Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

İKİ ANAYASA (1961 1982) Doç. Dr. Bülent Tanör BETA Basım, Yayım, Dağıtım: Istanbul Cu m h u r iyet 62. Yıl; Sayı: 22156 Kurucusu: Yunus Nadi 120 TL.^» ^/ ; 30 Nisan 1986 Çarşamba ts«c İÇİ SEVDA DOLU YOLCULUK Cahlt Külebi 700'lıra. Çağdaş Yayıqlan: Türkocağı Cad. 3941 Cağahğlu • İstanbui \ Sovyetler Birliği, Isveç ve E Almanya'dan yardım istedi Nükleer korku KAZAIVIN NEDENt Batılı bilim çevrelerine göre, Çernobil'de nükleer santrahn kalbi erimiş olabilir. Böyle bir durumda santraldaki nükleer yakıt yanarak havaya karışıyor ve çevreye radyoaktivite yayılıyor. Arastırma Servisi Batılı gözlemciler, tskandinavya'da saptarum nadyoaktivite artışlanna bakarak, Çernobil nükleer enerji santrallanndan birinde reaktör kalbinin erimiş olabileceği üzerinde duruyorlar. Reaktör kalbinde erime olayı, soğutma sistemlerinin herhangi bir nedenle işlemez hale gelmesi durumunda ortaya Nükleer reaktörün kalbi mi eridi? çıkabüiyor. Reaktör kalbindeki ısının normaldeki 1090 dereceden (santıgrat) 20002700 dereceye yukselmesi halinde yakıtm bulunduğu çelik kalp eriyor. Bu durumda reaktörün kalbindeki nükleer yakıt yanarak atmosfere karışıyor. ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Harrisburg kentindeki Three Mile Island reaktörlerinden birinde 1979yıhnda meydana gelen ve Çemobil'den \nceki en büyük reaktör kazasında, reaktörün kaljinin yüzde 20'si eridi Ancak radyoaktmtenin çok (Arkası Sa. 13, Sü. 8'de) Çernobil reaktörundeki yangın için ABD de yardım önerisinde bulundu. Sovyetler Birliği, 'felaket' olarak nitelediği kazada iki kişinin öldüğünü duyurdu. BBC: Sovyet yetkililer, kazada 100 kişinin ölmüş olabileceğini kabul ettiler. Brüksel radyosm Kazada 2 bin kişi ölmüş olabilir. Polonya'da ölçüm yapılan 200 istasyonda radyoaktivite düzeyinin yükseldiği saptandı. Ülkede sut satışları kısıtlandı. Kaza yöresinden on binlerce kişi otobüs ve kamyonlarla boşalnldı. 1 1 Sayfada CsüneytAncayümk konuştu, yazdı lEceyifin Hapishane Dönemi Ecevit: Hamzakoy'da komutan, Ankara'dan aldığı talimat gereğince bir öneride bulundu. 'Eğer buradan çıkınca konuşmayacağınıza, yazmayacağınıza söz verirseniz, hemen bırakılma olasıhğı var' diye. Ben de Demirel de bu öneriyi kabul etmedik... Gürkan: ANAP üçüncü parti 'DYjS ikinci parti olrriak üzere* * NÜKLEER BULUTUN TÜRKİYE'YE GELME OLASIL1ĞI ZAYIF TÜRK NÜKLEER TEHLİKE SAÇIYOR Sovyetler BtrHiTnbı pazartett akfamı bir htîâya upadzğau açtkJathğt nükleer reaktör,SANTRALIASKIDA Uknyna'ntn Çemobll kenttnde bubaıuyor. Retmi Sov RADYOAKTİVtTE ytt apkhmuıa, ÇtmobH'den 1200 km. uuaktaki Stock NEDİR? hobn'de futvudaki radyoaktivite duzeytnde olağanüstu yüksebntter görüJmesbtden sonra yapüâu 13. Saytada Partisinin grup toplantısında konuşan SHP Genel Başkanı, kamuoyu araştırmalannda, ara seçim yapılacak II ilin 5'inde partisinin birinci durumda olduğunun, öteki illerde ise seçimin kazamlmasımn ' kuvvetle muhtemel" göründüğunü söyledi. 7. Saytada SABANCI GÜRKAN'I ZİYARET ETTİ 7. Saflada Özal: Zeytin dalı uzattık, olmadı Iibyalı diplomata 1ormül' aranıyor Libyalılar için konuştu: Halk Komitesi üyesi ElZayyani, Türkiye'de kalacak mı? 2l2EylüVe Beş Kala 'Papandreu 3. belgeyi reddetti Başbakan, "Dünya ne zaman iki toplumu da eşit olarak görtir, o zaman anlaşmaya yanaşırlar, ancak o zaman federal sistem rahatlıkla kurulabilir" dedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Turgut Öıal, Kıbrıs konusunda Yunanistan'ın tutumunu değerlendirırken, "Dün>a ne zaman iki toplum gercegini gormeye başlarsa, o zaman anlaşmaja >anaşıriar, an(Arkası Sa. 10, Sü. 6'da) Özat Doğrusu neyse yapanz ANKARA, (Cumhuriyet Btirosa) Başbakan Tvgut Ozal, Iibyalı teröristlerin Ankara'daki ABD Subay Kulübü'nü bombalama girisimi konusundaki sonıya, "Hadise adH makamlara intikal etmis, artık bu koauda koıuşmamamız daha dojrudur" karşüığını verdi. özal dün düzenledigi basın toplantısında Türkiye'nin terörle ilgili tutumunun çok açık olduğunu belirterck, Türkiye'de terör olaylanna izin verilmeyecegini kaydetti. Libyalı diplomatların olaya karışmasının TürkiyeLibya ilişkilerine olumsuz etki yapacafcnısanmadığınıifadeedenözal, "Bizdogrnsu ne ise onn yapanz. FUaocanın, falancaaın hoşuna ghtecek iş yapmaktan riyade dogru olan, kaklı olan neyse onu yapanz" dedi. Türk hükümetiyle yakın mesaideyiz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanbğı, Libyalı diplomatlann da dahil olduklan ortaya çikan Ankaıa'daki bombalı saldın eylemi konusunda Türk hükümetiyle "yalun blr mesaiain yürütaldöğünâ" açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chartes Redman, dün Amerikan Subay Kulübü'ne düzenlenen bombalı saldın girişimine Libyalı diplomatlann da kanştıklanrun ortaya çıktığtnı hatırlatarak, Amerikan yönetiminin tcpkisini soran gazetecilere bu aşamada "yonım yok" demekle yetindi. Redman, "Ancak bu konuda Tfirk kiknmeüyle yakın bir $cUMe söytayebUirim" dedi. (Arkası Sa. 10, Sü. 8'de) ABD'den açıklama Bombacı Libyalüann ifadelerinde "planlayıcılardan biri" olarak adı geçen Libyah diplomat Ali ElZayyani'nin Türkiye'de kalması diplomatik bir sorun haline geldi. Top, Dışişleri 'Bakanlığı'na atıldı. ANKARA, (Cumhuriyet B*rosu) Sanık ifadelerinde Amerikan Subay Kulübü'ne düzenlenen bombalı saldın girişimine karıştıgı ortaya çıkan tstanbul'daki Lıbya Başkonsolosluğu'nda görevli Halk Komitesi uyesi Ali Q Za>>ani'nin dunımu "hassas bir diplomatik sorun" haline geldi. Diplomatik dokunulmazhğı bulunan Abdulhamid El Hadi Sadun ile Şaban Muhammed Hasan'ın, olay mahkemeye intikal etmeden sessiz bir şekilde Türkiye'den aynlmalannın sağlanmasına karşılık, sonradan bir başka Libyalı diplomatın adının ortaya çıkması, Turk hukümetini guç durumda bıraktı. Sağlanan bilgilere göre, iki (Arkası Sa. 10, Sü. 4'te) Org. Evren 24 Nisan 1980'de şöyle diyordu: Biz kimseye anayasa ısmarlamadık. Sözü edilen taslak bana dolaylı yoldan geldi. Cumhurbaşkanına olağanüstu yetkiler veriyor... Ve bir diktatör getiriyor... ANKABA'dan YALÇ1H DOGAH Tatron9 tstikrar Anyor ANKARA Kendi partisinde ve hükumetinde "patron" olarak amlan Başbakan Turgut özal ülkede, partide, hükumette, bürokraside 'istikrar" anyor. Aradığı istikran da "sürekliükte" goruyor. Başbakan özal'ı izlediği ekonomık polıtikadan dolayı, içerde var olması gereken demokra(Arkası Sa. 10, Sü. 4'te) Demirel ve Askeri Müdahaleler Demirel: Eğer Silahlı Kuvvetler komuta heyeti, devlete müdahaleye karar verirse, gelir Meclisi kapatırlarsa, hükümeti feshederlerse, devlet idaresini üstlerine alırlarsa ne yapmış olurlar? Demokrasiyi ortaclan kaldırmış olurlar.. Uşak Valisine göre devrim şehitleri anarşist Vali Nurettin Turan, "Devrim şehidi denince vatandaş anarşistleri anlıyor; ben de öyie anlıyorum" dedi. 6. Sayfada ÖNCE DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER, SONRA ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR 6. Sayfada ABD, AKDENlZ'DE YIĞINAK YAPIYOR 3Sayfada 5 LİBYALI İÇÎN 1220 YIL HAPtS ISTENlYOR 10. Sayfada Cüneyî Arcayürek yazdı Pazar günü Cumhuriyel'te 'Birlik dönemi' üç ay sürdü Ibdeti düştii, vadesiz yükseldi Tasarrufçuya fren, iş sahibine prim OSMAN ULAGAY Merkez Bankası'mn mevduat faizleriyle ilgili son duzenlemesi • gelir sağlamak için bankaya <Arkası Sa. 10, Sü. 2'de) Bankalar faiz oranlannı indirebilecek istanbuVda büyük gövde gösterisi bugün Amaç ne? 100 bin lira, ne faiz getirecek? 1y4n* * Sayta*İNltM) YMI YENİ FAİZLER 46.644 20.180 44.400 49.335 21.528 47.690 NlM feaymMdadtMM) AlbaynMH«ı(WzfaUtMm) •ray «aMl (vttto tMri 9.867 20.708 45.703 2.619 36.375 5.000 10.500 9.418 19.724 43.300 2.619 36 375 1 yıl \*ue\\:Yüzde52 6 a> \aAeli:Yüzde45 3 ay vadeli: Yüzde42 Vadesiz: Yüzde Vadesiz: Yüzde 11.66 (mayıs, haziran, temmuz) Rahmi Koç TÜSİAD yönetinünden istifa etâ MERAL TAMER Turk Sanayici ve İşadamlan Derneği TÜSİAD'da, "Sabancı başkanlıgında btitiinleşme dönemi" ancak 3 ay surebildi. "TÜSİAD'a eski saygmhğım yeniden kazandırmak ve bir geçiş döaeminden sonra yönetimi genç kuşağa devretmek" üzere ocak sonunda yapılan Genel Kunıl'da TUSİAD yönetimıne yenıden donen Koç Holding Vönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, 28 nisan pazartesi gunu TUSİAD Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. (Arkası Sa. 10, Sü. 7'de) Demirel doludizgin Saat 14.30'da Ankara'dan tstanbul'a gelecek olan Demirel, Atatürk Havalimam'nda görKemli bir törenle karşılanacak. Yüzlerce otobüs, otomobil ve minibüsten oluşan konvoy, YeşilkOy'den Tbksim'e kadar Demirel'e eşlik edecek. Haber Merken Kapatüan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Süleyman Demirel'in, 6 gun sürecek olan "muhabbet gezileri" bugun lstanbul'dan başhyor. Bursa'dan sonra "ikinci büyük gövde gösterisi" olarak değerlendirilen bu gezinın olabildiğince görkemli olması için yoğun • BM, ağır bunalımda ekonomik bir çalışma yürütülüyor. Süleyman Demirel, bugün 14.30 uçağı ile Ankara'dan lstanbul'a gelecek ve Atatürk Havalanı'nda görkemli bir törenle karşılanacak, DemirePi alman izinle DYP İstanbui 11 Başkanı Yaşar KeçeH ile 4 MKYK uyesinin pistte karşılayacağı bildirildi. Hava alamndan sonra yüzlerce otobüs, otomobil ve minibüsten oluşan konvoyla Taksim'e Etap Marmara Oteli'ne gelecek olan Demirel akşam işadamlan, gazete yöneticileri, yazarlar ve meslek adamlarının oluşturduğu Taksim grubu diye adlandırılan topluluğun ayhk yemeğine katılacak. Demirel, cumanesi günu de Şanhurfa'ya gıdecek. 10 500 20.900 22.33 (ağustostan itibaren) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Merkez Bankası, 3 ve 6 ay ile 1 yıl vadeli hesaplara uygulanan faiz oranlannı duşurdü, vadesiz mevduat faizini yükseltti. Merkez Bankası'mn konuya ilişkin tebliğinde, "bankalann bu oranlan aşmamak kaydıyla faiz(ArkdsıSa. 10. Sü. l'de) Denizler Dalgalanmadan Durulmaz... Politika kulisinden taze bir haber: Ara seçimlerin yapılacağı 11 ilde düzenlenen bir anket ANAP için hiç iç açıcı değil. DYP, ANAP'ın oy tabanını adeta ortasından ikiye biçmiş, bazı illerde de öne fırtamış durumda. Buna karşılık SHP, birçok ilde tek başına kalmış gözüküyor. Ecevrt'in DSP'sinde de bir toparlanma ve Ilerleme dikkati çekmekte... Kuşkusuz, böyie bir anketin sonuçiarı, tçerdiği yanılma paytarı ile seçime kadar geçecek süredeki değişiklikler göz önünde tutularak tartışılabilir. Ama yine de ortaya çıkan tablonun genel bir eğilimi yansrttığı açıktır. Buna göre, iki buçuk yıllık hükümet dönemi ANAP'ı yjpratmıştır. DYP'nin oy tabanında ANAP aleyhıne bir gelışme vardır. Ayrıca HPSODEP btrteşmesiyie SHP bugün için ik(ArkasıSa. 10, Sü. l'de) 3. Sayfada • Yalçın Küçük'e 1.5 yıl hapis 10. Sayfada • Erkutspor, 2 dünya rekoru kırdı. 12. Sayfada • Avrupa Parlamentosu'nda da yumuşama işareti 14. Sayfada UĞURMUMCU GOZLEM Kel Eyüp ve "Akrosti^.. İlhan Selçuk'un 12 Mart döneminde ünlü Ziverbey Köşkü'nde yapılan işkenceleri, zorla alman iiadelerin içinde "akrostış" yoluyla yerioştirdiği tümcelerle kanıtlaması, en çok "Kel Eyüp"u şaşırtmıştır. Ne bilsin "Kel Eyüp" bu "akrostiş" denen yazın sanatı ile işKencelerin kanıtlanacağını? Kel Eyup, kendisine "albay süsu" vererek, gözleri bağlı (Arkası Sa. 10, Sü. 7'de) | HASAN CEMAL MUTFAKTA NİSAN ENFLASYONÜ YÜZDE2.1 KÜRUMLAR VERGİSİ TL. 'YE RAĞBETt ARTTIRDI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog