Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8 NİSAN 1986 EKONOMİ CUMHURÎYET/9 TURKIYElden Dıracatı teşvik sisteminde yenilik ANKARA (••.) thracatı teşvik bdgesi kapsamında yapüacak gümruk muafîyetü ithalat karşılığı ihracatta, net dövız gjrdısı Ozennden vergi ladesı yapılacak. DPT Teşvik Uygulama Baskanlığı'nın dunkü Resmi Gazete'de yayımlanan ihracaü teşvik tebligi, "tefvik bdgesi ikracaU öde•ecek vosl b M ı i ı besabuda, üıncat karplı|ı satbuaa mtt dftriz glr' hükme bağladı. Tebliğe göre, net döviz girdisinin hesabında, sigorta, komisyon prim, risturn gjbi adlar altında yapılan her tdrttt doğrudan ya da dolaylı ödemeler, "ihrmcat karpkgt dövtz Man"ndan ındirilecek. thracatta vergi iadesi matrahı, gümrüksttz ithal girdisi oranı dikkate aunarak hesaplanacak. Bu matrah üzennden, "ihracatta vcffi mdesf karanyla belirlenen oranlar üzennden vergi iadesi Vjemesi yapılacak. thracatı teşvik belgesme dayamlarak düzenlenen itoal müsadelerirun kullanım suresı 6 ay olarak behrlendı. Aynca, bankalara bu süreyi ıhracau teşvik belgesı süresı sonuna kadar uzauna yetkisi de verildı. Bu sürenin üzenne çıkan uzatma talepleriru ıse DPT karara bağlayacak. Tebuğın uygulamasına 1 Hazıran 1986'da baslanacak. Türkiye 5 yılda % 30 yoksuüaştı Ekonomi Servisi Dünya Bankası'nın 107 borçlu ülkeyi kapsayan "Kalkınma ve Dış Borç Ödemeleri" başlıklı raporunda yer alan tablolar, Türkıye'nin 1979'dan sonra dolar bazında milli geliri en fazla gerileyen ve en hızh yoksullaşan ulkeler arasında bulunduğunu gösteriyor. Borçlu ülkelenn Gayri Safı Milli Hasıla (GSMH) rakamlarını dolar olarak ifade eden tabloya göre, Turkiye'nin 1979 yıhnda 70.8 milyar dolara kadar yukselen GSMH rakamı 24 Ocak Kararları'nın gündeme geldiği 1980'den itibaren hızlı bir gerileme göstenyor. 1983 ve 1984 yıllarında da süren bu genleme sonucunda 1984 sonunda Turkiye'nin GSMH rakamı 50.1 milyar dolara kadar düşmüş görünüyor. Başka bir ifadeyle 24 Ocak Kararlan'nın uygulandığı ilk beş yıl sonunda Turkiye'nin milli gelirinde yüzde 30'luk bir gerileme gözleniyor. Dünya Bankası'nın tablosuna göre 197079 döneminde ise Turkiye'nin GSMH'sı dolar olarak sürekli artış gösteriyor. 107 ÜLKEDEN 31't YOKSULLAŞTI Aynı dönem içinde pek çok borçlu ülkenin dolar olarak GSMH rakamlaruıı büyütmeyi başardıkları ve 107 ülkeden sadece 31'inde zenginleşme değıl, yoksullaşmanın gündeme geldiği göruluyor. En çok yoksulla Dünya Bankası'nın 107 borçlu ülkeyi kapsayan raporu: Dünya Bankası'nın "Kalkınma ve Dış Borç ödemeleri" başlıklı raporuna göre Turkiye'nin 1979 yıhnda 70.8 milyar dolara kadar yukselen GSMH rakamı 24 Ocak Kararlannın gündeme geldiği 1980'den itibaren hızla ÇEŞtTLİ ÜLKELERDE GSMH gerileyerek NASIL GELİŞTİ? (MİLYAR DOLAR) 1984 sonunda iflTf 50.1 milyar 9.4 18.1 93 dolara kadar :... 19.5 31.9 64 düştu. 30.5 49.6 63 Milyar dolar 80 . 70 . 60 50 40 M * a Bankast'na fftre Tflridytfniıı nriHİ geliri (GSMH) nasıl gellştt? înşaat maüyetinde yılük enflasyon yüzde 100 Baymdırlık ve lskân Bakanlığı'nın tebliğinde, geçen yıl 35 bin 451 lira olan üçüncu sınıf sosyal konutların metrekare birim inşaat maliyeti, bu yıl 70 bin lira olarak saptandı. Geçen yıl 3.5 milyon lira olan 100 metrekarelik bir sosyal konutun inşaat maliyeti 7 milyon liraya yükseldi. Konut kaloriferli ise bu maliyet 8 milyon liraya çıkıyor. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosa) İnşaat maiıyetlerinde enflasyon geçen yılın nisan ayından bugüne değin yüzde 100 oranına ulaştı. 1985 yüı nisan ayında sosyal konut inşaatı metrekare maliyet bedeli 35 bin 451 lira iken, bu yılın nisan ayında 70 bin liraya yükseldi. Yüz metrekarelik kaloriferli sosyal konutun maliyeti ıse şu anda 8 milyon lira. Bir yıl içinde konut maliyetindeki artış yüzde yüzü bulurken, Toplu Konut Fönu'ndan verilen krediler ıse aym oranda arttınlmadı. Baymdırlık ve tskan BakanlığVnın, yapılann 1986 birim malıyetlerini ıçeren teblığı Resmi Gazete'de yayımlanarak yurürlüğe girdi. Tebliğ ile, uçuncü sınıf (A) gnıbu yapılardan basit otel ve moteller, basit spor tesisleri, basit apartmanlar, kalorifersiz sosyal konutlann metrekare birim maliyeti 70 bin lira olarak beürlendi. (B) gnıbu yapılardan okullar, cezaevleri, küçük sağlık tesisleri ve postaneler, kaloriferli sosyal konutlar ve apartmanlann metrekare birim maliyeti 80 bin lira, dördüncü sınıf (A) gnıbu yapılann maliyeti 90 bin lira, (B) gnıbu yapılann maliyeti 100 bin lira(yüksek nitelikte konut ve apartmanlar, orduevleri), (C) grubu yapılann maliyeti 120 bin lira(hastaneler,radyoTVbınaları, otel ve moteller). Tebliğe göre, beşinci sınıf (A) grubu yapılann maliyeti 150 bin lira (büyükelçilik yapılan, vali evlen, üst düzey yönetici evleri), (B) grubu yapılann maliyeti 180 bin lira (konser salonlan), (C) grubu yapılann maliyeti ise 210 bin lira (büyük oteller, büyük radyoTV binalan, opera binaları) oldu. Sumerbank heyeti Kula'yı inceleyecek İZMtR, (Cumhuriyet Ege Bnrosa) Fasoncu işverenin işi bırakmasından sonra kapatılan Kula Mensucat'ın Sümerbank tarafından işletflmesi için yapılan öneri sonucu bir heyetin fabrikada incdeme yapacağı bildirildi. Iflas masası yetkilisi Avukat Kemal K v t u g ı ç , hükümet düzeyinde yapılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini, Kula Mensucat'ın Sümerbank tarafından işletilmesi önerileri üzerine Devlet Bakanlığı ve Sümerbank Genel Müdürlüğü'nden üç kişiden ohışan bir heyetin fabrikayı gezeceğini söyledi. Aral: Libya'da işler yolnnda ANKARA, («a.) Libya'da iş yapan Türk müteahhitlerine yılbaşından bu yana bankaalık anlaşması çerçevesinde 127 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Cabit Aral, Libya'nın aym zaman diliminde Türk müteahhitlerine yaklaşık 750 milyon dolar değerinde yeni iş verdiğini bildirdi. Gelişmelen değerlendiren Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, "Işler yoiunda" dedi. Aral, yeni iş alımında iki ülke arasındaki bankaalık anlaşmasının etkili olduğunu jelirterek, şunlan söyledi: "Türk miteabhitler tarmfındmn baasnlamayan ve bu nedenle ttalymnlar, Abnanlar, Güney KoıdOer *eya Çinlilere verilen işler, dnrdurnlop tekrer bize verümeye basbâdL Yaklaşık iki, iki buçuk sydan beri dnram böyte. Aşagı ynkan 750900 milyon dolarlık yeni iş bn sekiMe anndı. Ubya'mn TMrk muleabbitlerine yeniden is remesiııin nedeni, kendOerinin Meytct|l iç kaynak sornnnnn biztan haHetmlş olmamız," 107 borçlu ülke arasında en çok yoksullaşan ülkeler arasında Zaire, Yugoslavya, Fildisi Sahili ve Uruguay'dan sonra beşinci sırada Türkiye yer alıyor. 21.2 19.7 49.4 132.8 64.5 131.3 14.2 29.5 18.8 228.7 20.1 39.7 48.3 70.8 .68.3 Kajmk: Dttya Baskaa, DetrtSerrfc*." 33.6 30.1 70.8 183.3 81.1 165.4 16.5 322 19.7 197.9 17.4 33^ 38.6 50.1 .40.5 58 53 43 38 26 26 16 9 5 13 13 16 20 29 41 24 OCA< YIIJJRI 20 10 7 0 71 7 2 7 3 74 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8384 şan ülkeler arasında ise Türkiye; Zaire, Yugoslavya, Fildişi Sahili ve Uruguay'dan sonra beşinci sırayı alıyor. Yunanistan, Romanya, Şili ve Brezilya da GSMH rakamı 197984 döneminde gerileyen Ülkeler arasında yer alırken, Macaristan ve Isra il gibi problemli ekonomilerin bile GSMH rakamlarmı az da olsa büyüttüklen görülüyor. Arjantin, Mısır, Cezayir, Hinrfjşfan, Singapur ve Pakistan gibı ülkelenn ise, Turkiye'nin IMF reçetelerı doğrultusunda kemer sıkmaya zorlandığı yıllarda çar pıcı milli gelir artışları sağlamayı başardıklan dikkati çekiyor. Dünya Bankası'nın sağlıklı bir karşılaştırma ımkânı vermek için resmı dövız kurlan yerine ortalama kurlan kullanarak hazırladığı bu tablo, Turkiye'nin 1980'den itibaren yaşadığı yoksullaşma sürecinı bir kez daha gözler önune seriyor. 24 Ocak Kararlan'nın Türkiye ekonomisini yeniden büyume rayına oturttuğu yolundakı ıddia ise bu rakamlar karşısında havada kahyor. TÜSİAD: Ziraat Bankası'nın kârı 12.4 milyar ANKARA (t.a.) Ziraat Bankası'nın 1983 yıhnda elde ettigi kânn 12 milyar 383 milyon 399.3 bin liraya ulaştığı belirlendi. Bankanın kân 1984 yılma göre, yüzde 102 oranında artış gösterdi. Ziraat Bankası'nın 198S yıhnda kullandırdığı krediler de 939 milyar 222.9 milyon liraya ulaştı. Bankanın kullandırdığı krediler, 1984 yüı kredi miktanna göre, yüzde 37.8 oranında artış gösterdi. Banka, 1984 yıhnda toplam 681 milyar 515 milyon lira kredi kullandırmıştı. Bu arada, bankanın kredi faizlerinden elde ettiği gelir de 420,7 milyar liraya ulaştı. Bankanın, kredi faizleriyle birlikte mevduat karşıhklanndan ve öteki işlemlerindeki faizlerinden elde ettiği toplam gelir de 646.8 milyar lira olarak gercekleşti. Türkiye'de emek verimüliği düşÜk Ekonomi Scnisi TÜSİAD'ın aylık >ayın organı Goruş'un mart sayısında yer alan bir araştırraada, 197079 yülan arasında venmlılik değışmelerı en yoğun ulkemn Turkıye olduğu belirtildi. tngıltereABD, Kanada, Fransa, Federal Almanya ve Japonya ömek ahnarak yapılan araştırmada, emek venmlıhğı endeksınde Japonya binncı sırada yer alırken. Türkıve sonuncu oldu 7 ulkede yapılan emek venmlılığı endeks sıralamasına göre 197079 döneminde Turkiye'nin ortalama endeksı 106.5 olarak gerçekleşırken diğer ülkelenn ortalamalan şöyle oldu İngiltere 113.7, ABD 117 3, Kanada 118.9, Fransa 126 3, Almanya 128 5 ve Japonya 140 4. TürkABD İş Konferansı tzmir'de başladı özal: Shultz'a ABD'nin tekstilde her ülkeye eşit kota uygulamasını önerdim. Hüanü Doğan: Hükümetimiz, ortak yatırımlarda özel sektöre yardıma hazırdır. Faralyalı: Az laf, çok iş istiyoruz. Biz, daha fazla yardım alan durumunda kalmak istemiyoruz. İZMİR, (Cumhuriyet Ege Burosu) 4. Tuı kAmerikan İş Konferansı dun başladı. Açılış töreninde konuşmacılar, Turkiye'nin güven ve istikrar içinde bulunduğunu vurgulayarak Amerikab işadamlannı ortak yatırıma çağırdılar. Başbakan Turgut özal, Turk ve Amerikan ışadamlarının katüdığı yemekte yaptığı konuşmada, izlenen ekonomi politıkasını anlattıktan sonra, ABD'ye yapdan tekstil ihracatında karşılaşılan sorunlara değınerek şunlan söyledi: "SbulU'a 18 milyar dolarlık tekstil iırunu itbal edijorsunuz. Biz Çin'den, Honk Kong'tan Taiwan'dan korkmuyoruz. Biz de daha iyi bir pay alabiliriz. Pazannıza yeni girdik, ber şeyi liberalleştirin demiyonım, ancak ber ülkeye ayn ayn kotalar koymak yerine tek bir kota koymanızı öneriyonım dedim" şeklinde konuştu. Tarım Orman ve Köyışleri Bakanı Hüsnu Dogan, tarım sanayi dalında Turkiye'nin büyük gelişmeler gösterdiğine işaret ede ABD'li işadanuna yatmm çağnsı relCHukumetimiz ortak yatınmlarda ozel sektore yardıma bazırdır" dedı. ABD'nin Ankara Büyükelçisı Robert StraoszHupe de, Turkiye'nin ıstıkrarlı ve güven duyulan bir ülke konumuna geldiğine değınerek, ortak yaürımlar için ABD'li işadamlannın girişimlerde bulunmalarını ıstedi. ABD Başkanı Reagan'ın senato temsılcisı Mary Rose Oakar ise, barış ve istikrar acısından Turkiye'nin bölgede liderlık rolu üstlenebilecek durumda olduğunu söyledi. TOBB Başkanı Ersin Faralyalı da, "Az laf çok iş istiyoruz. Biz daha fazla yardım veren ve yardım alan durumunda kalmak istemiyonız" bıçımmde konuştu TOBB Başkanı Ersın haralyalı, Turkiye ekonomısinde köklu değişikliklerin yapıldığını, bunlardan geriye dönüşün olamayacağını vurguladığı konuşmasında, ABD'li isadamlarını ortak yatırım yapmaya çağırarak şunlan söyledi: "Amaç, sadece karşıhklı mal satışlannı artürmak degil, fakat uzun vadeli işbirligi için muşterek yatınmlara girmektir. Bugnn Turki\e'de degişen koşullan Amerikalı işadamlan yakınen takip etmekte ve Turki>e'de yatınm yapılabilir guven ortamını bulmaktadırlar." Anakent Belcdiye Başkanı ve Vali Vecdi Gönul'ün yatırıma çağrı yaptıkları konuşmalardan sonra kürsüye gelen Tarım Orman ve Köyışleri Bakanı Hüsnü Doğan, Turkiye'nin her açıdan gelışmekte olan bir ulke olduğunu belırterek, "Özellikle agro sanayiinde buyiık gelişmeler gosterdik" dedı. PSJL.. MSÂ... UYTAD Uluslararası Yolcu Taşımaolan Derneği'nin olağan genel kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Güven Terliogln seçildi. Başkan Yardımcıhğına Erol Eıünkat seçilirken, diğer üyeler şu isiinlerden oluştu: Akın Tongnr, Erol Pekuysal, Satm Karmbiber, Tahain Çayıragası, Halil Ak. CENAJANS Imaj Film Yapım Şirketi ile ortaklaşa fılm ve video plato ve stüdyolan kunıyor. İki ay içinde kısmen faaliyete gececeği bildirilen plato ve stüdyolar ile ajansın A'dan Z'ye kadar bir film yapımını tümüyle üstlenebilecek bir organizasyona sahip olacağı belirtildi. Işadamının nisan giinlüğu H. Turaut Anö 10 NtSANA KADAR • Boş vıdeo ve ses kasetı üretim ve ıthalinden geçen ay kesılen yuzde 2 vergi kesmtılerı Ziraat Bankası'na yatırıhr. • Televizyon satışı bandrol ucretleri bankaya yatırılır, bıldirimı TRT Genel Mudurluğu'ne gönderilır. kesıntısı ile peşin vergi odenır. 30 NtSANA KADAR • BağKur'un nısan aylıkprımı bankaya yatınlır. • Geçen ayın aylık sigorta bıldırgesi, SSK bolge mudurluğune verilır ve aylık prım yatırılır. • Meslek Vergisı 'nın ılk yarı taksıdı beledıyeye odenır. 15 NİSANA KADAR • Göturu usu/de vergılendırı• Geçen aym banka ve sigorlen ticaret ve serbesl meslek sata işlemlen beyannamesi vergi hıplerinin ılk 1/3 vergi taksıdı odenır. daıresıne venlır ve odenır. • 1985 yıllık Kurumlar Vergi21 NtSANA KADAR sı beyannamesi vergi daıresıne • 20'den fazla ışçı çalıştıran ış venlır ve ılk 1/3 vergi laksıdı yerlerınde vergi kesmtılerı, muhodenır. tasar beyanname ile bıldirilır ve • Anonım ve lımıted şırketleodenır. rının 1985 bılanço ve kârzarar • Ücretlılerın geçen ay aiışfa tablolarının bırer örneğı, Ticaret tura vefışlen sonuçları, vergi tave Sanayi Bakanlığı tç Ticaret de beyannamesi ile vergi daireGenel Mudurluğu 'ne gönderilır. sine bildinlir. • Ticaret, Sanayi ve Denız • Kendi adlarına reklam ya Odaları ile Borsalan 'na, yıllık aıpanlar ve reklamcdarın geçen ay datın yarısı odenır. yaptıkları ılan ve reklamın ver• Geçen yıl satışları ya da gısı, beyanname ile beledıyeye gayri safi ış hasılatları 80 mılyobildinlir ve odenır. nu aşan perakendealer, aybaşm• Geçen ayın eğlence, yangın da yazarkasa kullanmak zorunsigorta ve akaryakıt tuketım beda olduklarından hazırlıklarını yannameleri, beledıyeye venlır tamamlamalıdırlar. ve odenır. • 1985 yıllık Gelir Vergisi beyannamesını veren tuccar ve ser25 NİSANA KADAR best meslek sahıplen, geçen ayın • Geçen aym Katma Değer alışfatura vefişlennm vergi mVergisı beyannamesi vergi daire de beyannamesını vergi daırelesine venlır ve varsa, fazla vergi rine vermelıdirler. BORSA'MN İÇİNDEN DUNYA'dan EMF: Enflasyon fakir tilkelerde artış gösterdi WASHINGTON, (*JL) Uluslararası Para Fonu IMF tarafından yapılan açıklamada 1985 yılında enflasyon oranlannın başta Arjantin olmak üzere fakir ttlkelerde artış gösterdiği, endüstrileşmis zengin ülkelerde ise düstüğü bildirildi. IMFye üye 149 Olkenin temsilcilen ile Dunya Bankası tarafından ortaklaşa düzenlenen ara komite toplantısı Washington'da başladı. IMF yetkilileri, 1985 yüı ile ilgili ön bilgilerı açıklarken, fakir tilkelerde tuketici fıyatlanmn ortalama yüzde 49.3 artış gösterdiğini, fıyat artışının özelükle Latin Amerika ülkelehnde etkılı olduğunu soylediler. Yetkililer, Latin Amerika'da yüzde 164.2 oranında artış kaydedildigini belirttiler. Ortadoğu bolgesinde artışm yüzde 16.3 oranmda olduğu kaydedildi. IMF açıklamasında, Amerika Birle$ik Devletleri ile 20 endüstrileşmiş ulkedeki enflasyon ortalamalan ise yüzde 4.2 olarak verildi. i< tftHCB fcmU ftralı 7000 5250 4000 1 180 5.800 5.100 2.075 5.650 3.400 4.500 1 100 1200 •M* ftr* 6.875 5.250 4000 1215 4950 4650 1870 5.500 3250 4300 1100 1 140 3.200 950 1.700 2170 2.050 1.190 11.000 1060 Dun alımı satımı yapılan hısse senetler 1 o n n EMttk (E) M (P a m a EMMk (Y) ECZSPMŞI Yfltm (E) Uyuşturucn ve knmardan 75 milyar dolar EkoooBİ ScryU Amerika Birleşik Devletleri'nde örgütlü suçun yılda 100 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştığı ve bu yü uyu$turucu trafiği, kumar, kadın ticaretinden elde edilecek kânn 75 milyar dolara nlayma^nin bekkndigi ifade edıldi. Başkanlık Komisyonu tarafından yayunlanan bir rapora göre, yasadışı olarak yürütülen bu tür işlerin bu yıl 414 bin kişilik iş kaybına yol acacağı savunuldu. örgütlü Suç Komisyonu raponından yasal olmayan kumar, kadın ticareti ve benzeri işlerin ulaştığı iş hacmınin A B D metal veya tekstil sanayii ile rekabet edebilecek boyutlara ulaştığı kaydedildi Raporda, örgütlü suç dolayıayla devletin bu yıl 6.5 milyar dolarlık vergi kaybına uğrayacağına işaret edfldi. BRUKSEL Turkıye ile AET arasında yıllardır suren "tekslil savaşına" mhaı bir çözüm bulmak •an* (E) amacıyla, Turk ve topluluk tarafları OhMfc» (*) arasındaki muzakereler, bugun BrükMMM 975 sel'de başhyor Goruşmelerın hede1.715 Mgfcn fi, Türkıye'den AET pazarlarma ih2.100 raç edılen konfeksıyon ürünlen için 2.050 kotalar tespıt etmek ve boylelıkle de, 1.185 TJıtafcMi (•) (•) topluluk yurutme organının tek la10.825 raflı almış olduğu dışsatım sırurlamaT.8MCN(E) 1.080 larını geçersız kılmak. (') Kuponu kllmlt. Bugunku muzakereler öncesınde „ . „ . . . , , mmmm mmM Şubat ayından bu yana hısse senedı bırinci taraflann tutumu özetle şöyle şekılRAFİA CAMJ BAŞLAM pazannda ilk kez canlı bir baslangıç oldu. lemyorHatırlanacağı üzere özellikle geçen hafta fiyatlardakı aşın gerflemekrden ötürü Turk tarafı: Halit Narin'ın sözcütalepte de aşın bir cansızlık olmuştu. Ancak görülen o kı, dOnkü seanslarda luğunu, Sım Gnltekin'ın başkanhğını hısselerdekı düşuş aynı şeküde sürmesıne rağmen canlı bir talep elasükiyctiyaptığı on kışılık Turk heyeti, "rsas nın oluşması borsa uzmanlannca da Ugınç karsılandı. Bir borsa ıı^nanı fiolarak" AET ile bir uyuşmaya varılyat gerılemelerı sırasında da hisse alma ılkesım haurlatarak, "B« giM d«masından yana. Ancak Nann'ın temremlarda özellikle pdkolojik faklör rol oyaadıjı içia fiyat gefüeBMİertein sılcıhğını ustlendığı buyıik çaplı ıhnerden kaymüüaadıgını aalaaaak b i n ı (ontar. EJer ıtı anda baa profesyoracatcüar, "daha esnek" bir tutum ta•eUer nyauan dâfea bcürU •lirlrrr kartı Tatmaı yaptyoriafsa eftcOe sokınılmasından yanalar Buna karşımal bir bekleadleri oUmtmmâmmdu. Dolayuıyh ba aralarda profesyoadle lık, küçuk uretıcıler ıse, "AET sınırrin yatınm ve Ugi alaabuiMi dlkkatk hkmekte yarar rantar" şeklinde konuş langı mumkun mertebe zoriaraak" tu. Bu arada, dünkü binncı pazar seanslannda 18 çesit hısseden on bırirun yaklaşımı içinde gözüküyorlar ve bu fiyatlan genlerken, beş hıssenın fiyatlan aynı kaldı, gen kalan dört hıssenın yuzden, Turk heyeti içinde "tam bir fiyatlan ise ılerleme gösterdi. ö t e yandan, dün 7 bin 535 adet hisse senedi butunluklen" söz etmek zor 17 milyon 372 bin hra değerle muameleye uğradı. Turk tarafının, AET "talmin edici rakamlar verdigi takdirde" "otofimitasyoo" adı venlen ve gönullü kotayı kabullenmek anlamına gelen anlaşmayı ımzalaması, şu anda \P t İMI1IH TMh tBHd I M Z KMLAJd esas olasılık clarak görülüyor. AET tarafı. Ortak Pazar yurutme DÖVİZ EFEKTİF sss M k n FaMkatan (MQ Uftfnn MM M TttMk ıtr*> ftyat 6.900 6.875 5.250 5.250 4.000 4000 1.215 1.215 4.950 4.950 4650 4.650 1870 1870 5500 5.500 3250 3250 4300 4300 1100 1100 1140 1 140 3.200 3200 950 950 1725 1.700 2.200 2.170 2.050 2.050 1 190 1.190 11000 11000 1060 1 060 MM MNL 260 45 150 50 100 500 50 200 100 200 740 160 350 2.000 831 689 200 750 110 50 M*n (M*. AET ile soıı raıuıd tekstil pazarhğı Brüksel'de bugün başlayacak müzakerelerde Türk tarafı sekiz kalem urunde "otolimitasyon anlaşması" imzalamayı "ilke olarak" benimsiyor. HADİ ULUENGİN 5g TC.ztamT BJUmASI DÖVİZİN CİNSİ AUfn. 67816 462 44 40.26 282.30 13.85 76.64 8864 250.75 8950 337 17 4087 370.57 484.29 2295.84 9049 986.04 183 98 ttTUTL 691 72 492.08 41 06 287.94 14.12 78.17 90.41 255.76 91.28 343 91 41 68 377.98 493.97 2341.74 92.29 1005.76 187.66 w organı dunımundakı Bruksel Komisyonu, Turkıye ile "otoüımUsyoıT anlaşmasının ımzalanmasını "kesinlikle" talep edıyor ve uzlaşma gerçekleşmedığı takdirde "daha sert onkmlenn" alınacagını hıssettınyor. Bruksel'ın bu tavn, esas olarak, hem AET verlı tekstil sanayıimn bunalım içinde bulunmasından, hem de Turkiye'nin son ıkı yıldır çok büyük hamle yaparak Ortak Pazar'ın bir numarah tekstil ıhratçısı ulkesı durumuna gelmesınden kaynaklanıyor. Topluluğun muzakere pozısyonu, yalnız sekız kategonde değıl, bütün tekstil urunlennde Turk tarafının "otolimilasyon" anlaşmasını ımzalaması konusunda. AETnın ısrarla dırendığı diğer nokta ıse, Türk hükumetımn "otolimita*yon" anlaşması ımzalanması durumunda "taraf olması", yanı Turk ihracatçılarırun karara uyacağına dair garantı vermesı. AET komisyonu sanayi ışlen sorumlusu WiU> de Oercq ile Hazıne Dış Ticaret Musteşan Ekrem Pakdemirti'nın ocak ayı sonunda Davosta gerçekleştırdıklen ıkıli görüşmede "otolimilasyon" anlaşması konusunda "goruş birligine" varmalan, gözlemcılere göre, bugun başlayacak mdzakerelerın "şans oranını" artlınyor. Ancak yıne bu gOzlemcılere göre, "son şans pazarbgmda" bir sonuç alınamadığı takdirde, topluluk, TUrkiye'ye karşı "daha sert bir tutum'' ıçuıe gırecek Otellerde çıkış işlemleri kolaylaşıyor 1 AMD0UM 1 AVVSTRALYA MUUÖ 1 AVUSTMYA |feM 1 MTI AtMM MAMI 1IBJCİUHIAMI 1 MMMAMA K M M 1 HuunaHUMi 1 MUAMAHJMH Ekonomi Servisi OtelleTden çıkış yapmak için bazen muşteilerin, özellikle işadamlannın ışlemler sırasında 1520 dakika kaybetmesini göz önune alan baa buyuk otel zincırleri, en sakin müşterinin bile zaman kaybına tahammulü olmayıp kızabildiğini düşünerek, çıkış işlemlerinı kompüterize ettiler. ABD'deki Spccktradyne isimli bir bilgisayar üreticisi fırma, otellerin veznelerini odalardakı televizyona bağlayan bir bilgisayar sistemi yerleştirerek zaman kaybını önlüyor. Artık müşteriler otelden aynlacaklan zaman faturalannı ekrana çağınyor, kredi kartlan aracılığıyla parayı oduyorlar. Odadan çıkmadan da fatura hazır oluyor. 1 İSVEÇ K M M itSVtÇMHUMI 1M tTALTAI ÜMTİ 10IJAPMTBİ ı KJULUJL DfiUUU IKVVEYTtlMN I MRVEÇ K M M ISTBHJBI 1 S. A M Ü n A I RJTAÜ T.C. ZttAATBANKASl Dr. NURDOĞAN ALPAY Anesteziyoloji ve Reaminasyon Uzmanı Mecıdiyeköy. Bayükdert Cod. 57/5 TeL 166 96 66 AlgTL unşn. 678.16 712.07 458.32 506.56 40.26 42.27 282.30 296.41 13.15 14 54 76.64 80.47 88.64 93.07 250.75 263.29 89.50 93 97 337.17 354.03 38.82 42 91 352.05 389.10 460.08 508.51 2181.05 2410.64 85.96 95.01 986.04 1035.34 174.78 193.18 DÖVİZ KURLARI Oovizin Cinsi 1 ABDDolan 1 Avustralya Oolan 1 Avusturya Şilinı 1 Batı Alman Markı 1 Betçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Ftorinı 1 isveç Kronu 1 isviçre Frangı 100 italyan Lıreti 100 Japon Yeni 1 Kuveyt Dınan 1 Sterlin 1 S.Arabistan Riyeü EfektH Efektif Döviz Döviz Altş Satıs Alıs Satıs 671.45 691.59 671.45 784.88 482.44 492.09 458.32 496.91 39.87 40.67 39.87 41.07 279.50 285.09 279.50 287.89 13.03 14.13 13.72 13.99 75.89 77.41 75.89 78.17 90.40 87.77 87.77 89.53 248.27 253.24 248.27 255.72 92.19 89.50 89.50 91.29 333.84 343.86 333.84 340.52 40.87 41.69 38.83 42.10 377.97 352.03 381.68 370.56 2295.89 2341.81 2181.10 2364.77 976.29 1005.58 995.82 978.29 174.78 189.50 183.98 187.66 ÇAPRAZKUR 1 ABODOLARI 2.4023 B Alman Markı 7 6501 Fransız Franoj 2.7045 Hollanda Ftonni 2.0112 İsviçre Frangı 1642 89 halyan üreti 181 19 Japon Yeni 3 fUttfi S Arabıstan Rıvalı 1 Sterlin 1 454 ABD Odan AI7INGÜMÛŞ Cumhunyet Rcaat 24ayar külçe 22 ayv Maztk 900 ayv gümus ALIŞ 52.000 54.000 7730 6.980 125 SATIŞ 52.500 56.000 7.78O 7.500 127
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog