Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

GÜNDESTE FERHAN ŞENSOY 1500 TL. Ortaoyuncular Yayınlan. Istiklâl Cad. 209, Beyoğlu/İST. Cu m h u riyet 62. Yıl; Sayı: 22134 Kurucusu: Yunus Nadi 100 Nisan 1986 Sah Eaflasy*a: Petrol fıyatlanmn düşmesi Türkiye için büyük şans. lyi politika izlenirse enflasyonun bir yılda yüzde 25'e düşmesi sağlanır. thnmmU Petrol faturast dış ticarete olumlu etki yapacak. Petrole dayalı ihraç ürünlehnde îse Turkiye'nin mallannın dış pazarlardaki rekabet gücü ortaya çıkacak. Baker PUuu: Plana alınmaması Türkiye için olumlu puan. Borçlanm ertelemek isteseydi, dış itibanm zedelerdi. Yatuiaüar: 1 dolarlık yatmm için 30 centlik ithalata gerek var. Dış açıkta bu gerçek gözardı edilemez. y : Borç ertelemeye gitmek IMF ile yeni StandBy gerektirir. Bu da Turkiye'nin dış itibanm zedeler. D * I a r : Dış piyasalarda düşerken, Türkiye'de dolann değer kazanması, Türk Lirası'nın durumuna ve yüksek enflasyona bağlı. YBIMUMI s e r a ı y e : Sadece yasal Onlemlerle gelmez. Birçok faktör var. Bu faktörler Türkiye'de bir arada değil. Daha uzun süre istenen oranda yabancı sermaye gelmesi söz konusu olmaz. TANJU AKERSON WASHINGTON IMF ve Dünya Bankası cevreleri Turkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili olarak gerek dünyadaki, gerek içteki gelişmeler açısından (Arkası Sa. 10, Sü. 7'de) DÜNYA BANKASI: TÜRKİYE 5 YILDA %30 YOKSULLAŞTI Ekonomide İNGİLİZCE TERCÜME TEKNİĞ1 FarukERKAN Ofstt baskı, lüks kapak, 2000 TL. tsteme Teb 526 47 30 • 527 70 19 THeks: 22435 Meir tr (Attn. Herdil) 'Ucuz petrol Türkiye için büyük şans' IMF'ye göre işler yolunda UMUT 900 MİLYON DOLAR KÂK Haciz kalktı Htahkeme, karannda Akbank'ın yurüttüğü haciz işleminin "yasal" olduğunu belirtti. Karar alınmadan önce, Maliye Bakanlığı'nm uyansı ile Akbank fiilen haczi durdurmuştu. Anadolu Bankası, 7 gün içinde mahkemeye borcu kadar teminat yatıracak. Borç böylece ödenmiş oluyor. Ekonomi Servisi İstanbul 2. lcra Tetkik Mercii Hâkimliği Akbank'ın 2.3 milyar lira alacağına karşılık olarak Anadolu Bankası'na koydurduğu haczin kaldınlmasına karar verdi. Mahkeme bu karan Anadolu Bankası'nın yazılı şikâyeti uzerine aldı. lcra Hâkimliği Anadolu Bankası'nın "kamu kunımu olması özeüigini" dikkate alarak telefon ve telekslerınin konuşmaya açılmasına, mevduatı ile hak ve alacakları üzerindeki haczin son bulmasına Jcarar verirken, Akbank'ın daha önce yürüttuğü haciz işleminin de yasal olduğunu belirtti. lcra Tetkik Mercii Hâkimliği 7 Nisan I986tarih 425 sayılı karannda, Anadolu Bankası'nın, Merkez Bankası ile 12 şubesin(Arkası Sa. 10, Sü. l'de) Anadolu BankasıAkbank ihtilafında son durum Ucuz petrol için yeni anlaşmcdar Sıtudi Arabistan, Irak ve Sovyetler Birliği'nin ardından, Iran ve Libya ile de netback anlaşmasının imzalanmak üzere olduğu öğrenildi. Yeni anlaşmalarla ham petrolün varilinin 21 dolara kadar gerilemesi söz konusu. Netback sistemi 1986'da, eğer fıyatlar yeniden yükselmezse, petrol faturamızı 900 mityon dolar düşürecek. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ucuz petrol pazarlığında son aşamaya gelindi. Suudi Arabistan ve Irakın ardından, tran ve Libya1 dan satın abnacak petrol için de "netback" anlaşması imzalanması bekleniyor. Söz konusu anlaşmalar da imzalandığında Turkiye'nin petrol faturasındaki indirimin boyutu bugünku piyasa koşulları Ue 900 milyon dolara ula(Arkası Sa. 8. Sü. 2'de) İstanbul 2. lcra Tetkik Mercii Hâkimliği, Akbank'ın, Anadolu Bankası'nın 12 şubesi için aldığı haciz karannı, Anadolu Bankası'nın kamu kuruluşu olmasını dikkate alarak kaldırdı. Haczin kalkması isteği Anadolu Bankası'ndan geldi. Olay neydi? UCUZ PETROLE KAS1TLI DARBE Mİ? Norveç?te üretim durdıı Kuzey Denizi'nde petrol üreten ülkelerden, Norveç'te işverenler, zam isteyen 700 işçinin greve gitmesi üzerine toplam 3.500 işçiye lokavt ilan ettiler. Üretim durdu. Fiyatlann yukselmesi bekleniyor. ABD'li uzmanlara göre, lokavt ve üretimin durdurulması OPEC'le ham petrol Ûretimini azaltıp, fiyatlan yükseltmek için yapılan sessiz anlaşmanın uygulanması. NEW YORK («.«.) Norveç'te işverenin, petrol işçileri grevine karşı lokavt ilan etmesi ve günde yaklaşık bir milyon varil petrol çıkan Kuzey Denizi'ndeki petrol kuyulannda üretimin durması üzerine, petrol fiyatlannda varil başına bir dolar yükselme bekleniyor. ABD'li petrol uzmanları, bu durumun OPEC'e üye olan ülkelerle üye olmayan ülkeler arasında üretimin azaltılması ve fiyatların art(Arkası Sa. 10, Sü. 8'de) Ekonomi Servisi Çeşitli bankalara olan ve 11 milyar lirayı bulduğu ileri sürülen kredi borcunu ödeyemez duruma duşerek iflasın eşiğine gelen Başak Grubu, kurtarma operasyonunun başlatıldığı 1983 yılı başından bu yana kamuoyunun gündeminden inmedi. Eski Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoglu döneminde hazırianan kurtarma operasyonu uyannca, en büyük alacaklı Anadolu Bankası'nın teminatı altında Basak Grubu'na (Arkası Sa. 10, Sü. 6'da) Anadolu Bankası ve Başak Grubu 233'ün kaderi hhrthnr G**C* &" W ba/uır ne zaman geldi, kış ne UUIIUI taman bittipek farkmda olamadık, ama bugünlerde "bahar"tyefadığmuz kesbu Her gün günesli, etraf yemyeşü, ağaçlar çiçek açtı, insanlarda "bahar yorgunhıgu" denüen yorgunhık var~. Bütün bu yorgunluğa rağmen bir de bahann gettnüği hareketUUk var. Istanbul'da bahann en hareketli yasandığt yerlerden biri ise kuskusuz Mahmutpaşa. Tabii, bahara en çok sevinenler de Mahmutpaşa esnafu Ybza hazırhk amacıyla ahsveriş yapmak isteyenler Mahmutpasa'ya koşuyorlar. Dolayısıyla Mahmutpaşa özellikle hafta sonlan yukandaki fotoğrafta da görüldüğü gibi oluyor. (Fotoğraf: KADİR CAN) Anadolu Bankası üzerindeki haciz karan kaldırıldı ama, bugüne kadar kimsenin cesaret edemediği "KİT mallanm haczetme" yolu, mahkeme karan ile bir anlamda açılmış oldu. 10. Sayfada Batılı gazeteciler ilk kez Türk bölgelerine girdi TürklereBıılgarbaskısı Kırcaali bölgesinde gazetecilerle görüşen Türkler, Bulgarlaştırma kampanyası sırasında Türklerin öidürüldüğünü ya da hapse atıldığım söylediler. D P 4 muhabiri, camüerin kapatıldığını, düğün ve cenazelere müdahale edildiğini, sünnetin yasaklandığını söyledi. SOFYA (Ajanslar) Bulgaen yoğun olduğu bölge burası. ristan'da ilk kez Batılı gazeteciAFP muhabiri, röportaj yapler, Türklerin yoğun olarak yatığı Türklerin Bulgarlaştırma kaşadıkları bir bölgeye girdiler. mpanyasının 1984 yılı sonunda Gazetecilerle görüşen Kırcaalilibaşladığını, gerekçe olarak eski ler zorla "Bulgarlaştınna" kakütüklerin yanmasımn gosterilmpanyası sırasında Türklerin öldiğini, kentte oturanların herkedürüldüğünu, ya da hapse gönsin önünde ortaya çıkarak yeni derildiklerini bildirdiler. isimlerini söylemeye çağınldığıGeçen cumartesi günü 8 Batını anlattıklannı belirtti. Muhalı gazeteci, Bulgar makamlan tabirin konuştuğu Türkler, ayrıca rafından Türklerin en yoğun buisim değiştirmek istemeyenlerin lunduğu Kırcaali'ye göturuldu ülkenin bir başka yerine hapse ve kendilerine kafileden ayrılıp gönderildiğini, birçoğunun da. Türklerle görüşme yapma izni tüfekle vurulduğunu anlatılar. verildi. Kırcaali, Sofya'nm güneTurkler, bunun yanı sıra Bulgayinde ve Yunan sınırından 56 kiristan'da hapse gonderilenlerden lometre uzakta bulunuyor. Ülhaber alınmadığını da kaydettikede Bulgarlaştırma hareketinin ler. AFP muhabiri, ziyareti sırasında topluma açık yerlerde Türkçe konuşmalann yasaklandığını, ancak evlerde konuşulabildiğini, Türklere üniversite, kahve ve postahane gibi değişik yerlere gitmek için değiştirilmiş kimlik gösterme zorunluluğu getirildiğini saptadığını bildirdi. a.a.'nın haberine göre Kırcaali'de Türklerle görüşen Alman haber ajansı (DPA) muhabiri de camilerin kapatıldığını, düğunlere ve cenazelere müdahale edildiğini, sünnetin yasaklandığını duyurdu. DPA muhabiri haberinde, Bulgarlarm aksi yöndeki iddialarına değinirken de şu görüşlere yer verdi: "Hükümet sozdisü, Sofya'da yaptığı bir açıklamada, söz konusu azınlığın Türk olmayıp 500 yıllık Osmanlı egemeoliği sırasında zorla Müslüman yapılmış (Arkası Sa. 8, Sü. 4'te) Yıllık izinde ücret ödenecek Başbakana göre basın gördüğünü değil, bildiğini yazıyor Doğudaki doktonı, batıda çahşarak tatil MANAVGAT, (»A.) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın, doğu illerinde görev yapan doktorların istedikleri takdirde yılhk izinlerini, turistik ilçelerde ücret karşılığında çahşarak geçirebilecekferini bildirdi. Alanya ilçesinde 100 yataklı yeni devlet hastanesıni hizmete açtıktan sonra Manavgat ilcesinin Kemer koyünde uç derslikli bir ükokulun da temelini atan Aydın, yaptığı konuşmada şunları soyledi: "Bilindiği gibi >*az aylannda sahildeki ilçeierimizde yoğun turizm hareketleri dolayısıyla nüfus çok artmaktadır. Buraların sağlık sorunlannı çozmek için doğuda gore> yapan doktorlardan yararlanmak istiyoruz. İlk etapta bu illerde görev yapan 100 doktonı turistik ilcelere göndereceğiz." Ozal, basmdan rahatsız Amigolar: Satış fazla olsun diye başka türlü yazıyorlar. Bazı basınımızda sol amigolar var. Ne söylerseniz söyleyin, onlar bildiklerini yazıyorlar. A Idırdığım yok, amigo deyip geçiyorum. fark etmez. Yazı işleri bildiğini yazar, ben bunu tecrübelerimle gördüm. Bir g e c e a ş s ı z ı n : Ara seçim herhangi bir tarihte olabilir. Sizi biraz heyecanlandırmak istiyorum. Sizi istim üstünde tutmak istiyorum. Meşhur bir şarkı var: Bir gece ansızm gelebilirim. Bildigini yazar: Bunlar ne yazarsa İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Dört günluk gezisinin son durağı olan Izmir'de Başbakan Özal, "Bazı basınımızda sol amigolar var. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Ne söylerseniz söyleyin, onlar bildiklerini yazıyoriar" dedi. Başbakan Turgut özal tzdaş Holding ve ANAP Izmir ll Başkanı Atilla Yurtçu'nun Amerikah işadamlarına Büyük Efes Oteli'nde verdiği yemekten sonra ANAP tzmir U örgutunü ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorulannı yanıtlayan özal, "Dün ak şam Manisa mitingindeki ilgisizİigi neye baglıyorsunuz?" sorusuna "Siz galiba bunu gazetelerde okudunuz" diye karşılık verdi. Soruyu soran gazeteci "Hayır, kendim oradaydım" deyince, özal açıklamasını gazetelere çatarak şöyle sürdürdu: "Sizin yazı işleriniz bazen görmeden yazıyor. Ahştınız büyük kalabalıklar gormeye, biraz az göriince de yazıyorsunuz. Açık söylüyonım, biz 1988 seçimlerinde silip sııpunıruz. Hiç başkası başka türlü hayal görmesin. Biz (Arkası Sa. 8, Sü. S'te) CUNEYT ARCAYUREK Üniversitede hüUe ihban Hulle nedir? Cennel elbısesiya da bir kısmı belden aşağı, bir kısmı beldenyukan elbise anlammdakı "hüBe"nin, Prof. Dr. Nuran özalp tarafmdan kullamlan anlamdakı karşılığı ıse; "Şeriat düzeninde uygulanan sahte nikâh yonttmi." Şeriat duzenme göre yönetılen ülkelerde olduğu gıbı Cumhuriyet uncesınde erkeğın "boş ol" sözü ile kadın boşamyordu. Erkeğin norrnal "bof ol" sözu ile doğan boşanmalarda daha sonra imam tarafmdan nikâh tazalenerek boşanmamn durdurulması mumkundu. An(Arkast Sa. 10, Sü. 6'da) Karadeniz Üniversitesi Rektörlüğüne açık mektup yazan eski rektör yardıması Prof. Nuran özalp, "Üniversitede profesör atamalarında hülle yapılıyor" dedu Prof. özalp mektubunda "Üniversiteyi bilim ve araştırma merkezi yapmak isteyenleri çalıştırmamayı amaçlayan bilinçli saptırmalar var" dedi. ANKARA, (Cumburiyel Burosu) YÖK ve Üniversite rektörlüklenne, İstanbul'daki toplaruıdan sonra bir eleştiri de, Karadeniz Üniversitesi eski rektör yardımcısı ve Fen ve Edebiyat Fakultesi öğretım uyesi Prof. Dr Nuran Özalp'ten geldı. Prof. Özalp, profesör atamalarında yan tutulduğunu öne sürerek, universıtelerde bu işlemin "hulle yapmak" biçiminde nitelendiğini belirtti. Prof. özalp, "Üoiversiteyi bir bilgi ve araşürma merkezi haline sokma çabasında olan kişileri yaltşama? duruma geürmeji amaçlayan bilinçli saptırmalar olduğunu çok >akındao biliyorum" dedı. Prof. Nuran Özalp, Karadeniz Üniversitesi Rcktörlüğu'ne yazdığı "Açık Meklup"ta, konunun salt Karadeniz Universitesi'ni ilgilendirmediğini, benzer uygulamaların dığer üniversitelerde de olduğunu, bu ne(Arkası Sa. 10, Sü. S'te) Bugün Rakip Görmüyor ANKARA Başbakan özal, eski AP lideri Demırel'i "simdilik " siyasi rakip görmediğtni söyledi Ozenle yapılan bu vurgulama Sayın özal'ın gelecekte bir gün Sayın Demirel'in "karşısına dikileceği" hesabım yapmaya başladığını gösteriyor. Görünen köyün ktlavuz istemediği söylenir, ama düne dek Sayın özal, Sayın Demirel'in sağ kesimde etkınliğini pek umursamaz görünuyordu. Turk halkmın (Arkası Sa. 10, Sü. 5'te) İotî 9 " Turgut Ozal'm esiSemra özal, dün tzmir'de IÇll ANAP>b hMMlara öğU yaneü verdl Hanmlann süp j a ğU vel sü rekliilgigösterdikleriBayan Ozal'a ANAP'hhanmüar madenikupadan ayran(Arkası Sa.10, Sü.3'te) • Yunanistan'da yaşam durdu. • tsrail jetleri Filistin kamplarım bombaladı. 3. Sayfada • SHP'ye işçi desteği 7. Sayfada • Inşaat malzemelerinde yıllık enflasyon yüzde 100. 9. Sayfada • "FKÖ'süz barış olmaz" 11. Sayfada • 600 bin dolarlık dostumuZf 14. Sayfada Ba baka yazıyor Özal, Riyad'da Gündem: Körfez savaşı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Turgut Özal, Körfez savaşına ilişkin diplomatik gelişmelerin yoğunlaştığı bir sırada bugun 24 saatlık bir ziyaret için Suudi Arabistan'a gıdiyor. Özal'ın Suudi Arabistan'ı ziyareti, ABD Başkan Yardımcısı George Bush'un bu ülkede yaptığı temasların hemen ertesine rasthyor. Ozal, bu sabah beraberinde Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu olduğu halde (Arkası Sa. 10. Sü. 5'te) TÜRKHİNT İLİŞKİLERİNDE İLK ÖNEMLİ ADIM ATILIYOR 14 Sayfada Kurultay Öncesi x artileşme sancıları içinde ilk kurultayına doğru yol alan SHP'nin gündeminde ne otmalıdır? Hiç şüphesiz bu sorunun ilk yanrtı, "çok şey" olur. Ama bu "çok şey"in içinde bazı konular vardır ki, öncelikle ele alınmalan ve özen gösteıilmeleri gerekir. Bunların en başında partinin topluma ne önereceği gelmektedir. Eğer SHP seçim kazanırsa, neyi nasıl yapacak, sorunlan ne gibi çözüm demetieriyie göğüsleyecektir? Bu sorunun karşılığını inandıncı ve güven verici bir biçimde topluma sunmadan SHP'nin yol alabilmesi olanaksızdır. Tabii biliyoruz, bu soytendtği gibi kdayca yapılabilecek bir iş değikjir. Her şeyden önce Turkiye'nin sorunlan öyie "heaır reçeteler" le çozülemeyecek kadar büyük ve karmaşık(Arkası Sa. 10, Sü. l'de) UĞUR MUMCU GOZLEM i Yıl... DemirePin yeni hedefi istanbul "Yasaklar kalksın" sloganlı yeni gezi programmda Samsun, Erzurum, UrfaveAdana da var. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Kapatılan AP'nin Genel Başkanı Süleyman Demirei, "Yasaklar kalksın" sloganıyla başlattığı yurt gezilerini surdürecek. Demirel'in Bursa'dan sonra bu ay sonunda düzenlenecek bir se(ArkasıSa'.g, Sü. 2'de) HASAN CEMAL Başyazarımız Nadir Nadi, geçen hafta, ellinci yazarlık yv lını geride bıraktı. Elli yıl! Dile kolay. Bu elli yıl içinde, Atatürk'ün son yıllan, arkasından "Milli Şef dönemi"; daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın gerilimli günleri; 1946'da çok partili yaşama geçiş, DP iktklan, 27 (Arkası Sa. 10, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog