Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel Osmanlı împaratorluğu döneminde gelişen ikili ilişküer, Türkiye'nin açıkça Batı kampının sözcülüğünü yaparken, Hindistan'ın bağlantısız hareketin öncülüğünü üstlenmesiyle soğudu. Bandung Bağlantısızlar Konferansı'nda Fatin Rüştü Zorlu'nun Nehru ile çatışması, ilişkilerde etkileri uzun süre silinmeyecek izler bıraktı. SEDAT ERGİN ANKARA Başbakan Turgut Özal'ın önümüzdeki hafta Hindistan'a yapacağı ziyaret, belirgin bir soğukluğun yaşandığı TürkiyeHindistan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak. İki ülke arasındaki ilişkiler 195O'li yıllarla birlikte mesafeli bir şekilde seyretmiş, siyasi ve psikolojik faktörlerin etkisiyle Ankara ile Yeni Delhi arasındaki temaslarda tam bir kopukluk yaşanmıştı. İki ülke arasında ciddi bir çıkar çatışması olmamakla birlikte gerek Türkiye, gerek Hindistan diyalogsuzluğu tercih etmişlerdi. Oysa bu kopukluğun araya girmesinden önce Türkiye ile Hindistan arasında yüzyıllardan bu yana yakın ilişküer mevcuttu. İlişkiterin tarihsel gelişimine bakıldığında, Osmanlı Împaratorluğu ile 19. yüzyıla kadar Hindistan'da hâkim olan TürkHint lmparatorluğu arasında oldukça sıcak ilişküerin bulunduğu göze çarpıyor. TürkHint lmparatorluğu'nun 16. yüzyılda alt kıtada yayılmaya başlayan Portekiz nüfuzu karşısında Babıali'den destek istenmesi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın da yardım olarak Hindistan'a donanma göndermesi, bu ilişküerin yakınlığına örnek olarak verilebilir. Babıali ile Hindistan arasında büyükelçi takası da 16. yüzyılda başlamış, Osmanlı döneminde ilişkilerin sıcakhğı büyük ölçüde Hindistan alt kıtasında Türk soyundan gelen bir împaratorluğun hâkim olması ve Hindistan'da yaşayan milyonlarca Müslümamn halife olarak Osmanlı Imparatorluğu'na bağlılığından kaynaklanmaktaydı. İngiltere'nin 19. yüzyılın ortaJannda Hindistan'ı sömürgeleştirmesinden sonra da alt kıta Müslümanları Osmanlı Imparalorluğu'na maneyi bağlı(ıklarını sürdürdüler ve imparatorluğun parçalanmasını endişe ile karşıladılar. Bu arada, İngiltere'ye karşı mücadeleye başlayan Hint milliyetçileri de Avrupa'da Jön Türklerle yakın temaslarda bulundular. ladı. Pakistan'ı, kuruluşundan sonra ilk tanıyan devietlerden biri Türkiye oldu. Türkiye, daha sonra Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren Keşmir sorununda da açıkça Pakistan'ın yanında yer alacaktı. 1950'li yıllar Türkiye ile Hindistan'ın birbirlerinden uzaklaşmaya başladıkları yıllar oldu. Türkiye, NATO'ya girip soğuk savaş döneminde Batı kampının sözcülüğünü yaparken, Hindistan dünya politikasına yeni bir ses olarak çıkan bağlantısızlar hareketinin öncülüğünü yapmaktaydı. Bağımsızlığına yeni kavuşan Asya ve Afrika devletlerinin ilk kez bir araya geldik SaJııbı. Cam»uriwı Maıbaacılık ve Gazeıecılık Turk Anonim Şirkeıi adına Ntdir N*di, 0 Genel Yayin Muduru: Hasan O n n L Muessese Mudurü: Eminr Işaklıgü. Yazı Işlerı Muduru: Oka) Göomsin, # Haber Merkezı Muduru: Yalfia Bayer, Savfa Düzeni Yunetmenı: AJi Aor. # Temsılaler ANKARA: Y«Jcı« Dogao, İZMİR: Hikmrl Çrlinkaya. ADANA: Mehmrl Mrrcan. Istanbul Haberleri: Rrka Öz. Dış Haberler: Erguâ B»kı, Ekonomi: O s m n Ulsga>, Kultur Aydın Emrç, Magazın: YaJçın Pekştn, Spor Danışmanı: Abdülkadir Yucelman, Duzeltme Rrfik Ourbaş, Araşnrma. Ş*hin 4lpa>. IjSendika: Şükraa Kelrnd. HaberAraştırma. l'fok Guldemir. • Koordınaıor. Ahmel kortılsan. # Malı tşjer: Erol Erkul. Reklâm ve Halkla llişkıler: (.iıldfren Ko»ar. Idare: Hnstvin Gurer, Işleımc Önder (elik. Bilgılşlem: Nail Inal. Basan ve Yayan. Csmhuriytt Maıbaacılık ve Cazelecilık T.A.Ş. Turk Ocagı Cad. 39/41 Cağaloglu 34334 Ist., PK: 246lslanbul, Tel. 526 1000(9hat). Telex: 22246 • Burolar: Ankan: Zıya Gökalp Bulvan Inkılap Sokak No: 19/4 Tel: 33 II 4147, Telex: 42344 • l*mir H. Ziya Bulvan 1352. Sok. 2/3, Tel: 25 47 0913 12 30Telex: 52359 0 Adana: Çakmak Cad. No 134 Kat 3. Tel 1455019731 Telex: 62155. TAKVtM 7 NtSAN 1986 lmsak: 5.02 Günej: 6.31 ö&e: 13.11 Ikindi: 16.49 Akşam: 19.41 Yatsı: 21.04 ÖzaVın ziyareti öncesi TürkHint ilişkilerv \akuılaşma dönemi başlıyor leri Bandung Bağlantısızlar Konferansı'nda (1956) Nehru ve dönemin Başbakan Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun ciddi bir şekilde çatışmalan, TürkHindistan ilişkilerinde etkileri jonradan da kolay kolay silinmeyen izler bıraktı. Fatin Rüştü Zorlu'ya göre, "Bağlantısız ulkeler bir araya gelirierken, Sovyet tehdidini gözardı etmemeliydiler." Zorlu, bağlantısız ülkelerin "orta yol" politikasının sakıncalarına dikkat çekerek Türkiye'nin NATO üyeliğini savundu ve NATO'yu barışm "temel diregi" olarak nitelendirdi. Zorlu'dan sonra kürsüye çıkan Nehru,konferansta oldukça etki yaratan bir konuşmayla Zorlu'yu "madahonun yalnızca bir yuzünü gostermekle" suçladı. Nehru'ya göre, bağlantısızlar hiçbir blokun yanında yer almamalıydılar. Zorlu'nun savunduğu NATO ise, "somürgelerini korumak iste>en Batılı güclerin bir araya geldikleri bir örgüttü." Bandung Konferansı'ndaki bu sürtüşmeye rağmen, Nehru yine de Türkiye ile diyaîoğa yöneldi ye 1960 yılında resmi bir ziyaret için Ankara'ya geldi. Ancak, 27 Mayıs ihtilalinden bir hafta kadar önce Ankara'ya gelmesi, Nehru'nun ziyaret tarihi için isabetli bir seçim yapamadığmı göstermekteydi. Aynca Ankara'da iken muhalefet lideri Ismet İnönü'yü de ziyaret etmesi, Menderes hukümetinin tepkisine yol açtı.Daha sonraki yıllarda Hindistan, bağlantısızlık hareketinin öncülüğünü sürdürürken, Tür kiye, NATO ve CENTO içindeki yerini korudu. Farklı yönelişlere, Makarios'un bağlantısızlar hareketi içinde kazandığı etkinlik ve Rum görüşlerinin bu hareket içinde sempati görmesi de eklenince, Türkiye ile Hindistan arasındaki mesafe daha da açıldı. Bu süre içinde Türkiye'nin Pakistan ile Hindistan arasındaki anlaşmazlıklarda seçimini açıkça Pakistan'ın yanında koyması, Yeni Delhi'deki Türkiye'ye dönük soğukluğu pekiştirdi. Türkiye'nin 1971'deki HindistanPakistan savaşında da Pakistan'a yardimda bulunması, bu sürecin bir başka halkasıydı. Son dönem Türkiye, 1974 yılında Kıbrıs'a müdahalede bulunduktan sonra bağlantısızlar hareketinde Hindistan'ı karşısında buldu. Hindistan, bağlantısızlar toplantılarında Rum görüşleri doğrultusundaki karar tasarılarının çıkmasında başı çekti. Bunu izleyen dönemde 1978 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçiin'ün Yeni Delhi'yi ziyaret ederek diyaloğu kurma yönünde attığı adım, Hint tarafınca karşıIık bulamadı. Diyalogsuzluk 1980'li yılların ilk yarısında da devam etti. Özal'ın önümüzdeki hafta Yeni Delhi'ye yapacağı ziyaret, bu tarihsel perspektif içinde değerlendirildiğinde ilişkilerde önemli bir açılımı gösteriyor. Geçükale'yi savunma amacıyla kuttanırız tZZET RIZA YALIN LEFKOŞE, (Cumhuriyel) KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs ekonomisine hizmet için yapılan ve sivil tranğe açılan Geçitkale Havaalanı 1 nın Rumların artan silahlanma faaliyetleri nedeniyle gerekirse savunma amacıyla da kullanılabileceğini söyledi. Derviş Eroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın Türk ve Rum taraflarına sunduğu çerçeve anlaşma taslağının sunuluşu sırasında Rum tarafının diğer belgelerde olduğu gibi gizlilik ilkesine uymadığını ve içeriğinin değerlendirilmesi olanağı bulunmadan duyurulduğunu kaydetti. Taslakta her iki tarafın da okşandığını ifade eden Eroğlu, "Bu belgedeki her maddenin ayrı ayn tartışma>a açık olduğuna, bunun da belgenin yıllarca madde madde tartışılacağını gösterdiğine" dikkati çekti. Ulusal Birlik Partisi'nin dünku altıncı olağan büyük kurultayında yeni anlaşma taslağının 1960 ittifak ve garanti anlaşmaları ile Türkiye'nin garamörlüğüne kesin atıfta bulunduğunu vurgulayan Eroğlu, Türk tarafının uzun yıllar masa başında oturarak tartışmaya niyetli olmadığını, referanduma gitmeden de herhangi bir anlaşmanın altına imza atılmayacağını açıkladı. Rum tarafının silahlandığına da işaret eden Eroğlu, "KKTC ekonomisine hizmet için yapılan ve sivil trafiğe açüan Geçitkale Havaalanı bu silahlanma nedeniyle gerekmesi haiinde savunma amacıyla da kuilanılabilir" dedi. Kıbrıs sorununun çözümü için Batının duyarhlığının arttığını, ancak somut önerilerin bulunmadığını kaydeden KKTC Başbakanı, "So*yet önerilerinde de Türk halkının kazandıklannın elden gitmesine yol açacak maddeler bulunduğunu ve KKTC'nin görüşü alınmadan hiçbir görüşün empoze edilemeyecegini" KKTC Başbakanı Eroğlu: a.aMın 66. yıldönümü ANKARA, (CUL) Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 66. yıldönümü dlin kutlandı. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hüsamettin ÇelebVnin başkanlığında, Yönetim Kurulu uyeleri, merkez üniteleri ve bölge müdürlerinden oluşan heyet saat 09.30'da Amtkabir'i ziyaret ederek, Anadolu Aja sı'nm kurucusu Atatürk'. manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.Daha sonra Kent oteli salonunda "Anadolu Ajansı hizmetlerinin değerlendirilmesi" için bir toplantı yapıldı. KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, Perez de Cuellar'ın Türk ve Rum taraflanna sunduğu çerçeve ve anlaşma taslağının sunuluşu sırasında Rum tarafın diğer belgelerde olduğu gibi gizlilik ilkesine uymadığını kaydetti. vurguladı. UBP kurultayında ANAP Genel Başkan Yardımcısı Şadi Pehlivanoglu, Eskişehir Milletvekili Ismet Oktaj, Gümüşhane Milletvekili Oltan Sungurhı, MDP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sakallıoğlu, SHP Genel Başkan Yardımcısı Türkan Akyol, DYP Genel Başkan Yardımcısı Baki Tuğ da bulundu. Baki Tuğ. kurultayda yaptığı konuşmada, "Kıbns Türkünün verilecek tavizi bulunmadığını, güçlü birlik ve beraberlik içindeki Türkiye'nin yavnı vatanla beraber olduğunu, KKTC belli bir hedefe oturuncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbns Türkünün bekçisi olduğunu" söyledi. Turkan Akyol ise 1974'e kadar Kıbrıslı Türklerin çektiğini beraberce yaşadıklannı, 1974'te tarihte Türk onurunun korunmasının en güzel örneğinin verildiğini anlattı. Ülkenin dış politikasında partiler olarak bir bütün olduklarını kaydeden Akyol, KKTC'nin tek sorununun, ekonomik bağımsızlık olduğunu, partisinden her iki Türk devleti için umut getirdiğini belirtti. Öte yandan a.aînın haberine göre, Kıbns Rum yönetimi Londra Temsilciliği Basın Müşaviri Sotiris Yorgalis, Cuellar'ın yeni belgesinin ciddi biçimde değerlendirildiğini belirterek "Bizim tarafın bu plana vereceği bir 'hayır' cevabı, Kıbns sorununda yeni bir sayfa açacaktır" dedi. lngiltere Dışişleri Bakanlığı'na yakın kaynaklar da Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Kipriyanu'nun bugün Başbakan Margaret Thatcher ile yapacağı görüşmeden olumlu bir sonuç beklenmediğini belirtiyorlar. Londra'daki diplomatik çevreler, Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbns sorununu uluslararası platforma çekebilmek amacıyla verilecek olumsuz yanıtın ardından BM Güvenlik Konseyi'ne gitmeye kararlı olduğunu vurguluyorlar. Sivil Toplutn Sempozyum u Haber Merkezi Bilsak'm bugün ve yarın Harbiye KenterTiyatrosu 'nda düzenlediği "Siyaset, Sivil Toplum ve Gelişme" konulu sempozyumunda demokrasinin daha sağlıklı gelisebilmesi için aydınlar arasında ortak paydaların belirlenmesi ve bazı kavramlara açıklık getirilmesi amaçlanacak. Sempozyumu Prof. Asaf Savas A kat yönetecek. Konuşmacılar ise gazetemiz yazarlarından Uğur Mumcu, Yeni Cündem dergisinden Murat Belge, yazar Yalçın Küçük, Milli Gazete'den Abdurrahman Dilipak ve Tercüman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Taha AkyoL Ferdi konut kredisi ağustosa ANKARA, (a.a.) Ferdi konut kredisi başvuruları, ağuslos ayında yeniden başlayacak. Ferdi konut kredisinden bugüne kadar 29 bin 520 kişiye toplam 73 milyar 800 milyon lira ödeme yapıldı. Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortakhğı tdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 20 Ocak 1986 tarihinde durdurulan ve ağustos ayında yeniden başlayacak ferdi konut kredileri için ödemeler başvurudan 6 ay sonra gerçekleştirilecek. Yetkililer, 1987 yılı içinde yaklaşık 50 milyar liranın ferdi kredi olarak kullandırılacağını belirttiler. KIYILAR KAMU MALI!.. liınanistan da 24 saatlik genel grev İÛlkenin 65 ilinde yapılacak greve otobüs, troleybüs, trenlerde çalışanların ve banka memurlannın da katılması bekleniyor. STELYO BERBERAKİS ATtNA Bugün Yunanistan'da genel grev var. Yunanistan'ın 65 ilinde bugün her şey felce uğruyor. Tüm mağazalar, bankalar, fabrikalar ve çeşitli kurumların memurları işyerlerine gitmeyecek. Mağazalann kepenkleri indirilecek. 29 çalışma merkezi ile 13 işçi sendika federasyonunun katılacağı büyük grev 24 saat sürecek. Genel greve, otobüs, troleybüs ve trenlerde çalışanların da katılması bekleniyor. Şoför ve makinistlerin, 24 saatlik grev yerine "paydos" grevi uygulamaları bekleniyor. Boylece, bakkal, kasap, manav akla gelen her türlü mağaza ve dükkân bugün pazar tatilini sürdürüyor. Bu greve, büyük süper marketlerle, dev mağazalann katılmayacağı belirtildi. Ancak özellikle banka memurlarının greve katılması nedeniyle piyasanın 24 saat için durması bekleniyor. Bugünkü genel grev, işçi sendikalan tarafından hükümetin geçen ekim ayında aldığı bir dizi "kemer sıkma" önlemlerine karşı gösterilen tepkilerin bir bölümünü oluşturuyor. İşçiler, ayrıca toplusözleşmelerin derhal imzalanmasını talep ediyorlar. Mağazaları denetimi altında bulunduran çalışma merkezleri ise, hükümetten vergi, konut için kredi, fiyat kontrolü ve yerli malların korunması konularında derhal önlemler ahnmasını talep ediyorlar. Iktidardaki PASOK hükümeti ve bunun desteğindeki PASKE Sendika Federasyonu, grevin "hükümeti devirme" amacı güttüğünü açıklamakla yetindi. Ancak, PASOK hükümetinin ekim ayında aldığı ekonomik önlemleri uygulamakta devam edeceği ve hiçbir ödün vermeyeceği bildirildi. Bu arada, Çalışma Bakanı Evangelos Yannopulos, kamulaştırılan kurumlarda çalısan personelin bu greve katılamayacaklarını açıkladı. Yannopulos'un sözünü ettiği kurumların arasında, Olympic Hava Yolları, posta, tren işletmeleri, su işletmeleri, otobüs işletmeleri, Yunan radyo ve televizyon kurumlan bulunuyor. Ancak şu ana kadar bu kurumlarda çalışanların greve kaıılma karan alıp almadıkları ve kaçının grevin dışında kalacağı belli olmadı. 9 Schneider, Dolmabahçe 9ye hayran kaldı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ilişkiler Hindistan'da lngiltere'ye karşı bağımsızlık hareketi geüşirken, bu hareketin öncüleri başta Gandi olmak üzere Mustafa Keraalin önderliğinde Türkiye'de verilen milli mücadeleyi büyük sem pati ile izlediler. Gandi, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Sevr Anlaşması'na karşı çıkarak, Mustafa Kemal'in mücadelesini destekleyen ilk isimlerden biriydi. Gandi, imparatorluğun son kalan topraklanru da parçalayan Sevr Anlaşması hakkında, 'Türkiye ile banş diye imzalanan şeyin şartlan onur kıncılıgın ve adaletsizliğin bir anısı olacaktır" demekteydi. Gandi, daha sonradan Türk davasını destekleyeceklerin önderliğini yaptığı gerekçesiyle lngiliz makamlarınca hapse atılacaktı. Türkiye'de verilen bağımsızlık savaşı ile Hindistan'daki ulusal bağımsızlık hareketi arasında en önemli ortak paydalardan biri, kuşkusuz her ikisinin de ortak düşmanının lngiltere olmasıydı. Hindistan Kongresi Komitesi, 28 temmuzda Bombay'da aJdığı bir kararla "Hint askerlerini Ankara'daki Milli Türk Hükümeti'ne karşı girisüecek düşmanca tutnmlarda lngiliz bükümetiyle işbirliğinden kaçınmaya" çağırdı. Ayrıca, büyük bir bölümü sonradan Pakistan'ı kuracak olan Hint Müslümanları da kendi aralannda bir yardım kampanyası açarak, milli mücadeleye maddi destekte bulundular. O dönemde Hint MüslümanJannın gönderdikleri altınlarla iki alayın donatıldığı biliniyor. Milli mücadelenin başarıyla sonuçlanması ve Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği devrimler, Hindistan'daki ulusal bağımsızlık hareketi üzerinde çok yönlü etkiler yaptı. Hilafetin kaldırıhşı, halifeye bağh olan Hint Müslümanlan arasında büyük bir düş kınküğı yarattı. Ancak, Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimler ve özellikle laildik alanındaki köklü atılım, çok sayıda farkh dini topluluğun bir arada bulunduğu Hindistan'da sosyal çaünın kurulması için Gandi ve daha sonradan Nehru tarafından bir emsal olarak görüldü. ABD'de ırkçı rejimi protesto ABD'de California Üniversitesi'nden sonra Wellesley College adlı yüksekokulun kampüsü de Güney Afrika CumhuriyetVndeki ırkçı rejimi (apartheid) protesto gösterilerine sahne oldu. Wellesley College öğrencileri üniversite kampüsünde oturma grevlerine giderek birçok protesto gösterileri yaptılar. Öğretim görevlileri, üniversite kütüphanesinin kapısında yatma eylemine giden öğrencilerin üzerinden atlayarak geçmek zorunda kaldılar. Okullann Pretoria ile iş yapan şirketlerle iliskisini protesto eden öğrenciler yüzlerini beyaza boyayıp üzerine siyah gözyaslan çizdiler. ABD'nin siyah insan hakları savunucusu lideri Martin Luther KingHn öldürülüşünün yıldönümü nedeniyle New York 'ta da gösteriler yapıldı. (Fotoğraf: AP) BM Filistin Semineri başlıyor İSTÂNBUL (a.a.) Federal Alman Hesse eyaleti Kültür Bakanı Karl Schneider, dün Dolmabahçe Sarayı 'nı dolaştı. Konuk Kültür Bakanı Scheider, Dolmabahçe Sarayı'nı mükemmel olarak niteledi, "Gerek estetik, gerekse güzellik ve azamet yönünden fevkalade bir saray. Gösterdiği azamet ile döneminin gücünü düşünmek mümkün olabiliyor" dedi. ABD, TürkFKÖ ilişküerinin gettşmesinden memnun değtt NİLAY KARMAN îstanbul, son günlerde dış politika tartışmalarının hareket kazandığı bir merkez oldu. Dışişleri Bakanı Vahit Halefoglu'nun konuşmasıyla açılan TürkAmerikan ilişkilerini konu alan geçen haftaki SİSAV seminerinin hemen ardından, BM Filistin Semineri bugün İstanbul'da başlıyor. "Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklan Komitesi" tarafından düzenlenen bu seminer de Halefoglu'nun konuşmasıyla açılacak. BM çerçevesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin de üyesi bulunduğu komite tarafından 711 nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak seminerde, Filistin sorunu ve Avrupa kamuoyu ile BM ve FKÖ'nün rolü tartışılacak. TürkAmerikan ilişkilerinin siyasi, askeri ve ekonomik boyutlarının enine boyuna tartışıldığı geçen haftaki SİSAV seminerinde, bazı Amerikalı stratejistler Türkiye'nin Ortadoğu politikasını gündeme getirerek, Ankara 1 nın özellikle FKÖ'ye diplomatik statü tanımasını, hata olarak nitelemişlerdi. Örneğin Beyaz Saray'a yakınlığı ile tanınan ulusal güvenlik alanında araştırmalar yapan NVashington'daki Hauston Enstitüsu Müdür Yardımcısı Jed Snyder, "Türkiye için Amerikan vardımının artması mı, yoksa FKÖ lideri Yasar Arafat mı önemli" sözlerini sarfederken, Columbia Üniversitesi'nden Profesör Ted Greenwood da, Tür kiye'nin Libya ve FKÖ'ye "yeşil ışık" yakan politikasını eleştirdi. Nevv York Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Kürsüsü profesörü Dankwart Rustow da Türkiyenın Ortadoğu'da çok taraflı bir politika izleyerek İsrail'le ilişkilerini geliştirmesini önerdi. Ortadoğu konusundaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Rustovv, yaptığımız söyleşide, "Türkiye ile Israil'in ilişkilerini geliştiraıelerine engel olacak bir uyuşmazlık bulunduğunu sanmıyorum. Ü$teiik teroristleri konıduğu için iki ülkeyi de tedirgin eden Suriye gibi ortak komşulan var" şeklinde konuştu. Prof. Rustow'a göre, Türkiye'nin Ortadoğu'da halen izlediği çok taraflı politikanın boyutlarını geliştirmesi, hem kendisinin hem de ABD'nin çıkarlarına uygun duşüyor. Rustow, İran devriminden bu yana Tahran'la VVashington'un ilişkisinin kesik olduğuna işaret ederek ABD'nin güçlü bir müttefiği olan Türkiye"nin İran'la iyi ilişkiler içinde olmasırun, Amerikan yönetimi için iyi bir firsat olduğu görüşünu savunuyor. Amerikalı siyaset bilimci, "Türkiye'nin Ortadoğu sorununa barışçıl bir çozüm bulunması yolundaki girişimlerde daha aktif bir rol oynaması gerekir mi?" yolundaki bir sorumuzu ise "Ortadoğu sorununun çözümü için öncelikle İsrail, Ürdün ve Filistinlilerin barışı sağlamaya karar vermeleri gerekir. Kimse onlar adına bu işi gerçekleştiremez. Ayrıca Türkiye aktif rol alsa bile bunun, Ortadoğu'da barışın sağlanmasını çabuklaştıracak bir unsur olduğuna inanmıyorum" şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Vahit Halefoglu'nun konuşmasıyla açılacak olan BM Filistin Semineri'ne Birleşmiş Milletlerdeki FKÖ daimi gözlemcisi Zühtü Terzi, Arafat'ın danışmaniarından Dr. Sami Musailam, SSCB Yüksek Sovyet'indeki Azerbeycan tetnsilci yardımcısı Vafa Goulizade, Küba'nın BM'deki Daimi Teınsilcisi Büyükelçi Oscar Dramas Olivia ile Yugoslavya, Macaristan, Romanya, Demokratik Almanya, Malta, Yunanistan, İsvec, Danimarka ve İngiltere'den yetkililer ve uzmanlar katıiıyor. BM Filistin seminerinde A.Ü SBF öğretim uyelerinden Prof. Mümtaz Soysal ve Prof. Türkka>a Ataöv de birer tebliğ sunacaklar. Seminere ANAP milletvekili Büleııt Akarcalı ile SHP milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun da katılmaları bekleniyor. Kayn Erdem yurda döndü Istanbul Haber Senisi Ekonomik ve ticari konularda görüşmeler yapmak üzere, Endonezya Ekonomik Işler Koord nasyon Bakanı Ali Vardana nın davetlisi olarak Cakarta'ya giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, yurda döndü. 14 nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Endonezya gezisi sırasında Cumhurbaşkam Suharto ve bazı bakanlarla ikili görüşmeler yapan Erdem, Ankara'ya gitmeden önce Istanbul Atatürk Havalimanı 'nda düzenlediği basın toplantısında, Endonezya'dan nakliye uçağı vepetrol alımı konularında herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi. AIDS kitabı satışa çıkıyor AS'TALYA (UBA) AIDS hastalığı konusunda hazırladığı kitabtn bugün satışa çıkarı/acağını belirten Prof. Huseyin Sipahioğlu" Kitabım AIDS konusunda dünyadaki tüm gelişmeleri kapsıyor" dedi. Sipahioğlu, daha önce nisan ayında piyasaya çıkacağım açıkladığı AIDS kitabının yarın tüm Türkiye'de satışa sunulacağını söyledi. Atatürkçülük konferansında Türk millîyetçiligî anlatıldı Milas ve yöresinde görevli öğretmenlerin imza atarak girebildiği "katılma zorunluluğu" olan konferansta ilköğretim müfettisi Rıdvan Coşkun, "Türksüz bir dünya düşüneceğimize varsın o dünya infılak etsin" dedi. MİLAS, (Cumhuriyet) Milli Eğitim Gençlik ve Spor BakankgVıun Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın genelgesi uyarınca öğretmenlerin katılmak zorunda olduklan "Atatürkçülük Konferansı"nda Atatürk ilkelerinden çok Türk milliyetçiliği anlatıldı. Milas ve yöresinde görevli 621 öğretmenin imza atarak girebildiği "katılma zomnJuJugu" olan konferansta köylerden gelenlere yolluklannın ödenmesinden sonra "Atatürkçülük" yerine "Türk milliyetçiliği"ni anlatan konutmalar yapıldı. Öğretmenlerin dışında başkasının girmesinin önlenilmeye çalışıldığı konferansta söz alan Kaymakam Osman Badrazlı, "Bugün her 10 yılda bir darboğaza girmenüzi Atatürkçülükten sapmamıza bağlıyorlar. Acaba bizler Atatürkçü yoldamıydık ki?" dedi. Konuşmacılardan tarih öğretmeni olan Erkan Koyuncu "Atatürkçülük" adına açıklamalar yaparken, "Devletin özel seklöre kısıtlayıcı bir çizgi izlemesi devlet kapitalizmidir" biçiminde konuştu. İlköğretim müfettisi Rıdvan Coşkun da yaptığı konuşmada "Atatürkçülügün milli güçlerden oluştuğunu, bunun da 7 unsurdan meydana geldiğini" belirterek, "Devletin ilelebet payidar kalması için bu unsurlar kullanılır. Türksüz bir dıin.va duşuneceğirae varsın o dünya infilak etsin diyebiliriz" göruşünü savundu. Emperyalizmin bir ülkeyi ele geçirmek için önce kitapçı vitrinlerini, ekranları, mikrofonları ve sinemalan ele geçirdiğini öne sürdü. İlköğretim Müfettişler Kurulu Başkan Vekili Mahmut Çali ise 12 Eylül öncesi verilen fazla hurriyetlerin vatandaşın hürriyetini kullanmasına engel olduğunu söyledi. Matador El Cordobes yeniden arenalarda MADRID, (AP) lspanya1nın dünyaca ünlü boğa güreşçisi. El Cordobes, uzun süren bir aradan sonra yeniden arenaya çıktı. Ünlü matadorun, Ispanya'nın başkenti Madrid'te 15 yıldan bu yana ilk kez sergilediği gösteri, geçen yıl Kolombiya'daki volkan patlamasının kurbanları için duzenlendi. Yaklaşık 24 bin kişinin izlediği Madrid'teki boğa güreşinde, matador El Cordobes'in yakın arkadaşı ünlü Ispanyol şarkıcısı Julio tglesias da haar bulundu. Halen 49 yaşında bulunan lspanyol matador El Cordobes, 1971 yılında emekli olduğunu açıklamasına rağmen, 19791981 yılları arasında (Madid dışında) dünyanın çeşitli kentlerınde boğa güre'şi gösterileri için arenaya çıkmıştı. Kaytşdağı çeşmeleri îstanbul Haber Senisi Kadıköy Belediyesi 'nin Kayışdağı Mahallesi'ndeyaptırdığı b< sınçlı su sistemi ve hidrofor sis temine bağh Kayışdağı çeşmeleri, dün hizmete açıldı. 60 ron kapasiteli beton su deposu, bu depoya bağlanan hidrofor sistemi ve özel borular ile 3 km. uzaklıktaki çeşmeler grubuna iletilen su ile Kayışdağı Mahallesi ve ilkokulunun temiz suya kavuştuğu belirtildi. Ayrıca Kayışdağı tlkokulu 'nun su gereksinimini karşılamak üzere, sistemden uzatılan bir kanalla okula sürekli olarak şehir suyu verileceği bildirildi. Bu arada Kadıköy Belediyesi, Kayışdağ eteklerine akasya ve sahil çamından oluşan 3 bin ağaçfıdanmı dün düzenlenen törenle dikti. yözülme nasıl başladı tlişkilerdeki çözülme süreci ise, Hindistan bağımsızlığına kavusurken bu ülkedeki Müslümanların Pakistan çatısı altında aj n bir devlet kurma çabalarında Ankara'nın desteğini yanlarında görmeleriyle birlikte baş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog