Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM İZLEYİCİ GOZUYLE Günayxhn Türkiye'deki çüriik diş! Günavdın Turkive programının sadık bir izleyicisiyira. Programı sunan üç bayan da sempatik ve saygın kişilıklerı, guzel fizikleri, konu seçimlerindeki hünerleri ile her sabah gerçek bir keyif yaratıyorlar. Ancak hava durumu haberlerini veren spiker hanım her sabah insanın keyfine limon sıkmaya bire bir. Fiziğinin sıradanlığının da ötesinde, kılık kıyafetinin rükuşlüğü ve her sabah hep aym sözcüklerle "televizyonunu yeni açan izleyiciler için" diye baştayarak hava raporunu iletmesi yok mu illet oluyorum. 20.00 haberlerinin hava durumu spikerinin de insanı sinir eden o suklüm püklüm tavırlarını sonunda spıkerin görüntüsunu vermeyerek giziemeye başladılar. Gunaydın Tiirkiye programı içinde bir çuruk diş gibi duran o hanımın da hiç değilse göriıntusu verilmese ve birileri beş gün yetecek kadar her gun değiştirerek okuyacağı giriş cumleleri yazıp eline tutuştursa olmaz mı? NEDİM GÜVEN İstanbul 17 NİSAN 1989 Türk mizahı ve vazını Viyuna'da *./ * , Kültür Servisi Mart ayında Istanbul'da düzenlenen "Avusturya Kültür Haftalan"na paralel olarak Viyana'daki AfrikaAsya Enstitüsü'nde, Türk mizahınt ve yazınım konu alan bir program gerçekleştirildi. Haftahk 500 bin tirajıyla dünyanın üçüncü büyük mızah dergisi olan Gırgır tarafından düzenlenen ve 200 karikatürün yer aldığı bir sergide, "bir tur halk sanatı düzeyine" erişmiş olan bu dalın örnekleri gösterildi. Derginin kurucusu ve yayıncısı olan karikatürist Oğuz Aral da "Anadolu'da Mizah ve Şaka" başlıklı bir konferans verdi. Geçen ay yine AfrıkaAsya Enstitüsü'nde, Türk asıllı yazar Kundeyt Surdum, eserlerinden bolümler sundu. TV 1 05.59 Açılış Açık Öğretim (Yarın) Bırına smtiderslerr Da\rantş Bılımlerıne Gtrış fDıl, duşunnıe ve ıleıışım). 9 Cenel Matemalık (Maırisler). lngılızce (Hovı can we geı ıhere ) 07.00 Gün Başlıyor Ankara, hıan' ml ve Iznur televızyontarmm bağlantıtı olarak gerçekleşıırdıklen canlı kuşak prngrumdj akluel konular, magazin, roponajlar, cımnaslık, dovız r kurları, habe ler. hava durumu ve muzjk yer aiıyor. r Bilinçle sezgi el ele Şen'in 31 martta Galeri Nev'de açılan resim sergisi 25 nisana kadar görülebilecek. Son resimlerinde bilincin sezgiyle koşutluğunu amaçladığını belirten Şen, Batı ve Doğu gelenekleri iistüne görüşlerini dile getiriyor. DENİZ GEMİCİ ~ Mithat Şen'in resim sergisi istanbul Galeri Nev'de 09.15 Hanımlar İçin Bo^unnıada huyaller \e ger\ektert sıudyoda bulunan hantmlarla vc konunun uznıanı ıle tarıışttıyor Aynca Atle Plan/arnası ve Ebefer Hu/ıası \er a/tyor 09.45 Arkası Varın: Küçük Hanım Kuçuk Hatun 'm durumu sonunda Baron'u da endışelendtrmeye öaşlar, komşu kasabadan dokıor çaiınlır. Ancak doklor Kuçuk Hanım'm hasıalığmın lek ılacımn Rodo.'Jo olduğunu soyler. Bu arada Mariu'nun Jultana'yı se\dığım oğrenen Rafael dehkanhya gazeieahğı öğretmeye karar verir. 10.20 Okul Televizyonu Fizik, (10 2010 40/11.0011.20/11 4012 00/12.2012.40/13.0013.20/13.4014.00/ 14.2014.40); Kımya, (10.4011 00/11.2011.40/12.0012.20,12.4013.00/13.2013.40/14.0014.20 14.4015 00) 15.00 Haberler 15.20 Öğleden Sonra Progra/n Korumuz Konuiutnuz, bolumtenien olnsınor \1uzık ve Anadoİu'dan Görunu/n adh 16.25 Çocuklar îçin Okul oncesı çocukiarma yoneltk oiarak hazırlanan ılk bolumde, sunucu ve kuklaiar "7jv.;m Haftası" konusunda soyieştvortar Bız Btze'ntn Masal bolumunde, Alp O\ken "Çaiınan Uyku" adh masalt anlatıyor. 18.00 Haberler 18.20 11. Lluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 11. Uluslararası 23 \ısan Çocuk Şenlığı elkinlıklen tanılılıyor. Şenlik iovunca gerçeklesımlecek yayımn genel tanuımı, Şenlik Komılesı Başkanı Dr. Tekın Ozerıem ıle senlık duşuncesmm doğuşu, ılk günterdekı zorluklar, bugunku duzeyı uzerme ioyleşı, şenlik komıtesı, rehöerler, okullarda ve evlerde konuk bekleyen çocuklorm hazırlık çalışmaları. cocuklarla gerçekleşlırıten roponajlar Canan Artsoy ite şenhif kalüacak lilkeler ve konuklar hakkında söyleşı. 1987 \ılında gerçekleşlırılen senlık sırastnda Reagan ve Corbaçov'a barıs dıleklermı belırlen mekıup gonderen Bedır Manean ıle soyleşı yer aiıyor. 18.50 Dizi: Uğurlugiller Sebahaı Lgurlugıl, eskı eşıalan e\lerden loplamak, onlan bır guzel onartıp merakltlarmo salmak uzere bır dukkân açar. Fakal bu is, öyle uzakıan gorulduiu £('•1 kolay değıldir. 19.12 Tarihten Sayfalar Progrumda, Ameni.au fcM(/, fılozoj ve devleı adamı Benjamin Franklm'ın olumu, fuıbol hglerımn kurulması, Islanbul Tepebaşı'ndakı tanhı Dram Tnaırosu'nun vanması, Enver Sedat, Hafız Esad \e Kfuammer Kaddafı'nın Bıngazi'de uclu bır deklarasvon ımzalayarak Mısır, Surıye ve Lıbya'yı bır federasyon çalısı allında bırleşıırmelerı konulan ıştenıyor. Müzikseverler adına Geçen hafta Ankara ve tstanbul'da ikişer gün ikişer konser veren Kızılordu Korosu'nu her iki kentte de bir türlü yakalayıp konserlerini izleyemedim. Ancak, Istanbul'daki son konserin hemen ardından televizyonda Kızılordu Korosu'nun konserinin verileceğini öğrenince tüm dünyalar benim oldu. Gerçi konserin tumu yayımlanmadı, ancak yine de böyle bir etkinliği, böylesine suratte ekrana getiren TRT'ye, müzikseverler adına teşekkur etmeyi borç bilirim. GÜLER ÖZYILMAZ İstanbul 19.15 İftara Doğru Kuran'i Kenrr )unus Surest 5460 ayetien Ahmet Madazh okuyor. Türkçe açtklamasmdan sonra araştırmaatarihçı Ekrem Üçyığit'm "İstam Dinı" konulu sohbelı yer alnor Yıtnus'tan şnrierie devam eden program, tftar ezant \c tfıar âuas.vla sona ernor 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Hak Dostum Progrumda Rjmazun Geleneklen, Anadolu Hıkâyecılen, Meddah. Karagöz. Ramazan Sohbeıı. Kanto ve Duefio, Ortaoyunu ve Tutuat yer aiıyor. 21.45 Açıkoturum: Liderler Gözüyle Tiirkiye89 (Aynnnlı bıtgi 1. Sayfada) 00.05 04.14 04.15 05.30 Günün Sonu Kapanış Açılış Sahur Programı Kapanış Mithal Şen ve resmiyle tanışmam 1987 kasımına rastlar. Tem Sanat Galerisi'nden içeriye girdiğimde, elimde olmadan yüzümü buruşturduğumu anımsıyorum: Ben renk severim; oysa duvarlar boydan boya siyahbeyazgri! Yine de bir ölçüde âdet yerini bulsun duygusuyla, tablolan teftişe giriştim... Ve giderek bir çekime kaptırdım kendimi. Ressamın kim olduğunu araştırdım. Tanıştınldığımızda ilk sonım, "Renk sevmiyorsunuz galiba?" oldu. Yanıt: "Anlatmak istediğimi siyahbeyazla da anlatabiliyonım." Bunu izleyen gunler, sergiyi birkaç kez daha gezdım ve resimlerin üzerimdeki etkisinin git gide arttığını ki, bazı sergilerde tam tersi olur fark ettim. Sonunda, denk bir tesadufle, bir Mithat resmi evimizin duvarına yerleşti. Bir yılı aşkın birlikte yaşadığım tablo, "alışkanlık tehükesi" sınavım geçti ve sessiz bir can olarak evin yaşamına katıldı. Bu arada, Mithat'la ilerleyen dostluğumuz çerçevesınde, resmindeki deği>imi yakından izleyebildim. Mithat çiçek açtı! Kasım 88'de Ankara Nev Galerisi'ndeki rengârenk sergiden sonra, şu anda İstanbul Nev'de de aynı renk şenliği surüyor. tlk bakışta radikal bir değişim bu: Yalnız siyahbeyazın tonlarından renge geçiş değıl, siyahbeyaz tablolardaki "harekel" yerini, birtakım durağan "kalıp"lara bırakmış. Tek aşikâr ortak nitelik, her iki dönemde de Tıgürden çıkış yapılarak soyuta gidilmesi. tnsan bedeninden türetilmiş üç temel kalıp var. Kültür Servisi Yıldız Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölumu, Yapı Kredi Bankası'nın desteğiyle fotoğrafın 150. yılında, "Çağdaş Türk Fotoğraf Sanatı" albümü yayımlayacak. 19/24 santimetre boyutunda ve 144 sayfa olarak planlanan albüm, son yıllann başarılı Co|rafi ve tarihi çerçeve Bır grup sanatçımızın, Bizans ile Osmanlı'nın ürettiği her görselliğin bizım geleneğımı siyahbeyaz ve renkli zi oluşturduğu yolundakı savı, Mithat Şen'in yaklaşımının temeli olmuş. Sanatcı, resmını, bu coğrafi ve tarihi çerçe fotoğraflarmdan oluşacak. vede kurüuğunu belırtıyor DayToğlu "GdeneUe neyi kastediyorsnn?" "6O'lı yıllarda, Akademi'nin, Türk resminin tuval resmiyle başladığına ilişkin (sonradan, itırazlar karşısında biçimsel olarak değişen) birtakım savları vardı. Bir "Bu kalıplar nerden çıktı ku grup sanatçımızın, Batıcı resmin zum?" ötesinde, Bizans ile Osmanlının "Resmimi temellendirme ihti ürettiği her görselliğin (çinide, taşyacunın sonuçlarından biri bu. ta, ahşapta, minyatürde, vb.) biönceki resimlerim daha sezgisel zim geleneğirnizi oluşturduğu yobir yaklaşımın ürünleri. Sezgi, be lundaki savı, benim yaklaşımımın nim için yaşamda da resimde de temeli oldu ve resmimi bu coğraçok önemli. Ama giderek bilinç fı ve tarihi çerçevede kurdum. le kotanlrruş resmi istedim. Bu Gerçi Batı resim anlayışının beson resimlerde, bilincin sezgiyle nimsenmesiyle gelenekte hir kek*şutluğunu amaçladım; Batı an sinti olmuş ve "aktanlmayaa bir layışıyla oluştunılan resme karşı, gelenek olaraaz!" diyenler çıkmışgelenekle temellendirmeye çalış tır. Ne var ki aktarılmamış olsa tım. Çok özgün gibi sunulan ba bile geleneğin dili bana doğal olazı resimlerin nasıl temellendirildi rak en yakın gelendir. Tabii, buğini bilmek isterdim doğrusu." gunün insanı olarak, ben de buBunlar tekrarlanıyor, iç içe giriyor gerek birbirleriyle gerek arka planla ilişkileri vurgulanıyor. Sayısız imge çağnştıran, hoş sonuçİar çıkmış ortaya. Mıthat'a sordum: günden yola çıkarak bir senteze varmaya çalışıyorum. Batı sanat geleneğinden ateş almasını bilen sanatçılarımız olsa bile ben o geleneğe hep 'uzak bir izleyici' kaldım." "Batı ve Doğu resim gelenegi arasındaki farkı kısaca belirtebilir misin?" "Bu gelenek bağlantılanm biçimsel birer şema olarak açıklamak istemiyorum. Çok kabaca şunu söyleyebilirim: Batı resmiııde özden biçime, Doğuda ise biçimden oze varmak vardır. Batı resminin dayandırıldığı ilkeler, Doğu resmini irdelemek için yetersizdir; o kavramlarla yaya kalınz biz. Oysa, Batının yaklaşımı sorgusuz sualsiz kabullenilmiş; şimdilerde buna ciddi bir karşı çıkış da yok. Benim çabam yetersiz olabilir, ama Berlin Dışavurumculuğunu (bitmiş dahi olsa) daha ileri götürmeye kararlı arkadaşlara katılmam olanaksız." Fotoğraf sanatı albümü Japoncada Kültür Servisi Uluslararası Çocuk ve Gençlik Yayınlan Kurulu 'nun Japonya şubesi yayın organı JBBY Dergisi'nde Gülten Dayıoğlu 'nu tanttan bir yazı yayımlandı. Yazıyı, Japonya tstanbul Başkonsolosu 'nun eşi Kazuko Takeda kaleme aldı. Dayıoğlu'nun Anadolu çocuklanıun yaşamını yansıtan "Dört Kardeştiler" adlı romanı da Boğazıçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Mariko Erdoğan tarafından Japoncaya çevrildi. Mutlu Sanat Galerisi Kültür Servisi Mutlu Sanat Galerisi'nde (General Necmettın Öktem Sok. 13/1 Erenköy) 22 nisanda bir karma sergi açılıyor. Gülbün Süerden'in takı, Nevin Mengü'nün ise ipek pentürden oluşan sergisi 2 mayıs tarihine kadar açık kalacak. TV2 07.59 AçılışOkul Televizyonu Fizık, (08.000820/08.4009.00/09.2009.40/10.0010.20); 108 2008.40 09.0009.20/09.4010.00) Kımya, 10.20 Kapanış 16.29 Açüış Açıköğrelim 18.00 Dizi: Hayatımda Bir Yıl Joe, f/« ıle sık sık bıılıısmakta fakal bu ılışkıyı çocuklardan Bu arada Davıd'e Sunny'mn bir kız arkadaşına aşık oiur. saklamakıadır. Tiyatroda bilinmeyen ve korku Tiyatro yönetmeni, yazar, ressam, sahne tasarımcısı Joseph Szajna, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle geldiği İstanbul'da Beklan Algan yönetimindeki laboratuvar çalışmalarını da izledi. DtKMEN GÜRÜN UÇARER 1989 Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle düzenlenen programlara katılmak ve Beklan Algan yönetimindeki laboratuvar çalışmalarını izlemek üzere Polonya'dan önemli bir tiyatro kişisi Şehir Tiyatrolan'nın konuğu olarak geldi tstanbul'a. Bir hafta süreyle çeşitli konuşmalar ve dia gösterileri yapan Joseph Szajna'nın birkaç yıl önce istanbul Festivali'nde izlediğimiz "Replika"sım unutmak mumkün değil. Kendısi tiyatro yönetmeni olmanın ötesinde yazar, ressam, sahne tasanmcısı da... Nazi işgali sırasında Ausschvvitz ve Buchenvvald kamplannda uzun süre kalmış. Dört yıl önce Varşova'da gezmiş olduğum Soykırım Müzesi'nde (Ausschwitz Müzesi) yaptığı resimlere aynlmış olan bölümun bıraktığı izlenimler pek kolay silinir cinsten değil. Szajna bilindifi gibi dünyaca tanınan "Teatr Sturio"nun kurucusu. Burada artistik yaratıcılığı kamçılayan deneysel çalışmalara ağırhk vermiş. Organik tiyatro ve gorsel anlatım üstüne görüşleri, uygulamalan tiyatro sanatına çok daha değişik bir bakış açısı getirmiş. Szajna ile tiyatro ve tiyatroya yaklaşım üstüne, onun tiyatroya yaklaşımı üstüne sohbet olanağı bulmak hoş bir şey. Daha doğrusu, onun sanki ilk defa anlatıyormuşçasına coşkuyla anlattıklarını dinlemek... "Nasıl bir tiyatro" sorumu yanıtlarken, 'Ellilerin sonlannda snrekli kafamı kurcalıyordu 'nasıl bir tiyatro' sonısu ve de bunu nasıl gercekleştirebileceğim" diyor. "Diğer tiyatrolarda izlediğim oyunlar çizgisinde bir şey duşunmüyonım. O yıllarda bir yönetmen ve dekoratör olarak bir oyunun belgelerini oluşturdum. Bu çalışmamda üç öğe ver alıyordu. Hiçbir zaman, hiçbir yerde ve hiç bir şey." Sanatçımn organik tiyatro üstüne bir cümlesini anımsıyorum: Sanat bu üç öğenin birbirine geçişiyle doğar. Aynı yazıda, evreni algılamanın ölçütlerinin sürekli değiştiğini söylöyordu, tıpkı estetik ölçütlerin değiştiği gibi. Szajna'nın hareket noktası sanatta anlatım biçimlerinin değişkenliğine bağlanıyor. Yine konuşmamızın başında sözünu ettiği tasarısına donuyoruz: "Bu projeıün aiışılagelmişin dışında artistik bir etkisi olsun istedim. Her şey küçük bir karton parçası üstunde başladı. SiırekM çizjyordum. Yap Deneysel tiyatronun ustası Szajna Türkiye'deydi 18.45 Akşam Bülteni 19.15 Müzik 19.20 İyi Akşamlar Çelin Çekı v<; Lale Dılhgıt'ın bırlıkte sundukları programda sınema, tıyalro, klasık muzık, modern dans. kııup konularmda haberler verıliyor. 20.00 Tiirk Halk Müziği Bahlıyar Sıs'ın hazırladıgı, Ibrahım llıkel'ın sunduğu programda: Güner Karabacak "Uğrunu uğrunu gelır dereden", "Garıp bır kuslu gontum, elımden uçıu gonlun". "Sanlı yazmamı yırıar eklerım", "Gemıler Gıresun'a yanolayım sesine"; Kemal Koldas "Çekemtdım akça kızın göcünü", "Gulüm var ocak ocak". "Çaya vardıın çay bulanık". "Gezdtm Karuman'ı gordüm Konya'yı" adh türkulerle eknına gehyorlar 20.30 Ttirk Sinemasından Tanıtım 20.40 Tiirk Sinemasından: Toprağın Kanj (Aynnnlı bıigı yandakı sutunlarda) Joseph Szajna tıgım ilk üç dairenin içinde Dante oluşmaya başladı. Bu daireleri daha derinleştirnıek istedim. Odise ile bağlantı kurdum. Bu üç daire daha birkaç tane daire oluşturdu ve böylece gentş bir ufuk, bir alan yarattım. Bu diişünce Dante'deki finali getirdi. Benim için en guzel finaldi. İlk tasan oyunun başlangıcı değil de sonuydu. Bence bir sürii yönetmen bir oyunu nuıl bitireceğini bilemiyor. Oyunu zaten anlamamışlarsa nasıl biteceğini de düşünemiyorlar. Oyuncunun da zalen bütün kaygısı odur, yani sonunda ölecek mi yaşayacak mı? Aslında bu söylediklerim çok sıradan şe>ier. Bir tiyatronun kurgusunu oluşturmak basil şeylere dayanır. Eger alışılagelmiş bir oyunun dışında düşünüyorsak bize karşıtlıklar gerek. Zaten drama karşıtlıklara dayanır, benzerliklere değil." tkinci sorum Szajna'nın tiyatrosundaki 'bilinmeyen'e 'korku'ya yönelik. Bunu da şöyle açıklıyor sanatçı: "Tijatroda bir bilinmeyen, bir korku var. Bunlar tiyatro için gerekli. Zaten sanal, oyun çok parlak, berrak değiMir. Bir taraftan insanoğlunun yalnızlığı ile ilgilenmek, diğer taraftan da insanoğlunun bu yalnızlığı kırmak dağıtmak islediğini gözden kaçırmamak gerek." Peki ya bu bağlamda oyun, yönetmen, oyuncuya ilişkin göruşleriniz? SZAJNA Tiyatro insanı ve onun çevresini ilgilendiren bir 22.00 Geçmiş Zaman Olur ki Turgut Masaıcı 'nın hazırladığı programa CantekınZafer ikilisı katüıyor 22.30 Gece Bülteni İngilizce Haberler 23.13 Opera: Tanıtım 23.18 Opera: Idomeneo Programırt uçıırcu bolumunde llıa. saray bahçesınde ıslırabını açıklamakla, Idamente ıse tana\ar ıle boğuşarak adayı ondan kunarmayı duşunmektedir tki sevgıli bırbırlenne sevgilermt niraf ederler. Kral Idomeneo ıse oğlunun bır an once Gırıı' terkeımesım ıstemekıedır. Başrchıp Tanrı Posetdon'u yaıışnrmak ıçın kraldan kurbanın kım olduğunu söylemesını ısıer. 00.11 Kapanış H A D T U 1 05.00 Vıtış. program ve haberler. 06.05 Turküler ve oyun havaJan 0 5 J 0 Beraber \e solo şarkılar 06.00 'Vurtıan haberler. 06.10 Gunaydın. 07.00 Bugun (kuşak I). 09.40 ArkaM >arın 10.00 Haberler. 10.05 Bız bır aıle>ız. 11.00 Haberler 11JJ5 Reklamlar. 12.00 Gunu vaşarken (kuşak program) 14.00 Bolgesel yayın \e reklamlar (ku>ak program) 17.00 Haberler. 17.05 İş ve ışçı dünyası. 17.25 Ankara Rachosu Çokseslı Korosu. 17.40 Çocuk bahçeM 17.55 Haftanın çocuk şarkısı 18.0021.00 Bolgesel jaMn, iftar programı ve reklamlar. 21.00 Haberler. 21.30 Açıkoğreıım 21.55 Hal'ıl" n w i k . 22.00 Kuçuk konser. 22.30 Soiisller geçıdi 23.00 Haberler 23.15 Gecenın ıçınJen (kuşak program). 00.55 Gunun haberlerinden ozetler 01.00 Program \e kapanış. 02.4504.15 Sahur programı. R A D Y O 2 07.00 V1I14. program ve haberler. 07.05 SoİMİerden seçmeler 07.30 Haberler. 07.40 Tukuler ve o>un havalan. OS.0O Sabah konserı. 08.30 Beraber ve solo jarkılar. 09.00 Turküler. 09.15 (,ocuk bahçesı §930 Georgeue Lemaıre soyluvor. 10.00 Turk halk bılımı. 10.20 ^ ırmıncı yuzvıl 10.40 Hafif muzık. 10.50 Fevzi Çakmak'ın olum vıldonumu ozel programı. 11.05 Okul radyosu. 12.00 Amator lopluluklar. 12J0 Yuman sesler erkekler topluluğu 13.86 Haberler. 13.15 Hafif muzık 13.30 Bır Se> Bır Saz 14.00 >abancı dıl dersi. 15.00 Turktılerden bır demeı. 15J0 Arkası >arm 15.50 Şarkılar 16.05 Okul radyosu. 17.00 Kuçuk koro. 17.30 Turk Halk Mu?ığı loplu program 18.00 Caz ve hafif muzuk dunyasından. 1SJ0 Vuruan Sesler Erkekler Topluluğu. 19.00 Haberler. 19.10 Şarkılar. 19J0 Yabancı dıl dersi. 20.30 Klasık koro 21.30 Hafif muzık 22.00 Solısıler geçıdi. 2230 Bır roman bır hıkâye 22.45 Turküler 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafif muzık 23.55 Opera banaıı. 00.55 Gunun haberlerinden özaler. 0038 Program ve kapanış R A D Y O 3 07.00 Aoli",. program ve haberler 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah ı v m mu.>ık. 09.00 Hjberler 09.15 Sabah konserı 10.00 Muzıklı dakıkalar. 11.00 Oğleve doğru 12.00 Haberler 12.15 Mıkrotondan MZC 13.00 Cıunun konserı. 14.00 Meıronom 15.00 ÇagJas muzık 15.45 Konser baatı 16.30 Caz ustaları. 17.00 Haberler. 17.15 Sızler ıçın. 18.00 Sludyo FM. 19JW Haberler. 19.15 Çokseslı muzık. 20.00 Pop siudyosu 21.00 Muziğe ovgu. 22.00 Haberler 22.15 Gecenin gelırdiklerı. 23.00 Opera saati. 24.00 Gece ve muzık 00.55 Gunun haberkrinden özeller. 00^8 Program ve kapanı> H A I I T U H 07.00 Açılış. program ve haberler. 07.05 Turkuler ve oyun havalan. 07.30 Sohstkr geçıdi. 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkılar 08.30 Turkıllerden bır demeı 09.00 Haberler 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09.30 Turküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sasdhın geıırdıklerı 11.00 Haberler 11.05 Turkuler. 11.20 Şarkılar. 11J5 Beraber ve M.IO turkuler 12.00 Haberler 12.05 Muzık bahçesı 13.00 Solıstler geçıdi. 13J0 Yu'dun dort bucaÇından 14.00 Haberler 14.05 Berabe r ve solo şarkılar 14J0 Turkuler. 14.45 Yenı Sesler (THM) 15.00 Szın ıçın seçlıklerimız 16.00 Haberler. 16.05 Turkuler ve oyun havalan. 16.30 Dundcn bugune Turk sanaı muziği besıecilerı. 17.00 Haberler. 17.85 Turkuler geçidi. 17.30 Fasıl 18.00 Turk halk muziği dınleyıcı ısicklerı 18.30 Soliviler geçidi 18.58 ftogram ve kapanış. TV2 TURK SİNEMASI Yılmaz'ın iyi filmlerindeıı Toprağtn Kanı / Yönetmen: Atıf Yılmaz / Oyuncular: Fikret Hakan, Belgin Doruk, Erol Taş, Nuran Aksoy, Feyzi Tuna, Tuncer Necmioğlu, Ali Seyhan, Hakkı Haktan / 1966 yapımı / 95 dakika. Kullur Servisi Yönetmen Atıf Yılmaz'm, oyun yazarı Recep Bilginer'in "lsyancılar"dan sonra kaleme aldığı bir senaryosuna dayanan "Toprağın Kanı" filmi, "pelrolün millileştirilmesi" gibi çok önemli bir soruna değinmek istiyor. Ancak Türk işçi ve mühendislerinin yabancı petrol ortakJarının gizli amaçlarına karşı verdıkleri savaşım, once bir kardeş kavgası, ardından gelen aşk öykusu \e kuşak çatışmalan yuzünden ikinci plana itiliyor. "Toprağın Kanı", yurdumuzda petrol sorununun gunun önemli olaylarının ustune çıktığı, toplumun kabuğunu zorladığı, sessiz sedasız bir petrol savaşının içine girdiğüniz 1966'ların Batman Rafinerisi'nde, "Gani Turanlı'nın olağanustu görüntüleriyle "Renk de gelenekle mi iliskili?" "Evıet, renk gelenekte çok önemli bir öğe. Önceden saptadığım bir paletin dışma çıkmamaolay. Benim o kadar çok gözüm ya çalışıyorum; tuvalin tuval, bovar ki. Tiyatroda izleyiciyi huzur yanın boya olarak algılanmasını suz etme durumu olmalı. Günlük istiyorum. Yüzeyi sorun ediyo Ferruh Ertürk yaşamımız ve davranışlanmız gi rum. Parçabütün ve büyükbi olamaz tiyatroda olanlar. Ti küçük ilişkilerini, mekâm, kalıp sergisi yatronun farklı olması gerekiyor. lar ı, kalıbın çeşitlenmesi ve tekra Kültür Servisi Ferruh Aslında zor bir olay. sanki alt üst. rını, mizahı ve cinselliği gelenek Ertiırk'ün resim sergisi 21 Fellini'nin bir filmini izlediğiniz le temellendirmeye çalışıyorum. nisanda Yapı Kredi Kazım de onun tiyatronun mekanizmaTaşkent Sanat Galerisi'nde sını çok iyi bildiğini hemen anlaraçılacak. Halen Güzel sınız. Hiç kimsenin gormediğini o Sanatlar Birliği Resim görür. Derneği Yönetim Kurulu Ya Bergman? uyesi olarak görev yapan SZAJNA Filmlerinde evet, Ertürk'ün Montreal, ama tiyatroda söyieyecek hiçbir Washington, Bern, Viyana ve şeyi yok. Yapıtlarını hep alışünuş Selanik'te özel bir biçimde gerçekleştirdi. Bir koleksiyonlarda çalışmaları oyunda her şey, yukanda da debulunuyor. Ertürk'ün sergisi Kültur Servisi tstanbul Be 5 mayısa kadar sürecek. ğindiğim gibi sözcüğü sözcüğüne anlatılmamalı. Metaforik olmalı. lediyesi Şehir Tiyatroları tarafınÖrneğin bunun "Replikler"de dan dört yıldan bu yana yapıl Ali Haydar konformisl tiyatro ile karşılaştır makta olan "Çocuk Tiyatrofaın masını yapabilirsiniz. Hâlâ düşü Şenlifi"nin beşincisi bu yıl 2230 Pektaş sergisi nüyorum "Replikler"in daha kaç nisan tarihleri arasmda yapılacak. Kültür Servisi Ali Haydar "5. Çocuk Tiyatroları Şenliği'versiyonu olabilir diye. Eger ben Pektaş'm resim sergisi Taksim izleyicinin düşiınmesini sağlıyor ne Şehir Tiyatrolan'nın dışında, Sanat Galerisi'nde 17 nisan sam, onu sarsabiliyorsam, onu Akbank, Türkbank, Halkbank, 1 mayıs tarihleri arasında yer oyunun içinde yer almaya yöneİ Etibank, Ziraat Bankası çocuk tiyatroları ile Elele Çocuk Tiyatro alacak. Anadolu'nun değişik tebiliyorsam, onlara tüm kapılan açıyorsam tiyatro görevini ya su, Özel Emre Kültür Merkezi, yörelerini, ara sokaklarını, pıyor demektir... Oyunculuk ise Özel Işık Sanat Merkezi, AÇOK, evlerini ve ınsanlarını kişide korkunç gerilim yaratan bir AÇT, Tevfik Gelenbe, Sabah Ço resimleyen Ali Haydar meslek. Aktorun rolü insanoğlu cuk KulüBü, İstanbul Üniversite Pektaş, bu sergisinde nun dramına eğildigi zaman an si Devlet Konservatuvan Bale Bö Safranbolu evlerine de yer lam kazanıyor ve oyuncunun di lümü de birer oyunla katılacak. veriyor. Bu sergi, 25. sanat Şehir Tiyatrolan'nın Harbiye yılını dolduran Pektaş'm 16. namizmi boşaldığı zaman moleküllere aynlıyor. dağılıyor. O ar Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nu kisısel sergısi. tık kendi kişiligi ile karşı karşıya ri, Üsküdar Musahipzade Celal, kalıyor. Bu da oyunculuğun Kadıköy Haldun Taner sahnelerinde her gün 11.00 ya da 15.00'te büyüsii... Sanınm sanatçı ile konuşmamız değişik oyunlar sahnelenecek ve saatler surebilecek, ama program oyunlan ucretsiz olarak izleyecek saati yaklaştığı için burada nok minik seyircilere Şehir TiyatrolaANA DİLİNİZİ rı tarafından çeşitli kuruluşlarca talıyoruz, şimdilik kaydıyla... verilen süt, şekerleme, dergi gibi SÎLMEK: armağanlar dağıtılacak. VETİyOCDU Şenliğe Şehir Tiyatrosu "Fareli Köyün Kavalcısı". Akbank Çocuk Tiyatrosu "Anam Eşikteyken, Babam Beşikteyken", Özel Emre Kültür Merkezi "Hayalimdeki DünMER VERDE "Sinemaskop" sistemiyle çekildi. ya", Türkbank Çocuk Tiyatrosu Turkiye Petrolleri Işletmesı'nin "Oyun Bozan Borozan", Sabah CIKAN $A£T: sondaj kuleleri, petrol rafinerisin Çocuk Kulübü "Zumla Karga, de çalışan binlerce işçi, usta, mü Dingolara Karşı", Özel Işık Sanat INöiLİZCE" BİLMEK hendis ve çevre köyleri halkı da Merkezi "Sevgili Dünya", Ziraat oynadı. Petrol arama çalışmalarını Bankası Çocuk Tiyatrosu "Yaraengelleyen yabancı kurumlara kar maz Topik", Tiyatro Elele "Karşı açılan kampanya döneminin bir gadan Çıktık Yola", Halkbank ürunu olan "Toprağın Kanı", Çocuk Tiyatrosu "Oktay'ın ArkaTurkiye'de çevrilen ilk petrol fil daşlan", AÇOK "Avnıpa'ya Avrumi olma ozelliğini taşıyor. Sert ka pa'ya", Tevfik Gelenbe Çocuk TiPEMBERLİĞİKJDE rakterli, çatışmalı, sürükleyici bir yatrosu "Nasreddin Hoca ve Eşehava yansıtan ve Atıf Yılmaz'ın iyi ği", Etibank Çocuk Tiyatrosu "ÇiİNGİLTERÇDE filmleri arasında anılan "Toprağın çek Sokağı", AÇT "Nereye Böyle DİL Kanı", 3. Antalya Filnı Şenliği'nde Minik Tay", adlı oyunlan sergilerken, İÜ Devlet Konservatuvan üçuncu film seçildi. Ünlü yönetmen Feyzi Tuna da ı uh aastası çıl Bale Bölümü de "Mezuniyet SİZ DE Balosu" adlı gösteriyi sunacak. gın bir genci canlaudırıyor. Şehir lîyatroları Çocuk Şenliği ToDAV. 'Madaralı Ödülü' Şemsettin Unlü'nün Kültür Servisi Geleneksel "Madaralı KOman Ödülu"Şemsettin Ünlü'ye verilecek. "Toprak Kurşun Geçirmez" adlı romaruyla bu yılki odulu kazanan Ünlü, 23 nisan günü saat 17.00'de Ankara Sanat Kurumu'nda düzenlenecek bir törenle odulü alacak. Köy enstitüsü emekli oğretmenlerinden Fikret Madaralı ile eşi Fethiye Madaralı tarafından konulan ödül 15 yıldan bu yana veriliyor. Seçici kurulu Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Muslafa Ekmekçi, Mustafa Şerif Onaran, Emin Özdemir ve tlhami Soysal'dan oluşan bu yılki Madaralı Ödiilü'nu kazanan Ünlu'nün "Toprak Kurşun Geçirmez" adlı ikinci romanı, "93 Savaşı"ndan Kurtuluş Savaşına doğru geçen bir "Nehir Roman"ın ikinci kitabı. Şemsettin Ünlü, "Toprak Kurşun Geçirmez"in ardından yazacağı bır uçuncu kitapla "Nehir Roman"ı tamamlayacağını belirtiyor. 1928'de Elazığ'da doğan Şemsettin Ünlü, burada ortaokulu bitirdikte sonra, Kulelı Askeri Lisesi'ne girerek Konya'da okudu. 1948'de bitirdiği Harp Okulu'nun ardından, yüzbaşı ıken kazandığı ODTÜ sınavı üzerıne 196165 yılları arasında "ekonomiistatistik" oğrenımi gördu. 1970'te askerlikten ayrılan Ünlu, 1983 yılından bu yana yazımla uğraşıyor. Şemsettin L'nlu, "Yukan Şehir" romanıyla Orhan Kemal Ödulü'nu almıştı. INöıJZCE tursem Cumhunyet CaO 173 4BEImadaJ IstantKıl 80230 Hılton Olrt narşısı Td (1)146 39 7 7 148 79 43 Tlx 27498 TUSM TR Fax (11132 97 29 VAZACAk VE kONUŞACAkS.NIZ TURK KALP VAKFI Içki ve Sigaradan. duzensiz beslenmeden kaçınınız... 175 12 44/45148 58 66 373 69 57 İngiliz Lisan Okullan Oanışma Merkezi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog