Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

NtSAN 1986 EKONOMt CUMHURÎYET/9 rURKIYE'den üerkez Bankası'nın Hazine'ye ivansları trilyonu aştı ANKARA (ANKA) Merkez Bankası bilançosunun üçte biri lazine'ye bağlandı. Hazine'nin Merkez Bankası'ndan sürekli vans kullanmasının yanı sıra, kur farklan nedeniyle borcu önemi boyutlara ulaştı. Hazine'nin Merkez Bankası'ndan kullandığı ;ısa vadeli avanslar, ilk kez trilyon sınırını aştı. Hazine avansanndaki büyüme, emisyon hacminin de yenidcn 1.4 trilyon üra ınınnı aşmasına yol açmış bulunuyor. Merkez Bankası verileine göre martın son haftasında Hazine, Merkez Bankası'ndan 13.4 milyar liralık daha kuUanun yaptı. Boylece Hazine avansan da 1 trilyon 15.6 milyar liralık bir büyuklüğe ulaşmış oldu. "Cur farklan nedeniyle Hazine'nin Merkez Bankası'na olan borcu l trilyon 19.3 milyar liraya yukselmiş bulunuyor. Bu borç yükü birlikte Hazine'nin Merkez Bankası'na olan 1 trilyon 15.6 miltor lirank kısa vadeli avans borcu da dikkate ahndığuıda 3 trilyon 34.9 milyar liralık Hazine'nin Merkez Bankası'na olan toplam borcunun Merkez Bankası'nın 9 trilyon 911.6 milyar liralık bilançosunun üçte birine eşit olduğu görülüyor. Ithalata banka zaıııııu Bakanlar Kumlu'nun bankalara her türlü kredi, ithalat ve ihracat işlemlerinden alacakları komisyonlan serbestçe belirleme hakkı tamması üzerine, ithalat işlemlerinde uygulanan komisyonlann rekor düzeye çıkmasının her türlü ithal malın fıyatmı yukanya çekeceği belirtildi. Komisyonlann yükseltilmesi, bankalann döviz talebini caydırma taktiği olarak yorumlandı. Akbank, bazı ithalat işlemlerinden aldığı komisyonlan 10 misli arttırdı. îş ve Yapı Kredi Bankası'nın da bugünden itibaren komisyon oranlarını yükseltmeleri bekleniyor. komisyonlan düşurecek, ithalatçıya yüksek kur açıklamak yerine de bu işlemlerden aldığı komisyonlan yükseltecek." Bakanlar Kurulu'nun komisyonlan serbest bırakma karanna uygun olarak ithalat işlemlerine uyguladığı komisyon oranlarını ilk artıran banka Akbank oldu. Akbank gecen cumadan başlayarak ithalat akreditiflerine uyguladığı komisyonlan yüzde 1.5'ten yüzde 4.5'e yükseltti. Akbank rarının döviz piyasasını rahatlama çabalannın bir parçası oldu yaygın bir ithalat finansman araa olan kabul kredilerinden aldığı ğunu belirterek şu yorumu komisyonlan da ilk üç aylık devyapıyor: reler için yüzde 1.5'ten yüzde "Bankalar daha önce ihracat. 4.5'e çıkardı. Daha sonraki her üç ay için bu oran yüzde 3 olaçının dövizini çekebilmek için döviz alış kurUnnı rekor düzey rak uygulanacak. Akbank en büde tırmandırdılar. A>nı zaman yük komisyon artınmını vadeli da dövizde sıkışmanın yaşandı ithalat işlemi sayılan ve bankagı dönemde de ithalatçımn döviz nın riski daha az olan mal ve vetalebi baskısından kurtulmak saik karşılığı yapılan ithalat işiçin döviz satış kurlarına buyük lemlerinde yaptı. Bu işlemlerde bindirme >apttlar. Şimdi bu ka daha önce binde 5 olan komisrar her türlü prim veya caydıncı yon oranı 10 misli yükseltilerek önleminin döviz kurlan yerine yüzde 5'e ulaştmldı. Temdit kokomisyonlara yansıtılmasına ola misyonlan olarak adlandınlan itnak tanıyor. Bir banka ihracal halat işlemlerinden daha önceçısinın dövizine prim vermek ye den binde 7.5 komisyon alan Akbank bu oranı da yüzde 3'e rine ihracat işlemierinden aldıgı İthalat işlemlerinde alınan komisyon rekor düzeye çıktı EKONOMİ NOTLABI OSMAJN ULAGAY Ziraat Odaları Birliği Başkanı: Tanmda yabancı sennaye dünya ile entegrasyonu sağlar İSTANBUL (»a.) Türkiye Ziraat Odalan Birliği (TZOB) Başkanı O s m u özbck, Türkiye'de bugün uretilenden üç dört misli daha fazla üretme imkâru bulunduğunu belirterek, "Yab»ncı sernaye tanmda mimüttgi w kattteyi artdracak, dtey Be entegnsyomun ngbryacak" dedi. Yabana sermaye konusundaki sorulan cevap~ ÎOJ kyan özbek, yabancı sermayeyi TürkiyV yetemt. ^ çajjnnada çok geç k»|inHıftını söylcdi. Bu konudaki tutuculukla tarunın geüştirilemedigini belirten Osman Ozbek, şöyle konuştu: "Biz teknotojik getişmeknk diny» ölkderiıüıı uteştfe Kvijeye nfa^amadık. Mekaaiasyoada ea afak teknlte ı f j « « i ı t ı m ı » Için, btatn alaada fibrc, Oaç vc tohum kullanımında isnfa gkUyoruz. Geçen yd ithal tohumlann toprata nyiatau atdauuuı n f ^ u bir dkaz gdmisti, herkes bu dhaza sahip olmaya çatçtı. Bizim ne iyl tohomumnz nc yetertt teknolojimlz ve ne de ba konuda büfbniz vardır. Yabana sennaye Türkrye'ye getoedyte tanm unBcriade, mekaaizasyoiMİa, rinü mttcaddede,fcasatta,ttrâalerfaıpaketfeunesi, stoktaanaa ve k«vlmasuda ber tfiritt hizmeti de benbertade getireeektir." AETden ithalat % 88 artU **. TtirkAmerikan iş konferansı İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosn) 4. TürkAmerikan iş konferansı bugün tzmir'de başhyor. Başbakan Turgut Özal, bugün Turk vc ABD'li işadamlanna "Dogu Ue Batı arasında köprii olan Tttrtdye'ııin gdisen rolünü" anlatacak. 120 ABD'li işadamı ile 200 Türk işadamımn izleyeceği konferansa, Başbakan TAırgut özalın yanı sıra, Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı Hiisnii Dogan, Devlet Bakanı Ahmet Kara«fi, tcişleri Bakanı YtMınm Akbnhıt bakanlık müsteşarlan, daire başkanlan, ABD Başkanı Reagan'ın senato temsilcisi Mary Rosc Oakar, ABD Büyükelçisi Robert StrauszHupe katılacak. SovyeÜer Birliği, ithalatını yüzde 33 azaltıyor Ekoaomi Serrisi Sovyetler Birliği Dış Ticaret Bakanı Boris Aristov, Batüı diplomatlara, ülkesinin bu yıl ithalatı, yüzde 25 ile 33 arasında azaltacagını söyledi. Geçen yıl Batık ülkelerden toplam 26 milyar dolarlık ithalat yapan Sovyetler Birliği ithalat gdirinin yüzde 60'ını petrol ihracatından elde ediyor. Düşen pctrol fiyaüan nedeniyle bu gelirinde önemli ölçüde azalma olması beklenen Sovyetler Birliği, Uk tedbir olarak, Bauü ülkelerden yapmakta olduğu ithalatı düsürme karan aldı. DÜNYA'dan Dizel otomobil satışında patlama Servisi Batı Avnıpa'da dizel otomobil sauşlan yüzde 21 arttı 1985 yıoııu. u o j yı ••Nlıl Pl F l I r i i l 11 llll I IIFrnr'irjlBUUI^B Okt 1«M 1ttSHi^M« fJ*m 321i 5308 645 W»H 425J 4316 11 240 4 1OL1 **» &** l^^ 1267 1249 14 670binadetsa ?*?*» tılan dizel oto K J J mobülerın pa ü ^ ı i , , , " .. 14.2 32J} 1303 zardaki payı da TWaaâ0 14.1 14.7 4.0 yüzde 13.7'den Baatevfca 103 m4 tt2 yüzde 15.19'a brtçra 7.1 14 31.7 yükseldi. Göz SMbnt k t e t e 61) 8.4 41.7 lemciler, dizel b » ç « İ7 403 tışlarındaki **m 27 1.7 373 aşın daha da lftm # a t 1381.1 WA& 213 artacagı yolun 'hplaa ıtı ub«ı 100961 10524.2 4.2 da değerlendirmeler yaparken, Avrupalı otomobil üretıcileri de yeni model dizel üretimi için kolları sıvadılar. Yeni model dizel otomobil üretmeyi planlayan nrmalar arasında, Citroen, Volkswsgea, Fiat, Geoenü Motors bulunuyor. *J ^ Ş55 ^2 170 ^ Çin, nükleer eantralları erteledi Ekonomi Servisi Çin Halk Cumhuriyeti, Batıdan teknoloji almamak için, bu yüzyıl sonuna kadar yapımını planladıgı 10 nükleer santral inşasını erteledi. Baulı ülkelerden teknoloji almak yerine, şimdilik hidroelektrik santrallarla yetinileceğinin açıklandığı hükümet bildirisinde, yerli teknolojiyi üretmek için araşürmalar yapddığı ve bu amaçla Sovyet nükleer santrallaruu incelemek üzere bir teknik heyetin bu ülkeye gönderildigi belirtildi. İlk olarak, Fransız ve F. Alman fırmalarının yedi yıldır inşasını yüklenmeye çahşuğı, Şanghay yakınlanndaki 2 bin megavatlık santralın yapımını askıya alan Çin'in bu girişimi, toplam bedeli 20 milyar dolara olan 10 nükleer santralla yakından ilgilenen Baulı fırmalarda şok etkisi yaptı. Türkiye'de enflasyonu düşürme fırsatının gereğince kullanılacağına ve önümüzdeki bir yıl içinde enflasyon oranının büyük çapta gerileyeceğine inanmak kolay değil. Son gelişmelerin döviz kurlan üzerinde yarattığı baskı. özel sektörün yüksek oranlı zamlannı sürdürmesi ve fiyat denetimlerine hiç itibar edilmemesi, yüksek faiz oranları ve hepsinden önemlisi yüksek enflasyon beklentisinin kınlamamış otmast, bu konuda iyimser olmayı güçleştiriyor. Türkiye'de hal böyleyken Brezilya'dan gelen haberler, bu ülkede şubat sonundan beri uygulanmakta olan enflasyona karşı şok tedavisi yönteminin baNECMİ ÇELtK şarılı sonuçlar vermeye başladığını gösteriyor. Brezilya'nın son bir yıl içinde ekonomi alanında attığı adımBakanlar Kurulu'nun, bankalann her türlü kredi, ithalat ve lar ve sağladığı başarılar, üzerinde durmayı gerektirecek niteihracat işleminde uygulanacak likte. Yeni Devlet Başkanı Jose Sarney'in bir yıl önce görevi komisyon oranlarını belirlemede devralmasından sonra IMF'nin klasik "kemersıkma" reçetesiserbest bırakmasından sonra ne açıkça karşı çıkarak "Hızlı büyümeyi daha fazla bankalar birbıri ardına ithalat işerteleyemeyiz" diyen Brezilya, geçen yıl yüzde 8.3 gibi yüksek lemlerinden aldıkları komisyon bir büyüme hızı sağlamış bulunuyor. Ekonomi hızla büyürken oranlarını rekor düzeyde artır1.3 milyon kışiye yeni iş alanı açıldığı, yüksek enflasyona Karmaya başladılar. Bankalann itşın reel ücretlerin yüzde 13 artttğı ve Brezilya'nın dış ticaret tazhalat işlemlerı komisyonlarını lasının da 12.5 milyar dolan bulduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler yükseltmeleri bir yandan ithalasonucunda uluslararası bankacıların Brezilya'ya bakış açısının tı daha pahalı hale getirirken, diolumlu yönde değiştiği ve dünyanın en ağır borçlu ulkelerinğer yandan bankalara yönelen den biri olan Brezilya'nın yeni borç erteleme olanaklanna kayoğun döviz talebini caydırmayı vuştuğu da biliniyor. amaçhyor. Bank of America'nın Brezilya'da görevli başkan yardımcta Nitekim Merkez Bankası'nın Joel Korn, geçen yıl ekonomide sağlanan yüksek büyüm«nin üst düzeyde bir yetkilisi Bakandevreye giren yeni yatınmlardan kaynaklanmadığını, mevcut lar Kurulu'nun 2 nisan tarihli katesislerde kapasite kullanımının yükselmesinin ve reel gelirierdeki artışın iç pazarda yarattığı canlanmanın hızlı büyümeyi sağladığını belirtiyor. Deutsche Bank'ın Brezilya'daki temsilcisi Albrecht Vtolckers de iç pazardaki canlanmanın özel sektöre güven vererek yatırımları harekete geçireceğini ve hızlı büyümeye süreklilik kazandırabileceğinl söylüyor. Yabancı barv kacılar, bu olumlu tabloda tek olumsuz nokta olarak geçen yıl yüzde 250'yi aşan enflasyonu görüyor, bu sorunun çözümüne ağırlık verilmesini istiyorlar. (The Wall Street Joumal, 25 mart ANKARA, (a.».) Türkiye'nin 1986) Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye ülkelerden yaptıgı ithalat, ocak IMF'ye karşı çıkarak hızlı büyümeden vazgeçmeyen Brezilayında 1985'in ocak ayına göre yüzya, geçen şubat ayı sonunda başlattığı "enflasyonla amansız de 87.8 oranında arttı. savaş" kampanyasında da başarılı sonuçlar almaya başlamış Türkiye'nin AET'den yaptıgı ithabulunuyor. 28 şubarta Başkan Sarney'in radyo ve televizyonlat, ocak ayı içinde 3S7 milyon 143 dan Brezilya halkına seslenerek başlattığı bu kampanya sobin dolar olarak beürlendi. Devlet Isnucunda, şubat ayında yüzde 14 olan aylık enflasyon oranının taüstik Enstitüsü (DtE)'nin verilerine mart sonunda eksi yüzde 1.7 olarak gerçekleştiği, yani şubat göıe, Türkiye, AET Ulkelerinden ayında yüzde 14 artan fiyatların martta yüzde 1.7 düş1985 yüının ocak ayında ise 190 milyon 221 bin dolarlık ithaiat yapmıştüğü belirtiliyor. Yabancı gazeteler ve ajanslar, hemen tüm Bretı. zilya halkının enflasyonla savaş kampanyasında Başkan SarTürkiye'nin AET ülkekrine yöneney'e destek verdiğini ve alınan kararlann uygulanmasına yarlik ihracatı da ocak a>ı içinde bir öndımcı olduğunu belirtiyorlar. ceki yılın ocak ayına göre yüzde 8.5 Başkan Sarney'in 28 şubatta açıkladığı "enflasyonla savaş" oranmda azaldı. Söz konusu ülkelere kampanyasının başlıca öğeleri şunlardı: yapılan ihracat, 1985'in ocak ayın• Hemen tüm toptan ve perakende fiyatlann, enerji ve su da 261 milyon 238 bin dolara ulaşırgibi hizmetlenn fiyatlan dahil dondurulması, sıkı kontrollerle ken, bu yılın ocak ayında Türkiye'nin AET ülkelerine yönelik ihracatı uygulamanın denetlenmesi. Ct\nııh]nrm hn\rnli Ithal bisikUtiere dezam geidi. Yerli bisikletlerenisan ayı $0239 milyon 31 bin dolar olarak ger• Değerini yitirmiş ve halkın gözünden düşmüş olan Brezil\jW,ICfVtUf tf» f M*J t*»* nync dog>uy//w , beklenirken, yeniflyat arttslaikincizamm çekleştı. ya parası "Cruzeiro"öan üç sıfır atılarak 1000 Cruzeiro'ya eşit nyla ithal bisikletlerin fiyatı 115190 bin liraya yükseldi. Zamla birlikte Batı Alman Ch Cörüschke marka k Türkiye'nin AET ülkelerine yöneyeni para birimi "Crı;zado"nun benimsenmesi. lik ihracatı genlerken, ithalatında gö bisikletin flyatt 130 bin liradan 185 bin liraya, Italyan Şampiyon marka bisikletin fiyatı 125 bin liradan • Bir ABD Dolan 13.8 Cruzado'ya eşitlenerek bu paritenin rillen yüksek oranlardaki artış, bu ül 190 bin liraya, Çekoslovak bisikletlerin fiyatı ise 66 bin liradan 115 bin liraya çıktı. Yerli bisikletler sabit tutulmasını amaçlayan bir kur politikasının izlenmesi. kelerç. yönelik dış ticarette açık ve ise şu anda 6077 bin lira arasında değîsenfiyatlarla satılıyor. Bisikletlere bakan çocuklar, "Artık yeni • Hemen tüm ücret ve maaşlara bir defalık yüzde 8 artış sagrilmesine yol açtı. 1985 yılı ocak bisiklet almak hayal. Elden düsme bisiklet alabiiirsek ne iyi. Onun da fiyatı en az 20 bin lira. Ya para landıktan ayında AET ülkelerine 261 milyon bulup elden düsme ahrsın ya da kiralarsımz" sekünde konusuyorlar. (Fotoğraf: CUMHURİYET) sonra ücret ve maaşların bir yıl süreyle dondurulması. 238 bin dolarhk ihracat, 190 milyon Ancak yıllık enflasyon oranının yüzde 20'yi geçmesi halinde 221 bin dolarlık ithalat yapan Türkiotomatik ücret ve maaş artışlarının vaat edilmesi. KISA... KISA... ye, bu dönemde 71 milyon 17 bin do• Hazine bonosu değerierinin ve getirilerinin bir yıl süreyle ANADOLU BANKASI Genel larlık dış ticaret fazJası verirken, dondurulması, enflasyonla bu menkul değerler arasındaki baDovizin Efektrt Efektif Oöviz Döviz Müdürü Halil Ata, Malatya'da1986'mn ocak ayında. ihracaundağın kopanlması. Cinsi Satı? Al.ş Sauş ki 22 milyon 207 bin dolarlık gerileki şube müdürleriyle yaptığı böl• Küçük tasarruf hesapları dışında tüm yatırım araçlarında me ve ithalatındaki 166 milyon 922 1 ABD Dolan ge toplantısında, ma>ıs ayından 667.55 680.90 667.55 687.58 bin dolarlık artış nedeniyle dış ticaenflasyona göre endeksleme yönteminden serbestçe dalgalan1 Avustralya Dotan 478.97 488.55 455.02 493.34 ıtibaren ihraç üninleri üreten ret açığı verdi. Türkiye'nin 1986'nın 1 Avusturya Şilini ma yöntemine geçilmesi. 40.02 40.02 40.82 üreticilere işletme kredisi verebiocak ayında AET ülkeleri ile yaptı1 Batı Alman Markı 280.60 286.21 280.60 289.02 • Kiraların ve ipotek taksitlerinin dondurulması. leceklerini açıkladı. Ata, böylegı ticarette verdıği dı; ticaret açığı 1 Belçika Frangı 13.71 13.02 14.12 13.98 Fiyat denetimi yapan resmi makamların işi çok sıkı tutması likle zirai ürünlerin sürum ve 118 milyon 112 bin dolar olarak ger1 Danimarka Kronu 76.03 76.03 78.31 77.55 ve halkın yaygın desteği sayesınde şimdilik çok başarılı görüsatışına destek olacaklannı, üreıçekleşti. 1 Fransız Frangı 88.77 88.77 91.43 90.55 nen bu uygulamayı değerlendirmek için tabii bir süre daha bekme kadar satışın da büyük önem 1 Hoilanda Ftorini 248.27 254^6 249.27 256.75 lemek gerekiyor ve hiç değilse bir yıllık bir uygulama dönemi taşıdığını vurguladı. 1 tsvec Kronu 89.36 91.15 89.36 92.04 sonunda bu konuda daha kesin bir hükme varmak mümkün ŞARK SİGORTA yurt düzeyin1 isviçre Frangı 336.45 342.16 335.45 345.51 100 Kalyan Ureti görünüyor Ancak Arjantın ve İsrail'den sonra bu kez Brezilya'da deki acentelik teşkilatının mes40.46 41.67 41.27 38.44 100 Japon Yeni uygulamaya konan enflasyona karşı şok tedavisi yöntemlerileki eğitjmlerine yönelik 371.48 378.91 352.91 382.62 1 Kuveiyt Dinan 2290.03 2335.83 2175.53 2358.73 seminerleri bu yıl İstanbul Çınar nin ilk sonuçları, bu yöntemlerin hiç de yabana atılamayacak 1 Stertin tZMİR, (Cumhuriyet Ege Bü970.95 990.37 970.95 1000.08 Oteli'nde düzenliyor. nitelikte olduğunu gösteriyor. 1 S.Arabİ3tan Riyali rosu) Yumurta tüketimini art182.94 173.79 188.43 186.60 tırmak için "ithal reklam" kullanılacak. İhracatlaki aksama nedeniyle bir yandan artan yumurta stokHAZIRLAYAN YENER KAYA lar1, diğer taraftan da giderek düşen fıyatlar, üreticilerin iç tüketimi arttırmak için yeni çareler aramasına yol açtı. Yurt dışından Geçen hafta boyunca 30 bir reklam uzmanıru Türkiye'ye kuruluşun hisse davet eden Yubaş, aynı zamansenetlerinden 9'unda değer yorlar. Oysa durum hakkında görüşda Avrupa ulkelerinden yumurHisan ayının ilk haftası canlanma NEW YORK Borsası. petrol lerine başvurdugumuz eski bir bor artışı gözlenirken 16 hisse ta ile ilgili reklam filmleri de gebeklentilerinin tersine bir gelişim göstermesi, fıyallannm hafta içinde sa uzmanı ise, İMKB'ye uye olmama haftayı zararla kapaıtı. 5 tirtti. hisse senedi fiyatmda bir sergilediği iniş çıkışlara parclel borsada umuîsuzluk yarattı. Şimdiye değin sına rağmen borsanın işlemesinden Ancak güçlü bir reklam kamolarak dalgalanma gösterdi. değişiklik olmadı yana olduğu görüşunu savunurken yavaş yavaş toplanan kâğıtlarda yeniden panyası için Üreticilerin maddi Hafta başında 1823 puandan "Dikkat etliyseniz. borsa açıldıgınolanaklannın yetersiz kalabileceaçılış yapan Dow Jones Endeksı, beşyüzlük ve binlik ordinolar verilmeye başlandı. dan bu yana >ine de el altından sa Erdemir hisseleri yüzde ğine değinen Yubaş Yönetim Kutjslar surmesine rağmen. hertıangi bir 12'lik arttsla en yüksek fiyat hafta onasında 1782 puana Kupon kesimi ve fiyatların geri çekilmesi hissenin piyasa fi\alında bujuk fark tırmanmasım sağlarken tş geriledikten sonra hafta sonuna rulu Başkanı Mazhar Zoriu, nedeniyle ortaya çıkabilecek talep fazlalaşmasının lüaşmalar artık gorulmez oldu. Bu Bankası 13 tipi hisse doğru yeniden 1790 puana "EsViden her kahv^ltı sofrasındemektir ki her ne otursa olsun bor senetleri yüzde I9'luk yükseldi. Wall Street'in petrol piyasayı canlandırabileceği savunuluyor. da yumurta mutlaka yer alırken, sa yaşadı£ı ve bisse fiyatlannın res duşüşle haftanın en çok fiyatlanmn geleceği konusunda yumurtanın bazı kalp hastalıklaEğer borsanın kahve falına baklı cenahından gelen hafıf eleşıiri bommen tescıl tdildiği sürece, ozellikle ikıve ayrıldığı belirtiliyor. nna yol açtığı bicimindeki iddiracak olsaydık, kimbilir bu denli ikir bardımanları, geçen hafta biraz daküçük çapta müşterilerin >anılma değer yitiren kâğıdı oldu. LOSDRA Borsası da petrol ha yogunlaşırken bu hücumlara di paylan az olacaktır" şeklinde konuşalar tüketimin azalmasına neden cikli yanıtlar almazdık belki de. Gefiyatlanmn psikolojik düzey İstanbul Menkul Kıymetler Borçen hafta borsa ve Vakıfhan kulisle ğer bir kısım borsa göztemcisinin de tu. oldu. Oysa bu iddiaların gerçeği olarak kabul edilen 10 doların sası'nda geçen hafta, 30 kuruluşa rinde her kim borsa uzmamna "Bor katılması, geçen haftanın ilginç geifade etmediği saptandı. Amacıaluna düşmesine bağlı olarak Öte yandan, borsa kulislerinde gö ait 35 bin 235 adet hisse senedi, 63 sadaki bu durgunluk ne zaman bite lişmelerinden biriydi. Borsanın mart rüştüğumüz bazı uyeler ise ozellikle milyon 114 bin 403 liralık değerle mız, eski 'Sabah erken kalkanm, ekonomik büyumenin ayından bu yana cansız ve verimsiz hızlanacağı, şirket maliyetlerinin cek?" şeklinde soru yönelttiysek, bir döneme girmesi, geleneksel pro hisse senedi birinci pazarındaki dar el değiştirdi. Pazartesi seansında, yumurtayı sütle çalkalarım' slohemen hepsi de "Yakında açılır inlanmanm geçici olduğunu öne surer azalacağı ve tüketici ganını tekrar yaymak" dedi. 185 adetlik işlemle haftaran en safesyonel müşteri kitlesi arasında da şallah!"tan başka bir şey demediler. lerken böyle yapay bir bunalım sü kin gunünü yaşayan borsada aynı harcamalarımn artacagı nuzursuzluk belirtileri yaratırken barecinin büyütulmesinin ancak kasıt gün, Good Year'a ait 800 hisse sebeklentileri ile oldukça canlı bir Gerçekten de bir önceki haftayı arat zı "eski tüfekler" 'kemâlilerini'nin lı bir eylem olabileceğini ve bu eylemhafta yaşadı. Sterlinin istikrarlı mayacak kadar sönük geçen nisan ağzına mermiyi vermişler bile. tşte lerin pasifize edilmesi için şimdiye nedinin icra kanalıyla açık arıtırgorunümu ve faiz oranlannın ayının ilk haftasında İstanbul Men borsaya muhalif kesim, şimdılerde iş değin nasıl mücadele ettiyseler, bun mada satılması dikkati çekti. düşürülme beklentileri lemlerin biraz yavaşlamasıyla birlikte kul Kıymetler Borsasına "ezeli ve dan böyle de mücaddelerini daha kaBorsada geçen hafta boyunca işsonucunda FT100 Endeksı, Uk ebedi" muhalefet edenlerin dışında hafıfçe ellerini ovuşturarak "Ben rarlı bir biçimde sürdüreceklerini sa lem gören 30 kuruluşun hisse senetkez olarak 1700 puanın üzerine demiştim" havasını yaymaya u|raşırtuttuğumuz baa borsa gözlemcileri vundular. lerinden dokuzunun değerinde aryükseldi. Düşük enflasyon oranı de yukanda sözünü ettiğimiz kişilerle larken profesyonel ve yarıbeklentisi nedeniyle kredi faiz tış gözlenirken, 16 hisse senedi hafhemen hemen aynı lisanı konuşma profesyonel müşteri kesimini de ken BAZI KÂĞITLAR ATAĞA GEÇEBİLİR oranlannın yüzde ll.S'dan yüzde ya başladılar. Genel olarak Vakıfhan di saflanna katma çabasını gösteritayı zararla kapattı. 5 kuruluşa ait Bu arada, fiyatların gevşemesi ve' hisse senetlerinin değerlerinde ise 10'a indirilebileceği tahmin ya pazar darlanmasına rağmen geçen bir değişme olmadı. ediliyor. mart ayı da dahil olmak üzere piyaYüzde 12 ile önceki hafta genel sadan sindınle sindınle toplanan bazı TOKYO Borsasi, yenin dolara kurulu yapılan Ereğli Demir Çelik kâgıtlar, geçen hafta içinde yaDB40 Hisse Senedi Fiyat Enkarşı değer kazanma hızının DB40 vaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. hisseleri, en yüksek oranda artış deksi geçen haftayı 2.41 puan geyavaşlaması ile birlikte Onde Hisse Senedi Gözlevebildiğimiz kadarıyla başta gerçekleştirirken, Türkiye İş Bangelen hisse senetleri değer rileyerek 184.40'ta kapadı. Ankası B tıpi hisse senetleri, yuzde 19 Sarkuysan, Rabak \e Ereğli EJemir 13208 Fiyat Endeksi kazanırken canlı bir hafta cak reel olarak bir gelişim içinÇelik hisseleri olmak üzere bu kâğıt ile haftanın en çok değer yitiren kâHaftalık Geiişirni yaşadı. Bunun sonucunda de olan DB40 Endeksi, geçen lar arasına geçen hafta içinde yeni ğıdı oldu. Bagfaş, Gübre Fabrika\Tikkei Dow Endeksi, hafta hafta içinde Rabak, GoodYear hisselerin de girdiği saptandı. Bu ye lan AŞ, Koruma Tar»m, Lassa ve içinde 15.745 puana kadar ni hisselerden Koruma Tanm kâğıt Türkiye İş Bankası A lipi hisse seyükseldi. Ancak hafta sonunda ve Kordsa hisselerinin kuponlaları, geçen hafta içinde hemen her netleri de haftayı, başladıklan ginmn kesilmesinden ötürü gerileMerkez Bankasınm özel gün muameleye uğrarken hafta ka bi bitirdiler. me gösterdi. Aslında Endeks bankalardan arsa ve menkul pamşına doğru bu kâğıdın yanına üzerinde yaptığunız araştırmaya Geçen hafta, hisse senetleri aradeğerler spekulasyonu için Uniroyal'ın da girdiğj gözlendi. Haf sında 30 rnilyon 65 bin lira ile topverdiği kredileri kısıtlamastnı göre söz konusu bu hisselerin ta kapanışına doğru piyasada sulan lam hacmin dörtte birinden fazlaistemesi üzerine, bazı hisselere kuponlannın kesilmemesi durumış hisseler görunümünden kurtulatalep hızla azalırken endeks de munda DB40 Hisse Senedi Firak yeniden atağa geçen Uniroyal his sına ulaşan Good Year ikinci pa15.272 puana kadar geriledi. yat Endeksi şubat ayından bu yaselerindeki durum, bu kâğıda >atan zar hisse senetleri Uk sırayı alırken, İş Bankası B tipi seneıleri, 16 milFRAHKFURT Borsasmda genel na ilk kez 0.84 puanlık bir gelilarca da dikkatle izlenmeye başlanyon 276 bin lira ile ikinci, Şişe Cam olarak sakin geçen haftada hısse dı. Borsa gözlemcileri, nisan ayının şim ile 187.65'e ulaşacaktı. Oysa senetleri istikrarlı bir şekilde ikinci haftasının canlanması için uç eski senetleri de 7 milyon 752 bin değer kazandılar. Commerzbank yukanda da belirttiğimiz dört kâğıtta meydana gelen talep lira ile üçuncu oldular. Endeksi, haftayı 2.105 puandan gibi DB40 Endeksi temettü kuponlarının kesılmesinden ötürü nielastikiyetinin yeterli olmayacağı göHisse senetlerinde en çok işlem san ayının ilk haftasını fiktif de olsa bir gerileme ile kapadı. Niteaçtıktan sonra 2.124 puana ruşunü savunurlarken bundan böyilk kadar yükseldi. Petrol kim endekste eskiden olduğu gibi bundan böyle reel gelişmelerin ol le gerek kupon kesimi nedeniyle, ge gerçekleştiren aracı kurumlardaDeuçü, sırasıyla, Semih Menkul fıyatlanndaki düşüs eğilimi, mayacağıru ve bundan böyle ortaya çıkacak gerilemelerin yapay olarekse de fiyatların geri çekilmesi ne ğerler, Eczacıbaşı Menkul Değerdoların değer kazanma sürecine cağını ge v cn hafta da duyurmuştuk. Bu arada, DB40 Endeksi, üzedeniyte onaya çıkabilecek bir lalep ler ve tş Bankası aldüar. Bu kurugırmesi ve bankalann 1986 yılı fazlalaşmasının piyasayı caniandırı luşlann işlem hacimleri de sırasıyrinde yaptığunız projeksiyona göre nisan ayının ikinci haftasından için yüksek kâr beklentileri sonra bazı hisselerin temettü kuponlarını kesmelerîne rağmen bü cı bir unsur olabileceğinden söz edi la 94.7 milyon, 38.7 milyon ve 36.8 borsayı olumlu etkiledi. yorlar. yük oranlı gerilemeler olmayacağı üzerinde somutlaşıyor. milyon lira olarak gerçckleşıi. çıkardı. tş Bankası geçen cuma günü eski komisyon oranlannın uygulamasına son verirken yeni oranları bugün açıklayacak. Yapı ve Kredi Bankası'nın da ithalat işlemleri komisyonlarını bugün açıklaması bekleniyor. Banka yetkilileri ithalat komisyonlannı bir miktar artırmakla birlikte eski oranların fazla üstüne çıkılmayacağını ileri sürdüler. Büyük bankalann giderek riskli hale gelen ithalat işlemlerinin nnansmanında uyguladıklan komisyon oranlannı yükseltmeye başlamasıyla küçük hacimli bankaların da gelecek günlerde aynı yolu izlemeleri bekleniyor. Öte yandan şu ana kadar hiçbir banka ihracat işlemleri komisyonlarında bir artırıma gitmedi. Döviz girişimlerinin azaldığı, Merkez Bankası'nın da döviz alış kurlanna yüzde l'lik sınır koyduğu bir dönemde bankalann döviz artışını kendilerine yönlendirmeleri için önemli bir araç olarak ellerinde ihracat işlemleri komisyonlarını aşağıya çekmeleri kalıyor. BrezilyaUan Hızlı Büyüme ve Enflasyonla Savaş Dersleri DÖVİZ KURLARI Yvunurtaya Hthal reldaırf SERMAYE PİYASASINDAIN Diinyu borscdarında geçen hafta Beklenti dışı gelişme 35 bin 235 adet hisse el deği^tirdi DB40 EndeksVnde fiktif düşüş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog