Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

?7 OCAK 1987 KÜLTÜRYAŞAM HAYVANLAR İSMAH GLLCEÇ CUMHURİYET/5 Binbir Gece'edep dışı'bulundu Geçen yıl Fatih Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen "Binbir Gece" adlı oyunun bazı bölümleri "edep dışı" bulundu. Oyunda rol alan beş oyuncu para cezasına çarptırıldı. Para cezasına çarptırılan sanatçılar Gülçin Akçay, Hikmet Körmükçü, Hale Akınlı, Oya Aydonat ve Ayşegül Yalçın. İstanbul Haber Servisi Fatih Şehir Tiyatrosu'nda geçen yıl sahnelenen "Binbir Gece" adlı oyunun bazı bolumleri "edep dişT bulunarak 5 oyuncu 1500 lıra para cezasına çarptınldı. Emniyet Mudürluğü'nun ihban uzerine İstanbul Basın Savcılığı tarafından yapılan soruşturma ve Prof. Kayıhan lçel'in verdiği rapordan sonra "Binbir Gece" oyununu oynayan beş tiyatro oyuncusu 1500'er lira para cezasının yanı sıra 2500'er lira bılırkişi ücreti ve 300'er lira da kendilerıne gönderilen bildirimın posta ucreti olmak uzere toplam 4300"er lira tutan para cezasını 10 gün içinde ödemezlerse, yuzde 50 fazlasıyla alınması ıçin sulh ceza mahkemesinde dava açılacak. revsızlik karan verilerek tstanbul Basın Savcılığı'na gönderildi. Beş oyuncu para cezasına çarptırıldı Fotoğraflar kanıt Polisin yaptığı ihbarda, oyundan bazı sahnelerin fotoğraflannın yer aldığı 14 Ocak 1986 tarihli "Şe>'" gazetesi ıle polisin oyun sırasında cektiğı fotoğraflar kanıt olarak sunuldu. Oyundaki bazı bölumlerde söylenen sözleri ve oyunculann hareketlerıni "halkın nezahatini rencide edecek biçimde edep dışı" bulan savcıhk, Prof. Kayıhan Içel'i bilırkişi olarak atadı. Prof. Jçel'in de aynı doğrultuda verdiği rapordan sonra savcılık TCY'nin 576. maddesıne göre Gülçin Akçay, Hikmet Konnükçu, Hale Akınlı, Oya Aydonat ve Ayşegül Yalçın adlı oyunculan 1500'er lira para cezasına çarptırdı. "Ön ödeme" usulu gereğince dava açılmasına gerek olmayan yasa maddesine göre toplam 4300 lira tutan para cezasının kendilerine bildirildikten sonra on gun içinde ödenmemesi dunımunda, yüzde 50 fazlasının alınması için sulh ceza mahkemesinde dava açılabilecek. "Edep dışı" hareketlerde bulunup, aynı nitelikte sözler söyledıklen ıddıasıyla para cezasına çarptırılan tiyatro oyuncularından Gülçin Akçay 4300 lira para cezasını ödemesi üzerine hakkında takipsizlik karan verildi. Diğer oyuncular ise henüz para cezalarmı ödemedikleri için 28 Ocak 1987 tarihinde ifade vermek üzere savcıhğa çağnldılar. Oyunculann para cezasına çarptınldığı TCY'nin 576. maddesinde şu hükme yer veriliyor: "Blr kimse edebe mnhalif bir suretle halka görunür veya bir yerini gösterir veyahut soz, şarkı ve sair suretle halkın edep ve nezahatine tecavüz ejierse..." PİKNtK PİYALE MADKA V/SflHÎ, ( R.ÜYALAR.IN V R.ENKÜ HAY/R. HBP SİYAH RÜYA HIZLI GAZETECİ NECDET ŞEN İhbarsonucu Geçen yıl Fatih Şehir Tiyatrosu'nda ve "Gençlik Gunleri" dolayısıyla Harbiye Muhsın Ertuğrul Tiyatrosu'nda sahnelenen Fransız yazar Richard Soudee^ nin yazdığı, Akil Aksan'ın Turkçeleştirdiği ve Luiz Menase'nın sahneye koyduğu "Binbir Gece" SANA TÇILARA PARA CEZASl Ayşegül Yalçın ve Gülçin Akçay, para cezasına çarptırılan sanatçılar arasında. Gülçin Akçay, cezasmı ödediğinden hakkmda takipsizUk karan almdı. Diğer oyuncular ise, cezayı odemediklerinden ifade için savcıhğa çağnldılar. oyunu hakkındaki soruşturma, tstanbul Emniyet Müdürlüğü Guvenlik Şubesı'nın ihban sonucunda açıldı. önce Fatih Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan ıhbar, Fatih Şehir Tiyatrosu binasının İstanbul Savcılığı'nın yetki alanına girdiği gerekçesiyle gö Türk müziği yorumcusu thsan Özgen Metropolitan'da çaldı Klasik Türk Müziği yorumcusu, kemençeci İhsan özgen, "The Eurasian Ensemble" eşliğinde Metropolitan Sanat Müzesi'nde çaldı. Kalabalık dinleyici topluluğu, iki saate yakın süreyle Ortadoğu'nun "jazz"mı dinledi. ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK "The Eurasian Ensemble" eşliğinde klasik Türk müziği yorumcusu thsan Özgen New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde kalabalık izleyici grubuna iki saate yakın süreyle Ortadoğu'nun "jazz"ını dinletti. Hemen hemen sadece yabancılann bulunduğu izleyici grubu bu süre boyunca artan bir ilgiyle kemençenin neşesini, ıstırabını, şikâyeüerini, onunla sohbet eden tanburu, ud, rebab ve kudümleri izledi. 1979'da "The Eurasian Ensembk'i kurarak "Klasik Doğu Müziği" konserleri veren gruptan Feridun Özgören, Robert Labaree ve Frederick Stubbs, thsan özgen'e eşlık ettı. Uç bolümden oluşan konserin ilk kısmında thsan özgen solo olarak kendı yonımlannı sergiledi. Ardından ikinci bölümde tsmail Dede Efendi'den, Nedim Ağa'dan, Tanburi Cemil Bey'den eserler yer aldı. Üçüncü bölumde ise DUhayal Kalfa'dan, Tatyos'tan, Neyzen Yusuf Paşa'dan ve Veli Dede'den eserler sunuldu. Konser programında "Yeni CemD Bey" olarak isimlendirilen İhsan özgen, New York'un en eski ve tarihi kilisesi "St. John's the Divine"da verdiği konserle tanınıyor. Aslen istatistikçi olan ve bir süre önce Boston'a yerleşerek klasik müzik ve yanı sıra ebru çaiışmalarını sürduren Feridun özgören ile birlikte Wesleyan Üniversitesi'nde sık sık konserler veriyorlar. özgören'in "Earasian Ensemble"ındaki diğer uyeler ise, muzik çahşmalannın yanı sıra etnomuzikoloji üzerine ders vermekteler. Grubun elemanları müzik aletlerini kendileri yapıyorlar. örneğin, özgeren konserde kullandığı tanburu İhsan özgen ile mektuplaşarak yaptığını belirtmekte. Turİuye'nin klasik ve sufı muziğini sergilerken oluşturdukları anlayışı İhsan Özgen şöyle dıle getiriyor: "Biziın müzik söze dayalı bir muzik. Biz bundan saz muzigi çıkarmaya çalışıyoruz. Baülı bir çalışma terbiyesi içinde bu müziği sahneye koyuyoruz. Bugıin izlemiş olduğunuz muzik artık alaturka degildir. Bana kalırsa alaturkalık, adamsendecîlik, disipiinsizlik ve dagmıkkktan başka bir şey degildir. Bö>le bir anlayış. Üçuncu Selim'den beri mevcuttur. 6O'lı yülarda bir açılma, bir patlama olmuştur, ama kendi çelişkisini çözememiştir. Biz bir felsefeyi müzik anlayışı içinde kendi disiptiniyle sahneye koyuyoruz." özgen öte yandan gösteri sırasında "icra edilen müziğin" "yüzde ellisinin emprovize" olduğunu belirtirken, "öyle ama, onun da kendi kurallan var" diyor. Konserin başlangıcında "Eurasian" grubunun uyelerinden Frederick Stubbs'ın yaptığı ve "violo gailo" denilen bir çalgıyı ÇİZGÎLİK KÂMtL MASARACI Ortadoğu'nun 'jazzhNew }brk taydı ilk kez deneyen İhsan özgen, "Bunu özellikle yaptım. Bu muziğin esnekligini gosterebilmek için. Öyle bir espriydi. Aynı jazz gibi" diyor. Türk klasik ve sufi müzığinde kullanılan aletlerin çok çeşitli olabileceğini söyleyen İhsan Özgen geçen yıl konservatuvarda verdiği bir ders nedeniyle bu aletleri derinliğine araştırma imkârn bulduğunu belirtiyor: "Bütün bunlar öyle yerlerden o>le şekilde turemekteler ki, ne musikinin kendisine ne de aletlere bir millijet bulmava çalışmanın bir yaran olacagı kanısında değiUm." Aynı zamanda bir etnomuzikoloji uzmanı olan "Eurasian" grubu elemanlaruıdan Robert Labaree ise, Doğu müziğini tanımlarken şunlan söylüyor: "Kurallan son derece degişik bambaşka bir muzik. Ogrencilerime ilk tanımı yapmak için senfoni ik karşılaştınyorum. Bana kalırsa, bn müzik koskoca bir senfoninin basbnlıp bastınlıp bir cümleye indirgenmiş hali. " LabareVnin uzmanlık alanı onuncu yüzyü Avrupa müziği. "The Eurasian Ensemble'ın 1985 yılında oluşturduğu program ise 13. yüzyıl mistiklerinin çaiışmalarını kapsamakta. ttalyan Katolik Jacopooe da Todi ve Yunus Emre'den ahnan örneklerden oluşuyor. 9 AĞAÇ YAŞKEN EĞtlİR KEMAL GÖKHAS TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAX 27 Ocak MAHARANI TRENE BINIYOR!. 195O'DE BUGUN, UlhlbıSTAN'DA, UDAIPUK. MıHRACESI VE £Şlt OUZEMLENBKI BıR AV PART1SINE KATlLMAK UZ£RE roLA ÇtülP, OHCE TKSA/E BlNOL MIURACEIMRJH YÖNETIMPB OLPUKLAR.I SlHALARDA OLASAN SAYILAM Bu TUR &EZiL££iN OZSüM YANLARl VASOI </B BATi DUHYASI ıÇıN ÇOK. IL&iNÇ SAHUELER TEK. RAH.LA\UIRDl "fZATPOT* PRENSUKLERl ARASIMDA EU YÜKZEK SAY6IUUK bUZEYıNOE BuLUNAN UPAIPUfi UlHHACESlNiN £Şl(MAHARAUI dEMlRCn) İÇİN, HAUC/N BAKtŞLA&NpAU KAÇMA/C ÖNEKjtU BİR &EL£HEtm. KAPALl S'/f OTVMOBtLLe 77SEMIN fŞAPlSIMA GELEN 1U4HARAN), CEU BoyUTZABDAKl BİR PUROA (Otmj) İLE SASLAA/AAJ G1ZLI OürAMOA TR£ME BıUıYOROU. PUeDAM/M ÇBVREGl OE SIICI EMMtYET ICÛRt>ONU ALTfNM TU7VLUYO/5PU. Çizgilerle Sanat Kadınları lîlusal ve uluslararası yarışmalarda 13 odul alan Necati Abacı'nın "Çizgilerle Sanat Kadınları" Ankara Yaratım Sanat Galerısi'nde ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Necati Abacı'nın "Çizgilerle Sanat Kadınları" adlı sergisi dun Yaratım Sanat Galerisi'nde açıldı. 1958'de Mut'ta doğan Abacı, 1981'de istanbul Devlet Tatbiki Guzel Sanatlar Yuksek Okulu Grafik Bölumu'nü bitirdi. 1973 yılında ilk karikaturu yayımlanan Abacı, aralarında Hacettepe Unıversitesi L'luslararası Karikatur Yanşması'nda (1979) ozel ödul, İtalya Pescara'da Uluslararası GrafikMizah Yanşması'nda (1982) "La Voüe Ödülu", Milliyet Sanat Dergisi Abdı Ipekçi Karikatur Yanşması'nda (1986) mansıyon, Almanya'nın Dıusburg kentinde duzenlenen Ulublararası Karikatur Yarışınası'nda (1986) juri ozel odulu, Uluslararası Sımavi Karikatur Yanşması'nda (1986) buyuk odullerden biri olan Erol Simavi Ozel Ödulü ile Hurrıyet Vakfı Altın Plaketi'nin de bulunduğu çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda on uç odul aldı. Abacı'nın bir yapıtı da 1981'de Gabıova Dunya Gulduru Muzesi'ne alındı. 1982'den bu yana Turkiye'nin ünlü kültür ve sanat adamlannın portrelerinden oluşan "Çizgilerle Sanat tnsanlan" adlı çaiışmalarını tstanbul'da iki kez olmak üzere, Ankara, Antalya ve lzmir'de beş kez sergileyen Necati Abacı'nın "Çizgilerle Sanat Kadınları" sergisi 15 marta kadar izlcnebilecek. 50 YIL ÖNCE CumhuriYet Meyva fidanları Bu sene Buyukdere meyva enstıtusü ve fidanlığından tstanbul halkma venlen fidanlarm sayısı iki binı geçmıştır. Bu fidanlarm hemen hepsi memleketın muhtelıf yerlerinden getirilmiş ans fidanlardır, meyva ağaçlarından aşılanmıştır. Enstitunun teşekkülunden beri tevzı edilen fıdan sayısı 4050 binı bulmuştur. Fidanlık yalmz tstanbula değıl Ankaraya da bırçok fıdan göndermiştır. tstanbulda son senelerde fıdan dikme işı tasavvur edılemeyecek kadar çoğalmıştır. Enstıtu bu fidanları şu fıatlara satmaktadır. Aşılı fıdanlar bir yaşında birinci boy 10, ikinci boy 7.5 kurus, uç yaşmdakiler 30, dört yaşmdaküer 40, beş yaşmdakiler 50 kuruştur. Bundan başka çekirdekten yetişme ahududu, frenk uzumu birinci boy 5, ıkıncı boy uç kuruştur. Ayrıca yabanı meyva fidanları da satümaktadır. Muesseseye gidemeyenler muracaatlerim tstanbul Zıraat Mudürluğune yapabıleceklerdır. Satış marta kadar devam edecektır. 19361937 senesmde satılığa çıkarılan fıdanlar şeftalı, kayısı, elma, armut, kıraz, vişne, erık, cevız. ıncir, ayvadtr. 27 Ocak 1937 Farrerm son zamanlardakı neşriyatı butun memleket halkını mtiteessır etmış ve matbuatın neşrıyatma zamimeten şehir halkından bazıları Beledıyeye muracaatle Claude Farrere izafe edilen caddedeki levhanın kaldırılmasını istemıştu Beledıye çok yerinde ve haklı olan bu muracaatı nazarı dıkkate alarak levhayı kaldırmıştır. Şehir meclisı toplandığı zaman buraya yeni bir isim verılecektir. Haber vehldığıne göre Beledıye rıyaseti yenı ısmın "Nuri Conker" olmasım Meclise teklif edecektır. 19371987 konacaktır. Yolcu salonunun yapılacağı sahadakı bınalarm yıkılmasına bir haftaya kadar başlanacaktır Salonun projesı Avrupa lımanlanndakı en modern yolcu salonlan goz onunde tutularak hazırlanımştır. Bmamn onumuzdeki sonbahara kadar bıtirilebıleceğı zannolunmaktadır Yenı salon bıttıkten sonra ecnebı vapurları Tophane tarafına değıl, bu sahanın onundekı rıhtıma yanaşacaklardır. Eskı yolcu salonu bozulacak, orası da son sıstem bir antrepo halıne konulacaktır. Enstitude ayrıca bir amelı bahçıvan mektebı vardır. Burada okumakta olan kadın ve erkek bahçıvanlar bu sene ilk olarak dıploma alacaklardır. Ankarada yapılacak radyo istasyonu Ankarada yaptınlacak olan yenı radyo ıstasyonunun inşaası ıçin birçok buyük fırmalar tarafmdan teklıfler yapılmaktadır. Orta ve kısa dalgalar uzerinde neşriyat yapacak olan bu yenı ve büyük ıstasyonun mşaasına talip olanlar arasında Almanlar ve Amerikahlar da vardır. Nafıa Vekaletınde bu işle meşgul olmak uzere bir komısyon teşekkul etmiştır. Gelecek olan teklıfler kısa bir zaman içinde tetkık olunduktan sonra icab eden şartnameler hazırlanacak ve inşaat munakaşaya konacaktır. Claude Farrer Fransız muharnri Claude Beyoglund» L 0 N D R A Bırahanntnda g joıugruj uvrııegı neği(4%FAD) Türkiyf ninengençfotoğ HAMİYET1: r~ Lıman ışletme ıdaresı Galatada asn bir yolcu salonu ınşa etmek ışıni tacıle karar vermışttr Yenı volcu salonunun aylardan beri hazırlanan proje ve planları tetkık edılmek uzere Beledıyeye venlmıştır. Proje ve planlar Beledıyece Tetkık edıldıkten sonra Safıa Vekaleiıne gonderılecektır Yenı bına, çınılı rıhtım hanıle merkez rıhtım hanı arasındakı saha içinde yapılacak ve 300 bin lıraya çıkacııktıı Gene merkez rıhtım harıı onu ve cıvarı suslenecek, burava Alaturk 'un guzel bir busıu Galatada yapüacak asri yolrıı salonu KANZUK MEYVA TUZU K«BJuk aırrva tura ro ho| OMTM aıttvbnl* ••urlanmıf • h«n lulr *a>r Kuıı ırmitİM«f*fc \uemit tutitk n rudılıa Ukfr t M . I U l KANZl'K ECZAMSJ ••«tkı • Luakul rtmjdemeği. Kurulaü altı buçuk ay olan ANFAD'm 22 üyesiyle bir süre önce açtığt sergi büyük Ugi g&dü, Hatice Boztepe'nin fotoğrafının da yer aldığı sergide sanatsal ağırlıkb yapıtlann sergilenmesinmözen gösterildi. Bu arada, ANFAD fotoğraf kurslan da düıenliyor. tlk donemine 16 kursiyerin ktadtUğı kurslann ikinci dönemi bu ay basladı. Dernek Baskanı Safai Özer, fotoğraf sanatmın bütün ömât sanatlar gibi tnsana yasama sevinci aşıladtğım vurguluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog