Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET/12 HABERLER 7 NtSAN 1986 Özal: Rakip değiliz CELAL BAŞLANGIÇ YALÇIN ÇAKIR BALIKEStR/MANİSA Başbakan Turgut Önü, "Sayın Demirel'le şu anda siyasi rakip degiliz. Onun için onun söylediklerine cevap vermem" dedi. Başbakan özal, eski başbakanlardan ve kapatılan AP'nin Genel Başkanı Süleyman Demirelin Bursa gezisini değerlendirirken, "Bir eski siyasi liderin bunu yapması veya şuraya gilmesi bizi hiç alikadar etmiyor, onlemeyi de düşünmüyonu. Halta daha serbestçe gitroesi için koiaybk rapma\ı dahi düşünüyonu" biçiminde konuştu. Başbakan Turgut özal, Ege gezisinin 3. günilnde bir basın toplantısı düzenledi. Özal, Balıkesir Vali Konağı'nda sabah kahvaltısından sonra tamı Iüzumsuz gerginleştinnemek için zalen ber söylenene cevap venniyornm. Hele birisi var ki ona hiç cevap rennlyorum. Çiinkü cevap vermem, onlann şiddetini arttınr, loznmsuz konuşmalar yapılır. Halkın takdirine btrakmak çok daha iyidir. Bu hadiseyi de halkın Ukdirine bırakıyorum." Başbakan Turgut özal, Süleyman Demirel ile Büleot Ecevh'in miting düzenleyıp duzenleyemeytcekleri konusundaki bir soruyu yatutlarken, konunun yargı organlarının takdirine ait olduğunu söyleyerek, "Herkes kanuniara uymakla mükeileftir, uyn u y o m neyse geregi o vapılır" dedi. Başbakan Turgut Özal, ara seçim tarihmin henuz belirlenmediğini kaydelti ve seçımin temmuz ayından n" biçiminde konuştu. Protokol haberlerinin TRTTde daha az yer alması konusunda talimat vennedikiehni söyleyen özal, bu konudaki duşüncelerini tavsiye olarak birkaç kez ifade ettiklerini belirtti. Akbank'ın Anadolu Bankası'na hadz koyması olayının aynntılannı bilmediğini kaydeden özal, ikinci bir Bağbank olayının yaşanmayacağını söyledi. Özal, "Merak elmeyin. Hazine'nio bankaaysa bir şey olmaz" dedi. özal aynca Hindistan gensi öncesinde Suudi Arabistan'a uğrayarak İranIrak savaşı konusunda fildr akşverişinde bulunacağını ve dönüşte de Kuveyt'te temaslarda bulunacagını söyledi. TÜTÜN BORSASI Buradan Kırkağaç'a geçen özal, belediye önünde yaptığı konuşmada, "Kimseyle kavga etmeyiz, ama yapbgınız işten vazgeçmeyiz, kimseden de korkmayız. Biz orta yoldajız, uçlarda degffiz" diye konuştu. Bir yurttaş kalababgın içinden özal'a "Tütün ae olacak?" diye sorunca, şunlan söyledi: "Ben kansmaaı, töccara sattınız, simdi paraauu atamadınız. Tekd'den paranı aldın, ben sonımu tulrum, ödedim. Önumuzdeki yıi tutün bonas karalacak, tnccar gdecek tiitÜDİinü alacak, eger parasıaı ödemezse cezab. ödeyecek." Akhisar'dan Kırkağaç'a 4.5 saat gecikmeyle gıren özal'ın önü Bakır kasabasında yine tütün üreticileri tarafından kesildi. Tütün paralannı alamamaktan yakınan üreticilere özal "tzaoir'e gMeyan de ben onlardan bir hesap soraynn" diye konuştu. Saat 18.00'de Akhisar'a geçti. Saat 20.00' de Manisa'ya gelen Ozal, burada PTT hizmet binasını açtı ve saat 22.30'da tzmir'e geldi. Başbakan, bugün Türk Amerikan Iş Konferansı'na katılacak bazı tesislerde incelemelerde bulunacak. SHP'de yeni tüzük hazırhğı ANKARA, (Cnmhnriyet Barom) SHP'de Genel Başkan Aydın Güven Giirkaıı'm Kurultay'da genel başkanlığa aday olmayacagını açıklamasından sonra Genel Merkez'deki çekişmeler bdirli oranda ortadan kalkarken, yeni yönetim şeması için arayış başladı. Bugün yapılacak MKYK toplantısında, kurultay toplanüsında belirlenecek yeni yönetim şeraası için bir tüzük değışikliği komisyonu oluşturulacak. Ankara, lstanbul ve Izmir il başkarüannın gecen hafta yaptıklan toplantıda, geniş yetkiligüçlü bir genel sekreterlik için egilim belirledikleri SHP içinde, konuyla ilgili iki ayrı temel görüş bulunuyor. MKYK'de oluşturulacak tüzük komisyonunun yapacağı çalışmalar sonucunda kurultaya sunulacak önerinin son biçimini almasıyla genel başkanlığa aday olmayacagını açıkiayan Gürkan'ın da partinin hangi kademesinde görev alacağı ortaya çıkacak. Geniş yetkiligüçlü genel sekreter göruşüne karşı yetkilerin genel başkan yardımcılanna dağıtılması göruşünün ortaya atıldıgı SHP'de, eski CHP'deki parti meclisi benzeri bir karar organı oluşturulması eğilimi agır basıyor. SHP'de geniş yetlciligüçlü genel sekreterlik önerisini savunanlara göre kurultay sonrası örgüt şeması şöyle oluşacak: Genel başkan ve geniş yetkili genel sekreter partinin yürutme ile ilgili yükünü çekecek. MKYK içinden secilecek beş dolayındaki genel sekreter yardıması da yürütmede aktif rol oynayacak. aynca, IS kişilik bir başkanlık divanı oluşturulacak. Başkanlık divanında genel başkan, genel sekreter ve yardımcılan ile MKYK içinden secilecek "başkanlık divanı uyesi" unvanı taşıyan kişiler görev yapacak. Başkanlık divanı her hafta toplanarak partinin çalışmalan ile ilgili kararları alacak. Bu durumda kalabalık olarak oluşturulacak MKYK ise ayda bir toplanarak başkanlık divanının çalışmasına yön verecek kararları belirleyecek. Geniş yetkiligüçlü genel sekreterlik formülünde, genel sekreterin doğrudan kurultaydan mı MKYK içinden mi seçileceği konusu henüz kesinlik kazanmış degü. Ancak, genel sekreterin kurultayda seçilmesi dunımunda genel başkanla aralannda yetki tartışması Çtkabilir düşüncesiyle MKYK içinden seçilmesi görüşü daha ağırlıklı. Yetkilerin genel başkan yardımcılanna dağıtılması görüşünü savunanlar ise, genel sekreterliğe parti yazışmaları gibi sekreterlik işlerinin bırakılmasını öneriyorlar. SHP ilçe kongreleri sürüyor Tımisi: Angınla kol kolayız yeni yönetimlerini belirleyecek, bo yöBetimter de parnmizi hailan beklediği yeni atılımlarla iktidara götiirecektir. Sosyal Demokrat Haikçı Parti, her gün büyuyen, guçlenen, iktidara biraz daha yaklaşan bir partidir. Burada halkın hüroeünde çahşan ber üyeye ilerleme yolu sonuna kadar açıktır. Turkiye'de sosyal demokrasiyi kesin zafere ulaşnrmanın onurunu hep biriikte paylaşacagız." Timisi ise, Beşiktaş, Üsküdar, Kartal, Gaziosmanpaşa ilçe kongrelerinde yaptığı konuşmalarda şu gönişleri anlattı: "tki buyuk parti çok buyiık bir karar vererek birieşti. HP ve SODEP'in iki lideri siyasal tarihimizde az rastlanır bir anlayış ve özveri ile ba biıieşmenin sailannuana buyuk katkıda bulundular. Şimdi bu birleşmenin butünleşme aşamasma geciyonız. Yann iktidara ada> olacak, Türkiyı' nin sonınlannın çöznmunü üstlenecek olan SHP, kongreleriyle butünleşme surecine girdi. Bu surec içinde hizmet yansından dogan ufak tefek sürtuşmeler olabilir. Parti içi hizmet yanşı en ait birimde oldugu gibi en üst birimde de oiacaknr. Partinin üst karar organındaki degişiklikleri de bu çerçevede degerlendirmenizi rica ediyorum. Bu yanşta aramuda kaybeden yoktur. Hepimiz bir davanın, bir duşüncenin, aydınlık, çagdaş bir dnşuncenin adamlanyız. Genel sekreteriigimizle Ugifa' degişiklikJe başlatdan birtalam suunhlar abarblmasuı. Sayın Cahit Angın ve diğer arkadaşlaıia kol kolayız, gönul gonüleyiz, birteşmiş bir butünuz. Büyuk kurultayı da bu çizgilerie götürectgiz." MKYK tarafından görevden uzaklaştınlan eski Genel Sekreter Cahit Angın ise, eski Genel Sekreter Yardımcılan Metin Şahin ve Hızır Eksi ile ortaklaşa olarak ilçe kongrelerine gönderdiği mesajda, "SHP şu anda halkcı ve devrnnci sade üyeierinin, y*tu sizlerin elindedir. Gelecek, SHP'ye guç katan halkunızuı otacakür" dedi. lzmir'de il kongresinde büyük etkisi olacak raerkez ilçe kongresi de dün yapıldı. Merkez ilçe kongresinde divan başkanı seçilen SHP Milletveküi Cüneyt Canver, "12 Eylıil ön Erdal Inönü, ilçe kongrelerine gönderdiği mesajda, "Halkın hizmetinde çalışan her üyeye ilerleme yolu sonuna kadar açıktır" dedi. Haber Merkezi SHP ilçe kongreleri hafta sonunda çeşitü ilçelerde hararetli bir biçünde sürduruldu. Bazı ilçelerde ikiuç başkan adayı ve listenin yanştığı ilçe seçimlerinde sonuçlann alınması da gece geç saatlere kadar surdu. SHP Genel Sekreteri Mnsttfa Tlmisi, dün tstanbuldaki ilçe kongrelerine katılarak konuşmalar yapu. Timisi, genel sekreterlik degişiküğinin parti içi hizmet yanşı olarak değerlendirilmesini isteyerek, "Sayın Angınla ve diger arkadaşlarla kol kolayız, göniil gonüleyiz" dedi. Erdal tnönii ise, ilçe kongrelerine gönderdiği mesajla SHP delegelerine şöyle seslendi: "Sosyal demokrat görüşlu iki partinin halkın istekleri dognıltusunda birieşme, butünleşme sıireci ilçe kongrelerimizle son asamasına gtlmiştir. Demokratik kurallara ve tüzük hukömlerine ryke uyarak tam bir dünistİDkle yapılan bu kongrelerde üydcrimizİB özgur iradesı SHPnin cesine döameyi kimse istemez, çünkü arkasından 12 Eylül geliyor" dedi. 400 delegesi bulunan, 247 il delegesi çıkaracak olan İzmir merkez ilçe kongresinde Esen Yücel, Ertan Erdek ve Saim Katırcıoglu aday oldu. Yapılan seçimler sonunda Esen Yücel, 150 oy alarak ilçe başkanı seçildi. Ertan Erdek 133 oy, Saim Katrrcıoglu da 98 oy aldı. Yönetim kurulu Şeref Bora. Mevtut Kaplan, Hüseyin Ekinci, Meneni \ iğil, Hasan Moglu, Hasan Çetinkaya, Turaı. Manduz ve Varai Küçükaydın'dan oluştu. KARTAL Dün yapılan SHP lstanbul Kartal İlçe Kongresinde, seçimlere üç ayn listeyle girildı. Kongrenin divan başkanlığına Sinop Milletvekili Barış Can seçildi. SHP Kartal ilçe Başkanı Mehmet Polat, kongrede yaptığı konuşmada Özal hükümetinin uygulamalannı eleşürirken, iküdarın hiçbir alanda gözle görülebilecek bir başarı sağlayamadığını belirtti. Seçimlere "Üçüncıı CHnşuın" adını verdiği listeyle giren Cemal Simüova da kongre sırasında SHP Kanal ilçe örgütünde siyaset ağalığımn, kişisel hızıplerin bulunduğunu anlatarak, demokratik bir çalışma ortamı için bu tür aynuklan aşmak istediklerinden dolayi, kongreye ayn bir liste sunduklannı söyledi. Kartal'daki kongıede, seçimlere kendi listesiyle giren tsmet Şeagul ise diğer iki listedeki kişilerIe politik anlamda çok büyük farkları olmadığını belirterek "Bizimki, hizmet yanşına katılmaktan dogan bir çalışmadır" dedi. Mehmet Polat, tsmet Şengul ve Cemal Simliova'nm üç ayrı liste ile katıldıklan Kartal ilçe seçimlerinde eski İlçe Başkanı Mehmet Polat, 213 oy ile yeniden ilçe başkanı seçildi Polat'ı MKYK üyelerinden Mehmet Mogohay destekJıyordu. Adaylardan Mehmet Şengul 80 oy, Cemal Simliova ise 77 oy aldı. Kartal ilçe yönetimine ise şu isimler seçildi: Sabahattin Köprulü. Kemal Gokçek, Şökrii Avanas, Zeynel Demir, Derviş Şencan, Hıdır tçen, Efrayim Deveci, Hacı İhsan Hızarcıoğlu. BEŞtKTAŞ Beşiktaş ilçesinde ilçe başkanlığı için Mehmet Yüdız, Mehmet Durakoflu ve Müslim Eıiş yanştılar. Adaylardan HP kökenli ilçe Başkanı Müslim Eriş liste çıkarmadı, sadece başkanlığa adayhğını koydu. Gecen yıl Bolu'da partisinin bir seminerinde vefat eden SODEP'in ilk genel sekreteri Ahmet Durakoğlu'nun oğlu Mebmet Durakoglu ile yüksek mühendis Mehmet Yüdız arasında çekişmeli geçen kongreye SHP Genel Sekreteri Mustafa Timisi de katılarak konuşma yapu. Yapılan seçimler şonucunda eski İlçe Başkanı Ercan Ülker'in desteklediği Mehmet Durakoğlu'nun listesi seçimi yitirdi. Eski partililerden Mustafa Tosun tarafından desteklendiği bildirilen Mehmel Yıldız'ın listesi, 160oyla seçimi kazandı. Müslim Eriş 30 oy, Ahmet Durakoglu ise 65 oy aldı. Yönetim kurulu üyelikleri şu isimlerden oluştu: Mehmet Dil, Nizamettin Topçu, Huseyin Alıcı, Hasan Bozkurter, Zeki Seferoglu, Adnan Baran, Tahir Sünneii, Erdinç Feyiz. GAZİOSMANPAŞA Gaziosmanpaşa ilçe kongresi de hayli çekişmeli gecti. Kongre başkanlığı için ad okunarak yapılan oylama şonucunda eski CHP Milknekdi ve Gnıp Başkan Vekili Metin Tuzün divan başkanhğına seçildi. Eski ilçe başkanı Sdabattin K«h.«ir.ı 145 oyla yeniden başkan oldu. tl başkanı Hasan Fehmi Güneş'in desteklediği Aü Osman Büyukoglu 140 oy toplayabildı. ÜSKÜDAR Üsküdar ilçe kongresinde başkanlık için Kenan Sönmez ile Şener Mete'nin listelen yanştı. Yapılan seçimler sonunda il başkanı Hasan Fehmi Güneş taraftan olarak bilinen Kenan Sönmez 228 oy, Şener Mete ise 114 oy aldı. Yönetim Kurulu Ali Aslan, Cabi Demirkol, Hasan Çal, Adil Serdar, Ha>dar Taluk, Mehmet Arif Okuş, Öztürk Yıldu ve Mehmet Yümaz'dan oluştu. Akbank'm Anadolu Bankası'na hariz koyması olayınm ayrmulanm bitmediğini söyleyen özal, ikinci bir Bağbank olayınm yaşanmayacağını belirtti. Başbakan, 'Merak etmeyin, Hazine'nin bankasıysa bir şey olmaz' dedi. dUzenlediği basan toplantısında, Süleyman DemireTin Bursa gezisine ih'şkin bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "Hadiseyi baştan almakU fayia var. Böyte bir toplann yapdacatı naberi basında epey evvel yer aldı. Ondan sonra (oplantıya izin verflecek, verilmeyecek laflan çıktı. arkasndan herhangi bir problem çıkmadan izin verildigi ögrenildi. Bu arada da vazgeçildi. vazgecümedi, gelecekler, o konusma kaidınldı, kaidınlmadı laflan geçti. BasiDdaıı lakip ettiUerimi söyliıyonjm. Derken bir de baktık izin verildi, ama loplantıyı tertip edenler vazgeçtiler. Derhal yotumlar başladı: 'Bir baskı gönilmuştur.' Hatta Cumhuriyet gazetesinde 'ÖzaJ'ı da aşan m^ltam. lardan basküar gelmiştir' yonımlan oasladı. Üzüldügürn nokta, bizde mesdelerin çok kolay dedikodu haHme getirilebilmesidir. Yonımlar da bs dedikodolara dayanılarak yapıhyor. Bir arasbrma yapılsaydı, o zaman insanlar yanhşuklannı daba kolay ortaya koyabiürlerdj. Beni iızen şudur Samimi olarak konuşnyorum, hiç ldmsenin bir eski siyasi liderin şunu yapması, bunu yapması, şuraya gilmesi. bizi hiç alakadar etmryor. Biz bunu berhangi bir şekilde önlemeyi katiyen düşünmüyoruz. Boyle bir şey hannmızdan biie geçmiyor. Hatla daha serbestçe gilmesi için koiaybk dahi yapmayı düşünüyonız. Elimizde imkin varsa koiaybk yapanz, ama bütuD bualara ragmen bizim üzerimizdeki bazı makamlaruı isfemedigi havası yaraulmasıoa uzuldum. Bizim iizerimizde bir Sayıa Cumhurbaşkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki diişiincelerinin bizden farkh olmadıgını çok iyi biliyorum. Herhangi bir mudahale ile al&kadar olduğunu da tahmin elmiyorum. Tabü onun yerine cevap vermem miımkun deiil. Biz, Sayın Demirel'le şu anda" siyasi rakip değiliz. Onun için ben şu veya bu şekilde onun sörledilderinc cevap vermem. Kesin olarak da ifade ediyorum, siyasi rakibim olsa cevap veririm. Memlekelteki siyasi or1987 yılı kasım ayına kadar herhangi bir ayda yapılabileceğini ifade etti. özal, "Bizim için mevsim degtl. aylar önemlidir. 25 martta bile seçim yaptık biz" dedi. YALILAR Başbakan Turgut özal, Boğaz'daki yalılann yıkılmaraası için tstanbul Anakent Belediye Başkanı BedrettiD Daian'a herhangi bir telkinde bulunmadığını yineledi ve sorunu basının abartüğını dile getirdi. özal, "Arkadaşımıza itimadımız var, en adaletlisini, en dograsunu yapar. Bir zorluk dogdugu kanaatinde degtfbn" dedi. Siyasi Partiler ve Seçim Yasalanndaki Değişiklik Yasasını Çumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirebileceği biçimindeki haberleri değerlendirmek istemeyen Özal, "Saym Cumhnrbaskanunız incder, ona hiçbir Bursa Valisi: DenüreVin gezisi için suç duyurusu yupümadı BURSA, (Cnmhnriyet Büroso) Bursa Valisi Zekai Gümüşdi;, Demirel'in Bursa gezisi ile ilgili şimdiye kadar suç duyurusunda bulunulmadığını açıkladı. Gümüşdiş, "Valiliğimiz tarafından şimdiye kadar suç duyurusunda bulunulmamıştır. Organizasyonun dernek toplantısı olmaması nedeniyle hükumet komiseri de görevlendirilmemiştir. Bu tip toplantılarda soruşturma açma yetkisi Cumhuriyet Savcılığı'ndadır" şeklinde konuştu. Dün vilayette bir basın toplantısı düzenleyen Gümişdiş, baroların, "hukuk açısından ulusaJ barış" isimli toptantısıyla ilgili idarenin her türlü kolaylığı da gösterdiğini açıkladı. Gümüşdiş, yazılı olarak dağıttığı konuşma metninde barolann söz konusu organizasyonu ile ilgili idari gelişmeleri de anlattı. Burs? Valisi, "Son dcrece iyi niyetli Mare ve adliye ile iyi iiişkiier içeıisinde bulunan Bursa Barosu Yönetim Kurulu'na miiracajıt halinde toptantıya izin verüecegi bildirilmis. bir an önce möracaabn yapılması rica edilmiş, iznin dertaal verilecegi, konuşacak kişilerin programdaki yerleri ile sürelerinin ve konulan ile sıralannın kendilerine ait bir keyfiyet oldugu bir kez daha bildirilıniş, bu konuda idarenin kendilerine yarduncı olma dışında, tereddttt ettikleri baxı konularda verilecek karann kendilerine ait oiması sebebiyle bir fikir verilmemiştir" dedi. Gümüşdiş, konuşmasının bir bölümünde de barolann değerlendirmeyi en iyi şekilde yapacaklarını da bildirdi ve "En önemli ve ciddi davalan savunan bu arkadaşlarımızın kimsenin tesiri altında kalmayacakian da bir gerçektir" dedi. ' Ankara Gölbası Sineması'nda "tslamda ve Cemiyette Kadmm Yeri"konuhı toplann, yalnızca "kadmlara mahsus" yapıldı. Yeni Nesü Gazetesi tarafından düzenknen toplantmm amactnt, toplantmm organizatörluğünü yapan Yenl Nesü Gazetesi yöneücüeri, "Kadmm cemiyetteki mevcudiyeti nedtr, İslamda yerleri nedir? Bunım anlastlmast için " sekUnde açıkladılar. "Prensip karan " gerekcesiyle erkek izleyicÜerin almmadığı toplantıda, eğitimci Meral Akmcı "kadmm aüedeki yertnT, Eczacı Hatice Akbulut "kadmm eğittmdeki yerini" ve Dishekimi Hulya Odabası "kadmm cemiyetteki yerini" anlattüar. Tbplantmm organizatörieri, basörtüM izleyicÜerin ilgismin oldukca yoğun obnasmı da, "tslamm istikbalmin parlakbğına " bağladılar. Jbplantı, Maltepe Camü'nden öğlen namazı okunurken saat 13.00te başladı. Tbplanttda konusmalardan sonra ttahüer okundu, hediye çekiüfkri yapüdu Sinemanm girişinde, dini kitaplar ve kandü âmldi satüdu (Fotoğraf: CUMHURİYET) "Islamda kadının Nadir Nadi Merhum Abdülkadir ve merhume Vehibe Akkuş'un sevgili oğulları, Mesaadet ve Ilhan Demirel, Kazım ve Ayten Akİcuş, Celal ve Semiha Akkuş, Türkan ve Mahmut Sevim, Aysel ve merhum özcan Emre, Pakize ve Hikmet Mestcioğlu'nun ağabeyleri, Gülçin, Sefa Şebnem ve Fehmiye'nin sevgili babaları, Mete ve Neslihan'm sevgili dedeleri, Nermin ve Celal Sölpük'ün dünürleri, Emre ve Banu'nun amcaları, Nur, Gülhan, Kadir, Binnur, Orhan, Mehlika ve Ahsen'in dayıları Nevin Akkuş'un çok sevgili eşi Mersin eşrafından VEFAT Hacı Mozart Kısa sürede tükenen bu kitabın: 6 nisan günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 7 nisan pazartesi (bugün) Moda Camü'nden öğle namaanı müteakip kaldınlarak Karacaahmet mezarhğına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. ABDÜLMEIİK AKKUŞ AILESİ 4 basısı • çıktı Ederi: 800 lira Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu lstanbul T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHÎR BELEDÎYESİ İSKt tSTANBUL SU VE KANAIİZASYON İDARESt GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU 150 KİŞİLİK DEV KADROSUYLA FARKLI MİZAH DERGİS|... â GENEL MÜDÜRLÜK BİNAMIZA AİT YENÎ TELEFON SAMTRAL NUMARALARIMIZ » I I » N EBÇUUkK İSM4IL GÜLGCC NURI KURTCEtE TURHAM SELCUK ULKU T4VEO • aylık spor dergisi«âaoîiiKOV OAHIÜ SUNDEP ERDOĞAN ISMET EFE SAİT VUNZUP MAYDAR IStK SEHIF NAIBANÎ OCRVA SAYIN t Ü U N T KABJKOSf YUSUF AKINC 1 MUSTAFA KIBAC MUSTAFA KOCACAS İÜUNT KASABAĞLI ADNAN AYAZ YAIVAÇ URA1 NECMI CICSKCI HÜSEY1N IStK CENGI7 CAKIC) A2IZ YAVUZDOĞAN SAHİN EOKOÇAK HUIVA DELIBAS BABA EROOĞAN TOKMAKCIOGIU FARUK IAVPAKTAR MÜMIN DUCMA2 SKIP MORBOVS VICTOO C&GUNSKI FARUK ÜNLUrURK HASAN CEM !N "' nhcrtiii vi yazılanyla bu hofta yin« dopdokj 4. SAYISI ÇIKTI! BAYİLERDE Galatasaray'ın şampiyonluğunun öyküsü... 19851986 sezonu PlayOff maçlan; Amerika'dan: Kentucky, Ak mı Kara mı? NBA'de Hakem Pannağı; Deniz Gökçe: Sezonun Ardından adreal: Eart tşoaaı ve 402, Cafatotla, tttmabmi Td.: 527 10 75 523 18 6499 (36 PBX HAT) OLARAK HİZMETE GİRMİŞTÎR GAİBE KAYYIM TAYİNİ İLANI ÜSKÜDAR 2. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Dosya no: 985/1456 Üsküdar Belediyesince kamulaştırüan Üsküdar Tabaklar Mahallesinde kain 37 pafta 1211 ada 11 parsel nolu 30.62 ra' lik arsanın tamamının maliki Sultan Murat Vakfından Şaban oğlu Ahmet gaip olduğundan hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması için 21/3/1986 tarihinde tstanbul Barosunda kayıüı Avukat Muhlis S. YURDAGÜL mahkememizce kayyım tayin edilmiştir. tlan olunur. 2/4/1986. Boğaziçi Üniversitesi kimlik kartı, İ.E.TT indirim karumı yitirdim. Geçersizdir. VOLKAN TERZİOĞLL KARTALKAYA KARTAL OTEL SICAK YUVANIZ KAPALtYÜZMEHAVUZUDtSKOSAUNA OCKETSİZ LİFTLER ve TELESKİ ÇAYvelHLAML'RUmiZSDOĞALKAYAJCPİSTİ Bir Uşl tam Mnıiyon /y .. tLAN BAKIRKOY 2. ŞULH HUKUK HAKİMLIĞtNDEN Esaı No: 1985/27 Karar No: 1986/90 Mahkememizde görülmekte olan vasi tayini davası sebebiyle: Mahkememizce 27.1.1986 gün 1985/271986/98 sayılı kararla tstanbul Bakırköy Beşyol Çamlıbel Sokak No: 21'de ikâmet eden Zekeriya Zelyut'un babası Resul Zelyut'a vasi tayin edilmiştir. Kanuni süresi içinde iş bu karara itirazı olanların mahkememize büdirmeleri, aksi halde kesinleşmiş olacagı hususu ilan olunur. 13.3.1986 n~ ARSA ARANIYOR Bahçelievler, Bakırköy, Osmaniye, Tozkoparan ve civarlarında toplu konuta elverişli. 586 72 38 ^ > u ayrıca ^, "Tüık ve Oıinvo Muoh Ansiklopedısı" ' ekı vefiyor.. /' PazarPerşeTibe (4 gecc 5 gtin> 60 000 TL PefşembePazar (3 gece 4 g u n) 60 000 TL Pa*ar.Pa?ar |? gece 8 gum 120 000 TL Cuma.Pa/ar <2 gece 3qun| 45P09TL OtoM* Mrvisbnlz varo'ır. Rn: Betlktaş 16110 74 16122611611226 Kadtkft* 3361660 BAYİNİZDE ALDINIZ MI?.. ortur !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog