Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

6 NtSAN 1986 Ozetle HABERLER CUMHURİYET/9 Toplusözleşme imzalandı Anadolu Bankası Genel Müdürii Atw Halil Ata, salı günü bir basın toplantısı düzenleyerek, hacize yol açan gelişmeleri kamuoyuna duyuracağını açıkladı. Hukukçu Oğuz îmregün de kamu bankası olması nedeniyle, Anadolu Bankası'nın taşınır ve taşınmaz mallarımn haczedilemeyeceğini söyledi. Ekonomi Servisi Türkiye^ de ilk kez bir özel bankanın alacaklanna karşüık olarak bir kamu bankasına haciı koydurmasıyla başlayan tartışma süruyor. Akbank'ın önceki gün "Basak Grnbu kurtaıma operasyonu" dolayısıyla 2.3 milyar lira alacaklı olduğu Anadolu Bankası'nın S şubesindeki mevduata, telefon ve teleks kullanma haklarına haciz koydurmasına Anadolu Bankası sert tepki gösterdi. Anadolu Bankası Genel Mudüru Halil Ata, Akbank'ın devlet malına haciz koydurmakla suç işlediğinı ileri surerek, bankayı mahkemeye vereceklerim ve cumhuriyet savcıhğına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Anadolu Bankası Genel Müdürü Halit Ata, 233 sayılı KtTler Yasası'nın 57'nci maddesinde "hiçbir turlü taşınır veya taşınmaz devlet malına haciz koDulamayacağının" belirtildiğini savunarak Anadolu Bankası'nın mallarımn da devlet maJı 10 bin kilometrelik otoyol projesi KuzeyGüney Avrupa Otoyolu (TEM) Proje Başkanbğı'na seçilen Dinçer Tığit, "Türkiye'nin bundan böyle uluslararası otoyol projelerinde daha aktif rol oynayacağını" vurguladı ve şunlan söyledi: "10 bin kilometrelik otoyohtn üçte birinden fazla bölümü, 3 bin 600 kilometresi, Turkiye topraklannda. Polonya'nm Gdansk kentinde baslayacak otoyol, Türkiye'nin güney anırlanna kadar ulasacak. Akbank'ın haczi suçtur özelliğinde bulunması nedeniyle haciz yapılamayacağım ileri surdü. Ata, salı gunu düzenleyeceği bir basın toplantısımn da Başak Grubu olayından kaynaklanan gelişmeleri belgelenyle kamuoyuna duyuracağınj açıkladı. Ata, vatandaşın bankadaki parasının devlet guvencesinde olduğunu söyledi. Anadolu Bankası'nın bu savunmasına karsılık Akbank'ın hukuk müsavirleri haciz karanmn taşınır ve taşınmaz mallara çıkanlmadığını belirterek şöyie dediler: "Anadolu Bankası'nın taşınır ve taşınmaz mallan haciz konusu edilmemiştir. Mevduatına, bankanın hak alacaklanna, telefon ve teleks iutifa haklanna haciz karan çıkanlmıştır. Haciz işlemi pazartesi gunünden itibaren yıiriitıilmeye devam edecektir." Hukukçu Ognz tmregün de Anadolu Bankası'nın özel kunıluş kanununda bir özel hukuk kişisi olduğunun açıklandığını ifade ederek, "Özd hukuk kişileri iflas ederter, borclanırlar, haciz edilebüirier. Dola>ısı>la Anadolu Bankası da bir ozel hukuk kişisi olarak hacize konu olabilir. Bu olayda tamamen iki özel hukuk kişisi, iki tacir vardır. Ancak Anadolu Bankası bir kamu bankası olduğu için taşınır ve taşınmaz maiları hacze konu olamaz" diye görüşünü açıkladı. Başak Gnıbu'nu kurtarma operasyonu dolayısıyla borçlannın faizleriyle birükte 22 milyar liraya ulaştığı ileri sürillen Anadolu Bankası'nda, işin 5 şubesine haciz konulma noktasına kadar varmasıyla konuya yeni bir yaklaşım getirmesi bekleniyor. Deva işçilerîne 4S bin lira zam thaleli plaka satışına eleştiri Türkiye Şoförler ve OtomobOdler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Can, plakalann plaka tahdidi olan illerde ihale ile satısı uygulamasına karşı olduklarmı bildirdL Mesut Can, ihale ile ticari plaka satışmm şehir içi trafiğini daha da çözülemez hale geüreceğini Oeri sürtrek, "Butatbikatla şoförler değil, meslek dışuıdan otan para sahibi kişilere dolayh yoldan ek gelirler sağlanacak, plaka ihtiyacı olan şoför, plaka değil hava ve nasihat alacaktır" dedi. Özfatura fuarla ilgili eleştirileri yanıtladı: Aduruz dindara çıktı her şeyi bizden bUiyorlar "Fuan panayır halinc gelmekten knrtaracagız. Fuar, magazin olaylannın, skandallann yeri degil, ihracat merkezi olmalı. Diskotekler falan var eleştiri konusu olan, ama yasalar onlardan yana. Diskolar bana kalsa, bunİann bepsini kapatınm. Bazı geceler 02.0003.00'te gidiyonım. oralan basıyonım. baalanıu tartaklıyonım. Ana babalar çocukKnna sahip çıkmazsa yapabilecegimiz çok fazla şe> yok. Zabıtanın nesi var, copu bile yok. Emniyet müdurluğünden yardun istiyonız." Sejuköy'e halk kütüphanesi Kültür ve Tunzm Bakam Mükerrem Taşçıoğlu, dün SefakOy Halk Kütüphanesi 'nin açılışı, Göngören ve Kuçükçekmece halk kutüphanelenne yeni salonlarm eklenmesi ve bu hizmetleri gerçekleştıren Bakırköy Belediye Başkanı Naci Ek^'ye plaket venlmesi törenlerine katıldı. Bakan Taşçıoğlu, Bakırköy Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törende yaptığı konusmada, çocuklara okul kıtaplan dışında boica kitap okumalannı Onerdi. Taşçıoğlu, iyt eğitimin, kültür olmadan bir işe yaramayacağını belirterek "Petefin içindeki an, dtşanda stnektir" dedi. Türkiye'de okuma alışkanlığının çok düşük düzeyde olduğuna değinen Taşçıoğlu, 51 milyonda 40 bin kişinin bu alışkanlığa sahip bulunduğunu belirterek, anne, baba ve Oğretmenlerden çocuklara okuma alışkanlığı vermelerini istedi. Bakırköy Belediye Başkanı Naci Ekşi ise, Bakırköy 'ün kütüphane açısından yetersiz olduğunu, son yapılan çalışmalarla bu durumun giderilmesine çalışıldığım söyledi. Kültür ve Tunzm Bakam Mükerrem Taşçıoğlu, daha sonra Belediye Başkanı Naci Ekşi'ye kültür alanında yaptığı hizmetlerden dolayı bir plaket verdi. Bu arada Sefaköy'de, Bakırköy Belediytsi'nce yaptınlan yeni salonlarm Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devir protokülü, Bakan Taşçıoğlu ve Belediye Başkanı Naci Ekşi tarafmdan imzalandı. Kültür ve Turizm Bakam Mükerrem Taşçıoğlu, ayrıca, "Kitap Sanatlan Sergisi" ile "Fotoğraflarla tlçemiz Bakırköy" sergilerini de açtı. tşSendika Servisi Petroltş Sendikası'nca surdürülen göruşmeler sonucu, tstanbul'da kurulu Deva llaç Fabrikası'nda toplusözleşme imzalanırken aralannda tgsaş ve Botaş'ın da bulundugu 18 işyerinde anlaşma sağlanamıyor. öte yandan Shell, Mobil ve BP'nin tüm işyerleri ile birlikte 16 işyerinde toplusözleşme göruşmeleri süruyor. Levent'teki Deva tlaç Fabrikası'nda 450 işçi için 3 aydır sürdurülen görüşmeler, uyuşmazlık aşamasında iken toplusözleşme imzalandı. 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren 2 yıllık sözleşme ile aylık ücretlerde birinci yıl 48 bin, ikinci yıl 45 bin lira artış saglandı. Aynca sosyal yardımlara da yüzde 100'leri aşan oranlarda zam yapıldıJhbar önelleri artırılırken yeni bir hak olarak kreş sağlandı. Kocaeli'de kurulu tstanbul Gübre Sanayi AŞ'de (tgsaş) 620 işçi adına 3 aydır surdürülen toplusözleşme göruşmelerinde ise, parasal konularda anlaşma sağlanamadığından uyuşmazlığa gidıldı. Bu işyerınde rcsmi arabulucu ile toplantılar surdürulüyor. Toplam 3 bini aşkın işçinin çahştığı, Shell, Mobil, BP Petrolleri'nin tüm işyerleri ile Mersinde kurulu Soda Sanayiı, tstanbul'da kurulu Pilma Pil Sanayii ve Elida Kozmetik işyerlerini de kapsayan 16 işyerinde de toplusözleşme göruşmelerinın surdurüldüğu belirtildi. Almanya'da 5 Türİt Kazada öldü İZMİR, (Cumhuriyet Ege Burosu) Anakent Belediye Başkanı Bnrhan Özfatura, fuann "skandallar" yeri olmadığmı belirterek, "Fuar, gazinoların, skandallann >eri d e p . Bana kalsa, diskoteklerin hepsini kapatınm. Bazı geceler baskın yapıp, Almanya'nın fVehrheim kentinbazılannı tartaklıyonım. Ama de yol insaatında çalışan 55 yazabıta ne >«psın, coplan bile ştndald Kemal A kkulak, 4 arkayok" dedi. daşı ile birükte geçirdiği traflk kazasında öldü. Kazanın, yağıs Burhan özfatura, önceki genedeniyle aracm kayarak karşı ce belediye meclis toplantısında seride geçmesi ve diğer araçlar fuara yönelik eleştirileri yarutlarta çarpışması sonucu meydana ' ken şunlan söyledi: geldiği bildirildl ÖzaTdan (Baftarafi 1. Sayfada) şıdığı büdiriliyor. Uluslararası alanda bütün dikkatlerin, Irakın, savaşta ustünluğü ele geçiren tran'a karşı ne kadar dayanacah sorusuna çevrildiği bir sırada, Ozal'ın, lran'ın avanıajh bir döneme geçmesinden son derece tedirgin olan Suudi Arabistan'a gıdişi, ziyaretin siyasi gündemine de ışık tutuyor. Suudi Arabistan, bundan üç hafta kadar önce Körfez tşbirligi Konseyi'ne uye ülkelerle birlikte Ankara'ya özel bir temsilci göndererek, Turkiye'nin savaşı durdurmak amacıyla tran nezdinde ağırhğmı koymasını istemişti. Suudi Arabistan, başından bu yana Türkiye'ye aynı beklentiyi üetmiş, ancak son zamanlarda tran'ın, Irak'ı ciddi bir şekilde zorlamaya başlaması üzerine bu beklentilerini daha acil bir şekilde duyurmuştu. özal'ın Suudi Arabistan yöneticileri ile temaslannda, savaştaki son gelişmelerle bağlantıh olarak aynı beklentiye muhatap olması bekleniyor. Sağlanan bilgilere göre, özalın Suudi Arabistan ziyaretindeki temel önceliğini, bu ulkeden 1986 yılı için ucuz petrol bağlantısı yapmak oluştumyor. Sudi Arabistan'ın bu yönde bir kolaylık göstermeye yanaşması halinde de siyasi alanda Turkiye'nin lranIrak savaşında daha aktif bir tutuma yönelmesini isteyebüecefci tahmin edüiyor. Savaşın başından beri tran devriminin Körfez bölgesine nüfuz etmesini önlemek için Irak'ı destekleyen Suudi Arabistan'ın, Türkiye'ye dönük siyasi isteklerinin, Türkiye'nin tarafsızlık politikası bakımmdan kritik bir durum yaratabileceği bildirildi. özal hukumetı, geride bıraktığımız aylarda tran ve Irak'm Türkiye'yi kendi yanlarına çekme girişimleri karşısında tarafsızlık politikasım yurütmekte ciddi bir biçimde zorlanıyor. Petrol fiyatlarındaki beklenmedik düşüşün ortaya çıkmasından sonra tran'ın ucuz petrol vermeye yanaşmaması, Irak'ın da borçlarinı ödeme konusunda katı bir tutuma girmesi, Türkiye'nin tarafsızlık politikasım son derece hassas bir konuma soktu. Sağlanan bilgilere göre, Tahran'ın petrol fiyatını müzakere etmeyi bile kabul etmemesi sonucunda içinde bulunduğumuz yılın ilk üç ayında bu ülkeyle ticari ilişkiler ciddi bir duraklamaya girdi. Türkiye'nin yılbaşından bu yana Iran'dan petrol alımını durdurduğu, bunun karşıhğında da Iran'a ihracatta belırgın bir duşüşun ortaya çıktığı bildirildi. Ticari alanda ortaya çıkan bu tıkaruklığın siyasi alanda da belirsizliğe yol açtığı, alınan haberler arasında. Aksoy, Ttirk Hukuk Kurumu Başkanı ANKARA, (Cnmhuriyet Bnrosa) Turk Hukuk Kurumunun olağan genel kurulu, dün yapıldı ve Genel Başkanlığa yeniden Prof. Muammer Aksoy getirildi. Seçimler sonunda yönetim kurulu şöyle oluştu: Muammer Aksoy, Halit Çelenk (tkınci Baskan), Metio Şekercioğlu (Genel Sekreter) Rona Aybaj, Aysel Tansu (Sayman) Berat Sancar, Fazü Güleken, Reşat Kadayıfçılar. Genel kurulda, tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tdare Hukuku Kursusu'nden Prof. Liitfi Duran ve gazetemiz yazarlanndan Ugur Mumcu'ya yılın hukukçuları plaketi verildi. Türk Hukuku Kurumu"Genel Kurulu'nda benimsenen ortak acıklama metni şöyle: "Hukuk, 'hukuka baghlık' anlayışının toplumda yaygınlaştınlması ve uygulamada etkinlik kazanması amacını esas alan Türk Hakuk Kurumu: 'Hakuk devleti' Ukekrinin toplumsal yaşamın her alanında ve her anında geçerlilik kazanması uğraşısımn vazgeçilmez takipçisi olduğunu bir kez daha vurgniar." Nadir Nadi Mozart Kısa sürede tükenen bu kitabın: UYANMAK Ailemizin Büyük Kaybı, Büyük Insan Sevgili 4 basısı • çıktı ALİ'mizi Aramızdan aynlışının ikinci yılında 7 Nisan Pazartesi (Yann) saat ll'de Silivrikapı'daki mezan başında anacağız. Sevenlerine duyurulur. Ederi: 800 lira Çağdaş Yayınları Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu Istanbul ALAKUŞ AİLESİ VE DOSTLARI Adli Tıp'ın çelışkili işkence raporlan Otonteler neden görüş değıştirdı? Özal umduğunu değil bulduğunu yıyecek TÜRKİYE TİPİ DEMOKRASİ Sağda birleşme DİKKAT! YEKONUŞMAK USTA CİZEEİMİZlN ANISINA SAYGIL^R YOK başkanlığına yenı ısımler Doğramacı'ya yol gözüktu Futbolun egemen guçlen FB'li Selçuk YASAKTIR Sinema Günleri Bıletını gışeden alacaklara alternatıf bakışlar IHAP Andre Gorz, Teoman Evren, THA, SİSAV... S.SAYI YARIN ÇIKIYOR SUPER BEIEDIYE BAŞKANI Dolan 3 yıl sonra nasıl bir Istanbu! vaad edıyor? »Ozal Dalan'ı Nokta'ya anlarlı Vedat Dolokay "Dalan'ı alkıslıyorum"» Ahmel Isvan "Bu gunlerin hesabı sorolur" %A6nan Hoca'nın kole|lı muntlerı Denıze pacalı donlo gıren, okraba kızının elını sıkmayoo gencler Ozel Dost Kolep. Saınt Benoıt ve Saınt Joseph'den sonra yenı hedef Robert Kole| # l d a m dosyoları Meclıs'ten gecer mı2 Adalet komısyonu uyeien goruslennı ocıkladılor 7 ıdom mahkumunun ponresı •DSP ye gırecek SHP'lı mılletvekilten ©Kaslellı Ipar Korusu'nu yerle bir eltı 0 A l ı Sen'ın labnkası ANAP'ı da Izmıt'ı de korıstırdı 0Erkekler de hamıle kalobılecek ^Ho&on Cemarın yan'm uyandıracak kttabı Bastn 12 Eylul'u nasıl yasadı? ı Gunlerı'nde ızleyeceklerimız Ter döktüler Baştarafi 1. Sayfada) mayısta yapılacak ikinci basamak sınavına katılmak üzere çağnlacak. Her iki sınavdan sonra fen liselerinde ögrenim görmek isteyen her 112 ortaokul son suuf öğrencisinden lll'i açıkta kalrruş olacak. İkinci basamak sınav sonuçlarına göre toplam 480 ögrenci Ankara, tzmir, lstanbul, Kayseri ve Gaziantep'teki fen liselerine yerleştihlecekler. Bu arada uzmanlar, 100 dakikada yanıtı istenen 100 sözel ve sayısal fen liseleri sınav sorulannı öğrencinin yeteneğini ölçmekten çok ezberini ölçmeye yönelik buldular. MİLLJ PİYANGO İCARESİ GE1NEL MÜDÜRLJÜĞÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog