Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/8 ** ' BFRLER 28 AĞUSTOS 1987 Baykal için göreve iade utnudu ANKARA (Cumnuriyet Bürosu) Danıştay, ANAP'tan istifa etmesınden sonra Içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut tarafmdan görevden ahnan tzmir Merkez flçe Belediye Başkanı Süha Baykal'ın, 'görevine iade edilmesi' için açtığı davada ilk karannı açıkladı. Danıştay Nöbetçi Dairesi'nin oy çokluğu ile aldığı kararda, yiırutmeyi durdurma istemiyle ilgilı olarak, Başbakanlık ve Içişleri Bakanlığı'na görevden almayla ilgili savunmalarını hazırlamalan için tanınan 15 günlük sürenin bitiminden sonra karar verüeceği belirtildi. Danıştay Nöbetçi Dairesi Başkanı ve bir üye ise, bu surenin verilmesine karşı çıkarak, görevden ahnma işleminin hemen durdurulması için karşı oy yazısı yazdılar. Nöbetçi dairenin bu kararı, Baykal'ın görevine iadesi yönünde umut verici bir gelişme olarak nitelendirıldi. Süha Baykal'ın avukatları Akın Düren ve Ceyhan Mumcu tarafmdan açılan iptal davasında, davah konumunda bulunan Başbakanlık ve Içişleri BakanlığYna memur eliyle iletilen Danıştay Nöbetçi Dairesi kararında, Danıştav Tetkik Hâkimi Belma Kösebalaban ile savcı Sıtkı Gundiiz şu görüşü savundular: "Dava dilekçesinde ileri suriilen iddialar karşısuıda yünıtmenin durdurulması isteginin davahlann birinci sa>unmalannın alınmasından sonra incelenmesinin uygun olacağı düşünulraektedir." Nöbetçi dairenin üç üyesi Gıir DMO grevine TGS desteği tstanbul Haber Servisi DMO Basım Müessesesi'nde 28 gündur grevde bulunan işçitere Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyelerince gıda yardımı yapıldı. Üyelerin araiannda topladıklan paralarla ahnan gıda maddelerini dün grevcüere Ueten TGS Merkez ve tstanbul Şubesi yöneticileri, desleklerinin sOreceğini belirttiler ve başan dilediler. Grevciler ise yeni yasalarla grev yapmanın zoriuklarma değinerek başan için işçi dayanışmasının zorunlu olduğunu vurguladılar. Göztpe'de Ankara Asfaltı üzerinde kurulu DMO Basım Müessesesi'nde çalışan 180 işçi adına Basınlş Sendikası'nca sürdürulen toptusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkılmıştı. öte yandan Seydişehir ve Antalya'da grevde bulunan işçilere ise 13 milyon 500 bin liralık para yardımı yapıldı. Danıştay Nöbetçi Dairesi, tzmir Merkez tlçe Belediye Başkanı Süha Baykal'ın görevden ahnma kararıyla ilgili açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal davasıyla ilgili ilk kararında, yürütmeyi durdurma kararının iptaline ilişkin olarak, Başbakanlık ve Içişleri Bakanhğı'na, savunmalarım hazırlamalan için 15 gün süre verdi. Daire Başkanı ve bir üye ise, oy çokluğuyla ahnan bu karara karşı çıkarak, yürütmenin hemen durdurulması yolunda 'karşı oy' yazısı yazdılar. büz Önbilgin, Selahattin Çelik ve Fahrettin Altın da bu goruşu benimsediler. Uç üye, davalı konumundaki Başbakanlık ve tçişleri Bakanlığı'na savunraalarmı hazırlamalan için 15 gün süre tanınmasını da belirterek şu göruşu savundular: "Dava dilekçesinde açıklanan duruma ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine gore yurutmenin durdurulması isteğinin davacımn görevden ahnması işlemine dayanak teşkil eden belgelerin davalı tçişteri Bakanhğı'ndan getirilmesinden ve davalı idarelerin savunmalannın alınmasından sonra incelenmesine oy çokluğu ile, 2577 sayılı (İdari Yargtlama Usul) Yasası'nın 27/5 maddesi geregince savunmada bulunmak ve iş bn karar geregi verine getirilmek üzere davalı idarelere 15 gün süre tanınmasının ve tebligatın memur eliyle yapılraasına 26 Ağustos 1987 günunde oy birligiyle karar verildi." Nöbetçi Daire Başkanı Yaşar Mermut ile uye Nursel Aymakoglu ise bu görüşe karşı çıktılar ve Baykal'ın görevinden ahnmasıyla ilgili işlemı açıkça hukuka aykın bulduklarını açıkladılar. Mermut ve Aymakoğlu'nun karşı oy yazılannda ise şöyle denildi: "Davanın durumuna ve dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelere gore, tzmir Merkez tlçe Belediye Başkanı olan davalının görevden uzaklaşünlmasına ilişkin olarak dava konusu işlemde soz konusu edilen nedenler, nitelik ve kanıtlama açısından yeterii görülmediğinden görevden uzaklaştırma işleminin bukuka açıkça a>kın bulundugu ve uygulanması halinde giderilmesi güç zarariar doguracagı cihetle soz konusu işlemin ve tzmir Merkez tlçe Belediye Başkanlığı'na yapüan atama işleminin yiirutulmesinin durdurulması gerekçesi duşuncesiyle çoğunluk karanna karşıyız." Süha Baykal, partisiyle ilgili sonınlarının artması üzerine 13 ağustos perşembe günü düzenlediği bir basın toplantısıyla partisinden istifa ettigini açıkladı. Baykal'ın, özellikle ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler ve tzmır Anakent Belediye Başkanı Burhan Özfatura'yı "partiye dind bir görünüm vermekJe" suçlayarak istifa etmesınden birkaç saat sonra, Içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut tarafmdan görevinden geçici bir sure için almdı. Baykal'ın görevinden ahnmasına gerekçe olarak, basına verdiği demeçelerle, Anakent Belediyesi'ni küçük düşürduğü, muteahhitlerle işbirliği yaptığı ve görevini kötüye kullandığı iddiaları gösterildi. Baykal bunun üzerine geçen günlerde Danıştay'a başvurarak, Içişleri Bakanı'nın bu işleminin iptali, öncelikle de bu işleme ilişkin yurütmenin durdurulması kararı verilmesini istedi. Baykal'ın açıklaması Öte yandan, lzmir büromuzun haberine göre, lzmir Merkez tlçe Belediyesi eski başkanı Süha Baykal, görevden alınmasıyla ilgili varsayımlann soyut bulunduğunu belirterek, "Hikim, idarenin yeni somut iddialan varsa bildirmesi için 15 gün sure tanıdı, bu sure sonunda yeni iddialarını getiremezlerse 12 Eylül'de görçvimin başına dönerim" dedi. Suha Baykal dün duzenlediği basın toplantısmda, Başbakan Turgut özal ve Anavatan Partisi ile ilgili ereştîrilerini sıralarken, belediyeyi takunyalılann yonettiğini ve belediyeye dinamit koymaya çalıştıklannı öne sürdu. Merkez tlçe Belediyesi'nin alet ve makinelerinin Anakent Belediyesi'ne peşkeş çekildiğini belirten Baykal daha sonra şöyle dedi: "tdarenin savunmasma 15 gun süre tanındı. tleriye sünilen id Protesto gö8terisi yıkunı durdurdu GEBZE (Cumkuriyet) Gebze'de gecekondulan belediye tarafmdan yıkümak istenen bir grup kadın ve çocuk, Gebze Belediyesi önunde oturma eylemine başladı. Ellerinde "Gecekondumuzu yıkamazsmız", "Bizim de oyumuz var" pankartlarını taşıyan grup, daha sonra belediyenın giriş kapısını kestiler. Sivil polisler ve çevik kuvvet ekipleri gostericilen dağıttı. SHP'den ANAP'a geçen Belediye Başkanı Bülent Atasayan, bazı göstericüerin sorunlannı dinlediklen sonra yıkımlann pazartesi gününe kadar durdurulduğunu söyledi. dialar soyut bulundu. tdarenin yeni somut iddialan varsa bonlan bildirmeleri için tanınan süre sonunda görevime dönecegim. Benden sonra merkez ilçe, Anavatan Parıisi'nce yonetiliyor. Merkez ilçe başkanı Fe>zi Kahraman ile takunyah zihniyet belediyeyi idare ediyor. Ama yapılanlann hesabını soracağım." 56. tzmir Uluslararası Fuannın açıhşında tüm kapılann kapatılarak, halkın yalnızca Lozan kapısmda toplanmasırun sağlandığım, 25 bin üyemiz var diye övünen Anavatanlılann halkın protestosuyla karşılandığını vurgulayan Süha Baykal sözlerini şöyle surdurdü: "Anavatanm inişi Lozan mitingiyle noktalanmıştır. Halk oalan protesto ederek, gerçek amaçlannın onlan dinlemek d«ğil, fuara girmek olduğunu gösterdi. Başbakan Özal, alanda konuşurken 'Bende mangal kadar yurek var' dryor. Onun yürefi mangal da bizimkisi kahveci cezvesi mi? Kavga gunlerine dönmeyelim diyen Ozal, referandumdaki 'hayır'cı vaklaşımıyta kavgayı bizzat kendisi başlatmıştır. Renklerie aynm getiriyorlar. Mavi ozgürlüğün simgesidir. Eğer renkterarası fazilet farkı aranıyorsa, mavi turuncuya gore daha faziletlidir." öte yandan SHP ve DYP'den sonra DSP Genel Başkanı Rahşan Ecevit de Süha Baykal'a gönderdiği mektupta, olayı tepki ile karşıladığını, Atatürkçü ve demokratik mucadelesi nedeniyle Suha Baykal'ı kutladığını söyledi. Izmir'de gözaltı yok Muhalefet partilerinin tzmir yöneticileri, Başbakan özal'm fuar açılış töreninde yuhlanması ve ıslıklanması için, 'Halkın doğal tepkisi' yorumunu yaptüar. İZMİR (Cumhuriyet Ege Burosu) Fuardaki ıslıklı açılış töreninde son derece sinirlenen Başbakan Turgut Özal, önceki gece Muazzez Abacı ile damadı Asım Ekren'in katıldığı Yengeç Restoran'daki yemekte moral kazanmaya çahştı. Başbakan Turgut Özal'm bu "sazlı. södü" eğlenceye karşm, dün Jzmir'den ayrılırken asık yüzlu olduğu göruldü. Vali Vecdi Gönül, açılıştaki olayların sıkışıklıktan kaynaklandığını ve bir tek kişinin bile gözaltına alınmadığıru söyledi. SHP ll Başkanı Şeref Baksık. Başbakan Turgut Ozal'ın 12 Eylul öncesini çağnştırmayı arzuladığmı öne süreren, DYP il başkanı Rıfat Serdaroglu d a , "Özal'm dinlenmesi lazım, fuardaki olaylar tamamen dogal bir tepkinin üninüdür" dedi. 56. Uluslararası îzrnir Fuan'nm açılış töreni sırasında yuhlanan ve ıslıklanan Başbakan Turgut özal, yabancı heyetlerin bulunduğu kokteyle katüdıktan sonra, B. Efes Oteü'ne geldi. Bir sure odasında dinlenen Ozal, saat 11.00'de eşi Semra Özal ile birlikte ajağı inınce, koruma rx>lisleri, "Oıel bir yere gidiyoriar, liitfen gelmevin" diye gazetecileri uyardılar. Ozallar ile Devlet Bakanı Başbakan Yardıması Kaya Erdem ve eşi Sevil Erdem, Yengeç Restoran'a gittiler. Buradaki yemeğe gazeteciler alınrnadı. Bu arada Muazzez Abacı ile saz grubunun ve Asım Ekren ile Osman Yağmurdereli'nin de içeri girdiği göruldu. Yemekteki sazlı sözlu eğlencede moral kazanmaya çalışan Başbakan Turgut Özal ve eşi saat 02.00'de otele döndüler. Dün sabah özel uçağı ile Çiğli Havaalanı'ndan Eskişehir'e, uçan Başbakan Turgut Ozal ve eşini alanda Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahil Aral, ValiVecdi Gonül ve belediye başkanlan uğurladı. Alanda, Karşıyaka Belediye Başkanı Nevzat Çobanoğlu'nun kaçak yapüarm sorun olduğunu belir EVET Mİ HAYIR MI? (Yazar)"Yasaklıların kişiliği bu konuda ikinci Ev " planda kalır. Demokratik bir ulkede boyle bir yasak insan haklarına saygısızhk olur!' Pmar Kür (Yaur): Tabii ki evet. Demokrasi hakkında az çok fikri olanların "hayır"ı Sur: tvet akıllarından geçıreceklerini sanmıyorum. Bu referanduma "evet" demekle gerçek demokrasıye bir adım daha atmış oluyoruz. Abbas Sayar Dalan, iş makinesi dağUU tstanbtd Haber Servisi Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği tarafmdan ihtiyacı olan üye belediyelere verilmek uzere 7 milyon dolara ithal edilen 132 iş makinesinin ilk bölumu dün teslim edildi. Birlığe üye 52 belediyeye dağıtılacak olan iş makinelerinin ilk bölümünün teslimini Anakent Belediye Başkant Bedrettin Dalan yaptı. Sarıyer'in su ve kanal sorunları tstanbul Haber Servisi "Sarıyer'in su ve kanal sorunlan" konulu toplantıda konuşan tSKt Genel Müdürü Atom Damalı, "Boğaz'ın bu yakasında su ve kanal sorunu en geç 1989 yılında tamamen bitecek" dedi. Anakent Belediyesi Genel Sekreten Atanur Oğuz, tSKÎ Genel Müdürü Atom Damalı, Genel Müdür Yardıması Ahmet Orhon ve Sarıyer mahalle muhtarlannın katıldıklan toplantıda konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Ali Sandıkçı, "Su ve kanal sorunları tek tek efe almıyor. tstinye deresinin ıslah çalışmalan bitmek üzere. Bahalimanı ve Tarabya derelerinin ihalesi yapıldı. 1988 yılı sonunda her semte su ve kanal sorununu halledeceğiz. Derelerin ıslahı ise 1989 yılında tamamlanacak" dedi. terek, yeni bir af düşünülüp düşunulmediğini sorması üzerine Özal, "Peşinden vergi affı gibi diger af istekleri gelir. Onun için düşunmuyoruz" karşılığını verdı. Bu arada, Anakent Belediye Başkanı Burhan Özfatura, cumartesi gunu 60 bin tapu dağıtacaklarını ve bunun için bır eğlence duzenlediklerini kimi saz ve ses sanatçılarını çağırdıklanm söyledi. özal, "Birkaç kişi daha çagınn. Cem Karaca'yı falan çagırabilirsiniz" deyince, Özfatura, "Bizim eski tüfeklerle işimiz vok" dedi. Özal, buna "Niye? fyi olur, davet edin" karşılığını verdi. Ali O M H U Ul«s*y (Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalan Genel Başkan Yardımcısı Uluslararası Nakliyatçı/Trabzon) "Ashna bakarsaıuz yasak lılar için referanduma gidilmesine gerek yoktu. Ülkemizin birçok sorunlan çözüm beklerken, biz nelerle uğraşıyoruz. Ben, şu anda dinlemedeyim. Sandıktan çıkacak evet ve hayır oylan da birbirlerine çok yakın Ubısoy: Oylar sayılarda olacak." yakın çıkacak. Atıf Yıfauz Demokrasının varolduğunu kanıtlama adına (yok ama) "evet" diyeceğım. Demokrasinin Yılmazj Evet ileriye doğru " yüruyebilmesi için 'evet" demekte yarar var sanıyorum. Rıza Taşarsn (Bakkal) "Yozgat'ın ve ulkenin ilerlemesi ve kalkınması için esküere hayır demek gerekirî' Leyla Tuca (Genelev patronu) "Ne olduğunu bilmiyorum ki, karar vereyim!' Vali Gönül: Gözaltı yok Başbakan Turgut Özal'ın danışmanlanndan Mustafa Taşar, Çiğli Havaalanı'nda ahnan guvenlik önlemleri nedeniyle Vali Vecdi Gönul'u kutladı. Gönül, ıshklann aşırı kaiabalığm sıkışmasından kaynaklandığını belirterek, "İlk gece kapılardan 270 bin kişi girdi. Kalabalık çok fazlaydı. Bombalı pankart ihbarlan dışında bir şey yok. Tek kişi de gözaltına aiınmadf' dedi. Vali Gonul, Başbakan Turgut özal'a suikast yapılacağına ilişkin ihbarlar konusunda da, "Gazetelere gelen ihbarlar vardı. Tabii bizde de size söyleyemediğimiz şeyler olur. Gerekli önlemleri almıştık" diye konuştu. Anakent Belediye Başkanı Burhan Özfatura ise açılışın "mubteşem" olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Hem parti teşkilatı, hem alana gelen kalabalık açısından açılış muhtemeldi. Lslıklanma ve dalgalanmalara sıkışıklıklar yol açtı. En fazla 15 kişilik bir grup belki 'evet'çiydi. Dikkate alınmayacak kadar küçük bir kalabalıktı. Bu kadar yabancı konuğun önünde oiması hoş değiidi tabii, ama millet çok sıkıştı. Ben törenden memnunum. Şimdi işadamlanna iş düşüyor. Biz 500 milyon harcadık bu kadar >abancıyı geürdik." SHP Izmir tl Başkanı Şeref Bakşık, fuann açıhşında meydana gelen "ıslık" ve "yuhlama" olaymı şoyle yorumladı: "Turgut Özal, Başbakanlıguıı çoktan unutmuştur. Halktan hayır oyu isterken, devletin yansız oiması gereken gücunü kötüye kullanmaktadır. Böylece halkı hem luşkırtmakta hem de halkın tepkisini kışkırtma sayarak yakmmaktadır. Çatışmalı olaylar çıksın istiyor Başbakan. Boylece 12 Eylül öncesini çağnştırmak bu yoldan aklınca evet oylarını azaltmayı duşünuyor. Siniıierini kontrol edemez hale gelmiştir. Anlaşılmıştır ki artık onun başbakanlığı ülkedeki huzursuzlugun baş nedenidir." Hasan Damar davası ANKARA (AA) Yurtdışında faaliyet gosteren Avrupa Milli Görüş Teşkilatı üyelerinden Hasan Damar'm laikliğe aykırt propaganda yaptığı iddiasıyla yargılanntasına, Ankara Devlet Güventik Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme dünkii duruşmada, sanık avukatımn, müvekkiline işkence yapıldığı iddiasıyla sorumlulan hakkında suç duyurusunda bulunulması istemini reddetti. Mahkeme, aynca suç konusu video bantlann ikinci kez incelenmesi ve tape edilmesiyle gOrevlendirilen bilirkişinin raporunun beklenmesini, sanığın tutukluhık halinin devamını kararlaştırdı. CUKUROVA ELEKTRIKA.S. Çorlu Tüpko işçileri adliyvde tstanbul Haber Servisi Çorlu TüpkoTup Komponent Sanayi AŞ'nin işçileri, kunıluşun ıflasından sonra alacaklannı kurtarabilmek için tstanbul Adliyesi'ne başvurdular. Istanbul 6. Aslıye Ticaret Mahkemesi'nin 24.5.1986 kararıyla iflas eden fabrikanm alacaklüan arasında Çorlu ve kuylerinden 250 kişilik bır işçi grubu ön sırada yer alıyor. Binkmiş kıdem tazmmatlan ve ücreılerı ile bırlikte fabrikadan yaklaşık 250 milyon lira alacağı olan işçiler, önceki gün tstanbul Adliyesi'ne başvurarak iflas masasma alacaklannı kaydettırdiler. Isparta'da öncekigünlerde meydana gelen olaylar 13 kişinin tutukhmmasıyla sonuçlanmıştu "Ders kitapları bulunacak" zamanında ANKARA (AA) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu, "Kimsenin endişesi olmasm, kitapların hepsi zamanında bulunacak" dedi. Emiroğlu, yaptığı açıklamada, yıl başında duyulan kâğıt sıkmtısının bütünüyle giderildiğini belirterek, basım işleminde bir gecikme olmayacağını söyledi. Yeni ders programma göre kitaplarda da ileriye dönük bazı düzenlemeler yapılacağını i/ade eden Metin Emiroğlu, "Ağırlıklı olarak okutulacak derslere ait kitapların öncelikle hazirlanmast lazım. Onlar üzerinde çalışmalar yapıhyor. Cmümüzdeki yıl, yeni müfredatı hazırlarsak, ona göre yeni kitaplar hazırlanacak" şeklinde konuştu. 'Olan, emniyet 9 müdürüne oldu BARIŞ KUDAR ISPARTA Başbakan Turgut Özal'm olaylı Isparta mitinginin soruşturması sürerken, Ispartalılar yaptıkları değerlendirmede, "Mitingdeki tahrik edici sözler bardağı taşıran son damUydı ve kabak Emniyel Müdürü Reşal Vural'ın başında patladı" göruşunde birleşiyorlar. Olaylarla ilgili, dört müfettişin Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturması gizlilik içinde yurutulürken, tutuklanan 15 kişinin durumunu bir ust mahkeme inceliyor. ANAP 11 Başkanı Ali Kiraz'a göre, olayların asıl nedenı, "Isparta'da bazı kişilerin kendi siyasi haklannı başkaianna tanımak istememeleri" idi. Kiraz, örnek olarak 1970'te Demokratik Parti'ye 1973'te CHP'ye, 1979'da MSP'ye karşı yapüanları gösteriyor. Ali Kiraz'a göre, "siyasi nezaketsizlik" yapıldı. DYP tl Başkanı İbrahim Gürdal'a göre ise "demokrasiye saygısızhk" edildi. Bunların dışında kalan SHP II Başkanı Ömer Faruk Annç, olavları şöyle ozetledi "DYP'nin protestosunu 'saldırganlık ve baskı' olarak niteledik. SHP olarak tum siyasi partilerin yapacaklan toplantıların yasalann gü Isparta olaylarmın yankısı sürüyor Düovası'na polis teşkilatı GEBZE (Cumhurlyet) Gebze'de yeni kurulan Dilovası Belediyesi'ne polis teşkilatı kuruluyor. Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç, gerekli resmi yaalann geldiğini çok yakında bir başkomiser ve 5 polis memurunun Dilovası 'na gelerek göreve başlayacaklannı söyledi. Liseli Bülent yargılandı tstanbul Haber Servisi Komşusu Nazıka Atlay'ı kasten öldurdüğü savıyla idamı istenen lise öğrencisi f ^HBfefe. Bülent Elmalı'mn (17) yargılanmasına devam edildi. tstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilen polislerin ifadeler'ınin almması için mahallı mahkemelere "talimatname" gönderilmedıği anlaşıldı. Sanık Avukatı muvekkili hakkında tek kanıtın baskı ve işkence ile ahnan polis ifadesı olduğunu anlatarak, kefaletle tahlıye istemınde bulundu * Tahlıye istemini reddeden mahkeme heyeti diıruşmayı tanıklann dinlenmesi için ilerı bır tarihe btraktı. vencesinde, ber türtü saldırıdan uzakta yapılmasmı diliyoruz. Özal'm tutumu, davranışlan 'tahrik" ediciydi. Evet anlamına gelen mavi rengi Yunan bayrağına benzetmesi, nara atması, seviyesiz bir davranıştı. Ruh taastasının yapacağı bir işti. Özet olarak DYP, tertip içindeydi. Özal'm tahrik edici konuşma yaprnası, olayın çıktnasına neden oldu." Öte yandan, ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler, ANAP il başkanlanndan yasaklı lider Süleyman Demirel'i her ilde çiçekle karşılamalannı istedi. Mehmet Keçeciler, gönderdiği telefon mesajında şöyle seslendi: "ANAP sevgi ve kardeşliği pekiştirmek için siyasi kavgadan ve mtanakaşadan uzak duracakör. Özellikle DYP'nin organizasyonlarında biçbir şekilde sertleşmeye gidilmeyecektir. Süleyman Demirel ise her ilde il başkanı ve belediye başkanı tarafmdan çiçekle karşılanacaktır." Bu arada Isparta olaylan nedeniyle tutuklanan 15 kişinin serbest bırakılması için Av. tsmaU Atilla tarafmdan Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz reddedildi. SIR BARAJI SIR BARAJI ve TEMEL HÎDROELEKTRİK SANTRALI ATMA TÖRENİNE BAŞBAKANIMIZ SAYIN DAVET TURGUT ÖZAL Çukurova Elektrik A.Ş.'nin in$a e t t i ğ i temeli 29 Ağustos 1987 t a r i h i n d e , Saat 18.00'de. Kahramanmaraş'ta DYP: Olaylar doğal tepkidir Doğru Yol Partisi îzmir II Başkanı Rıfat Serdaroglu da Başbakan Turgut özal'ın halk gozunde itıbarını yitirdiğini belirterek, "Özal artık bir kenara çekilip dinlenmelidir. Yuhlama ve ıslıklar halkın tamamıyla doğul gelişen bir tepkisidir. Doğru Yol Partisi hiçbir şekilde antidemokratik bir tertibin içinde yer almaz. Olaylan Başbakan provake ediyor. Zaten açılış torenine gelenlerin yüzde 6O'ı içeri bedava girmek için toplanmıştı, yüzde 30'u belediye personeüydi. Özal sadece yüzde 10'luk bir gnıbu toplayabildi. Özal'ın konuşmalannın yabancı heyetler önünde cerayan etmesi uzucudür" diye konuştu. tarafmdan atılacaktir. Bütün ortaklanmız ve vatandaşlanmız törene davetlidirler. Teşrifleri rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog