Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM 7 NtSAN 1986 TELEMZYON 07.00 Açılış ve Program 07.01 İyi Haftalar Canlı olarak yayımlanacak olan programda haftamn olaylan haber, jımnastik ve muzik komJan yer aiıyor. hava durumu, spor. Akademî mezunu üç oğul ve tÜtİİH İ8Cİ8İ 1921 doğumlu Esma Ekiz'le oğulları Metin, Rafet ve Rahim, Galata Sanat Galerisi'nde "Ekizler Sanat Olayı" adlı bir sergi açtılar. Anne Esma 1973'ten beri resim yapıyor. Ailenin bir başka çocuğu olan Turgut da, resim yaptığı halde tiyatroyu seçmiş. nisan cuma günii Galata Sanat Galerisi'nde açtıkları resimheykel sergileri için, "Bu bir ailc sergisi ya da karma sergi degil. Aynı aileden dört ayn sanatçının HAFTANEV SANAT ÇİZELGESİ SERGİ 09.00 Kapanış 17.00 Açıhş 17.05 Açık Oğretim Açılış anonsundan sonra Prof. Dr. Erol Eren "tf Idartstnt Ginf". Doç. Dr. Yılmaz Benligıray 'X)enel Muhasebe". Prof. Dr. Turgul AkıntOrk "Temei Hukuk" ve Yrd Doç. Dr. Zulel Balpmar ıle Michael Smith "tngitizce" derslerini veriyorlar. 18.30 Haberler 18.45 Esteban 14 19.13 t\ İl Tfirkiye Yurdumuzun Orta Karadena bötgennde yer alan Çorum ili ve 18 ılçesi, tarihı, turizmi, ekonomısi ve kültürüyle tanıtıhyor. Programda aynca, Çorum Halk Eğitim Merkezi, TUrk Sanat ve Turk Halk Müzıği korolan ve halk oyunlan ekıbt yer aiıyor. İSTANBUL • MEHMET Gıileryuz'un resim sergisi 17 nisan tanhine kadar Teşvikiye Sanat Galerisi'nde gezılebilir. • TEKİN Artemel'in resim sergisi Ümit Yasar Sanat Galerisi'nde 10 nisan tarihine kadar izlenebilir. • URART Sanat Galerisi'nde 15 nisana kadar MusUfa Ata'nın resimleri görülebilir. • CEMİL Eren'ın resim sergisi VEPA Sanat Galerisi'nde 19 nisana kadar devam edecek. • NAZAN Akpıaar, İsmel Dogan, Güler Haşimoğiu, Mıireccel Kuçiıkaksoy ve Mahmure Özceiik'in yapıtlanndan oluşan sergi, Razan Sanat Galerisi'nde 18 nisana kadar izlenebilir. • KEMAL Gözen resim sergisi 11 nisana kadar Etiler Akbank Sanat Galerisi'nde izlenebilir. • BURHAN Yıldınm resim sergisi Dört Boyut Sanat Galerisi'nde 29 nisana kadar açık kalacak. • ATELYE Gamsız'daki karma sergi 22 nisana kadar devam edecek. • TURK lslam Eserleri Müzesi tbrahim Paşa Sarayı'nda 10 nisana kadar, Pierre Loti'nin, çoğunluğu Türkıyede çekilmiş 200 fotoğrafırun yer alacağı sergi izlenebilir. • KAY1HAN Keskinok'un resim sergisi 10 nisana kadar Cumalı Sanat Galerisi'nde görülebilir. • ARZU BaşaranMurat Sinkü resim sergisi 17 nisana kadar Berk Sanat Galerisi'nde izlenebilir. • FUAT Acaroglu, Özdemir Allan, Gökhan Anlagan, Mustafa Au, Tomur Atagok, Tolga Karahasan, Gulsun Karamustafa, Zekai Ormancı, Gungör Taner ve Emre Zeytinoglu'nun yapıilarından oluşan "Işık ve Derinlik" adlı sergi TEM Sanat Galerisi'nde 23 nisana kadar devam edecek. • MEHMET EıbU'in resim sergisi Osmanbey Akbank Sanat Galerisi'nde 9 nisana kadar izlenebilir. • BİLES Öcal'ın resim sergisi Antichita Sanaı Galerisi'nde 14 nisanda sona erecek. • ORHAN Tamer'in sergisi 20 nisana kadar Irde Sanat Bilim Odağı'nda izlenebilir. • YÜKSEL Çetin'in Bulenl Ortaçgil ve Fikret Kıalok'un şarkılarından esınlenerek gerçekleştirdiği illustrasyonlar, 15 nisan gunüne kadar Çekirdek Sanatevi'nde izlenebilir. • ŞUKRÜ AysaB'ın "Lrbi e« Orbi" adlı sergisi 12 nisana kadar Maçka Sanat Galerisi'nde. • FİLİZ Özgüven Galatalı ve Attila Galatalı'nın resim sergileri 25 nisana kadar Garanti Bankası Sanat Galerisi'nde izJenebilir. • GÜLER Diler resim sergisi Beyoğlu Devlet Guzel Sanatlar Galerisi'nde görülebilir. • ESMA, Melin, Rafel \e Rahim Ekiz'in heykelresim sergisi 24 nisa Kültiir Servisi Ekiz ailesi 4 19.45 Uykudan Önce Bugiln Dünya Sağlık Gunu oldugu için CingOz "Sağlıklı bir merhaba" diyerek bcçlamifttr programa. Derya abla ıle Dünya Sağlık Günü'nün kabul edüifi ve amaçlan hakkında konufuyorlar. Program, çızgı fılm "Emilıe" <te son tmlur. 20.00 Haberler 20.30 Hava Durumu 20.45 Girdap II Calhenne, Hjalmar JordaM'm kendiant neden mıras bıraktığmı hâlâ çOzememiftır. Çiftlikte evınde karşılaştığı gazeteci Bjonson, Jhordal'm ölumünun bir cinayet sonucu olduğuna emindir. Neden böyle düşundüğünü Kristın'e anlalır. lngrid, çiftlik evine satın almak ister. ama bunu söyUyiş şeklı Knain'i şuphetendirir. Bu arada Astrıd Lınderman, Knsrm'i çaya çağırv. 21.40 Ayın Konusu 22.40 Luciano 7 Masseria'mn Olumüyle Mafya'nm bajuta genf Maranzano sağ kolu olarak da CHarlie Lucmno'yu seçer. Maranzano bütün lıderler arasında banf ve duzen kurmaya çalışır. Charlıe Luciana, arkadaflan M Lesku ve B. St/ıt ile birliktedır. R Sigıl'ın kansı ile arası açılır. M. Leskır Küba'da iyi ilifkiler kurar, bu arada sakal bir oğlu o/ur 23.25 Haberler 23.30 Kapanış RADYO T K T 1 05.00 Açıbs, program ve lcısa haberler. •5.05 Ezgi kervanı. 05J0 Şarkılar ve oyun havalan. 0 M 0 Köye haberler. M.10 GUnaydın. 07» Haberler. V7M Günün içinden. 09.40 Arkasj yann. 1M0 KJM haberler. HWS Reklamlar. 11M Kısa haberler. 11.05 Oku! radyosu. 12.00 Kısa haberler. 1X05 Reklanılar 12.10 Türkaler geçidi. 12J« Turk sanat muziji özel programı. IZ55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Müzik. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar. 14.45 özürlüler ve toplum. 15.0» Kısa haberler. 15.05 ögkden sonra. 1&M Kua haberler. 16.05 Okul radyosu. 17.90 Kısa haberler. 17.05 lş ve isçi dünyası. 17.25 Bölgesel yayın ve reklamlar. 18.00 Çocuk bahçesi. 18.15 Haftamn çocuk şarkısı. 1SJ0 Bayatı Arabau faslı. 1SJ0 Hafif müzik ve reklamlar. 19.00 Haberler ve olaylann ıçınden 20.00 Beraber ve solo türküler. 20J0 Melodiler geçidi. 21.00 Kısa haberler 21.05 Türk sanaı müzıgı dınleyici ıstekleri. 21J0 Açık öğretım. 21.5© Hafıf mOzılc. 22.00 Çesıüı sololar. 22.25 Türküler. 22.40 Şarkılar. 23.00 Haberler 23.15 Gecenın ıçmden. 00.55 GunOn haberlerinden özetler. 0LO0 Program ve kapanıs. 01.0505.00 Gece yayını. T R T İ l 07.00 Açıhş ve program. 07.02 Solistlerdcn seçmder. 07J0 Haberler. 07.40 TOrköler ve oyun havalan. 08.00 Iki solistten jarkılar. 08.30 Sabah konseri. 09.00 Türküler. 09.15 Çocuk bahçesi. 09J0 Çeşitli müzik. 10.00 Solistler geçidi. 10J0 Tarihten sayfalar 11.00 Yurtıan sesler. 11J0 Ankara radyosu çokseslı korosu 11.45 DUnya Sağlık Gunu %e TOrkıye Sağlık Haftası Ozel programı. 12.00 Şarkılar 12.15 Haflf müzik. 12J0 Beraber ve solo tttrkuler. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf muzık. 13J0 Kadınlar topluluğu 14.00 Turkülerden bir demeL 14J0 Yabancı dil dersı. 15J0 Çesitlı sololar. 16.00 Çesitli müzik. 16J0 Arkası yann. 14.40 TUrkUler geçidi. 17.00 Kuçük kora 17J0 Turkçe sözlü hafif muzik. 17.45 Türkaler ve oyun havalan. 18.15 Edebıyatımızdan seçmeler. 19.00 Haberler ve olaylann ıçinden. 20.00 Beraber « solo şarkılar 20J0 Yabano dil dersi. 21J0 Hafif müzik. 21.45 Şarkılar 22.00 TurVüler. 22.15 Hafif müzik. 22J0 Bir roman/Bır yazardan hikâyeler. 22.45 Oyun havalan. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 Sevılen eterler. 00.55 Program ve kapanış. T R T I I I 07.00 Açıhş ve program. 07.02 Hafif muzik. 07J0 Sabah konseri. 0 M 0 Sabah için müzik. 09.00 Haberier. 09.12 Mttzikü dalrikalar. 104» Diskoteğimizden. 11J0 Ogleye doğru. 12.00 Haberler. 12.12 Günün konseri. 13.00 Klasik Turk muziği korosu. 13ÎO Türk halk müzıği toplu programı. 14.00 Konser saalı 15.00 TRT çocuk korolan. 13.25 Caz muzigı. 15.55 Haftamn çocuk şarkısı 16.00 Turk halk müzıği toplu programı. 16J0 tki solistten şarkılar 174» Haberler. 17.12 Sizler ıçın. 18.00 StfldyoFM. 19.00 Haberler. 19.12 Çağdaş müzik.20.00 Müzik kervanı. 21.00 Muzik demetı. 22.00 Haberler, 22,12 Bir konser. 233O Yillann ötesmden. 24.00 Gece ve müzik. 01.00 Program ve kapanrs. BULMACA SOLDAN SACA: 1/ Eski evlerde odaların içinde bulunan ve önü bir perdeyle kapatılan yatakh bölum. 2/ Mesafe.. Avustralya'da yaşayan ve keseli ayı da denilen bir hayvan. 1' Radyumun simgesi... Ticaret yeri olan iskele. 4/ Konuşma biçimi, şıve. 5/ Su... Yüzölçümü. 6/ Din şarkısı. 7/ Halk edebiyatında uyağa verilen ad... Bir kâğıt oyunu. 8/ Alçaklık... Kamer.9/ Tenkit. YLKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Yaşadışı birleşmelerden doğan çocuk. 2/ Iri taneli bezelye... Romatiz j ma ağrısı. 3/ Bir nota... Itırlı bir biı p ki. 4/ Sazın en kalın teli... Antalya1 nın bir ilçesi. 5/ Ekilen yer... Bir gıda L maddesi. 6/ Orkipos da denilen bir balık... Elektrik döşeminde lamba ya da fiş konacak kollann her biri. 7/ Ağır ve her iki tarafı keskin kıiıç. 8/ Bir çeşit Ingiliz birası... Yunak. 9/ Içine hardal katılarak yapılan üzüm şırası. 1 bir arada açbgı sergi" diyor. Davetiyesinde "Ekizler Sanat CMayı" yazan sergide, anne Esma Ekiz'inresimleriyle,oğullan Metin Ekiz (heykel), Rafet Ekiz (resim) ve Rahim Ekiz'in (heykel) yapıtları yer alıyor. Ekiz ailesinde, baba ve üç kızkardeş dışında herkes sanatçı. Ailenin en küçüğıi TurguC Ekiz ise resim yapmayı çok sevmesine karşın tiyatroyu seçmiş. O da halen Hadi Çaman Yedi Tepe Oyunculan'nda oynuyor. Serginin en ilginç yanı, kuşkusuz, hiçbir resim eğitimi görmeyen, resim ortamıyla, sanat ortamıyla hiç ılgisi olmayan, belki de onu, köytlnde bırakıp tstanbul'a resim öğrenimi görmeye gelen oğullarına bir tepki olarak içinden geldiği gibi resim yapan anne Esma Ekiz'in yapıtlanyla, bu işin eğitimini gören, belli bir sanat çevresiyle ilişkide olan oğullannın yapıtlannın bir arada sergileniyor olması. Sergide, anne Esma Ekiz'in tarlada çalışırken ya da evde hamur açarken çekiimiş fotoğraflarıyla, yaptığı resimler yan yana asılı. Esma Fkiz, 1921 doğumlu. Bir yandan 1950'de göç ettikleri Samsun'daki tütün fabrikasında, bir yandan da yazlan yaylada çalışan, bu arada üçii kız 7 çocuk büyüten Esma Ekiz 1973'ten bu yana da resim yapıyor. Metin Ekiz, 1975'te Istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümu Hüseyin Gezer Atölyesi mezunu. Rafet Ekiz, 1974'te Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Serahattin Taran Atölyesi'nden sonra 1982'de İDGSA Yüksek Resim Bölümü Devrim Erbil Atölyesi'nden mezun. Rahim Ekiz 1980'de Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdikten sonra 1985'te İDGSA Tamer Başoğlu Atölyesi'nde yüksek Iisans yaptı. Üç kardeş anneleriyle birlikte açtıkları sergi için de şunları söylüyor: EKİZLER BİRARADA "Ekizler Sanat Olayı"ntn yaratıcüan birarada. Arkada (soldan) Rafet, Esma ve Metin Ekiz. önde oturan ise Rahim Ekiz. (Fotoğraf MEHMET AKİF) "İstanbul'a geldikten sonra her birimiz kendi kişisel mucadelemizı zaman zaman yardımlaşarak surdürdük. Bir aileden beş sanatçının birden çıkması çok sık rastlanan bir şey oJmadıgından bunu gün ışığına çıkarmak istedik. Annemizin hepimizden üretken, yapıcı, birleştirici kişiliği de çok güçlü bir etken oldu. Bizi yarattığı, büyüttüğü yetmiyormuş gibi, zaman zaman içine düştüğumüz verimsizliğimizle alay edercesine, şaşmaz bir bereketle, hayran kaldığımız sürüyle resmi burnumuza dayıyordu. Onun bu verimliliğini yanıtlamak için yıllardır söz verdiğimiz sergiyi açmamız gerekti. llkel sözlu (!) kültürlerin evrensel sözcüsü sayabileceğimiz annemizle, Batı kultür değerleri ve gelenekse) Doğuyu banştırmak, plastik sentezlere gitmek durumunda kalmış biz akademi çıkışlılar aynı mekânda buluşarak Türk sanatı ve genelde sanat içindeki konumlanmızı belirlemek, sezgisel, saf bakışla, eğitilmemiş bakış arasındaki dengeyi kurmak istiyoruz. Buna kültürel kimlik sorunumuzu oluşturabilecek dengeyi aramak da denebilir!* EKBER KÂZIM MUÖAN SERGİSİ Yapıtlan ükkezgün ıstğına çıkarüan Ekber Kâztm Muğan 'm resim sergisi Pamukbank Suadiye Sanat Galerisi'nde açddı. 1972'de ölen Muğan'ın yapıtlan 2 mayıs gunüne kadar izlenebüecek. na kadar Galata Sanat Galerisi'nde izlenebilir. • MÜRŞlDE tçmeli'nin gravür Sogisi 126 nisana kadar Destek Sanat Galerisi'nde. • HAYRİ An. Perihan Baykal, Bedia Berkay, Emel Cankat, Mahir Gıirsel ve Haiide Menteşe'nin yapıtlarından oiuşan karma resim sergisi 30 nisana kadar Tabar Sanat Galerisi'nde. • CAVİT Atmaca'mn resim sergisi 16 nisana kadar Edpa Sanat Galerisi'nde. • CEVAT Arkul'un resim sergisi 16 nisana kadar Galeri Lebriz'de. • BODİL ADdersen Örs resimlerini 30 nisana kadar Beyoğlu Vakko Sanat GaJerisı'nde sergileyecek. • NAM1K tsraail, Hikniet Onat, tbrahim Çallı, Nazmi Ziya. Vecihi Bereketoğlu, Mehmet Ali Laga, Civanyan, Ali Rua Toroslu, Selahattin Teoroan, Cevat Erkul, Ceval Dereli, Ayetullah Sumer, Ibrahim Safi, Ali Avni Çelebi, Leon Tesner ve Zonaro'nun yapıilarından oluşan karma resim sergisi 15 nisana kadar Taşyontar Guzel Sanatlar Galerisi'nde izlenebilir. • ERİM BaynAli Osman Avşar'ın heykel sergisi 14 nisana kadar Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde izlenebilir. • NtHAT Yavaş'ın resim sergisi 25 nisana kadar Yapı Kredi Bankası Etiler Sanat Galerisi'nde görülebilir. • NÜZHET Kutlug'un resim sergisi 19 nisana kadar ErolErhar Sanat Galerisi'nde izlenebilir. • BURHAN Yıldınm'ın resim sergisi 29 nisana kadar Dört Boyut Sanat Galerisi'nde izlenebilir. • EKtN Nayır Sagıroglu resimlerini Hobi Sanat Galerisi'nde 25 nisana kadar sergileyecek. • NURÎ Bdge Ceylan'ın fotoğraf sergisi 12 nisana kadar Istanbul Fotoğraf Evi'nde görülebilir. • ORD. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in yapıtlan 16 nisan tarihine kadar lslam Tarih, Sanat ve Kultür Araştırma Merkezi'nde sergilenecek. • SUNA Meric'in seramikheykel, M. Ali Meric'in resim sergisi 21 nisana kadar Tanak Sanat Galerisi'nde izlenebilir. • HÜSNÜ Altao'ın resim sergisi 11 nisan cuma günunden başlayarak 6 mayısa kadar bebek Yapı Kredi Bankası'nda izlenebilir. • ANADOLU Bankası Sanat Galerisi'nın A Salonu'nda Serap Aksoy, Şenay Sagun, Eren Kocaben'in seramik, B Salonu'nda Mehmet Gürbay resim, C Salonu'nda Mine Arasan özgün baskıdesenillustrasyon, D Salonu'nda Reha Yalnızak ve Genç Dostları'nın resim sergisi 1130 nisan tarihlen arasında gezılebilir. • NURİ lyem resimlerini 12 nisanl mayıs tarihieri arasında Umit Yaşar Sanat Galerisi'nde sergileyecek. • BEDRI Rahmi Eyuboglu'nun resimleri 13 nisana kadar Kile Sanat Galerisi'nde sergilenecek. • CEMİL Ulus'un filography sergisi 20 nisana kadar Ortaköy Kultür Merkezi'nde görülebilir. • GÜNGÖR Güner'in "Anadolu'da Yasamakla Olan llkel Çomlekçilik" adlı fotoğraf sergisi Kadıkoy Gençlik Kitabevi Sanat Galerisi'nde 25 nisana kadar izlenebilecek. • ÖZDEN Narln'in resim sergisi 3 mayısa kadar Pabetland Galeri'de. • GÜVEN Z47rek'in resim sergisi 727 nisan tarihieri arasında Moda Kulübu Galerisi'nde izlenebilir. • MEHMET Boztaş, Fanri Sever ve Fahri Süraer'ın yapıtlanndan oluşan resim sergisi 24 nisana kadar Imaj Sanat Odası'nda görülebilir. • Y1LD1Z Bursa ve Nedim ABguo^ un resim sergileri 18 nisana dek Erenköy tş Sanat Galerisi'nde izlenebilir. • DOGAN Aksel ipek baskı, Nebahal Anık resim sergileri 18 nisana kadar Parmakkapı lş Sanat Galerisi'nde görülebilir. • EKBER Kazım Muğan'ın resimleri 2 mayıs tarihine kadar Pamukbank Suadiye Sanat Galerisi'nde sergilenecek. • EMINE Sdan'ın resim sergis: 18 nisana kadar Alarko Holding Sanat Galerisi'nde. • PERİHAN Bakı'mn "Eski Türk Evleri" konulu fotoğraf sergisi 1120 nisan tarihleri arasında ÇiftehavuzlarBüyük Kulup'te. • MARMARA Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde 14 nisana kadar "X3 Aflsleri" sergisi izlenebilir. • NEŞE Şahin Bdgin Salbacak suluboya resim sergisi 15 nisana kadar Ortaköy, Çizgı Sanat Galerisi'nde görülebilir. • İRFAN Ertel resim sergisi 24 nisana kadar kadıköy Bilim Sanatevi'nde. • GÜNGÖR Guner seramik, Sentar Samaocıoglu resim ve Çetin Ansoy fotoğraf sergileri 16 nisana kadar Taksim Sanat Galerisi'nde sergilenecek. • MARMARA Üniversitesi Guzel Sanatlar Akademisi Grafik Ana Sanat Dalı 3. sınıf öğrencilerinin özgün baskıresım ve illustrasyon sergisi okul salonunda 722 nisan tarihleri arasında izlenebilir. • ARTNET Sergi Salonu'nda (Kadıköy Moda Cad. 245/1) 20 kadar sanatçının karma resim, heykel, seramik ve el sanatlan sergisi 19 nisana kadar izlenebilir. • BOGAZİÇİ Üniversitesi Kütuphanesi'ndeki "Astronomi Haziaeleri" sergisi 30 hazirana kadar surecek. • SUAVI Sonarın sergisi Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde ay sonuna kadar izlenebilir. • ZEYNEL Özgul'ün resim sergisi 13 nisana kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde görulebilir. • MODA Sineması Kultür Merkezi'nde "Rock Art II İnsan ve Doga" sergisi 20 nisana dek izlenebilir. • SOKAK Ressamı Cemil Baso'nun uygulamalı resim sergisi 720 nisan tarihleri arasında Çapa Tıp Fakültesi'nde izlenebilir. • NESRİN Subaşı'run resim sergisi Akbank Bebek Sanat Galerisi'nde 22 nisana kadar sürecek. • RESIMHeykel Muzesi'nde2. Inönü Zaferi nedeniyle düzenlenen "Knrtulus Savaşı Resimkri" sergisi 15 nisana kadar görülebilir. • NİŞANTAŞI, Mim Kemal Öke Cad. No: 12/4'te Raffi Portakal tarafından "Osman Harndi Bilinmeyen Rtsimleri" sergisi gösterime sunulacak. Sergi 9 nisandan itibaren gezilebilir. StNEMA GÜNLERİ '86'DA BUGÜN tş Geztelade (Emek Sineması 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) Slymm Balıgı (Dünya Sineması 12.00, 15.00. 18.30, 21.30) Gel v e G*r (Cazi Sineması 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) Bir YaİMMeıyla Daas (Kent Sineması 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) ! • • • • Darayar (Moda Sineması 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) PJvrt'la H«ca (Atatürk Kultür Merkezi 11.00, 13.00, 15.00, 17.00) StNEMA GÜNLERİ '86DA YAREV ÖIHmle Aşk (Emek Sineması 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) CSeceyansı sı (Dünya Sineması 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) Yerel Kahraı (Gazi Sineması 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) D«IIy BeU'i ^ • ı t a ı y r M H U ? (Kent Sineması 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) Aşk Iraaakları (Moda Sineması 12.00, 15.00, 18.30, 21.30) Yirari Knrmilak Dellkaalı (Atatürk Kultür Merkezi 15.00, 17.00) HAFTAMN RADYO SEÇMELERt SALJ TÎYATROGÖSTERİ DEVEKUŞU KABARE ZEKİ ALASYAMETİN AKPINAR NEVRA SEREZLİ ORTAOYUNCULAR uje:i. M4432; BRANİSLAV NUSİÇ 528 66 29526 10 00/412 nORMEN IOPLULUGU B»y Cooney Günün Konseri TRT 3 12.12 Ne$e Bilginer'in hazırladığı programda Çaykovslu'nın "Francesca da Rimini", Bruch'ın " N o . 1 Sol Minör Keman Konçerto"su adlı yapıtiarı seslendirılccek. AŞK OLSUN TOPRAĞI BOL OLSUN Kofrmdi 3 Perde Yöneien: Nihat Akçan 89101112 nısan 20 3O'da 12 nisan 15 OO'te îrÇİN0€N T1UMVAY ' GEÇEN $ARKI * Ptrsembt 18 X Curu 2100 Ctts, 15 30 18 30Pıar 15 30 Pers 21 15 (n*vnt na* gunul Cunu 21 15Ct 19 0021 15 n 14 0016 30 M. S m d SalıÇarşPerşCuma 21.30 aatrK. l a a i v Pazar 150018.30 «. l a c a j » . taıtZ. oatoa C tesı 18.002100 HAR8IYE KONAK'ta 14054581482606 P u a r t n i M Mktar Müzik ve Vorumcular TRT 3 19.12 SEHİR TIYATROLARI HÛRBITf M ERIUCRUl 140 " 10 Vidor HUOO Turkça* Eun TaM ÇEÜKKAN VtntUn: J w Loua Marttt BARBAZ (8*10111213 naan) ErikVOSS FATIH 1526 53 80) TınkBUÖRA r> o \A A A R E r • • • •e • •• !< • • • K < I N & li e i o A N\ k 1 ° N T G«ye Akçtl'ın hazırladığı bu programda ünlu viyolonisı Wolfgang Scbneiderhen lanıulıyor. Muziklı Danslı Çocuk oyunu Yöneten Nihat lleri 13 nisan 13.00te 15 nisandan ıtıbaren LOKOMOPÜF EŞEK ARILARI Çarşamba 1830 21 X • ına GÖNÜL ÜLKÜ 6AZANFER OZCAN TİYATROSU UMBİ TtTâTMH P ı n g M (Esto l * Suvnosıl No 98 DOSTLAR TİYATROSU Boro Han 144 81 37 ÇARŞAMBA Vedat Nedim Tör Özel Anma Programı TRT 2 11.45 Müveddet Çetinok'un hazırladığı bu programda 9 Nisan 1985'te aramızdan ayrılan kultür ve 3anat adamı Vedal Nedim Tör, olumünün birincı yıldonumu dolayısıyla anılıyor. 1793 İBİŞ'lll ROYÂSI Enakı ULUOAĞ (B»iO1ttM3nim) MARTI PETER SHAFFER KARISIK Kemedi 3 Perde CteM :b 00 21 00 ^d/aı 15 00 19 00 it146 80 91 b>ıs. N 1 N T C e L A İ s A L A T i ı " AF L A N R o İL Mutıarram BUHARA DANS EOEN EŞEK TOrkçMi Can GÜRZAP YSratMi Htlun Aİ.TINER (C tMtPuar11 OO'd») KUKLAa AMADEUS 13 nisan 16 00da Owm UYGUNER 11.00'dt) HAVA DURUMU MUM tStMM. İBriR MMU Bulullu Bulullu Bulutlu Bulutlu w tr tr V r r xr w MT 4° «• •na BUMM TMKIM MtU DtYMMHR BkNK SMtSM •URS* MU Omt Buiuou Uufc Sısiı Bulutlu Bulutiu Bulutlu Bulutlu Buiutlu Bulullu Bulutlu vr w M* tr 17° tr ir ir ir r r r r r r r AMSTEMMM : Ku y»Jı*lı >tT*W4 : Bulullu B4â(Mr : Bulullu aaOMO . «cık SEfeÜN ; YaOmurtu BONN : Yagmurlu MÛKSa. . Yajmurkj CENCVRE : Bulutlu ClDOf . Açik FRAHKFUHT : Yijmurlu OİRHC : BuluOu «UMİRE ; BukiOu KÖUi : Yadmurltj LOMDfU : Bulutlu MADRtO : Bulutlu MOSKDIM .Yjjrourlu MÛNİH : Buiutlu NEW KMK : Bulutlu OSIO : Kar yajı$lı PARİS : Bulutlu rVYAD : BuhıOu HOMA : Bulutlu S0FV4 • Solı ŞAM : BuluOu TEL AVİV : Butıflu TOKVO : ¥»0murtu THABLUSGAHP: Bulullu ZÛAİH : Bulullu 2° 26° 24° 25° 5° G° S° 2° 35° 7° 28° 28° 7° 6° 14° 5° 5° 10° 2° 7° 29° 18° 18° 28° 25° 8° 23° 4° Bilim ve Teknolojide Yeni Ufuklar TRT 2 18.30 Solmaz Serdaroğlu'nun hazırladığı bu programda 'dunya yeni bir buzui çağına giriyor' diyen uzmanların bu konudaki açıklamaları, bılgisayarla insan beynini birleştirme projeleri ve bazı uygulamalar, boceklerle çiçekler arasındakı gizli iletişım, uykuyla duş arasındaki ilişki konuları ele alıruyor. FWOBP BİLGİNER V.LUOVİG/R.LÛCKER GÜL SATARDI MELEK HANIM Oyun 2 Bolum Yonaten: Sadrettın Kılıç 89101112 nısan 19.00'da 12 Nisan 15 OO'te 15 Nısan Salı'dan ıtıbaren DİNÇER SÛMER AMERkAN BASN VE KULTÜR MERKEZİ ARAOUÛ İLE Durtyaca CHu Amenkan TbpkJugu TOrkçMİ Yuc* ERTEN YOnutm Kthnman ACEHAN (C tssıpu» 11 00'd») Oyun gunlan Salı 18 3CVç«r 15.0ÛYP*r 20 3(VCuma 20.30V C.Msı 15 0020 30 P«2*r 15 0018.30 P«r»wnTEDÛ (8910111213 rusan) VEnzm rtspusiü Sevgili Doktor PERŞEMBE Opera Sanatı TRT 3 23.00 Orhan Tannkulu'nun hazırladığı programda •'VVindsor'un Şen Kadınlan" operasından bir bolüm seslendırili>or. TİYATROGÖSTERİ UUJSITARARASI "DÜNYA ŞENÜKLERİNDEN" bölumünö destekleyerek İSTANBUL İLANLARI SINEMA GUNUERİ Türk seyircisinin seçkin filmler izlemesine katkıda NTERNAT1ONAL bulunmaktan kıvanç duyar. • HER GUN ISTANBUL FtMOAYS BU KOŞEDE Albay RedlAnlamakAfk IrmaklonAyin BittiÇöi İfaratçileriElveda BonaparlGel v» GörMasollar MasolıNarayoma Törküsö Resmi TarihVara'nm EğitimiVt Yafam re Gözyoflan ve Afk. TÜRKİYE ŞÎŞE w CAM EABRİKALARI A.Ş. CUMA Cuma Konseri TRT 2 23.55 Nuriıan Olcavto'nun hazırladığı programda Ledair'in "Opus 10 No. S Keman Konçerto" su, Berton'un "OrkeMra için Chaconne"sı, Auffmann'ın "Sol Major Org Konçeno''su, Saleiri'nin "Flül ve Obua içia Do Major Konçerlo"su seslendirilıyor. '86 GALERİLER Nesrin Subaşı Sergisi 122Wsaı BEBEK AKBANK Sanat Galerısı | £ ] MAÇKA SANAT GALERİSİ 528 66 29526 10 00/412 Mforololl Gantl mdurtuju'nOvı Mlt ıun bllgty fön runtun gümty kmtlmlmrl parçan çok bulutlu, Günty Egenln Iç k imi*n, }6U»r oetgmtl, Do0u AMttlı, Oünftloiu AnadoUt fğtşlı gfomk. M*rmtrmlt t Kiadmnlz ktyılun 1*11, dlfrr yw*r panfk u bulutlu g»ç»e*k. HAVA UCAKLh ötnmll bir ömğipkllk t İl: ohnrfcak. RÛZGÂR: Oanf » dofu rto)l»ni»n M l f •rat/n o r a kurvMt* • • • € • * . kvrvaUııd* saUtt IO2J dwıb mii< Aute • » a * . Göruf uzmkttjı 10 km. rtğif tnmd* 13* mmrmtn « Kmdtnlz tltll, Doğu AkavUı «tf*r dtnlzlviml! ptrçiı bulutlu 0«ç«c«k. Vwi goMnd* t m , puçah bulu tcmk. Rüzgâr gunvy n dofu r6nt»<n*n httlt mntın ort» kuntf U K«A. G « çırpıntılı olup goruş uzmkttğt 10 km. dclayındt bulun»ctk. hobi 146 72 81 URART SA">tAT I . A Ü BISI Burhan Yıldırım Htsta Sdfisi 29 Mart 21 MSM dört boyut sanat gaksrisi BuCO*" CAO *5 ' CADOEBO5TAN 556 99 ' 8 BURSA • ÜLUDAG üniversitesi Resim, Grafik ve Tekstil Bölümü öğrencilerinin Akbank Sanat Galerisi'ndeki "Resim, Grafik, Kumaş, Duvar ve Hah Deseni" sergisi II nisan tarihine kadar açık kalacak. • MELIHA Ertekin'in resim sergisi Ayşe Oğuz Moda ve Sanat Merkezi'nde sürüyor. • DEVLET Güzel Sanatlar Galerisi iç salonunda tffet Savaş'ın "Sorunlu Çocuklan Konıma ve Yardıra Dtnep" yararına açtığı "Çiceklerden Bir Demel" adlı seramik sergisi 13 nisana dek surecek. Galeri'nin vitrınlerinde ise Avusturya Kültur Ofısı'nce açılan Josef Tichy "Renkli Gravürler" sergisi 8 nisanda sona erecek. ŞÜKRÜ AYSAN "UrM «t OıM' 18 Mart12 Nisan Eytt/n Cad 31 Mıçlıa 140 80 23 EKİN NAYIR SAĞIROĞLU CK DESTEK MÜRŞİDE İCMELİ 1aiHNH MUSTAFA ATA PAZAR Müzik Panoraması TRT 3 16.00 Üslün Duruel'in hazırladığı programda Erol Erdinç yonetiminde Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın 5 nisan cumartesi gunu Ataturk Kultür Merkezi'nde verdıği konserden bölümler yer alıvor. Solısl Çek kemancı Vaclav Hudacek. Dr. ŞEMSETTİN ATEŞ yeni muayenehanesinde hastalarını kabule başlamıştır. Adres: İncirli Cad. Ceylan Apt. No: 9 Daire: 3 (Özel Çavuşoğlu Lisesi bitişiği) BAKIRKÖYİST. Tei.: 570 06 20561 21 61 JİNEKOLOG OPERATÖR Suna Meriç Seram&Hrfkel ^••tuaaT uumsı AEDPA SMUT SALBlU • 141 03 54 Cavit Atmaca f MSft I I HSM Hu»cv Gcrede Cad 126 y MeyöjmlST l e i 141 27 n MEHMEJ GÜLERYÜZ 17 Mart • 17 M. ALİ MERİC 321 saııat *BDI IPEKÇI CAOOESI40 1 TESUIKIYE ISTAN6UL 14t 04 GALERİ İLANLARI HER GUN BU KOSEDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog