Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AĞUSTOS 1987 HABERLER CUMHURİYET/7 Bilge Erol MÇP'ye girdi ANKARA (UBA) Karisruhhe eski Konsoktsu Büge Erol, MÇP'ye üye oldu. MÇP Ankan tl Baskanüğı'nda partiyt üye olan Büge Erol, partinin tesküatlanma isürini Abnanya'da sürdürecefini betirttt "BismUlah" diyerek, üyetik formunu imıalayan Erol, şunutn söyledt "Rırti genel başkan yardancuarmdan biriyte birükte btr grup olustururak, Almanya'daki işçiierimize merhaba diyeceğiz. Ben MÇP'ye meçhul asker olarak giriyorum. Hiçbir siyasi heyecarum yok. Abnanya'da yerine gettrmem için Saym Bafbuğ ne görev verirse yapanm." NOTLAR Sahi, kim itti bu korucıdarı? Kız kaçıramndan kan davasına kanşamna, devletin silahını halka karşı baskı aracı olarak kullananma kadar, bu koruculan kim, nasıl seçti? Sahi, kim itti bu koruculan arkalartndan? CELAL BAŞLANGIÇ ~ DtYARBAKIR Köyü basan militanlar, koruculan silahlanyla biriikte caminin önüne toplamışb. Militanlardan biri korucunun elindeki Gl'i aldı. Şöyle bir baktıktan sonra yüksek sesle sormaya başladı: Bu silahlarla mı bize ateş edeceksiniz? Yahu deli misiniz siz? FfirimtntT yok. Cephaneaiz yetersiz... Bir daha geM& mi, topunuzun ayagını bir roketle yerden keseriz. Korucular şaşkın şaşkın bakıyordu. tkinci bir militan yaklastı yanlanna, "Size bir önerbn var" dedi. Korucu silahlannı bırakmalan için köylüleri ikna etmeye gelen militanlann önerisi şuydu: Şbndi İçinizden en iyi silah kullanan iki korucu seçin. Yiiz metre Ueriye geçip silahlanyla mevzilensinler. Bana da bir silah verin ve göziimü baglayın. Bakalım kim kimi vuracak... Birbirine baktı korucular, öneri kabul edilecek gibi değildi. Teröristler, koruculara silahlannı en kısa zamanda bırakmalarını Öğütleyip köyden aynldılar. Eruh'un bir köyünde meydana gelen bu olaydan çok kısa bir süre sonra Milan mezrası basılıp, 25 kişi öldürülürken, köydeki 9 korucu tek bir teröristi bile vuramamış, teröristler ise koruculardan 3'ünü öldünnüştü. Sağ kurtulan korucular, mermilerinin tümunü harcamamıştı. tşte guvenlik güçleri bu durumdan kuşkuluydu. Nasıl oluyordu da o kadar adam köyü basar, bir ucundan girip diğer ucundan çıkar da, köy koruculan hem 3 kayıp verir, hem de diğer korucular Uzerlerinde daha harcanmamış mermilerle sağ kurtulurlardı. Pmarcık baskınında ise teröristler, koruculann tüm mennilerini harcatmış, hayali hedeflere silahlarını boşaltmalanm sağladıktan sonra, köyü basıp bitirmislerdi. Yörede oluşturulan, "gönullu koruculuk" kurumuna üişkin değişik öyküler anlatılıyordu. "Hiç kimseyi zoria korucu yapmadık" yolundaki açıklamalara karşın, köylülerin başlanna gelenler, bunu pek doğrular nitelikte değildi. ' Eruh'ta bir köylü, jandarma karakoluna çağnldı. Komutan "GöniUlü korucu olacaluuı" diyordu. Köylü ise, "Hayır obnam" diye karşı çıkıyordu. Komutan baktı olacak gibi değil, gitti depodan bir G3 çıkardı ve "gönüllü korucu adayı'run önüne attı: Şu andan itibaren bu silah sana zinunetlenmiştir. tster al git, istersen orada kalsın, ama bu silaha bir sey olursa besabuu sana sonuım... Karakol bahçesinde bir süre G3 köylüye, köylü de G3'e baktı. Çaresi yoktu, okunan ölüm fermamnı dinler gibi silahım alıp gitti. Böylece bu tür uygulamalar çok kişinin başına gelmişti. Baskından sonra Milan mezrasına giden SHP milletvekili Şeyhmuz Bahçed, baskından sağ kurtulan koruculara soruyordu: Bu silahı isteyerek mi aldınız? Hep bir ağızdan yanıtlıyordu korucular: Hayır. tçinizde gönüllü olarak silah alaalar var mı? Inanılmayacak derecede yaşlı gösteren bir korucu yanıtlıyordu: Bizde yoktur, ama çevre köykrde bagı bahçesi olmayanlar maaş ugruna aldı silahı eUne. Yalnız bunlann sayuı ikiyi, üçü gcçmez. Milan mezrasını gezerken, bütün yakınlannı kaybeden muhtar Reşit Bestaş'ın kardeşi Bedri, bir korucunun çatışmada nasıl öldüğünü, kan izlerini göstererek anlatıyordu: Bizim korucu bu kapının dibine dayanmış. Duvardaki ve kapı dognunalanndaki kan izierinden beüi Id, buraya dayandıgıııda varahymıs. (Kan izleri koyu kahverengiye dönmüştü yapışüğı duvarda) ama o sırada bir roketatar atmıs terörist. (Kapının üzerindeki döşemede açıian kocaman oyuğu gösteriyor.) Tavan uzerine çökmüş korucu ömer'in. O da evden dısan atmış kendini. Kapının önünde bir el bombasıyla öldürülmüs. (Yerdeki koyuluklan işaret ediyor) Kanı da buraya akmış. Karsı tarafta roketatar var, evi basua çökerdyor korucunun. E3inde el bombası var, dısan çıkar çıkmaz yapıştınyor gırtlagına. Koruculann elinde bir otomaük silah var. Ne yapsın kanusuıdaki bombalı roketatariı düsmana... Milan baslunından sonra nedense en çok kuşku duyulan kişiler dunımuna yine »orucular düsmüştü. Hem PKK korkusuyla yaşadılar, hem acaba PKK ile işbirliği yaptı mı kuşkusunun alünda kalıp, içeriye alındılar. Bir baskının arkasından sırf sağ kaldıklan için tum koruculardan kuşku duyuluyordu. Nasıl seçilmişti? Kim secmişti bu koruculan? Kız kaçıranından kan davasına kanşamna, devletin silahını halka karşı baskı aracı olarak kullananına; artık aşiret çatışmalarında bile devletin koruculara dağıttığı silah kullarulıyordu. Bir de taşıdıklan silahı kuLlanmasını bile bikneyen, "Kim verdi, pat pat diye ses çıkartan boruyu eüme" gibisinden bakan "gönüllü" korucular vardı. Sahi, kim itmişti bu koruculan arkalarından? f ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Demiryolu sözleşmesi, dun törenle imzalandı. Yaklaşık 35 bin demiryolu işçisini kapsayan toplusözleşmenin imza töreninde konuşan Demiryollş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Aadereli, grev olduğu takdirde daha iyi haklar edinmenin zor olduğunu anladığı için toplusözleşmeyi imzaladığını bildirdı. Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy da, kamu otoritesini sarsmaddn taraflann mümkün olduğu kadar yapıcı bir şekilde toplusözleşme masasma oturmaları gerektiğini anlattı. Demiryolu sözleşmesi imzalandı MUan mezrasmda yakmlaruu kaybeden kadıtüara yapacak tek fey kalmıs: Ağlamak, ağlamak... (Fotoğraf: CENGtZ MUMA Y) Korucular boy hedefi Eruh ilçesinin Kavaközü köyünden 15 korucu isttfa etti. TürkYunan sımnnda PKK militanı olduğu belirtilen bir kişi yakalandı. Bingöl'de Gözertepe köyü yakınlarında bir mayının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Haber Merkezi PKK militanlarmm baskını sonucu 25 kişinin öldüğü Milan mezrasında yaşayanlara, bir hafta sonra sadece 900 bin lira para yardunı yapılması, tepkilere yol açtı. Yapıİan yardımın "kefen parası" dahi olmadığmı ileri süren SHP Diyarbakır Milletvekili Şeyhmnz Bahçeci, iktidarın bazı kimseleri zorla korucu ve muhbir yaparak, kasıth olarak birbirlerini "kırdırdıgını" öne sürdü. Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, bölgede terörü önlemede yeni teknolojiden yararlanılacağını açıkladı. Genç ilçesinde yola yerleştirilen bir mayın, 2 köylünün yaralanmasına neden oldu. Edirne'de de Yunanistan'a kaçmak isteyen bir PKK militanı yakalandı. Zeki Aksoy ve Cengiz Mumay'ın haberine göre Siirt Valiliği, Milan mezrası baskınında evleri yanan 3 aileye toplam 900 bin lira yardım gönderdi. Baskından bir hafta sonra gönderilen yardımı yetersiz bulan köylüler, 'Sadece 3 evde yanan buzdolaplannın degeri bile gelen yardımdan fazladır. Yanan 3 evdeki zarar 10 milyon Hnuıın iizerindedir. Üstelik sadece 3 aile zarar görmedi. Baskın sırasında köydeki tiim hayvanlar kaçtı, bunlardan pek an bulunabildi. Gönderilen yardım, bu 3 ailenin başka yere göç etmesine bile yelmez" dediler. "Hayır" kampanyası için su gibi para harcayan iktidarın Milan mezrasında ölenler için adam başına 40 bin lirayı bile bulmayan yardımda bulunmasının vatandaşla alay etmek olduğunu öne süren SHP Diyarbakır Milletvekili Şeyhmuz Bahçeci, şunlan söyledi: "Devletin bölge insanına verdiği deger ortadadır. Bırakın bu paranın kefen parası olmasını, kazılan toplu mezarın hafriyat masrafını bik karşüamaz." Öte yandan, Bahçeci, olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek, iktidan suçladı. Cumhuriyet muhabiri Mehmet Yapıcının haberine göre, Bahçeci şöyle dedi: "Köy konıculuk sisteminin ne kadar yanlış olduğunu, bir süreden beri bu kesime yönelen toplu öldürme olaylan kanıtladı. Hükümet, bu sistemi, böyle olacağını bile bile kasıtlı olarak uygolamaya koydu. Özal 'iti ite kırdınnak' felsefesinden yola çıkarak getirdigi bu konıculuk sistemiyle istediği sonuca ulaşmıştır. Bugün korucu adı altında silahlanan, devletin görevli kaynaklannın yapması gereken istihbarat, muhabiriik, ajanltk gibi görevler zorla yükletilen insanlar, öteki kesimlerie diişman edilmekte, PKK'nın boy hedefi hatine gelmektedir. Bu insanlanmız izlediginiz gibi PKK militanlan tarafından çoluk çocuklanyla biriikte katledilmektedirler. Güneydoğu'daki bu insanlanmızın asü katili Başbakan Özal'dır. FıUi işleyen de işleten kadar sorumludur. Yargılanması gerekir. Hesabını soracağız. Özal istiyor ki, daha fazla insan ölsün ve böylece bu bölgenin niıfusu azalsın. Bu bölgeyi ABD'deki çıkarlanna alet etmesin." zonuüuİBgu var. Aksi halde diinyada yaşananlann uygulanamaması meselesi ortaya çıkar. Bu yüzden her turlu hassasiyet gösterilecektir." rine guvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alında. Tuncelı nü fusuna kayıtlı olan Murat Anrun sorgulama sırasında PKK militanı olduğunu ve Yunanistan'a kaçmak istediğini itiraf ettiği bildirildi. öte yandan, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Selvi bucağı Gerçekli köyü ile Göztepe köyü yakınlarında önceki gün bir mayının patlaması sonucu Yusuf Çakar ve Hüseyin Çakar yaralandı, mayına basan iki eşek de telef oldu. Eruh ilçesine bağlı Bağgöze SHP Milletvekili Bahçeci, katliamlardan ÖzftVı sorumlu tuttu Çiçekçiler parkı düzenleniyor tSTANBUL (AA) Eminönü, Yeni Cami arkasındaki Çiçekçiler parkınm yeniden düzenleneceği bildirildi. Eminönü Belediye Başkanı Hikmet Bozanoğlu, Çiçekçiler parkımn amacından saptmldığım, parkta halen çiçekçilikten başka her turlü mesleğin yapıldığını söyledi. Bozanoğlu, "Hazırlanan projeyle Çiçekçiler parkındı sadece tstanbul halkına fldan, çiçek ve çıçek tohum gibi maddeler satacak ditkkânlar yer alacak" dedi. Sınırda yakalandı TürkYunan sınınndaki Edirne'nin Osmaniye Köyü'ne gelen Murat An, köylülerin ihban iize bucağının Kavaközü köyünden 15 korucunun istifa ettig^ bildirildi. lstifa dilekçelerini Eruh Kaymakamhğına veren korucular halen görevleri başında bulunuyor. Ancak dilekçeler Siirt Valiliği aracılığıyla II Jandarma Alay Komutanlığına gönderildi. Dilekçelerin işleme koyduğu, ve istifalan kesinleşinceye değin görevde kalacakları bildirilen korucuların adları ise öğrenilemedi. Yetkililer bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, korucuların istifaya gerekçe olarak, "silah kullanamadıklannı" ileri sürdukleri belirtildi. Toplu Köy'e DPT engeli Güneydoğu bölgesindeki terör eylemlerine karşı önlem olarak düşünülen dağınık köyleri bir merkezde birleştirme projesine DPT, "ekonomik, olmadığı" gerekçesiyle karşı çıktı. DPT'ye göre 100 haneli bir köy için 4 milyar lira harcanması gerekiyor. Prof. Yenal öldü htanbul Haber Servisi Mimar Sinan Üniversttesi öğretim üyelerinden Prof. Nazimı Yaver Yenal tstanbul'da öldü. 1904 yılında tstanbul'da doğan Nazimi Yaver Yenal, 1932 ile 1969 yılları arasında öğretim uyeliği gorevinde bulundu. 37 yılda yüzlerce öğrenci yetiştiren yüksek mimar Yenal'a bu yılın mar ayında Mimar Sinan Ûniversitesi tarafından fahrı profesörlük unvanı verilmişti. Nazimi Yavet Yenal için Mimar Sinan Ûniversitesi önünde bir tören düzenlenecek. Yenal'ın cenazesi bugün Şişli Camisi'nde kıltnacak öğle namazmdan sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek. UNKAPANI DERSANELERİ KURULUŞUNDAN BERİ BU İDDİAYI TAŞIR. Konularının uzmanı öğretim kadrosu, seçkin öğretmenlerden kuruludur. ÖSS ve ÖYS kurslannda uyguladığı ciddi testler, titiz bir emek sonucu hazırlanmıştır. Sınav denemeleri kolaydan zora doğru gerçeğe uygun, öğrenciyi yanıltmayan, asıl sınavın özünü yansıtmaktadır. Sınav sonuç değerlendirmelerinde en gelişmiş bitgisayar sistemleri kullanılmaktadır. Öğrencilerin tercihlerinde yardımcı olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle de haklı bir üne sahiptir. ÜNİVERSİTE HAZIRLAMA KURSUVRINDA TURAN YILMAZ ANKARA Doğu ve Güneydoğu Anadolu bolgelerinde teröre karşı bir önlem olarak düşünülen ve dağınık yerleşim birimlerini belli merkezlerde toplamayı içeren toplu koyler projesine DPT karşı çıktı. DPT projeye karşı çıkarken, "Ortadan kalduılan nahiyelerin fonksiyonunda yeni yerler kurulması amaçlanıyor. Bu işin ekonomisi yok" gorüşünü savundu. Bu arada "süper vali" Hayri Kozakçıoglu'nun "Güvenlik amaçlı bazı hizmetleri gidebileceği yere kadar götüreceğiz" şeklindekı sözleri de bir DPT yetkilisi tarafından "Vali de bizim göriisümiizü taşıyor" şeklinde değerlendirildi. Toplu köyler ya da merkez köyler adıyla bilinen proje, ilk olarak Ferit Melen'in başbakanlık yaptıgı dönemde gündeme gelmiş, 3. beş yıllık kalkınma planına da geçirilmisti. Daha sonra proje, Bülent Ecevit'in başbakanlığı doneminde yeniden gündeme gelmiş ve köykent adı ile yaşama geçirilmisti. "Köye daha ucuz maliyette kamu hizmeti götüriılmesi"ni amaçlayan toplu koylerin yerine köykentler "köy kalkınmasının, köylünün örgutlenmesi ile saglanmast"nı içeriyordu. Toplu köyler projesi Bülent Ulusu hükümeti doneminde yeniden gündeme geldi ve bu amaçla Türkiye genelinde 616 ilçeye bağlı 4 bin 350 köy, merkez köy kapsamına alındı. Bu merkez koylerin listesini de içeren ve . Resmi Gazete'de de yayımlaan Bakanlar Kurulu karannda bu koylerin, "Kırsal alana yönelik hizmetlerin krası kunıluşlarca belli öncelikli yerleşim merkezleri aracılıgı ile çevre yerleşme lere zamanında ve eksiksiz ulaştınlmasında ve götürulmesinde birügin saglanmasını" amaçladığı belirtilmişti. Bu proje ile dağınık bir biçimde bulunan 52 bin küçuk yerleşim biriminin merkez köyler bünyesinde bir araya getirilmesi amaçlanıyordu. Projenin, Türkiye genelinde uygulamaya konulmasırun maliyetinin çok ytıksek olması nedeniyle, terör olaylanna sahne olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bolgelerinde öncelikle uygulanması hükümetin gundemine ahndı. Buna gerekçe olarak, bu bölgelerde dağınık olan yerleşim birimlerinin korunmasının guç olduğu, bir araya getirilmeleri halinde bunun daha kolay olacağı gösterildi. Ancak, uyguianması duşünülen ve başlangıçtaki "hizmet yoğunlaşmasuu" sağlamak amacından uzaklaşarak "güvenlik"' yönu ağır basın projeye bu kez de "ekonomisinin olmadığı" gerekçesiyle DPT karşı çıktı. DPT'den verilen maliyet hesapları, 1987 fıyatlanna göre 100 haneli bir köyün kurulabilmesi için 4 milyar liraya gereksinim olduğunu ortaya koydu. Projenin Turkiye genelinde uygulanabilmesi için yaklaşık 50 trilyona yakm bir kaynağa gereksinim doğuyor. Bir DPT yetkilisi, konuya ılişkin bilgi verirken, projenin uygulanmasının imkânsız olduğunu vurgulayarak, "Sınır çizgisinin üzerinde yaşayan 10 bin kişi, bu güne kadar sınırdan 600 metre geriye çekilemedi, bu proje nasıl uygulanacak" dedi. Yetkili, projenin "ortadan kaldınlan nahiyelerin fonksiyonunda yeni yerler oluşmasım sağlayacagını" da belirterek, "Madem bunlar yeniden kurulacaktı neden kaldırıldı" diye konuştu. Beraber yaşamak ve Öğrenmek İSTANBUL (AA) Experiment Kültür ve Mübadele Örgütü 55. yıllık olağan konsey toplantıları, 32 ülkeden 70 üyenin katıhmıyla tstanbul'da başladı. Konsey toplantıları hakkmda bilgi veren, Turkiye Delegasyon 'u başkanı Kamil Toros, teşkilatm kâr ve politika amacı gütmedığini söyledi. Toros, Experiment Kültür ve Mübadele Teşkilatı 'nın, UNESCO'nun müşavir üyesi olduğunu belirterek, amacımn din, dil, ırk ayrımı yapılmadan, beraber yaşayarak, beraber öğrenmek prensıbiyle uluslararası kültür değışimini sağlamak olduğunu bildirdi. UNKAPANI OERSANELERİJUTARLI, ÖZGÜN ve CİDDİ BİRDERSANEDİR. BAŞARININ YOLU, UNKAPANI DERSANELERİ'nden GEÇER O S S v e O Y S SN V A I D O I A L RN A •j •• Çine">de turistler soyuldu ÇİNE (AA) Türkiye'yi otostop yaparak gezen Federal Alman uyruklu 3 bayan turisti bıçak tehdidiyle soyan iki kişi tutuklandı. Otospot yaparak Marmaris'ten Çine'ye gelen Bernadette Herget, Diana Despotuor ve Karen Beckbal adlı turistler, konakladıkları tncekemer mevkiinde yollanna devam edebilmek için araç beklerken tsmail Dündar ve Mehmet tçli adlı kişilehn bıçaklı tehdidine maruz kaldılar. Bayan turisılerin direnışiyle karşılaşan iki soyguncu, 100 mark para ile bir teyp ve fotoğraf makinasım alarak kaçtı. Daha sonra guvenlik güçlerince yakalanan tsmail Dündar ve Mehmet tçli, turistlerın davalanndan vazgeçmelerine rağmen tutuklanarak cezaevine konuldu. ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİZE 21 KALEM TEKNİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR U N K A P A N I D E R S A N E S İ M E R K E Z : Manıfaturacılar Çarşısı 5. Blok No: 5662 UnkapanıİST. Tel 519 44 45 519 44 46 519 44 47 519 44 48 519 44 4 9 5 2 6 30 49 527 50 77 526 77 12 527 38 33 K A D I K Ö T ŞUBESİ.AItıyol, Halıtağa Caddesı No. 37 Kat: 2 Kadıkoy İST. Tel 337 60 45 337 20 95 338 56 96 338 88 28 337 08 60 336 17 12 1 Kuruluşumuz ihtiyacı olarak 21 kalem teknik malzeme teklif alma usulü üe satın alınacakür. 2 Bu işe ait $artnameler; a) Çay lşletmelen Genel müdürlüğü, Satınataa Müdürlügü / RİZE, b) Çay Paketleme Fabrikası Müdürlügü ArnavutköyİSTANBUL, c) Bölge Stok ve Satış Müdürlüğü, GUmrük ve Tekel Bakanlıgı yaru E Binası 7. Kat Opera/ANKARA adreslerinden ücretsiz temin edilebüir. 3 Ihalcye iştirak etmek isteyenlerin şartname esaslan dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplannı en geç 10.9.1987 günü mesai saati sonuna kadar Çay lşletmelen Genei Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü RİZE adresinde bulunacak şekilde iadebtaahhoılü olarak göndermeleri gerekmektedir. 4 Postada oluşacak gecikmeler ve telgrafla yapı'.acak müracaaılar kabul edilmez. 5 Kuruluşumuz 2886 Sayılı Yasa'ya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. Basın. 27958 Bakanın açıklaması Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk de, Olağanüstu Hal Bölge ValiliğTnde bir basın topjantısı yaptı. Olaylann önlenmesi için her türlü hassasiyeti gösterdiklerini belirten \avuztürk, şoyle dedi: "Anarşi ve terörle mucadelede yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Biitün mesele vatandaşlan rahatsız etmeden zarariı unsuriann temizleamesidir. Bunun için de mesetenin iizerine fevkalade dikkatli gidilmi$tir. Bu bolgede çagımızın cihazlannın kullanüması BAKIRKÖY ŞUBESİ Istanbul Caddesı No: 30 Kat 1 Bakırköy İST Tel: 571 38 33 561 26 55 571 76 28 571 41 03 583 16 89 583 09 93 İZMİT ŞUBESİ : Fethıye Cad. No: 42 Öztalay Iş Hanı Kat: 3 Tel: 229 96 225 79 169 59 221 21 210 98
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog