Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

7 NÎSAN 1986 Ozetle HABERLFR CUMHURİYET/7 Ecevit'in Uşak gezisi ertelendi DSP Genel Başkanı Rahşan Ecevitin L'şak gezısı ertelendi. DSP MKYK uyeleri Erkan Ozdemir ve Ufuk Ataç dun Uşak'ta bir açıklama yaparak Genel Başkan Rahşan Ece\it'in Lşak gezisinin MKYK toplantısında alınan karar doğrultusunda ertelendiğini bildirdiler. MKYK toplantısında boylesi bir gezinin erken olduğunun vurgulandığını belırten Ozdemir veAtaç, Rahşan Ecevit'in 2 rnayıs gunu yapılacak 2. kuru^ular kurulu toplanıısından sona daha geniş kapsamlı bir Ege gezısine çıkabileceğını soyledüer. Türkiye, Batmın aynlmaz bir parçasıysa, demokrasi nerede? Haklş Federasyonu Başkanı Necati Çelik, 24 Ocak kararlarının "ortadireği" ortadan kaldırmak için yürürlüğe konulduğunu savunarak, milletin "bugünkü yönetim üniformasız bir askeri yönetim midir?" sorusunu sorduğunu söyledi. lş Sendika Servisi Haklş Konfederasyonu'nca duzenlenen 1. îşçı Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan ISecati Çelik bugun ülkemızde hur sendıkacılığın tartışma konusu olduğunu belırterek, "Anayasanın 51, 52, 53 ve 54. maddeteriyle 2821 ve 2822 sayılı yasalar üe ış mevzuatı tumuyle yeniden duzenlenmelidır" dedı. 24 Ocak kararlannın "ortadiregi" ortadan kaldırmak ıçın yururluğe konduğunu savundu Hakfş 1. İşçi Kurultayı, tstanbul Tepebaşı Gazmosu'nda 4 bın dolayında heyecanlı bir kalabalığın katılımı ıle dun yapıldı. Kurultava ANAP Istanbul Mılletvekılı Hayrettin Elmas, eskı MSP Istanbul Milletvekılı \e eskı Devlet Bakanı Hasan Aksay, Refah Partısı Istanbul II Başkanı Tav>ip Erdogan ıle eskı MSP Urfa Milletvekılı Avukat Abdulkadir Oncal konuk olarak katıldılar Sakallı ışçılerın oldukça yoğun olduğu kurultayda kadın ışçiler daha çok kendılen ıçın aynlmış bolumlerde oturdular. Haklş Genel Başkanı Necati Çelik şıddeth alkışlar arasında surdurdüğu konuşmasında kurultaya katıianları "ülkemızde demokrasıyı tum gereklen ıle ışletme kampanvası"na çağırdı Çelik şöyle konuştu. "Yeni düzenlenıeierie işkolu ışçılerın asgarı ucretıne bıle goz dıkıldığını söyledi TurkIş Genel Başkanı Şe% ket Yılmaz da, sendika başkanlannın eleştırılerını yanıtlarken, eylem planırun surduruleceğını belırterek, "Şu anda bir suskunluk degil, bekleme donemi içindeyiz. EJbeOe Id eyiemlere devam edflecektir. Ama lansivon hep aynı duzeyde olmaz" dedı MİSK ve Hakîş, Turklş'ı teslimiyetçıhkle suçladılar duzeyinde 'tek tip sendikacıiık' ikame edilmiş, çalışanlar ordusu malum kuruluşlara uye olmaya mahkum edilmek istenmiştir. Ancak sizlerin bizlere olan guveni ve yoneticilerimjzin gayret ve azmiyle uzerimizde oynanmak istenen oyun bozulmuş elhamdulillah surda gedik açılmıştır. Surda bir gedik açtık mukaddes mı mukaddes, ey kahpe ruzgir artık ne yandan esersen es." Çehk, "Turkiye Batmın aynlmaz bir parçasıdır teranekrinl ağızlanndan duşurmeyenler Batılı anlamda demokrasi>i bu milletten neden esirgediklerini de açıklamak zorundalar. Demokrasi ya vardır ya yoktur" dedı. Sendikaların demokrasının vazgeçılmez unsurları olduğunu vurgulayarak, "Uzolerek ifade ediyonım ki bugun ülkemızde hur sendikacıiık tartışma konusudur" şeklınde konuştu. Bu göruşunu destekleyen örnekler sıralayan Çelık, bugunku yasaları "tersine atılmış bir adım", "tepki \3salan" olarak nıtelendırdı "Milletımiz, uniformamız bir askeri vonetim mi iş başındadır? sorusunu sormaktan ne yazık ki kendinı alıkoyamamaktadır. Yasaklar çogalülmaktadır" göruşunu savundu. Necati Çelık 1982 Anayasasf na bazı yönlerıyle sahıp çıktıklarını belırttı ve "Anayasa bu maspet haknmleri yanında asla kabulu mumkun olmayan agır bukumleri de ihtiva etmektedir. Baskı ve millele guvensidik ifade eden agır ve taşınmaz hukumler bulunmaktadır. Biz işçi kuruluşuyuz. Bu nedenle oncelikle anayasanın 51, 52,53 ve 54. maddeleri ile 2821 ve 2822 savılı yasalar. iş mevzuatı lumuyle yeniden duzenlenmelidir" şeklınde konuştu. Çelık, 1980'e göre gerçek ücretlerde yaklaşık yıizde ellı genleme olduğunu vurguladı. Çebk konuşmasının son bölumunde Başbakan Turgut Ozal'ın "Almadan vermek Allab'a mahsustur" şeklındekı sözlerını hatırlatarak, "Biz de diyonız ki, Allah size insaf versin. Biz size alın teri verdik goz nuru verdik, sağlığımızı, omrumuzu verdik. Ama siz emekli olmadan bize kabri reva gordunuz" dedı Necati Çelık konuşmasını "SaJece ekmek istiyonız, banş istiyoruz, hurriyet istiyoruz" sozlerıyle tamamladı. Haklş 1. İşçi Kurultayı toplandu ANKARA'dan \ALÇIN DOGAN "Tank Sesiyle Uyanmak" Avrupa'da diktatfirlOğOn sürdüğu, hukukun çifrnendtği beflı bir dönemde, tum guç koşullara karstn, yıne de hukukun üstünlüiğü ılkesınden aynlmayan yargıçların bulundugunu vurgulamak ıçın tanhe geçen bir soz var "Bw1ln'd« yargıçlar vsr" Türkıye'de gende bıraktığımız döneme şöyle bir bakıp son beşattı yıkjan bu yana nereden başlayıp neroye gekJiğimızi görmek açısından ve bunun da ötestnde "demokraainin rmımla arandığı" dönenv den bugunlere vanldığında ortaya konulan ürünlere bakarsak, benzer bir yargıya ulaşabılınz "Türicty*1d« gax«t«cil«r var" Bir kendimıze, btr de Batılı meslektaslanmıza bakıyoru2 Adamlar ne kadar rahat çalışıyortar Sıradan bir röportajın hafifçe dışına çıktıklannda ne kadar kolay ürte kavusuyortar, ne kadar çok para kazanryortar, kendı topjumlannda ne kadar saygınlık elde edebılıyortar Orneğın, Alman meslektaşımız GOrrter Walraff Aimanya da çalışan Türk ışçılennın yaşam koşullannı dıle getiren bir röportaj yaptı "En Alttakfler" röportajı kıtaba dönüştü ve bu kıtap Mmanya'da şu anda tam ıkı mılyon tane satmış durumda Tek bir kıtap ıkı mılyon satabılıyor Buna rağmen, bir gazetecı bir roportajla toplumun ve okurlann ılgıstn: çekıyor Türkıye'de ıse, son yıllarda ve de özellıkTürklye'de son le son altıyedı ayda yıllarda ve de gazetecıler "Tarthln özelllkle son altı Içlnl bosattıyor" yedl ayda Hem de yakın tarıhın 12 Eylül'le birlikte ge gazetecller len ara rejımın tüm "Tarihin Içlnl yonlen tek tek ele alıbosalttyoriar." nıyor, yazı dızılen bırbınnı ızlıyor ve bu dı Hem de yakın zıler krtaplara donüşütarihin. 12 Eylül'le yor k? polıtıkasıyta, dış birlikte gelen ara polıtıkasıyta, ekonorellmln tum mık otaylann perde aryönlerl tek tek ele kasıyla, asken rejımın çarklarının anlatılmaalmıyor. Yazı sıyla bir döoem, ya dlzlleri blrblrini şandıktan çok kısa sützllyor ve bu re sonra kıtlelere ıletılıyor Bu dızıler ve kıdlziler küaplara taptar elbette ılgı görüdönüaüyor. Bir yor, ama ışte bir donem, Alman gazetecının kendı ülkesınde yaşayaşandıktsn çok yan yabancılarla ılgılı kısa süre sonra, roportaıı olçüsune çıkitlelere lletillvor. kamıyor Turkiye'de 4d O y aiyaast belleği yaratmaya, yenlden demokrasi tohumlan ekmeye, tarihin tekrannı önlemeye çalıaıyortar" Dolayısıyla da, yabancı meslektaşlanndan haylı farklı bir konuma sahıpler işte, bu farklı konumun en çarpıcı orneklennden bınnı gazetemızın Genel Yayın Müdürü Hasan Cemal sergılıyor "Tank Sesryie Uyanmak" adını verdığı kılabı ıkı gün önce yayımlandı 12 Eylul dönemınde tutluğu günlüklerden oluşan "Tank Seslyle Uyanmak", çesıtlı çevrelerde değışık yankılar uyandıracak bir kıtap Çunkü, tümüyie somut olayiara, yaşanmış deneylere dayanıyor Son derece akıcı btr Cıslupla yazılan kıtap, bir dedekiıf romanının sürükleyıcılıgınde "bir askari doneml nastl yaşadıgımızı" anlatırken, perde arkasını olanca açıklığı ıle ortaya koyuyor Olayiara tanık olduğu halde, getınlen yasaklamalarla, onları halka aktaramamanın yarattığı endışelı ve tedırgın ruh halı Hasan Cemal'ın satırla/ında hemen göze çarpıyor Kıtap baştan sona olaylarta bezenmış. Zaman zaman Hasan Cemal'ın "isyanlan", olaytardan hemen sonra "kısa notiaria" rfadestnı buluyor Çünku, o olaylar yazılamıyor Çünkü, o olaylar yasaklanıyor Çünkü, o olaylar, demokrasının uzaklarda, çok uzaklarda bulunduğunu bir kez daha, otr kez daha "gazeteclnln" kafasına vuruyor! "Tank Seslyte Uyanmak", aslında basıt bir gazetecılık kuralını uygulayan bir ömek Demokrasıden uzaklaşıldığı bir dönemde ya da ılle de bu zorunlu değıl, herhangı bir bıçımde yazılamayacak olaylann ıçınde yaşayan gazetecılenn görevını hatırlatıyor "Gazetacinin bir yandan gazeteslne haber v«rma zonmluğunu, ama öte yandan da ^azatadnln ayrn zamanda bir vakanOvts görsvlnl Osttenmesl gerekti^ini" anımsatıyor ve genç meslektaşlarına bunu öğretıyor Kıtabı okurken, ıçınde ne kadar yaşamış olsak da, yıne de okudukJanmıza zaman zaman "vay canma" demekten kendımızı alamadtk CHP ıçındekı da§ınıklık ve sürtüşmeler, AP'nın kendını lıder çevresınde kolayca toparlamast, rejımın yasaklar dızısı ıçınde nasıl sürdüğü, bir bir sergılenıyor Bülent Ec«vit'le, SOIeyman Detnlrel'le ve dönemın sıyası kadrolanyla sürdurulen sohbetler MGK Başkanı ve Devlet Başkanı Kenan Evren'le karşılıklı konuşmalar, dönemın asken kadrotarıyla yapıian konuşmalarda ve toplantıtarda söylenen sözler, "oriHnal btçknlyto" kaleme dökuluyor Dolayısıyia da, ılerde "12 Eylöl 1 un tarihinl yazacsJdara" onjınal bir belge bırakılmış oluyor Htç"mü»te«rls*m" yok krtapta Herkesadıyla, sanıyla anılıyor ve de söyledıklen bir bir tanhın belleğıne kazılıyor Krtabın değen de zaten ışte buradan kaynaklanıyor 12 Eylül'ü kımler nasıl karşılamış, kımter nasıl yaşamış'' Işte, "Tank Sesiyle Uyanmak" belgeselının önemlı bir yanı da bu 12 Eytül'ün hemen ılk günlennde, sonradan adı "demokrasi kahratnanhğma" dönüşen bazı yazarların, asken rejımı nasıl alkışladıklan kendı yazdıklan yazılarta yentden hatırlatılıyor. Bu yazarların daha sonra bırdenbıre demokrasi savunuculuğuna geçmeten yıne kendı yazılanyla ömeklendınlıyor Ama, asıl çarpıcı nokialardan bın kıtabın 350 sayfasında anlatılıyor Kımler 12 Eylül'ü nasıl yaşamış, bu açıkça görülüyor "Sıkıntı...sıkınti...»ıkıntı... Mamak'taM ölüm orucu ya da açlık grevl... Iki Idflnln açıklanmayan ölümü... Babalannın Ankara BOromuza geltslerl..." Aynı günun akşamı Istanbul'da "Bir Işadamının avlnde dav«t... Içl karldesll avokadolar... Havyar... Buztar Içlnde Rus votkası... Fransa sampanyası... Bazı bakanlar, vallmlz, emntyet müdürümüz... Yat va motortar ysJmm iskelesme yanaatyor, konuklar gelmekte..." Hasan Cemal'ın krtabında sadece olaylann ıçyüzünü ögrenıp tanhın ıçının nasıl boşaltıldığına tanık olmuyorsunuz, aynı zamanda "bir gazeteclnln nasıl çalıştığmı" da görüyorsunuz Daha doğrusu kendı ıç ışleyışının nasıl olması gerektığını görüyorsunuz. Gende bıraktığımız aylarda "Cumhuriyet çaltsanlannın kltaptarryta" donandı kıtap lıstelen Başyazarımız Nadir Nadl'den başlayarak hemen tüm köşe yazarlan ve dığer çalışanların yazdıklan krtaplar, aytarca lıste başı otdu krtap satışlannda Bunlann buyük çoğunluğu da çeşıtlı yönlerıyle yakın tanhın tanıklığını dıle getırdı Şımdı bu lısteye Hasan Cemal'ın "Tank Sesiyle Uyanmak" yaprtı eklendı Babıalı ve Cumhunyet Gazetesı! Krtap lıstelen ve de kıtapların kendılen Babıalı ıle Cumhuriyet arasmdakı farkın en açık kanıtını oluşturmuypr mu?.. Muzır Yasası Sosyal Demokrat Halkçı Partı, il muzır yayınları" onlemeyi amaçlayan yasantn iptali ıçin bugun Anayasa Mahkemesi'ne basvuruyor. SHP, TBMM Grup Baskan Vekili Seyfı Oktay, yasanın iptalinin Turk basının geleceğı kadar, Turk demokrasisini de yakından ilgilendırdığini soyledi. Seyfi Oktay, ıtiraz gerekçelerini bugun duzenleyecekleri bir basm toplantısı ile açıklayacaklarını bıldirdi. Kuçukleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun bazı maddelerini değistiren kanun, 12 Mart 1986 gunu yururluğe girmişti. TtirkIş'e çifte suçlama Üç gun surecek Polis Haftası bugun başlıyor. Hafta dolayısıyla Emniyet Genel Muduru Saffet Ankan Beduk, şehit polis aileİeri onuruna Ankara Polisevinde bir yemek verecek. 8 nisan salı gunu Golbaşı Polis Eğitim MerkeZİnde çevık kuvvet poligonlann1a 2. Turkıye polis havalı silahlar atış yarısları yapılacak. Aynı gun De\ let Guzel Sanatlar Galerisi'nde polis teşkilatınm ve polıslerin kullandığı sılahları tanıtan bir sergi acuacak. Polis Haftası ANKARA,TurkIş'e bağlı sendika başkanlan, alınan eylem karanna karşın bu konfederasyon vönetımının 22 şubatta tzmır'dekı mıtıngden sonra "suskunluk" ıçme gırdığını saTürktş'e bağltSağhklşve vundular SağlıkIş Genel Başkanı Mustafa Başoglu, Turkiş yoBasıntş sendikaları genel netımının son zamanlarda eylem başkanları, Yılmaz kararını erteler gıbı bir eğılım ıçıyönetimini lzmir miüngı ne gırdiğını ıfade ederken, Basınsonrasında suskun Iş Genel Başkanı Ali Ekber Guvenç, sessız kalınan sure ıçınde kalmakla eleştırdı. Çalışma \ e Sosyal Guvenlık Bakanı Mustafa Kalemli, kaçak sigortah ya da sigortasız işçi çalıştıran işyerlerinin saptanması amacıyla yapılacak yoğun taratnalara bugun Marmara bolgesinde başlanacağını açıkladı. Kalemli yaptığı yazılı açıklamada, Marmara bolgesindeki taramalarda ozellikle en fazla sigortasız işçi çalıştmlan inşaat sektorune ağırlık verıleceğini belirterek, Marmara bolgesindeki taramalann Istanbul, Adapazan, tzmit, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, KırklareU ve Edirne illerini kavsayacağım bildirdi. "Kaçak işçi" taraması Istanbul'da duzenlenen bir açık arttırmada, uzerinde J J "1921 Donanma Cemiyeti, Mahakimi Şeriye Kâtibi Adil, Mahakimi Devairi Adliye, Hicaz ve Hazinei Maliye" pullan bulunan bir zarf 400 bin liraya satıldL 300 bin liraya ortaya surulen, 1921 Ankara çıkıştı taahhutlu mektup zarfının ahcısının adı beürt'ılmedi. Sheraton Otelinde dun "Burak Pul Evi" tarafından duzenlenen açık arttırmada, Osmanlı pullan üe birlikte Anadolu, Cumhuriyet ve çeşitli yerlerde çıkmıs yabancı pullar açık artırmaya sunuldu. Açık artırmada en ucuz 2500, en pahah 400 bin liraya aücı bulan toplam 823 pul ve pullu zarf satıldı. Çok sayıda pul koleksiyoncusu ve pul alım satımı yapan merakunın katıldığı açık artırmada Hollanda Baskonsolosu J. G. de Jong da bulundu. Artırmada ayrtca, piyasa değeri 625 bin lira olan 1917 serisi, damgalı damgasız Uk gun pulu da 300 bin liraya ortaya surulerek, 325 bin liraya Kevork Acemoğlu tarafından satın ahndu Murat otomobil. FiatOtoyol kamyon, kamyonet. midibüs ve çekici sahiplerine... sürücülerine: Yedek parça Opar değilse. 'orijinal" değildir... Aslının yerini tutmaz! Murat otomobillerin (Serçe, Şahin, Kartal, Doğan)... FiatOtoyol kamyon, kamyonet, midibüs ve çekicilerin orijinal yedek parçalarını Opar pazarlar. Opar'ın pazarladığı tüm orijinal yedek parçalar, o araçların üretiminde kullanılan, her biri kalite kontrolundan geçmiş, aynı nitelikte parçalardandır! Uyumlu, dayanıklı ve güvenilir bir yedek parça almak istiyorsanız, Opar ambalajını, etiketini, bandını ya da damgasını arayın... aracınızın "orijinal"liğini bozmayın. O par yedek parçalarının fiyatları Türkiye'nin her yerinde aynıdır, değişmez. Tofaş, Otoyol, Iveco, Fıat Yedek Parça Turkıye Geneİ Distrıbütorü "Orijinal yedek parça"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog