Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet Sahibi: Curahuriyel Maıbaacilık ve Gazetecihk Türk Arıonim Şirketi adına Nadh N«di, # Genel Yayın Müdurü: Hısın Cemal, Muessese Mudüru: Emine UpklıgH, lazı lşlerı MudürO: Okay Gonnsin, # Haber Merkezi Müduru: Yalçıa Bnvrr. Sayfa Duzenı Yönetmeni: Ali Acmr, 0 Temsılcıler. ANKARA: Ymtçm Dogan, IZMİR. Hikmet Çtüakaya. ADANA: Mchncl Mercan. Isıanbul Haberlerı: Iteba Öx, Dış Haberler. Erg«n Bakk, Ekonomı: Osman L Isgay. Küllür: Ajdın Emeç, Magazin Yalçıa Ptkşen, Spor Damşmanı: Abdalkadir Yııcclmaa, Duzeltme: Rtfik Durfaş, Araşıırma. Şatin Alpa>, lşSendjka. Şukran Kelroci. HabCTAraştırma. Ufuk Guldemir. 0 Koordmatör. Akmet Koralsan, • Mali İşler Erol F.rkul, Reklâm \e Halkla llıjkıkr: Gulderen Koşar. Idarc: Husrjın Gurer. Işietme Önder ÇtMk. Bılgıtşlem. Nail Inal. Basan ve Yayan. Cmhuriyrt Matbaacılık ve Gazeteciljk T.A.Ş. TUrk Ocağı Cad. 39/41 Cağaloglu 34334 Ist, PK: 246laanbul, Tel: 526 I000(9hat), Tdoc 22246 • Burolar Ankara: Zıya Oökalp Bulvarı Inkılap Sokak No: 19/4 Tel: 33 11 4147, Telex 42344 • lunlr H. Ziya Bulvarı 1352. Sok. 2/3, Tel: 25 47 0913 12 30 Telex: 52359 • A d a u : Çakmak Cad. No: 134 Kaı 3, Td: 1455019731 Tclcx: 62155 TAKVİM 8 NİSAN 1986 tmsak: 4.58 Güneş: 6.28 öğle: 13.10 Ikindi: 16.50 Akşam: 19.43 Yatsı: 21.07 600 bin dolarhk dostumuz HaberAraştırma Servisi Alfred Friendly Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Alberswerth Lobicilik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dave Albersmith, Washington'u ikiye bölen Potomak Nehri'ne bakan vülasının terasında lobicilik mesleğinin ikilemlerini şöyle formüle ediyordu: 1 Ülkelerin imajlannın bir bölümü raaksatlı propaganda çalışmalanndan, bir böliimü de kendi verdikleri izlenimden kaynaklanır. Örneğin, "Türkler bıyıklı bir millettir" şeklindeki inajda sizin payınız ne kadardır, Rum lobisinin payı ne kadar, biraz da buna bakmak lazım. Eger oranlan doğru saptayamadan hakluıuzda sarfedilmiş her kötü cümlevi, düşmanlıkiara bağlarsamz yanılgü»/' jçinde kıvranırsinız. 2 Doğru saptamayı yapmanın yoiu kendi toplumsal eleştirinizi kendinizin yapmasıyla başlar. Amerika'daki imajınızı değiştirmek istiyorsanız bunun yolu kendinizi degiştirmekten geçiyor. Kendinizi değiştirmeden sadece lobi faaliyetiyle imajınızı değiştirmeye çalışmanız inandıncı olmaz. Anlaşılan, Albersmith'in teşhisleri Washington'da hayli yaygındı ki "600 bin dolarlık dostumuz" Robert Gray de "Türkiye'nin değişmesi işlerimiâ kolaylaştınyor" diyordu. Türkiye'nin lobisini yapması için yılda 600 bin dolar ödediği Gray Cc'nun Yönetim Kurulu Başkanı Robert Gray geçen hafta sona eren lstanbul'daki StSAV seminerine katıldı. Özal, Hindistan gezisine yarın başlıyor TürkHBnt îlişkîlerînde ilk önemli aduıı atıbyor Gerek Pakistan'ı gücendirmemek için, gerekse Hindistan 'ın Kıbrıs Rum yönetimini destekleyen politikası yüzünden iki ülke arasında düşük düzeyde yürütülen ilişkiler, şimdi canlanma yolunda. Pakistan'ın Hindistan'la iliskilerini düzeltmesi Türkiye'yi rahatlattı. Hindistan da, Kıbrıs sorununda Ankara'yı eskiye kıyasla daha az rahatsız eden bir politikaya yöneldi. SEDAT ERGtN ken, "Pakistan faklörii"nün de altını çizmekteydi. özal, New York'ta Gandi ile görüşmesinden bir gün önce de Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak'ı ziyaret etmiş ve kendisine Hindistan'la ilişkileri iyileştirme niyetinden söz ederek, bunun Türkiye'nin Pakistan'la olan ilişkilerinde herhangi bir değişiklik getirmeyeceği yolunda güvence vermişti. özal, yann başlayacak olan Hindistan ziyareti sırasında da Türkiye'nin Pakistan'a yakın desteğine devam edeceğini vurgulayarak, Yeni Delhi'den Islamabad'a aynj mesajı gönderecek. Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkilerin uzun yıllar mesafeli bir şekilde seyretmesine yol açan başlıca neden, bu ilişkilerin "Pakistan faktörünün ipoteği" altında olmasıydı. Türkiye, Pakistan ile Hindistan arasındaki anlaşmazlıklarda Pakistan'ın yanında yer almış, bu ülkeye duyulan geleneksel yakınhk ve ikili düzeydeki sıcak ilişkiler Hindistan'ı ikinci plana itmişti. Kendisine uluslararası alanda en yakın desteği sağlayan Pakistan'ı gücendirmemek, için 12 Eylül yönetimi, "Gandi" filminin Türkiye'de gösterilmesini yasaklayacak, Oscar almış bu filmin video bantlan bile toplatılacaktı. Bu açıdan bakıldığında, özal'ın Hindistan'ı ziyaret etme karan Türkiye'nin politikasında önemli bir değişikliği gösteriyor. Ancak atılan adımın Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerde gözle görülür bir yumuşamanın meydana geldiği bir sırada gerçekleştiği de bu noktada belirtilmeli. Başka bir deyişle, Ankara'nın Hindistan'a açılması, Pakistan'ın da bu ülkeyle iliskilerini duzeltme sürecine girdiği bir zamanlamaya denk düşflyor. Kıbrıs faktörü Ankara'nın Hindistan karşısında mesafeli bir politika izlemeyi tercih etmesinde rol oynayan bir başka neden de, bu ülkenin Kıbns sorununda açıkça Rum yönetimini destekleyen politikasıydı. Hindistan'ın bağlanüsızlar hareketinin önde gelen bir üyesi olarak, bu forumda, Rum tezini desteklemesi ve bu doğrultuda alınan kararlarda başı çekmesi, Ankara'da Yeni Delhi'ye dönük ciddi bir rahatsızbğa yol açmaktaydı. Nasıl Pakistan Türkiye için öncelikli bir ülkeyse, Hindistan ile Kıbns Rum yönetimi arasında da benzer bir yakınlık vardı. Kıbrıs sorunu, ciddi bir bölünme süreci içinde olan bağlantısız ülkelerin üzerinde görüş birliğine varabildikleri sayılı konulardan biriydi. Ayrıca kendi içlerinde etnik sorunlarla karşı karşıya olan bağlantısız ülkeler açısından Türk tarafının savunduğu "federasyon" tezi, "bölünme" ile eşanlamlıydı. Dolayısıyla Kıbrıslı Rumlann "united" (birleşik) devlet tezi Hindistan ve diğer bağlantısız ülkeler nezdinde geniş destek bulmaktaydı. Bu faktörlerin etkisiyle TürkHint ilişkileri geçen yıla kadar düşük bir düzeyde seyretti. Her iki merkez de bu durumu ilişkileri açısından önemli bir eksiklik olarak görmekle birlikte, ilişkileri canlandırmak amacıyla herhangi bir adırn atmaktan kaçındılar. Atılan baa sınırlı adımlar da karşılıklı siyasi iradenin yokluğu nedeniyle sonuç getirmedi. Eğititn gorununa çözüm ANKARA, (ANKA) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve 3 nisandan bu yana Türkiyede bulunan EAlmanya Hessen eyaleti Eğitim ve Kültür Bakanı Karl Schneider ve beraberindekiheyet, Almanya'daki Türk çocuklanmn eğitim sorunlannın çözümünde Türk hükümeti ile işbirliğinde bulunmak üze re görüşmelere başladı. Bakı Emiroğlu Hessen eyaleti Eğitim ve Kültür Bakanı Schneider ve beraberindeki 4 kişilik heyeti kabulu sırasında yaptığı konuşmada, Almanya'da çalışan geniş bir işçi kitlesi bulunduğunu ve bunlann çocuklannın eğitim sorunlannın olduğunu belirterek, "Bu görüsmelerde Türk çocuklarının eğitim sorunlannın çözümü üzerinde duracaklannı" söyledi ABD'de Türkiye'nin lobisini yapmak için yılda 600 bin dolar alan Robert Gray, geçen hafta tstanbul'a geldi. Bu iş için diğer ülkelere nazaran Türkiye'den çok azpara aldığını söyleyen Gray, "tşimiz, ABD yönetimine, Kongresi'ne, basınına Türkiye'nin aldığından çok daha fazlasını hak ettiğini anlatmak, Türkiye'deki Amerikan menfaatlerinin çok önemli olduğunu vurgulamaktır" dedi. sağlamsa başanlı olabilirsiniz. Nitekim Türkiye'nin argumanlan sağlamdır. NATO'da Amerikadan sonra en büyük orduya sahip olan ülkedir. Bizim argumanımız şudur, "Türkiye'nin menfaatleri, Amerika'nın menfaatlerinden aynlmaz!' Peki Türkiye'de gelişmeler sizin işinizi nası) etkiliyor? GRAY Türkiye'ye ne kadar çok Amerikalı gelirse, Türkiye^ nin işi o kadar çok kolaylaşır. Türkiye'nin içinde yaşadığı coğrafyayı ilk elden görmek başka, oradan bakmak başka. Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Shultz'un, Boğaz gezisinde Dışişleri Bakanı Halefoğlu'na "Türkiye'nia önemini biliyordum, ama şimdi içimde hissediyorum" demesi bunun örneği. Türkiye giderek olumlu yönde değişiyor, Türkiye'nin değişmesi de bizim işimizi kolaylaştınyor. Ahmet Ertegün loğu organize etmek; bunun yanı sıra Büyukelçi Şükrii Elekdag'ın, örneğin Washington Post'un "editorial sayfasının editörleriyle" kahvaltı yapmasını sağiamak. Kongre"deki yöntemi çok ilginç. örneğin Ermeni soykınmı ile ilgili bir karar tasansı gündemde ise Gray C<x, Türkiye ile iş yapmak isteyen Generall Dynamics sirketinj alarma geçiriyor, General Dynamics de seçim kampanyalarına katkıda bulunduğu Kongre üyelerine "Türkiye'deki çıkarianna halel gelebilecegini" ima ediyor. ANKARA "Bizim Hint ah kıtasında iki tane iyi dostumuz var. Biri Pakistan, diğer Bangladeş. Hindistan baglantısızlann lideri, ama münasebetlerimizin herhalde daha iyi olraası lazımdır. Şu kanaate gddim ki, Hindistan'la daha fazla Uişki kurmalıyız. Bu ilişkinin Pakistan ya da Bangladeş'e bir tesiri olmaz, aksine onlara yardımcı olur...". Başbakan Turgut Özal, geçen eylül ayında New York'ta Hindistan Başbakanı Rajrv Gandi ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Hindistan'la ilişkilere bakış açısını bu sözlerle anlatır Çocuk zehirlenmeleri Bir işadanu: Ahmet Ertegün Gray nasıl çahşıyor? ABD'nin en büyük lobi şirketi olan Gray Co!da 242 profesyonel lobici görev yapıyor. Türkiye dışında temsil ettikleri ülkeleri "gendlikle bu müşterilerimiz ile bizim aramızdadır" diyerek açıklamak^n kaçınıyor, ama GrayL ın Suudi Arabistan'dan Haiti'ye kadar uzanan ülkeler zincirini ABD'de temsil ettiği biliniyor. Yine gayri resmi olarak elde edilen bilgilere göre Türkiye Gray'a verdiği 600 bin dolarla "en az para veren ülkrkr arasmda". örneğin, Japonya, sadece tanıtıcı film yapması için yılda 23 milyon dolar ödüyor. Robert Gray "baslıca işiıniz Washington'daki miikemmel Büyükelçiniz Şükrii Elekdag'a yardım etmek, üzerindeki yükü azaltmakür" diyor. Bunu nasıl yaptıkları sorusuna ise "ABD yönetimine, Kongre'sine, basına Türkiye'nin aldığından çok daha fazlasını hak ettiğini anlatmak, Türkiye'deki Amerikan menfaatlerinin çok önemli olduğunu vnrgulamaktu" yanıtını veriyor. Peki Türkiye, bunun yarannı görüyor mu? Gray devam ediyor: "Hashington'daki Türk Büvükelçiliginin verdiği talimatlar ve ipuçfaui çerçfvesinde çalışıyoruz. Ornegin iki ülke arasındaki sonıniara vakıf ohnak üzere SİSAV toplantısına katıimak üzere bizimle birlikte İslanbul'a gelen 6 Kongre üyesi, tahmin ediyorum ki dönüşlerinde, buraya gelmeden önce bulundukları daha farklı bir yerde oiacaklardır." tşinizin esası nedir. Onlan nasıl ikna ediyorsunuz? Enformasyon mu sağlıyorsunuz, yoksa başka usullerle mi ikna ediyorsunuz? Türkiye'nin menfaatlerini nasıl koruyorsunuz? GRAY ABD'de lobicüik hayli gelişmiş bir meslektir. Bu bazen, onlara gerekli dokümanlan, raporları sağiamak düzeyinde olur. Eğer argumanlannız Türkiye'nin resmi lobisini Gray Co. yapıyor, hayli etkili olan gayri resmi lobisini de Ahmet Ertegün'ün başını çektiği TürkAmerikalı işadamlan gru Yahudi lobisinin Türkiye^ bu götürüyor. Dünyanm en büyük plak şirye karşı tavnnda "1980 öncesi ve ketlerinden birisi olan Atlantic 80 sonrası dönem" diye tasnif edilebilecek kadar fark var mı? Co.'nun yönetim kurulu başkaGRAY Yahudi lobisinin nı olan Ahmet Ertegün , dünya 1980 sonrasında Türkiye'ye kar basınında en son Ohio'da açmayı şı ağır bir tavır içinde olduğu ka düşündüğü "Şöhretler Galerisi" nısında değilim. Bu bölgesel ge nedeniyle sık sık adından bahlişmelere de bağlı, ama Rum settirdi. menfaatleri çok katı biçimde Ertegün SİSAV seminerine kakarşunıza çıkıyor. Yahudi lobisi tıimak üzere geldiği tstanbul'da ile bir problemimiz yok. Cumhuriyet muhabiri Tank Ersoy'un sorularını yanıtladı: "Lo Enneni lobisi? GRAY Tahmin ediyorum ki bi meselesi mühim, ama her şebizi sıkıştırmaya devam edecek yi çözmez. Amerika'nın iç poliier, ama karşılarında TUrk ve tikası Türkiye'yi bilindiğinden Amerikan menfaatlerinin birbi fazla etkiler. Örneğin Japon otorinden ayrılmadığı gibi güçlü bir mobillerinin ithali nedeniyle Detroit'de başlayan işsizlik, Basarguman var. kan'ın Türkiye'ye uygulanan tiGray neden güçltt? caret kotası politikasında hayli etkili olmaktadır. Başkan, kotaTürkiye'nin resmi lobi şirketi yı kaldırmak isteyebilir, ama yüz nin Yönetim Kurulu Başkanı Ro binlerce işsiz scçmenin Kongre1 bert Gray, çalışmalarını anlatr ye yaptığı baskıya karşı koyamaz. ken elbetteki spekülatif çerçeve Bu tutum, serbest rekabet den kaçınıyor. Ancak VVashington'da yaşayan konuyla ilgili ideolojisinin nıbuna aykın değil çevreler, Gray'ın gücünü Başkan mi? ERTEGÜN Evet, ama Reagan ile Hollywood'da başlayan dostluklanndan aldığını bi Kongre de Amerikan ideolojisinin ruhudur. Yani gidip sizin sisliyor. Gray'ın başhca işi Kongre'de teminiz böyle, ama buna karşın üyelere Türkiye'nin "stratejik ters uygulama yapıyorsunuz, deönemini" anlatmak ve büyükel seniz evet yapıyoruz, derler. Buçüik ile Kongre arasındaki diya(Arkası 8. Sayfada) Metropolit leoklitos: Ecevît'e suikasü FBFya ben ilıbar ettim 25 Temmuz 1976 tarihinde Astoria şehrindeki AyaNektarios katedralinin telefonu çaldı. Heyecanla Teoklitos'u arayan kilise cemaatinden bir kadın şöyle dedi: "Birfenalık olacak. Oğlum, Türk başbakamm öldürecek." TARIK ERSOY New York eyaletindeki Bağımsız Yunan Ortodoks kilisesine bağlı AyaNektarios katedralinin telefonu çaldı. Hattın ucundaki kadın heyecanlı bir sesle "Metropolitle konuşmam lazım" dedi. "Hayati mesele". Metropolit Teoklitos bulundu. Israrlara karşın adını açıklamaktan kaçınan hattın ucundaki kadına bağlandı. Kilise cemaatinden olduğu aksanından da anlaşılan kadın ağlamaklı bir sesle konuşmaya başladı. Bir fenahk olacak, ne yapayım bilmiyorum. Metropolit sordu: Ne fenauğı kızım? Kadın korkarak ama bir şeyler yapılması gerektiğini de vurgulayarak anlattı: Oğlum Türk başbakamm öldürecek. Metropolit sordu: KinMiniz, adınız ne? Eğer söylersem beni de öldüriir. Havaalanında ya da otelde saldıracak, Metropolit Teoklitos, 25 Temmuz 1976 tarihinde geçen bu konuşmadan sonra doğruca tanıdığı bir Türk dukkân sahibine gitti ve oradan Türk Konsolosluğu1 na telefon etti. Çark hızlı işlemeye başladı. Konsolosluk Amerikan Federal Polis Teşkilâtı'na (FBI) haber verdi. Leonard C Cross ve Jerome J. Cox adlı FBI ajanları metropolitle görüşmek üzere kiliseye geldi. Görüştüler ve Ecevit'i New York'a götüren uçak J. F. Kennedy Havaalanı'na inmeden, gerekli önlemleri almak üzere FBI merkezine döndüier. 10 yıl önce New York'taki suikast girişiminin perde arkası ANKARA, (VBA) Her yıl on binlerce çocuğun yaniışlıkla zehirlendikleri bildirildi Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye ülkelerde geçen yıl meydana gelen 45 bin ölüm olayında 12 bin çocuk zehirlenmelerden dolayt yaşamını yitirirken, Türkiye'de 150 çocuk öldü. AET Tüketim Maddeleri Güvenlik Derneği ile Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı uzmanı Prof. Olcay Oran'ın konuyla ilgili olarak yaptıkları araştırmalara göre, her yıl 04 yaşın altında 175 bin çocvu yanlışlıkla oksit maddeleri. dığı için tedaviye ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. Kayıp kişiler Kıpırdama naeıl başladı ANKARA, (ANKA) Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi, kayıp kişilerin taşınmaz mallarının "kazandıncı zamanaşımt yoluyla " mal edinilemeyeceğini karara bağladı. Bu karar uyannca kayıp kişilerin "kayıplığımn saptanması" halinde bile "yaşayıp yaşamadıklan" belirlenmedikçe mallarına bir başkası tarafından el konulamayacak. Dış Tanıtma Toplantısı başladv Ehş düııyada Türk imajı olumlu değil ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kültür ve Turizm Bakanhğı'nın düzeniediği "Dış Tanıtma Toplantısı" dün Ankara'da Devlet Bakanı Mesut Yılmaz tarafından açıldı. Yılmaz toplantıyı açarken, dış tanıtmanın Türkiye açısından öneminin diğer ülkelerden daha fazla olduğunu belirterek, "Dış dünyada hâkim olan Türk imajı olumlu, hatta nötr bile degil" dedi. Dış tanıtmanın ülkeler için fevkaled*e önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ülkeler yabancı kamuoylannı kendi dış politikalan yönlerinde etkileyebilmek için, dışardan daha fazla turist, daha fazla yabancı sermaye çekebilmek için, kendi kültürlerini dış dünyaya yayabilmek için tanıtma faaliyetlerine büyük önem veriyorlar" biçiminde konuştu. Yılmaz, yurt dışında ki Türk imajımn olumsuz olduğu biçimindeki görüşier ile ilgili şunian söyledi: "Bu haksız birtakım önyargılarla oluşan ve diışman mihraklann çok yoğun propogandalanyla beslenen olumsuz bir imajdır. O balde Türkiye'nin dış tanıtım konusundaki gorevi diğer ülkelerden çok daha güç ve ağırdır. Onlardaki bu olumsuz imajı nötralize etmek, sonra da olumlu bir imaj yaratmak zo nındayız". Federal Almanya, Fransa ve Ingiltere'de tanıtım faaliyetlerini planladıklarını söyleyen Yılmaz, "Dış tanıtma konusunda gösterilen çabalann, aynlan kaynaklann yeterli olduğunu savunmuyoruz. Çünkü daha önceden dış tanıtma konusunda doğan büyük bir boşluğu kapatmak zonındayız. Çok çeşitli mihraklardan gelen yoğun propogandalarla mücadele etmek zorundayız' biçiminde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu da, "dış tanıtma açısından üzerinde en fazla dunılması gereken meselelerin Kıbns, Bulgaristan ve Ermen meselesi olduğunu" söyledi. GÖVDE GÖSTERİSI TürkHint ilişkilerindeki "kıpırdanma" geride bıraktığımız yıl ortaya çıktı. Bu oluşumda her iki merkezin de birbirine bakışı özlü bir değişiklikten geçti. Türkiye'nin özellikle 1980 sonrasında Ortadoğu'da ağırlığım artırması ve tranIrak savaşında kilit ülke durumuna gelmesi Yeni Delhi'nin Ankara'ya bakışında köklü bir değişiklik getirdi. Hindistan, bağlantısızlar haFENERPATRİĞVNÎZtYARETETTt 33 yıl içinde üçuncü keı reketinin lideri olarak Türkiye ile Türkiye 'ye gelen ve Fener Patriği Vıe bir nezaket ziyareti yapan Metdiyaloğa girmeyi kendi açısından ropotit Teoklitos, suikast girişimini büdirdiği için FBI'nın kendisiyararh gördü. Bu sırada Hindisne gönderdiği tesekkür mektubunu gösteriyor. tan'la ilişkilerin ihmal edildiği şimi gerçekleşene kadar anlaşıla koruma altına alındığını ve sui yolundaki görüşün Ankara'da kastçinin girişim sırasında yakarnadı. ve özellikle Başbakan Turgut Ancak tereddüt uzun sürme landığını anlattı. Teoklitos, "Sa özal'da ağtrlık kazanması iüşkidi. ABD'de yaşayan Türklere hi yın Ecevit de bu gerçeği belki ilk lerdeki hareketlenmenin zeminitap etmek üzere New York'taki defa sizin yazınızdan ögrenecek" ni oluşturdu. Pakistan'ın Hindedi. ünlü Waldorf Astoria oteline gidistan'la iliskilerini düzeltmesi den Ecevit burada ölümden kıl Teoklitos'a, nitekim, aradan de bu açılımda Ankara'yı rapayı kurtuldu. Kıbrıslı Rum su bir yıl geçtikten sonra FBI'dan hatlattı. ikastçi Stavros Sykopetrides :a gelen mektupca, tesekkür ediliBu arada, Yunanistan Başbabancasını ateşlemeye fırsat bula yor, "gösterdiği işbiriiği" için kanı Papandreu'nun Tanzanya, madan Ecevit'in ABD'li koruma övülüyordu. Isveç, Meksika, Arjantin görevlileri tarafından etkisiz haTeoklitos, ABD'deki YunanlıHindistan ve Yunanistan liderlele getirildi. lann Türkiye aleyhinde yaptıklarinin biraraya geldiği "Altılar Ölay üzerine basında yer alan rı çalışmalan onaylamıyor ve Hareketi" içinde Gandi ile kişiyazılarda, Amerikalı koruma gö şöyle diyor: "Bunlar, Kıbns dosel düzeyde yakınhk kurup bağrevlisinin çevik davranması sonu layısıyla Papandreu'nun yaptığı lantısız ülkelere dönük bir kapı cunda Ecevit'in kurtulduğu vur işlerdir. Hiçbir netice alamazlar. açması, Ankara'da dikkatle not gulanırken, söz konusu görevli Kongre'yi de etkileyemezler." edilen bir gelişme oldu. DolayıTeoklitos, 1914 yılında Yunanin aslında bir suikast teşebbüsıyla Ankara'nın Yeni Delhi ile sünden haberli olduğu, böyle b;r nistan'ın Salamis İcentinde doğiliskilerini canlandırma kararınmuş. 1938 yılında Heybeliada girişimi beklediği için de atik da belli ölçülerde Yunanistan'ın ruhban okulunda öğrenime başdavrandığı bilinmiyordu. Hindistan aracılığıyla bağlantılayan ve 1942 yılında YunanisEcevit'e suikast ihbarını yapan sızlar içinde kazanmaya başladıMetropolit Teoklitos, olaydaki tan'a dönen Teoklitos'un, kilise ğı ağırlığı dengeleme çabası da rolünü, önceki gün Istanbul Pe tarafından ABD'ye tayini 1963 rol oynadı. ra Paias'taki özel görüşmemiz si yılına rastlıyor. Bir süre tstanbul'da papazhk da yapan TeokHindistan'da değişiklik rasında açıkladı. Teoklitos, zaman zaman Rum litos, 33 yıl içinde üçüncü kez Hindistan da, Türkiye ile ilisFener ca ve Ingilizce sözcüklerle ta Türkiye'ye geldi ve kilerini düzeltmeyi kararlaştırmamladığı Türkçe söyleşimizde Patriği'ne bir nezaket ziyareti dıktan sonra Kıbrıs sorununda lhbarın ciddi mi yoksa blöf ihbar sonrasında kendisinin de yaptı. mü olduğu Ecevit'e suikast giriAnkara'yı eskiye kıyasla daha az rahatsız eden bir politikaya yöneldi. Gerek bağlantısızlarda, gerek BM'de Rum yanlısı göriişlerin bayraktarlığmı yapan Hindistan, bu politikasında temelde bir değişiklik olmamakla birlikte nüansta yeni bir çizgiye girdi. Kıbns'ta united (birleşik) bir devlet kurulmasını savunurken, BM Genel Sekreteri'nin girişimlerinin önemini de vurgulamaya başladı. En önemlisi Kıbrıs Rum yönetimine destek verirken, bu desteğin tonunu belirgin bir biçimde düşürdü. Ankara'ya ulaşan haberlere göre, bu değişiklik bile eskiden beri Hindistan'ı yanında görmeye alışmış olan Kıbns Rum yönetiminin tepkisine yol açmış bulunuyor. özal'ın Yeni Delhi ziyareti Kıbrıs sorunu bakunından ilginç bir zamanlamaya rastlıyor. Çünkü özal'ın Hindistan'dan ayrılmasının haftasında Yeni Delhi, bağlantısız Ülkeler dışişleri bakanları toplantısına sahne olacak. Bu toplantıda, Kıbns konusunda çıkacak olan karar metninin içeriği de Özal'ın ziyaretinin sonuçlanna ilişkin önemli bir gösterge olacak. Ancak Ankara'ya göre özal'ın ziyaretinin önemi, kısa dötstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "Uhtsnemde sağlanacak sonuçlardan lararası tstanbul Sinema Günleri 86'' dün akşam Yüdız 'daki vakıf çok, başlı başına bu ziyaretin binasmda, sinema yönetmen ve oyunculan ile konuklar onunına verilen bir kokteyüe başladı. Sigerçekleştiriliyor olmasında yanema Günleri'nin yabancı konuklan arasında bulunan "Times"gazetesinin sinema yazan David tıyor. Türkiye'den Hindistan'a Robinson'ın da kattldığı kokteylin ardmdan, saat 21.30'da Emek Sineması'nda, bir açüıs töreni ilk kez başbakan düzeyinde bir düzenlendi. Emir Kusturica'ntn "Babam tş Gezisinde'''' adlı filmi öncesi düzenlenen törende, tsziyaretin gerçekleştirilmesi Türktanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Eczacıbaşı da bir konuşma yaptı. Hint ilişkileri tarihinde atılan en önemli adımı oluşturuyor. (Fotoğraf: MEHMET AKIFJ Sinema Gfinieri'nde bugun re yann 4. sayfada ABD'den havacılık heyeti ANKARA, (a.a.) Havacılık ve helikopter konularında faaliyette bulunan 8 ABD'li firmanın temsilcileri 18 nisanda Türkiye'yegelecekler. Edinilen bilgiye göre, ABD'nin tanınmış firmalarından oluşan havacılık heyeti, Türk işadamlan ve firmalarıyla ortak proje olanaklarım araştırmak, distribütör ve mümessillik tay'm etmek ve doğrudan satış koşullannı araştırmak üzere Türkiye'ye gelecekler. Moda ve Gençlik Fırtınası Magazin Servisi Vakkorama, 1986 ilkbahar yaz defilesini, değişik ses ve ışık gösterisi ile bir distotekte sunmaya hazırlanıyor. 60 amatör, 20 profesyonel yerli ve yabancı mankenin katılacağt defilenin koreografısini ise Fransızlar hazırlıyor. 1013 nisan tarihle' rinde 5 gösteri ile sunulacak "Moda ve Gençlik Fırtınası" adlı defüede görev alacak amatör genç mankenler, dün 2 bin aday arasından seçildi. Zincirlikuyu'da bulunan "Airport Discoteque"te yapılacak defile, Türkiye'de ilk kez "Laser Graphics Show " ile sunulacak. Eyüp projesi İSTANBUL (a.a.) Eyüp Uçesinin, geçmişteki mimariyapısımn ve sosyal özelliklerinin izlerini, çağdaş ölçülerle değerlendirerek, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağiamak amacıyla, bir koruma ve geliştirme projesi hazırlanıyor. Eyüp Belediye Başkanı Eyüp Uçak, 85 milyon lira tutacak ön proje teklifınin Devlet Planlama Teşkilatı'nın onayına sunulduğunu söyledi. * SAMSUN f&a.) Türk Deniz Kuvvetleri'nin 1986 yılı planlı tatbikatlarmdan olan "Deniz Kurdu 1986"tatbikatınm ikinci aşaması, gemilerin Sinop ve Samsun limanlarına demirleyişi ile sona erdi. Donanma Komutanı Oramiral Emin Göksan, tarafından sevk ve idare edilmekte olan, "Deniz Kurdu1/86" tatbikatınm 9 nisanda başlayacak son bölümünde, denizaltı harekâtı yapılacak. Tatbikat, 11 nisan cuma günü Gölcük'te sona erecek. Deniz Kıırdu 86 tatbikatı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog