 89 yılında yayınlar Emin Çölaşan'm 'Turgut Nereden Koşuyor' adlı kitabı yılın eseri. Kıtap 48 baskı yaptı. 5. Sayfada • İş kazasına davetiye tş Yasası hukmüne genelgede değişiklik getirildı. Ekonomide • Tütüncü, devlet desteği peşinde İhracatçüar fiyatlann dünya piyasalarına göre belirlenmesini istiyor. Ekonomide • Fahişeye 'gerekçeli' tecavüz Anayasa Mahkemesi, hayat kadmlarına tecavüzün daha az ceza gerektirdiğini onayladı. Arka Sayfada • Olmak ya da olmamak Elena Mar. 68'li ana - babanm çocuğu. 'Acınacak bir kuşağız biz' diyor. Döğmeleriyle dikkat çekiyor. tspanyol dergilerinın modelı. Arka Sayfada • Uyuşturucu bağımlısına yeni ilaç 'Methadon 'dan sonra 'Buprenorfin', uyuşturucuyla savaşta yeni umut. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Yol Ayrımı SHP'den ayrılan milletvekilleri ile Aybar ve arkadaşlan yeni bir parti kurabilecekler mi? Baştürk ve arkadaşları ile Aybar'ın bugün Ankara'da ya- pılması kararlaştırılan toplantıları ertelendi. Toplantının ne zaman yapılacağı cumartesi günü belli olacak. SHP'den ayrılan milletvekillen'nin Aybar ve çevresi ile he- (Arkası Sa. 17, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog