Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Fen liseleıd soruları ve yanıüarı TestI Biliı», insanoglunun kendtni ve ce»mın( tanıaa istegtnden dogaustur Bkyuıunun derın aaviltklerinden suzulup gelen yakıcı ısıklar. gecelert güaus beyazlıgındakı ay ın parlaklıgı, çakan sıasekler, engin denizler tlk Insanlan nayranlıkla kansık b1r biiinaezl ia.1n ucuruauna sürukleaisttr Cevresinde olup bitenlerı ogremıek isteyen insan, zeklsını isletals ve kendine 90r« bfrtakıa gerceHere ulasaaya calısaıstır B ı h ı ı n aaacı, gercegi bulaaktır Oıa ların nedentnt fayda «e zararlarıni. sonuclarını ogrenae ıçgiidüsudur k1 11 c srdan bu yına insan, z e k l s n ı , silrcklt bir aractıraa ve ınceleaeye yoneltaıstır au arastıras ve inceleae uygarlıgın otlısaesınde buyuk rol oynaaıştır üzellıkle aUSbet ı l ı a l e r ı n kesın ve degisaez kurallar naltnde ortaya koydugu gerçekler, ınsanogluna daha rahat, daha uygar vt insanca yasaaa yolunda ısık olaustur Teorik bilgının zaferı yanında ona paralel olarak geltsen teknijtn buoUnun *odem vc 1leri dünyasını yarataada buyo» rolu olaustur Teknık, biliain insaa çtn hengi yöndet »e nasıl daha yararlı duzenler. araclar, aakineler aeydaaa oatirebileceginı jdsteraistir Uzay cagınıtı en buyuk basarısı teknolojldt kaza1 ılan aasarılardır 1 Bugun uygar ülkeler, biliale teknıği kaynastıran, a$ır sanayide 1ler1 giden y lkalerdir GtH kalaıs ulkeler ise. ılkei araclarla U r ı ı yapaaya calısanlardır Çttunz tnsanınınco» oegisik ihtıyacları ancak, tekntgin gücuyle kanılmb1İMktc41r (14. sorular yukandaki parcaya gore cevaplandmlacakt 1. Çavresinde olup bitenleri og>enaek ısteyen tnsan, nv, bulunaustur? A) t) C) 0) 2 ) Sfr davranısta 34 29 Bes vakıt naaaz dısında olup. bır kısın auslüaanların yerine getiraesiyie, dığerlerının uzerınden dusen «anaz cesıdı asagıdakılerden hangısıdır? A) Bayraa nanazı 9) Teravıh naaızı X C) Cuaa naaazı 0) Cenaze ıtaaazı 6 NÎSAN 1986 CUMHURİYET/13 1 2 Yandaki ABCO eskenar dürtgeninde 9$)=.6CC İA8İ 10 ca ıse |AC| ? kac ca dir? I N Sekildekı s ı l ı n d i r e b i r gaz kapatilıyor Pıston I nuaaralı konuadan I I nuaarali konuaa g e t ı r ı l i r s s gazda nasıl bir deÇtsı 7 olur A) B) ) C) D) Basıncı azalır Ozkjtlesı artar Skl l Sıcaklığı azalır Kutlesı artar Kur anı Kerıa hanai halıfe zaaanında cogaltılarak aysluaan ulkelere gonderıldı' A) Hz Osa B) Hz Ebubekır C) Hz A l i D) Hz C D lOVT 31 Yuce A l l a h ' ı n Dını hukualerı, e a ı r ve yasakları peygaaberlerine b i i d i r a e s o l a y i , asagıdakt dını tertalerden hangısiyle ıfade e d i l i r ' A) Aye c B 13 ) Sure c ) »ahiy D) Farz Yukarıdaki sayılar bir kurala göre sıralanaıstır 8u kurala gore ' isaretmın yerine ısagıdafci sayilardan kangisi gelaclidtr? 42 T 1 11 r TT X T T 11 51 51 ? , 41 Taskoaurunun daaıtılaasındaa asagıdaki lerden hangısi elde edilatz? A) Asfalt B) Koklasaa gazı C) Gaz suyu 0) Katran 32. Hz MunaaacdfA S l ' ı ı t 622 y ı l ı n d a , H i c r e t t y l e b i r l i k t e Nedine'ye gdc eden Hekkeli ausluaanlar, asagıdaki t e r i a l e r d e n hangistyle a n ı l a a k t a d ı r i a r ? A) Eı»*r B) lUıacırun 33 C) r k l u n D) Saiıabe Cıceklı b ı r bitkintn teael organlırının t a s l a ^ ı n ı tasıyan k ı s ı a asagıdaki7 lerden hançısıdir A) Cıcet B) Eabrivo C) Cenek D) Neyve l l k Osaanlı p a r a s ı . hangı padtsah zaaanında b a s ı l a ı s t ı r ? A) Osaan Bey B) Hurat Hudavendıglr C) Orhan Bey 0) Tıldırıa Baycztt 14. Arjı| », taaıayı ve 1^.1 t ' 2 j t a { ı ||ı,taasayı v e 4 i . ı ^ . l 3 j kuaeleri verılıyor (ADB) küaesinin j , y l l i tlaaanlarından olusan dtztnin aritaetık ortalaaası ile aedyanı arasındakt fark nedir? 43 Proteınlerle urik asıt arasındakı ı l ı s k ı n ı n benzerı karbontıidratlarla 7 asagıdaki lerın hangısi arasmda vardır A) Aaınoasıt 6) Karbonaonoksıt C) Karbondıoksıt 0) Glıserin B) 1 C)2 0) 4 m Asajıdakı sanat eserlerfaden hangfst. Fatth Sultan yapılaistır' A) C f n l l l U s k B) Sehzade Caatı C) Ulu Caaıt D) Bafdat «Bski Aklını kullanaıs <e birtakıa gerceklere ulasaaya calısaıstir KUcük yajtan ttibaren surekli bllgi edınaistır Hajranllkla karıjık btr bilınaezligin ucunauu suruklenaistır Degisik turlerde bılfasel eserlerden yararlanaıstı f l 3 z i k i 1 Tandati cizelgede A' tsleatne göre 3'itn tersi olan eleaan asagıdak1lerden hangtsidir? A) B) C) 0) 1 2 3 4 U Asajıdakılerden hangısı k ı r a ı z ı turnusol kagıdını aavi renge boyaaaz? A) m} B) Ca(0H) 2 C) KaON 0) O^COOH 1 45 Asagıdaki gok cisıalennden hangısı uoun deaıstıraer? A) Kutup y l l d ı z ı B) Ay C) Coban y ı l d zı 0) "Jrs 3S Dunyanın en guzel sanat eserlerınden b t r t olan Tac Hahal. hangi r ü r t Devlett zaaanında y a p ı l a ı s t l r ' k 1 l 1 3 46 Bilialn ulasaak ıste$1$i sonuc nedir? A) Cevreyi tanıa 8) Dtney yapaak C) Gercegi bulaak 0) Sisteali calısauK îi 37 Harzeasaniar 3) Babur laparatorlufu 36 Osaaniı Oevleti n i * dagılaa antiasaası, hanat padısan z, A) Abdulaectt B) I AMıilkaait A) Kralkızı » B) AUturk C) Buyuk Selçuklular 0) Gazneliler 1nde iaaaladıgı an i y i antla$aa olan Paris ında y a p ı l a ı s t ı r ' C) AMBlaziz D) I I Abdulkaaıt C) Karakaya 0) Oymapınar 18 17 A) x < l B) 2 C) esttstzltklerini btrlikte saglayan ı'in degeri asagıdakilerden hangtsidir? [>l D) 1<X<1 8 t r su kovasının derinliğı 0,4 • dır Su yuzeyınden 0,35 " derınliktekl btr nokuda 15 ca2 l ı k yuzeye etkı eden basınc kuvvetı kac kgf d i r ' (Suyun ozagırlıgı • 1 grf/ ca3) A) 525 B) 0.52S C) 0.600 0) 600 7 3. Asagıdaki seceneklertn hangistnde teknolojinin rolu yoktur? A) 8) C) 0) 4 Modern ve t l e r i dünyanın var olaasında Insanlar ictn y a r a r l ı arac ve aakineıerin yapıaında. Uzayı fethetae calısaalannda Oogru 11c yanlısın a y ı r t edtiaestnde 7 47. Asagıdaki taneciklerden hangisi b i t k ı hucresınde bulunaaz A) Hücre duvan • ) Cekirdekcik 48 C) Koful 0) Sentrozoa Aiagıaaki barajlanmızdan hangısı SAP projesi ıcerısinde yer alaaz? 2 6 12 18 30 42 Yukarıdaki sayı dtzısinde b ı r s a y ı . d l z i n t n kuralına uyaaaaktadır Bu sayı asagıdakilerden hangfstdir? A) 12 B) 18 f C) 30 0) 42 Yeryuzü seklının değisaesınde asagıdakılerden hangılerı, suların •ekanik etkilerinin sonucudur? 1 Peribacalan 2 Traverten 3 Oelta C) 2 ı l e 3 4 Sarkıt 0) 2 1le 4 Parcann aaaftkrt nedir A) •) O D) B i l i a , insanoglunun kendint ve cevresini tanıaa isteginden Olkelerin •allsatsinde en iJnealt etken. b 11a ve t e k n i k t i r . Galisatde teorik btlgi kadar teknı^ın ro'u de büyüktur Gercct b l l g i . gozlaa ve deney yap: ak oîrendigiaiz b i l g i d i r Ankara İ l e Nıgde arası karayolj uzunlugu 340 ka dir H a r l U jztrinde 1s* bu aesafe 20 ca otarkk gostefıimıscır Harıtanızm olce^ı asa^ıdakıl hangisidir? A) 1/3400000 9) 1/1700000 C) 1/1200000 D) 1/700000 t s l e a i n i n sonucu nedir? A) l 11e 4 1 1'e 3 49 A) 1 8) C) 5. "Saat beste yola cıkarsa ycdid* eve varabiHr • Cualest anlaa bakıaından ne cestt b i r cualedtr? A) Sart cualest. B) Soru cüalesi. C) Onlea cüalesi. 0) Oluasıu cuale . 39 Kukurt yataklarının ve fabritasının bulumludu Kecıboriu.yurduauzun 7 neresıftde ytr a l ı r C) Obruk Platosu nda A) Antalya Boluaurnde y 0) Kapıda4 ranaadası'nda B) TralryaV a'da Karademz Bolgesı'nde havanın neali olaası. bol yagıs alaası ve yaÇısların her aevsiade gorulaesınin nedenı hangıstdir? A) Bolgenin, 42* 44*kuzey paraleilerı arasında yer alnası B) Golfstrıa sıcaksu akıntısının buraları yalaaası C) Karademz uzerınden gelen n e j l ı havanın, daŞlann denize bakan yaaacında yükselerek yogusaası D) llujeyden gelen soguk r u z g i r l a n Kafkas Oağlarının tutaası sonucunda, neam ıcerlere akması 6. (ce) e k i . kangi cualede edat gibi k u l l a n ı l a ı s t ı r ? A) B) C) 0) Baca dumtlan hayatı yasanau hale gctırdi Gece dt gunduz de Bofazici 9üzel gorunür. Bu y ı l , sizce urunler bol olacak aı? Ince düsunup sık cleyeceksin ki az yanılatm. kUc* s«s uyuatı 0) Sa»unaak 40 19 Bır satıcı elındekı ı k i f ı ç ı sulandırılaıs sırkeden e s i t aıktariarda alarak baska b i r tapta k a r ı s t ı n y o r Fıcılardan bınnde 32 l ı t r e sirke ve 20 l ı t r e l su, dıgerinde 24 l ı t r e sırke ve 14 l i t r e su bulunduguna gore, son J r ı s ı a d a 1 kac l ı t r e sirke ve kac l ı t r e su bulunur Bu p r o b l n i n cözblebtlaest 1cin A) B) C) D) Her Iki fıcıdaki sırke oranı da verilaelidfr Son karısıadaki sırke oranı da verıiaelidir Son karısıaın kac litre oldugu da verılaelldir Ver llen bllgi yeterlldlr 50 On A) B) C) D) Yandaki devrede potanstyel farkı 22 volt olaası ıcın devreden gecen akia siddeti kac aaper olaalıdır' • ) 10 6) II C) 12 0) 13 Nevsıaler arasındakı s ı c a k l ı k f a r k ı n ı n sebebı asagıdakılerden hangistdir? Yerkurenln gunese y a k m l ı g i Yerkurenın kendı eksenı etrafında donaesi Yerkure ekseninın, yorunge duzleaıne e g i k l i g i Ay 11e yerkur» arasındakı kutlesel cekıa *Mgıd«kl seccneklerdt y v a l « kcKaclenam kuralııu «ya»7 A) Tolculuk 8 I ) TBrUaek C) Otıırua c Yandaki ABCO dortgenınde [BD] koseoenının uzunlu^u ı l e ı l g ı l ı asagıdakılerden hangısı doğrudur* A) 3<|BD|<18 B) 4<fBDK13 21 ( 1 j 2 41 *Etefcler1 z i l çalıjror" a*y1a1n1ıı karjıt anlaanm en iyi belirten secenek atajidaktlerdan huıgfsidir? A) Haliaden • degil 8) Asırı derecede UzgUn Ö!" cualelertn C) Duruaundan siklyetct. 0) Yerinde duraaıyor. vardır? 42 Asajıdakı denetleae sekıllerınden nangısinın sonucunda, T B M M Basbakan ve bakanlardan b i r i n ı suçlu gordugu zaaan, Yuce Oıvana sevkinf k a r a r l a s t ı r ı r 7 A) Hedts Sorusturaası B) Gensoru C) Heclis arastıraası D) Cenel gorusae tetll (C) BöUfflfi (BU BOLOtO OKU.LMINOA TOPLU FEN OKUYAN OMtaCtlEII ttVAPUMIOIRACAKTIR.) 36 Tanecikler ve sayaa u n ı t e s i n i n aaacı n e d i r 7 A) B) C) 0) H. Nesnelerı tek tek sayaak Nesneler arasındakı ı l ı s k ı y ı oflrenaek Verılen nesneleri sayaayi ogrenıp bunu uygulaaak Tahatn ve sayıada sonuca etkt edecek ytfntenlerı bulaak Yandakı i k ı sısteain s ı c a k l ı k l a r ı f a r k i ı olduguna gore, sıcaklık degisiai ne zaaan sona trtrl ( \K.\) A) T^in sıcaklıgı T.nin sıcaklıgının ıki katı olunca B) T^nın sıcaklıgı ^ i n sıcaklıgının t k i katı olunca C) I k i sısteain sıcaklıgı e s i t olunca 0) T t i n sıcaklıgı T.nin sıcaklıgının yansına e s i t olunca 3». Kuzey yarıakürede yaz a e n t a i oldugufMla »jnyanın neresinde qunortası 9olgesı olusaaz 7 A) Yengec «nencesinde 8) Oglak donencesinde C) Ekvatorda 0) Kuzey kutup dairesinde Sekildeki A cısaintn görvntusü B nerede olusur 7 A) B) C) 0) Nerkezde Nerkezle odak arasında ftcrkezin dısında Odak ı l e ayna arasında C) 4<I8DI<18 D) 3<|B0«n Ajagıdakilerden hangisi hukuk devletınin (izelltkierınden bıri degildır' A) B) C) D) Oeviettn yazılı bır anayasasının bulunaası Anayasa 11e kuvvetler ayrılığının kabul edllnesı Nakkeaelerın bagıasız olaası Targının, yurutae denetiaınde bulunaası ( 3 L ) 1 isleaintn sonucu k a c t ı r ' 43 Ressaana Turduaun tasindan, toprajındaıı sürüp gelır nakıslarıa Tasıaa, toprafıaa toz konduranm Almnı karitiana Jjirtn duygulannı, en doara, sckilde acıklayan secene* «jagıdaHlenien haojtstdirj Safr, ayni zaaand» ressaa oldug'unu belirtiyor. Tablolarının degerli ve kusursuz oldugunu «Sylllyor. Guzel yuntuna, hor bakanlara aeydan okuyor. HHİBİerinde yurtkm güzelliklerinı canlandınyor. II Magıdakl deyialer. sOzlUkteti g1M »ıraya komına lıanstfi ŞSS. « • A) Gbzden dUiae» B) SBzt batmak C) Sozü ı s ı r a a k . 0) Gbzü a c ı l a a k . llr? Caaıurbaskanımzın sececeğı Anayasa Mahkeaesi u y e l e r i ı c ı n , asagıdaki k u n ı l u t l a r ı a ı z d a n hangısı aday nostemez' A) Targıtay Senel Kurulu 8 ) Bakanlar H ı n ı l u C) Yuksek Oğrett» Kurumu D) Askeri Tuksek tdare Hanke 22 Alanı olcuau 12 ca ve 16 ca capll daırelerın alanlarının o k ımlerı toplaaına esit olan daırenın yarıcapının uzunluğu kac ca dlr? A) 9 B) 10 C) 12 0) 14 Eaer gunde 23 •4 1980 nUfus sayıaına göre A i l i a t z t n nüfuîu 440 000 dır Cıkaracaiı a i l l e t v e k i l i sayısı kactır? (1980 sayıaına güre nufusuauz 44 736 957 d i r . ) A) 2 8) 3 C) 4 0) 5 Bır ısci gvnde 8 saat calısarak b ı r u r l a y ı 6 gunde capalıyor 10 saat calıssaydı bu tarlanın yarısını kac gunde capalardı 1 C) 24 0) 15 Yandakı sekilde İ A E I 6 ca. lBE|=|ECf nstır? |BD|=|DC1 ve S(ÂEC) = 1 « " J « Ü İ £ £ ) asagıdakilerden Hangisıd A) 0 C) 1 D) 2$ = ' D) Kaptttrâsyonlar 4S.U»n Antlasaası'nda, asagıdaki aeselelerıten hangisı kesın btr sonuca bagla A) 46 fesnl B) Hauy C) Bogazlar AsagıdakilenJen hangtsi Sekarya Savası'nın sonuclarından biridir? A) B) C) D) Londra Konferansı'na cagrılaaaız Framızlarla Ankara Dntlasaası nı lazalaaaaız Batı s m ı r l a n a ı z ı guven altına alaaaız Boâazlan, isgll kuvvetlerinden kuıtaraaaız 12. Ajagıdaki cUalelarin hangisinda'iia' keliatsi bajlac «Brevinartirf A) Ckula kitaplar 11* atliniz C) Kazancı < l t 9 K i « y i deneaiyor 8) A l tl l yapılan t ll r h y a n a k a l ı r D) S l l i 11 g i t a t l eir i bi r oldu Acele I e l i s e kcp 0) Gelaeleri 11e İ bi l d 13. Atagıdaki a l t ı c i ı i l i keliaalerdca kaaa1s1, belirtae sıfatlarmdan b i r l olaaaz 7 4 47. Nutufa M M İ AtatUrk, asagıılakilerden hanjistylc isbirltot yapaaanttır? I t t t k a t ve Terakki Caatyettylc Felahı VaUn Grubuyia bıvayt Inzibattycyle Vatan ve Hurriyet Oernegtyle 48 Asagidaktlerden hangtst "OUyun1 UaOaiye'ntn anlaaını beltrtaektedfr? A) Kapitıilasyonların diger adıdır B) Osaaniı laparatorlugu t l e Avnıpa devletlert arasındakt b i r thracat tnttajaajıdır C) Osaaniı laparatorlugu i l e Avnıpa devletlert arasındaki Senel Borclar tdaresintn adıdır 0) Avrupa dtvletlertnin Osaaniı laparatorlugıjna para yardıaıdır 49 Asagıdaktlerden hangtst. Sivas Kongresi nin sonuclarından birt de«tldtrT A11 Rııa Pasa HUkuaett'ntn kunılaası Son Osaaniı Neb'usan Ntclfst'ntn acılaası Msakı H i l i r n t n kabul edttaKSi Oaaat tbrahta Pasa HUkuactt'nin isttfası 50 Cerkez Etnea isyanı ne zaaan bestırıldi? A) B) C) 0) I tnonu Zafert'nden sonra msakı N i l M ' n i n Htnından ttncı Sakarya Savası sırasında 23 Aralık I 9 » ' d a I k ı «usluktin b ı r ı n c i s i b i r havuiu 6 s a a t t e . d ı ^ e r ı de aym havuzu 8 s t a t t e do.duruyor Dolj h^vuz, dipteki b i r fnusluklti 12 saatte b o s a l t i t i y o r Bu uc •USIUIL birden a c ' ı r s a bc* havuzun kac saatte dotaca^im a$a$idakı ki lerden hangısı ı l e b u i a b ı t ı r s ı n ı z 7 A) 6ı + 8* 12K = ^~ C) 6x + 8x I2x A) Su abideyi I ) Tâjlık btr U . 1 OJclik A$a. l. Adin ne? 3. 4. 5. t 7 diniz ai? C) FıkralanJan b1rço*ı cocuklarla ilojl 0) BatUn insanlarla Sost gectnaeHyiz. =' 2« Yandakı ABCO paralelkenarında verılenlere gore taralı kısaın alanı olcuau kac ca dır? A) 12 B) 18 C) 24 0) 48 40 Asagıdaki lerden hangısi yanlıstır? Hasan Rııa, Mthaut 09lu Konyalıyıa Asil adın, asıl edın? Henllsin? tstantul'da okudua Taa on I k i y ı l DiHn de pek dOıgun aja Haa Agalıjın da aklından, bilegimlen gtlfyor Bu kontijaa sıraya konuldugunda sondan ücUnoisü hangisidir? Al Besinci konusaa. B] Altıncı konusaa. 15 C) Ocuıncu konusaa Yedınci konusaa. D) Yed A) lekerlek organı adı verılen kırpıklı celenkler rotiferlertn ayırıcı dzelliklerıdır B) Rotiferlerın baslarındakı cıkıntılarda bulunan s i l l e r canlının k o r u a a t m şağlar C) iolvoksta on kutuptaki bıre/lertn ureae bzelliai yoktur 0) »ortisella rahatsız edildıgi zaaan yay sckHnde kasılır 41. . ^JYandakt devrede hangi aapuller daha parlak yanar? A) B) C) 0) Yalnız 1 daha parlak yanar 1 11e 2 daha parlak yanar 1 i l e 3 daha parlak yanar 2 ı l e 3 daha parlak yanar "tkt kardes hasretle kutaklastilar " Cualesındeki kucaklastılar" f i i l l , asağtdakı seçeneklerden hangisine ((yqundur7 A) Gecisll f i l l B) Ettirgen f u l C) Oonuslu flil D) Istej f ı ı l . Yandakı ABC nınde )AC| s 13 ca. |ABI 1 5 ca ve |HCU 5 ca ıse ABC n ı n alanı kac c a ^ d ı r ' A) 97.5 B) 84 28 C) 72 0) 57.5 16 " Arkadajıa »er sabah okula Isteyerek gidiyor " Cualesımle. »4eler1n t i r a l a n u ı asagıaakı seçeneklerden hangısine uygundur' A) Bj C) D) Oznedolaylı tualeczarf tualecınesneytiklea Oznezarf Uanlecidolaylı tüaleczarf tıaleciyıiklea Oznezarf tualecitıesnedolaylı tunlecyüklea Oznedolaylı tıaıleçnesnezarf tualecıyuklea. 42 Bır tohunun cı»lennes1nde enbrıyo cenek arasındakı ı l ı s k ı asağıdakı bılgılerden hançısınde dogrudur7 A) B) C) 0) Cenek buyurken eınbrıyo kuculur Enbrıya buyurken cenek kuculur Eabrıyo ve cenek beraber buyur U ı r ı y o ve cenek beraber kuculur Testll (A) Bölümu r*i( A) 198 B) 156 zl toplaaının sonucu k a c t ı r ? 29 B ı r torbaya I den 20 ye kadar nuaaralannı* 20 top konuyor Madenı b ı r para havaya a t ı l ı p torbadan b ı r top c e k ı l ı y o r Paranın yazı ve c e k ı l e n topun asal s a y ı i ı veya tek s a y i l l b ı r top cıkaa ı h t l a a l ı n e d i r 7 17. Hangi keliaentn sonuna sesli btr karf g e t i r ı l i r s e hece düsmesi olur? A) Kalea B) CUek C) Ufuk D) Bayrak Okuaak, Insanı tanaalar, insan tecrube ı l e de tananlanır Insanm Allan veraisi olan kabiliyetleri kendilıjinıjen cıkan bitkilere benzer, okuaakla budanaaları l u ı a d i r Otuaak tecnibe 11e sınırlanaaz da, basına buyruk bırakılırsa dağınık, yünlere yayılaıs bir bllgi verır TecrjOt i l e yetisen kiaseler, okuaayı n o r gttrUrler Basıt kıaseler ona hayrandırlar Silginler ondan faydalanırlar, cunku okuaa sagladıgı faydanın ne oldugunu ogYetaez Kitapları ne çerhetaek, ne yanlıs bulaak ıcın ne de zaten ıspat edılaıs dıye. olduğu gtbi kabullenip. konusaalarında tana konu olsun dıye oku Bazı kıtaplardan ınsan yalnız zevk a l ı r ( bazılarını oldugu gibi yutar Bazılarını okur ve hazaeder rani Mtaplardan yalnız birtakıa parcalar okunur, bazıları bastanbasa aaa ınceden ınceye tetkfk edilaeden, bazılan 1«e dikkat ve ıtına i l e okunur Bazı kıtaplar vardır, ınsan onları vektl vasıtasıyla yant baskalarının onlardan cıkardıkları parcalan okur Su ancak kitabın degeri v* konunun oneaf az oldugu zaaan yapılır Cünkj boyle baskasının süzgecınden geçaı$ kitaplar, iabiitten suzulaus su gıbi yavan olur " (1821 sorular yukandaki parcaya gore cevaplandınlacaktır ) taaaalar • Cualesmi a$a^ıdakı seçeneklerden hangisı en iyi * «>* A) (1.8) «4İB) (0.7) c > iive b • j 0) 43 = 7 olaıası ıc^n (a.b) 0) (1.6) kac ca d ı r ' 44 C) 1» 0) 124 Yandakı seaada taralı bolge ıcın ıfadelerden hangısı doğrudur? A) B\(AnBr1C) B) (AIU)\C C) (AnB)\C 0) B\(Br\C) (a,b pozitif taa sayılar olaak uzere) 8a31b sayısının 2 ve 3 ıle bolunebılaes sayı cifti asagıdakilerden hangisidır' Asajıdakı seaboPerden hangıs* de^ısken kondansatoru gosterır' *) B) C) D) C) (2.9) b c s 24 ca ıse b*c =. Yandakı ASC dık ucgenmde a 5 v T c « ve A) 5VT B) 6/3* C) 7vT D) 8VT 60 C dakı 100 gr su ı l e 90 1akı 300 gr su k a r ı s t ı n ldıgtnda karısıaın son sıcaklıgı kac *C olur 7 (Suyun ısınna ı s ı s ı 1 c a i g r / ^ ) A) 75 B) 77,5 : ) 80 0) 82,5 3 Bir dıkdortgenin alanmın blcıaai Ile bır kenarı (11), ca olan eskenar ucgenin alanının olcualerı toplaaı l S v T o r d ı r B dıkdortgenin uzun u kenarı kısa kenarının vTfcatı olduguna gore kısa kenarı kac cn dir' A) 1 4 B) 3 45 1 ı s l e a i n ı n sonucu n e d i r 7 Gunes dogarken S ı r cısaın gBlgesı dogubatı dodrultusunda ıse gunes batarken aynı cısaın golgesı hangı dogrultuda o l u r ' A) Dogubatı S) Kuzeyguney 8) hızeydogudo^u 0) Guneydogu batı 18. 'OkuBak tnsanı 1fade eder' C)V? Akreple yelkovan arasındakt dar acının D) 36 D) 6 A) Okuuk, tnsanın sezisini kuvvetlendırır 8) OkuBak, tnsanın karektertnl de^istirir C) Okuaak, tnsanın tecrübelerlni a r t t ı r ı r 0) Okıaaak,tnsanın kabtMyetlartni o e l ı s t i r t r 19 OkuMktan en çok faydalanan kıalerdtr' Tecrifce t l e yetHenler Belli b i r alanda b t l g ı l t olanlar. Bilginlert hayranlık duyanlar. Kttabı oldugu gibi kabul edenler. 20 Parcaya g » r t , U t t s okuaanın aaacı nedir' A) B) C) 0) Hayal gücUnü artınaaJı. KomısaaUrdan isttfadc etaek. Hos vaktt geciraek. Bılgiyf gehstiraek Saat taa 03 u 12 dakıka gecaektedtr Slcuaü kac derecedir' A) 18 B) 24 C) 30 Yandaki bolae ısleainde x *y + z + t = I6 1 ), « = 13y +• 1, y l 2 n t » 1 ı ı e « i ' k a e t l r 7 A) 194 B) 169 C) 148 D) 144 46 Tesbıhbocekleri asagıdakiltrden hangısi ı l e beslenaez 7 A) Cıa 47 B) Hardal tohuau C) Kepek 0) Havuc kokU • 5 136 s ı 0,18 ı l O a olan yolun, l l k gun I X ka s ı n i diger gunler, b i r nncekt gunde a ' d ı g ı yolun 50/100 u kadar daha fazla yol 91den b ı r b ı s ı k l e t l ı uc gun sonra yolun yüzde k K i n ı g i t a i s olur? A) 60 B) 75 C) 80 D) 95 Yandakt 0 nerkezli ı k ı cenberin c e v r e î e r ı farkı 4 ^ c a d ı r Taralı kısaın alanı olcıiau Î O n c » 2 ise ıctekı ceaberın y a n c a p ı kac ca d ı r 1 A) 6 B) S C) 4 0) 3 Gunes baUrken Ay dogu ufkjnda ıse hangı evresınde bulunur 7 A) l l k dordün B) Yeni ay C) tkincı dordun D) Dolunay Dpr Yandakı ABCD dlkdortgeni uzun kenarı etrafında dondurulerek olusturulan cısaın hacaı kac ca^du C) 144 0) Sl 4* Gelen ı $ m sabıt kalaak sartı ı l e ayna 6 derece dbndurulurse yansıyan ı$ın kac Oerece sapar 7 A) 18 C) 9 0) 6 Yandaki sekilde, su ıcındekı cısae bakan goz, cısai kac nelu konıaadl gonır 7 A) B) C) 0) 1 2 3 a 6 Tandakı sekilde ABO ucgeninın alanı olcuau. AOE ucgenının alanı olcuaunun 2/3'une e s ı t , AEO ucgeninın alanı olcuau AEC ucgenı alanı bl«uaınun 2/3 une e s ı t ve ABC ucgen i n ı n alanı olcuaü 76 ca< ıse ABO Ucgentnia alanı olcuaü kac c a 2 d ı r 7 Goz. 7 Yandakt sekilde [AK// [BT ise s ( â > ) s 7 kac derecedir? A) 1S 0) X 21 Bazı kitapların 'okunup hazaedilaesı" ne denekttr? Kttabın ICİtabın Kitabın Kitabın 22 dikkat ve tttna 1le okunaası. bazı boljalerinin okunusı. tncelenaeden okunaası. tekrır tekrar okunaası. hangist kOcültae B) tncectk anlaaı ifade eder? Asajıdakilenlen A) Nehaetoik 50 C) Arpacık D) Kıasectk YandaH ABCD^rtgeni kare ve BCE eskenar üc9en 1se s(BAE) ? kac derecedir? A) 27.5 B) 25 C) 22,5 D) 15 35 Suya batan cevız kabuklarının suda yuzebıiaelerini saglaaak icin ne y«pılaalıdır7 A) c teaızlenaelıdır Su 23 Hangt cualede e k f t l l vardır? Tırih, a t l l e t l e r t n Uraztsfdtr. Karku, bılgisizlikten dogar Ttrazt. kendtnt tartaaz Kaderde ne varsa 0 cıkar 24 A$a$ıdak< cıiılelerde, a l t ı c i z i l i keltaelenam hangisi ü i a olarak k u l l a m l a ı t t ı r T A) CeHrdtn siadıliL s<jz etaeyelia 1) Pazar günü acı^k eczane bulanadık C) Tatlı süz yılanı del1ğ1ndefi c ı k a n r 0) Olzel aaa, oldukca pahalı b i r elbtse 25 teajidaki btlcıtk keliaelerin Kantiıtndc yardıacı f i i l ayrı yazılır? B) Earetaek C) Varolaa 0) HiKetatk B) D) Tazınız g "»j A) 16 B) 18 C) 24 D) 36 B i r aac b i l e t t kuyrugunda Gokhan onden 27 sırada, Crsei ıse sondan 32 sıradadır Sokhan I l e Ersel arasında uc k ı s i vardır Ersel gıseye daha yakındır B t l e t kuyrugunda kac k i $ i v a r d ı r 7 A) 52 B) 53 C) 54 0) 56 8) u ısıtılaalıdır C) Suya tuz katı'aalıdır C) Su nıktarı artın 1"Mİ ıdır Yamtlar TEST I 1) A 2) C 3) D 4) A 5) A 6) C 7) D 8) B 9) D 10) C 11) A 12) D 13) C 14) B 15) D 16) B 17) C 18) C 19) B 20) D 21) A 22) B 23) A 24) A 25) C 26) A 27) A 28) A 29) D 30) A 31) C 32) B 33) C 34) A 35) B 36) A 37) D 38) B 39) A 40) C41) A 42)D43)B44) C45)D46)B47) C48) C49) C50)A TEST: I I (A) 1) D 2) C 3) B 4) C 5) D 6) C 7) B 8) D 9) A 10) C 11) A 12) B 13) D 14) A 15) A 16) D 17) B 18) A 19) C 20) B 21) C 22) B 23) A 24) C 25) D 26) C 27) B 28) A 29) A 30) C 31) D 32) D 33) B 34) A 35) C TEST: U (B) BÖLÜHiC 36) Yanıt yok (2 grf/cm')37)C 38) A 39) C40)B 41) A 42) B 43) C44) D 45) A 46) B 47) D 48) B 49) A 50) C TEST: ii (C) BÖLClHtl 36) D 37) C 38) A 39) C 40) B 41) A 42) B 43) C 44) D 45) A 46) B 47) D48)B 49) A 50) C nln g r a f i j i asagıdakilerden hangisidir' Testll (B) Bölümu BU BOlOrT nrıiLLARIHOA FEN BtLGISI O U A OflRCNC.LER CEVAPlAHOIRaCAKLAROIR ) KYH 36 Sekıldekı cısın havada 20 gr su ıcınde 10 gr 9e lyor Herhangı b ı r sıvı ıcınde 8 gr geldığıne gore bu cısmın oza^ırlığı kac gr f/air'dur 7 A) 0.5 B) 0.8 C) 1 0) 1.2 A) Kahralaak 26 Hangı keltae lyelik zaairi eki alaıstır? A) Devletia B) Severiz c) Okursun C) 0) 27 Asagidakt seceneklertn hangtstnde, nokUlaat Isırettert dognı olarak kullam !ı«stlr7 k) B) C) D) Autjrt, Ataturk »tıturk, Ataturk Ordular, t l k hedeftntz Ordular, M l k hedeftntı •Ordular, l l k hedeftniz Ordular. tlk hedeftntz Akdentzdtr i l e r t . l dedt Akdentzdir, t l e r t l • dedt. Akden1zdır,a i l e r t l dedt. Akdenlzdir, i l e r t I " ded1 1 Asajıda >,y,z arasında btr t l t s k t vardır Sizden tstenen bu t l i s k i y i bularak 10 ve 11 soruları buna göre cevaplandıraanızdır 37 100 gr deaırı 40 ^ ısıtaak ıcın gereklı ı $ ı ı l e kac gr aluaınyua 10 % I 5 i t ı l a b ı l ı r ' (Dpnırın ozısısı 0,11 cal/g^: . Aiuaınyuaun oz ı s ı s i a 0.22 cal/g t ) A) 100 B) 125 C) 200 D) 22S Bu eslejtiraelerden 28 Asagidakı cunlelerden nangısı 'Tevekkul u ' tanıalar' A) Bir amaca uiasabılıtek AUah a bırakaaktır B) Bir amaca ulasaoıiaek C) liır aawca ulasabılnek guvenmektır O) liır amaca ulasa»ıl«ek bırakaaktır ıcın qereken herseyl yaptlktan sonra, gertsıni ıcın, 'kader ne ıse, 0 olur" dıye Allah a guvenaektır ıcın. buyuk velılere sıjındıktan sonra Allah a lcın, kurban kestikten sonra geristnı Allah'a 10 1 3 t 7 3 11 38 Sl 5 21 75 101 38 Asagıdaki canlılarla nangısı dogrudur' cogalaa cesıtlerı e s l e s t ı r i l n ı s t ı r C) Oglenatoaurcufclanaa 0) Sungerbolunae x m 4 oidugunda z ntn degeri asagıdaki lerden hangtsidir? A) 25 ») 30 C) 35 D) 55 39 A) Polıp toaurcuk 1 anına B) Terlıksı sporlanaa 11. z 3 1 6 5 olduflunda 1 tn degeri asagıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 11 C) 12 0) 16 Atoa agırligı 35 atoa nuaarası 15 olan b ı r elenentm atoa cekirdeğinde kac notron vardır' A) 35 B) 25 C) 20 0) 15
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog