Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

6 NÎSAN Ozetle Irak: Üç vurduk 1986 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 tanker Irak, önceki gün körfezde üç tankeri vurduğunu ve tran 'a ait tmam Hasan Petrol Tesislerini bombakuhğm büdirdL Bağaat'ta açıklama yapan askeri sözcü, erken saatlerde, tran kıyüan açıklarmda bir deniz hedeflnin tran jetUrinct vundduğunu ifade etti. Sözcü, ikirtci saldınnın tmam Hasan Petrol Tesisleri açıklarmda bir umkert karşt gerçekleştirüdiğini, üçüncü saldınnm da ytne Imam Hasan açtklannda bir deniz hedefine karşı 'üzenlendiğini bildirdi. Sözcü, *rak savaş uçaklannuı aynca, Harg adasındaki petrol tesislerini besleyen Gonaveh Pompa tstasyonunu bombaladıklarvu tteri sürdü. (a.a.) Diskotek kana bulandı Patlamanm sorumiuluğunu üç ayn örgüt üstlendı. Bonn hükümeti, "barbarca saldından dehşete düştüklerini" Batı Berlin'de Amerikalıların gittiği diskotek bombalandh biri Türk, 2 ölü var DUNYADA BUGUN ALtStRMEN Ne zaman gelirse gelsin, sabah yelinin dokunulmamış tazeliğini de sanki birtikte getirirdi. Kendini fazlaca belli etmemeye özen gösterircesine, sessiz süzülürdü içeri. Şon görüşmemizden bu yana ister iki gün geçmtş olsun ister iki yıl, söze hep aynı şekilde başlardı: Nerede kalmıştık? Bilge dostum bu sozleriyle, yaşamını coşkulanyta boğuşmakla geçiren, birden aklına üşüşen binlerce düşünce arasında bocalayarak, konuşmaya nereden başlayacağını şaşıran artodaşını rahaöarmanın yanı sıra, yaşamın duraklamaları, geri d o nüşlerine karşın, bizden sonra da başkalannda var olacak ol? sürekliliğini mı vurgulamak ısterdi. Bilemem. Ve bundan böyle soramam da. Çünkü o artık yok? Bir daha hiçbir zaman kaptdan süzülüp "Nerede krlmıştık?" diyemeyeceğine göre, onunla birtikte ölen biraz da benim. Bu soruyu ne zaman sorsam ve duysam hep onu anımsayacağıma göre de, benimle birlikte yaşayan biraz da odur. Nitekim, pek kısa sayılamayacak bir aradan sonra, yeniden Cumhuriyet okurunun karşısına çıkarken, söze nereden baslayacağımı bılemez, aklıma üşüşen bir sürü düşünceyi sıraya koymayı beceremez, paniğe dönüşmesine ramak kalmış bir ikircimin saydam duvarian arasında volta atarken, birden dokunulmamış sabah yelinin tazeliğini duydum yina Dostum yokluğun ötesinden imdadıma yetişmişti: Evet nerede kalmıştık? • * • 1983 kasımmda icazetli adayiar arasında, sıkryönettmli ve pek sıkı denetimlı bir seçimin ertesinde, güvenceyi hiçbir şeyin değişmemesinde görenlerin at oynattığı, tüm öbürierinin de ya bir kenara itildiği ya bir yertere tıkıldtgı, herhalde baskı attında tutukjuğu, demokratik kurumlann içeriklerinden bosaltıkjtğı, demokrasinin oldukça uzağında bir noktada kalmıştık. O denli ki, "Kırk katır mı? Kırk satır mı?" çıkmazından doğmuş oianlardan bile, görünüşteki amaçlannı dahi bir yana bırakıp, "vahşete" sahip çıkmalan istenebiliyordu. Evet demokrasinin uzağında bir noktada kalmıştık. Ya bugün? Aradan geçen iki buçuk yıldan sonra, bugün neredeyiz? Bursa'da şu sıraiarda toplanıyor cHması gereken "Hukuk Açtsından Ulusal Barış" sempozyumunun başına gelenlere bakmak bile nerede olduğumuzu gostermeye yetmez mi? Tek bu olay bile 31 mart tarihli "Demokrasi için Tartışma" başlıklı yazısmda, "gerçek bir demokrasıden uzak noktada bulundugumuzu" ileri süren Hasan Cemann görüşlerini ne yazık ki dogrulamıyor mu? Tek bu olay bile, 1 Nisan 1986'da "Elli Yıl Sonra" ilk başyazısını sunuşunda Nadir Nadi'nin sorduğu "Durum düşündürücü, hatta biraz da korkutucu değil mi?" sorusunu hakJı kılmıyor mu? uyteyse iki buçuk yıl süreyle, ülkemiz için boşuna mı döndü dünya dersiniz? Sanmıyorum. • • * İçinde bulunduğumuz ve nedense kibarca "geçiş dönemi" diye adlandırdığımız dönemin tüm umutsuzluk uyandıncı, bezdirici, utanç verici baskılartna ve geriliğıne karşın, durum yine de ilk bakışta göründüğü kadar karanlık değil. Her şeyden önce, yıldırma çabalanna karşın, Türkiye bu dönemde teslim olmayan, yılmayan insanlan olduğunu görmüş ve göstermistir Baskı ve demokrasi dışı yöntemlere karşı, baslangıçta edilgen bir homurdanma biçiminde yavaştan betirmeye başlayan hoşnutsuzluk, bugün etkin bir "hayır"a dönüşmekte, toplum daha özgür, daha üreticı, daha etkin katılımlı, daha mutlu yannlan için seçenek oluşturma sürecine girmiş bulunmaktadır. Ya huzur.ya özgürlük diye sunuian yapay ikilemin doğru olmadığı, gerçekte barış, özgürlük ve ekmeğin bir bütün olduğu, geniş toplulukların etkin katkılan ve çabalan sonucunda elde edildiği toplumumuzca anlaşılmış bulunmaktadır. Toplum, demokrasi dışı güçler tarafından hainlikle ve Vahdettinlikle suçlanan aydınlarını bağnna basarken bu gerçeği göstermek amacını güdüyordu. Görülüyor ki, iki buçuk yıl süresince ülkemiz açtsından öu . boşuna dönmemiştir. Burada bir noktaya açıklık getirmek zorunlu: Bu sonuçların hiçbiri zamanın akışı ile kendiliğinden oluşmuş değiidir. Zamanm bir amacı (finalite) yoktur. Dünya, ne güneş ne de kendi ekseni çevresinde bir ereğe yönelik olarak döner. Amaçlan oluşturan, onlara ulaşmak için çabalayanlar bizleriz. Bugün vanlan ve yetersiz de olsa, geleceğe yönelik bir aşama olarak kabul edilebilecek olan noktaya ulaşriması da, demokrasiden yana olanların çabalarıyla sağlanabilmiştir. Türk insanı, ütkesinin, çok yakışıkstz bir biçimde duvartara yazılan ve yanlış olarak Atatürk'e mal edilen "Adalet mülkün temelidir" sözündeki mülk, yani padtsahın, hükümdarın, despotun mülkü olmadığının, hepimizin ortak malvartığı, özzenginliği olduğunun bilincindedir artık. Hepimiz biliyoruz ki, hiç birimiz bu ülkenin seyircisı veya misafıri değil, ortak sahipleriyiz. Biliyorum ki, ben de Cumhurbaşkanı veya Başbakan kadar sahibiyim ülkemin. Nüfus kâğıtlanmız bu sahipliğin belgeteri, ortak vartığımızın tapularıdırlar. İşte bizlere yurdun esenllği için onun hakkında en yetkili ve en etkili kişiler kadar söz hakkına sahip olduğumuzu her an anımsatan da bu ortak varlığımıza sahip çıkma bilinckjir. Bu bilinç ile onun doğrultusunda verilecek mücadele, yarınlara bizi hep birtikte ulastıracaktır. İşte şu anda bu noktadayız. İki buçuk yıl aradan sonra yeniden: Merhabal Nerede Kalmıştık? Berlin polisi, yaralılar arasında 5 Arap ile bazı Türklerin de bulunduğunu bildirdi. Patlamada yaklaşık 5 kilo patlayıa madde kullanıldığı belirtiliyor. BATI BtRLtN (a.a.AP) yaklaşık 5 kilo patlayıcı madde Batı Berlin'de kalabahk bir dis kullanıldıgını belirtirken, bir kotekte sabahın ilk saatlerinde görgü tanığı diskotekte kopuk bomba patlaması sonucu biri kol ve bacaklara rastlandığıru Türk iki kişi öldü. Yaralanan öne sürdü. Yetkililer yaralanan Amerika30'u ağır 155 kişi arasında Türkler de bulunuyor. Olayı üç ayn lılardan 25'inin Frankfurt'taki hastaneye taşındığı ve olayla ilörgüt üslendi. Polis yetkilileri kentin merke gili olarak Amerikalı polislerle zinde özellikle Amerikah asker işbirüği yapacak 100 kişilik bir lerin devam ettiği "La Belle" araştırma komisyonu kurulduG. Kore'dehi ABD diskoteğinde meydana gelen pat ğunu belirttiler, saldınyı üç ayn lamada yaralananlann 44'unün örgüt üstlendi, bu gruplardan hava ü&sünde Amerikalı olduğunu belirttiler, "Amerika'ya Karşı Arap KurruBatı Berlin Polisi Soruşturma luş Cephesi"nin adının ilk kez patlama: 14 ölü Daıresi Başkan yardımcısı Die duyulduğu behrtiliyor. Londra'Güney Kore'deki Amerikan ter Piete ise akşam uzeri yaptığı da bir uluslararası haber ajansıOsan hava üssündeki petrol açıklamada yaralılar arasında na telefon eden bir kişi ise "La tanklannda dün meydana gelen beş Arap ile "Bazı Türklerin Belle'1 diskoteğinde bombayı patlamada 14 kişi öldü, 12 kişi bulunduğunu" söyledi, aynntı Holger Meins komandolarının yaralandı. Patlamanm nedeni so lı bilgi vermedi. Olayda ölen iki üstlendiğjni söyledi. Holger Merusturuhıyor. Bu arada ülkede 60 kişiden birinin kimliği saldından ins komandolarının Baaderbin muhalefet yanlısı, 1988'de' çok sonra belli oldu ve bunun Meinhof örgütüyle ilişkisi olduğu sanılıyor. Holger Meins, lsdoğrudan seçimlerin yapılmasıNennin Haney (28) adlı Türk vanı sağlayacak anayasa değiştkUk tandaşı olduğu anlaşüdı, diğer veç Başbakanı Olof Palme'nın öldurülmesini üstlenen örgütler lerinin yapılması için buyük bir ölen kişinin ise Amerikalı bir arasında. tsveç polisi örgutun idgösteri yüruyüsü yaptu (AP) zenci asker olduğu belirtiliyor, diasını ciddiye almamıştı. PatlaWashington'da bir açıklama ya mayı üstlenen üçüncü grup örpan Savunma Bakanlığı patlama güt, "Kızılordn Fraksiyonu" ise sırasında 500 kişinin bulunduğu gerek Almanya gerekse Avrudiskoteğin yerle bir olduğunu pa'da terör hareketleri ile adını söyledi. duyurmuştu. Polis diskotekteki patlamada belirtti. Amerikahiann gittiği diskotekte dün sabah korkunç patlamanın olduğu sırada, içeride 500 dolaymda insartm bulunduğu bildlrüdi. Yedi Amerikaünın yaralanntn ağır olduğu söyierüyor. Federal Alman hükümeti "barbarca saldından dehşete düştüklerini" belirtti. Hükumet sözcüsu Frıedhelm Ost, Bonn'da yaptığı açıklamada "Bu alçakça saldınyı, müttefikimiz Amerikalılann yanı sıra bize karşı da yöneülmiş sayıyoruz" dedi. Içişleri Bakanı Friedrich Zimmermann ise "Saldın müıtefikimize yönelmişti. Bu bakımdan bize yönelmiş sayılır" dedi. Batı Berlin'de 6 binden fazla Amerikalı asker bulunuyor. Rum görüşmeci Mavrodis istifa etti İZZET RIZA YALIN LEFKOŞE Rum Dışişleri Bakanlığı Musteşarı Andreas Mavromatis, toplumlararası göruşmelerde Rum görüşmeci görevinden istifa ettigmi açıkladı. Rum sözcü, Kipriyanu'nun istifayı kabul etmediğini söyledi. Mavromatis, BM Genel Sekreteri de CueUar'a BM Kıbnsözel Temsilci Vekili Jatnes Holger aracıüğıyla gönderdiği mektupta "BM sözcüsünün Genel Sek Papandreu Çin'e gitti Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu beş günlük resmi bir ziyaret için dün Çin'e gitti. Atina'daki kaynaklar Papandrtu'nun Pekin'deki temaslarında özellikle Yunanistanla Çin arastndaki ticareti geliştirmeye çahsacağuu bildirdüer. (AP) reter'in yeni çerçeve anlaşma taslağının tarafiar arasında vanlan anlaşma uyannca hazıriandıgı yönündeki demeci, gerçegi yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı. Kipriyanu'nun daha önce Genel Sekreter'e gönderdiği bir yazıda 12 Nisan 1985 belgesi olarak tanımladığı belgenin Rum tarafının son sozu olduğunu duyurduğunu haürlatan Mavromatis, "Cenevre'deki alt diizey görüşmelerin son turunda Rum tarafı, taraflar arasındaki görüş aynlıklannın buyuk olduğunu ve daha fazla temaslarda bulunulmasının gerektiğini beUrtmiştir" diye ekledı. BM Genel Sekreterliğı Sözcusu "Kıbns'ta olmayan askeri birliklerin adadan çekilmesi, garantiler ve uç temel ozgnrtuk konulannın taslakta gosteriliş biçimi uzerinde, Kıbns Tiirk ve Rum gorüşmecilerinin New York'ta mutabık kaldıklannı, BM Genel Sekreteri'nin de belgenin içeriği hazırlanırken bu mutabakata tiimüyle uyduğunu" açıklamıştı. Öte yandan UBA'nm haberine göre KKTC Ankara Buyukelçisi Peker Turgud, Perez de Cuellar1ın 3. belgesini ele alan Rum parlamento komisyonunun, çerçeve anlaşma taslağını inceleyerek Kipriyanu'ya kabul edilmemesi yolunda tavsiye kararı almasının belgenin KKTC'deki görüşme surecini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Fiüpinler orausuna: Aqıdno'yu destekleyin MANtLA, (AP) Devrik diktatör Ferdinand Marcos dün Hawai'den Manila'ya yaptığı radyo konuşmasında Filipmler ordusunun Devlet Başkanı Corazon Aquino'yı desteklemesini istedi. Konuşmasında Aquino'dan sık sık "Bayan Corj Aquino" diye söz eden Marcos şöyle dedi: "Bayan Aquino, solcu teröristlerin ulkeye egemen olmasına izin vermediği surece, en buyük mubaUflme yardun etmeye hazmm. Benim planlanm hakkında kimse ka\gılanmasın. Ülkemde bir icsavas başlatmak niyetinde de Kipriyanu Londra'ya gidiyor Kıbns Rum yönetimi lideri Spiros Kiprianu, bugun Londra'ya gidiyor. Kiprianu, yarın Londrada Başbakan Margaret Thatcher'le Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında görüş alış verisinde bulunacak. Spiros Kiprianu, dün Rum ayasi parti liderleriyle bir araya gelerek Atina temaslan hakkında kendilerine bilgi vererek, aynca siyasipartilerin BM belgesiyle ilgili görüşlerini aldu Rum lider, 16 nisanâa da, Yunan hükumet yetkOUeriyie danışmalarda bulunmak üzeri yeniden Atina"ya gidecek. TWA uçağını bombaladığı iddia edilen Lübnanlı kadın suçlamayı reddetti Mansıır: Sabotajla ilgim yok Mansur imzasıyla önceki gün gönderilen bildirilerde, TWA uçağına patlayıcı madde yerleştiren kişinin Mansur olduğu yolundaki açıklamalar reddedildi. Elias Mansur, yazılı bildirisinde, patlama ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve kendisinin boşuna suçlandığını belirtti. Sabotajla ilgili soruşturmaya katılan TWA şirketi yetkılileT, Ehas Mansur adlı Ordün pasaportu taşıyan kadımn sabotajm baş şüphelisi olduğunu açıklamışlardı. Boeing727 Amerikan yolcu uçağına düzenlenen sabotajın sorumiuluğunu Arap Devrimci Hucreieri adh Lübnanlı bir orgut ustlenmiş ve saldınnın ABD'nın Sirte'deki eylemlerine misilleme olarak düzenlendiğini açıklamıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi, olayla hiçbir ilgilerinin olmadığım söylen\işti. Arap Devrimci Hucreleri'nin Filıstinli eylemci Aba Nidal'e bağlı olduğu öne sürülmüştü. Şüphelerin Elias Mansur uzerinde yoğunlaşmasından sonra Lübnan'ın Hıristiyan radyosu, Mansur'un Dev Dış Haberier Servisi RomaAtinaKahire seferini yapan Amerikan TWA Havayollan 'na bağh Boeing727 yolcu uçağına düzenlenen sabotajdan sorumlu tutulan Elias Mansur adlı kadın, patlama ile ilişkisinin olmadığını söyledi. Bu arada Israil Başbakanı Şlmoıı Peres ve Savunma Bakanı tzak Rabin, uçağa düzenlenen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan sabotajdan Suriye ve Libya'yı sorumlu tuttu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Batıh haber ajanslanna Elias rimci Tugaylar adlı örgute bağlı olduğunu öne sürdü. tsrail Başbakanı Şimon Peres, Suriye ve Libya'nın, TWA uçağjna sabotaj duzenleyen teröristlere destek sağladığı suçlamasında bulundu. Şimon Peres ve Savunma Bakanı Izak Rabin, sabotajın görünüşe göre Abu Musa ve Abu Nidal'e bağlı örgütlerce gerçekleştirilmiş olduğunu, bu örgütlerden Abu NidaJ'in Suriye ve Libya tarafından desteklendîğini, Abu Musa'nın da Suriye'de üslenmiş olduğunu söylediler. pim? Bayan Corazon Aquino'nun sözcüsü Rene Saguizag devrik diktatörün bu konuşması hakkında, "Mareos'un yumuşak konuşmasım olumlu karşıladık" dedi. öte yandan Marcos, Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte ABD'yi ısyancılara kendisini devirmeye yardım etmekle suçladı. ABD de Türkiye aleyhinde kampanva Yunan ve Ermeni lobfleri yeni oyunlar tezgâhlıyor WASHINGTON, (a.a.) Amerika Birleşik Devletlerinde Türkiye aleyhtan kampanyalarını yoğun biçimde yurütmekte olan Rum ve Ermeni lobilerinin, 22 martta New York'ta bölücu Kürtlerle "Strateji ve Eylem Birtigl" toplantısı yaptığı belirlendi. Türkiye'nin, ABD'deki imajını karalama kampanyasının bir aşaması olduğu anlaşüan toplantı, Yunan ve Ermeni lobilerinin eylemlerine bölücüleri bulaştırmayı amaçlıyor. Anadolu Ajansı'nm edindiği bilgiye göre, Yiman ve Ermeni lobilerince sağlanan paralarla New York'ta bir "Kurt Ktttüphanesi" kuruldu. Kütuphane'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen toplantıda Federal Almanya'nın başkenti Bonn'daki Kürt Enstitüsu yöneticilerinden doktor Yekta Geylanı hazır bulundu. Yunan lobisi de oldukça kalabalık halk danslan ekibini toplantıda oynattı. AmerikanHellenik Enstitusü Halkla ilişkiler Mudüru Dean Lomis toplantıya katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, Yunan lobisinin aynlıkçıları her bakımdan destekleyeceğinı söyledi. Kütüphanede düzenlenen toplantıya Ermeni Ulusal Kongresi yöneticileri de katılarak Kurtlerin, YunanRum ve Ermenilerle Strateji ve Eylem Birliği yapmasını istediler. Böylelikle Amerikan kamuoyunu Türkiye aleyhinde oluşturma çabalanmn hız kazanacağını öne sürdüler. New York'ta düzenlenen bu toplantıya Amerika'daki Helsinki tnsan Haklan îzleme Komitesi Icra Müdürü Bayan Jeri Laber'in de katdması ilgmç bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ' Slovvmotıon (ağır çekım) ozelliğıne sahıp gostencı vıdeodur Aynca bir gosterıcı vıdeonun tum ozellıklerınden de yararlanabılırsınız Pal/Secam/ NTCS 3 58' NTSC 4 43 yaymlarım ve bu sıstemlerle doldurulmuş vıdeo kasetlerını herhangı bir ayar gerekmekseın ızleyebflırsınız TELESTAR TELESTAR 26.000 lira peşin, 26.000 lira taksitle! (16 ay) 25.000 lira peşin, 25.000 lira taksitle! (16 ay) ı • I Kampanya şartlarıyla Telestar renklı tv/gosterıcı vıdeo almak ıstryorum Lurfen başvuracağım AEG Yetkili Satıcısını bildırın Adım, soyadım (FıyatlaraKDVdahıldır) İşte gösterici videonuz Beta sistem renkli televizyonunuz 56 ekran/4 sistem İşte Sayın Ankaralılar 7 Nisan 1986 Pazartesi günü Saat 11.00'de Kendi binasına geçişi nedeniyle yapılacak törene kaülmanızdan mutlulıık duyacağız. Adres: 4. Cadde 103 Emek/ANKARA Jivkov yenîden genel sekreter 1 SOFYA, (a.a.) Bulgaristan Komünist Partisi'nin dün sona eren 13. Genel Kongresi'nde Parti Genel Sekreterliği'ne Todor Jivkov yeniden seçildi. Yetkililer, kongrenin son günü yapılan ve 2600 delegenin katıldığı oturumda, Politbüro'nun 11 üyesi ile Jivkov'a bağlı dokuz parti sekreterinin de yeniden göreve getirildiklerini söylediler. Bulgar resmi haber ajansı BTA tarafmdan verilen haberde, Jivkov'un kaparuş konuşmasında "bürokrasinin azaltılması, daha fazla işçi disiplini ile endüstriyd üreümin kalite kontroIflnön arttınlması" yolunda çağnda bulunduğunu kaydetti. Başvuracağınız özel telefon numaralan: İstanbul: (1)512 19 53 Ankara: (41) 27 73 50 İzmir:(51)25 0469 Yakınınızda bir AEG Yetkili SaGüney Anadolu: tıcısı yoksa... özel'bölge telefon(761)11 178(Tarsus) Karadeniz: (361) 15 626 larımızı arayın ya da kuponu (Samsun) doldurup 'TELRATELESTAR" PK 533 Sirkecilstanbut adreYandaM tabela AEG Ye'Kilı sine gönderin. Telestar'ınızı ala AEG Satcılarının sımgesıo r AEG Yetkılı Salıcterına aanışmaöan cağınız yetkili satıcıyı size heeteKtronık aha2 almaym men bildirelim. lemen alın. Televizyonu renkli izlemeye... Beta kaset zenginliğinden yararianmaya hemen başlayın! Adresınrr EMLAK KREDI BANKASI TEKBANK "Evinlze açılan kapı,, TÜRKİYE !• • Tel I Mesleöım Imza I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog