Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4 MART 1989 HABERLER CUMHURİYET/9 YEREL SEÇİM '89 BELEDİYELERİN 5 YILI GÖRÜŞ Ölüm Kütahya 'Baltutanlar'da inecek var ım?' KİMLİK KARTI Şimdiki Belediye Başkanı: Oral Kiper (ANAP) . BILECIK ( Mesieği: tktisatçu Ankara Iktisadi Ticari tlimler Akadem'ısi. BURSA Oomaruç J Bütçesi: 1984'te 1 milyar, 1989'da 20 milyar Hra. GeJirler Genel bütçe vergi gelirleri tahsılatı loplammdan • Tavşaniı > L belediye payı 3 milyar, belediye vergileri I milyar, belediye harçlan 432 milyon, harçlara katüma payı 5<X> milyon, • Emet KÜTAHYA \ kurumlar hasılatı 115 milyon, çeşitli gelirler, ücretler, yardtmlar ve fonlar 3 milyar 630 milyon. Otobiis işletmesi 4 Sımav milyar, Tansa 7 milyar. Borçlan: 2J milyar Hra TEK. İstihdam. 1984: 1000 kişi, 1989: 1100 kişL Gerçekleştirilen projeler Kanalizasyon ve su arıtma lesisleri 8 milyar Hra, 720 bin metrekare asfalt yapımı gerçekleştirildi 2 milyar, Menderes İş Hanı 1 milyar. Devam eden projeler. Porsuk içme suyu projesi için 20 milyar harcandı, yüzde 9O'ı tamamlandı, çevreyolu projesi sürüyor. Toplu konul için 1 milyon 200 bin metrekarelik alan projelendirildi, inşaal başlayacak. Nüfus artışı: 1984: 120 bin, 1989: 150 bin. Partilerin adaylan: ANAP: Oral Kiper, SHP: Emin Karaa, DYP: Halil tbrahim özkara, DSP: Ahmet Atan, RP: Suleyman Canan, IDP: Hacı Koçak, MÇP: Ahmet Karadeniz, Bağımsız adaylar tsmail Planalı, Fazlı Maviler. 1987 genel seçim sonuçlan: ANAP: 25909 (yüzde 40.7), SHP: 8844 (yüzde 13.9), DYP: 16713 (yüzde 26.2), RP: 5680 (yüzde 8.9), DSP: 3146 (yüzde 4.9), IDP: 619 (yüzde 0.9), MÇP: 1622 (yüzde 2.5). de yaşanan ekonomik bunalımın, belediye başkanlığı seçiminde ANAP oylarının düşmesins neden olacağı göruşundeler. Buna karşıhk ANAP, "İklidar partisinden bir belediye daha çok hizmet getirir" sloganına ağırlık veriyor. Kütahya'daki en önemli sorunlardan biri kaçak yapılaşma. Kentin yaklaşık yüzde 35'i kaçak yapılardan oluşuyor. Ruhsalsız evlerin çoğu hisseli arazı üzerine yapılmış. Yeni imar planıyla kenar semtlerde tam bir kargaşa yaşanıyor. Belediye önce tüm arsalardan yuzde 35'lik bölümünün ayrılması gerektiğirıi belirterek, arsanın yüzde 65'inden daha geniş bir alana ev yapmış olanlardan para istiyor. Ancak muhalefet parti adaylarımn, "Biz sorunlan•I2i çözeriz" propagandasının ardından, bu seçimlerde de aday olan ANAP'lı Belediye Başkanı Oral Kiper, "Ben de çözerim" diyerek tapu dağıtımına başladı. Kiper, bu bölgelerde oy kaybetmektense tüm tapuları dağıtarak, yurttaşların kendi sorunlarını kendilerinin çözmesinden yana. Ayrıca para isteme uygulamasından da vazgeçilmiş durumda. Muhalefet adaylarımn "Biz sorunlanmzı çözeriz" propagandasının ardmdan ANAP'lı Belediye Başkanı Oral Kiper, "Ben de çözerim" diyerek tapu dağıtımına başladı. Ayrıca para da istenmiyor. Kütahya'da en çok konuşulan konulardan biri de, Belediye Başkanı Kiper ile tüm meclls üyelerinin ortaklaşa aldıklan arsa. SHP adayı Emin Karaa, "Buraya imar verilmiyordu, ancak bunlar satın aldıktan sonra 1 ayda her şey halledildi. Şimdi başkan ve meclis üyeleri birer daire sahibi" diyor. Yenidoğan ve Özbek dolmuş şoförleri de bu semtten geçerken soruyoriar: "Baltutanlar'da inecek var mı?" HAKAN KARA KÜTAHYA Türkiye'nin linyit komurü üretiminde ilk sırayı alan ve "Türkiye'yi ısılan kent" olarak tanımlanan Kutahya, yerel seçimler öncesi "politikayla ısınıyor." Sokakta, otel lobiierinde, kahvelerde, lokantalarda ve berber salonlarında hep politika tartışılıyor. 1987 genel seçimlerinde Kütahya'da oyların yuzde 40.7'sini alan ANAP, yerel seçimlerde bu oy yüzdesini koruyabilecek mi? Bu soruya verilen yanıt genel olarak "hayır." Ancak ANAP oylarının ne ölçüde düşeceği, sağ oyların dağılımının nasıl gerçekleşeceği konusundaki tahminler büyük farkhlıklar gösteriyor. DYP seçimlerde oldukça iddialı, ANAP oy yüzdesini koruma çabasında; RP, MÇP, IDP adayUrı da oy oranlarını arttıracaklarını soyluyorlar. SHP ise sağdaki liberal oyları almayı.umuyor. Çünku Kütahya'daki sol oyların toplamı seçimleri kazanmaya yetmiyor. 1987 seçimlerinde 3146 oy alan DSP, genel olarak yüzde 4.9'luk payını arturma çabasmda. Seçimlerde özellikle gübre, maden ve enerji sektöründe çalışan işçilerin önemli bir ağırlığı var. Bu nedenle Kütahya'da belediye başkan adayları işçi kesimiyle yakın diyalog kurmaya çalışıyor. Muhalefet parti adayları. işçi kesimin EVSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN Ölüm öten için değil, geriye kalanlar için bir felakettir. Epicııre BankerBako ve Kastelli'nin tasfiye işlemleriniyürüten kurulun başkanı Sezai Onaral anlattı: Bako Kastelli'den uyanık Tasfiye kurullan nasıl ve ne zaman goreve başladı? Şimdiye kadar ne gibi işler yaptılar? Banker olaylarını hatırlarsınız, 1982 yılının haziran ayında Cevher Özden'in yurtdışına gitmesıyle patlak verdi. O zamanlar bankerlere para yatıran büyük bir halk çoğunluğunun mağdurolmasını önlemek ıçın devlet özel hükümler içeren 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi yayımladı. Bu kararname daha çok banker alacaklılarının haklannı güvence altına almak ve onların mağduriyetini önlemek için getirilmiş özel hükümlerden oluşuyor. Başlangıçta kaç bankerin tasfiyesine karar verilmişti? Şimdiye kadar ne kadarı sonuçlandr? Başlangıçta 271 bankerin tasfiyesine karar verilmişti. 1982 haziran ve 83 yılının ocak ve şubat aylarıydı. Şu ana kadar henüz 22 bankerin dosyası tamamen kapanmış, ama bu bankerlerın satılması gereken mallarının satılamaması gibi nedenlerden güçlükler oluyor. Bunların satılması gereken gayri menkulieri üzerinde çeşitli sorunlar var. Mesela hacizler var, bunlar çözülmeden dosyaları kapatmak mümkün değil. Alacak takiplerinden de bir şey elde etmek mümkün değil. Bu dosyaların yüzde 50'si usulen açık gözüküyor, ama yapılabilecek fazla bir şey yok Banker Kastelli ve Banker Bako iki büyük bankerlik kuruluşu idi. Sanırım banker olayımn en önemli iki kişisi bunlar. İkisinin de tasfiyelerin siz yaptınız. Genel olarak anlatır mısına neler yaptığınızr? PORTRE SEZAİ ONARAL 1941 yıhnöa Aiasehır'de | doğdu ' 1958 yılında Manısa iüsesı'm. 1962 yıhnda Styasal | Btlgıler Fakültesi 'nı bitirdi. 7965 yıhnda tıesap uzmanı \ olarak goreve başladı 19731974 yıiları arasmda \ Maliye Bakanltğı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlığı i ve Istanbul 3 No 'lu Menkul Kıymetler Kurulu Başkanltğı [yaptı 198385 yıllan arasmda da Maliye Bakanhğı Hesap Uzmanlan Derneğı Başkanlığı nda bulundu 1984 yılından bu yana Banker Kastelli A.Ş ve yan kuruluslannın tasfıyesı ile gorevlı Istanbul 9. Tasfiye Kurulu Başkanlığı görevını yapıyor. aynı zamanda Maliye ve Gumruk Bakanlığı Başhesap Uzmanı. 1986 yılından bu yana da Bakanlar Kurulu karan ile kurulan "Tasarrutlan Koruma Fonu" Yönetim Kurulu üyelığı ve başkanvekillıği görevlerını yürütüyor. yordu. Ta ki borcunu odeyince mektubu kredisı olarak kullanıye kadar. Borcunu ödedikten yorlar, ama bunların güvencesonra 1985 mayısından itibaren sini teşkil eden devlet tahvilleşirket serbest kaldı ve diğer iş ri sahte. Bu teminat mektuplalemlere normal bir anonirn şir rının da sahteierıni basıyorlar, hakikilerini üç gun sonra satıket gibi devam etti. Bir yandan bankerlik ku yorlar. Hakikilerini tıcarette kulruluşu tasfiye edilirken, Cev lanıyorlar. Dolayısıyla bu yapıher Özden, Kastel İnşaat'ta lan operasyon sonunda bankafaaliyetlerine devam etti. Pe larda tespit edilen dolandırıcıki bu karlı ve borçlarını öde lık 4 milyar lira civarında idi. Temiş kuruluş şimdi niye battr? minat mektupları dolayısıyla da Şöyle düşünün, Kastel İn bir 45 milyar var. Bu şekilde şaat AŞ belki Cevher Özden'in dolandırılan üçünqü şahıslarortak olduğu bir şirketti, ama var. Bu olaylardan sonra bunherhangi bir şirketten farklı de lar yargılandı Cumali Yükçü ile ğildi. Başka bir şirketinin de beraber işte 73 sene hapse borcunu aynı şekilde tahsil et mahkum oldular. Ancak bu patik biz. Borcu tahsil ettıkten raların nerede olduğu merak sonra zaten bu ilişkimiz orta konusu idi. Bugüne kadar yadan kalkıyor. Ama tabii o tarih pılan çeşitli araştırmalar sonucunda henüz tespit edılemete tahsil ettiğimiz parayla şirkemişti. Bu paraların bir bölümütın teslim edilen mal varlığını nün yapmış olduğumuz incelemukayese ederseniz kanaatim meler sonunda bir bankanın ce Kastel inşaat için önemli bir Küçükpazar şubesinde bırtakım mevduat hesaplardan aktarma yapmak suretıyle hamiline mevduat sertifıkası haline iastel İnşaat bizim dönüştüruldüğu şüphesi vardı. kurula 2 milyar 200 Geçen hafta banka şubesinde milyon borcunu 4 yaptığımız tespitler sonucunda taksitte ödedi ve 1985 bu hesaplara aktarılan paralamayısında serbest rın önemli bir kısmının Banker kaldı. O tarihte inşaat Bako'nun paravan firmalarınşirketi olarak başladı. 3 dan aktarıldığı veya adamları tarafından yatırıldığını tespit etsene, konkordato tik. Bu paraların toplamı aşağı noktasına gelmesi için yukarı 2 milyar 584 milyon ciçok kısa bir süre. varında. Fakat hesap, hamiline hesap olduğu için banka sısteimkân vardı. Ancak biliyorsu mı bakımından buna tedbir koynuz aradan geçen 3 sene zar manın güçlüğü ortada. fında Kastel İnşaat yine ödeme güçlüğü ıçine düştü ve bir kon Peki Bako'nun bankerlik kordato talebi ile 9. İcra Tetkik dışında hiçbir şirketi yok mu Hâkimliğı'ne müracaat etti. Ba kendi üstünde görünen? na göre bu noktaya gelinmesi Yok, Bako yalnızca bir için çok kısa bir süre. Bunda kanaatimce hem içinde bulu bankerlik kuruluşu. Bako yani nulan ekonomik konjoktörün Baki Cengiz Aygün, Kastelli'ye hem de şirketin çok uzun vadeli göre çok daha uyanık bir satışlar yapmasının önemli bir adam. Onun yaptığı operasyonlar çok enteresan, akıllara hayetkisi olmuştur. ret verecek işler yapmış. İddia Bako'nun tasfiyesi hangi edildığine göre bunlan bir r o asamada ve Kastelli ile fark manda okumuş ve romanda lan nelerdir? okuduklanm aynen uygulamış. Bako'nun tasfiyesi hiç mal Hangi yazann olduğunu hatırvarlığı olmadığı için sürüyor lamıyorum, ama bu romanı poDaha doğrusu 1983 yılı baştn lis arama sırasında evinde bulda tasfiyesi açıldığı zaman dev muş. Çünkü kendi başına bunlet iki üç günlük bir gecikme ile arı düşünebilecek çapta bir mallara el koydu. O sırada Ban adam değil. ker Bako bütün menkul kıymet Peki son 15 gün içinde leri şirketten kaçırdı. Mal varlı Bako olaymda meydana ge Kütahya'da yerel seçimler oııcesi en çok konuşulan bir başka konu da, belediye başkanı ve tüm meclis üyelerinin ortaklaşa olarak daire sahibi olmaları. SHP adayı Emin Karaa olayı şöyle anlatıyor: "Futbol sahasıran yanındaki 4 bin metre karelik alan özel mülkiyetli. Ancak buraya imar verilmedi. Arazinin sahibi burasını satmaya kalktı. Belediye başkanı iste Battatanlar Kütahya'da belediye başkanı ve 25 belediye meclıs uyesının arsa satın alıp muteahnıöe vererek daıre sahıbı olmaları yoğun olarak ve meclis üyeleri satın aldılar. Bir tartışılan bir konu. Yenıdoğan ve uzbek dolmuş şoförleri buradan geçerken. "Baltutanlar'da inecek var mı" diye soruyoriar. ayda satış, ruhsat, imar sorunu çözümlendi. Arsa 75 milyona satın alındı. Müteabhide verildi. NE DEDİLER? Şimdi belediye başkanı ve tüm meclis üyeleri birer .daire sahibi." HaUl Saleyı Emlo mmmmm* Oral Kİ r Yenidoğan've Özbek dolmuş Caaan tbrahim Karaa / « JÇ* şoförleri bu semtten geçerken, (RP): Ozkara (SHP): "Baltutanlar'da inecek var mı?" Seçmene (DYP): Yerel 1 •* • (ANAP): Burada diye soruyorlar. Bu konudaki desesleniyorum. seçimlerde de ANAP'ın \*%* " C * W Kütahya'da dikoduları sert bir şekilde eleştiANAP'a partinin büyük seçimi aJması ı 9 230 kiloroetre ren Belediye Başkanı Oral Kiper verecefin oyla etkisi vardır.söz konusu kanalizasyon ise, "Her şey yasal. Bir tek daire feda ettiğin ANAP artık değil. Seçim > çalışması sahibi oldum. Bunu bile çok şeylere dikkat et. Türkiye'de gözden SHP ve DYP arasmda • » ** yapıldj. 20 göriiyorlar" diyor. hükümet zamları otomatiğe geçecek. 40 yıidır hep s a | düşmüştür. kilometreük Porsuk içme bağladı. O eli bu otomaükten Kütahya'da belediye, eski Türk partilerin seçim kazandığı Ayrıca suyu isaJe hatlı döşendi. çekmek lazım. ANAP oyları ev lerinin restorasyonuyla olumlu Madenlerden gden kamyoniar Kütahya'da ilk kez bu yıl şimdiki belediye başkanı Kütahya'da düşecek. puan toplarken, giderek artan haSHP oldukça iddiah bir Kfltahya'nın içinden geçiyor. Kütahya'nın temel va kirliliğine karşı ilgisiz kalmaşekilde seçime giriyor. Başlatılan çevre yolu projesi sorunlanna da çözüm sı, yeşil alan konusuna gereken Belediyecilikte hjzmetia kenar getirmerniştir. Şehircilik yüzde 50 oranında bitü. önemi vermemesi, kenar semtlersemtlerden merkeze doğru Küitüre! çalışmaiar yaptık. koausunda ilginç göriişlerle deki altyapı sorunlarını çözemeolması gerektiği Birçok eski evin ortaya çıkacağız. Şu anda Kütahya'da oy mesi nedeniyle eleştiriliyor. görüşündeyiz. Kent • restorasyonunu "batının doğusu" patlaması sorunlarma köklu çözüm gerçekleştirdik. Amacımız, Muhalefet parti adaylan, "Bütdurumundaki Kütahya'yı bekliyoruz. getirip Ktıtahya'yı yaşanılası KiHahya'yı bir külîur ve çede oluşan bu rekor artışla Kübatının incisi haline getirmek ANAP'a şans bip kent haline getireceğiz. sanat merkezi haline tahya için çok daha büyük hizistiyoruz. tanımıyorum. getirrnek. Seçimleri alacagız. metler getirilebilirdi" diyorlar. mPjr Malatya Son genel seçim ve referandumda oy oranını yüzde 58'e yükselten ANAP, yerel seçim adayını belirleme aşamasına kadar rahat konumunu korudu. Ama yeni aday, beklendiği gibi şimdiki Başkan Semercioğlu veya eski il başkanlarmdan Sinanoğlu gibi isimler arasından çıkmayınca hem parti hem de seçmen tabanı karıştı. ANAP Malatya Milletvekili Talat Zengin seçim çalışmalarına katılmayacağını açıkladı. Zengin'e göre ANAP adayı Münir Erkal, Korkut özal'ın hem adayı hem akrabası hem de tarikatçı. Metin Emiroğlu ve Galip Demirel'in tüm parti içi barış çabalanna karşın Zengin'in adayı Sinanoğlu seçimlerde Erkal'ı desteklemeyecek. ENİS BERBEROĞLU MALATYA "Başbakan hemşerisi" olmaya Malatyalıların bağladıkları umut, ANAP'lı Belediye Başkanı'nın hizmet gücünü aşmış. Başkan Seyhan Semercioğlu, "somut bir başansızlığı" olmadığı halde safdışı bırakılmış. ANAP, Jslami kimliği ağır basan genç bir miman aday göstererek seçimdeki rahat konumunu tehlikeye sokmuş. Geçen yıl sadece kayısı sanayii Malatya'ya 100 milyar lira kazandırdı. Egeli ihracatçılan da aradan çıkaran Malatyalı işadamları artık iyice feraha çıktılar. Öyle ki, ünlü işadamı Asil Nadir bile kayısı sanayiine girmenin yollarını arıyor. Kentin yükselen gelir kaynakları lüks otomobillere, gece kulüplerine akarken, kent sakınlerinin Malatya'da yetişen iktidardan beklentilerinin arttığı da gözleniyor. Işte ANAP'tan 1984 yerel seçimini yüzde 53 oy toplayarak kazanan 43 yaşındaki ANAP'lı Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu belki de bu nedenle ANAP'tan SHP'ye kadar tüm partilerin boy hedefi haline geldi. Hakkında herhangi bir ciddi yolsuzluk iddiasına rastlanmayan liberal eğilimli Semercioğlu, "ANAP iktidannın nimetlerinden Malatva'ya yeterince pay çıkaramamaktan" yargılanmış ve bu seçimde "aday gösterilmeme" hükmünu giymiş. Semercioğlunun 1984'te 1 milyar liralık bir butçeyle dcvraldığı belediyenin 1989 bütçesi 18 milyara yükseldi. Belediyeye bu yıl butçe ödeneklerinden 4 4.5 milyar lira aktarılacak. Ûiğer gelir kaynakları su, kira ve hal hizmetlerinden karşılanacak. ANAP'lı belediye son 5 yılda sadece 1 milyar lira tutarında karşılıksız yardım aldı. 300 bin nufusun yaşadığı il merkezinde belediyenin 1200 kişilik personel sayısı da son 5 yılda değişmedi. ANAP'lı belediye goreve başla ANAP evînde zor sevinir KİMLİK KARTI SIVAS Şimdiki başkan: Seyhan Semercioğlu (ANAP) / IÜ Hukuk Fakültesi Yeni ada>la/: ANAP: Munir Erkal, SHP: Fual Ercişli, DYP: Şerafetlin Arpaa, IDP: Hamza Akgül, MÇP: Cumali Pak, RP: Naci Şavalcr, DSP: Abuzer Çiftehan, Bağımsız: Recai Özkan. 1984 bütçesi: / milyar, 1989 bütçesi: 18 milyar lira Gelirleri: Bütçe ödenekleri, kira, su ve hal geliri. borçlan: İller Bankası 'na 10 milyar lira. İstihdam: 1200 kişi Gerçekleştirilen projeler: 20 "Korkut Özal'ın adayı" olan Erkal, bir "tarikatçı". ANAP'ın iki ağır topu, Metin Emiroğlu ile Galip Demirel'in tüm parti içi barış çabalanna karşın, Zengin'in adayı Sinanoğlu, seçimlerde Erkal'ı desteklemeyecek. Sinanoğlu'nun MÇP'ye kayması beklenirken, liberal Semercioğlu da seçim çalışmaları ile ilgilenmiyor. Son sekiz vıldır kentte serbest mimar olarak çalışan ve ANAP'a ancak başkan adayı olduğu gün kayıt yaptıran, eşi türbanlı bir doktor olan Erkal, "milliyelçimukaddesatçı" çızgide olduğunu belirtıvor. tarikatçılık iddialarıuı kesin dille yalanlıyor. Hanım eli sıkmamaya özen gosteren Erkai. eşinin Korkuı Özal'ın oğluyla uzaktan akraba olduğunu söyluyor. Erkal, Malat>alılara, "Ehil bir başkan elinde yelişecek bir bahçekenl" vaat ediyor. Banker Kastelli ve diğer bankerlerin tasfiyelerl için ayrıca özel ihtisas mahkemeleri kuruldu İstanbul'da. ikinci Asliye Ticaret Mahkemesi ve Ankara'da bir özel ihtisas mahkemesi görevlendirildi. Bu olaylarda çok değişik bir uygulama ve yine bir hukuk oluşturuldu bir anlamda. O yüzden bu şekilde kurulan ihtisas mahkemeterine ihtiyaç vardı. Bako'nun tasfiyesi bize 85 yıİarında intikal etti. Ben şahsen goreve Banker Kastelli'nin Tasfiye Kurulu Başkanı olarak 1984 yılının 1 Mart tarihinde başladım ve 1986 sonlarında BanKer Kastelli'nin tasfiyesıni tamamladık. Bu arada çok değişik çeşitli operasyonlar uyguladık. Bizim için en önemlisi Banker Kastelli'nin tasfiyesiydı. 250 bin civarında müşterisi olan, aşağı yukarı Türkiye'nin dördüncü büyük bankası seviyesinde müşterıye sahip ve mevduat bakımından da çok büyük cirosu olan bir şirketti. O yıllardaki cirosu ne kadardı Banker Kastelli'nin? 1982 yılında şirketin cirosu 176 milyar liraydı. O yıllarda doların 175 lira olduğunu düşünürsek, yani cirosu 1 milyar dolar olan bir şirketin tasfiyesi nı yaptık. Burada avantajımız şuydu: Banker Kastelli müşterılerine genellikle mevduat sertıfikası ve tahvil verdiği için tasfiye açıldıktan sonra bunların ana paraları o şirketler tarafından vadelerinde vatandaşlara ödendi. Buna rağmen ilışkıde bulunduğu şirketlere. bankalara ayrıca ihtilaflı olduğu birçok büyük firmalara borçlan vardı. km. su yolu, kanalizasyon ana arter insaalı, hal, 2 itfaıye binası, 23 otobiis dahil olmak uzere 3 milyarlık araç alıını. Yüni)en projeler: Çok katlı oıopark, bui,daypazan ışhanı, Belediye sarayı projesi Nüfus artışı: 100 bin dolaymda 1987 genel seçim sonuçlan: ANAP: Yüzde 58.7, SHP: Yuzde 24.9, DYP: Yüzde 4.5,DSP: Yüzde 3.2, RP: Yüzde 6. dığında ilk olarak su sorununael atarak, kente gelen su miktarmı saniyede bin litreye çıkarmış. Kanalizasyon ana arterleri tamamlanmış, 20 milyar liralık yeni bir içme suyu projesine girişilmiş. Belediye sarayı projesi ise Devlet Bakanı Yusuf Ozal'a ve "tasarnıf onlemleri"ne takılmış. Belediye sınırları içinde herhangi bir toplu konut projesine, arazi sıkıntısı nedeniyle rastlanmıyor. Ama zaten sayıları kente fazla geldiği anlaşılan 450 yapı kooperatifı de ortak bulamamaktan yakınıyor. Son genel seçim ve refeTandum Mektuplu propaganda ANAP belediye başkan adayı Okan Merzeci 70 bin kişiye gönderdiği mektupta seçim programım açıkladı. MERSİN (Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) ANAP belediye başkan adayı Okan Merzeci, kentteki seçmenlere binlerce mektup göndererek seçim programını açıkladı. Güneykent konutları için sıra bekleyen 70 bin kişiye gönderdiği mektuplarda bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda bilgi veren Merzeci, kentteki 100 bin seçmene daha mektup göndererek, "yaptığı ve yapacağı hizmelleri" içcrcn pıu^ram broşurlerini postaladı. SHP belediye başkan adayı Kaya Mutlu'nun da seçmenlere göndermek uzere 75 bin mektup hazırladığı ve bunlan yakında postaya vereceği bildirildi. RP İl Başkanı Alaattin Akbulut, SHP ve ANAP adaylarımn halkla yüz yüze gelmekten korktuklarını ileri surdü. DSP İl Başkanı Ahmet Kaya da "SHP ve ANAP mektupla oy dilenciliği yapıyor" diye konuştu. Liderler nerede? Bugün: Ö/al: Adana'da açılış ve incelemeler, Mersin'de kapalı salonda konuşma (12.30) ve temel atma. İnöntı: Denizli'de bölge ~ toptantısı, gece Salihli'de örgüt yemeği. Demirel: Samsun. Ecevit: Antalya. Erbakan: Boyalıca, Gemlik, Demirtas, Bursa, Orfıangazi. Dursunbey: Balıkesir Aslında ANAP, yeni adayı ile 1987 seçimlerinde yüzde 17.6 orada oy oranını yuzde 58'e yuksel nında oy toplayan RP'ye karşı onten ANAP, yerel seçim adavı be lem alıyor. Bu partinin, Malatyalirleme aşamasına kadar rahat ko spor'un eski kalecisi ve il eski benumunu korudu. Ama yeni aday, lediye başkanı Naci Şavala'nın beklendiği gibi şimdiki Başkan Se adaylığı ile oy oranını yukseltebımercioğlu veya eski il başkanlarm leceği hesaplanıyor. Ama ANAPdan. Rıza Sinanoğlu gibi isimler ın aday scçiminin merke^ kanat arasından çıkmayınca, hem parti CHP oylarını ürkutebileceğine de hem de secmen tabanı karıştı. 35 işaret ediliyor. 1983'ten bu yana yaşındaki, 1979 İTÜ mezunu Malatyalı başbakana verilen bu Yuksek Mıınar Munir Erkal'ın oylar, yeni başkan adayının başkan adayı olması üzerine "Islami" niteliği nedeniyle yeniANAP Malatya milletvekillerin den SHP'ye donebilir. Malatya den Talal Zengin, "Malalya'daki Milletvekili İbrahim Aksoy'uıı ihseçim calışraalanna kalılmayaca racı vc il yöncliminm dcğibliıılnıcğını" açıkladı. Zengin'e göre, sinin saııcısını yaşayan SHP. 1984'teki yuzde 32'lik oy oraııı ile ANAP'a allematil olabilir. SHP Genel Merke/i de bu anali/c uygun niteliklcr taşıyaıı belediye ı">ki işlcınıe mudürlcrindcıı, halcn Yann: ozel NCktorde çalışan Fual KrcişOzai: İskenderun 'da Noksel li'yi aday gösicıdi. Çelik Fabrikası 'nm açıltşı ve 26 marl guııu MÇP \c DYP'nin Adana üzerinden Ankara'ya oyları artarsa. RP'ııin scviııı lıcdönüs (13.30). sapları tularsa \o en oncmlİM Inönü: Salihli'de örgütün "emanel oylar" ANAP'taıı düzenleyeceği gençlik SHP'yegeri doncrsc, A N A P iklitoplantısı, belediyenin darı cvindc bclki dc aııcuk kılpahizmete sokacağı tesislerin yı bir /alcılc scviııcbılccck. Va d.ı açılışı, gece tzmir örgüıünün İsmcl İnönu'nuıı hcykcli \ıll;udıı yemeği. yan baklığı belediye binusıııa > > Demirel: Bursa. gün ilk ke/ gulunıse>CL°ck. Ecevit: İzmir Karştyaka. Erbakan: Kirkağaç, Yarın: Turgullu, Kemalpaşa, Nazillı. taki Cengiz Aygün 'ün yaptığı işler akıllara hayret. Bu operasyonları bir romanda okuduğu söyleniyor. Devlet 1983'te olaya el koyduğu zaman 23 gün geç kaldı, bu sırada onlar da menkul kıymetleri şirketten kaçırdılar. B. Isparta«Sakarya ğı zaten yoktu. Ben bunu, ba len gelişmeler neler? sından ızlediğim kadarıyla bili Son günlerde bu mahkeyorum, ama biz goreve geldik me kararının alınması ile bu ten sonra zaten masada satıla arada malı polis de bir açıdan cak hiçbir şey yoktu. Ancak tahkıkatı sürdürüyor. Dosya yebelli bırtakım alacak takiplerı niden açıldı, cezai işlemler açıvardı. onların da tahsil imkânı sından onlar savcılık kanalıyla Bugüne kadar yaptığımız en sağlanması çok zordu. Çünkü dosyayı yeniden inceliyorlar, yeönemli iş, kısa sürede masada bir kısım alacaklar da göster ni suçlular taspıt ettiler. Adli mabirikmiş olan parayı Türkiye'nin melik alacaklardı. kamlara intikal ettirecekler ve çeşitli şehirlerinde bizzat halkın Vatandaşın mağdur olmama sanırım en az bizim açacağıayağına götürerek ödemek mız dava kadar ilginç bir dava şeklinde oldu. Bu arada bizi en sı için biz banker Bako'yu ön olacak bu da. Bu arada şunu çok meşgul eden en önemli ce piyasa bankerleri arasmda da söylemek gerekir ki memleunsurlardan birisı Kastel İnşa kabul ediyorduk halbuki, yap ketimizde hukuk şöyle veya at Anonim Şirketi'ydi. Bu da tığı iş itibarıyla bazı vatandaş böyle. eninde sonunda işliyor. masaya borcu olan ve ayrı tü lara mevduat sertifikası vermiştı Yapılan bazı şeyler hıç kimsezel kişiliği olan bir anonim ve bu sertifikaların bir kısmı da nin yanına kalmıyor. Bu arada sahte idi. pirketti rahmetli İnönü'nün de lafını ha Banker Bako'nun sahte ' Kastelli, Kastel inşaat AŞ'nin devlet tahvili olayı da var.tırlamakta fayda var: "Bu yüzde 98 ortağıydı. Kararname Bunlar sahtekârfık kovuştur memlekette namuslu adamlar, en az namussuzlar kadar ye göre bunun banker payı, bir masına girmiyor mu? cesur olmadığı sürece hiçbir öz sermaye saptaması sonu Olay çok özetle şöyle şey olmaz." Biz üzerımize dücunda mahkemeden geçirilmiş Bunlar önce hakiki devlet tahve bir karara bağlanmıştı. Bu vili satın alıyortar, bu devlet tah şen görevlerı bu esprı çerçeveşirketin ödemesi gereken para vıllerınin sahtelerinı özel kâğıt sinde yapma çabası içindeyiz. o tarihte 2 milyar 200 milyon cı larla ve özel matbaada basıyor Esas itibarıyla ben Maliye Bavanndaydı ve bu para bir yıl lar Bu sahteierıni bankaya te kanlığı'nda hesap uzmanıyım, içinde dört taksıt şeklinde minat vermek suretiyle kı bun ama 34 senedir hesap uzmanödendi. Biz 1984 mayıs ayında lar Ziraat Bankası ve Halk Ban lığı dışında her ışı yapıyoruz, bu inşaat şirketıni serbest bıraktı kası Kurtuluş şubelermde dabır açıdan bizim için önemğımız zaman laaliyetlerinı bizim yapıldı kredı kullanıyorlar. Bu li ve enteresan bir meslekı dedenetimimız altında sürdurü kredılerın de bir kısmını teminat neyim oldu diyebiliriz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog