Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

NİSAN 1986 KÜLTÜRYAŞAM CUMHURÎYET/5 İAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ rtYATRO HAYVANLAR İSMAÎL GULGEÇ [STAISBUL • DORMEN Topluluğu Ray Coooey'ın •Hangısı Kansı" adlı oyununu Pangaltı Dormen Tı>atrosu'tıda sergılemeyı sürdüruyor • GÖNLL ÜlkuGazanfCT Ozcan Tıvatrosu "Kanşık İş" adlı oyunu ınuyor • ALİ AtıkAyşegul Atık Tıyatrosu cumartesı, pazar saat 10 30' da Bakırköy Unver Sınetnasrnda "Bakkal Baki" adlı oyunu sergılıyor • ALl Poyrazoğlu Tıyaırosu Deveku şu Kabare Tıyatrosu'nda "Hosçakal İstanbul" adlı oyunu sergılıyor • KARTAL Sanat İşlığı Tıyatrosu Miogard Bulatoviç'ın "Godot Geldi" adlı oyununu sergıuyoT • ORTAOYUNCULAR Kuçuk Sahne'de Ferh»n Şensoy'un "İçınden Trsmvay Geçe» Şarkı"sını ve "E$ek Anlan"nı sunmaya devam edıyor • LALE Oraloğlu Tıyatrosu Bağlarbaşı Dılek Tıyatrosu'nda "Agı Agı Ag>", "Yıl 1921" ve "Alaımn Gctın" adlı oyunlan dönusumlu olarak sunuyor • DEVEKUŞU Kabare Zek\ Alasya Metın Akpınar Tıyatrosu "Aşk C M sun"u Harbıye Konak Sıneması'nda sahnelıyor • TASASIZ Oyuncular Woodj Alleo'ın "Tekrar Ç«l Sam" adlı oyununu çarşamba günlen saat 15 OO'te Bakırköy Bıloy Sanat Merkezı'nde sahnelıyor • ŞAN Tıyatrosu'nda Haldun Dormen'ın yönetmenlığım yaptığı "Bm Yıl Ooce B u Yü Sonra" adlı munkal komedı sahnelenıyor • HADt Çaman Yedıtepe Oyuncuları Neü Simon'ın Nisa Sertzli tarandan uyarlanan "Evlilik mı E\ciıık mı?" adlı guldurusunü 20 nısa na kadar Kadıkö> Halk Eğıtım Merkezı'nde sahnelıyor • DOSTLAR Tıyatrosu yenı oyunları "Yaz"ı, "Yalroa>akSokrates" ıle bırlıkte dönüşumlü olarak sunuvor • NEJAT Lygur Tıyatrosu "Demırel't Soylenm" adlı ovunu sah nelıyor • ÖGE Tı>atrosu Hadı Çaman'ın yazdığı Ergun Ozcan'ın vönettığı "Bambaşka" adlı oyunu sergılıyor • ÇAĞDAŞ Oyuncular "Haneler"ı Aksaray Köşebası Tıyatrosu'nda cutnartesı ve pazar gunlen sergıhy orlar • SA.R1YER Halk Eğıtım Merkezı Tıyatro Kolu çarşamba ve cumartesı günlen Oktay Arayıa'mn "Rumuz Goncagul" adlı oyununu sergıhyor • ERCAN Yazgan Tıyatrosu Kandemu Kooduk'un "Dok tçını Rahalla" adlı oyununu Kurtuluş Çocuk Eğlence Merkezı'nde çarşamba ve perşembe gunlen sergılıvor Yme Kandcnur Konduk'un "TarakUi"sı cuma, cumartesı ve pazar gunlerı Bakırkoy'de sahnelenmeye devam edı>or. • NİSA SereziıTolga Aşkıner Tıyatrosu Pangaltı Komedı Tıyatrosu'nda Tıırgul Ozakman'ın "Tore" adlı oyununu çarşamba, cumartesı ve pazar gunlen sergıhyor • KAD1KÖY Halk Eğnım Merkezı, Deneme Sahnesı "Dettmn Httıratı" adlı oyunu 8 nısan salı gunu saat 18 OO'de sergıleyecek • DEVLET Tıyatrolan Oda Tıyatrosu'nda hafta boyunca "Gul Salardı Melek Haıum"ı, Taksım Sahnesı'nde "Topnığı Bol Olsun"u, pazar "Lokomopuf" adlı çocuk oyununu, pazar gunu ıse Büyuk Sahne'de "\madeus"u sergıleyecek • ŞEHİR Tıyatrolan Harbıye Muh sın Ertuğrul'da hafta boyunca Victor Hugo'nun "1793" adh oyununu, cumartesı pazar "Daas Eden E$ek" adlı çocuk oyununu, Fatıh Şehır Tıyatrosu'nda "tbiş'ıo RuyasT'nı cumartesı pazar "Knklacı" adlı çocuk oyununu, Uskudar Şehır Tıyatrosu'nda ıse "Karan ve Kızım"ı cumartesıpazar "tsliSislıPısPuslu" adu çocuk oyununu sah nelıyor • BlZtM Tıvatro Uskudar Sunar Tıyatrosu'nda Hakkı Ozkan'ın "Pilh Bebek" adlı oyununu curaartesılerı saat 11 30'da sergılıvor • AKBANK Karagöz Kukla Tıyatrosu cumanesı pazar 11 OO'de Harbıye Konak Sıneması'nda "Başlar mısm Başlayahm mı Karagoz'nn Evmi Taşlayakm mı?" adh oyunu sahnelıyor • AKSU Çocuk Tıyatrosu her pazar Pangaltı Incı Sıneması'nda 10 30'da "Çocuk ve Palyaço" adlı oyunu sergılıvor • UMRANlYE Çocuk Tıyatrosu Mustafa Gezer'ın yazıp yonettığı 'Masal Oynnu"nu cumartesı pazar 10 30'da Umraruye Ezgı Duğun Sa lonu'nda sahnelıyor • LALE Oraloğlu Tıyatrosu çarşamba, cumartesı ve pazar gunlen 12 00 ve 13 30'da "KelogUnııı Eşegi" adh çocuk oyununu sergıhyor • KARTAL Sanat İşlığı Tıyatrosu her cumanesı pazar saat 12 OO'de "Şarluianmız CMmesin" adlı muzıklı çocuk ovununu sergılemevı surduruyor • SARIYER Halk Eğıtım Merkezı Tıyatro Kolu her cumartesı 11 30'da "Don Camale'ye Zeytıa Yok" adlı müzıkh çocuk oyununu sergılemeyı surduruyor • TEVFIK Gelenbe Tıvatrosu "İbış Menuş'e Ne Demış?" adh çocuk oyununu sahnehyor • MASAL Gerçek Tıyatrosu "Çirkın Ordek'ı cumartesı 11 OO'de BİLSAK'ta sergıhyor KtM KİME DUM DUMA BEHK AK laıte1 Ulon aca.p feılo oldım Su gobeğe bak ^ Kosjar pette dmw haf abı pvovnden ıtı bcıren ipcda baihyofv &D G06EK ERIMELI • fiju. ftılııjc mıivn feorar Vfrdım?. DCzenU şekndt DOSTLAR TÎYA TROSU'NDA "YAZ" Dostiar Tıyatrosu, mevsimtn ikinci oyunu "Yaz"ı bu hafta da sergiliyor. Zeliha Berksoy'un bir sahnesinde gorulduğu Edward Bond'un oyununu Genco Erkai dilimiıe çevirdi ve yönetti. (Fotoğraf: MEHMET AKtF) MtZtK rısı, 7 nısan pazartesı gunü saat 14 30'da Metns Tutukevı Tıyatro Sa lonu'nda gerçekleşecek • İTALYAN Kultur Merkezı'nde 9 nısan çarşamba gıinü saat 16 30'da, 10 nısan perşembe günu saat 16 30 ve 19 30'da yönetmen T. Pnkı'nın "Ladws and Genteimen" adlı fllmı gos terılecek 1985 vılı >'apımı bu fılmde, Maurizio Mkhetı, Aıua PKTOIU, Mario Maranzana, Renalo Scarpa rol alıyorlar • AKBAMK'ın "Afle ve Çocuk" konferanslan kapsamında 8 msan sah günu "Okul Başansulıklanaı Etkıle>en Faktorier" konulu konferans gerçekleşecek Prof Dr Atalay Yornkoğlu. Doç Dr Halnk Yavuzer ve ÎSTANBUL Nihal Gurkaynak'ın katüdıklan kon• Istanbul Devlet Senfonı Orkesıra ferans, Harbıye Devekuşu Kabare Tısı'nın U ve 12 nısan tanhlı konserle yatrosu'nda saat 15 OO'te nnın şefı Sflva Pereinı (Portekız) So• ŞEHİR Tıyatrolan sanatçılannın lıst olarak Alman vıyolonsel sanatseyırcüerle saat 15 OO'tekı oyun sonçısı Julius Btrger'm konuk edıldığı rasında yapugı soyleşıler suruyor 12 konserde, Berlıoz'un "Fantastik Sennısan cumartesı Harbıye M Ertuğfonı"sı Şostakovıç'.n "1. Vıyolonsd rul'da "lT93"ten sonra Fuat lşhan ve Kooçtrto'su seslendınlecek Burçın Oraloğlu. Fatıh Şehır Tıvat• AVUSTURYA Kultur Orısı'nde 8 rosu'nda "lbış'ın Ruyası"ndan sonnısan sah gunu saat 17 OO'de Mer»l ra Sezaı Alpttkm, Funda Anapa. ÜsYapah pıyano sınıfımn konserı yer kudar Şehır Tıyatrosu'nda "Kanm *« ahyor KızmTdan sonra Erfaao Abır, Ruivan • RUŞEN Gunes (\ ıyola) 7 nısan pa Çelebi seyırcüerle söyleşecekler zartesı gunu saat 18 30'da Destek Re • TURKlngıhz Kultur Derneğı'nde asurans'ta bır resıtal verecek Sanatbugün 19 00'da Prof Claude Ra«çı, pıyanıst Judith Lluğ eşlığmdekı son "Hicıvden Bomana" başlığııu ta resıtahnde Bach. Frmnk. Glinka ve şıyan bır konuşma yapacak Yar.n Weber'ın yapıtlannı seslendırecek 19 00'da ıse Aadrew Wdson, "Gunu• FtLARMONİ DERNEĞlnın du muz lngıltere'sınde Hicrv" konusunda konuşacak II nısan cuma gunu zenledığı Işık Lısesı Korosu'nun konıse, vıne 19 00'da Davıd Robinson, sen, 8 msan saU gvlnu gerçekleşecek "Charlıe Chapfa" hakkında bır kon10 nısan perşembe gunu ıse, keman ferans verecek sanatçısı S»ım Akçıl'ın resıtalı var • İFSAK'ta 10 nısan perşembe günü Sanatçıya pıyanoda Cana Gurmen19 00'da Salira Okumaş'un saydam ın eşlık edeceğı buresıtalde,Weber'm göstensı var 11 nısan cuma günu ıse "Sonaf'ı Beelhoven'ın "Sonat do vıne saat 19 00'da "Zooe Sıstem" komınoT"u. Saım Akçıl'ın "Uskndar Varvasvonlan", Wıemavsk)'run "Var nulu semınerın bırmcısı Yılmaz Kayasvonlar"ı, Elgar'ın "Kuçuk Şarkı ıa tarafından verılecek İar"ı, Ysayt'nın "Mazurka"sı seslen • YUSLF ldam (eskı adıyla Cal Slevens) 8 nısan salı gunu saat 21 OO'de dınlecek tMZA ÎST\NBUL • RIFAT Ilgaz, SevaİEsadıveSeanur Sezer 12 nısan cumartesı günü saat 14 0017 00 arasında Kadıköy'dekı Bıhm Kıtabevı'nde kıtaplannı ınualayarak okurlanyla sohbet edecekler • AKADEMl Kıtabevı'nde 10 nısan perşembe saat 16 0019 00 arasında Leyla Pamır, Asım Bearci, 11 nısan cuma saat 16 0019 00 arasında Tank Zafet Tunay», 12 msan cumartesı saat 15 0019 00 arasında da Sal&h BirsH kıtaplannı ımzalayacak, okurlanyla sohbet edecekler y (htıyacı var sPoR yap konvsvnda yao ı Gobek ... ffl6<ı J ( İ sp<?r yapıp, o fcnarım entmeden gerceklestırme> a/ır ı OPERABALE İSTANBUL • ÎSTANBUL DEVLET Opera ve Balesı 8 nısan salı saat 20 OO'de "Sihirlı Fluf'u, 10 nısan perşembe 20 OO'de "Karyagdı H»tun"u, 12 nısan cumartesı 11 OO'de "Lyuyan Guıel"ı, 16 00'da "Sıhirli Fluf'u sergıleyecek • ÎSTANBUL Unıversıtesı Devleı Konservatuvarı Çağdaş Bale Topluluğu çarşamba 20 30'da Harbıye M Ertuğrul Tıyatrosu'nda "Oıgurbahce", "Degijım" ve "Carmina Burana"vı sergıhyor HIZLI GAZETECI \ELDET Dnanılmaz bı şcy gol dc ku/bur sokuna gırmc Bu kerta.de akıi a\maz g.ahşkıl(zr oyle yanyana , sır hsırta nasıl da yaşıyor * OtG yandan > bırbınnc tıpafcıp bcırzaytznlcr naden gırblak gırtlağa " AUah kahretsm ' Ğel d« çık. 15ın ıçındcn / / c MtZELER ÎSTANBUL • TOPKAPI SARAYI MUZESl: Salı gunlen dışında her gun saat 09 30 17 00 arası • AYASOFY A MUZESl: Pazartesı dışında her gun saat 09 30 17 00 arası • TVRK ISLAM ESERLERİ MUZESİ (Ibrahım Paşa Sarayı) Pazar tesı dışında her gun saat 10 00 17 00 arası • ARKEOLOJİ MLZESİ: Arkeolojı Muzesı, Eskı Şark Eserlerı Muze sı \e Çınılı Koşk'ten oluşuyor Pa zartesı dışında her gun saat 09 30 17 00 arası • DOLMABAHÇE SARAYI MU"GÜL SA TARD1 MELEK HANIM" Dinçer Sumer 'in 2 bolum ZESİ: Pazartesı, perşembe dışında luk "Gul Satardı Melek Hanım " adh yapıtı bu hafta Istanbul Dev her gun saat 09 00 1S 00 arası let Tiyatrosu'nca sahneleniyor. Sadrettin Kıuç'm yonettiğî oyunda • BEYLERBEYİ SARAYI: Pazar tesı, perşembe dışında her gun 09 00 Seval Gökçe, Fitiz Soydan ve SerpU Tamer başuca oyuncular. 15 00 arası • Oda Muzığı Konserı (Alp Alııner, BlLSAK'ta "Muzık, Kultur ve İnanc • YILDIZ ŞALE KOSKU. Pazarte DonyasT konulu bır konferans vereAydın Buke. Yeşım Bılbaşar, Yonca sı, perşembe gunlen dışında her gun cek Buket 9 nısan çarşamba gunu 09 00 15 00 arası • FRANSIZ Kultur Merkezı'nde 9 18 30'da Avusturya Kultur Ofisı'nde. • AYT0AL1KAVAK KASRI: Pazar • M1SAK Toros 11 msan cuma saat nısan çarşamba gunu saat 18 OO'de tesı, perşembe gunlen dışında her "MozartGençfik Yıllan" adlı filmın gun 09 00 15 00 arası 19 00'da BlLSAK'ta Vklamah Kla 2 bolumu göstenlecek Alman Kulsık Gıtar konsennde Türk bestecıle • BELEDlYE MUZESİ. Cumartetur Merkea tarafından göstenme su sı, pazar dışında her gun saat 09 00 rıne yer verecek 12 00 ve 13 00 17 00 arası açık • EMIRGÂN Bey^z Köşk'te 13 rusan nulacak bu filmın vönetmenı Klans Kirschner. • TANZİMATMVZESİ: Cumartepazar günu 15 OO'te unlü Amerıkah • TURKlngıhz Kultur Derneğı'nde sı ve pazar dışında her gun saat 08 30 topluluk "Verdehr 1no"nun konsepazartesı 14 30 ve çarşamba 19 00'da n var Topluluk. bu konserde, Mozart, 12 30 ve 13 00 17 00 arası "Pagliaccı", salı 14 30 ve perşembe Brahms, Fosler. Bruıh \e Mozart dı • ÂŞİYANMUZESt: Cumartesı ve 19 00'da "Jason's Voyage" adlı belşında, Musgrave"nın "Pıerrot" adlı pazar dışında her gun saat 08 30 gesehn 3 ve 4 bölumlerı çarşamba esenmn dunva prömıyenm seslendı 12 00 ve 13 00 17 00 arası 14 30'da "The Rıddle of The Sands", recek • KİLİM VE DUZ DOKLMA 17 OO'de "Diamonds aı« Forevtr", YAYGILAR MUZESI: Pazartesı dı • GETRONAGAN Lısesf nden Yetı19 00'da "Pagliacci", perşembe şında her gun saat 09 00 P 00 ara şenler Derneğı 100 Yıl Kuılama 14 30'da "Ductaess of Malfi", cuma sı Programı çerçevesmde, Şan Tıvatro 14 30'da "La Ronde", cumartesı su'nda bugun saat 18 OO'de Şahan • HALlMVJZESI.Pazartesı gunlen 1' OO'de "CtaıMreıı's Fılms", 14 30'da Arzrunı pıyano resıtalı yer alıvor dışında her gun saat 09 00 17 00 "The Magnıficent Ambersons", arası 19 00'da "Ducbess of Malfi", pazar • DENtZ MUZESl. SaU gunlen dı14 30'da "The Sound of İslam", şında her gun saat 09 00 17 00 ara 17 OO'de "Macbeth" adlı fılmler gössı tenlecek • RESİM VE HEYKEL MUZESl: • ALAADDİN Asna 9 msan çarşamPazartesı ve salı dışında her gun saba saat 17 OO'de Vakkorama Kultur at 12 00 16 00 arası Matınelerı kapsamında "Halkla • KARİY E MUZESt: Salı gunlen tlişkıler" konusunda Vakkorama'da dışında her gun saat 09 30 12 00 ve bır sovleşı yapacak 13 00 17 00 arası • RESIMHeyke! Muzesı'nın 13 nı• \SKER1 MUZE: Pazartesı, salı san pazar gunku gezısınde, Eyupgunlen dışında her gun saat 09 30 Pıyer Lotı Kahvesı \e Avnı Lıfij'ın 12 00 \e 13 0 0 17 00 arası ISTANBUL mezan zıyaret edılecek Saat 10 00'da • HAT VE SANATLAR1 MUZESl: Pazartesı dışında her gun saat • BİLSAK'ın duzenledığı "SivU gerçekleşecek bu geave, Şokran Kur09 30 17 00 arası Toplum" konulu sempozyum, bugun dakul başkanhk edecek • İNŞAAT VE S\\AT ESERLEve yarın 18 OO'de Kenterler Tıyatro • ÎSTANBUL Unıversıtesı Fotoğraf RI MUZESİ Pazartesı dışında her su'nda yer ahyor Asaf Savaş Akat Kulubu'nun duzenledığı Nun Bılge gun saat 09 00 P 00 arası ın yoneteceğı sempozvuma Taha Ceylan saydam goslerısı, 9 msanda Akyol, Murat Belge, Abdurrahman saat 17 OO'de IU Fen Fakultesı Ön • SADBERK HANIM MUZESİ: Lısans Bınası Dershane 2'de Dılipak, Yalçın Kuçuk ve Ugur Çarşamba gunlen dışında her gun sa• SAİNT Joseph Fransız Erkek LıMnmcu katılıyorlar at 10 30 18 00 arası • AYDIN Ajbay'ın "Mustehcenlık sesı'nın duzenledığı "Egıbcı Çahşma • KUÇUKSU KASRI: Pazartesı, l stune" adlı konferansı, 10 nısanda Gostenlen"nde 12 nısan cumartesı perşembe gunlerı dışında her gun sa saat 14 OO'te Saınt Joseph ıle Saınt saat 19 00'da BİLS'kK'ta ızlenebılır at 09 00 15 00arası • DİVAN EDEBİY \ T ! MLZESİ: • METR1S Ozel Askerı Ceza ve Tu Benoıt'mn bırlıkte sunacakları Fransızca ovunlar, saat 15 OO'te de Saınt Pazartesı dışında her gun 09 30 tukevı Kulturel Etkınlıklerı kapsa Benoıt Fransız Kız Lısesı'nın sahne17 00 arası mında tuıuklular tarafından hazırla leyeceğı Molıere'ın "La Borbouılle" • HA\ A MUZESl: Pazanesıve salı nan "Sanat Tarihı ve Ulusal Resım adh oyunu var dışında her gün 8 00 17 00 arası Sanalımız" kcnulu dıapozıtıf gosıe ÇİZGİLİK KÂMİL MASARAU AĞAÇ YA.ŞKEN EĞİLİR KEMAL GOKHAS TARIHTE BUGUN MUMTAZ ARIKA\ ÛNLÜBİR MODBL l/£ RESSAM 1338'D£ 8U&ÜM,UMLU PRfiMSIZ MODBL VE KSSSAMISuZAHtÇ. VALADON 71 YAÇrUOA OU*J. KtSA B'R SuRE SıRK CAM8AZI OLARAK ÇAUÇütOAAJ SoNSA, RESSAULAEA POZ l/EISM£y£ &AÇUVAN SUZANHE MlADOM, SU ARAOA, C>E&AS,R£NOIHI TauLouseLAuns£c GIBI ÇCK UMLÜ SANATÇILA&A OA MOOELUK BTMlÇTi ONLAISIN YUe.eKL£MDlRME£lYL£ fZ£SI/L4 VAPM4YA GllS/ÇEN I/ALADON, BU PALÛA GEBÇEK 8te. YETENEK OCOU6UMU OBTAYA kCYMUÇTV Y62 Y6 7 Nisan GOSTERİ VE LAureec en&s/ seca cıSA DA, KJŞIÇEL 8/a RBSfM TARZI YARArA&lLMlŞTl SUZANME VALAPCU, ÇOtt <S£ÇMBPEM IZl£*JlMCJLER.(eMP!S££YOUı£ YERJMI AURMEM, MAUfZtCE ÜTEILLÛ ĞiSl Ç.OK. UNLU Sıe. OGUL PA YeTtşrteecEZTt.. 50 YIL ONCE Cumhurivet İstanbul limanı tktısad Vekılı Cetal Bayann şehrımızde bulunduğu sırada Lıman Idarestnde yapiığı temaslardan sonra Lıman Umumı Muduru Raufı Manyash dun akşam Ankaraya gıtmıştır Vmum Mudurun Ankarada bır muddet kalacağı ve lımanın İkttsad Vekaletıne Solda, oğlunun doŞdağu 1883'+e n<*f>h§ı loır cte* kjopy*, sağda ıse*Bah<iede£v*aKİIt fiesm BOLU • DEVLET Tıyatrolan 9, 10, 11 ve 12 nısan tanhlennde L. Bellon'un "Öyle Bır S«vgı kı" adlı ovununu sergıleyecek 7 Msan 1936 lımana bu şeklın verılmesırte karar \erılmıştı Fakaı bazı sebepler, bılhassa malı sebebler bu değışmeyı bugune kadar tehır eımışıır Iktısad Vekılımn Lıman îdaresındekı lemaslanndan lımanın malı senebaştndan, yanı hazırandan ıtıbaren Iktısad Vekalelme raptedıteceğı antaşılmaktadır 19361986 İstanbul hmamnın mkısafı ıçın yapılan proje de tekamul etmıştır. bağlanması ışının Ankarada yapılacak toplantılarda katı olarak halledıleceğı anlaşılmaktadır istanbul Lıman şırketı kaldınldıktan sonra yenı kurulan ıdare Mahye Vekalelme bağlanmıştı Lıman Idaresının Iktısad Vekatetıne bağlı olması daha munasıp görulduğunden bu yılbaşmda BURSA • DEVLET Tıyatrolan Ahmet Ve fık Paşa Sahnesı'nde Musahıpzade Celal'ın "Yedekçi" adlı oyununu sergüıyor Pazar ıse "AkıHı Tavşan" adh çocuk oyunu ızlenebılır PERTEV DıS M A C U N U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog