Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 HABERLER 6 NİSAN 1986 Izmir'den Bir başka güzeldir Ege ve Akdeniz HtKMET ÇETİNKAyA İZMİR Ege ve Akdeniz'de bu mevsim doğa bir başka güzeldir. Kimilerine göre bahar bir yorgunluktur, ama bize göre bir canhlık, bir sevecenliktir. Uyanan toprak üzerindeki rengârenk kır çiçekleri bir renk annonisini dudaklannda gezdirir insanın. Bir tnelodi olur, bir türkü olur; yaşamı sevda ormanının derinliklerine götürür. Kıyı kasabalan, o kış miskinliğınden kurtuluşa hazırdır. Beyaz badanalı evler, yaz aylannm delişmenliğine göz kırpar. Tekneler boyanır, balıkçılar ağlarını onanr. Bu mevsim bir başka güzeldir Ege ve Akdeniz... Bir öğle saatinde kordon boynunda dolaşmak, masraavi bir günde sevdiğinle birlikte olmak, türa güçlüklere, engellere göğüs germek, insanoğlunun vazgeçilrnez kavgasıdır. Günlük yaşamın kişiyi türlü açmazlara soktuğu, kımi kez horladığı, kimi kez omuz verdigi bir ortamda ayakta kalmak da güçtür. Izmir'in herkes bir yerini sever, kimileri Kadifekale'yi, kimileri Kilizman'ı, kimileri Kordonboyu'nu, kimileri ise Karşıyaka'yı. Biz ise Kalearkası'nı severiz. Kalearkası "Cumhnriyef'in yüz metre kadar ötesinde bir semt. Şöyle anlatayım: Büyük Efes Oteli'ni çaprazJama alın ve tkinci Kordon'a bodoslama yürüyün. lstanbul gazetelerinin matbaalan ve bürolannın buiunduğu kesiradir burası. Bakkal "AprantTnin tam köşesi Uginçtipleriedoludur. Çoğunluğunu "tombalacılar"ın oluşturduğu kişiler, bizim günde iki üç kez karşılaştığımız Izmir görüntüleridir. Günübirlik yaşam dosyalan hayli kabarik olan bu insanlar, her karşılaştığımızda yakınırlar: tfler çok kesat abi. Ekonomimizin gidişatını onlardan dinledikten sonra, dektrikçi Bülent Çeçen sözü alır: Bu tyn sonu ne olacak «bi?.. Bdlent'in dükkân komşusu ciğeıa Zarif ise, üç saatlik cirosu oldukça iyi olmasına karşın dertlidin fşler kölüyt gidiyor abi Ekonomi ile politika, günümüz Türkiye'sinde eşdeğedi kavramlar olduğu için, isterseniz biraz da siyaset yapahm... SHP'nin Karşıyaka ilçe kongresi, geçen günlerde yapüdı. Düzeyli bir delege topluluğu içinde birkaç çatlak ses olmasına karşın kongre, ilerisi için umut verici nitelikteydi. Secimi yitiren eski Zonguldak milletvekili Kemai Anadol, Jz Merhaba Kaymakam Bey,., ERHAN AKYILP1Z Yalova'dayi2... AkJımıza ilk gelen kişi de kaymakam... Otobüsten iner inmez, ne hikmetse, ayaklarımız, bizi ilçe hükümet konağına götürüyor. Bütün isteğimiz de "Her ne kadar sizi kimsenin takmadığı. iilke genelinde bir espriye, bir tekerlemeye dönüşmüşse de size merhaba demeye geldik" deyip sıcak bir onam yaratmak, sonra da ilçenin sorunlarını konuşmak... Oysa henüz kaymakamı göreve başlamamış Yalova'nın... Daha doğrusu atanmış da ayağının tozuyla kursa göndermişler tstanbul'ayeni kaymakamı... Biz de Yalova kaymakamını bulamayınca, plansız programsız bir yöntemle giriyoruz ilçeye... "Çala kalem"mi dersiniz, "deH dolo"mu dersiniz, ne derseniz deyin, bir baştan bir başa "deii danalar" gibi arşınlıyoruz Yalova'yı. Gözlemlerimiz üç aşağı beş yukarı şöyle: Kaymakamı ile ilgili tekerlemesi, çiçek seralan ve kaphcaJan ile ünİu Yalova'da yaşayan insanlar için, artık bunlar pek fazla önemli değil. Hemen tüm Yalovalılann gözleri de akılları da Araplarda... İstanbui'un bu şirin iİçesinde yaşam, sanki Araplar üzerine programlanmış gibi... Siyasetmiş, enflasyonmuş kimsenin umurunda değil. Varsa da yoksa da turizm, hem de Arap turizmi... Yalovalı kadınlann giysileri, giderek Arap kadınlarınınkine benzemeye baslamış.. Sokaklarda sık sık başlan örtülü kızlara, kadınlara rastlanıyor... Dükkânlarda satılan kumaşların renkleri parlak, albenisi olan ve de Arapİarın seveceği türden cafcaflı renkler... Vitrinleri süsleyen birçok malın altında Arapça açıklamalar görülüyor... Baştaesnaf olmak üzere birçok kişi Arapça öğrenmek için yoğun bir çaba harcıyor... İlk gözlemler, turizme yönelik olunca, bizim de ilk durağımız ilçenin turizm ve tanıtma müdürü oluyor. Mine Aral genç bir yönetici... Görev yaptığı ilçesinin sorunlannı biliyor. Tuttuğu istatistikleri gösteriyor bize. Mine Arai'a "Araplar neden Yalova'yı seviyor?" diye soruyoruz. "Hamamını, ağaçlarını, serinliğini seviyor" diyor.. Bir de halkının kolayca ArapLara adapte olduğunu söyleyip "Haziran sonunda siz Gökçedere ve Üvezpınar köylerine gidin, kendinizi Arabistan'da sanırsınız" diye ekliyor... Biraz turizmden kopup politikaya da bulaşmak için, Yalova sokaklarında rastladığımız Sadık Taban'a "ımrlAba" di yonız... Artvin'in Yusufeli ilçesinden gezmek için gelmiş Yalova'ya; insanlannı, ilçenin güzelliğini sevmiş, sonra da bütün malıni mülkünü satıp yerleşmiş Yalova'ya.. Konuşmamız özetle şöyle " . . Evin var mı?" "Kiradayım, geldiğimde 10 bin liraya tutmuştum, şimdi 20 bin lira veriyorum..." "Çoluk çocuk?" "Yedi nüfus var, bir de ben sekiz, hanım üç sene evvei sizlere ömür. Geldiğimde 300 bin li raya bir arsa almıştım, şimdi bir milyondan fazla veriyorlar. Çocuklar kendini kurtardı. Bir oğIan var, askerde. O da gelsin bırakacağım bu işi. 50 yaşından sonra zabıtayla köşe İcapmaca oynuyoruz.." "Geçinebiliyor muson?" "Nerede bey, kimsede para yok. Kışın ıhlamur, yazın da kuru yemiş satıp idare etmeye çalışıyoruz, ama halimiz harap. Çocuklar da yardım etmese yandık. özal'ın yaptığı iş değil..." Konuşmalarımız bitip kalacağımız otele dönüyoruz. Resepsiyonda oda fiyatı yazılmış gözle görünür biçimde: "8.67 Amerikan Dolan..." Odaya pkıyoruz, duvarda kesin bir talimat asılı. "Uygulamadan şikâyetlerinizi bakanlığa yapın" diye yazıyor... Yalova'dan aynlmadan ünlü kapbcalannı dageziyonız... Otel fiyatlanndaki dolar uygulamasından sonra, yeni bir uygulamanın daha başlatıldığını öğreniyoruz Termal'de... Turban tesislerinde artık çiftlere evlilik cüzdanı gösterme zorunluğu getirilmiş. Yöneticiler sıkıntılı... "Buradı olur mu?" diye bize soruyorlar... Olur mu? Biz de sıze soruyoruz. Yalova'dan Bir öğle saatinde Kordonboyu'nda dolaşmak, masmavi bir günde sevdiğinle birlikte olmak, tüm güçlüklere, engellere göğüs germek insanoğlunun vazgeçilmez kavgasL Yaşam kavgasımn yanı sıra politika da sosyal d&nokrat kanatta oldukça yoğun. İşportacı Satni Yurtseven'e göre ise "Çocuklann harçhklannı büe veremiyor. Politika ise aklına bile gelmiyor.". mir'in kaygan politika zemininde tökezlemedi, üstelik çok şey kazandı. Kemal Anadol, "Karpyaka tzmir'e 20 dakika, ama delege agı 500 kilometre" sözünu kullamrken olayın zorluğunu anlaîmaya çalışıyordu. Karşıyaka kongresi bir "mini kunütay" görUnümündeydi. Eski genel sekreter Cahit Angın, yeni genel sekreter Mustafa Timisı, tam bir gövde gösterisi yapmışlardı. Ancak Timisi'nin kongreden bir gün önce üç adaydan ikisiyle Turhan Karataş, Ertam özea görüşmesi kendisi açısından talihsizlikti. Bir gün sonra Cahit Angın, Kemal Anadol ve Ferhat Aslan tas bizi ziyarete geldiklerinde, elinde bir çiçekle "Bahriyeliler Grnbu"nun Ege temsilcisi Mahmut Türkmenoğlu, içeriye girdi. Türkmenoğlu, Karşıyaka'da seçim almanın sevindi içindeydi. Sık sık yinelediği tümcesi şuydu Türkmenoğlu'nun bu gunlerde: SHP Jçtode politika yapmamız eBgeUenmesin, başka sey Istemeyiz... Türkmenoğiu'nun sözlerinden derlediklerimizin özeti ise şu: Biz geniş tabanlı bir sosyal demokrst politika vapıyornz. Parti içiiMJeki sag kanadı. luccartan, çadamlannı, soicntan bönyemize kabal edivoruz.. Karşıyaka ilçe kongresinde sol delege tabanı ile Alevi yurttaşlar üzerinde politika yaparak seçim kazanan "BahriyelUer'in iki, üç yıl içinde SHP'de Deniz Baykal'ı genel sekreterliğe getireceklerini de açık açık söylüyorlar. Bu pazar Izmır'de SHP'nin merkez ilçe kongresi var. Şimdilik alü aday ortaya çıktı. Kongre günü bu adaylann sayuan düşer mi, yoksa artar mı orasını şimdiden kestirmek zor. Sokaktaki vatandaş ise politikayla o kadar yakından ilgılı değil. Yaşamın gün gün ağırlaştığı Türkiye'nin üçüncü büyük kenti Izmir'de yaşamak bir hayli güç. Kadifekale'de Sami Yurtseven adlı işportacı, "Nerede o eski gonier" deyip ekledi: Çocuklann okul harchgını bile veremiyorum... Sorduk: Neden? Beiediye zabıta memarian aman vermiyor. Politikayla ilgilenıyor musun? Aldıma bile getmiyor... Günlük kazanan ne kadar? 2 3 bia Ura. Yani ayda 8090 bin lira kazanan işportacı yurttaş halinden memnun olmadıgjna göre, üç ayda 90 bin lira alan ışçi emeklisi nasıl geçinsin? YAPI KREDI 19841985 Sadık Taban 58 yaşında. İki sene önce 150 bin liraya yaptırdıgı metal arabasıyla kuru yemis satıyor Yalova'da. 1980 yılında HADİ ULUENGİN Özlemlerimiz İstanbuVdan Menkul Değerlerin Altın Dosyası MENKUL DEĞERLER MERKEZİ CİROSU 1984 1985 45 milyar TL liOmilyarTL 1984 Yapı Kredinin Menkul Değerler Pazanndaki Payı Bu sonuç. Türk Bankacılıgına kazandmlan farklıhgın bir diger ödülüdür. 19841985 döneminde, Yapı Kredi Menkul Değerler Merkezi. binlence tasarruf sahibine ve yatınmcıya, menkul degerlerle ilgili işlemlerinde n3hberlik etti. 1984 yılında 4.5 milyar tutannda menkul deger alıp satan Yapı Kredi Menkul Değerler Merkezi, 1985 yılında 110 milyar'lık bir iş hacmi gerçekleştirdi. Ve Yapı Kredi. ulaştığı bu görkemli sonuçla. özel bankalar arasında birinci sıraya yükseldi. Yapı Kredi. menkul degerlerle ilgili işlemlerde. müşterilerine daha hızlı. daha kârlı hizmet sunabilmek için. memleket sathına yayılmış şubelerini. şimdi. Menkul Değerler Merkezi'ne Teleİşlem ağı ile bağladı. Bundan böyle, işlemlerini bulunduklan yerde bitirmek isteyen yurttaşlanmız. Yapı Kredi Menkul Değerler Merkezi'ne daha çabuk ulaşacaklar... daha kârlı çıkacaklar. Bu sonuçlann yaratılmasında bizimle olan, bize güç katan tasarruf sahiplerine. yatınmcılara. kuruluşlara ve değerli personelimize şükranlanmızı sunanz. İSTANBUL Bazen, insani şeyler özleriz. Çaylarda yudumlanan dostlukları, berber koltuklannda perdahlı tıraşlan, "gülden güzd kokan Arnavulköy çilekli" baharlan özleriz. Yani, aşk ve nefret ilişkisinin at başı hükum sürdüğü şehirleri özleriz. Bu özlemleri gidermenin yolu da aşk ve nefret ilişkisinin at başı hüküm sürdüğü şu şeliirlere dönmekten geçer. Vapur, Haydarpaşa iskelesinden kalktı. Haydarpaşa Garı karşıda. "Gulden giizel kokan Arnavulköy çilegi/ve asma yapragına sanlı barbunya ızgaranın" olmadıgı bir Haydarpaşa Garı. Bağdat Şimendifer Kumpanyası'nın, Prusyalı bıyıklann, "ber bahlı karanın" görmek istediği şehirlere gıdişlerin, Ruhi Bey'in Haydarpaşa Gan karşıda. Lalettayin olamayan bir Haydarpaşa Gan. Vapur, Haydarpaşa iskelesinden kalktı. "Vapor" demeyen yolculann vapuru. Ciddi işlere giden ciddi yuzlü erkeklerin ciddi bir vapuru. Gazetelerin gayri ciddi resimlerine ciddi bakan erkeklerin vapuru. Vapur Haydarpaşa iskelesinden ARTIŞ %2344 1985 %14 %4 kalktı. Rüzgâr Kızkulesi'nden ve poyraz. Rüzgâr sancaktan. Bahar da sancaktan. Bahar, Kavaklar'dan esiyor, ama vapurda kavak yelleri esmi yor. Çay bunık. "Vapor" demeyen yolcular da bunık. Umut ekmek kapısı ve ekmek aslanın ağzında. Ekmek "Sayın yolcular bir dakikanızı rica edebilir miyim"in ağzında. Ekmek, "Agbiler ve kardeşlerim. Beyim bir kaza geçirdi"nin ağzında. Ekmek, kavak yelleri esmeyen baharların ağzında. Vapur Haydarpaşa iskelesinden kalktı. Bodoslama Galata. Sarı ve pastel. "Vapor" demeyen yolculara yabancı ve şehre yerli "Dnbcovich", yolcu salonu, Liman Lokantası ve "vapor" diyen yolcuların gitmiş olduğu gemiler. Yukarda Pera, akvaryumlu bir otel. Kötü saatlerde içilmiş limonatalar gibi hain. Vapur Haydarpaşa iskelesinden kalktı. Vapur, aşk ve nefret ilişkisinin at başı hüküm sürdüğü şehre gidiyor. Vapur, çaylarda yudumlanan dostluklara ve berber koltuklanndaki perdahlı tıraşlara gidiyor. "Gilden guzel kokan Arnavulköy çilegi/ve asma yapragına sanlı bartHUya ızgara", vapurun dumen suyunda ELEMANLAR ARANIYOR TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU GEBZE'de • Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü. • Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü, ANKARA'da • TÜBİTAK ülusal Bilgisayar Merkezi, • Balistik Araştırma Enstitüsü. ' O.D.T.Ü. YERLEŞİM SAHASI'nda • Yapı Araştırma Enstitüsü, • TÜBİTAK Ankara Elektronik Araştırma Geliştirme Enstıtüsunde. görevlendirilmek üzere; Elektronik • Telekomünıkasyon Güç Elektronıği • Mikrodaiga Bilgisayar Tasarımı, üygulamaları ve Yazıiımı Kontrol Sistemleri • Optık ve Laser Teknolojisi Aerodinamık • Endustriyel Tasarım • Gıaa ve Soğuk Teknolojisi alanlarında Lisans, Y.L.sans, Doktora derecelerıne sahip yetenekli. tecrübeli ve ülkemizitı kalkınmasında hayati onem taşıyan ve ılerı teknoloji içeren projelerde çeşitli kademelerde rol almak isteyen Bilim Adamı ve Mühendisler aranmaktadır. Türkiye nin en iyi techiz edilmiş laboratuvarlarında. cazip bir ortamda. seçkin meslekdaşlar arasında ve özel sektör düzeyinde bir üçretle çalışmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki adrese müracaat ediniz. (Duruma göre loıman ve ev taşıma masraflarına katkı sağlanabılecektır.) Başvuru TLBİTAK tJenel bVkreterliği Personel Mödürlügu YAPI KREDİ "hizmette sınıryoktur" .Alatürk Bulvan ül, KavakJıdere/ANKAKA TeL: 16 il 7Ü/.JÜ :J1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog